9789151108919

Page 1

ARBETSBOK

FK

INNEHÅLL

KAPITEL SPRÅKLEK LÄSEBOKEN SIDA 1 Självporträtt Ordbild: hej 4 2 Rim Ordbilder: mamma pappa 8 3 Rim Rita och berätta 12 1 – 3 Äppelövningar 16 Spel: Rim 19 4 Meningar och ord Lyssna och förstå, Ordbild: en 20 5 Sammansatta ord Lyssna och rita 24 6 Korta och långa ord Lyssna och förstå 28 4 – 6 Äppelövningar 32 Spel: Sammansatta ord 35 7 Första ljudet Lyssna och rita 36 8 Första ljudet Lyssna och förstå 40 9 Sista ljudet Ordbild: jag 44 7 – 9 Äppelövningar 48 Spel: Första ljudet 51 10 Sista ljudet Ordbild: och 52 11 Antal ljud i ord Lyssna och förstå 56 12 Antal ljud i ord Ordbild: ett 60 10 – 12 Äppelövningar 64 Spel: Sista ljudet 67 13 Oo Ss Aa ljud – bokstav Lyssna och måla 68 14 Ll Rr Ee ljud – bokstav Ordbilder: repetition 72 15 Nn Ii Vv ljud – bokstav Lyssna och förstå 76 13 – 15 Äppelövningar 80
8 KAPITEL 2
ko
1. Ringa in rimorden. sko apa
bok hus mus bil pil katt tåg val såg
stol sol räv får is gris

fyra katt gris myra mål nål hatt is

2. Följ strecken. Rita rimord.

9 KAPITEL 2
1. Dra streck mellan rimorden.
lo
får
10 KAPITEL 2 1. Skriv.
2. Skriv ditt namn i ramen.
KAPITEL 2
3. Måla ramen.

1 Följ strecken.

3 Dra streck mellan rimorden.

11 KAPITEL 2
2 Måla Bobo.
KAPITEL Träna
2
mer

1. Berätta med meningar om bilden.

2. Läs en mening.

Räkna orden. Måla lika många rutor.

Dima ler.

Ville har en boll.

Gun går fort.

Pål äter en banan.

En katt ser en mus.

20 KAPITEL 4
21 KAPITEL 4
2. Berätta om bilderna med meningar. 1. Numrera bilderna i rätt ordning. Skriv 1 2 3 . 3. Måla bilderna.
22 KAPITEL 4 1 2 3 KAPITEL 4
1. Ringa in rätt sak. 2. Skriv en . Rita en sak i rutan.

1 Rita vad som händer sist.

23 KAPITEL 4 KAPITEL Träna mer 4
1. Först 1. Först 2. Sedan 2. Sedan 3. Sist 3. Sist 1. Först 2. Sedan 3. Sist 2 Rita vad som händer först. Skriv.

1. Dra streck till det sammansatta ordet.

häst sko

snö gubbe

hund ben

fot boll

24 KAPITEL 5
+
+
+
+
+
polis bil

jord gubbe

= tand borste

= glas ögon

= sol ros

25 KAPITEL 5
+
1. Rita det sammansatta ordet.
=
+
+
+

Boken om

26 KAPITEL 5
1.
och rita. KAPITEL 5
2. Berätta om din bild.
Lyssna

1 Rita det sammansatta ordet.

äpple träd

2 Dela upp det sammansatta ordet. Rita och skriv.

27 KAPITEL 5 = + = + + =
+ =
spindel nät
KAPITEL Träna mer 5
28 KAPITEL 6
1. Måla det kortaste ordet.
29 KAPITEL 6
1. Måla ramen runt det längsta ordet.

1. I vilken ordning hände det? Dra streck.

4

2. Måla nycklarna som är lika i samma färg.

30 KAPITEL 6
1 2 3
KAPITEL 6

1 Ringa in det kortaste ordet.

2 Måla ramen runt det kortaste ordet.

31 KAPITEL 6
Träna mer KAPITEL 6

1 Ringa in alla sammansatta ord.

2 Rita och skriv det sammansatta ordet.

32 KAPITEL 4 – 6 + =
+ = bok stav
brev låda
K A P I T EL 4 – 6

1 Ringa in det längsta ordet.

2 Vilket ord är längst? Dra streck från start till mål.

33 KAPITEL 4 – 6
S T A R T M Å L K A P I T EL 4 – 6
34 KAPITEL 4 – 6 1 Ringa in alla en . 2
en sa pappa en en en hej en sa en en
en en K A P I T EL 4 – 6 hej hej en en hej hej en en hej
Måla en och hej   . 3 Skriv en .
hej mamma

Sammansatta ord SPEL

35 KAPITEL 4 – 6
START MÅL K A P I T EL 4 – 6 + ?

1. Vad hör du först? Dra streck.

76 KAPITEL 15 Nn Ii Vv

1. Skriv de bokstäver du kan i orden.

2. Dra streck till rätt bild. nos is vas ren

77 KAPITEL 15
lo val
78 KAPITEL 15
1. I vilken ordning hände det? Skriv 1 2 3 4 .
KAPITEL 15
2. Måla färdigt mönstret.

Dags för ett nytt äventyr!

Ord & Äventyr är ett läromedel i svenska för årskurs F–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs- och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

Ord & Äventyr Arbetsbok innehåller lättarbetade och lekfulla övningar på nivåer, kopplade till texterna i högläsnings- och läseboken samt den tidiga och förberedande läs- och skrivinlärningen. I arbetsboken finns:

• övningar som tränar språklig medvetenhet, högfrekventa ord samt kopplingen mellan bokstävers ljud och form

• enkla hörförståelse-, rit- och skrivövningar kopplade till läsebokens kapitel

• finmotoriska övningar

• övningar anpassade efter elevers olika behov

I Ord & Äventyr för förskoleklass ingår:

• Högläsningsbok

• Läsebok, för elever

• Arbetsbok med språklig medvetenhet och varierade övningar för den tidiga läs- och skrivinlärningen.

• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarmaterial och digital träning för eleverna.

Eva Malm

är författare till Ord & Äventyr Arbetsbok och Lärarhandledning.

Eva har lång yrkeserfarenhet som lärare i årskurs F-3. Hon är utbildad och idag verksam som speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling.

FK

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.