9789152304280

Page 1

WHAT’S

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

?

WHAT’S

LÄRARHANDLEDNING

?

MARIA G ÖRANS

TEXTBO

OK

SON • P IA KIHLM ANNAMA AN RIA ZET TERMAR K

(523-4836-9)

WU 3 omslag_Pärm.indd 1

3

2017-02-15 09:40


Sanoma Utbildning Box 30091, 104 25 Stockholm Postadress Besöksadress Alströmergatan 12, Stockholm www.sanomautbildning.se Hemsida E-post info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 08-587 642 02 Telefax Redaktör Ted Thorngren Grafisk form Fresh Design Illustrationer Michael Gustafsson och Johan Andreasson What’s up? 3 Lärarhandledning ISBN 978-91-523-2831-6 © 2011 Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Tredje tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsrättsinnehavare. Sidor märkta ”Kopiering tillåten” får kopieras.

Tryck: Ineko, Göteborg 2017

2

WU3 LH kap 1-13.indd 2

2017-02-10 14:24


1 Bakgrundstankar

2 Kapitelkommentarer

3 Kopieringsunderlag

4 Spel

5

Planering och utvärdering

6

Facit

3

WU3 LH kap 1-13.indd 3

2017-02-10 14:24


Författarnas tankar Många barn kan redan en del engelska när de kommer till förskoleklassen eller skolan. Engelskan finns runt omkring dem som ett naturligt inslag i deras vardag. Det är uppenbart att barn kommer i kontakt med engelska i högre grad än för bara några år sedan. Att lära sig ett nytt språk är något många barn tycker är spännande eftersom det finns en inneboende nyfikenhet hos dem. Den nyfikenheten är vår uppgift att förvalta och stimulera. What’s up? 3 ger dig lämpliga verktyg att kunna genomföra denna viktiga uppgift. Många som lär sig ett nytt språk är, till en början, osäkra eller rädda för att t.ex. uttala ord fel. Men ju yngre eleverna är då de börjar med engelska, desto lättare har de för att komma över denna försiktighet och känna arbetsglädje. Därför är uppmuntran och beröm viktigt! What’s up? 3 bygger systematiskt upp ordförrådet i de olika temaområdena. De flesta av temaområdena återkommer i materialet och på så sätt repeterar eleverna ord de redan kan samtidigt som nya ord tillförs. Så småningom har de fått ett tillräckligt ordförråd för att kunna använda orden i meningsfulla sammanhang. Eleverna måste få vara aktiva på olika sätt. Därför ligger fokus på att lyssna och tala. Att känna meningsfullhet är ett nyckelord för att behålla motivationen. Lgr 11 anger att: Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. För att få dessa förmågor måste arbetet börja någonstans. What’s up? 3 börjar med grunden, med ord och enkla fraser. What’s up? 3 ger eleverna bra förutsättningar för att kunna fortsätta med sina studier. Lycka till med engelskan, önskar författarna! Maria Göransson

4

FLIK 1 BAKGRUNDSTANKAR

WU3 LH kap 1-13.indd 4

Pia Kihlman

Annamaria Zettermark

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

2017-02-10 14:24


Komponentöversikt What’s up? 3 består av följande komponenter: • Textbook • Workbook • Lärarhandledning • Lärarens ljudfiler online • Ljudfiler för eleven: www.ovningsmastaren.se • Filmer och sånger online Textbook innehåller 24 färgrikt illustrerade kapitel. Varje kapitel har ett eget uppslag. Vi får följa huvudpersonerna Emma och Tom, papegojan Jack, deras familj och vänner. När eleverna har bekantat sig med kapitlet i Textbook, får de chansen att befästa och utveckla sina nyvunna kunskaper i Workbook genom att tala, skriva, läsa och lyssna. I Lärarhandledningen får du som lärare en tydlig arbetsgång. Här finns kapitelkommentarer, förslag på lekar, sånger, ramsor och andra extrauppgifter. När du börjar med ett nytt kapitel kan du lätt se vilka mål ni arbetar efter. Lärarens ljudfiler innehåller för varje kapitel först en kort ‘lead-in’, dvs en svensk röst leder eleverna in på vad kapitlet handlar om. Sedan följer kapitlets text, inspelade av engelska skådespelare. Därefter följer alla talövningar i Textbook, hörövningarna i Workbook, sånger och ramsor. På Övningsmästaren (www.ovningsmastaren.se) finns ljudfiler till textbokens text. Hörövningar i övningsboken finns på lärarens ljudfiler. Filmer och sånger befäster elevernas nyvunna kunskaper från Textbook. Du får hjälp av Emma och Tom att på ett roligt och lekfullt sätt fånga elevernas nyfikenhet och intresse. Här ges möjlighet att både lyssna på och härma Emma och Tom.

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3 LH kap 1-13.indd 5

FLIK 1 BAKGRUNDSTANKAR

5

2017-02-15 09:41


What’s up? • är ett flexibelt material • har en tydlig arbetsgång • följer den nya läroplanen • ger tips om lekar och praktiska övningar • erbjuder digitalt lärarstöd Syftet med lekarna och de praktiska övningarna är att komplettera de övningar som finns i Workbook utifrån elevers olika sätt att lära. Genom leken lär sig eleverna engelska på ett lustfyllt, spännande och varierande sätt. Läroplanen är tydlig med lekens betydelse för inlärning. Flera av lekarna går lika bra att leka ute som inne. Vill du utmana eleverna kan du använda många av lekarna flera gånger och öka svårighetsgraden. I den här åldern är det viktigt att använda kroppen för att få en så bra inlärning som möjligt. I de praktiska övningarna får eleverna samarbeta, lära sig att lyssna och tala samt utveckla sin kreativa förmåga. Samtliga lekar och praktiska övningar är utprövade av oss tillsammans med elever. Vår tanke är att det ska vara ett flexibelt material. I Workbook är elevernas instruktioner korta. Tanken är dock att eleverna själva ska kunna förstå uppgiften. Det kan ändå vara klokt att alltid instruera muntligt då det kan finnas flera saker att göra på samma uppgift. Övningarna är roliga, tilltalande, färgglada och varierande. Eleverna kan med fördel arbeta tillsammans med en kamrat i Workbook. Vår förhoppning är att du, med hjälp av vår tydliga arbetsgång, ska känna att det är lätt att planera din undervisning. Vi tror att en bra undervisning kräver variation av övningar. Därför rekommenderar vi att göra övningarna i den ordning de står i kapitelkommentarerna. Bra undervisning behöver varieras genom många olika aktiviteter. Vi tror att film ökar elevernas intresse för att lära sig något nytt. De hjälper eleverna att på ett lekfullt sätt lära sig nya ord och uttryck med rätt uttal. Här finns också sånger att sjunga med i och ramsor att härma. Av erfarenhet vet vi att många lärare lägger mycket tid på att tillverka eget material, leta bilder och hitta på egna övningar. Med What’s up? 3 får du mer tid och energi för arbetet med eleverna.

Good luck!

6

FLIK 1 BAKGRUNDSTANKAR

WU3 LH kap 1-13.indd 6

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

2017-02-10 14:24


WU3_Kopiering_kap1-5.indd 1

Garfield Barbie Minnie Mouse

Batman Donald Duck Kopiering tillåten

Catwoman

Spiderman

Winnie the Pooh

Superman Goofy Mickey Mouse Cinderella What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WHAT’S YOUR NAME? Kopieringsunderlag 1

Kapitel 1

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

1

2017-02-10 15:02


David

Emma

Susan

Jack

Tom

Anna

Johan

Paul

Simon

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 2

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopieringsunderlag 2

WHAT’S UP? Kopieringsunderlag 2 2

Kapitel 2

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:02


Karim

Sofia

Peter

Fatima

Jimmy

WHAT’S UP? Kopieringsunderlag 2

Sara

Maria

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 3

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

3

2017-02-10 15:02


I LIVE IN LIVERPOOL Kopieringsunderlag 3 4

Kapitel 3

Halmstad

Kiruna

Lund

Borås

Visby

Åre

Gothenburg

Stockholm

Malmö

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 4

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:02


Sundsvall

Karlstad

Västerås

Kalmar

Uppsala

I LIVE IN LIVERPOOL Kopieringsunderlag 3

Motala

Umeå

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 5

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

5

2017-02-10 15:02


I LIVE IN LIVERPOOL Kopieringsunderlag 4

Västervik

Jönköping

Luleå

Gävle

Karlskrona

Örebro

Skellefteå

6

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 6

Norrköping Helsingborg

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:02


THE HOUSE IS BROWN

Kapitel 4

Kopieringsunderlag 5

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 7

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

7

2017-02-10 15:02


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 5 8

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 8

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:02


THE HOUSE IS BROWN

Kopieringsunderlag 5

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 9

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

9

2017-02-10 15:02


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 5 10

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 10

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


THE HOUSE IS BROWN

Kopieringsunderlag 5

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 11

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

11

2017-02-10 15:03


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 5 12

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 12

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


green

yellow

orange

purple

pink

brown

white

black

grey

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 13

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Kopieringsunderlag 6

blue

THE HOUSE IS BROWN

red

13

2017-02-10 15:03