Page 1

POLIS HANDBOKEN

Fredrik Kärrholm & Andreas Elmebo

Upplaga 6


ISBN 978-91-47-14008-4 © 2020 Författarna och Liber AB Förläggare: Calle Gustavsson Produktionsledare: Helene Ågren Grafisk design och omslag: Andreas Elmebo, Fredrik Elvander Text: Fredrik Kärrholm Illustration: Andreas Elmebo Ombrytning: Fredrik Elvander Sjätte upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: People Printing, Kina 2020

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se


FÖRORD Polisens arbete regleras av många olika lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer. För den enskilde polismannen kan det vara svårt att hålla hela regelverket i minnet. Därför är denna bok skriven. Boken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polismannens befo­ genheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och hur det avrapporteras. Boken bör betraktas som ett fältmässigt komplement till övrig juridisk och polisiär facklitteratur. Tanken är att Polishandboken ska vara ett lätt­ tillgängligt och enkelt stöd under polisstudentens utbildning och i polis­ mannens vardag. Detta är den sjätte upplagan och vi hoppas att den ska vara till fortsatt stor nytta för kollegor och blivande kollegor. Fredrik Kärrholm och Andreas Elmebo

3

• Boken baseras på rättsläget den 1 januari 2020.

• R  eds anm: Polismannen i boken föreställer en av författarna.


HUR BOKEN ANVÄNDS Bokens kapitel innehåller symboler och grafik för ökad tydlighet.

VARNING Upplysningar för att undvika allvarliga eller vanliga misstag och tjänstefel.

TIPS & RÅD Praktiskt användbara tips och råd.

DOKUMENTATION Förslag på hur en tjänsteåtgärd kan dokumenteras/avrapporteras.

FÖRDJUPNING Lästips för fördjupning.

4

KOPPLINGSSCHEMA En guide som visar om och hur åtgärder kan vidtas. Består av faktumrutor och åtgärdsrutor, varav den första måste föreligga för att den andra ska gälla.

CITERING Text från lagar, förordningar, föreskrifter eller riktlinjer markeras med indrag och ett linjärt streck i vänsterkant, och avslutas med hänvisning inom parentes. Markering i form av fetstilt eller understreck har lagts till av bokens författare.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. (RF 1:1 st. 1 och 2)


FÖRKORTNINGAR AL Alkohollag (2010:1622) BrB Brottsbalk (1962:700) Durtvå Datoriserad utredningsrutin med tvångsmedelshantering (IT-system) FAP Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd FoF Fordonsförordning (2002:925) FU Förundersökning FU-ledare Förundersökningsledare FuK Förundersökningskungörelse (1947:948) Fup Förundersökningsprotokoll GM Gärningsman HD Högsta domstolen HovR Hovrätten Häfö Hämtning till förhör JK Justitiekanslern JO Justitieombudsmannen KKL Körkortslag (1998:488) LAU Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov LOB Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. LPO Lokalpolisområde LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård LRV Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare LVFS Läkemedelsverkets föreskrifter LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga NFC Nationellt forensiskt centrum NJA Nytt juridiskt arkiv NLC Nationella ledningsscentralen Noa Nationella operativa avdelningen NSL Narkotikastrafflag (1968:64) OL Ordningslag (1993:1617) PF Polisförordning (2014:1104) PIC Polisinsatschef PKC Polisens kontaktcenter PL Polislag (1984:387) PMY Polismyndigheten PO Polisområde Prop Proposition Rakel Radiokommunikation för effektiv ledning (polisens radiosystem) RB Rättegångsbalk (1942:740) RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (Regeringsformen) RLC Regionledningscentral RMV Rättsmedicinalverket RPC Rikspolischefen RPCK Rikspolischefens kansli SIS Schengens informationssystem SoL Socialtjänstlag (2001:453) SOU Statens offentliga utredningar SPT Särskild polistaktik SU Avdelningen för särskilda utredningar Säpo Säkerhetspolisen TBL Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott TSL Trafikskadelag (1975:1410) UtlF Utlänningsförordning (2006:97) UtlL Utlänningslag (2005:716) YB Yttre befäl

5


INNEHÅLL Förord......................................................................................................3 Hur boken används..................................................................................4 Förkortningar...........................................................................................5

ALLMÄNNA PRINCIPER....................................................10 Polisverksamhetens ändamål................................................................10 Polisens uppgifter..................................................................................10 Grundläggande fri- och rättigheter.......................................................10 Legalitet.................................................................................................11 Proportionalitet och behov...................................................................11 Objektivitet............................................................................................11 Hänsyn...................................................................................................11 Skyndsamhet.........................................................................................12 Uppträdande.........................................................................................12

POLISLAGEN....................................................................13 6

Rapporteringsskyldighet.......................................................................14 Rapporteftergift.....................................................................................14 Våldsanvändning...................................................................................15 Handfängsel..........................................................................................16 Omhändertagande i avvaktan på polismyndighetens beslut................16 Barn under missförhållanden.................................................................17 Omhändertagande av missbrukare.......................................................18 Avvisa, avlägsna och omhänderta i vissa fall.........................................20 Omhänderta för identifiering, s.k. polisiering......................................22 Generella bestämmelser för omhändertagande...................................23 Visitation................................................................................................24 Husrannsakan i vissa fall........................................................................26 Genomsöka fordon................................................................................27 Bereda sig tillträde................................................................................27 Stoppa fordon.......................................................................................28 Särskilda befogenheter för att skydda och förebygga........................29 Förbjuda tillträde och anvisa väg..........................................................30 Omhändertagande av fordonsnycklar m.m. .........................................30 Uppgifter från transportföretag............................................................32 Dokumentation......................................................................................33 Slutbestämmelser..................................................................................34


INNEHÅLL

GRIPANDE........................................................................35 När kan du gripa? (RB 24 kap.).............................................................36 Envarsgripande......................................................................................40 Straff......................................................................................................41

FÖRUNDERSÖKNING.......................................................43 Misstankegrad.......................................................................................44 Anmälan.................................................................................................44 Förundersökning (RB 23 kap.)...............................................................45 Beslag & avspärrning (RB 27 kap.)........................................................59 Husrannsakan, kroppsvisitation m.m. (RB 28 kap.)...............................64 Sekretess...............................................................................................70 FU-schema.............................................................................................72

ORDNINGSBOT................................................................73 Ordningsbot..........................................................................................74

BARN & UNGDOMAR.......................................................77 Under 15 år............................................................................................78 15–17 år.................................................................................................82 Uppmana att avhjälpa skada.................................................................86 Ordningsbot..........................................................................................86 Föräldrars ansvar...................................................................................87

NARKOTIKA.....................................................................89 Vad är narkotika? ..................................................................................90 Vad ska du göra?...................................................................................90 Beslag....................................................................................................92 Kategorisering.......................................................................................93 Kroppstecken........................................................................................96

ALKOHOL.........................................................................97 Definitioner............................................................................................98 Identifiera brott.....................................................................................98 Beslag, förverkande & förstörande.....................................................103 Vad ska du göra?.................................................................................105

VÅRDLAGARNA..............................................................109 Berusade (LOB) ...................................................................................110 Psykiskt sjuka (LPT) .............................................................................111 Missbrukare (LVM) ..............................................................................112

7


INNEHÅLL

TRAFIK............................................................................115 Fordonskontroll...................................................................................116 Körförbud & brukandeförbud.............................................................116 Körkort.................................................................................................117 Rattfylleri.............................................................................................122 Belysning.............................................................................................125 Däck.....................................................................................................125 Hastighet.............................................................................................126 Mopeder..............................................................................................127 Taxi.......................................................................................................128 Flytt av fordon.....................................................................................129 Trafikolycka..........................................................................................130 Förverkande av fordon enligt TBL 7 §.................................................132

KOLLEKTIV­­TRAFIK..........................................................133 Brott.....................................................................................................134 Avvisa & avlägsna................................................................................137

DÖDSFALL......................................................................139 8

Åtgärder vid dödsfall...........................................................................140 Att tänka på.........................................................................................142 Meddela dödsbud...............................................................................145

INRE UTLÄNNINGSKONTROLL...............................................147 Inre utlänningskontroll.........................................................................148 Omhändertagande .............................................................................150 Brott.....................................................................................................150

DEMONSTRATION..........................................................153 Demonstration.....................................................................................154 Brott.....................................................................................................154

VÅLDS­ANVÄNDNING.....................................................157 Våldstrappan.......................................................................................158 Laga befogenhet.................................................................................158 Nödvärn...............................................................................................161 Innan du skjuter...................................................................................163


INNEHÅLL

CHECKLISTA VANLIGA BROTT.......................................165 Olaga hot.............................................................................................166 Ringa narkotikabrott............................................................................166 Misshandel...........................................................................................167 Grov misshandel..................................................................................167 Rattfylleri.............................................................................................168 Brott i nära relation..............................................................................169 Våldtäkt...............................................................................................170 Snatteri i butik.....................................................................................171 Stöld i hemmet (inbrott) .....................................................................171 Personrån.............................................................................................172 Skadegörelse.......................................................................................172

ÖVRIGT...........................................................................173 Medling...............................................................................................174 Rättsintyg.............................................................................................175 Kontaktförbud.....................................................................................176 Hittegods.............................................................................................177 Brand...................................................................................................178 Misstänkt farliga föremål.....................................................................179 Skjutvapen...........................................................................................181 Viltolycka.............................................................................................182 Bokstavering........................................................................................184 Signalement.........................................................................................185 Akutsjukvård........................................................................................187 Smittorisker.........................................................................................188 Gradbeteckningar...............................................................................189 Övergripande Organisation................................................................190 Geografisk Indelning...........................................................................191

BILAGOR.........................................................................193 Brottsbalken........................................................................................193 Trafikbrottslagen..................................................................................230 Narkotikastrafflagen............................................................................233

9


ALLMÄNNA PRINCIPER POLISVERKSAMHETENS ÄNDAMÅL Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. (PL 1 § 1 st.)

POLISENS UPPGIFTER

10

Till Polismyndighetens uppgifter hör att 1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat, 3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal, 4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen, 5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. (PL 2 §)

GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER Enligt grundlagen har alla • yttrandefrihet, • informationsfrihet, • mötesfrihet, • demonstrationsfrihet, • föreningsfrihet och • religionsfrihet. Grundlagen skyddar även mot alla former av • kroppsliga ingrepp samt • frihetsberövande. Polisiära tvångsmedel, t.ex. kroppsvisitation, är tillåten inskränkning i grundlagsskyddet och måste alltid ha stöd i lag.


ALLMÄNNA PRINCIPER

LEGALITET Principen sammanfattas vanligen ”inget brott utan lag, inget straff utan lag”. Den offentliga makten utövas under lagarna. (RF 1:1 st. 3) Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. (BrB 1:1) Det som inte är olagligt är alltid lagligt. Det som är lagligt får aldrig straffas. Ingen må dömas för gärning, för vilken ej var stadgat straff när den begicks. (BrP 5 § 1 st.) Retroaktiv straffning är också förbjuden enligt grundlagen. Den enskilde polisen bör ha i åtanke att han, med undantag för ordningsbotsbrott, inte har i uppgift att straffa någon. I regel utdöms straff av domstol och verkställs av Kriminalvården. Polisens främsta uppgift är att förebygga och utreda brott.

PROPORTIONALITET OCH BEHOV En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. (PL 8 §)

OBJEKTIVITET En förundersökning ska bedrivas objektivt. Vid förundersökningen ska undersökningsledaren och den som biträder honom eller henne söka efter, ta till vara och beakta omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. (RB 23:4 st. 1)

HÄNSYN Förundersökningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakas kostnad eller olägenhet. (RB 23:4 st. 2 men. 1)

11


ALLMÄNNA PRINCIPER

SKYNDSAMHET Förundersökningen ska också bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger. Om det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen, ska den läggas ned. (RB 23:4 st. 2 men. 2 och 3)

UPPTRÄDANDE Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska i kontakter med allmänheten med beaktande av omständigheterna och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende. (Polisförordningen 10 §)

12


POLISLAGEN

POLISLAGEN Om polislagen 9–30 §§.

13


POLISLAGEN

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET PL 9 § 1 st. När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske. (PL 9 § 1 st.)

14

En polisman ska under tjänstgöring alltid kunna legitimera sig med tjänstekort (polislegitimation), om inte särskilda skäl talar mot det, enligt polisförordningen 11 §. Brott rapporteras med anmälan i IT-systemet Durtvå. Ordningsbotsbrott rapporteras genom utfärdandet av ordningsbot.

RAPPORTEFTERGIFT PL 9 § 2 st. En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. (PL 9 § 2 st.) Rapporteftergift får inte lämnas till anställda inom Polisen och bör inte heller lämnas till arrestantvakter, passkontrollanter, flygplatskontrollanter, ordningsvakter, studenter på polisprogrammet eller uppdragstagare (t.ex. konsulter) knutna till Polisen. • FAP 101-2 om rapporteftergift. • FAP 403-2 om handläggning av ärenden om brott av anställda inom Polisen och vissa andra befattningshavare.


POLISLAGEN

VÅLDSANVÄNDNING PL 10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om 1. han möts med våld eller hot om våld, 2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande, 3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön, 4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken, 5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last, 6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller 7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd. Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. (PL 10 §) Paragrafens sista stycke, som refererar till 24 kap. brottsbalken, avser rätt till våld i nödvärn och nöd. All våldsanvändning ska dokumenteras i någon form. För viss våldsanvändning finns specifika blanketter, bl.a. blankett ”Rapport särskilt hjälpmedel vid våldsanvändning” (104.5). Se sidan 157, kapitel ”Våldsanvändning”.

15


POLISLAGEN

HANDFÄNGSEL PL 10 a § En polisman som omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet får belägga honom eller henne med fängsel 1. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med hänsyn till hans eller hennes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa, eller 2. vid förflyttning inom en förvaringslokal och vid transport eller annan vistelse utanför en sådan lokal, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. (PL 10 a §)

16

Skäl till varför fängsel används ska dokumenteras. Det är inte tillräckligt att t.ex. ange att polismannen var ensam. Tillräckliga skäl måste vara konkreta, t.ex. att personen var misstänkt för allvarligt våldsbrott, uppträdde våldsamt eller hotfullt, verkade flyktbenägen e.d. Blankett ”Protokoll över fängselbeläggning” (104.1).

OMHÄNDERTAGANDE I AVVAKTAN PÅ POLISMYNDIGHETENS BESLUT PL 11 § Har Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen enligt en särskild föreskrift befogenhet att besluta att någon ska omhändertas, får en polisman omhänderta honom eller henne i avvaktan på myndighetens beslut, om polismannen finner 1. att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och 2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon annan fara. (PL 11 §)


POLISLAGEN

Med ”särskild föreskrift” avses t.ex: • Lagen om psykiatrisk tvångsvård, 47 § • Utlänningslagen, 10 kap. 1 och 2 §§ • Lagen om utlämning för brott, 20 §. Den som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt 13 § andra stycket ska förhöras så snart som möjligt. (PL 16 § 1 st.) Myndigheten ska snarast möjligt efter ett omhändertagande enligt 11 § meddela beslut enligt vad som är föreskrivet om detta. (PL 15 § 3 st.) • Muntlig anmälan till förman (förmansprövning). • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (901.1). • Om psykiskt sjuka: Se sidan 109, kapitel ”Vårdlagarna”. • Om utlänningar: Se sidan 147, kapitel ”Inre u ­ tlänningskontroll”.

17

BARN UNDER MISSFÖRHÅLLANDEN PL 12 § Om någon som kan antas vara under arton år anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller utveckling, får han eller hon tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina 1) föräldrar eller 2) någon annan vårdnadshavare eller 3) till socialnämnden. (PL 12 §)


POLISLAGEN

Vid bedömningen av risken för den unges hälsa eller utveckling ska det beaktas om man kan befara att den unge kan komma att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende. • Barn under 15 år får aldrig tas i förvar, t.ex. låsas in i polisbilen. • Den som har fyllt 15 år får endast tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet. • Även om PL 12 § inte är tillämplig kan du råda den underåriga att lämna en olämplig miljö eller ringa föräldrarna och underrätta dem om din iakttagelse. • Kan det misstänkas att ett barn far illa ska det anmälas till socialnämnden. • Muntlig anmälan till förman (förmansprövning) • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (101.1) • Blankett ”Anmälan till socialnämnden” (604.1).

18

OMHÄNDERTAGANDE AV MISSBRUKARE PL 12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och


POLISLAGEN

socialnämndens beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sjukhus. Bestämmelserna i första stycket innebär ingen inskränkning i möjligheterna att omhänderta en person enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (PL 12 a §)

• Muntlig anmälan till förman (förmansprövning) • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (101.1). Se sidan 109, kapitel ”Vårdlagarna”.

19


POLISLAGEN

AVVISA, AVLÄGSNA OCH OMHÄNDERTA I VISSA FALL PL 13 § Avvisa = Att beordra någon att lämna eller ej tillträda ett visst område eller ­utrymme. Avlägsna = Att handgripligen föra bort någon, till fots eller med fordon från en plats. Omhänderta = Att handgripligen föra en person till en plats, t.ex. en polisstation. Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas. Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas. (PL 13 §)

20

Lagen tar sikte på störande av ordningsintressen som är av betydelse för allmänheten. Det är inte tillräckligt att bara den enskilde polisen störs. Den omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar. Den som har omhändertagits ska förhöras så snart som möjligt och friges snarast möjligt efter förhöret. Den som är under 18 år får dock hållas kvar för att skyndsamt överlämnas till sina föräldrar. Ingen får hållas kvar längre än sex timmar. Ordningsstörande beror ofta på alkoholberusning. Berusade personer kan omhändertas enligt LOB. Se sidan 109, kapitel ”Vårdlagarna”. • Muntlig anmälan till förman (förmansprövning) • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (101.1).


POLISLAGEN

PL 13 a § Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg. (PL 13 a §)

PL 13 b § Har Polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 § ordningslagen (1993:1617) beslutat att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska uppnås. (PL 13 b §)

PL 13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket (utvidgat avlägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar. En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten endast om det är så brådskande att myndighetens beslut inte kan avvaktas. (PL 13 c §) • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (101.1).

21


POLISLAGEN

OMHÄNDERTA FÖR IDENTIFIERING, S.K. POLISIERING PL 14 § Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig. (PL 14 §)

22

PL 16 § När någon har omhändertagits enligt 14 § ska åtgärder för att fastställa hans eller hennes identitet skyndsamt vidtas. Den omhändertagne ska omedelbart friges så snart han eller hon har identifierats. Han eller hon får dock inte hållas kvar längre än sex timmar eller, om det är av synnerlig vikt att han eller hon identifieras, tolv timmar. (PL 16 § 3 st.) • Muntlig anmälan till förman (förmansprövning). • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (101.1).


INDEX Symbols 15–17 ÅR 82, 84 A akutsjukvård 187 alkohol 97, 122 alkoholutandningsprov 122 allmän handling 70 allmänna principer 10 allmän ordning 10, 153, 156 amfetamin 94 anmälan i Durtvå 44 avliden 139 avlägsna 15, 20 avspärrning 43, 59, 62, 180 avvisning 21, 33 B barn 17, 18, 77 barn under 15 år 39, 49, 78, 80 behovsprincipen 11 bensodiazepin 94 bereda sig tillträde 15, 26, 140, 159 berusning 20, 99, 110 beslag 15, 26, 33, 43, 64 beslag av alkohol 103 beslag av narkotika 92 blodprov 68, 82, 90, 91, 123, 188 bokstavering 184 bomb 29, 179, 180 brand 178 brev 56, 61 brott i nära relation 169 brukandeförbud 116 C cannabis 93 centraldepressiva droger 94 centralstimulerande droger 94 D datorutrustning 63 delgivning 55

demonstration 153 demonstrationsfrihet 10, 154 djur 141, 163, 182, 183 DNA-topsning 68 dokumentation 33 dopning 48, 90 drograttfylleri 91, 123 drunkning 143 dubbdäck 125 däck 125 dödsbud 139, 145 dödsfall 139, 140, 142 dött djur 183 E eftersupning 123 enkel beskaffenhet 47 envarsgripande 40, 78 evidenzer 122 expanderbar batong 158 F farligt föremål 29, 180 flunitrazepam 91 flyktfara 36 fordon 27 ff, 65, 116, ff 125 ff fordonsnycklar 30 fylleri 110 förbjuda tillträde 29 föreningsfrihet 10 förenklad delgivning 56 ff förgiftning 144 förhör 49 ff, 80, 84 förstörande 103, 104 försvarare 53 försvunnen person 27, 28 förundersökning 43 förundersökningsledare 46 förundersökningsprotokoll 56 förvar 18, 20, 24, 26, 33, 37, 53, 64, 78, 85, 150 förverkande 59, 62, 64, 67, 76, 97, 103 förälder 87, 169, 200

237


index

G genomsöka fordon 27 gradbeteckning 189 gripande 35, 78 grov misshandel 167 grundlagen 10 gränsvärden 91 gäng 25

238

H hallucinogena droger 95 handfängsel 16, 158 hasch 93 hembränning 100 hepatit 188 heroin 95 hets mot folkgrupp 154 hittegods 177 HIV 188 hjärt- och lungräddning (hlr) 187 husrannsakan 26, 28, 33, 64 häktningsskäl 36, 37 hämtning till förhör 51 hängning 144 hänsynsprincipen 11 I identifiering 22 inbrott 171 informationsfrihet 10 inhalerande droger 93 inre utlänningskontroll 148 K kat 94 klotter 25, 86, 136 kläder 63 knivar 25 kokain 94 kollektivtrafik 133 kollusionsfara 170 kontaktförbud 176 kontorsföreläggande 74 kroppsbesiktning 68 kroppstecken 96

kroppsvisitation 25, 29, 67, 69 kvävning 144, 187 körförbud 116 körkort 117 L laga befogenhet 15, 158, 160 langning 98 legalitetsprincipen 11 LOB 110 lokal ordningsföreskrift 101 LSD 95 lösbrev 56 M marijuana 93 maskeringsförbud 155 medling 174 medtagande till förhör 52 mefedron 95 missbrukare 18, 112 misshandel 167 misstankegrader 37 mobil vid förhör 53 moped 127 målsägandebiträde 50, 54, 167, 169, 170 mötesfrihet 10 N narkotika 89, 90, 92, 93, 96 nöd 110 nödvärn 40, 161, 162 O objektivitetsprincipen 11 OC-spray 158 olaga hot 166 olovlig körning 120, 121, 128 omedelbart förverkande 103 omhändertagande 16, 17, 18, 20, 22, 23, 30, 110, 111, 112, 120, 150 opiater 95 ordinär delgivning 56 ordningsbot 73, 74, 75, 86


index

ordningshållande befallning 156 ordningsstörning 20, 21, 156 ordningsvakt 14, 34 P pass 148 PCP 94 personell husrannsakan 64 personrån 172 plankning 135 polisiering 22 polislagen (pl) 13 post 56, 61 primärutredning 46, 72 proportionalitetsprincipen 11 protokoll 33, 56 psykiatrisk tvångsvård 17, 111 psykiskt sjuka 17, 111 pupillmätare 96 R rape-kit 170 rapporteftergift 14 rattfylleri 121, 123, 168 recidivfara 36 reell husrannsakan 64 religionsfrihet 10 rådrum 55, 75 rättegångsbalken 35 rättsintyg 175 rökning 18, 134 S sekretess 70 signalement 185 skadat djur 182 skadegörelse 136, 172 skingringsbefallning 156 skjuta med tjänstevapen 158, 160, 162, 163 skjutvapen 158, 181 skottskada 63, 144 skyndsamhetsprincipen 12 skärskada 144

slutdelgivning 55 smittorisker 188 snatteri 171 socialnämnden 18, 79, 80 socialtjänsten 23, 50, 79, 80, 84 sprängmedel 29, 179 stabilt sidoläge 187 stickskada 144 stopp av fordon 28, 115 straff 41 stödperson 50 stöld i hemmet 171 sållningsprov 91, 122, 168 T taxi 120, 128 tjänstevapen 158, 160 trafikmålsanteckning 130, 131 trafikolycka 130 transportföretag 32 tredskande vittne 54 U underrättelse 23, 55 upplopp 156 uppmana att avhjälpa skada 85 uppträdande 12 urinprov 90, 123 utlänning 37, 147 utlänningskontroll 147 utredningshäktning 37 V viltolycka 182 vinterdäck 125 våld i nära relation 169 våldsamt upplopp 156 våldsanvändning 15, 157 våldstrappan 158 våldtäkt 170 Y yttrandefrihet 10

239


20 19 18 17 16 15

• Underrätta den gripne om misstanken samt grunden för frihetsberövandet • Visitera (PL 19 §) • Medtag till polisstation • Begär förmansprövning • Om den gripne är under 18 år, kalla vårdnadshavare och socialtjänsten till förhör • Förhör (RB 24:8) • DNA-prov (saliv) efter beslut av FU-ledare • Dakta efter beslut av FU-ledare • Underrätta närmast anhörig om frihetsberövandet, om den gripne inte motsätter sig

13

14

Gripande

0 CM 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Misstankeförhör • • • • • • • • • • • • • • • • •

Upplys om att det är ett förhör Anteckna starttid Kontrollera ID, anteckna namn och personnummer Underrätta om misstanken (brott, plats och tid) Underrätta om rätten till en försvarare Fråga om inställning till brott (erkännande eller förnekande?) Be om egen berättelse Ställ frågor (täck brottsrekvisit och uppsåt) Fråga om inställning till ev. ersättningsanspråk Fråga om inställning till ev. strafföreläggande Be om dagbotsuppgifter (inkomst, bidrag, skuld, förmögenhet, barn under 18 år, försörjningsplikt samt makas/sambos inkomst) Fråga om anspråk på beslagtaget gods Läs upp förhöret för godkännande Fråga om adress och telefonnummer Uppmana att anmäla adressändringar som inte är tillfälliga till FU-ledare Delge information om förenklad felgivning Anteckna sluttid

www.polishandboken.se Best.nr 47-11293-7

Tryck.nr 47-11293-7-01

Profile for Smakprov Media AB

9789147140084  

9789147140084  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded