9789151104515

Page 1

Funktionsförmåga Iréne Larsson   Marie Bäcklinder Setterlund

2

Lärarhandledning


Innehåll Introduktion till elevboken............................................................................................................................. 5 Introduktion till lärarhandledningen........................................................................................................... 6 Strategier för att utveckla elevernas yrkesspråk inom vård och omsorg..................................... 9

Skolverkets beskrivning av ämne och kurs............................................. 11 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning......................................................................................11

1  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förvärvad hjärnskada........................................................................... 17 Introduktion till kapitlet................................................................................................................................17 Lösningsförslag till instuderingsfrågor....................................................................................................19 Lektionstips.......................................................................................................................................................24 Kopieringsunderlag........................................................................................................................................26 Förslag på uppgifter till muntlig eller skriftlig redovisning..............................................................32 Fördjupning.......................................................................................................................................................33 Boktips, filmer och länkar............................................................................................................................34 Ord att öva på – svenska och arabiska....................................................................................................36

2 Stöd och insatser enligt LSS................................................................ 39 Introduktion till kapitlet................................................................................................................................39 Lösningsförslag till instuderingsfrågor....................................................................................................41 Lektionstips.......................................................................................................................................................44 Kopieringsunderlag........................................................................................................................................48 Förslag på uppgifter till muntlig eller skriftlig redovisning..............................................................54 Fördjupning.......................................................................................................................................................55 Boktips och länkar..........................................................................................................................................56 Ord att öva på – svenska och arabiska....................................................................................................58

3

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


3  Arbetssätt, metoder och hjälpmedel................................................. 61 Introduktion till kapitlet................................................................................................................................61 Lösningsförslag till instuderingsfrågor....................................................................................................63 Lektionstips.......................................................................................................................................................66 Kopieringsunderlag........................................................................................................................................69 Förslag på uppgifter till muntlig eller skriftlig redovisning..............................................................77 Fördjupning.......................................................................................................................................................78 Boktips och länkar..........................................................................................................................................79 Ord att öva på – svenska och arabiska....................................................................................................81

4 Utbildning, arbete och fritid............................................................... 85 Introduktion till kapitlet................................................................................................................................85 Lösningsförslag till instuderingsfrågor....................................................................................................87 Lektionstips.......................................................................................................................................................90 Kopieringsunderlag........................................................................................................................................93 Förslag på uppgifter till muntlig eller skriftlig redovisning..............................................................99 Fördjupning....................................................................................................................................................100 Boktips och länkar.......................................................................................................................................101 Ord att öva på – svenska och arabiska.................................................................................................103

5  Utanförskap och möjligheter till förändring...................................107 Introduktion till kapitlet.............................................................................................................................107 Lösningsförslag till instuderingsfrågor.................................................................................................109 Lektionstips....................................................................................................................................................111 Kopieringsunderlag.....................................................................................................................................113 Förslag på uppgifter till muntlig eller skriftlig redovisning...........................................................117 Fördjupning....................................................................................................................................................118 Boktips, filmer och länkar.........................................................................................................................119 Ord att öva på – svenska och arabiska.................................................................................................121

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

4


4

4 Utbildning, arbete och fritid Punkt 5 i kursens centrala innehåll Olika verksamheter, till exempel särskola, andra anpassade utbildningar och daglig verksamhet.

Introduktion till kapitlet I det här kapitlet får eleverna lära sig om vilka möjligheter som finns för personer med npf eller förvärvad hjärnskada när det gäller utbildning, arbete och fritid. Eleverna får lära sig om olika utbildningsformer och rätten till särskilt stöd och extra anpassningar. Kapitlet riktar sig specifikt till hur arbetet i särskola, träningsskola och specialskola kan gå till. Eleverna får också kunskap om olika former av stöd för att få ett arbete, vilka anpassningar som kan göras på arbetsplatser och vilket ansvar arbetsgivare har när det gäller anställda med funktionsnedsättning. Eleverna får även inblick i vad olika föreningar och organisationer som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har att erbjuda i form av stöd, träffar och aktiviteter.

85

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 Till dig som undervisar Undersök gärna elevernas förkunskaper i ämnet genom att använda exempelvis en tankekarta. Den kan även vara till hjälp för dig när du planerar dina lektioner. Se också tipsen under rubriken ”Fördjupning” där du kan hitta material som kan hjälpa dig att uppdatera och fördjupa dina egna kunskaper när du planerar och förbereder dig inför dina lektioner. När du introducerar ett nytt kapitel kan du använda dig av några av de föreslagna filmer eller länktips som finns här i lärarhandledningen. Det ger en förförståelse för vad kapitlet kommer att handla om men kan också fungera som viktigt underlag för diskussioner. Sammanfattningarna i slutet av varje kapitel i elevboken ger en överskådlig bild av innehållet och kan även de användas som introduktion och för att ge eleverna en förförståelse. I det här kapitlet har vi lagt in två praktiska övningar som handlar om att skapa en tillgänglig miljö och att använda bildstöd för att göra ett schema eller en pekkarta. Förbered gärna eleverna genom att gå igenom teorin kring detta utifrån texten i elevboken. Tänk på att praktiska uppgifter kan ta mycket längre tid än man har planerat som lärare. Under rubriken ”Förslag på uppgifter till skriftlig eller muntlig redovisning” hittar du förslag på öppna frågor som ger eleven möjlighet att reflektera, uttrycka egna tankar och utveckla sina svar. Dessa frågor ger dig som lärare en unik möjlighet att undersöka vad eleven har lärt sig i förhållande till betygskriterierna.

Till dig som undervisar på språkförstärkt utbildning När det gäller de många viktiga begrepp som tas upp i elevbokens kapitel och i ”Ord att öva på” är det av stor betydelse att de elever som har ett annat modersmål förstår begreppens innebörd på det egna språket. Det finns inte alltid någon direkt översättning av själva ordet, men då kan eleven i stället översätta den svenska förklaringen av begreppet till sitt eget modersmål. Detta underlättar för eleven att ta till sig innehållet i varje kapitel. Det är bra om du och den lärare som undervisar i svenska, eller i svenska som andraspråk, planerar tillsammans. Tänk på att det är viktigt att förstärka svenska språket rent allmänt och speciellt sådant som eleven har nytta av i sin yrkesroll. Se också råden i avsnittet ”Strategier för att utveckla elevernas yrkesspråk inom vård och omsorg” i början av lärarhandledningen.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

86


4 Lösningsförslag till instuderingsfrågor 1. Vilka olika former av anpassad undervisning finns det? Antingen så kan man utbilda sig tillsammans med personer utan funktionsnedsättning, och kan då få olika typer av anpassningar och stöd. Eller så går man i en verksamhet som är helt anpassad för endast personer med funktionsnedsättning: särskola, träningsskola, resursskola eller specialskola. 2. Beskriv vad en handlingsplan i förskolan har för funktion. Den ska beskriva vilka insatser och anpassningar som förskolan behöver göra för att ett barn med behov av stöd ska nå sina mål utifrån förskolans läroplan. 3. Hur kan grundskolan och gymnasiet skapa förutsättningar för att elever ska klara skolarbetet om de är i behov av stöd? Skolans rektor kan besluta att en utredning om särskilt stöd (USS) ska göras, vilket sedan kan leda till ett åtgärdsprogram som visar på vilket särskilt stöd och vilka extra anpassningar som kan behövas för att eleven ska nå sina mål. 4. Vad kan vara vanligt att vuxna drabbas av om de inte fått stöd för sina behov i skolan? De kan drabbas av stress och utmattningssyndrom. 5. Vad handlar inkludering om när det gäller skolsystemet? Inkludering handlar om att en elev ska känna pedagogisk och social gemenskap och vara delaktig och ha inflytande när det gäller planering och undervisning och att eleven är i centrum och olikheter ses som en tillgång. 6. Ge exempel på vad social, pedagogisk och fysisk miljö kan vara. En social miljö innebär en gemenskap i gruppen och att man samverkar med hemmet. I den pedagogiska miljön ska man skapa förutsättningar för lärandet med hjälp av strategier, stödstrukturer, lärverktyg och hjälpmedel. Den fysiska miljön handlar om både den inre och yttre miljön, exempelvis ljud, ljus, luft och den visuella miljön, vilket bland annat kan påverka koncentrationen. Miljön ska vara stimulerande och ska anpassas för olika funktionsnedsättningar. 7. Ge exempel på extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar kan vara ett schema över skoldagen, tydliga instruktioner, anpassade läromedel eller digital teknik. Särskilt stöd kan handla om enskild undervisning, specialpedagogiska insatser i ett visst ämne eller anpassad studiegång. 8. Vad gör en elevassistent? En elevassistent har ofta en barn- och fritidsutbildning och ska vara ett pedagogiskt stöd till en elev i skolan, men har inte ansvar för att planera eller genomföra någon undervisning. 9. Vad kan vara en anledning till att en elev får enskild undervisning? Det kan vara att en elev har inlärningssvårigheter eller olika funktionsnedsättningar. 10. Vad handlar anpassad studiegång om? Det är en åtgärd när särskilt stöd inte går att anpassa efter elevens behov och förutsättningar och innebär att eleven koncentrerar sig på ett begränsat antal ämnen för att klara av att bli godkänd i dessa. 11. Vad är ett åtgärdsprogram? Det är ett underlag som beskriver vilka åtgärder som behövs för att en elev i behov av särskilt stöd ska klara sina studier.

87

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 12. Vilka kan skolans elevhälsoteam samverka med? Habilitering och barn- och ungdomspsykiatrin, bup. 13. Vart kan vårdnadshavare vända sig om de är missnöjda med ett åtgärdsprogram och vill överklaga? Till Skolväsendets överklagandenämnd. 14. Vilka elever är särskolan till för? Den är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. 15. Vilken skolform är till för elever med mer omfattande kognitiva svårigheter? Träningsskolan. 16. Nämn några metoder och verktyg som används i särskolan. Active Board i form av en aktiv skrivtavla, InPrint 3 som är ett layoutverktyg för utskrift av bild- och symbolstöd, pekprat med bilder eller symboler på en karta där man använder tecken som stöd för att kommunicera, pekkartor med bilder för att kommunicera i stället för att läsa och skriva, talapparat där det finns förinspelade meddelanden, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) som är en metod där stödtecken och tal används på samma gång. 17. Vad krävs innan det tas ett beslut om att en elev ska tas emot i grundsärskolan? Det måste finnas en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning som visar på att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. 18. Vad handlar en individuell studieplan om i grundsärskolan? Det är ett verktyg för att planera en enskild elevs utbildning och vilket stöd eleven har behov av samt för att följa upp elevens kunskapsutveckling. Används ibland även vid utvecklingssamtal. 19. Vilka arbetssätt är vanliga i träningsskolan? Iréne Johanssons material och teacch-metoden. 20. Vilka olika program finns det i gymnasiesärskolan? Nationellt program och individuellt program. 21. Vad är tanken med skolformen Komvux som särskild utbildning? Tanken är att det ska vara en del av vuxenutbildningen och skapa goda förutsättningar för eleverna att kunna få ett arbete. 22. Till vilka elever riktar sig specialskolan? Den riktar sig till elever med grav språkstörning, synnedsättning, hörselnedsättning eller dövhet. 23. Vilka skolor finns det för personer med funktionsnedsättningar som vill studera efter gymnasiet? Universitet, högskola, folkhögskola och yrkeshögskola. 24. Vilket stöd kan Arbetsförmedlingen ge en person med funktionsnedsättning? Där kan man få hjälp med att hitta passande jobb, söka ett jobb och börja på en arbetsplats. Arbetsförmedlingen kan också utse en stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS. Det går även att få stöd och anpassningar på en befintlig arbetsplats samt få helt speciella anpassade jobb. 25. Vilka lagar finns det som ska vara ett stöd för anställda med funktionsnedsättning? Diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och socialförsäkringslagen.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

88


4 26. Ge exempel på vilka tillgänglighetsåtgärder som kan behövas på en arbetsplats. Tekniska hjälpmedel, anpassade arbetstider, arbetsuppgifter och arbetsmetoder, anpassade arbetsredskap, att själva lokalerna anpassas, en grundlig introduktion till arbetet, uppföljningar och längre tid för att lära sig nya arbetsuppgifter. 27. Vad är Samhall? Det är en statlig verksamhet som ska skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer som har funktionsnedsättningar som medför en nedsatt arbetsförmåga. 28. Vilka personer riktar sig daglig verksamhet till? Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller bestående hjärnskada. 29. Vilka tre typer av daglig verksamhet finns det? Traditionell gruppverksamhet, utflyttad gruppverksamhet och individuell placering. 30. Nämn några föreningar och organisationer som ordnar aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Riksförbundet Attention, Riksföreningen Grunden Sverige, Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté, Autism- och Aspergerförbundet, Svenska Downföreningen, Svenska Dyslexiförbundet, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), Dövblind Ungdom (DBU), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH).

89

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 Lektionstips Lektionstips 1 – Modeller av tillgänglig miljö Att låta eleverna skapa egna konkreta förslag på hur en tillgänglig miljö kan se ut ger dem värdefull möjlighet att tilllämpa och reflektera över sina faktakunskaper.

• Starta lektionen med att gå igenom faktarutan i elevbokens avsnitt ”Social, pedagogisk och fysisk miljö”. • Dela in i grupper om fyra elever. • Eleverna ska göra ett förslag genom att bygga en modell eller göra en skiss som visar en tillgänglig inre eller yttre miljö – exempelvis ett klassrum, ett väntrum eller en skolgård. Modellen kan utformas i olika material och om man väljer att göra en skiss kan man även ta hjälp av de digitala ritningsverktyg som finns. För att skapa en modell eller en skiss kan eleverna använda olika material och verktyg som: –   dator –   rita och måla för hand –   lera –   gips. Tidsmässigt behöver den här aktiviteten en hel lektion.

Lektionstips 2 – Uppföljning av modellerna i lektion 1 Starta lektionen med att ge eleverna tid till att skriva ner sin presentation av den modell de skapat under lektion 1 och där de också ska beskriva hur det tänker kring social, pedagogisk och fysisk miljö.

• Låt varje grupp presentera sin modell. • Reflektera tillsammans och diskutera.

Lektionstips 3 – Personliga assistentens och elevassistentens olika roller Det är viktigt att eleverna förstår skillnaden mellan de olika uppdragen personlig assistent och elevassistent. Att bjuda in personer som berättar om sitt arbete och kan svara på frågor är ett bra sätt att ge inblick.

• Bjud in en personlig assistent och en elevassistent som får berätta om sina uppdrag. • Låt eleverna förbereda frågor. Eventuellt kan frågorna mailas till de båda assistenterna i förväg. • Efter assistenternas besök avslutar ni med reflektion och diskussion. Om tiden inte skulle räcka till så kan ni göra detta på nästa lektion.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

90


4 Lektionstips 4 – Skapa ett schema eller en pekkarta På den här lektionen får eleverna prova på att själva skapa ett schema eller ett pekprat för en person som behöver bildstöd.

• Starta lektionen med att gå igenom exempelvis dessa verktyg: Interaktiv skrivtavla Interaktiva skrivtavlor på Sturebyskolan https://www.youtube.com/watch?v=_c1azqL3Rm8 Smart Board MX SMART Board MX – en kort introduktion, en film av Netsmart https://www.youtube.com/watch?v=sxysWmJGsFA InPrint 3 – ett layoutprogram för bild- och symbolstöd InPrint 3 – Att bekanta sig med programmet, en film av Symbolbruket https://www.youtube.com/watch?v=Wz5vRmlgtv0 InPrint 3 – Ditt bästa verktyg för att skapa bildstöd https://www.youtube.com/watch?v=0aUQoneETUQ Pekprat/pekkartor Pekprat med bildkarta innan operation, en film av KomHIT https://www.youtube.com/watch?v=varsd0QqY2Q Pekprat med samtalsapparater Britt och Jenny pekpratar, en film av Dart Kommunikations- och dataresurscenter https://www.youtube.com/watch?v=0XZEeQdARpA

• Eleverna kan välja att arbeta två och två eller i större grupper. • Låt eleverna välja om de vill göra ett veckoschema över olika aktiviteter för en person i någon skolform eller på en daglig verksamhet, eller om de vill göra ett pekprat som handlar om någon speciell aktivitet för en elev eller brukare. Den här aktiviteten tar troligtvis en hel lektion och kan i så fall följas upp på nästa lektion.

Lektionstips 5 – Uppföljning av lektion 4 Denna lektion ägnas åt att följa upp de scheman och pekprat som eleverna skapat under lektion 4.

• Låt eleverna presentera sina scheman och pekprat för varandra. • Återkoppla och diskutera gemensamt.

91

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 Lektionstips 6 – Diskutera filmklipp om arbetssätt Starta lektionen med att visa dessa två filmer från YouTube (eller andra filmer som du finner lämpliga): Jobba inom LSS och serviceboende https://www.youtube.com/watch?v=N4VY0draBmI Vad är daglig verksamhet? https://www.youtube.com/watch?v=XSrEmrJ_VUQ

Gruppdiskussion 1. Dela in klassen i grupper. 2.  Be eleverna att jämföra filmklippen och ta reda på vilka skillnader som finns mellan att arbeta på ett LSSboende och i en daglig verksamhet. 3.  Återkoppla och diskutera gemensamt. 4. Eleverna kan slutligen göra en skriftlig sammananställning som de delger varandra.

Fallbeskrivningar I kopieringsunderlaget finner du fallbeskrivningar med tillhörande reflektionsfrågor. Det finns olika sätt att använda fallbeskrivningarna på. De kan exempelvis användas som uppgifter för den enskilde eleven för att bedöma kunskapsnivån. De kan också användas som utgångspunkt för att låta eleverna öva på att diskutera och reflektera tillsammans. Eleverna behöver lyssna på varandras tankar och reflektioner om samma berättelser, dels för att byta erfarenheter men också för att få en förståelse för att det kan finnas olika sätt att se på saker.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

92


4 Kopieringsunderlag Fallbeskrivning – Jens behov av stöd i gymnasiesärskolan Läs igenom fallbeskrivningen och svara på frågorna.

Fallbeskrivning: Jens studerar på det individuella programmet på gymnasiesärskolan i Sandviken. Han har valt inriktningen estetisk verksamhet eftersom hans stora intressen är musik, dans, teckna och spela teater. Det har nu gått några veckor in på första terminen. Jens lärare Margita undervisar i musik och upplever att Jens inte riktigt hänger med på hennes lektioner. Han sitter ofta tyst och ibland när han får en fråga har han svårt att uttrycka sig och svara. Margita beslutar att på nästa arbetslagskonferens ta upp det här med Jens övriga lärare. Det visar sig att Jens har svårt att komma i tid och att han för det mesta sitter tyst även på deras lektioner, ofta blandar han också ihop vilken lektion han befinner sig på. Margita, som även är Jens mentor, väljer att ha ett samtal med Jens för att be honom berätta om vad han tycker känns svårt och hur hans lärare kan stötta honom. Han berättar då att han tycker det är svårt att hålla reda på sitt schema och att när han gick i grundsärskolan så använde han sig av bildstöd för att kunna uttrycka sig muntligt. Margita beslutar tillsammans med Jens att skriva en individuell studieplan.

reflektera

1. Vilket stöd anser du att Jens kan behöva? 2. Vilka mål skulle kunna skrivas in i den individuella studieplanen för Jens? 3. Hur kan lärarna göra sina lektioner tydligare för Jens?

93

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 Uppgift 1 – Särskola och träningsskola I den här uppgiften ska du söka fakta och göra en skriftlig inlämning där du reflekterar över metoder och hjälpmedel som används i särskolan eller träningsskolan.

• Välj ett av alternativen särskola eller träningsskola. • Sök fakta med hjälp av olika källor, exempelvis: –   elevbokens kapitel 3, avsnitten ”Struktur –  skapar ordning och trygghet”, ”Teacch-metoden” och ”Lågaffektivt bemötande” samt kapitel 4, avsnittet ”Arbetssätt och miljö i särskolan” –   elevboken Funktionsförmåga 1, kapitel 5, avsnittet ”Anpassa metoder och välja hjälpmedel” och avsnittet ”Hjälpmedel” –   olika webbsidor –   YouTube.

• Gör en skriftlig inlämning där följande ska finnas med: –   Beskrivning av metoder och hjälpmedel. –   Egna tankar och åsikter om de olika metoderna och hjälpmedlen som du kommit fram till, och tydliga argument till dessa. –   Källhänvisningar till böcker och webbsidor som du använt dig av.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

94


4 Uppgift 2 – Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning I den här uppgiften ska du söka fakta om vilket stöd Arbetsförmedlingen i din kommun kan ge personer med funktionsnedsättningar.

• Starta med att läsa avsnittet ”Arbetsförmedlingens stöd” i elevboken. • Gå in på Arbetsförmedlingens hemsida i din kommun och sök information om till exempel: –   Hur söker man ett arbete? –   Vilket stöd kan personer med funktionsnedsättning få? –   Finns det särskild stödperson för introduktions-   och uppföljningsstöd, SIUS? –   Hur ser de olika bidragen ut?

• Om du inte hittar de svar du söker efter på Arbetsförmedlingens hemsida kan du göra ett besök på Arbetsförmedlingen eller försöka boka in ett digitalt möte med en arbetsförmedlare.

• Gör en skriftlig inlämning och tänk på att –   sammanställa den information du hittat –  kritiskt granska och jämföra din information och skriva ner dina egna tankar och åsikter.

95

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 Uppgift 3 – Meningsfull fritid I den här uppgiften ska du undersöka vad din kommun har att erbjuda när det gäller fritidsaktiviteter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

• Gå in på din kommuns hemsida för att se vad de har att erbjuda för aktiviteter. • I elevbokens avsnitt ”Föreningar och organisationer för personer med funktionsnedsättningar” kan du få tips om olika organisationer som finns i Sverige. Det kan du ha nytta av när du söker information om vad som finns i din kommun.

• Du kan också boka in ett besök på någon av de organisationer som finns i din kommun och ställa frågor om hur de arbetar och vilka aktiviteter de anordnar.

• Gör en sammanställning av den fakta du hittat. • Tänk på att kritiskt granska din information och skriv ner dina egna tankar och åsikter.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

96


4 APL-uppgift 1 – Observation av hur hjälpmedel används I den här uppgiften ska du göra en observation av vilka hjälpmedel som används i verksamheten på din APLplats och hur man använder dem. Tanken med observationen är att du ska bli mer medveten om hur man i en verksamhet kan använda olika hjälpmedel.

• Informera din handledare om att du önskar ta reda på hur hjälpmedel används i verksamheten. • Förbered dig genom att läsa elevbokens avsnitt ”Metoder och verktyg i särskolan”. Repetera också gärna avsnitten ”Anpassa metoder och välja hjälpmedel” och ”Hjälpmedel” i kapitel 5 i elevboken Funktionsförmåga 1.

• Bestäm dig för att under en dag vara observant på: –   Vilka hjälpmedel används i verksamheten? –   Hur använder man de olika hjälpmedlen?

• Anteckna dina observationer då och då under dagen så att du inte glömmer bort vad du lagt märke till. • Sammanställ dina anteckningar och gör en skriftlig inlämning där du beskriver de olika hjälpmedlen och hur de används. Ta även med dina egna tankar om: –   Vilka andra hjälpmedel skulle kunna användas i verksamheten? –   I vilka situationer skulle dessa hjälpmedel kunna användas? Motivera varför du anser att dessa hjälpmedel skulle kunna fungera bra i verksamheten.

97

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 APL-uppgift 2 – Sysselsättning och fritidsaktiviteter för brukare I den här uppgiften ska du ta reda på hur en stödassistent/kontaktperson arbetar för att hjälpa en brukare till olika former av sysselsättning och aktiviteter.

• Boka tid med en stödassistent eller kontaktperson på ett LSS-boende. • Använd gärna elevbokens avsnitt ”Rätt till arbete och daglig verksamhet” och ”Rätt till en aktiv fritid” som stöd när du skapar dina intervjufrågor.

• Förbered frågor som handlar om –   sysselsättning/arbete/utbildning –   fritidsaktiviteter.

• Gör en skriftlig sammanställning av de svar du får. • Glöm inte att kritiskt granska svaren och skriva ner dina egna reflektioner.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

98


4 Förslag på uppgifter till muntlig eller skriftlig redovisning För dig som lärare kan det vara viktigt att inför den formativa bedömningen ta reda på vad eleven har lärt sig utöver det som framgår av elevens skriftliga inlämningar samt under sin APL. För att ta reda på detta kan du välja att låta eleven göra en skriftlig inlämning eller redovisa muntligt. Tänk på att du som lärare har ett ansvar för att eleven får ett godkänt betyg och då behöver eleven ges möjlighet att komplettera endera skriftligt eller muntligt. I stället för ett stort antal frågor kan du få lika uttömmande svar genom att ställa ett mindre antal öppna frågor som hjälper eleven att reflektera, uttrycka egna tankar och utveckla sina svar.

Förslag på öppna frågor som riktar sig till kapitel 4 i elevboken: 1. Nämn några skolformer och beskriv vilket stöd som barn, unga och vuxna har rätt till. 2. Ge exempel på extra anpassningar och särskilt stöd. 3. Beskriv skillnaden mellan en personlig assistent och en elevassistent. 4. Nämn några metoder och verktyg som används i särskolan. 5. Vilka elever riktar sig specialskolan till? 6. Beskriv hur uppdraget för en Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS, kan se ut. 7. Beskriv de tre olika typerna av daglig verksamhet.

99

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 Fördjupning Här ger vi förslag på information som du kan ha nytta av för att uppdatera och fördjupa dina egna kunskaper och utveckla din undervisning. Använd gärna även boktips och förslag på filmer och dokumentärer för att fördjupa dina kunskaper. I SPSM:s Tillgänglighetsmodell kan du som lärare läsa mer om den sociala, pedagogiska och fysiska miljön. https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ På Skolverkets hemsida kan du som lärare läsa om Komvux som särskild utbildning. https://www.skolveret.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-tillkomvux-som-sarskild-utbildning

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

100


4 Boktips och länkar De tips som presenteras här kan användas för att ge eleverna en förförståelse till kapitlet och det centrala innehållet, eller för att ge eleverna en fördjupad kunskap. Du som lärare kan också välja att inleda en lektion med en film eller något av länktipsen.

Boktips Swärd, Ann-Katrin & Florin, Katarina (2014). Särskolans verksamhet: uppdrag, pedagogik och bemötande. Studentlitteratur. Boken tar upp olika diskussionsfrågor, till exempel hur det kan vara att vara elev i grundsärskolan och varför Sverige har två skolformer. Den riktar sig till elever, föräldrar, elevhälsans professioner och olika personalgrupper inom olika verksamheter, exempelvis habilitering.

Länkar Heldag – Strukturerad öppenvård och resursskola. Här berättar och informerar Linnea Danielsson om hur de arbetar med olika insatser på Magelungen i Jönköping. https://www.youtube.com/watch?v=NzOZQex49C0 NPF-pedagogen: Begreppet ”inkludering” missbrukas. Kenth Hedevåg är pedagog med inriktning på npf och föreläsare med erfarenhet från skola, elevhälsoteam och ungdomspsykiatrin. https://www.youtube.com/watch?v=AgVPFdF3fCQ DO – Bristande tillgänglighet. Filmen tar upp hur en person med kognitiv funktionsnedsättning kan uppleva det på en arbetsplats. https://www.youtube.com/watch?v=ov90J58WbkA&t=6s Lindåsskolan – Ledning, stimulans, extra anpassning och särskilt stöd. Annelie Frydebo är rektor på Lindåsskolan och berättar om hur de arbetar på skolan. https://www.youtube.com/watch?v=soOt_-EuvVQ Vem mördade skolan? En serie i sex delar där Jesper Rönndahl undersöker och gör intervjuer för att ta reda på vad som har hänt med den svenska skolan sedan 1980-talet. https://www.svtplay.se/vem-mordade-skolan Jobba som personlig assistent. En film om yrkesrollen. https://www.youtube.com/watch?v=xDy1a4uhJD0 Att jobba som personlig assistent. Filmen visar hur det är att arbeta som personlig assistent i hemmet. https://www.youtube.com/watch?v=qlGJdCh-irU En informationsfilm från Arbetsförmedlingen om yrket elevassistent och vad som kan ingå i arbetsuppgifterna. https://www.youtube.com/watch?v=3nVaT28fGFg&t=79s

101

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


4 En film som visar olika verksamheter inom grundsärskolan i Linköpings kommun. https://www.youtube.com/watch?v=yWImKZ5xbhY&t=419s Skolverkets presentation av gymnasiesärskolans olika program. https://www.youtube.com/watch?v=9CjmgfGvYz8 Tydliggörande pedagogik. Diane Wiklund visar hur man arbetar med tydliggörande pedagogik på Lillängs­ skolan. https://www.youtube.com/watch?v=2Rr9IwOlRko Stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda personer med funktionsnedsättning. https://www.youtube.com/watch?v=-M8pjq11_c8 Så nära ett jobb man kan komma. Filmen tar upp olika former av stöd inom daglig verksamhet för att hitta ett arbete för personer med funktionsnedsättningar. https://urplay.se/program/176638-liv-med-autism-sa-nara-ett-jobb-man-kan-komma Ett dygn med Samhall. Filmen visar några arbetsplatser där Samhall finns. https://www.youtube.com/watch?v=Wdj7aW5bGQg Interaktiva skrivtavlor. I filmen berättar Gunilla Axelsson hur de arbetar med interaktiva skrivtavlor på Sturebyskolan. https://www.youtube.com/watch?v=_c1azqL3Rm8 Move & Walk – Daglig verksamhet. https://www.youtube.com/watch?v=Fu1vbCvFykY Smart Board MX – en kort introduktion. Mona Coldenberg visar olika funktioner som finns i Smart Board iQ. https://www.youtube.com/watch?v=sxysWmJGsFA InPrint 3 – Att bekanta sig med programmet. Filmen visar hur man kan komma igång med programmet. https://www.youtube.com/watch?v=Wz5vRmlgtv0 InPrint 3 – Ditt bästa verktyg för att skapa bildstöd. Filmen visar hur man kan skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd. https://www.youtube.com/watch?v=0aUQoneETUQ KomHIT – Pekprat med bildkarta innan operation. Klippet visar en mamma med en tvåårig dotter som ska förberedas inför en operation. https://www.youtube.com/watch?v=varsd0QqY2Q Pekprat med samtalsapparater. https://www.youtube.com/watch?v=0XZEeQdARpA

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

102


4 Ord att öva på – svenska och arabiska .‫ شيء للعمل‬-‫شغل‬

Sysselsättning – Någonting att göra.

.‫ القدرة على القيام بشيء معين‬-‫الكفاءة‬

Färdighet – En förmåga att kunna utföra något.

‫ شيء نكتسبه من خالل‬،‫ اإلستيعاب والكفاءة‬،‫ الحقائق‬-‫المعرفة‬ .‫الدراسة وخوض التجارب‬

Kunskap – Fakta, förståelse och färdigheter, som man skaffat genom studier eller erfarenhet.

‫ عكس العزل‬،‫ جعل أحد جزء من جماعة أو مجموعة‬-‫إدخال‬ .‫واإلبعاد‬

Inkludera – Låta någon vara en del av en gemenskap eller grupp, motsatsen till exkludering.

‫ قواعد تحدد الحقوق والواجبات التي يملكها‬-‫قانون المدرسة‬ ‫ وكذلك تحدد‬،‫ أولياء األمور في المدرسة‬،‫ الطالب‬،‫األطفال‬ .‫أشكال التعليم الموجهة والنشاطات التربوية األخرى‬

Skollag – Där finns regler om vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har som gäller skolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

‫ تغيير األطفال والشبان للمراحل المدرسية‬-‫المراحل المدرسية‬ ‫ المدرسة‬،‫ الصف التحضيري‬،‫ مثل الروضة‬،‫أثناء حياتهم‬ .‫األساسية والثانوية‬

Skolform – Barn och ungdomar byter mellan olika skolformer under sin skoltid, exempelvis förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

.‫ خطوط إرشادية تتبعها المراحل الدراسية المختلفة‬-‫المنهاج‬

Läroplan – Riktlinjer som de olika skolformerna ska följa. Kursplan – Ett pedagogiskt verktyg för lärare och studerande som beskriver kursens innehåll, mål, undervisnings- och examinationsformer.

‫ أداة تربوية للمعلمين والطالب تصف‬-‫الخطة الدراسية‬ .‫ أشكال التدريس والفحوصات‬،‫ أهدافه‬،‫المحتوى الدراسي‬

Elevassistent – Arbetar i skolan och ska stötta elever som är i behov av särskilt stöd för att kunna följa med i undervisningen.

‫ شخص يعمل في المدرسة ويدعم الطالب‬-‫مساعد الطالب‬ .‫الذين يحتاجون للدعم لمتابعة الدروس‬ ‫ تركيز الطالب على مواد محدودة للنجاح‬-‫خطة دراسية متناسبة‬ .‫بها‬

Anpassad studiegång – När eleven koncentrerar sig på ett begränsat antal ämnen för att klara av att bli godkänd i dessa. Barnhälsoteam – Team som samarbetar för att stötta föräldrar och barn.

.‫ فريق يعمل لدعم الطالب واألهالي‬-‫فريق صحة األطفال‬

Elevhälsoteam – Team som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att stödja elever att nå sina kunskapsmål.

‫ فريق يعمل لتحسين الصحة ولدعم‬-‫فريق صحة الطالب‬ .‫الطالب لتحقيق األهداف المدرسية‬

Handlingsplan – En detaljerad plan som beskriver vad som behöver göras för att nå uppsatta mål.

‫ خطة مفصلة تصف ما يجب فعله لتحقيق األهداف‬-‫خطة عمل‬ .‫الدراسية‬

Individuell studieplan – Ett verktyg för att planera en enskild elevs utbildning och följa upp elevens kunskapsutveckling.

‫ أداة لتخطيط دراس الطالب الفردية‬-‫خطة دراسية فردية‬ .‫ولمتابعة تطوره التعليمي‬ ‫ وثيقة تبين التدابير التي يجب تنفيذها بالنسبة‬-‫برنامج تدبيري‬ .‫للطالب الذي يحتاج لدعم خاص‬

Åtgärdsprogram – Ett underlag som beskriver vilka åtgärder som behövs för en elev i behov av särskilt stöd.

.‫ حقوق وواجبات‬،‫ عدالة قانونية‬-‫األمن القانوني‬

Rättssäkerhet – Juridisk rättvisa, rättigheter och skyldigheter.

103

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB


Funktionsförmåga Iréne Larsson  Marie Bäcklinder Setterlund

2

Lärarhandledning Lärarhandledningen är ett komplement till elevboken Funktionsförmåga 2. Båda har samma kapitelindelning och följer samma centrala innehåll. Lärar­ handledningen inleds med Skolverkets beskrivning av ämnesplan och kursplan. Lärarhandledning till Funktionsförmåga 2 innehåller:

• • • • •

Lektionstips med förslag kring upplägg och genomförande av undervisningen Kopieringsunderlag med uppgiftsinstruktioner till eleverna Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor Ord att öva på – på både svenska och arabiska Boktips, filmtips och länkar

Lärarhandledningen presenterar ett brett utbud av uppgifter att välja mellan; allt från teoretiska och analyserande uppgifter till intervjuer, rollspel och praktiska övningar. Vissa av uppgifterna är speciellt anpassade för att utföras på elevens APL-plats. Bredden och variationen ger bra förutsättningar för en pedagogisk undervisning anpassad efter elevernas behov. Iréne Larsson är specialpedagog, förskollärare och lärare med erfarenhet från förskola och grundskola samt från Barnoch fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Iréne är huvudförfattare till detta läromedel och har tidigare skrivit Specialpedagogik 1.

Marie Bäcklinder Setterlund är specialpedagog, vårdlärare och sjuksköterska med yrkesbakgrund från vård och omsorg, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Marie har mångårig lärarerfaren­ het från Vård- och omsorgs­ programmet och Barn- och fritids­programmet.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.