9789152357477

Page 1

LÄRARHANDLEDNING

Hälsopedagogik ANNA-KARIN AXELSSON


Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Projektledare/Redaktör: Tove Helander/Polyfakt Omslagsbild: Corepics VOF/Shutterstock Övriga bilder: shopplaywood/Shutterstock (s. 19) Maksim M/Shutterstock (s. 20) hermandesign2015/Shutterstock (s. 20) Ume illustration/Shutterstock (s. 20) chris_tina/Shutterstock (s. 21) Hälsopedagogik Lärarhandledning ISBN 978-91-523-5747-7 © 2020 Anna-Karin Axelsson och Sanoma Utbildning AB, Stockholm

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Abonnenten har rätt att skriva ut lärarhandledningen för eget bruk samt att distribuera kopieringsunderlagen som en del i den egna undervisningen. All annan kopiering liksom allt annat mångfaldigande är förbjudet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning och skadestånd till upphovsman/ rättsinnehavare.


INNEHÅLL

Här i innehållsförteckningen kan du klicka på kapitelnamnen och kopieringsunderlagen för att komma dit. Du kan också använda bokmärkena.

INTRODUKTION 4 Övergripande guide till lärarhandledningen  4 Kapitlens uppbyggnad  5 Rubriker i lärarhandledningen  6 Kursövergripande tips och material  12 Exempel på timplanering/övergripande planering för kursen Hälsopedagogik  15 Att undervisa i Hälsopedagogik  16 kopieringsunderlag – studieteknik  18 kopieringsunderlag – utvärdering  22

KAPITEL 6 Hälsosam livsstil  127 Utgångspunkter i kapitlet  128 Didaktiska förslag  128 Förslag på ytterligare uppgifter  133 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  134 Exempel på bedömningsfrågor  135 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  142 kopieringsunderlag – kapitel 6  146

KAPITEL 1 Hälsa  24 Utgångspunkter i kapitlet  25 Didaktiska förslag   26 Förslag på ytterligare uppgifter  32 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  33 Exempel på bedömningsfrågor  34 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  39 kopieringsunderlag – kapitel 1  45 KAPITEL 2 Folkhälsoarbetets framväxt  58 Utgångspunkter i kapitlet  59 Didaktiska förslag   59 Förslag på ytterligare uppgifter  61 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  61 Exempel på bedömningsfrågor  62 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  65 kopieringsunderlag – kapitel 2  68 KAPITEL 3 Barns och ungas hälsa  72 Utgångspunkter i kapitlet  73 Didaktiska förslag  75 Förslag på ytterligare uppgifter  78 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  78 Exempel på bedömningsfrågor  80 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  85 kopieringsunderlag – kapitel 3  90 KAPITEL 4 Vuxnas hälsa  96 Utgångspunkter i kapitlet  97 Didaktiska förslag  98 Förslag på ytterligare uppgifter  100 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  100 Exempel på bedömningsfrågor  101 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  103 kopieringsunderlag – kapitel 4  105 KAPITEL 5 Äldres hälsa  112 Utgångspunkter i kapitlet  114 Didaktiska förslag  114 Förslag på ytterligare uppgifter  117 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  117 Exempel på bedömningsfrågor  118 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  121 kopieringsunderlag – kapitel 5  123

KAPITEL 7 Hälsofrämjande arbetsplats  154 Utgångspunkter i kapitlet  155 Didaktiska förslag  156 Förslag på ytterligare uppgifter  158 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  159 Exempel på bedömningsfrågor  160 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  166 kopieringsunderlag – kapitel 7  169 KAPITEL 8 Hälsopedagogiskt arbete  173 Utgångspunkter i kapitlet  175 Didaktiska förslag  176 Förslag på ytterligare uppgifter  180 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  180 Exempel på bedömningsfrågor  181 kopieringsunderlag – kapitel 8  191 KAPITEL 9 Interaktion och kommunikation i möten  200 Utgångspunkter i kapitlet  201 Didaktiska förslag  201 Förslag på ytterligare uppgifter  204 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  204 Exempel på bedömningsfrågor  205 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  208 kopieringsunderlag – kapitel 9  210 KAPITEL 10 Nationell folkhälsa  214 Utgångspunkter i kapitlet  216 Didaktiska förslag  217 Förslag på ytterligare uppgifter  220 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  220 Exempel på bedömningsfrågor  221 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  226 kopieringsunderlag – kapitel 10  229 KAPITEL 11 Internationell folkhälsa  237 Utgångspunkter i kapitlet  238 Didaktiska förslag  239 Förslag på ytterligare uppgifter  240 Förslag på filmer, webbplatser och litteratur  240 Exempel på bedömningsfrågor  241 Bokens uppgifter – facit/förslag till reflektioner  243 kopieringsunderlag – kapitel 11  245 SLUTSIDA 249


Introduktion Lärarhandledningen till boken Hälsopedagogik innehåller olika didaktiska förslag, uppgifter och övningar. Dessa idéer och förslag kan du som lärare själv vidareutveckla. Här finns även kopieringsunderlag att välja bland samt ett bildspel som du kan använda vid genomgångar, samtal eller vid uppföljningar med deltagarna. Begreppen ”ungdomselever” och ”vuxenstuderande” benämns i denna lärarhandledning som ”deltagare”, det vill säga ett begrepp som innefattar de båda andra. Syftet med lärarhandledningen är att hjälpa deltagarna och dig som lärare att nå de uppställda målen för ämnet/kursen genom att skapa ett praktiskt komplement till läroboken. Syftet är också att du som lärare ska få nytta och glädje av lärarhandledningen och att den underlättar planeringen för dig inför undervisning med ungdomselever och/eller vuxenstuderande. I denna introduktion beskrivs hur lärarhandledningen är upplagd. Först presenteras en övergripande guide av innehållet och därefter beskrivs de olika avsnitt som återkommer i varje kapitel lite mer utförligt.

Övergripande guide till lärarhandledningen Lärarhandledningen innehåller 11 kapitel. Varje kapitel utgår från motsvarande kapitel i läroboken och bygger därför på att du har tillgång till boken. Lärarmaterialet består av två dokument: • Lärarhandledningen (som du läser just nu). Den består av text med tips och idéer till dig som lärare samt kopieringsunderlag som du kan välja att distribuera till deltagarna. • Bildspel i form av Power Point-presentation.

Navigering Klickbara internlänkar i handledningen är markerade med understrykning. Om du sedan vill komma tillbaka till den plats där du var använder du till exempel verktyget ”Föregående vy” i din pdf-läsare.

INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

4


Kapitlens uppbyggnad De olika kapitlen i lärarhandledningen är uppbyggda på likartat sätt med följande avsnitt: KAPITELINNEHÅLL

Lärarmaterial: Introduktion till dig som lärare

Lärarmaterial: Utgångspunkter i kapitlet samt Introduktion av kapitlet

Lärarmaterial: Didaktiska förslag

Lärarmaterial: Exempel på bedömningsfrågor

Elevmaterial: Kopieringsunderlag

(material som kan kopieras till de studerande eller distribueras digitalt)

INTRODUKTION

Typ av material

Introduktion med överblick av kapitlet. Här finns syfte, centralt innehåll och de kunskapskrav som är relaterade till innehållet.

Här beskrivs innehåll och fokus i kapitlet i boken. Det ges även förslag på hur kapitlet kan introduceras för deltagarna.

Här beskrivs olika didaktiska förslag som du kan välja bland. Det finns också hänvisningar till relevanta kopierings­underlag och bildspel. Klickbara internlänkar till detta material är markerade med understrykning. Om du sedan vill komma tillbaka till den plats där du var använder du till exempel verktyget ”Föregående vy” i din pdf-läsare. Här finns exempel på bedömningsfrågor och ”typsvar” som är relaterade till olika kunskapskrav i kapitlet. Frågorna finns som kopieringsunderlag (Kunskapsredovisning).

I kopieringsunderlaget finns material som kan distribueras till de studerande, till exempel: • Uppgifter och frågor • Case och övningar • Ord & begrepp • Flervalsfrågor – med facit • Para ihop – med facit • Kunskapsredovisning.

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

5


Rubriker i lärarhandledningen Varje kapitel inleds med en kort introduktion till dig som lärare och en samman­ställning som beskriver: • Vilket syfte och centralt innehåll som kapitlet utgår från • Vilka avsnitt som ingår i kapitlet • Vilka kunskapskrav som är relaterade till kapitlets innehåll.

Utgångspunkter i kapitlet I detta avsnitt klargörs kortfattat vad kapitlet i boken handlar om. Väsentliga utgångspunkter klargörs och avgränsningar motiveras. Det förekommer också referenser till andra kapitel i boken som berör ett likartat innehåll. I avsnittet finns även tankar kring hur aktuella förhållanden kan påverka deltagarnas förkunskaper om hälsa. Vikten av evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet ska framhållas som en motvikt till de föreställningar som ibland diskuteras i olika medier.

Didaktiska förslag Didaktik är vetenskap och lära om undervisning i alla dess möjliga innehåll och former. De didaktiska begreppen vid definitionen utgår från frågorna: Vad ska ingå i undervisningen i Hälsopedagogik för att de uppställda målen ska kunna nås? När under kursens gång ska skilda moment och avsnitt komma in och samverka med varandra? När under gymnasietiden eller vuxenutbildningen bör deltagarna möta denna kurs? Hur ska själva undervisningen genomföras för att ge bästa möjliga resultat? Hur kan jag som lärare hjälpa deltagarna att fånga huvuddragen i kursen? Hur kan jag visa på kärnan i Hälsopedagogik? Hur kan jag få deltagarna att inrikta sig på att verkligen förstå och senare kunna använda de kunskaper som de erövrat? Varför ska deltagarna läsa denna kurs? Varför innehåller den just vad den gör? Lärs det viktigaste ut – lär sig deltagarna sådant som de upplever som meningsfullt, användbart, utmanande och framåtsträvande? De didaktiska förslagen i denna lärarhandledning innehåller tips och idéer om hur undervisningen kan genomföras för att utveckla kunskaper i enlighet med kursens kunskapskrav. De har också som avsikt att inrymma ovanstående didaktiska frågeställningar. Deltagarna ska ha en vilja/önskan att veta mera om dagens ämnesavsnitt. Därför ska lektionen inledas med en intresseskapande reflektion samt tydligt

INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

6


visa vilken avsikt dagens lektion har. Denna avsikt ska gå att följa upp, till exempel genom att avsluta dagens lektion med att återknyta till avsikten. De didaktiska förslagen varieras så att deltagarna både får lyssna, skriva och diskutera. Under lektionen ska interaktion ske för alla med minst en annan deltagare i klassrummet, och ibland tillsammans med flera. Det kan vara både skriftlig och muntlig interaktion, två deltagare kan till exempel gå igenom ”Flervalsfrågorna” eller ”Para-ihop”-uppgiften med varandra. Uppgifterna ska anpassas till deltagarnas förmågor och förutsättningar. För att vara i linje med dessa krav finns uppgifter som bygger på olika sätt att ta till sig kunskaper och som har varierande grad av komplexitet. En del övningar tränar på förmågor som är väsentliga inom hälso­ pedagogiskt arbete som inlevelseförmåga, förståelse, självkännedom och samarbetsförmåga. Tanken är inte att de studerande ska arbeta med alla uppgifter, utan att du som lärare ska ha möjlighet att göra ett lämpligt urval i relation till den aktuella undervisningsgruppen, den enskilda deltagaren och andra förutsättningar.

Sammanställning av de didaktiska förslagen Nedan finns en sammanställning och kortfattad presentation av de didaktiska förslag som ingår i denna lärarhandledning.

Frågor och uppgifter I samtliga kapitel finns olika typer av frågor och uppgifter. Det är till exempel: • f rågor som utgår från bokens faktainnehåll • frågor kring bokens Ord & Begrepp • uppgifter som innebär att tillämpa kunskaper • uppgifter som kräver diskussion, reflektion och analys • uppgifter som kan användas under arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik • ämnesövergripande uppgifter, till exempel om skönlitterära böcker där samverkan med svenska och andra ämnen kan genomföras. Ett annat exempel är lagar, förordningar eller budgetfrågor där samverkan med samhällsorienterande ämnen kan vara lämpligt. Se även andra ämnen, till exempel friskvård, hälso- och sjukvård samt ledarskap.

Exempel och case För att skapa inlevelse, förståelse och förmåga att omsätta kunskaper till konkreta situationer finns exempel och fallbeskrivningar (case) både i läro­boken och här i handledningen.

INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

7


Film, skönlitteratur och förlag på webbsidor I flertalet kapitel finns förslag på filmer och skönlitteratur som kan åskådliggöra innehållet. Läsning av skönlitterära böcker kan ta tid och samverkan med andra ämnen, till exempel svenska, kan därför vara fördelaktigt. De skönlitterära böckerna kan också rekommenderas dem som vill veta mera och eller arbetar i snabbare takt. Får dessa deltagare möjlighet att delge de andra deltagarna innehållet i böckerna får även de ta del av innehållet, intresse kan skapas och upplevelsen av delaktighet ökar. Ett referat av boken kan till exempel följas av en diskussions-/samtalsuppgift eller en film. Här finns även förslag till forskning, förordningar, artiklar och personskildringar på webben. Det kan underlätta för dig som lärare om du tittar igenom dessa i god tid före lektionen så att du vet hur du kan relatera till dessa i undervisningen. Behöver filmerna beställas från kommunens Mediacenter/ AV-central är det också en fördel att göra det i god tid.

Rollspel och samarbetsövningar Rollspel och samarbetsövningar genomförs i par eller i grupp. Övningarna kan konkretisera olika situationer som kan uppstå i mötet med klienter eller med arbetskamrater. De tränar också på ledarrollen, till exempel vid samtal som ska leda till beteendeförändring. Innan rollspelet börjar ska samtliga deltagare noggrant sätta sig in i den roll de ska åskådliggöra. Rollspel kan vara av olika slag. Det rollspel som används i undervisningen syftar oftast till att spegla en händelse, ett händelseförlopp eller en situation. Deltagarna får öva sig på: • agerande • kommunikation och samverkan • lyssnande, dialog och argumentation • värdering av olika handlingsalternativ • konflikthantering/konfliktlösning • analyserande och att dra slutsatser utifrån vad som händer och sägs i rollspelet • att stå för sin handling eller åsikt • att upptäcka nya infallsvinklar • att ibland acceptera andras viljeyttringar och/eller beslut • att ta beslut. Under rollspelet kan deltagaren upptäcka nya sidor hos sig själv. De kan växa med rollen och självkänslan och självförtroendet kan stärkas, tanke kan bli handling. I ett väl genomfört rollspel finslipas handlingen och tanken skärps. Den som går in i sin roll aktivt kan öva sin empati och bli medveten om sina värderingar och sin identitet.

INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

8


Fällor och faror med rollspel i undervisningen: • Rollspelet går snabbare än i verkligheten. • R ollspelet är en förenkling av verkligheten. • R ollspel som inte är förberett kan urarta eller vara resursslöseri. • R ollspel bygger ibland på åsikter och personliga värderingar men ska hela tiden baseras på fakta, aktuella lagar och relevanta förordningar. • R ollspel behöver få ta den tid som krävs för att förbereda, genomföra och utvärdera. Då rollspelet är genomfört ska du som lärare tillsammans med deltagarna fundera över det som framförts, varför någon/några agerat som den/de gjort, vad agerandena ledde fram till, vad som skulle hänt om annat sagts och gjorts. Rollspelet kan spelas på nytt efter genomgången om så önskas för att förstärka lärandet. Rollspel är ett mer kreativt sätt att redovisa kunskap än till exempel skriftliga prov.

Intervju av yrkesprofession/organisation I såväl boken som i lärarhandledningen föreslås att olika personer kan bjudas in för att berätta om hur de arbetar för att främja hälsa och förebygga hälsa. Det kan till exempel vara skolsköterskan eller skolledningen som berättar om skolans hälsofrämjande arbete och arbetsmiljöarbete, representant från barn- och ungdomspsykiatrin, polisen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), organisationen ”Maskrosbarn” och kommunens hälsopedagog/friskvårds­ pedagog. Hör med dem i så god tid att ni hittar en tid som fungerar för er alla. Då har du också möjlighet att tillsammans med deltagarna förbereda besöket med frågor så att förförståelse finns för det uppdrag besökaren har. Det bidrar till för­djupad förståelse samt en möjlighet för deltagarna att få lämna even­ tuella egna förslag och synpunkter till besökaren.

Övningar I lärarhandledningen finns även övningar där deltagarna ska träna begrepp och faktabaserade kunskaper på ett mer aktivt sätt. Se även under rubriken Rollspel och samarbetsövningar.

Grupparbeten och redovisningar Vad som kan vara lämpliga grupparbeten och redovisningsformer påverkas av ett flertal faktorer, till exempel deltagarnas förmåga och erfarenheter, kursens schema, tillgången till klass-/grupprum och tekniska hjälpmedel. Grupp­arbetena och redovisningarna ska genomföras i en trygg miljö och positiv anda.

INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

9


Facit/förslag på svar och reflektioner Faktafrågor kan besvaras ovedersägligt. Diskussions- och reflektionsfrågor är en större utmaning för mig som författare då förslagen som anges ska vidga perspektiven och undvika att begränsa dessa i de samtal/diskussioner som förs. Se därför dessa förslag till reflektioner endast som vägledande.

Exempel på bedömningsfrågor I lärarhandledningen ges exempel på bedömningsfrågor samt ”typsvar” som är relaterade till kunskapskraven. Frågorna utgår från uppgifter i boken samt case och uppgifter som finns i lärarhandledningen. Sammantaget finns en mängd olika bedömningsfrågor för att du som lärare ska kunna göra ett urval. Typsvaren försöker klargöra essensen i olika svar. Tanken är inte att del­tagarna, varken språkligt eller innehållsmässigt, exakt ska kunna återge svaren. Typsvaren utgår från min tolkning som läromedelsförfattare av de kunskaps­ krav som är relevanta för kapitlet. Detta är alltså ett sätt att tolka kunskaps­ kraven, men denna uppfattning har på inget sätt mer relevans än andra tolkningar. Se dessa som en inspirationskälla när det gäller frågor och hur de kan bedömas.

Kopieringsunderlag Kopieringsunderlag innehåller följande material: KAPITEL

Kopieringsunderlag

Samtliga kapitel

• Kunskapsredovisning • Ord & begrepp

Kapitel 1

• • • • • •

Kapitel 2

• Flervalsfrågor

Kapitel 3

• Case – psykisk hälsa • Case – psykisk ohälsa • Flervalsfrågor

Kapitel 4

• • • •

Kapitel 5

• Flervalsfrågor

INTRODUKTION

Tänk efter (självbedömning hälsa) Värdeord Hälsokors – uppgift kring berättelse i boken Mitt hälsokors Flervalsfrågor Para-ihop

Aktiviteter – dagbok Aktiviteter – tidsåtgång Aktiviteter – andel Flervalsfrågor

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

10


Kapitel 6

• • • • •

Kapitel 7

• Flervalsfrågor

Kapitel 8

• • • • •

Kapitel 9

• Flervalsfrågor

Kapitel 10

• Case – risk- och friskfaktorer • Flervalsfrågor

Kapitel 11

• Flervalsfrågor

Matdagbok Min maxpuls Dryck under ett dygn – gör en sockerutställning Räkna ut vad rökning och eller snusning kostar Para-ihop

Matdagbok (se även kapitel 6) Promenad Mitt hälsokors (Obs! uppföljning från kapitel 1) Kartläggning av den egna fysiska aktiviteten Para-ihop

Flervalsfrågor Flervalsfrågor kan användas på olika sätt. Deltagarna kan med fördel få dem som uppföljning vid kapitlets avslutning som sammanfattning och kunskaps­ test. Då uppmärksammas vilken kunskap som finns och vilken som behöver repeteras. Flervalsfrågorna blir dessutom i sig själva ett tillfälle till repetition av kunskaper vilket gör att dessa befästs ytterligare. Deltagarna kan med fördel förhöra varandra med stöd av flervalsfrågorna. Kopieringsunderlagen med flervalsfrågor finns i två versioner, dels en version med enbart frågeställningarna och dels en version där även svarsalternativen är markerade, det vill säga med facit.

”Para-ihop”-uppgifter Dessa uppgifter kan användas som repetition eller som kunskapsuppföljning. De kan användas på samma sätt som uppgiften ”Flervalsfrågor”. Kopieringsunderlagen med ”Para-ihop”- uppgifter finns i två versioner, dels en version med enbart frågeställningarna och dels en version där även svars­ alternativen är markerade, det vill säga med facit.

Bildspel Det finns olika typer av Power Point-bilder. 1. Bilder på vilka avsnitt och ord & begrepp som ingår i kapitlet som kan användas för att introducera kapitlet eller ett avsnitt. 2. Bilder med faktatext och bilder med frågeställningar som kan användas vid genomgångar eller vid reflektion och samtal. Du som lärare väljer de bilder du vill använda dig av.

INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

11


KAPITEL 1

Hälsa I kapitel 1:1 och 1:2 introduceras hälsobegrepp som syftar till att ge en god grund inför fortsatta studier i ämnet. Hälsobegreppen handlar om vad hälsa är, vilka faktorer som påverkar hälsan samt om upplevelse av hälsa och välbefinnande. I kapitel 1:3 vidgas perspektivet. WHO:s äldre och nuvarande definition av hälsa presenteras och vidare Lennart Nordenfelts definition som handlar om vitala mål samt Britt Johanssons definition som inkluderar kulturell hälsa. I kapitel 1:4 medvetandegörs deltagarna om på vilket sätt våra föreställningar om kropp, hälsa och sjukdom kan relateras till existentiella förutsättningar, det vill säga hur livsåskådning, kultur och tradition påverkar vår syn på hälsa. I kapitlet beskrivs det humanistiska synsättet som innebär att alla människor har lika värde, men att var och en av oss är unik och därför ska bemötas som subjekt med egen förmåga och eget ansvar. Även det biomedicinska (natur­ vetenskapliga) sättet att se på hälsa beskrivs, där du antingen bedöms som sjuk eller frisk beroende på om sjukdomen kan diagnostiseras. Här nämns det salutogena perspektivet på hälsa som omfattar även individens psykosociala miljö och levnadsvanor. Begreppet återkommer i kapitel 8. Tabellen nedan anger Skolverkets syfte samt beskrivning av centralt innehåll och betygskriterier.

KAPITEL 1

Syfte

Centralt innehåll Avsnitt i kapitlet

Skapa insikt om att hälsa är ett vitt begrepp som innefattar såväl fysisk, psykisk, social som andlig hälsa. Samtliga är förutsättningar för att må bra.

Människors hälsa, hälso­relaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

1:1 Faktorer som påverkar hälsan 1:2 Fysisk, psykisk, social och andlig hälsa 1:3 Definitioner av begreppet hälsa.

Exempel på relevanta kunskapskrav E

C

A

Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven beskriver utförligt män­ niskors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

24


Syfte

Centralt innehåll Avsnitt i kapitlet

Känna till hur hälsobegreppet förändrats och vidgats genom åren och vad som påverkat detta.

Människors hälsa, hälso­relaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Känna till de begrepp som definierat/definierar begreppet hälsa.

Veta vad begreppet salutogent förhållningssätt innebär.

Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.

Exempel på relevanta kunskapskrav E

C

A

1:1 Faktorer som påverkar hälsan 1:4 Olika sätt att se på hälsa

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

1:3 Definitioner av begreppet hälsa 1:4 Olika sätt att se på hälsa

I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser.

I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

1:4 Olika sätt att se på hälsa

I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar väl­grundade slutsatser.

I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Utgångspunkter i kapitlet Kapitlet ska ge deltagarna insikt om att hälsa handlar om mer än ”gröna äpplen” och ”svettband”, det vill säga att hälsa handlar om mer än närings­riktig kost och fysisk aktivitet. Hälsa omfattar, utöver fysisk hälsa, även psykisk, andlig (existentiell) och social hälsa. Inte minst den psykiska hälsan/ohälsan är viktig att känna till, och fundera kring, då allt fler människor mår dåligt.

KAPITEL 1

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

25


Introduktion av kapitlet Genom att uppgifterna utgår från den egna individen då var och en får möjlig­het att reflektera över sin egen hälsa, livsstil och levnadsvanor, är min förhoppning som författare att centrala begrepp och definitioner lättare ska förstås, och att kunskapen om begreppet hälsa på så sätt vidgas. Innehållet i kapitlet ska även få deltagarna att reflektera med stöd av olika frågeställningar, till exempel: • På vilka sätt lever jag själv hälsosamt eller ohälsosamt? • Vad skulle jag svara på frågan ”Hur mår du?” om jag fick svara som det var? • Vad betyder den sociala samvaron och gemenskapen för vår hälsa? • Är fysisk aktivitet den nya andliga rörelsen? Kapitlet kan introduceras genom att bilden på sidan 6 i boken visas.

Bildspel: Bild 2. Vilka associationer till begreppet hälsa får deltagarna? Skriv deltagarnas reflektioner på skrivtavlan. Spara deltagarnas reflektioner.

Didaktiska förslag 1:1 Faktorer som påverkar hälsan • Samtala två och två om följande frågeställningar: A) Vad svarar du på frågan ”Hur mår du?” Svarar vi alltid som det är eller ses frågan mer som en hälsningsfras? Låt deltagarna samtala under ett par minuter. Du som lärare följer upp några av deltagarnas svar. Var uppmärksam på att svaren täcker in olika tankar och synpunkter.

Bildspel: Bild 3 med frågan ”Hur mår du?” samt ”Vad svarar du?” B) Hur skulle det vara och kännas om vi sa att vi inte mår bra, är arga eller ledsna, eller fick höra att någon inte mår bra, är arg eller ledsen? Vad kan skälet vara till att vi oftast säger att vi mår bra, även om vi inte gör det? Undviker vi att svara ärligt för att inte verka gnälliga, eller finns det andra skäl? Samtala två och två ett par minuter och följ upp svaren.

Bildspel: Bild 4 med frågorna: • Svarar du att du mår bra även om det är så här du känner dig? • Vad kan orsaken vara?

Bildspel: Bild 5 med frågan: Om du på frågan ”hur mår du?” skulle få svaret ”jag är arg”, hur skulle du då känna dig?

KAPITEL 1

LÄRARHANDLEDNING – HÄLSOPEDAGOGIK

26


KAPITEL 1

Tänk efter Hur upplever du din hälsa idag? Sätt ett x på skalan nedan.

Mår mycket dåligt

Mår mycket bra

Vad tänkte du på när du satte ditt kryss? Ta med både det som är bra och det som är mindre bra i hur du mår.

Spara dina anteckningar, du kommer att återvända till dem senare.

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

HÄLSOPEDAGOGIK

47


KAPITEL 1

Para ihop Vilket begrepp hänger samman med vilken beskrivning/person? Fyll i rätt nummer. Nummer

Begrepp

Beskrivning/person

1.

Stärkande omgivningsfaktorer

Helhetssyn där den fysiska, psykiska, sociala och andliga (existentiella) dimensionerna ingår. Individens upplevelse av välbefinnande.

2.

Humanistiskt synsätt

Religiösa handlingar som ibland får ersätta traditionell vård.

3.

Coping

Kontroll över sitt eget liv, och vara ansvarig för egna tankar och handlingar.

4.

Traumatisk händelse

Fungerande strategier för att bemöta och hantera olika situationer.

5.

Socioekonomiska förhållanden

Inre och yttre faktorer som bidrar till att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

6.

Religiöst synsätt

Lennart Nordenfelt

7.

Inre locus of control

Omfattar utbildningsnivå, inkomst och yrkesgrad.

8.

Vitala mål

Faktorer i omgivningen och andra människors handlande som är orsaken till mitt handlande.

9.

Behovstrappa

Carl Rogers

10.

Moraliskt synsätt

Svåra händelser som kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner.

11.

Yttre locus of control

Hälsa definieras som ett tillstånd där det varken finns sjukdom, skada eller handikapp.

12.

Biomedicinskt synsätt

I början av 1900-talet propagerade hälsoundervisningen för att leva sexuellt avhållsamt samt att undvika alkohol och tobak.

13.

Holistiskt synsätt

Abraham Maslow

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

Nummer

HÄLSOPEDAGOGIK

52


KAPITEL 1

FA

Para ihop

CI

T

Vilket begrepp hänger samman med vilken beskrivning/person? Fyll i rätt nummer. Nummer

Begrepp

Beskrivning/person

Nummer

1.

Stärkande omgivningsfaktorer

Helhetssyn där den fysiska, psykiska, sociala och andliga (existentiella) dimensionerna ingår. Individens upplevelse av välbefinnande.

13

2.

Humanistiskt synsätt

Religiösa handlingar som ibland får ersätta traditionell vård.

6

3.

Coping

Kontroll över sitt eget liv, och vara ansvarig för egna tankar och handlingar.

7

4.

Traumatisk händelse

Fungerande strategier för att bemöta och hantera olika situationer.

3

5-

Socioekonomiska förhållanden

Inre och yttre faktorer som bidrar till att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

1

6-

Religiöst synsätt

Lennart Nordenfelt

8

7.

Inre locus of control

Omfattar utbildningsnivå, inkomst och yrkesgrad.

5

8-

Vitala mål

Faktorer i omgivningen och andra människors handlande som är orsaken till mitt handlande.

11

9.

Behovstrappa

Carl Rogers

2

10.

Moraliskt synsätt

Svåra händelser som kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner.

4

11.

Yttre locus of control

Hälsa definieras som ett tillstånd där det varken finns sjukdom, skada eller handikapp.

12

12.

Biomedicinskt synsätt

I början av 1900-talet propagerade hälsoundervisningen för att leva sexuellt avhållsamt samt att undvika alkohol och tobak.

10

13.

Holistiskt synsätt

Abraham Maslow

9

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

HÄLSOPEDAGOGIK

53


KAPITEL 1

Hälsokors

(Uppgift kring berättelse, sidan 32 i boken)

Namn:

Datum:

Frisk

Mår dåligt

Mår bra

Sjuk

Redogörelse för mitt ställningstagande:

Mina och mina studiekamraters gemensamma bedömning: Frisk

Mår dåligt

Mår bra

Sjuk

Slutsatser:

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

HÄLSOPEDAGOGIK

55


KAPITEL 1

KUNSKAPSREDOVISNING – HÄLSOPEDAGOGIK

Kapitel 1 Hälsa 1. Vad menas med livsstil, levnadsvanor, livskvalitet och välbefinnande? 2. Beskriv, och ge exempel på, vad som menas med fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. 3. Beskriv olika definitioner av begreppet hälsa. 4. Beskriv Katie Erikssons hälsokors. 5. Hur kan tradition, religion och moral påverka livsstil och levnadsvanor? 6. Vad betyder ett salutogent förhållningssätt? 7. Vad menas med, och ge exempel på: a) ett grundläggande mål b) ett självförverkligande mål? 8. Läs exemplet och besvara frågorna. Christian som är 21 år, går en utbildning som han inte trivs med. Han bor hos sin kusin som bor på studieorten. Han trivs bra med kusinen, men det är trångt och ibland känns det som om han är i vägen. Han tränar brottning regelbundet och träffar kompisar ibland som han spelar poker med. Han har under två år levt på studiebidrag och studielån. Ska han byta utbildning kommer det att vara två kostsamma år i onödan. Han har på sista tiden känt sig trött och orkeslös. a) Beskriv Christians situation och hälsa genom att använda så många ord och begrepp som möjligt av dem som nämndes i kapitel 1. b) Vilka råd ger du Christian? Förklara dessa råd.

KOPIERING TILLÅTEN

© SANOMA UTBILDNING AB

HÄLSOPEDAGOGIK

57


Boken Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp uti­från olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man pla­nerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälso­ främjande aktiviteter. Lärarhandledningen utgår från bokens andra upplaga där det finns ett nytt kapitel om vuxnas hälsa och en bilaga med ett speciellt­­avsnitt kring källkritiskt arbete. Där hittar du också olika­­­tester samt massage- och avspännings­övningar. Lärarhandledningen: • har uppföljning och svar eller resonemang kring olika uppgifter i boken. • är indelad i kapitel som motsvarar bokens. Till varje kapitel får du som lärare didaktiska förslag med tips, idéer och bedömningsexempel. • har kopieringsunderlag som du kan distribuera till dina studerande. Bland dem hittar du begreppsförklaringar, olika övningsuppgifter, case, flervalsfrågor samt kunskaps­ redovisning. • ger dig också tillgång till ett bildspel i form av en PowerPoint-presentation med material för exempelvis kapitel­ introduktion och genomgångar. Hälsopedagogik vänder sig till studerande på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, men kan med fördel även användas vid Yrkeshögskolan samt vid utbildningar inom friskvård och hälsa. Författare: Anna-Karin Axelsson, gymnasielärare och rektor.

ISBN 978-91-523-5747-7

ISBN 978-91-523-5747-7

9 789152

249

357477