__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LÄRARHANDLEDNING

Mänskligt

– Psykologi 1 och 2b GABRIELLA BERNERSON

KATRI CRONLUND


Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Projektledare/Redaktör: Tove Helander/Polyfakt Omslagsbild: agsandrew/Shutterstock Illustrationer: Lars Öhman/Interpunkt

Mänskligt – Psykologi 1 och 2b Lärarhandledning ISBN 978-91-523-5748-4 © 2020 Gabriella Bernerson, Katri Cronlund och Sanoma Utbildning AB, Stockholm

    Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Abonnenten har rätt att skriva ut lärarhandledningen för eget bruk samt att distribuera kopieringsunderlagen som en del i den egna undervisningen. All annan kopiering liksom allt annat mångfaldigande är förbjudet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning och skadestånd till upphovsman/ rättsinnehavare.


INNEHÅLL INTRODUKTION  Snabbguide till lärarhandledningen  Kapitlens uppbyggnad 

KAPITEL 8 Människan i ständig utveckling  Utgångspunkter i kapitlet  Didaktiska förslag  Tips om film, litteratur m.m. 

KAPITEL 1 Att läsa psykologi – ämnesplanen  Didaktiska förslag  

Kopieringsunderlag – kapitel 8 

Kopieringsunderlag – kapitel 1 KAPITEL 2 Människan i fokus – psykologin blir vetenskap Utgångspunkter i kapitlet Didaktiska förslag   Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 2 KAPITEL 3 Människan som informationsbehandlare – kognitionspsykologi Utgångspunkter i kapitlet Didaktiska förslag   Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 3 KAPITEL 4 Människan som biologisk varelse – biologisk psykologi Utgångspunkter i kapitlet Didaktiska förslag Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 4 KAPITEL 5 Människan som social varelse – socialpsykologi Utgångspunkter i kapitlet Didaktiska förslag   Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 5 KAPITEL 6 Människan i harmoni – självbilder och identitet Utgångspunkter i kapitlet Didaktiska förslag   Tips om film, litteratur m.m  

KAPITEL 9 Människans uppväxtvillkor  Utgångspunkter i kapitlet  Didaktiska förslag  Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 9  KAPITEL 10 Människans olika personligheter  Utgångspunkter i kapitlet  Didaktiska förslag  Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 10  KAPITEL 11 Människans hälsa  Utgångspunkter i kapitlet  Didaktiska förslag  Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 11  KAPITEL 12 Människan i psykisk ohälsa  Utgångspunkter i kapitlet  Didaktiska förslag  Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 12  KAPITEL 13 Människan i organisationen  Utgångspunkter i kapitlet  Didaktiska förslag  Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 13  KAPITEL 14 Att studera människan  Utgångspunkter i kapitlet  Didaktiska förslag  Tips om film, litteratur m.m. 

Kopieringsunderlag – kapitel 6

Kopieringsunderlag – kapitel 14 

KAPITEL 7 Människor under påfrestning – stress och kriser Utgångspunkter i kapitlet Didaktiska förslag   Tips om film, litteratur m.m

SLUTSIDA 

Kopieringsunderlag – kapitel 7

Här i innehållsförteckningen kan du klicka på kapitelnamnen och kopieringsunderlagen för att komma dit. Du kan också använda bokmärkena.


Introduktion Lärarhandledningen till Mänskligt – Psykologi 1 och 2b innehåller olika didaktiska förslag, uppgifter, fallbeskrivningar och självtester. Dessa idéer och förslag kan du som lärare själv vidareutveckla. Det finns kopierings­ underlag att välja bland samt ett bildspel som du kan använda vid genomgångar, samtal eller vid uppföljningar med deltagarna. Syftet med lärarhandledningen är att hjälpa deltagarna och dig som lärare att nå de uppställda målen för ämnet/kursen genom att skapa ett praktiskt komplement till boken. Syftet är också att du som lärare ska få nytta och glädje av lärarhandledningen och att den underlättar planeringen för dig inför undervisning med ungdomselever och/eller vuxenstuderande. I denna introduktion beskrivs hur lärarhandledningen är upplagd och hur du kan navigera i den. Här presenteras en övergripande guide till innehållet och sammanställningar av vilka kopieringsunderlag med övningar som finns till olika kapitel.

Snabbguide till lärarhandledningen Lärarhandledningen utgår från bokens kapitelindelning. För att ha nytta av lärarhandledningen måste du därför har tillgång till boken. Lärarmaterialet består av två dokument: • Lärarhandledningen (som du läser just nu). Den består av text med tips och idéer till dig som lärare samt kopieringsunderlag som du kan välja att distribuera till deltagarna. • Bildspel i form av en Power Point-presentation.

Navigering Klickbara internlänkar i handledningen är markerade med understrykning. Om du sedan vill komma tillbaka till den plats där du var använder du till exempel verktyget ”Föregående vy” i din pdf-läsare.

INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

4


Kapitlens uppbyggnad De olika kapitlen i lärarhandledningen är uppbyggda på likartat sätt med följande avsnitt: KAPITELINNEHÅLL

Typ av material

Lärarmaterial:

Introduktion med överblick av kapitlet. Här finns syfte, centralt innehåll och de kunskapskrav som är relaterade till innehållet. Här beskrivs också innehåll och fokus i kapitlet i boken.

Kapitelstart Utgångspunkter i kapitlet Lärarmaterial:

Här beskrivs olika didaktiska förslag som du kan välja bland. Det finns också hänvisningar till relevanta kopierings­underlag och delar i bildspelet. Klickbara internlänkar till detta material är markerade med understrykning. Om du sedan vill komma tillbaka till den plats där du var använder du till exempel verktyget ”Föregående vy” i din pdf-läsare.

Didaktiska förslag

Lärarmaterial:

Här finns tips om material utanför läroboken som passar bra i samband med kapitlets innehåll. Det finns också hänvisningar till relevanta kopierings­underlag och bildspel.

Tips om film, litteratur m.m. Elevmaterial:

Kopieringsunderlag (material som kan kopieras till de studerande eller distribueras digitalt)

I kopieringsunderlaget finns material som kan distribueras till de studerande, till exempel: • Ord & begrepp – med utvidgade beskrivningar jämfört med dem i boken • Uppgifter och frågor • Fallbeskrivningar med övningar • Fördjupningsuppgifter • Begreppsövningar – med facit • Flervalsfrågor – med facit.

Symboler Kopieringsunderlagen är märkta med olika symboler. Dessa anger materialets huvudsakliga innehåll och användningsområden:

ord & begrepp (begreppslistor)

studieuppgifter (flervalsfrågor m.m.)

analysera öva (rollspel m.m.)

reflektera & diskutera

INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

5


KAPITEL 7

Människor under påfrestning – stress och kriser Kapitel 7 behandlar någonting vi alla möter någon gång i livet, nämligen stress och kriser. Vi har valt att i kapitlets rubrik betona att vissa upplevelser och perioder i livet är mer påfrestande än andra. De flesta elever kan på något sätt relatera till de upp­levelser som behandlas. Här finns det därför möjlighet för eleven att öka förståelsen för reaktioner hos sig själv och människor i sin närhet. Syfte Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.

Centralt innehåll

Avsnitt i kapitlet

Exempel på relevanta kunskapskrav E

C

A

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

7:1 Vad är stress? 7:2 Att hantera stress 7:3 Kriser 7:4 Katastrofer

Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.

Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.

Utgångspunkter i kapitlet Med tanke på de kunskaper om unga människors psykiska ohälsa i samband med stress vi har idag, är detta ett särskilt viktigt kapitel i kursen. Här har vi alla möjligheter att utgå från elevens egna erfarenheter och tankar. Vi har också en möjlighet att ge eleverna fler verktyg när de möter stress och kriser i sitt liv.

KAPITEL 7

LÄRARHANDLEDNING MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

140


Det kan vara bra att vara observant på vilka reaktioner kapitlets innehåll och övningar kring dessa ämnen kan sätta igång hos eleven. Vi vet inte alltid vilka känslor och erfarenheter eleven bär med sig in i klassrummet. Eleverna är inte heller alltid förberedda på egna reaktioner som kan komma. Det kan därför vara bra att tydligt annonsera vad som ska hända i förväg. Eventuellt ha en alternativ övning eller läsning för den elever som så vill, kring särskilt känsliga områden.

Didaktiska förslag Introduktion Begrepp att introducera: Stress och kriser. Tid för introduktion: Cirka 30 minuter. Titta tillsammans på kapitlets introduktionsbild (sidan 182). De svar du antag­ligen får genom att tillsammans titta på bilden och ställa lite frågor kring den, ger sannolikt en bra bild av innehållet i det avsnitt ni nu startar. Det ger också möjlighet för eleven att starta avsnittet utifrån de känslor som kan upplevas vid stress och kris. Senare kommer ni att bygga på med teori. • Vad tror ni tjejen på bilden upplever just där? Vilka känslor kan det vara som hon ger uttryck för? • Vad skulle kunna ha orsakat de känslor hon upplever? • Vad skulle hon kunna göra för att må bättre?

Bildspel: Människan under påfrestning (bilden s. 182 med frågor). Avsnitten om kriser och katastrofer är inte lika späckat med begrepp och teori som många andra av kapitel. Det gör det mer lättfattligt för eleverna. Här är det heller inte svårt att koppla kapitlets innehåll med elevernas egna erfarenheter. Det mesta kan de känna igen sig i.

Kommentarer kring arbetsuppgifter Vad är stress? (7:1) Begrepp att bearbeta: Bra och dålig stress. Tidsåtgång: Cirka 20–30 minuter. Diskutera tillsammans vad som är bra och dålig stress och låt sedan eleverna fundera över sina egna erfarenheter utifrån ett färdigt formulär.

Kopieringsunderlag: Vad är stress? Bildspel: Vad är stress?

KAPITEL 7

LÄRARHANDLEDNING MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

141


Skillnader i stress och stresshantering (7:1–7:2) Begrepp att bearbeta: Individuella skillnader i stressnivå. Tidsåtgång: Cirka 20–30 minuter. Visa diagrammet och fördjupa ”tänk-efter-frågan” genom att låta eleverna fundera när de når sin egen maximala stressnivå och när de blir alldeles för stressade. Här är ett bra tillfälle att också diskutera hur vi kan hantera stress.

Bildspel: Individuella skillnader – stress och prestation (diagram s.187). Kopieringsunderlag: Individuella skillnader i stressnivåer och hantering.

Traumatisk kris (7:3) Detta kan vara ett känsligt ämne för många och måste hanteras varsamt särskilt när det gäller unga elever. Avsnittet om kriser kan introduceras med en artikel (från internet) om till exempel någon som förlorat sin livskamrat (eller något annat ämne som eleverna har lite avstånd till). Därefter kan eleverna fritt dela med sina tankar och känslor om det de läst. Begreppen kris och traumatisk kris behöver definieras inför följande diskussion. Avsnittet om kriser kan täckas utifrån följande diskussionsfrågor: • Vilka livshändelser tror du är de svåraste för en individ att klara av? • Varför är de svåra att klara av? • Hur reagerar vi efter en svår livshändelse? • Vad är det som påverkar hur vi kan hantera svåra livshändelser? • Vilket stöd kan man behöva efter en svår livshändelse? Dessa frågor bör diskuteras och behandlas en i taget. Utifrån elevernas svar kan man lista de typsituationer som boken tar upp och komplettera med deras förslag. På samma sätt kan man sortera vanliga reaktioner i de olika faserna och förutsättningarna för att klara av en traumatisk kris. Sedan kan man fortsätta med att arbeta med de olika övningarna.

Kopieringsunderlag: När allt rasar – exempel på traumatiska kriser och Fallbeskrivning – Ovissheten. Har man möjlighet att bjuda in någon som ingår i en krisgrupp, arbetar med människor i kris (till exempel någon från svenska kyrkan) eller bedriver regelrätt kristerapi blir allt detta mer konkret.

KAPITEL 7

LÄRARHANDLEDNING MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

142


Katastrof (7:4) Definiera först begreppet katastrof. Be eleverna sedan nämna katastrofer som skett under senare tid, och komplettera själv med sådana omfattade katastrofer – både inhemska och utländska – som de inte tagit upp. Katastrofer som m/s Estonias förlisning i Östersjön 1994 och tsunamin i Thailand 2004 är händelser som har haft stor påverkan på svenska samhället. De har också varit föremål för många studier och därmed bidragit till kunskaper om sådana situationer. De olika reaktionerna före och i en katastrofsituation samt posttraumatiskt stressymtom kan behandlas i samband med dessa två exempel: vilka reaktioner förekom hos de katastrofdrabbade och hur mådde de efteråt? På internet kan man hitta filmer om olika katastrofer och intervjuer med per­ soner som överlevt sådana. För att öka förståelsen för katastrofsituationer kan man bjuda in en polis, en brandman, en ambulanspersonal eller någon från försvaret som arbetat i en katastrofsituation att berätta om det. Bokens exempel på reaktioner i och efter en katastrof kan användas som diskussionsunderlag.

Kopieringsunderlag: Frågor till exempel i boken.

Repetition och kunskapskontroll Kapitlets innehåll kan repeteras med hjälp av Sammanfattningen på sidorna 206–208 i boken, med Ord & begrepp – utvidgade förklaringar samt med Testa dig själv.

Kopieringsunderlag: Ord & begrepp, Begreppsövning samt Testa dig själv.

Tips om film, litteratur m.m Filmer att diskutera: Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen (informationsfilm från Arbetsmiljöverket) Vi måste prata om Kevin Ett rum i våra hjärtan (tiden efter en familjemedlems död) Carlas sång (PTSD)

Böcker att läsa: Selene Cortes, Marie Åsberg, Man dör inte av stress: man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom, Gotia 2019 Jenny Downhamn, Innan jag dör, Brombergs 2008 (dödlig cancer) Malin Lind Lagerlöf, Dagbok efter ditt försvinnande, Wahlström & Widstrand 2016 (förlust av en livskamrat) Tom Malmquist, I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv, Natur & Kultur 2015 (förlust av en livskamrat) Andreas Norman, 9,3 på Richterskalan, Albert Bonniers Förlag 2014 (tsunamin i Thailand 2004)

KAPITEL 7

LÄRARHANDLEDNING MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

144


KAPITEL 7Ord & begrepp I slutet av boken finns en alfabetisk lista med förklaringar till ord och begrepp i hela boken. Här får du utvidgade förklaringar till de ord och begrepp som är centrala i just detta kapitel. Adrenalin = Ett så kallat stresshormon som ut­ söndras vid fysisk eller psykisk ansträngning eller när vi har lågt blodsocker. Hjärtat slår snabbare och andningen stimuleras. Hormonet gör oss mer skärpta och vakna på omvärlden.

Traumatisk kris = Reaktioner efter en traumatisk händelse. Det handlar om psykiska reaktioner efter en svår, omtumlande händelse eller upplevelse.

Stressor = De faktorer som sätter igång stressreaktioner kallas också stressorer. Stressorer kan vara sociala, psykiska eller fysiska. Vad som stressar oss är individuellt men vissa stressorer återkommer i undersökningar om stress.

Kristeam = En grupp professionella som tar hand om krisdrabbade. Denna grupp kan vara permanent eller sättas ihop vid behov.

Överkrav = Ett krav är en förväntan som är absolut och utan kompromiss. När kraven blir större än förmågan att klara kravet brukar begreppet överkrav användas. Psykosomatik = När något berör både kropp och psyke brukar det benämnas psykosomatik. Psykosomatiska sjukdomar har till exempel sin grund i, eller påverkas av, psykiska orsaker och ger fysiska besvär. Tidigare har fysiska sjukdomar där medicinen inte hittat förklaringar ofta kallats psykosomatiska. Idag används begreppet i vidare och mer komplex mening. Kropp och psyke är alltid påverkade av varandra. På så sätt är både hälsa och ohälsa psykosomatisk. Utmattningssyndrom = Medicinsk beskrivning och upplevelse av utmattning. Den som fastnar i långa perioder av stress utan återhämtning riskerar att tömmas på energi och drabbas av ett utmattningssyndrom. Utmattningen ska hållit på i minst två veckor för diagnos. Medför nedsatta funktioner, till exempel kognitiva, under en längre tid. Coping = Begrepp som har sitt ursprung i stressforskningen. Beskriver individens strategier för att möta olika stressorer. EMDR = Ny behandlingsform för människor som utsatts för trauman och stark stress. Genom ögonrörelser stimuleras hjärnan och traumat bearbetas därmed. Utvecklingskris = Omvälvande period under livet. Tonåren är ett vanligt exempel på en sådan period.

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

Trauma = En svår upplevelse eller skada, t.ex. en närståendes död, en bilolycka eller en fysisk skada.

Varningsfas = Perioden strax före en katastrof. En obestämbar skiftning i miljön ger en föraning om att någonting håller på att hända. Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD = Symtombild som orsakas av en svår, traumatisk upplevelse. Kan komma långt efteråt och innebära betydande svårigheter. Flashback = Starkt uppflammande minne från en traumatisk upplevelse. Den oftast mycket obehagliga reaktionen kan väckas av något som påminner om den traumatiska situationen. Trotsålder = Utvecklingfas hos barn som då mot­ sätter sig de vuxnas vilja och hävdar sin egen. Sorgesyndrom = Typiska krisreaktioner efter en närståendes död. Chockfas = De första reaktionerna efter en traumatisk händelse, innan man riktigt förstår vad den innebär. Reaktionsfas = Reaktioner som kommer efter en traumatisk händelse, när man tagit in dess konsekvenser. Bearbetningsfas = När man tagit till sig den traumatiska händelsen och börjat bearbeta dess innebörd. Nyorienteringsfas = När man gått vidare efter en traumatisk händelse. Kristerapi = Psykoterapi som koncentrerar sig på reaktionerna efter en traumatisk händelse. Katastrof = En händelse som berör ett större antal människor, med omfattande konsekvenser. Underreaktion = Reaktion med sparsamma uttryck. Överreaktion = Reaktion med särskilt kraftiga uttryck.

MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

145


KAPITEL 7Vad är stress?

STRESS Stimulans?

När tycker jag att stress kan vara bra?

KOPIERING TILLÃ…TEN

© SANOMA UTBILDNING AB

ð&#x;˜± Ã…ngest?

När mår jag dåligt av stress?

MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

146


KAPITEL 7Individuella skillnader i stressnivåer och hantering Reflektera över: 1. Vilken personlighetstyp liknar du mest? • Person A – du blir snabbt mycket stressad och ofta alltför stressad för att prestera som bäst när det gäller. • Person B – det ska till ganska hög spänning för att du ska känna dig stressad och upplever sällan att du blir alltför nervös. 2. Hur märker du att du är just denna personlighetstyp? 3. I vilka situationer känner du dig lagom stressad? 4. Vad händer när du blir alltför stressad? 5. Hur hanterar du situationer där du blir alltför stressad? 6. Gå igenom listan med tips och råd för att minska stress – vilka råd har du prövat och vad skulle du kunna göra mer? 7. Sätt upp ett mål för hur du vill hantera stress bättre om ett år.

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

147


KAPITEL 7➥ När allt rasar

s. 1(2)

– exempel på traumatiska kriser   1. Britt och Lars Britt och Lars har fyra barn, den äldsta är åtta och den yngsta är bara ett år. De har ju alltid önskat sig en stor familj. För att det ska fungera har de köpt ett hus på landet. Det är ju billigare om man måste ha mycket utrymme, och så vill de ge barnen en lugnare uppväxt än i den förort de bodde förut. Problemet är att Britt har svårt att hitta ett arbete där de nu bor, så de är helt beroende av Lars inkomst. Han har ett bra jobb i den närmaste staden men det blir långa bilresor dit. En inkomst är inte riktigt tillräcklig för dem, men de tycker ändå att de gjort ett rätt val med att flytta till landet. Så de är rätt nöjda med sin tillvaro. Men en vårdag med en förrädisk ishalka kör Lars på av vägen, krockar med ett träd och avlider omgående. På några korta sekunder har Britts värld rasat samman.

2. Manuel och Erik Manuel och Erik har varit sambor i många år. De har levt ett utåtriktat liv med många intressen. Nu har bokat in ett bröllop en bit längre fram. Men det är roligt att planera, tycker de, så allt är klart redan månader innan. Så det är bara att vänta på den Stora Dagen. Bara en vecka innan bröllopet visar det sig att Erik har en relation med en annan man. Det var inget Manuel hade ens kunnat föreställa sig, det kom som en fullständig chock. Han inser att han och Erik aldrig kommer att gifta sig. Deras relation är nu död för Manuel. 3. Nahrin och George Nahrin och George är båda i 30-årsåldern. De har varit tillsammans i många år, de har hunnit jobba några år, har lyckats väl i sitt yrkesliv och har en ordnad ekonomi. Nu har de börjat längta efter ett barn, allt fler av deras jämn­ åriga vänner har nyligen blivit föräldrar. Så det känns naturligt att ta detta nya steg i deras relation. Nahrin blir snart med barn och har en okomplicerad graviditet. De skaffar barnvagn, inreder ett barnrum och köper babykläder. De har många fantasier om den nya familjemedlemmen – en pojke har de fått veta. När de är dags för förlossning känner de sig lugna och väl förberedda. Efter några timmar på BB föds barnet. Någonting går fel och babyn drabbas av en svår syrebrist. Nahrin och George får veta att pojken kommer att få flera funktionsnedsättningar. Det här var de inte alls förberedda på.

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

148


KAPITEL 7När allt rasar – exempel på traumatiska kriser  

s. 2(2)

4. Pertti Pertti är nybliven pensionär, och änkeman sedan flera år. Han är aktiv i pensionärs­föreningen, går på dans och deltar i studiecirklar och åker med på resor. Han har mycket för sig och njuter av att fritt få disponera sina dagar. Inte ens saknaden efter hustrun känns så svår som förut. När Pertti väl har vant sig vid sitt nya liv, som han så mycket njuter av, drabbas han av en ögonsjukdom. Hans syn försämras i snabb takt och snart förlorar han den helt. Pertti har svårt att förstå att detta verkligen har hänt honom – det var inte vad han väntade sig av framtiden.

Frågor att diskutera: • Vilken typsituation handlar exemplen om? • Hur kommer de krisdrabbade förmodligen att reagera? • Vilka faktorer påverkar deras krishantering? Vilket stöd skulle de behöva?

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

149


KAPITEL 7Frågor till exempel i boken 1. Utgå från exemplet (som har en verklighetsbakgrund) om tåg­ värdinnan på sidan 204. • Vad är det som gör att hon i början inte känner sin smärta? • Är hennes beteende rationellt i situationen? • Är vi beredda att hjälpa varandra i en katastrofsituation? Vad kan påverka vår benägenhet att göra det? 2. Utgå från exemplet om Filippa på sidan 206. • Vilka symtom på posttraumatisk kris uppvisar Filippa? • Vad kan hjälpa Filippa, på förskolan och hemma? • Har barn bättre eller sämre förutsättningar än vuxna att bearbeta en svår livshändelse?

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

152


KAPITEL 7Begreppsövning kapitel 7 Vilken förklaring passar bäst till begreppsordet? Fyll i rätt bokstav. Bokstav

Begrepp

Förklaring

A

Adrenalin

En medicinsk beskrivning av när den fysiska och psykiska energin tar slut på grund av stress.

B

Stressor

Symtombild som orsakats av en svår traumatisk upplevelse.

C

Psykosomatik

Det som framkallar fysiska och psykiska stressreaktioner.

D

Utmattningssyndrom

Reaktioner efter en traumatisk händelse.

E

Coping

En grupp professionella som tar hand om krisdrabbade.

F

Utvecklingskris

Sambandet mellan kropp och själ.

G

Traumatisk kris

Perioden strax före en katastrof.

H

Trauma

Starkt uppflammande minne från en traumatisk upplevelse.

I

Kristeam

En svår upplevelse eller skada.

J

Varningsfas

Stresshormon som sätter kroppen i beredskap och gör oss alerta.

K

Posttraumatiskt stressyndrom

Omvälvande period under livet.

L

Flashback

Hur vi känner för och hanterar stress.

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

Bokstav

MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

153


KAPITEL 7FA

Begreppsövning kapitel 7

CI

T

Vilken förklaring passar bäst till begreppsordet? Fyll i rätt bokstav. Bokstav

Begrepp

Förklaring

A

Adrenalin

En medicinsk beskrivning av när den fysiska och psykiska energin tar slut på grund av stress.

D

B

Stressor

Symtombild som orsakats av en svår traumatisk upplevelse.

K

C

Psykosomatik

Det som framkallar fysiska och psykiska stressreaktioner.

B

D

Utmattningssyndrom

Reaktioner efter en traumatisk händelse.

D

E

Coping

En grupp professionella som tar hand om krisdrabbade.

I

F

Utvecklingskris

Sambandet mellan kropp och själ.

C

G

Traumatisk kris

Perioden strax före en katastrof.

J

H

Trauma

Starkt uppflammande minne från en traumatisk upplevelse.

L

I

Kristeam

En svår upplevelse eller skada.

H

J

Varningsfas

Stresshormon som sätter kroppen i beredskap och gör oss alerta.

A

K

Posttraumatiskt stressyndrom

Omvälvande period under livet.

F

L

Flashback

Hur vi känner för och hanterar stress.

E

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

Bokstav

MÄNSKLIGT – PSYKOLOGI 1 och 2a

154


Boken Mänskligt – Psykologi 1 och 2b ger kunskap om våra bete­enden, känslor och tankar, vilket kan bidra till bättre för­ståelse både för sig själv och för andra människor. Här förklaras även hur psykologin som vetenskap har växt fram, hur psyko­login tillämpas idag och vilken roll den har i samhället. Vetenskapliga studier och förklaringsmodeller i psykologi utgår alltid från olika teorier eller perspektiv. I Mänskligt – Psykologi 1 och 2b går det lätt att överblicka dessa perspektiv och att träna den egna förmågan till reflektion. Lärarhandledningen: • är indelad i kapitel som motsvarar bokens. Till varje kapitel får du som lärare didaktiska förslag med tips, idéer och exempel. • har kopieringsunderlag som du kan distribuera till dina studerande. Bland dem hittar du begreppsförklaringar, olika övningsuppgifter, fallbeskrivningar och flervalsfrågor. • ger dig också tillgång till ett bildspel i form av en PowerPoint-presentation med material för exempelvis kapitel­ introduktion och genomgångar. I Mänskligt – Psykologi 1 och 2b är exempel, övningar och delar av innehållet valda utifrån barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Boken passar lika bra på ungdomsgymnasiet som inom vuxenutbildningen. Författare: Gabriella Bernerson, legitimerad lärare och skolledare vid Blackebergs gymnasium i Stockholm. Katri Cronlund, legitimerad lärare med lång erfarenhet som lärare och skol­ledare vid gymnasie- och vuxenutbildning.

ISBN 978-91-523-5748-4

ISBN 978-91-523-5748-4

9 789152

247

357484

Profile for Smakprov Media AB

9789152357484  

9789152357484  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded