Page 1

H2ooo

lärarhandledning

näthandel 1

– från affärsidé till egen webbutik Anders Pihlsgård Bo Skandevall Peter Svensson pla

up

a g

2

Lärarhandledning med lösningar


H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik Lärarhandledning (nedladdningsbar) ISBN 978-91-47-12554-8 ©2018 Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson och Liber AB

REDAKTION

David From

FORMGIVNING

Anna Hild

PRODUKTION

Adam Dahl

OMSLAGSFOTO

Elisabeth Zeilon

Andra upplagan 1

  KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se


INNEHÅLL Förord5 Fakta- och övningsbokens upplägg 7 Så kan du arbeta med läroboken 8 Från handelsbod till omnikanalförsäljning  11

1. Nätet som handelsplats

15

PP-underlag18

2. Att göra webbsidor för marknadsföring och handel

21

PP-underlag24

3. Säkerhet på internet

27

PP-Underlag30

4. Förbered satsningen på näthandel

34

PP-underlag38

5. Kunskap om kunden – nyckeln till framgång

42

PP-underlag45

6. Att utforma en webbplats 

50

PP-underlag54

7. Så marknadsför du nätbutiken

58

PP-underlag62

8. Så skaffar du rätt näthandelslösning

69

PP-underlag72

9. Planera logistiken

74

PP-underlag77

10. Betalning och säkerhet

80

PP-underlag83

3

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K


11. Lagstiftningen och integriteten

86

PP-underlag90 Bokens projekt: Starta en nätbutik 

98

Bedömningsblankett102

Lösningar och kommentarer Redigerbara filer PowerPoint-bilder Förslag till provuppgifter (Word-format) Lösningar till provuppgifter (Word-format) Förslag till studieplan (Word-format)

4

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K

104


FÖRORD

Läromedlet H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik består av en kombinerad fakta- och uppgiftsbok samt en lärarhandledning med kommentarer, pedagogiska tips, powerpointbilder, lösningsförslag samt provuppgifter. H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik passar alla gymnasieprogram inklusive Komvux, där kursen Näthandel 1 ingår antingen som obligatorisk eller valbar kurs. Läromedlet passar också i grundläggande utbildningar i näthandel inom yrkeshögskolan. Kursplanerna i näthandel har ett näthandlarperspektiv. Näthandel 1 är en grundläggande kurs som beskriver näthandeln ur näthandlarens perspektiv. Under kursen Näthandel 1, som H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik är skriven för, lär sig eleverna grunderna i att starta en näthandel genom att aktivt söka information, undersöka och fatta beslut i ämnet. Den följande kursen, Näthandel 2, består av praktiskt arbete med en riktig näthandel. H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik är ett aktiverande läromedel med flera fältuppgifter samt ett integrerat projekt som löper genom hela boken. Elevboken har i upplaga 2 genomgått en rejäl uppdatering. Förutom rena rättelser, utbyte av inaktuella exempel, omarbetning av uppgifter har bokens inledning har bytts ut mot en historik med dagens syn, på handel som avslutning där en modernare syn där näthandel blir ett affärsval och inte en konkurrent till butikshandel. Kedjornas utveckling mot multikanal och omnikanalförsäljning presenteras. Kapitel 1 som beskriver nätets möjligheter är omarbetat med bland annat en ny modell för hur företag kan använda nätet. Stora delar av texten är nyskriven. Kapitel 5 har omarbetats med ny syn på kundens köpprocess och har moderniserats med avseende på hur företagen ska agera. I kapitel 6 bygger framställningen på nya företag och röststyrd shopping är adderat till beskrivningen. Kapitel 7 om marknadsföring är omarbetat och moderniserat med en ny modell för planeringen och onlinemedier lyfts fram som huvudverktyg i marknadsföringen. Logistikavsnittet, kap 9 är uppdaterat med nya lösningar och med ny text om miljöaspekter. Kapitel 10 om betallösningar är moderniserat och kraftigt omarbetat. Slutligen är kapitel 11 uppdaterat med den nya lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt det nya dataskyddsdirektivet. Alla läromedel är till viss del färskvaror. H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik är inget undantag. E-handeln är ett turbulent område.

5

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K


Företag kommer och går. Detta kan innebära att webbsidor ändras, helt tas bort, eller kraftigt omarbetats med följden att den eftersökta informationen inte längre är tillgänglig. Därför rekommenderar vi att du som lärare kontrollerar att uppgifterna går att lösa med dagsaktuell information i de fall där uppgifter hänvisar till namngivna webbsidor. Vi vill påpeka att H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik mer än väl täcker behoven för kursen i Näthandel 1. Det är inte realistiskt att hinna med allt material i form av problem, fördjupningsuppgifter och projekt. Låt i stället kursgruppens intresse och sammansättning avgöra vad ni arbetar med. Lycka till! Anders Pihlsgård, Bo Skandevall och Peter Svensson

6

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K


FAKTA- OCH ÖVNINGSBOKENS UPPLÄGG Fakta- och övningsboken har följande kapitelindelning: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nätet som handelsplats Att göra webbplatser för marknadsföring och handel Säkerhet på internet Förbered satsningen på näthandel Kunskap om kunden – nyckeln till framgång Att utforma en webbplats Så marknadsför du nätbutiken Så skaffar du rätt näthandelslösning Planera logistiken Betalning och säkerhet Lagstiftningen och integriteten

Boken börjar med en historik över handelns utveckling och näthandelns intåg, under rubriken Från handelsbod till omnikanalförsäljning. Den förändrade synen på näthandel och omnikanaltänkande definieras här. I inledningen definieras näthandel, multikanal och omnikanal, för att sedan steg försteg gå igenom hur man startar en nätbutik. Bokens kapitel är upplagda på följande sätt: • Varje kapitel inleds med ett autentiskt fall som har anknytning till innehållet. Inledningen ger eleverna en försmak av vad kapitlet kommer att handla om. • Efter inledningen presenteras och struktureras de viktigaste begreppen och valsituationerna i varje kapitel. De förklaras också med utförliga exempel. • I slutet av faktadelen finns en sammanfattning av kapitlets innehåll. • Uppgifterna följer faktadelens upplägg. • Uppgifterna är ”varudeklarerade” som fördjupningsuppgift, fältuppgift och projekt för att man lätt ska kunna se vilket slags uppgift det handlar om. I uppgifter som ger bäst utbyte som gruppuppgift är tilltalet ni. • Sist bland uppgifterna i kapitel fyra och framåt finns instruktioner till det integrerade projektet ”Starta en nätbutik”. Detta projekt är tänkt att vara en övergripande integrerande uppgift som eleverna löser under hela arbetets gång. ”Starta en nätbutik” blir den röda tråd som håller samman kursen och allt arbete går ut på att skaffa sig kunskaper nog för att klara projektet.

7

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K


SÅ KAN DU ARBETA MED LÄROBOKEN Studierna i näthandel kräver förstås tillgång till internet. Det är inte nödvändigt alla lektioner, men eleverna behöver kunna göra informationssökning och ta fram information under de flesta lektionstillfällen. Bokens problemdel får ses som ett smörgåsbord där du och dina elever plockar de uppgifter och projekt som ni helst vill arbeta med. Eftersom materialet är omfattande måste ni välja. Inga elever kan förväntas hinna med alla uppgifter i boken. De kan arbeta med H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik på flera olika sätt.

Projektinriktat med hjälp av det integrerade projektet Det kanske mest spännande sättet att arbeta med H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik är att bygga undervisningen kring det integrerade projektet: ”Starta en nätbutik”. Projektet utgör en röd tråd i undervisningen. Arbetet med projektet mynnar ut i en startklar nätbutik. Under arbetets gång behöver eleverna skaffa sig kunskap om hur näthandeln fungerar. Innan de gör de olika deluppgifterna i projektet kan de börja med att orientera sig i avsnittets projektinstruktion och sedan arbeta med några utvalda problem samtidigt med faktastudierna. Väljer du att arbeta på detta sätt kommer din roll som lärare framför allt att bli att stötta och handleda eleverna i deras arbete. Givetvis kommer du då och då att behöva ha genomgångar och diskussioner för att få det djup som behövs i kursen. Beroende på ambitionsnivå kan man räkna med att projektet tar omkring halva kurstiden, det vill säga 35 – 50 timmar. Efter kapitelkommentarerna i denna lärarhandledning finns en instruktion om hur projektet kan bedrivas.

Undersök först – reflektera därefter Syftet med övningarna är att eleverna ska träna sig i att använda verktyg och fatta beslut om hur olika företag ska göra i olika situationer. Eleverna kan, efter en kort instruktion, ge sig i kast med uppgifterna för att i slutet sammanfatta och reflektera över vad de kommit fram till. Som avslutning på ett kapitel passar det bra att eleverna parvis gör en fördjupningsuppgift.

8

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K


S Å K A N D U A R B E TA M E D L Ä R O B O K E N

Aktuelltbevakning Eftersom handeln via internet hela tiden förändras finns det många tidningsartiklar om näthandel, e-handel, elektroniska affärer, mobilmarknadsföring med mera. Genom att söka artiklar i tidningar (exempelvis IDG) eller genom att prenumerera på nyhetsbrev från tidningar inom handel (exempelvis Market) eller nyhetsbrev inom e-handel kan aktuelltbevakningen bli en återkommande aktivitet som eleverna själva ansvarar för. De kan parvis ta fram en intressant artikel som de kopierar/skriver ut till alla och sedan skriver ett par frågor till. Kurskamraterna får därefter läsa och diskutera artikeln utifrån dessa frågor. Ni kan sedan ha en gemensam diskussion som du eller den aktuella gruppen leder.

Många variationsmöjligheter H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik erbjuder många alternativa arbetssätt. Du kan låta eleverna arbeta på egen hand, under handledning, som i det första fallet med det integrerade projektet, eller så kan du arbeta relativt traditionellt med lärarledd undervisning. Oavsett vilken arbetsmodell du väljer kommer du att hitta material i H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik som stödjer ditt arbetssätt. Men tänk på att ni inte hinner göra allt, du måste välja det som du och gruppen tycker verkar mest givande.

Visma Webshop Vill du utbilda i Visma Webshop på skolans datorer (PC och Mac) och surfplattor behöver du en utbildningslicens. Du och dina elever når era webbsidor från vilken internetuppkoppling ni vill. Du har alltid åtkomst till dina elevers webbsidor och det ni skapar lagras på Vismas servrar. Även om du inte tänkt göra webbsidor i din undervisning så får dina elever gratis tillgång till Visma Webshop som användare av den här boken. I samarbete med Visma ges eleverna möjlighet att skapa webbsidor vid sidan av undervisningen och på egen hand. Det finns program som du kan använda för att spara ner en webbsida på din dator. På så vis kan man spara en webbsida trots att man tagit bort den från nätet. Dessa program går att ladda ner från nätet. När eleverna arbetar i det integrerade projektet kan du lägga upp en användare/ett företag som endast är ”projektet”. Sedan kan de själva öva med hjälp av den egna användaren/företaget.

9

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K


S Å K A N D U A R B E T A M E D L Ä R O B O K E N

ARBETA MED VISMA WEBSHOP Om dina elever ska arbeta i Visma Webshop vid sidan av undervisningen och på egen hand kan de enkelt registrera ett elevföretag. På Libers webbsida (www.liber.se) med sökvägen ”Gymnasieprogram, yrkesprogram, Handel och administrationsprogrammet” finns information om vårt samarbete med Visma. Där finns en kod som eleverna behöver för att registrera sin elevlicens och en länk till Visma. På Visma sida väljer eleverna ”Visma Webshop” och registrerar sitt elevföretag (de anger sig själva som användare) med hjälp av koden. Nästa gång eleverna ska logga in använder de sin e-postadress och det lösenord de angav vid registreringen av sitt elevföretag. Om eleverna vill ha mer än en webbsida samtidigt, gör de en ny registrering, med nytt namn på elevföretaget men för övrigt samma e-postadress, lösenord och kod.

BRA STÖD PÅ NÄTET Visma har tagit fram instruktionsfilmer som du hittar på deras Youtubekanal. Sök på Visma Webshop så finner du dem på Youtube.

10

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K


Från handelsbod till omnikanalförsäljning Detta är bokens inledning och beskrivning av näthandelns utveckling och konsolidering. PP Intro:1 och PP Intro:2 kan du använda för att gå igenom detta. Handelns inställning till näthandel har gått från att uppfatta näthandeln som en konkurrent till att se den som en del av företagets kanalval presenteras, PP Intro:3. Numera möte den svenska handeln konkurrens från internationella aktörer i en omfattning som de inte räknade med för en handfull år sedan. Så utmaningarna för handeln och näthandeln blir allt fler. Näthandeln växer stadigt. Alla bedömare anser att handelns tillväxt i framtiden kommer ligga inom näthandeln. Sammantaget står näthandeln för ungefär 9 % av all handel. Dessutom finns en stor andel näthandel mellan företag idag som idag är mycket omfattande med en beräknad omsättning på 1 000 miljarder kronor. I detta inledande avsnitt definieras en del begrepp och dessa kan du gå igenom med hjälp av PP Intro:4.

PP-bilder PP Intro:1 Från lanthandel till stormarknad och köpcentra PP Intro:2 Näthandel PP Intro:3 Kanalval i handeln PP Intro:4 Några begrepp och definitioner

11

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K


Från lanthandel till stormarknad och köpcentra • • • • • •

Handelsbod Postorder Varuhus Självbetjäning och självscanning Stormarknader köpcentrum

H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik Kopiering tillåten © Liber AB

Intro:1 1:1

Näthandel • Ny teknik ger nya affärsmöjligheter för handeln • Pionjärerna satsade stort men lyckades inte alltid • Lokal och internationell konkurrens

H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik Kopiering tillåten © Liber AB

12

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K

Intro:2 1:2


Kanalval i handeln • • • •

Butik Näthandel Multikanal – försäljning via mer än en kanal Omnikanal – försäljning med flera kanaler där alla kanaler samverkar

H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik Kopiering tillåten © Liber AB

Intro:3 1:3

Några begrepp och definitioner • E-handel = fenomenet handel på nätet, och för en hel bransch, till exempel e-handel med kläder. • Näthandel är den enskilda butiken som till exempel Nelly. Andra begrepp: webb-handel, webbshop och engelskans online shop. • Webbplats använder vi för till exempel en butiks sidor på nätet. På engelska web site. • Webbsida använder vi för en sida på en webbplats.Ett annat begrepp som ofta används: hemsida och då menar man startsidan på en webbsite. H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik Kopiering tillåten © Liber AB

13

NÄT H A N D E L 1 – F R Å N A F FÄ R S I DÉ T I L L E G E N W E B B U T I K

Intro:4 1:4


NÄTHANDEL 1

– från affärsidé till egen webbutik Näthandeln erbjuder spännande affärsmöjligheter och har starkt påverkat den traditionella handeln. Handeln ser nu inte längre näthandel som en konkurrent, utan i stället arbetar stora delar av handeln med olika inslag av försäljning på nätet. Dessutom satsar allt fler näthandlare på fysiska butiker för att komplettera sin näthandel. Begrepp som multikanal- och omnikanalförsäljning beskriver dagens syn på handel. Näthandeln har sina egna förutsättningar och metoder. Denna bok tar på ett grundläggande sätt upp det du behöver veta för att kunna starta en näthandel. Genom tydliga faktatexter och bilder varvat med aktuella exempel och beskrivningar av verkliga företag levandegör boken ämnesområdet för läsaren. Boken tar bland annat upp:

• olika typer av näthandel • designa och bygg en nätbutik • risker och hot på nätet • säkra betalningssätt • affärsidé och budget • kundanalys • marknadsföring • logistik • lagar och regler. I slutet av varje kapitel finns både enklare och mer fördjupande övningar. Vill man arbeta i projektform finns även flera verklighetsnära förslag på projekt att utgå ifrån. I lärarhandledningen ingår pedagogiska tips, lösningar till uppgifterna och provuppgifter med facit. I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa undervisningen i handelsämnen på gymnasieskolans men de lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar. Författare till boken är Anders Pihlsgård, Bo Skandevall och Peter Svensson. Anders är konsult och lärare i ekonomiska ämnen. Bo Skandevall är lärare i handel, tidigare rektor samt har medverkat i Skolverkets arbete med att ta fram ämnesplaner till ämnet Näthandel. Peter Svensson är civilingenjör, journalist och entreprenör med inriktning på informationssystem inom shipping.

Profile for Smakprov Media AB

9789147125548  

9789147125548  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded