9789152358078

Page 1

GÖREL HYDÉN

A

Stava med Robin – dubbelteckning A

I den här boken ligger fokus på vokalernas uttal och huvudregeln för dubbelteckning av konsonant i tvåstaviga ord med betoning på första stavelsen.

Stava

dubbelteckning

cover_Robin_Stava_A.indd 2

2020-02-17 08:15
GÖREL HYDÉN

A

Stava med Robin – dubbelteckning A

I den här boken ligger fokus på vokalernas uttal och huvudregeln för dubbelteckning av konsonant i tvåstaviga ord med betoning på första stavelsen.

Stava

dubbelteckning

cover_Robin_Stava_A.indd 2

2020-02-17 08:15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.