9789152353899

Page 1

textbygget Texttyper för sfi B

Ti ia

Lärarhandledning

Textbygget_sfi_B_LHL_Framsida.indd 1

ala j O

2018-06-27 14:55


textbygget Texttyper för sfi B

Lärarhandledning

SANOMA UTBILDNING

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 1

Tiia Ojala

2018-06-29 11:57


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Projektledare/redaktör: Per Olsson Grafisk form och illustrationer: Anna Fridh Sättning: Jonas Veronesi – VERONESI AB Textbygget – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning ISBN 978-91-523-5389-9 © 2018 Tiia Ojala och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Tryck: Livonia Print, Lettland 2018

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Bildkälla Shutterstock: 45, 46, 77, 93, 104, 105

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 2

2018-06-29 11:57


Innehållsförteckning Till läraren ..................................................... 4 Språkutvecklande arbetssätt ............................ 5 Cirkelmodellen ............................................... 8 Läroplanen och kunskapskraven ...................... 10 Formativ bedömning ...................................... 12 Grammatik .................................................... 13 Övningsmästaren ........................................... 14 Kommentarer till varje kapitel ......................... 14

Kapitel 1 – Ett meddelande ............................ 16 Kapitel 2 – En inbjudan ................................. 36 Kapitel 3 – Ett mejl ...................................... 54

Kapitel 4 – Ett brev ...................................... 72 Kapitel 5 – En instruktion ............................ 84

Kapitel 6 – En återberättande text ............... 100 Kapitel 7 – Ett personligt brev ...................... 114 Kapitel 8 – En sammanfattning .................... 136

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 3

2018-06-29 11:57


Till läraren Att arbeta inom sfi är givande och lärorikt. Som lärare får du möta många intressanta personer och möjlighet att vidga dina egna referensramar. Det är viktigt för eleverna att snabbt lära sig det svenska språket. Språket är nyckeln till integration och jobb. Men tyvärr händer det alldeles för ofta att eleverna fastnar i sin språkinlärning. Därför är det viktigt att vi lärare utvecklar våra undervisningsmetoder och litar på de framgångsfaktorer som forskningen kommit fram till om en effektiv och framgångsrik undervisning för elever med annat modersmål. Genrepedagogikens cirkelmodell är ett framgångsrikt sätt att utveckla elevernas skriftliga produktion. Samtidigt hjälper den att utveckla elevernas andra förmågor som läsförståelse, hörförståelse, muntlig produktion och kommunikation. Textbygget med dess grund i cirkelmodellen är stöttande och eleverna får träna på de texttyper som nämns i kunskapskraven. Dessutom finns det självskattning, kamratrespons, lärarrespons och grammatikövningar kopplade till de olika texttyperna. På www.ovningsmastaren.se får eleverna dessutom träna grammatiken, orden och texttypen ytterligare. Där hittar du också alla hörförståelseuppgifter samt hela boken inläst. Lycka till i ditt arbete! Tiia Ojala Författaren till Textbygget

4

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 4

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB

2018-06-29 11:57


Läroplanen och kunskapskraven I allt vårt arbete måste vi utgå från läroplanen och de kunskapskraven som är satta för respektive kurs. Läroplanen och kunskapskraven ska styra vårt arbete. Det är inte meningsfullt att arbeta med något annat än det som krävs i kunskapskraven. Annars slösar vi bort viktig tid för att hinna med alla kurser inom ramen för den givna tiden. I Textbygget har vi utgått från de texttyper som är relevanta och användbara för vuxna elever på B-nivå i sfi:

• • • • • • • •

ett meddelande en inbjudan ett mejl ett brev en instruktion en återberättande text ett personligt brev (och jobbannons) en sammanfattning (och nyhetsartikel)

I tabellen ser du vilka kunskapskrav man arbetar med och tränar i respektive kapitel i Textbygget. Jag har utgått från kunskapskraven för E men det är samma förmågor som gäller för alla betyg.

Hörförståelse

Texttyp

Eleven visar sin förståelse för korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner i vardagslivet genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.

ett meddelande en inbjudan ett mejl ett brev en instruktion en återberättande text ett personligt brev en sammanfattning

Läsförståelse

Texttyp

Eleven läser anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.

ett meddelande en inbjudan ett mejl ett brev en återberättande text ett personligt brev en sammanfattning

10

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 10

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB

2018-06-29 11:57


Läsförståelse

Texttyp

Eleven visar sin förståelse för personliga meddelanden, konkret information och korta, tydliga och enkla instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån detta.

ett meddelande en inbjudan ett mejl ett brev en instruktion en återberättande text ett personligt brev en sammanfattning

Eleven väljer och använder några lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Muntlig interaktion

Texttyp

Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

ett meddelande en inbjudan ett mejl ett brev en instruktion en återberättande text ett personligt brev en sammanfattning

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Muntlig produktion

Texttyp

Eleven berättar i enkel form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.

ett meddelande en inbjudan ett mejl ett brev en instruktion en återberättande text ett personligt brev en sammanfattning

Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för att göra sig förstådd.

Skriftlig produktion

Texttyp

Eleven skriver enkla och begripliga korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser.

ett meddelande en inbjudan ett mejl ett brev en instruktion en återberättande text ett personligt brev

Eleven skapar i huvudsak fungerande sammanhang i sina texter.

ett meddelande en inbjudan ett mejl ett brev en instruktion en återberättande text ett personligt brev en sammanfattning

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för skrivande.

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 11

11

2018-06-29 11:57


Kapitel 1

Ett meddelande

Grammatik – förkortningar Skriv rätt förkortning.

16

a.

onsdag

______________________________

b.

nummer

______________________________

c.

från och med

______________________________

d.

en timme

______________________________

e.

en minut

______________________________

f.

klockan

______________________________

g.

och så vidare

______________________________

h.

till exempel

______________________________

i.

telefonnummer

______________________________

j.

med vänliga hälsningar

______________________________

k.

till och med

______________________________

l.

sida

______________________________

m.

kronor

______________________________

n.

observera

______________________________

o.

bland annat

______________________________

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 16

2018-06-29 11:58


Kapitel 1 – Ett meddelande

Grammatik – skiljetecken Skriv om meningarna med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

a.

kan vi träffas imorgon klockan 17

_______________________________________________________________

välkommen till skolan

b.

_______________________________________________________________

jag studerar på sfi

c.

_______________________________________________________________

grattis på födelsedagen

d.

_______________________________________________________________

tack för en trevlig fika igår

e.

_______________________________________________________________

hämta din bok från biblioteket senast imorgon kväll

f.

_______________________________________________________________

vi hörs

g.

_______________________________________________________________

jag kommer hem på fredag klockan åtta på kvällen

h.

_______________________________________________________________

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 19

19

2018-06-29 11:58


Kapitel 1 – Ett meddelande

Manus till hörförståelse 1

sidan 16

Lyssna på fyra meddelanden. Svara på frågorna. A Hej kompis! Det är Mariama. Jag ville höra hur du mår. Ring mig på 073 654 8772. Facit Vem ringer? Mariama. Till vem ringer hon? Till en kompis. Varför ringer hon? Hon ville veta hur kompisen mår. B Hej familjen Andersson! Hassan från grannhuset hoppas att ni kan komma hem till oss i morgon klockan sju på kvällen. Vi har en inflyttningsfest då. Välkomna! Facit Vem ringer? Hassan. Till vem ringer de? Till grannarna som heter familjen Andersson. Varför ringer de? De vill bjuda in till en inflyttningsfest. C Hej! Det är Emma från förskolan. Bashir har blivit sjuk. Kan ni komma och hämta honom? Facit Vem är Emma? Personalen på förskolan. Till vem ringer Emma? Bashirs förälder. Varför ringer Emma? Bashir är sjuk. Vem är Bashir? Bashir är ett barn på förskolan.

D Hej! Mitt namn är Eva Larsson. Jag ringer från vårdcentralen. Du har tid hos doktorn imorgon klockan 10.00. Tyvärr är doktorn sjuk och jag måste avboka din tid. Ring tillbaka till detta nummer om du vill ha en ny tid. Vem ringer? Varför ringer man?

Facit

Eva Larsson från vårdcentralen. Tid hos doktorn blir avbokad.

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering förbjuden

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 23

23

2018-06-29 11:58


Kapitel 1 – Ett meddelande

Ett meddelande – skrivmall

Hälsningsfras

Kort information

Avskedsfras och avsändare

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 27

27

2018-06-29 11:58


Kapitel 1 – Ett meddelande

Träna kamratrespons Gå igenom meddelandet med hjälp av checklistan på sidan 29. Vad finns i meddelandet? Vad saknas i meddelandet? Ge respons på texten skriftligt.

Hej Jag är i bussen. jag kommer försent.

Meddelandet har …

□ □ □ □ □ □

en hälsningsfras i början kort och viktig information en avskedsfras i slutet en avsändare korrekt stavning stor bokstav, punkt, frågetecken eller utropstecken på rätt ställe.

Meddelandet är bra därför att

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Meddelandet kan bli bättre om

28

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 28

2018-06-29 11:58


Kapitel 1 – Ett meddelande

TEXTBYGGET – Texttyper för sfi B, Lärarhandledning. © 2018 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten

Textbygget_sfi_B_LHL_Inlaga.indd 35

35

2018-06-29 11:58


Textbygget– Texttyper för sfi B Lärarhandledning Tiia Ojala I lärarhandledningen får du som lärare läsa mer om genrepedagogikens cirkelmodell och om hur du kan arbeta språkutvecklande i ditt klassrum. Här kan du också läsa om hur innehållet i boken är kopplat till kunskapskraven. Till varje kapitel finns det ytterligare tankar och tips samt kommentarer som förklarar syftet med texttypen. Dessutom finns det kopieringsunderlag med extra övningar så att eleverna kan repetera och befästa kunskaperna ännu mer. Här finns även facit samt manus till hörförståelseövningarna.

978-91-523-5389-9

Textbygget_sfi_B_LHL_Baksida.indd 1

2018-06-29 09:07