9789152333884

Page 1

zz iCK

K

AC

LÄS- & SKRIVRUMMET

Lärarhandledning Åk 2

Karin Fällman-Bajagić Christina Hansson Susan Nieland

Lärarhandledning-Läs&skriv-ak2.indd 3

2017-02-17 12:08


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax 08-587 642 02 ZickZack åk 2, Lärarhandledning ISBN: 978-91-523-3388-4 Redaktör: Karin Lönnqvist Form och illustrationer: Inlaga och bilagor: Anette Hedberg Omslag: Feri Fazeli © 2016 Karin Fällman-Bajagić, Christina Hansson, Susan Nieland och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Andra tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS Copyright Access avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2017

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 2

2017-02-17 13:08


INNEHÅLL

PRESENTATION

Förord 7 Vad består ZickZack av? 8 Vad är syftet med ZickZack? 8 ZickZack och Lgr 11 9 Vilken pedagogisk forskning har vi inspirerats av? 10 Hur arbetar jag med ZickZack? 13 Vilka texttyper fokuserar ZickZack på? 16 Vad innehåller ZickZack Läsrummet och Skrivrummet? 20 Hur arbetar jag med Läsrummet? Lässtrategier för ökad läsförståelse Hur arbetar jag med Skrivrummet? Hur bedömer jag en texts kvalitet?

24 31 44 47

INSTRUKTIONER TILL TEXTERNA TEMA: Glass i stora lass

50

LÄSRUMMET

Smaskig glass

51

Årets nya glassar

58

Var sitter smaken?

65

SKRIVRUMMET

Kom till glasskiosken!

TEMA: Nytta och nöje

74 90

LÄSRUMMET

Sök Soja, sök!

91

Pengar till pingislägret

102

Liam behöver hjälp

109

SKRIVRUMMET

Ovanliga yrken

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 3

116

2016-07-05 14:10


TEMA: På väg till skolan

134

LÄSRUMMET

Se upp för elefanterna!

135

Min häst Sleipnir

144

Ingen skolväg alls

153

SKRIVRUMMET

Vad hände?

TEMA: Starka känslor

162 178

LÄSRUMMET

Många känslor ryms i mig

179

Aston är arg

188

Varför är det bra att skratta?

196

SKRIVRUMMET

Berätta för mig

TEMA: Blixt och dunder

204 220

LÄSRUMMET

Sagan om Åska och Blixt

221

Åskväder 231

När Tors hammare försvann

240

SKRIVRUMMET

Varning för elden!

TEMA: Mystiska månen

248 262

LÄSRUMMET

Knallen och gullosten

263

Månen tur och retur

272

Kapplöpning till månen

279

SKRIVRUMMET

Hur kommer det sig?

286

Facit Läsrummet 303 Facit Skrivrummet 315 Facit bilagorna 322 Boktips för högläsning och egen läsning 329 Litteraturlista 331

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 4

2016-07-05 14:10


INNEHÅLL BILAGORNA I lärarhandledningen finns hänvisningar till olika bilagor (kopieringsunderlag och för genomgångar på interaktiv whiteboard). Bilagorna finns för gratis nedladdning på www.sanomautbildning.se/zickzackbilagor till och med 30 november 2016. Därefter kommer de att säljas som nedladdningsbara filer. Priset på den tryckta lärarhandledningen kommer då (från och med 1 december) att sänkas, så att priset för bilagor och tryckt lärarhandledning totalt blir detsamma som tidigare. TEMA: GLASS I STORA LASS 1–7 Smaskig glass Läsrummet 8 –10 Årets nya glassar Läsrummet 11–16 Var sitter smaken? Läsrummet 17–20 Kom till glasshuset! Skrivrummet, argumenterande texter TEMA: NYTTA OCH NÖJE 21–30 Sök Soja, sök! Läsrummet 31–32 Pengar till pingislägret Läsrummet 33 Liam behöver hjälp Läsrummet 34 –39 Ovanliga yrken Skrivrummet, beskrivande texter TEMA: PÅ VÄG TILL SKOLAN 40 – 45 Se upp för elefanterna! Läsrummet 46 – 47 Min häst Sleipnir Läsrummet 48 –51 Ingen skolväg alls Läsrummet 52–58 Vad hände? Skrivrummet, återberättande texter TEMA: STARKA KÄNSLOR 59 – 62 Många känslor ryms i mig Läsrummet 63 – 67 Aston är arg Läsrummet 68 –71 Varför är det bra att skratta? Läsrummet 72–77 Berätta för mig! Skrivrummet, berättande texter TEMA: BLIXT OCH DUNDER 78 – 83 Sagan om Åska och Blixt Läsrummet 84 – 88 Åskväder Läsrummet 89 –90 När Tors hammare försvann Läsrummet 91–96 Varning för elden! Skrivrummet, instruerande texter TEMA: MYSTISKA MÅNEN 97–100 Knallen och gullosten Läsrummet 101–104 Månen tur och retur Läsrummet 105 Kapplöpning till månen Läsrummet 106 –110 Hur kommer det sig? Skrivrummet, förklarande texter

5 INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 5

2016-07-05 14:10


6 INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 6

2016-07-05 14:10


Förord Vi som gjort ZickZack har funderat mycket på vad våra elever behöver utveckla för att lyckas i skolan och med tiden i det samhälle som ställer allt större krav på människors kommunikativa förmåga. • Vilka kunskaper behöver de tillägna sig? • Vilka förmågor behöver de utveckla? • Hur lär de sig att läsa och förstå en text? • Hur utvecklar vi deras språkliga medvetenhet? • Vilka texttyper behöver de kunna läsa och skriva? • Ger vi dem de verktyg de behöver för att lyckas? • Stöttar och utmanar vi dem före, under och efter läsningen samt skrivandet? När vi kom i kontakt med cirkelmodellen, reading to learn och genrepedagogiken kände vi att vi fick svar på många av våra frågor. Vi har sett tydliga resultat hos våra elever och hittat ett arbetssätt som känns både roligt och målinriktat. Eleverna får de redskap de behöver för att kunna läsa, förstå, reflektera kring och skriva de texttyper som de möter och behöver producera i skolan. De har en metod för att läsa texter i olika ämnen och förstå deras syfte, uppbyggnad och språkliga drag. ZickZack är ett läromedel både i svenska och svenska som andraspråk. Det kan användas i klasser där alla elever har svenska som modersmål, i blandade klasser och i klasser där alla har svenska som andraspråk. ZickZack gör det lätt att arbeta parallellt med svenska och svenska som andraspråk. ZickZack visar också på möjligheter att på olika sätt arbeta med texter i so- och noämnena. Eleverna får metoder för att läsa, förstå och skriva olika faktatexter. Vi som tagit fram ZickZack är två klasslärare och en lärare i svenska som andraspråk. Susan har dessutom arbetat som konsult för National Literacy Strategy vid implementeringen av genrepedagogiken i Storbritannien. Vi hoppas att ni ska bli inspirerade av materialet och vilja arbeta vidare med att utveckla era elevers läs- och skrivförmåga. Karin, Christina och Susan

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 7

7 2016-07-05 14:10


Vad består ZickZack av? Årskurs 2-materialet består av två elevböcker och en lärarhandledning. I ZickZack Läsrummet får eleverna läsa och arbeta språkutvecklande med olika typer av texter. I ZickZack Skrivrummet leder arbetet fram till att eleverna skriver egna texter med bestämda syften. Med hjälp av ZickZack kan du bedriva en strukturerad läsoch skrivundervisning. Lärarhandledningen presenterar metoden samt stöttar och inspirerar dig i din undervisning. Materialet ger dig också möjlighet att följa och dokumentera dina elevers läs- och skrivutveckling.

Vad är syftet med ZickZack? ZickZack hjälper dig som lärare att utveckla dina elevers läs- och skrivförmåga. Olika typer av texter ställer olika krav på läsaren. Därför får eleverna redan från början läsa och skriva olika typer av texter.   Med hjälp av olika lässtrategier övar de upp sin förmåga att såväl läsa som förstå innehållet. Med hjälp av olika skrivstrategier får eleverna tillgång till de verktyg de behöver för att skriva texter av olika slag – vad gäller struktur, specifika språkliga drag och val av ord.

8

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 8

2016-07-12 09:05


ZickZack och Lgr 11 ”Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.” (Ur Lgr 11 Syfte) När vi arbetat fram ZickZack har vi utgått från kunskapskraven för årskurs 3 i Lgr 11 och målet är att alla elever ska ha uppnått dessa i slutet av årskurs 3. ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda olika lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.”   Genom att systematiskt undervisa om och låta eleverna använda olika lässtrategier och genom att låta dem möta och arbeta med olika typer av texter av olika svårighetsgrad skapas möjligheter för dem att få flyt i läsningen. ”Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.”   I en rad olika övningar (före, under och efter läsningen) får eleverna kännedom om samt tillfälle att använda olika läsförståelsestrategier på olika typer av texter och med stegrad svårighetsgrad. På så sätt utvecklar de sin läsförståelse på, mellan och bortom raderna. ”... De berättande texter eleven skriver har en tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter …”   Med hjälp av olika skrivstrategier, gemensam analys av texter, övningar på informationssökning, texters struktur och språkliga drag samt gemensamt skrivande får eleverna möjlighet att själva kunna skriva såväl berättande texter som olika typer av faktatexter.

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 9

9 2016-07-05 14:10


Glass i stora lass LÄSRUMMET sid. 7–20

SKRIVRUMMET sid. 6 –17

Mål för undervisningen på text-, menings-, ord- och bokstavsnivå ATT ELEVERNA SKA LÄRA SIG ...

TE

Läsa och förstå olika texttyper

Uttrycka en åsikt och ge argument som stöder åsikten

Känna igen strukturen för några olika typer av texter – poesi, annons och recension

Planera och skriva en text som innehåller argument som stöttar åsikten

Använda några lässtrategier på egen hand Hitta viktig information i stycken eller texter Använda texten för att svara på frågor

NIN

Använda strukturen för en argumenterande text – med rubrik, åsikt, argument och avslutning

G

ING

XT

ME

Läsa och förstå långa meningar

Bygga ut meningar med adjektiv

et

ÄSA

Mål

r um met

rivrum Sk R I m K V

Känna till var ordet ’inte’ placeras i meningar

äs

Använda stor bokstav i början av meningar och avsluta med punkt

Placera olika delar av en utbyggd mening i rätt ordning

L

A

L

Skriva ihop meningar med hjälp av orden ’och’ eller ’så’

Använda och böja adjektiv

MEN

TE

XT

Böja adjektiv så att de passar in i meningar

S

Använda rimord och adjektiv Utveckla ordförråd för att beskriva Känna igen sambandsord som utvecklar meningar (för att)

O

D

Utveckla sitt ordförråd (om en glasskiosk)

OR

D R

Använda adjektiv för att beskriva saker positivt

Dela upp ord i ljud Koppla ljuden till rätt bokstav

Identifiera ljud i ord

Skriva bokstäverna korrekt

Koppla ljuden till rätt bokstav

Skriva orden korrekt

Ljuda samman bokstäver (ljud) till ord

BO

KS

TAV

BOK S

TA V

50

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 50

2016-07-05 14:11


LÄSRUMMET Smaskig glass

Smaskig glass LÄSRUMMET sid. 8–11

Bilaga 1–7

En rimmad dikt om glass.

Läsrummet sid. 8–9

Läsrummet sid. 10–11

Ord och begrepp att förklara ett stort lass–stora lass en pinne en strut en skål

ett mål täcka fylla

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 51

51 2016-07-05 14:11


LÄSRUMMET Smaskig glass FÖRE LÄSNINGEN

Skapa förförståelse 1–3

Läs Carin Wirséns dikt. Bilaga 1. Glassfamiljen I vår familj älskar vi glass Massor av glass i stora lass Smaken ska vara vanilj Så tycker vi i vår familj Alla utom Lola Som vill att den ska smaka kola

Jämt och ständigt har vi fest Gammelmormor äter mest Morbror Ture skrattar ofta Moster spiller på sin kofta Men se det gör inte Lola Hon spiller aldrig glass med kola

Glassen serveras i de finaste koppar med silverkant och rosenknoppar Massor av strössel häller vi på vi tycker att det ska vara så men det vill inte Lola Hon tar sig en extra kola

Samtala och lista ord. • Tycker ni om glass? • Vilka är era favoritsmaker/favoritglassar? • Vilka olika tillbehör kan man ha till glass? • Hur vill ni helst ha er glass? I strut eller på något annat sätt? Öva tillsammans på de ord och begrepp som hör till texten Smaskig glass. Bilaga 2–3.

Svenska som andraspråk För elever med ett annat modersmål än svenska är rimord ofta svåra att uppfatta. Det är därför viktigt att läsa rimorden mycket tydligt och rätt betonat samt att ge extra stöttning vid arbete med rimord.

52

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 52

2016-07-05 14:11


LÄSRUMMET Smaskig glass UNDER LÄSNINGEN

Läs tillsammans Exempel: Introducera texten och bilden som helhet Smaskig glass är en dikt som fått formen av en glasstrut. Vad tror ni den här texten kommer att handla om? Vad får er att tro det? Varför är texten skriven i glassen? Vad är det för typ av text? Ställ frågor om texten + Förutspå och gissa Presentera textens innehåll med hjälp av olika lässtrategier

Vi ska läsa en dikt om hur mycket en person älskar glass. Läs dikten högt för eleverna, arbeta sedan med en mening i taget. Stryk under centrala ord. Ställ frågor som gör att eleverna måste hitta ord och uttryck i meningen (orden i tabellen på sid. 54 är förslag).

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 53

53 2016-07-05 14:11


LÄSRUMMET Smaskig glass UNDER LÄSNINGEN

Förbered

Fokusera och identifiera

Bekräfta och utveckla

smaskig

Kan ni några andra ord som talar om att något smakar bra? Ta hjälp av det du redan vet

Två ord talar om att det är mycket glass. Vilka?

stora lass

Har ni hör det uttrycket tidigare? När? Vad kom­ mer ni att tänka på när ni hör uttrycket ”i stora lass”? Ta hjälp av det du redan vet

Vilka tre sätt att servera glass kan du hitta i texten?

på pinne, i strut, i skål

Ja, man kan servera glass på många olika sätt. Vilket sätt tycker du är bäst? Varför? Ta hjälp av det du redan vet

Vilka ord talar om att det viktigaste för personen är att äta glass?

enda mål

Precis, glass är så gott att det är det enda personen kan tänka på. Stanna upp och förtydliga

Vilka tre glassmaker kan du se i dikten?

päron, vanilj, karamell

Det finns nästan hur många glassmaker som helst. Vilka fler smaker finns det? Ta hjälp av det du redan vet

Vilka ord talar om att perso­ nen vill ha glass hela dagen?

från morgon till kväll

Den här personen tröttnar aldrig på glass utan kan äta hela dagen. Stanna upp och förtydliga

Vilka tre sätt som gör att en glass ser ännu godare ut, kan ni hitta?

täckt av mörkbrun choklad, fylld med söt marmelad, på toppen en nöt

Man kan välja hur man äter en glass, vilken smak den ska ha och vilka tillbehör man vill ha. Sammanfatta

Det finns flera ord som talar om att glass är gott. Vilka?

smaskig, mumsigt, gott

Ibland räcker det med bara bokstäverna Mmm ... Skapa bilder i huvudet

RUBRIKEN Ett ord talar om att glassen är god. Vilket? DIKTEN

Sammanfatta textarbetet 4

Hela dikten berättar hur mycket man kan älska glass. Vad i texten är det som visar att den här personen älskar glass? Sammanfatta Lek glasskiosk. På en affisch (bilaga 4) kan eleverna se vilka smaker och tillbehör som finns samt hur de kan få sin glass. En till två elever står i kiosken, övriga beställer den glass de vill ha. Ge alla elever möjlighet att läsa texten på egen hand

54

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 54

2016-07-05 14:11


LÄSRUMMET Smaskig glass EFTER LÄSNINGEN

Arbeta tillsammans (Textnivå) 5 A, B

Bilaga 5 innehåller tre typer av ordkort: • Smak: vanilj, jordgubb, choklad, päron, kola, melon • Serveringssätt: pinne, strut, bägare, fat • Tillbehör: sylt, bär, sås, strössel, frukt, nötter Dela in klassen i grupper om sex. Ge varje grupp en uppsättning av korten som placeras i högar för smak, serveringssätt och topping. Eleverna drar ett kort från varje hög och arbetar sedan parvis. En elev läser sina glassord, den andra eleven ritar glassen. Därefter byter de roller. När alla i gruppen är färdiga visar eleverna den glass de ritat och de övriga gissar vilken smak, serveringssätt och topping det är.

Arbeta i smågrupper A Eleverna svarar på frågor om dikten. B, C De skriver en egen dikt om en rolig fantasiglass och ritar den.

Arbeta tillsammans (Ordnivå) 6

Orden glass, lass, choklad, marmelad, söt, nöt, skål, mål, karamell, kväll finns på bilaga 6. Kopiera och dela ut ett ord till varje elev. Låt dem sedan hitta sina ”rimkamrater”.

Arbeta i smågrupper D Eleverna skriver rimorden.

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 55

55 2016-07-05 14:11


LÄSRUMMET Smaskig glass EFTER LÄSNINGEN

Arbeta tillsammans (Ordnivå) Visa eleverna hur man kan hitta synonymer i en synonymordbok eller på nätet. Sök tillsammans och samla synonymer till orden god och otäck på tavlan. E Eleverna skriver tre ord som talar om hur en god glass smakar och tre som beskriver hur en otäck glass smakar.

Ytterligare uppgifter 7

Skriv flera ord som rimmar på rimorden i dikten. Skriv en egen dikt om något ni vill ha från morgon till kväll. Rita en affisch som gör reklam för er favoritglass. Klipp isär texten och låt eleverna lägga delarna i rätt ordning. Bilaga 7.

Sammanfatta Många dikter har rimmade ord i slutet av raderna. Rimmen gör att det blir lätt att läsa dikten och man kan lättare lära sig dikten utantill. För att variera språket använder vi synonymer.

56

ZickZack åk 2. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.2_3_2016.indd 56

2016-07-05 14:11


LĂ„SRUMMET Smaskig glass

Bilagor Ringa in rätt bild.

Glassfamiljenn

Skriv orden under det ord det rimmar med.

1.  Vilken  bild  visar  en  skül?

marmelad sĂśt

I vür familj älskar vi glass Massor av glass i stora lass Smaken ska vara vanilj Sü tycker vi i vür familj Alla utom Lola Som vill att den ska smaka kola

2.  Vilken  bild  visar  en  glasspinne?

Vi tycker att det ska vara sĂĽ Men det vill inte Lola Hon tar sig en extra kola

4.  Vilken  bild  visar  glass  i  stora  lass?

snäll grÜt

skĂĽl

lass

3.  Vilken  bild  visar  en  glasstrut?

Jämt och ständigt har vi fest Gammelmormor äter mest Morbror Ture skrattar ofta Men se det gÜr inte Lola

tass

tvĂĽl

karamell

glass

mĂĽl

choklad

nĂśt

lemonad

kväll

Carin WirsĂŠn

1

Kopiering  tillĂĽten.  Š  Sanoma  Utbildning.  ZickZack  ük  2.  Lärarhandledning  Â

LĂ„SRUMMET Glass  i  stora  lass

Bilaga 1

2

LĂ„SRUMMET Smaskig  glass

Kopiering  tillĂĽten.  Š  Sanoma  Utbildning.  ZickZack  ük  2.  Lärarhandledning  Â

Bilaga 2

3

Kopiering  tillĂĽten.  Š  Sanoma  Utbildning.  ZickZack  ük  2.  Lärarhandledning  Â

LĂ„SRUMMET Smaskig  glass

Bilaga 4

5A

LĂ„SRUMMET Smaskig  glass

Bilaga 3

SMAK

4

Kopiering  tillĂĽten.  Š  Sanoma  Utbildning.  ZickZack  ük  2.  Lärarhandledning  Â

strut

bägare

SERVERINGS-­ SĂ„TT

TOPPING

fat

pinnglass

jordgubb

choklad

sylt

bär

päron

kola

sĂĽs

strĂśssel

melon

vanilj

frukt

nĂśtter

Kopiering  tillĂĽten.  Š  Sanoma  Utbildning.  ZickZack  ük  2.  Lärarhandledning  Â

LĂ„SRUMMET Glass  i  stora  lass

Bilaga 5 A

5B

Kopiering  tillĂĽten.  Š  Sanoma  Utbildning.  ZickZack  ük  2.  Lärarhandledning  Â

LĂ„SRUMMET Glass  i  stora  lass

Bilaga 5 B Glass

glass

lass

Jag  äter  glass Â

marmelad

Mera  glass  är  mitt  enda  mül

Glass  i  stora  lass Pü  pinne,  i  strut  eller  i  skül

choklad

Päron,  vanilj  eller  sÜt  karamell vill  jag  ha  frün  morgon  till  kväll

sĂśt

nĂśt

skĂĽl

mĂĽl

Täckt  av  mÜrkbrun  choklad Fylld  med  sÜt  marmelad Med  vaniljsmak  sü  sÜt Pü  toppen  en  nÜt Smaskigt Mumsigt Gott

karamell

kväll

Mm M

6

Kopiering  tillĂĽten.  Š  Sanoma  Utbildning.  ZickZack  ük  2.  Lärarhandledning  Â

Bilaga 6

LĂ„SRUMMET Smaskig  glass

7

Kopiering  tillĂĽten.  Š  Sanoma  Utbildning.  ZickZack  ük  2.  Lärarhandledning  Â

LĂ„SRUMMET Smaskig  glass

Bilaga 7

ZickZack ük 2. Lärarhandledning. Kopiering fÜrbjuden.

INLAGAN LaĚˆs- och skrivr.2_3_2016.indd 57

57 2016-07-05 14:11


ZickZack-materialet för årskurs 2 består av tre delar – ZickZack Lärarhandledning, ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet.

zz iCK

K

AC

LÄS- & SKRIVRUMMET

Lärarhandledningen visar hur du steg för steg kan arbeta språk­ utvecklande med läs- och skrivundervisningen, för att utmana, stöt­ ta och utveckla dina elevers förmågor. Här får du stöd och inspiration till hur du kan planera, genomföra och följa upp din undervisning. Med hjälp av de läs-, tal- och skrivutvecklingsmatriser som vi har ut­ arbetat utifrån kunskapskraven i åk 3 kan du följa och dokumentera dina elevers utveckling.

Eleverna får i ZickZack Läsrummet möta olika typer av texter. Texterna är indelade i sex teman – Glass i stora lass, Nytta och nöje, På väg till skolan, Starka känslor, Blixt och dunder och Mystiska månen. Läsningen görs alltid ”top-down”, det vill säga först på textnivå (inne­ håll och struktur), sedan på meningsnivå (språkliga drag) och slutligen på ordnivå (ord och begrepp).

I ZickZack Skrivrummet får eleverna lära sig skriva för olika syften. Varje kapitel är indelat i fyra steg och ger eleverna de verktyg de be­ höver för att själva kunna skriva argumenterande, berättande, beskri­ vande, förklarande, instruerande och återberättande texter. Med hjälp av modelltexter, ordkunskap, grammatik och gemensamt skrivande utvecklas elevernas skrivande.

Till ZickZack årskurs 2 finns digitala övningar på www.bingel.se

ISBN 978-91-523-3388-4

(523-4982-3)

Lärarhandledning-Läs&skriv-ak2.indd 2

2017-02-17 12:08


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.