Page 1

Språkis

Språkis

1

svenska för nyanlända

svenska för nyanlända Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till de barn som nyligen kommit till Sverige. Handlingen kretsar kring familjen Molinas. Eleverna får följa syskonen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag i skola och i hemmiljö. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Därefter följer övningar som tränar på ord och de språkliga moment som förekommer i texten. Språkis – svenska för nyfikna A–D är en fortsättning på Språkis för nyanlända 1 och 2. Böckerna riktar sig till de barn som har lärt sig de första grunderna i det svenska språket och som behöver öka sitt ordförråd och lära sig de språkliga strukturerna. Språkisserien är framtagen i samarbete med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Språkis – svenska för nyanlända är granskad av lärare som arbetar i förberedelseklass. Detta är den andra upplagan av Språkis 1 – svenska för nyanlända. I denna andra upplaga av boken har form och vissa bilder uppdaterats och ett helt nytt kapitel infogats. Lite nytt alltså, men samma beprövade och uppskattade pedagogik.

Best.nr 47-14237-8 Tryck.nr 47-14237-8

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Sprakis 1 omslag FINAL.indd 1

TEXT:

Hippas Eriksson

BILD:

Emma Göthner

2020-12-14 10:48


Till läraren Vad är Språkis – svenska för nyanlända?

Momentförteckning Vad handlar det om?

Vad lär man sig?

Kap 1, sidan 2

Familjen Molinas kommer till Sverige. Bokens huvudpersoner presenteras.

att presentera sig att fråga vad någon heter Jag heter … Vad heter du? presentera personer och föremål färger

Kap 2, sidan 6

Taras och Selim visar sitt rum.

ordkunskap: rumsord med obestämd artikel: en-ord formulera meningar med ordet har repetition: Här är … Vad heter du? Vad har …?

Kap 3, sidan 12

Tara och Selim är i skolan. Barnens lärare Emma och Sami presenteras.

ordkunskap: skolord obestämd artikel: ett-ord Hon och han repetition: Här är … och har

Kap 4, sidan 18

Rami och hans familj presenteras.

ordkunskap: familjeord repetition: han/hon repetition: presentation pronomenet: min färger

Kap 5, sidan 24

Klassen och lärarna äter lunch i matsalen.

ordkunskap: matord Tack för maten! Varsågod! Förlåt! frågan: Vad är det? formulera meningar med: Det är en … /Det är ett …

Kap 6, sidan 30

Familjen Molinas fikar hemma hos en svensk familj.

ordkunskap: matord/fika färger Kan jag få … repetition: Varsågod! Tack!

Kap 7, sidan 36

Barnen har rast.

verb i presens repetition: hon/han

Kap 8, sidan 42

Rami och Siri är i skogen.

ordkunskap: djur aktiviteter utomhus repetition: färger subjekt, verb, objekt

Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till elever som nyss kommit till Sverige. Materialet fokuserar på att bygga upp elevernas ordförråd och ge dem ett funktionellt språk. Handlingen kretsar kring familjen Molinas som nyss kommit till Sverige. Eleverna får följa barnen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag, hemma och i skolan.

Hur är boken upplagd? Språkis – svenska för nyanlända 1 består av åtta kapitel. Kapitlen behandlar olika miljöer i hem och skola. Varje kapitel följer samma upplägg. Strukturen är tydlig och enkel för att eleverna ska kunna koncentrera sig på den språkliga träningen.

En inledande bild Bilden skildrar vad kapitlet handlar om. På bilden finns ett antal ord utskrivna. Det är de ord som är aktuella i kapitlet och som återkommer i de övningar som följer. Längst ner på sidan står Jag ser i en ruta. Tanken är att barnen ska läsa orden i bilden och lära sig uttala orden rätt, med rätt artikel. Med tiden kommer barnen förhoppningsvis kunna fler ord på bilden än de som står utskrivna. När eleverna i grupp samtalar om de saker de ser i bilden får de chans att utöka sitt ordförråd ytterligare.

Glosor På sidan till höger om den inledande bilden återkommer orden, men bara i bild. Där finns två skrivrader till respektive bild. Meningen är att eleverna ska skriva orden, först på svenska, sedan på sitt modersmål (de barn som kan skriva på sitt modersmål).

Övningar Boken har ett fåtal övningstyper som återkommer för att barnen ska kunna koncentrera sig på den språkliga träningen.

Andra upplagan I denna andra upplaga av boken har form och vissa bilder uppdaterats och ett helt nytt kapitel infogats , kapitel 8. Lite nytt alltså, men samma beprövade och uppskattade pedagogik.

Lycka till!

Sprakis 1 omslag FINAL.indd 2

2020-12-14 10:48


Innehåll 1

Välkommen! ........................................... sidan 2

2

Här bor vi ................................................. sidan 6

3

Skolan ......................................................... sidan 12

4

Ramis familj ............................................ sidan 18

5

En matsal .................................................. sidan 24

6

Ett kök ........................................................ sidan 30

7

Rast ............................................................... sidan 36

8

En skog ........................................................ sidan 42

ISBN 978-91-47-14237-8

KOPIERING FÖRBJUDEN S. 1

© Hippas Eriksson och Liber AB 2021 Förläggare Charlotte Eriksson Projektledare Helena Hammarqvist Redaktör David Zäther Formgivare Cecilia Frank/Frank Etc. AB Illustratör Emma Göthner Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Graphycems, Spanien 2021

Språkis 1 FINAL.indd 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovshavarens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

2020-12-14 13:59


Välkommen!

1

Raman

Zara Emre

Minna

Tara

Selim

KOPIERING FÖRBJUDEN S. 1

Maria

2

Språkis 1 FINAL.indd 2

Jag ser 2020-12-14 13:59


Här är Tara. Här är Selim. Här är Minna.

Jag heter Tara.

Här är Emre. Här är Zara. Här är Raman.

Jag heter

__________________________________________________

KOPIERING FÖRBJUDEN S. 1

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

till läraren: 1. Läs texten tillsammans. 2. Barnen skriver som exemplet visar. 3. Barnen ritar sig själva i ramen och skriver Jag heter… på svenska och på sitt modersmål.

Språkis 1 FINAL.indd 3

3

2020-12-14 13:59


Här

är

Här är Raman.

4

7

2 5

1

4 8

6 3

1

6

4

Språkis 1 FINAL.indd 4

1. blå

3. gul

5. rosa

7. orange

2. röd

4. grön

6. grå

8. brun

KOPIERING FÖRBJUDEN S. 1

2

till läraren: 1. Barnen skriver som exemplet visar. 2. Barnen färglägger bilden med hjälp av siffrorna.

2020-12-14 13:59


Vad heter du?

Jag heter Tara.

___________________________________________

____

Jag heter Selim.

Jag heter Minna.

KOPIERING FÖRBJUDEN S. 1

Vad heter du? ____________________________________________________________

____________________________________________________________

till läraren: 1. Barnen skriver Vad heter du? och Jag heter … 2. Barnen svarar på Selims fråga.

Språkis 1 FINAL.indd 5

5

2020-12-14 13:59


1 2

Här bor vi! en tavla

en lampa en boll

en stol

en bok

en säng

en matta

en tv

en blomma

6

Språkis 1 FINAL.indd 6

en soffa

KOPIERING FÖRBJUDEN S. 1

en bok

Jag ser ser Jag 2020-12-14 13:59


Här bor Tara. Tara har en säng. Tara har en bok.

Här bor Selim. Selim har en säng. Selim har en boll.

säng

KOPIERING FÖRBJUDEN S. 1

Här bor jag.

till läraren: 1. Läs texten tillsammans. 2. Barnen skriver orden på svenska och på sitt modersmål. 3. Barnen ritar sina hus/rum och skriver Här bor jag på sitt modersmål. Språkis 1 FINAL.indd 7

7

2020-12-14 13:59


Språkis

Språkis

1

svenska för nyanlända

svenska för nyanlända Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till de barn som nyligen kommit till Sverige. Handlingen kretsar kring familjen Molinas. Eleverna får följa syskonen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag i skola och i hemmiljö. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Därefter följer övningar som tränar på ord och de språkliga moment som förekommer i texten. Språkis – svenska för nyfikna A–D är en fortsättning på Språkis för nyanlända 1 och 2. Böckerna riktar sig till de barn som har lärt sig de första grunderna i det svenska språket och som behöver öka sitt ordförråd och lära sig de språkliga strukturerna. Språkisserien är framtagen i samarbete med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Språkis – svenska för nyanlända är granskad av lärare som arbetar i förberedelseklass. Detta är den andra upplagan av Språkis 1 – svenska för nyanlända. I denna andra upplaga av boken har form och vissa bilder uppdaterats och ett helt nytt kapitel infogats. Lite nytt alltså, men samma beprövade och uppskattade pedagogik.

Best.nr 47-14237-8 Tryck.nr 47-14237-8

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Sprakis 1 omslag FINAL.indd 1

TEXT:

Hippas Eriksson

BILD:

Emma Göthner

2020-12-14 10:48

Profile for Smakprov Media AB

9789147142378  

9789147142378  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded