Page 1


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör/Projektledare: Lotta Engström Grafisk orm: Camilla Atterby Illustrationer: Camilla Atterby Omslag: Camilla Atterby Bildkällor: 36: 1 Selenit/Shutterstock, 36: 2 Elena Serebryakova/Shutterstock 37: 1 PRESSLAB/Shutterstock, 37: 2 aldarinho/Shutterstock Champ Extra Speaking 4–6 ISBN 978-91-523-5537-4 © 2019 Anna Lindström och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud!

Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag från kopieringsförbudet: Sidor märkta KOPIERING TILLÅTEN. Tryck: Exakta Print, Malmö 2019


Innehåll Presentation av Champ Extra Speaking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Warm up

6 Highs and Lows.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Face to Face. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 The C mic Strip.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Talk for 60 Seconds.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Find the Treasure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

discuss

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Circle Talk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meet in the Middle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Dese ted Island.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Have an Opinion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discuss a Picture/Photo.. . . . . . . . . . . . Build and Discuss a Poem.. . . . . . . . . Would You Rather …?.. . . . . . . . . . . . . .

role play

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Talk Show. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . At the Restaurant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The hone Call. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In the Lift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

speech

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bring a Thin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Fairy Tale Character. . . . . . . . . . . . . .

fun and games

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exit-Tickets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summarize.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plan an Event.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Thinking Hat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Picture Differences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Have a Debate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Think air Share.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Fishbowl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

58 59 60 63 68

The nnoying Neighbour.. . . . . . . . . 71 Sell the Product.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 In the Shop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Agony Aunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

80 81 82

My Tutorial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 My Favourite Song.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

86 87 89 91 93

Describe and Draw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 A Board Game.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 The Ro ler Coaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

102 103 103

Peer Assessment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taboo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The J ke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last Man Standing.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

end of lesson

22 23 25 27 30 35 38 40

Concentration 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Small Talk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tell a Lie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Unfinished entences. . . . . . . . . . . . . . . . 19 Who am I? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Presentation av

Champ Extra Speaking Hur använder du materialet? Detta material är tänkt att ge dig som lärare konkreta övningar som på ett lustfyllt sätt tränar dina elever i att kommunicera i tal och att använda språkliga strategier. Materialet riktar sig främst till dig som undervisar i engelska i årskurserna 4-6, men de flesta vningar går att variera och använda i alla årskurser. Champ Extra Speaking ingår i Champ-serien. Samtliga ordfält från Champ 4-6 går att applicera på dessa övningar. Materialet kan även användas fristående. Hur får du dina elever att vilja och våga tala engelska? Nedan presenteras några av de grunddrag som språkforskning framhållit som särskilt viktiga vid framgångsrik engelskundervisning. Champ Extra Speaking ger dig möjlig­ heter att arbeta utifrån några av dessa grunddrag. • Skapa en trygg lärandemiljö där eleverna vågar ta risker och där det är tillåtet att göra misstag. • Utgå ifrån elevernas intressen och låt dem vara delaktiga i planeringen av undervisningen. • Undervisa om språkliga strategier. • Använd engelska som arbetsspråk. • Undvik att rätta enskilda elevers uttal inför gruppen. Använd istället själv det korrekta uttalet och repetera i talkör. • Ge eleverna många möjligheter till varierad interaktion, både parvis, i små grupper och i helklass. • Använd språklekar, rollspel, rytm, rim och sånger i undervisningen. • Bada i språket! Låt eleverna möta engelska från olika medier. • Arbeta med formativ bedömning. • Låt eleverna reflekte a över sin språkinlärning. • Använd digitala verktyg. 4


Vilka språkliga strategier kan användas vid muntlig kommunikation? Språkliga strategier är något som lyfts fram i kursplanen i engelska. I Champ Extra Speaking får du som lärare tips på hur du kan visa dina elever hur de kan använda olika strategier. Följande strategier kan användas för att lösa problem i och förbättra kommunikationen: • Omformulera om ordförrådet inte räcker till. • Använd synonymer och exemplifie a. • Använd kroppsspråk och gester. • Ställ följdfrågor. • Be om förtydliganden. • Använd bekräftande uttryck (Me too, Ok, I see, I understand, I agree). Hur bedöms muntlig kommunikativ förmåga? Fokus i bedömningen av muntlig kommunikativ förmåga bör dels vara elevens förmåga att kommunicera på ett sådant sätt att innehållet blir begripligt, men också hur väl eleven lyckas hålla i gång ett samtal och utvecklar det. Champ Extra Speaking ger många tillfällen för dig som lärare att lyssna på dina elever samt följa och bedöma deras ­muntliga språkutveckling i engelska. Vad kännetecknar elever som bedöms ha kommit långt i sin språkutveckling gällande muntlig förmåga? Eleverna … • vill och vågar uttrycka sig i tal • uttrycker sig begripligt och fylligt • använder fasta språkliga uttryck • har bra uttal och god intonation • håller igång samtalet och utvecklar det (ställer egna frågor, tar initiativ) • bekräftar och använder så kallade fill rs (so, well, basically, kind of ) • har ett gott ordförråd • använder olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen (omformuleringar, frågor, bekräftande fraser och uttryck) • anpassar till mottagare, syfte och situation • använder bindeord (but, because, and). Vad kännetecknar elever som har brister i sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal ? Eleverna … • saknar vilja och förmåga att uttrycka sig i tal • har svårt att uttrycka sig på ett begripligt sätt • saknar fasta språkliga uttryck • har ett bristande ordförråd • saknar strategier för att lösa språkliga problem • tar till sitt förstaspråk. 5 


Syftet med dessa korta och snabba övningar är att ge eleverna möjlighet att på ett lekfullt sätt tala engelska och använda språkliga strategier. Att inleda på detta sätt gör det ofta mer naturligt för eleverna att använda engelska som arbetsspråk på lektionerna.

CONTENTS Highs and Lows ........................ 7 Face to Face . . ............................ 8 The Comic Strip ........................ 9 Talk for 60 Seconds ................ 12 Find the Treasure .................... 13 Concentration 64 ................... 15 Small Talk . . .............................. 16 Tell a Lie .................................. 18 Unfinished Sentences ............. 19 Who am I? .............................. 21

6


Highs and Lows Utförande Gör övningen efter en helg. Modella genom att berätta om det bästa och det sämsta som hänt under din helg. Uppmana eleverna att ställa följdfrågor till din berättelse (se exempel). Låt dem tyst tänka ut en high och en low med deras helg. Vissa elever kan vilja skriva stödord.

MÅL Att kunna formulera sig och kommunicera i tal och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. ÅRSKURS 4–6 TIDSÅTGÅNG ca 5–10 min

Dela in eleverna i par eller mindre grupper. Uppmana dem att berätta så utförligt som möjligt om sin helg och att ställa följdfrågor till varandra. ­ ppmuntra. Gå runt i klassrummet och stötta med följdfrågor, lyssna och u Låt grupperna utse en high eller en low som de delar med resten av ­klassen.

Variation Gör övningen efter ett lov, en utflykt en idrottsdag eller en rast. Gör övningen i par. Be eleverna att antingen berätta om en high eller en low. Eleven som lyssnar kan samtidigt rita en bild av händelsen och sedan visa för sin partner. Exempel Now I’m going to tell you about the high, the best thing, and the low, the worst thing, of my weekend. The high o my weekend was when I went to my cousin’s house for a big family dinner. The l w was when I got a parking ticket outside our local supermarket. Very frustrating! Följdfrågor How big is your family? What did you eat? How much was the parking ticket?

7 


MÅL Att kunna använda språkliga strategier för att göra sig förstådd. ÅRSKURS

Face to Face Utförande Dela in eleverna i par och placera dem mitt emot varandra. Elev A ska vara vänd mot tavlan och Elev B ska ha ryggen mot tavlan.

4–6 TIDSÅTGÅNG

Skriv sedan ett ord på tavlan, till exempel grandma.

ca 10–15 min

Be Elev A förklara ordet grandma för Elev B, utan att säga själva ordet, till exempel It’s another word for your mother’s mother. Förklara att paren byter plats med varandra när Elev B kommit på ordet. Avbryt när de flesta el verna bytt plats. Be dem ge exempel på hur de förklarat ordet. Uppmärksamma ­olika sätt att förklara, till exempel med synonymer, kroppsspråk och ­omformuleringar. Se till att alla elever bytt plats och skriv sedan ett nytt ord på tavlan.

Variation Använd enkla bilder istället för ord. Skriv upp tre ord på tavlan så de snabba elevparen kan förklara fler o d. Låt Elev B ställa frågor till Elev A. Förhör glosor på detta sätt.

Words to explain

8

beach house Sunday pilot allergic hamburger school hoodie rabbit clever year sleep hot dog fishing autumn homework nervous fly

milk walk run chewing gum neighbour headache dentist snore shark cough dangerous blood ghost mirror heavy candle button opposite

south speak language cry embarrassing queue passport cake teacher subject Sweden thief India opinion below clean soft bathroom

upstairs church hoover exciting page competition life jacket danger stage pass out umbrella envelope delicious seldom sweaty desert admire shadow

breath countryside billion injured hide and seek supper ferry grasshopper highjacker neighbourhood in a hurry bargain male shy hibernation chores backwards heaven


The Comic Strip Utförande Dela in eleverna i par.

MÅL Att kunna formulera sig och kommunicera i tal och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Placera dem mittemot varandra så att de inte kan se varandras bilder.

ÅRSKURS

Ge Elev A bild 1 och 3 i serien och ge Elev B bild 2 och 4.

4–6

Be eleverna beskriva sina bilder för varandra och sedan diskutera i vilken ordning de tror att bilderna ska placeras för att bli en fungerande ­berättelse (se exempel).

TIDSÅTGÅNG

Låt dem sedan lägga bildrutorna i den ordning de bestämt. Uppmana eleverna att ändra i bildordningen om de inte är nöjda med berättelsen.

ca 5–10 min MATERIAL Kopieringsunderlag

Variation Gör övningen i en grupp om fyra och ge eleverna ett kort var. Klipp isär en instruktion, en dikt eller en berättande text. Ta bort den sista bilden så att eleverna själva kan hitta på ett slut. Exempel In one of my pictures I can see … Th re is/Th re are … This might e the first pic ure, because … What can you see? Tell me about your pictures.

9 


ice crea m

10 KOPIERING TILLÃ…TEN. SANOMA UTBILDNING AB. CHAMP EXTRA SPEAKING.


11  KOPIERING TILLÅTEN. SANOMA UTBILDNING AB. CHAMP EXTRA SPEAKING.


Syftet med dessa övningar är att eleverna ska få uttrycka åsikter, ­ argumentera för och emot samt reflektera över olika frågeställningar. De två första och de två sista övningarna utgår från Cooperative ­Learning. ­Cooperative Learning är strukturer som hjälper läraren att organisera ­ interaktionen mellan eleverna. I dessa strukturer står den språkliga ­interaktionen mellan elever i fokus och innehållet går att variera i det oändliga. Övningen Thinking Hats är inspirerad av Edward de Bonos metod Six Thinking hats. Metoden syftar till att kunna se ett problem ur olika perspektiv och härmed utmanas att tänka i nya banor.

CONTENTS Circle Talk ............................... 23 Meet in the Middle .. ............... 25 The Deserted Island ................ 27 Have an Opinion .. ................... 30 Discuss a Picture/Photo .. ......... 35 Build and Discuss a Poem . . ..... 38 Would you Rather …? . . .......... 40 Plan an Event .......................... 45 Thinking Hats ......................... 47 Picture Differences . . ................ 50 Have a Debate ........................ 53 Think Pair Share . . .................... 55 Fishbowl ................................. 56

22


Circle Talk Utförande

MÅL Att kunna formulera sig och kommunicera i tal. Att reflektera över sitt eget lärande.

Dela upp klassen i två grupper.

ÅRSKURS

Låt ena halvan bilda en yttre cirkel med ansiktena vända inåt.

5–6

Låt andra halvan bilda en inre cirkel med sina ansikten vända utåt, mot den yttre cirkeln. Eleverna ska alltså stå mittemot varandra och bilda diskussionspar.

TIDSÅTGÅNG ca 10–30 minuter

Skriv en fråga på tavlan, till exempel What do you know about sharks? Be eleverna diskutera frågan med varandra en kort stund. Ge en signal när tiden är ute och be paren tacka varandra för prat­ stunden. Uppmana den yttre cirkeln att fl tta ett steg åt höger så att de får en ny diskussionspartner framför sig. Låt eleverna diskutera samma fråga igen, tacka för pratstunden och fl tta ett steg. Upprepa så många gånger som du tycker det behövs. Gör en kort sammanfattning tillsammans och ställ frågor som till exempel What do we know now about sharks?/What have we learnt? Skriv eventuellt en lista eller gör en mind-map på tavlan.

Variation Bestäm vem som talar och vem som lyssnar i diskussionsparen. Låt eleverna som lyssnat återberätta vad de hört när de byter partner. Variera antalet steg eleverna ska förfl tta sig. Variera frågeställningarna efter aktuella ämnesområden i till exempel NO och SO. Använd övningen för att repetera, diskutera, utveckla och kunskapsdela.

23 


Questions to discuss

• What do you think about smartphones? • What makes a really good friend? • What do you think about school uniforms? • What do you think about mosquitos? • What do you think about Physical Education? • What do you know about pandas? • What do you know about Harry Potter? • What do you know about dinosaurs? • What do you know about Canada? • What do you know about the human brain? • What do you know about tennis? • What would you do if you became the Prime Minister of Sweden? • Why do boats float? • Why do we learn English? • What are some good ways to learn another language? • What is your dream job? • Why is education important? • What do we have in common? • What do you know about the main character of this book? • What do you know about Australia? • Why is it important to recycle? • What do you know about football? • Why does it snow? • What do you know about the rainbow?

• What do you know about …? • What have you learnt about…? • What do you think about…?

24


Meet in the Middle

MÅL

Utförande

ÅRSKURS

Kopiera upp kopieringsunderlaget, helst i A3-format.

4–6

Dela in eleverna i grupper om fyra. Ge varje grupp kopieringsunderlaget, som har ett fält för varje grupp­ deltagare samt ett gemensamt fält i mitten. Presentera ett moraliskt dilemma, till exempel If you saw a friend steal your teacher’s smartphone, what would you do?

Att kunna formulera sig och kommunicera i tal.

TIDSÅTGÅNG ca 1 lektion MATERIAL Kopieringsunderlag

Uppmana eleverna att fundera själva en kort stund och sedan skriva ner sina tankar i sitt eget fält. Be eleverna att redovisa sina anteckningar för de andra i gruppen. Låt dem därefter diskutera tillsammans i grupperna och enas om en bra lösning. Uppmana dem att skriva sitt gemensamma svar/lösning i mittenfältet. Låt grupperna redovisa sina svar/lösningar för övriga klassen.

Variation Ge eleverna ett annat typ av problem, till exempel ett problem som en bokkaraktär ställts inför. Testa ett matematiskt problem, som ska lösas på engelska.

Dilemmas to discuss

• If you found out that other pupils in your class talked behind your friend’s back, saying he/she smells of sweat, what would you do? • If you found out that your friend cheated at a test, what would you do? • If you found a wallet on your way to school, with quite a lot of money, credit cards and a driver’s license, what would you do? • If you found a wallet on your way to school, with quite a lot of money but no credit cards or driver’s license, what would you do? • If you found out that your friend copied his/her whole essay from the Internet, what would you do? • If you saw your friend’s dad holding hands with a person, not the person he is ­ married to, what would you do? • If you saw a person steal some food in a grocery shop, what would you do? • If your friend told you that he/she skips school a lot, pretending he/she is ill but instead he/she plays computer games at home, what would you do?

25 


Att använda drama eller rollspel i undervisningen är ofta uppskattat och har många fördelar. Drama gör det möjligt att simulera verkliga situationer och bidrar även till en ökad förståelse och ett fördjupat lärande. Många elever upplever även att det är lättare att våga tala engelska och ”ta ut svängarna” när de ­träder in i en roll. Detta är också ett sätt att engagera elever och göra dem ­delaktiga i undervisningen genom att de får använda sin fantasi och ­kreativitet i pjäser och rolltolkningar. En rekommendation är att använda utklädningskläder och rekvisita för att göra övningarna så lustfyllda och autentiska som möjligt. Möbleringen i klassrummet är också viktig vid rollspel. Se till att skapa fria ytor för en enkel scen.

CONTENTS A Talk Show . . .......................... 59 At the Restaurant ................... 60 The Phone Call ....................... 63 In the Lift ................................ 68 The Annoying Neighbour ....... 71 Sell the Product ...................... 73 In the Shop ............................. 76 Agony Aunt ............................ 77

58


A Talk Show Utförande Inled gärna med att visa klipp från någon känd Talk Show. Dela in eleverna i par och berätta för dem att de ska planera och spela upp egna Talk Shows. Elev A agerar Talk Show host och Elev B en valfri kändis. Uppmana eleverna att skriva ett manus till intervjun som ska innehålla minst åtta frågor.

MÅL Att kunna formulera sig och kommunicera i tal. Att kunna ställa enkla frågor och använda sig av artighetsfraser och fasta uttryck. ÅRSKURS 4–6 TIDSÅTGÅNG ca 2 lektioner samt ett uppvisningstillfälle

Repetera frågeorden, möjliga sätt att formulera frågor på samt hur de kan inleda en intervju (se exempel). Tala om när uppgiften ska vara klar och att de då ska spela upp ­intervjuerna för varandra. Låt dem skriva sina manus och öva in sina repliker. Ställ upp en liten scen och placera ut stolar till publiken. Be eleverna spela upp intervjuerna för klassen. Låt dem sedan ge varandra feedback (se Peer Assessment sid 104).

Variation Låt eleverna filma sina inte vjuer med hjälp av digitala verktyg. Istället för kändisar kan kända historiska personer eller vilda djur intervjuas. Bjud in en annan klass på skolan eller föräldrar för att få en större publik. Låt eleverna få ta med sig utklädningskläder och annan rekvisita. Variera antalet intervjufrågor. Exempel What? When? Where? Why? Who? How? Which? Host: – Ladies and Gentlemen, please welcome the greatest footballer on the planet; XXX. It is so nice to have you here. Footballer: – Thanks It’s great to be here. Host: – How old were you when you first s arted playing football? Footballer: – I was just three years old and I played with my sisters in the garden. 59 


Att kunna planera och genomföra muntliga framställningar är något som de flesta elever kommer att stöta på, både i skolan och senare i yrkeslivet. Muntliga framställningar kan dock upplevas utelämnande och ganska nervkittlande för många, speciellt när dessa ska ske på ett annat språk än modersmålet. För att motverka detta är det bra att börja tidigt med enkla muntliga ­ resentationer och att skapa ett tryggt klassrumsklimat där det är tillåtet p att göra misstag. Att utgå från elevernas intressen och låta dem ­prata om välbekanta ämnen är ett sätt att skapa trygghet och ­engagemang. Ett annat sätt är att se till att respons/feedback ges på ett vänligt och ­respektfullt sätt. Det är också viktigt att i dessa sammanhang prata med eleverna om hur man skapar en spännande inledning, kroppsspråkets betydelse och vikten av att ha en tydlig avslutning.

CONTENTS Bring a Thing .......................... 81 A Fairy Tale Character . . ........... 82 My Tutorial .. ............................ 84 My Favourite Song ................. 85

80


Bring a Thing

MÅL

Utförande Be eleverna att ta med sig ett föremål till skolan som betyder något speciellt för dem.

Att kunna formulera sig och kommunicera i tal. Att kunna planera och genomföra en enkel muntlig presentation. ÅRSKURS

Tala om att de ska hålla en kort presentation, cirka två minuter, om föremålet.

4–6

Modella gärna genom att hålla en egen presentation om ett föremål som är viktigt för dig.

ca 2–3 lektioner

TIDSÅTGÅNG

Gå igenom hur eleverna kan bygga upp sin presentation med hjälp av olika frågor (se exempel). Ge dem tid att förbereda sina presentationer och ange ett datum då de ska framföras. Låt dem framföra sina presentationer. Ge åhörarna möjlighet att ställa följdfrågor och ge varandra feedback (se Peer Assessment sid 104).

Variation Ge eleverna i uppgift att ta med sig saker inom en bestämd kategori, till exempel sitt favoritplagg, sin favoritleksak, sitt favoritgosedjur, en bild på en person de beundrar etc. Ett tips kan vara att låta eleverna ta med ett foto, om de har ett föremål som inte går att ta med. Exempel Why is this object special to you? What does it look like? How does this work? When do you use it? Where and when did you get this object? Do you have any special memories that relate to this object? • a toy • a film • a book • a soft toy • a piece of jewellery

• • • •

Things you can bring.

a picture of your pet a thing from your room a thing related to your hobby a picture of a person you admire

81 


Olika typer av språklekar och spel är utmärkta att använda i undervisningen, eftersom eleverna vid dessa tillfällen använder språket mer spontant och utan att fundera så mycket på den korrekta språkliga formen. Lekar och spel brukar också fungera motiverande genom att de skapar ett sammanhang där språkliga hinder blir nödvändiga att ta sig runt för att kunna delta. Genom att använda språklekar får eleverna också chans att tillägna sig nya ord och fraser. I detta kapitel presenteras ett antal övningar som du som lärare kan använda för att skapa en lustfylld, kreativ och utmanade undervisning.

CONTENTS Taboo ................................. 87 Bingo ................................. 89 The Joke ............................ 91 Last Man Standing ............ 93 Describe and Draw ............ 94 A Board Game ................... 96 The Roller Coaster ............. 98

86


Taboo

MÅL Att kunna formulera sig och kommunicera i tal. Att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.

Utförande Klipp ut och lägg Taboo-korten i kuvert. Dela in eleverna i par eller mindre grupper och ge varje grupp ett kuvert. Förklara att de ska turas om att dra ett kort ur kuvertet, utan att visa det för någon annan. Berätta att eleven som har kortet ska försöka få den andra eleven att gissa vilket ord som står på kortet, utan att själv nämna ordet eller något av tabuorden. Uppmana dem att använda synonymer, beskrivningar och förklaringar för att hjälpa varandra att komma på ordet.

ÅRSKURS 4–6 TIDSÅTGÅNG ca 1 lektion MATERIAL Kopieringsunderlag och kuvert

Ge dem en tidsram. Gå runt i klassrummet; stötta, lyssna och uppmuntra.

Variation Genomför en Taboo-tävling. Dela in klassen i två lag. Ställ två stolar framför klassen, med ryggarna mot tavlan. Utse en spelare från varje lag, som ska sätta sig på stolarna. Skriv ett ord på tavlan som lagen, varannan gång, ska förklara för ­de två spelarna. Skriv upp de ord som är Taboo. Om något av de orden ­används ges ­automatiskt ett poäng till motståndarlaget. Förklara att poäng ges till det lag vars spelare gissar rätt ord först. Förtydliga att spelarna får gissa även när det andra laget förklarar. Byt ord när någon av spelarna gissat rätt, avsluta efter en bestämd tid och räkna ihop poängen. mustard orange rabbit snail ruler snow socks curtains

yellow, hot dog, hamburger, sausage fruit, colour, eat, round ears, pet, carrots, animal animal, shell, house, slow maths, measure, school, long white, cloud, cold, ice feet, shoes, smelly, toes window, dark, fabric, room

Other Taboowords

87 


teacher

banana

camel

pencil

school teach pupils class

fruit yellow monkey peel

humps desert animal water

pen school write letter

cucumber

hairdresser

sandwich

queue

green salad long vegetable

cut hair head brush

eat butter cheese bread

line waiting behind people

lunch

mouth

house

lipstick

breakfast eat dinner food

face teeth smile speak

building cottage roof live

mouth lips make-up colour

brother

snake

boat

vet

boy son parents sister

reptile long bite jungle

water sea sail ship

animals sick doctor pets

88 KOPIERING TILLĂ…TEN. SANOMA UTBILDNING AB. CHAMP EXTRA SPEAKING.


Bingo

MÅL

Utförande

ÅRSKURS

Dela ut ett kopieringsunderlag var till eleverna.

5–6

Gå, vid behov, igenom rutorna och hur frågorna kan ställas (se exempel). Uppmuntra eleverna att prata så mycket som möjligt och utveckla sina svar.

Att kunna formulera sig och kommunicera i tal.

TIDSÅTGÅNG ca 15 min MATERIAL Kopieringsunderlag

Förklara att de nu ska gå runt i klassrummet och ställa frågor. Om kompisen har/har gjort det som efterfrågas ska namnet antecknas i ­rutan. Målet är att få bingo, det vill säga fem namn i rad (lodrätt, vågrätt eller diagonalt). Då ska de ropa Bingo. Tydliggör att eleverna ska byta person efter varje fråga. Låt dem mingla runt i klassrummet. Avbryt när någon ropar Bingo. Låt den vinnande eleven få redogöra sin bingorad.

Variation Gör uppgiften med en tidsgräns och utelämna bingo-momentet. Använd en tom mall och låt eleverna själva komma med förslag på vad som ska stå i rutorna. Exempel Have you ever played a prank on someone? Are you left or right handed? Do you like Italian food? Do you have any younger siblings? Have you watched any Harry Potter films

89 


Att skapa en rutin för att avsluta lektioner på ett tydligt och effektivt sätt är minst lika viktigt som lektionsstarterna. Lektionsavslut kan ibland upp­ levas stressande och svåra att hinna med. Här nedan presenteras några förslag på hur du som lärare kan avsluta dina lektioner. Avsätt gärna 5–10 minuter i slutet för att ge eleverna möjlighet att sammanfatta, reda ut oklarheter, reflektera eller ge respons. Det finns också många möjligheter att använda sig av digitala verktyg när man avslutar en lektion, till exempel genom att göra korta enkäter/undersökningar eller ge respons.

CONTENTS Exit-Tickets .. ........... 103 Summarize . . ........... 103 Peer Assessment .... 104

102


Exit-Tickets Utförande

MÅL Att reflektera över det egna lärandet samt att kunna formulera sig och kommunicera i tal.

Dela ut en post-it lapp (Exit-Ticket) var till alla elever.

ÅRSKURS

Skriv förslagsvis upp tre meningar på tavlan som eleverna ska avsluta (se exempel).

4–6

Uppmana eleverna att fästa sina Exit-Tickets på tavlan, innan de går ut från lektionen. Välj ut några Exit-Tickets och följ upp dessa nästkommande lektion.

TIDSÅTGÅNG ca 5–10 minuter MATERIAL post-it lappar

Exempel The est thing about this lesson was … After this lesson I feel … The most im ortant thing I learnt today was … I still don´t understand … If I could change one thing about this lesson I would … I think the aim of this lesson was … I would like to tell you … I think this lesson could be helpful to me in the future, because …

Summarize Utförande Be eleverna vända sig till sin närmaste granne och sammanfatta lektionen/övningen tillsammans under tre minuter (se exempel). Ta en kort diskussion i helklass som också återkopplar till lektions­ målen.

MÅL Att reflektera över det egna lärandet samt att kunna formulera sig och kommunicera i tal. ÅRSKURS 4–6 TIDSÅTGÅNG ca 5–10 minuter

Exempel What activities did we do? Why did we do these activities? What did we talk about? What did I learn? What was difficul What was easy? 103 


Champ Extra Speaking, 4–6 är en lärarhandledning med kopieringsunderlag. Den hjälper dig att utveckla

dina elevers muntliga kommunikativa förmåga. Här finns 45 varierande interaktionsövningar på olika nivåer som på ett lustfyllt sätt skapar ett engelskspråkigt klassrum. Champ Extra Speaking ingår i Champ-serien men går även att använda som ett fristående material.

978-91-523-5537-4

Profile for Smakprov Media AB

9789152355374  

9789152355374  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded