__MAIN_TEXT__

Page 1

5A

i t r o v a F matematik Kopieringsunderlag

Till lärarhandledningen upplaga

2


TILL LÄRAREN OM FAVORIT MATEMATIK Favorit matematik är Finlands största matematikläromedel för åk 1–3. De finska lärarna framhåller den tydliga strukturen och de goda resultaten som två viktiga faktorer till varför materialet är så omtyckt. Till elevboken finns en mycket välfylld lärarhandledning. Tack vare den tydliga arbetsgången i lärarhandledningen hittar du lätt information och de aktiviteter som hör till varje lektion. KOPIERINGSUNDERLAG Till alla Favorit matematiks lektioner finns det kopieringsunderlag. Du hittar dem här och de har samma numrering som lektionerna i lärarhandledningen. Kopieringsunderlagen är tänkta att användas som mer träning eller utmaning i anslutning till lektionen. I lärar­ handledningen hittar du tydliga hänvisningar. I den här boken finns facit till kopieringsunderlagen som miniatyr­ sidor. Vill du se sidorna i större format använder du den digitala resursen i lärarpaketet. SÅ KAN DU ANVÄNDA KOPIERINGSUNDERLAGEN Kopieringsunderlagen kan användas på flera olika sätt, exempelvis: LE KTION :

Som extrauppgift i anslutning till lektion.

Ge eleverna något blad i veckan som läxa, eller gör en läxbok för hela terminen.

L Ä XBOK :

Repetera innehållet inför ett prov, eller om du upptäcker ett moment som eleverna behöver träna mer. RE PETITION :

M E R A ÖVNING :

2

Välj uppgifter utifrån förmågor och kunskapskrav.


5A – VILKA FÖRMÅGOR TRÄNAR KOPIERINGSUNDERLAGEN? BEGREPPSFÖRMÅGA • Förstår restens innebörd vid division

Kopieringsunderlag: 10a

• Beskriver olika begrepp med matematiska uttrycksformer Kopieringsunderlag: 13a, 13b, 21b, 42b, 42c, 45a • Använder kunskaper om att förkorta bråk

Kopieringsunderlag: 19a

• Känner igen, namnger och beskriver tvådimensionella geometriska objekt Kopieringsunderlag: 29, 30, 35, 36, 39 • Känner igen, namnger och beskriver egenskaper hos geometriska kroppar Kopieringsunderlag: 41a, 41b

METODFÖRMÅGA • Använder skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar Kopieringsunderlag: 1a, 8a, 9a, 11a, 11b, 12a, 12b, 44 • Använder sambanden mellan olika räknesätt

Kopieringsunderlag: 2c, 3a

• Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter

Kopieringsunderlag: 4a, 4b

• Använder enkla prioriteringsregler, t.ex. beräknar multiplikation före addition Kopieringunderlag: 5a, 46 • Väljer fungerande matematisk metod för addition, subtraktion, multiplikation och division av bråk Kopieringsunderlag: 15b, 16b, 22a, 22b, 23a, 23b, 24a, 24b, 25a, 27a, 47b • Växlar mellan tal i bråkform och tal i blandad form

Kopieringsunderlag: 17a, 18a

• Gör rimliga uppskattningar, mätningar och beräkningar av vinklar. Använder gradskiva Kopieringsunderlag: 31a, 32a, 33a, 33b, 34a, 38a, 38b

PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA • Förstår frågan och formulerar ett uttryck. Bedömer rimligheten i svaret Kopieringsunderlag: 1b, 6, 21a, 28a, 37b, 43a • Ger och följer instruktioner

Kopieringsunderlag: 40

KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA • Redovisar, samtalar, ställer frågor och bemöter matematiska argument Kopieringsunderlag: 3c • Använder bild som matematisk uttrycksform Kopieringsunderlag: 18b, 47c

Här hittar du kunskapskrav som utvecklar förmågan att kommunicera med och om matematik, såväl muntligt som skriftligt.

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

3


INNEHÅLL

KAPITEL 1 1a: Addition och subtraktion ........................ 6

12a: Division med trappan............................. 32

1b:

Problemlösning .......................................... 7

12b: Kort division ............................................. 33

1c:

Arbete i häfte ............................................. 8

12c: Samlad problemlösning 3 ...................... 34

2a: Multiplikationstest..................................... 9

13a: Begreppskort............................................ 35

2b:

Hitta talet som saknas .......................... 10

13b: Begreppskort............................................ 36

2c:

Multiplikations- och divisionstabell ..... 11

14:

Repetition, blandade uppgifter ............. 37

3a: Grundläggande uppgifter, addition och subtraktion ....................................... 12

KAPITEL 2

3b:

Multiplikationstest................................... 13

15a: Repetition av tal i bråkform ................. 38

3c:

Resonemang och kommunikation ....... 14

4a: Ekvationer................................................. 15

15b: Addera och subtrahera tal i bråkform ................................................. 39

4b:

Olikheter ................................................... 16

16a: Tal i blandad form................................... 40

4c:

Tavelbilder för lektion 4 och 6 ............. 17

16b: Addera och subtrahera bråk ............... 41

5a: Prioriteringsregler .................................. 18

17a: Omvandla tal i bråkfrom till tal i blandad form............................................ 42

5b:

Samlad problemlösning 1 ...................... 19

6:

Problemlösning ........................................ 20

7a: Multiplikation med tiotal och hundratal .......................................... 21 7b:

Dela upp tal i faktorer........................... 22

8a: Multiplicera talsorter ............................. 23 8b:

Samlad problemlösning 2 ...................... 24

17b: Tavelbilder för lektion 15, 16 och 17 ........................................................ 43 18a: Omvandla tal i blandad form till tal i bråkform ........................................... 44 18b: Problemlösning, bråk .............................. 45 19a: Förkorta bråk .......................................... 46

9a: Multiplikation med uppställning .......... 25

19b: Tavelbilder för lektion 18, 19 och 20 ........................................................ 47

9b:

19c: Samlad problemlösning 1 ...................... 48

Tavelbilder för lektion 9 och 10........... 26

10a: Delbarhet .................................................. 27

20:

10b: Primtal ....................................................... 28

21a: Problemlösning, bråk .............................. 50

11a: Division med trappan............................. 29

21b: Begreppskort............................................ 51

11b: Kort division ............................................. 30

22a: Addera och subtrahera med liknämniga bråk....................................... 52

11c: Tavelbild för lektion 11 .......................... 31

Förkorta bråk .......................................... 49

22b: Addera och subtrahera bråk ............... 53 22c: Samlad problemlösning 2 ...................... 54 4


INNEHÅLL

23a: Vi övar 1 ................................................... 55

37a: Månghörningars omkrets ..................... 80

23b: Vi övar 2 ................................................... 56

37b: Problemlösning ........................................ 81

23c: Tavelbilder för lektion 21, 22 och 23 ........................................................ 57

38a: Räkna ut vinklar ...................................... 82

24a: Multiplicera ett bråk med ett heltal .................................................... 58

38c: Samlad problemlösning 2 ...................... 84

24b: Räkna med bråk ...................................... 59 25a: Dividera ett bråk med ett heltal ......... 60 25b: Tavelbilder för lektion 24, 25 och 26 ........................................................ 61 26a: Ta ut delar av tal .................................... 62 26b: Problemlösning ........................................ 63 27a: Vi repeterar bråk 1 ................................ 64 27b: Vi repeterar bråk 2 ................................ 65 28a: Utmanande problemlösning ................. 66 28b: Samlad problemlösning 3 ...................... 67

KAPITEL 3 29:

Geometriska objekt................................ 68

30:

Rita geometriska objekt ........................ 69

38b: Rita trianglar ........................................... 83 39:

Fyrhörningar ............................................ 85

40:

Ge och följa instruktioner..................... 86

41a: Namnge geometriska kroppar ............ 87 41b: Geometriska kroppars ytor ................ 88 41c: Tavelbilder för lektion 38, 39 och 41 ........................................................ 89 42a: Omkrets-spel ........................................... 90 42b: Begreppskort............................................ 91 42c: Begreppskort............................................ 92 43a: Utmanande uppgifter ............................. 93 43b: Samlad problemlösning 3 ...................... 94

KAPITEL 4 44:

Utmanande multiplikation .................... 95

31a: Mäta vinklar ............................................ 70

45a: De grundläggande räknesätten, begrepp ..................................................... 96

31b: Tavelbilder för lektion 29 och 31 ........ 71

45b: Tavelbilder för lektion 45 och 46 ........ 97

32a: Mäta vinklar ............................................. 72

46:

32b: Samlad problemlösning 1 ...................... 73

47a: Samlad problemlösning ......................... 99

33a: Rita vinklar ............................................... 74

47b: Räkna med bråk ....................................100

33b: Beräkna vinklar ....................................... 75

47c: Rita bråk .................................................101

Prioriteringsregler .................................. 98

34a: Vi övar, rita och mäta vinklar .............. 76 34b: Tavelbilder för lektion 32 och 34 ........ 77 35:

Rita cirklar................................................ 78

36:

Cirkelns delar .......................................... 79

Facit ...................................................................102

5


Kopieringsunderlag 1a: Addition och subtraktion 1. Räkna. Skriv ut mellanleden. Ringa in svaret. a. 67 + 32

b. 74 + 26

c. 22 + 37

=

=

=

d. 58 + 37

e. 16 + 86

f. 55 + 39

=

=

=

5 9 8 7 9 4 9 5 9 9 1 0 0 1 0 2

2. Räkna. Skriv ut mellanleden. Ringa in svaret. a. 68 − 27

b. 47 − 12

c. 77 − 32

=

=

=

d. 84 − 38

e. 91 − 25

f. 60 − 26

=

=

=

3 4 3 5 4 1 4 5 4 6 5 2 6 6

3. Räkna. a. 74 + 29 + 16 = b. 28 + 35 + 12 = c. 39 + 48 + 31 = d. 45 − 18 − 15 = e. 93 − 56 − 13 = 6

Favmoatremiattik

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 1b: Problemlösning 1. Skriv uttrycket och räkna. Måla svaret i bilden. a. Charlie har 50 kronor. Han vill köpa två glassar som kostar 27 kronor styck. Hur mycket pengar saknar Charlie?

b. Isa har 27 kronor. Hon får 10 kronor till av sin mormor. Hur mycket pengar har Isa kvar efter att hon köper något som kostar 8 kronor?

Svar: c. Beata har 83 kronor. Beata köper en hamburgare för 29 kronor och en milkshake för 32 kronor. Hur mycket kostar hennes inköp sammanlagt?

Svar: d. En mango kostar 12 kronor och en banan 6 kronor. Hur mycket växel får Sanna på 40 kronor, om hon köper tre bananer?

Svar: e. John har 31 kronor och Einar 27 kronor. Båda köper två bullar var för 9 kronor styck. Hur mycket kostar pojkarnas bullar sammanlagt?

Svar: f. Yana köper tre frukter som kostar lika mycket. Hon betalar 50 kronor och får 14 kronor tillbaka. Hur mycket kostar en frukt?

Svar: g. Priset på en borste har sänkts med 6 kronor och borsten kostar nu 16 kronor. Hur mycket växel får Jenny på 50 kronor om hon köper två borstar?

Svar: 10 kr

69 kr

22 kr 4 kr 25 kr

Svar:

32 kr

18 kr

36 kr

12 kr 61 kr

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG

30 kr

72 kr

6 kr 29 kr 19 kr

Favmoatremiattik

7


Kopieringsunderlag 1c: Arbete i häfte Arbeta i häftet • Använd linjal och dra ett streck på kanten av sidan. Då får du en marginal. • Skriv uppgiftens nummer i marginalen. 1. • • •

Uträkningar Skriv uttrycket. Du kan skriva ut mellanleden. Om du räknar ut uppgiften i huvudet räcker det att du skriver svaret.

Uppgift 1 på sida 6 i elevboken:

1.

a. 3 6 + 6 3 = =

1. Räkna. a. 36 + 63 b. 74 + 46

b.

2. Problemlösningsuppgifter • Skriv uttrycket. Du kan räkna ut långa uppgifter i flera delar. Du kan också rita en bild av uppgiften. • Räkna uppgiften. • Kontrollera om svaret är rimligt. • Skriv svaret under eller intill uträkningen. Kom ihåg enheten.

Uppgift 3 på sida 7 i elevboken: 3. Skriv uttrycket och räkna. a. Ett sommarläger hade 185 deltagare. 18 av dem var vuxna. 65 av barnen var pojkar och resten flickor. Hur många flickor deltog på sommarlägret?

8

Favmoatremiattik

3.

a. 1 8 5 – 1 8 – 6 5 = = Svar: b.

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 2a: Multiplikationstest 1. Räkna så snabbt du kan. a. 7 · 6 =

b. 5 · 9 =

c. 8 · 6 =

d. 3 · 3 =

8·4=

4·4=

5·3=

6·5=

7·9=

8·9=

9·2=

4·9=

6·4=

9·7=

2·4=

9·6=

5·2=

6·3=

5·4=

9·4=

9·9=

2·8=

6·9=

5·2=

e. 7 · 7 =

f. 9 · 3 =

g. 7 · 4 =

h. 6 · 4 =

6·8=

3·3=

6·6=

9·3=

7·5=

4·3=

8·9=

3·6=

8·8=

6·4=

7·7=

4·4=

9·4=

3·9=

6·9=

5·5=

6·2=

7·3=

7·8=

8·8=

Tid: Hur många rätt hade du? Skriv kryss. 48 − 43 42 − 37

24 − 19

18 − 13

36 − 31

30 − 25

12 − 7

6−1

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

9


Kopieringsunderlag 2b: Hitta talen som saknas 1. Skriv de tal som saknas. b.

a.

2

6

6

24

5

15

4

16

8

8

12

3 d.

c.

3

7

2

19

5

11

5

49

7

10

11

20 f.

e.

4

10

4

1

8

18

8

2

9

12

13

20 h.

g.

10

9

81

6

2

5

25

10

4

3

2

10

4

Favmoatremiattik

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 2c: Multiplikations- och divisionstabell 1. Räkna. a.

b.

c.

d.

·

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32 = 4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

7·9=

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

63 = 9

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5·7=

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

35 = 7

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

8·8=

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10 10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

4·8=

64 = 8

2. Dela upp i faktorer så långt det går. a. 24 = =

eller

24

b. 120

=

=

=

=

=

=

=

=

=

eller

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG

120

Favmoatremiattik

11


Kopieringsunderlag 3a: Grundläggande uppgifter, addition och subtraktion 1. Använd talen i rutan och bilda två additioner och två subtraktioner. a.

14

9

23

b.

67

35

32

c.

43

102

59

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

=

=

=

=

=

=

2. Använd talen i rutan och bilda två multiplikationer och två divisioner. a.

6

8

48

b.

11

6

66

c.

5

60

12

·

=

·

=

·

=

· ∕

=

= =

· ∕

=

=

· ∕

=

=

=

=

3. Läs och räkna. Ringa in ditt svar. a. Subtrahera kvoten av talen 64 och 8 från talet 28.

Svar:

Svar:

c. Subtrahera talet 17 från produkten av talen 7 och 9.

Svar:

d. Multiplicera kvoten av talen 56 och 7 med talet 4.

Svar:

e. Addera kvoten av talen 60 och 5 till talet 45.

Svar:

b. Addera produkten av talen 5 och 4 till talet 44.

f. Dividera summan av talen 4 och 8 med talet 6.

Svar: 2 1 6 2 0 3 2 4 6 5 7 6 4

12

Favmoatremiattik

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 3b: Multiplikationstest Namn:

Namn:

Räkna.

Räkna.

7·8=

8·6=

6·8=

6·6=

5·4=

3·8=

3·6=

9·7=

6·9=

9·2=

5·4=

5·8=

3·7=

8·8=

7·8=

7·4=

4·4=

4·7=

2·7=

5·3=

8·9=

9·4=

9·2=

6·7=

6·3=

7·6=

6·4=

9·9=

5·5=

6·4=

3·8=

5 · 10 =

9·7=

9·9=

8·8=

7·7=

5·7=

6·6=

10 · 4 =

6·5= /20

/20 Namn:

Namn:

Räkna.

Räkna.

10 · 2 =

5·8=

7·6=

6·4=

8·4=

9·4=

4·9=

3·7=

4·7=

8 · 10 =

5·3=

6·8=

2·8=

9·6=

8·8=

9·9=

6·2=

7·5=

3·3=

5·8=

7·8=

3·8=

9·7=

7·7=

4·4=

6·4=

10 · 4 =

9·2=

9·8=

8·8=

4·6=

7·8=

3·4=

7·9=

8·7=

6·9=

7·6=

2·7=

9·3=

6·6=

/20 KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG

/20

Favmoatremiattik

13


Kopieringsunderlag 3c: Resonemang och kommunikation Specialerbjudanden på datorspel 1 st. 130 kr 4 st. 500kr 8 st. 920 kr

Hmm... Jag som bara vill ha de här sju spelen.

Men jag köper ändå 8! Vilka ska jag ta…

920 kronor, tack!

1. 2. 3. 4. 14

Varsågod!

Varför bestämde sig Charlie för att köpa 8 spel? Tycker du att Charlies beslut var klokt? Motivera. Skulle du ha gjort samma val? Motivera. Lönar det sig alltid att välja det billigaste alternativet?

Favmoatremiattik

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 4a: Ekvationer 1. Lös ekvationerna. Ringa in svaret. a. 13 + x = 40

b. x + 7 = 13

c. x + 9 = 17

x=

x=

x=

x=

x=

x=

d. 5 − x = 1

e. 29 − x = 12

f. x − 5 = 5

x=

x=

x=

x=

x=

x=

x=

77 h. x = 7 x=

x=

x=

g. 4 · x = 20

x=

18 k. x = 6 x=

x=

x=

j. 7 · x = 7

i. 4 · x = 36

x= x= l.

63 x =9 x=

x=

1 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 7 2 0 2 7

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

15


Kopieringsunderlag 4b: Olikheter 1. Vilket eller vilka av talen i rutan passar in på x plats? Ringa in. a. x < 7

6

b. x < 5

7

8

9

d. x > 1

0

3

4

5

12

e. x < − 8

1

2

3

g. x > −2

−3

2

c. x < 13

−9

−8

−1 0

−7

−6

14

15

f. x < − 4

−7

−6

h. x > − 6

−2

13

−5 −4

−3 −2

i. x < −2

−5 −4

−3

−2

−1

0

2. Vilket eller vilka av talen 1 till 10 passar in på x plats? a. x > 7 b. x > 5

x = 8, 9, 10 x=

c. x < 4 d. x < 2 e. 0 < x < 4 f. 3 < x < 8

16

Favmoatremiattik

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 4c: Tavelbilder för lektion 4 och 6 Ekvation x + 9 = 15 x= x=

3 · x = 24 x= x=

y − 14 = 20 y= y=

y 9 =5 y= y=

Olikhet Vilka av talen i rutan kan stå i stället för x? x<4 2

3

4

5

−2 < x < 2 −1

0

1

2

Problemlösning 1. Uppgift 1. a. Det finns två meter godissnöre. Niki, Julia och Einar delar på snöret. Julias del är tre gånger så lång som Nikis del. Einars del är två gånger så lång som Julias del. Hur långt är varje lakritssnöre?

1. Dra ett streck under frågan. 2. Rita en bild.

3. Räkna. 2 m = 200 cm Det finns 200 cm ∕ Nikis del är Julias del är Einars del är

delar. En del är

cm.

. . .

4. Fundera på om du har besvarat frågan, kommit ihåg enheterna och om ditt svar är rimligt. Kontroll:

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

17


Kopieringsunderlag 5a: Prioriteringsregler Prioriteringsregler 40 ∕ (4 + 6) · 8 + 3 1. Parenteser

Här använder vi det här divisionstecknet: ∕

2. Multiplikationer och divisioner = 40 ∕ 10 · 8 + 3 från vänster till höger =4·8+3 3. Additioner och subtraktioner = 32 + 3 från vänster till höger = 35 1. Räkna. Ringa in svaret. a. 36 − 6 ∕ 3 + 12

b. 9 · 7 + 49 − 9 + 7 · 9

c. 27 ∕ (9 − 6) + 12

d. (9 · 11 − 6 · 11) ∕ 3

e. 45 ∕ 5 + 32

f. (50 − 7 · 5) ∕ 3

g. 42 − (16 + 8) ∕ 8

h. (130 − 2 · 20) ∕ 3

i. 426 ∕ 2 − 103

j. 24 + 60 ∕ 4 + 46

5

18

Favmoatremiattik

11

21

30

39

41

46

85

89

110

166

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG


A B

D I en burk finns 6 röda knappar, 6 gula knappar och 6 blå knappar. Amir blundar och plockar knappar ur burken. Hur många knappar måste han minst ta på en gång för att med säkerhet få a. två knappar i samma färg? b. tre knappar i samma färg?

C Hur många gånger trycker du på en siffertangent om du på en dator ska skriva talen a. 1 till 45? b. 1 till 80?

I vilken ordning sover personerna a. den andra natten? b. den tredje natten?

Under den första natten sover personerna 1, 2 och 3 i tält A och person 4, 5 och 6 i tält B. Personerna sover i den ordningen.

A Sex personer ger sig ut på en vandring. De har med sig två tält. De sover på rad, och samma personer sover aldrig bredvid varandra två gånger.

c.

a.

d.

b.

E Rita figurerna utan att lyfta pennan. Du får inte gå längs samma linje två gånger, men du får korsa den.

När kan alla barnen komma till kalaset? • För Jonas passar alla tider. • Mattias kan inte på måndag eller tisdag. • Lisa kan på onsdag eller torsdag, eller på fredag innan kl. 19.00. • Maya kan inte på fredag, lördag eller söndag. • Julia kan när som helst, förutom torsdag innan kl. 18.00. • Sara kan på tisdag, torsdag eller fredag.

B

Kopieringsunderlag 5b: Samlad problemlösning 1

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

19


Kopieringsunderlag 6: Problemlösning 1. Räkna. a. Leo köper fem par strumpor. Ett par kostar 70 kronor. Hur mycket växel får Leo på 500 kronor?

b. Kajsas mössa kostar 80 kronor. Hjälmen är 130 kronor dyrare. Hur mycket kostar mössan och hjälmen sammanlagt?

r

70 k

80 kr

Svar:

Svar:

c. En ryggsäck kostar 200 kronor. En d. En ryggsäck och termos kostar termosflaska är 80 kronor billigare sammanlagt 300 kronor. än ryggsäcken. Hur mycket kostar Ryggsäcken kostar 180 kronor. ryggsäcken och termosflaskan Hur mycket dyrare än termosen tillsammans? är ryggsäcken?

Svar: e. Isa delar ett 45 centimeter långt lakritssnöre i tre lika långa delar. Isa äter två av delarna. Hur långt lakritssnöre äter Isa?

Svar: f. Charlie delar ett 120 centimeter långt snöre i tre delar. Den första delen är 20 centimeter lång. Den andra delen är dubbelt så lång som den första delen. Hur lång är den tredje delen?

120 cm

45 cm 20 cm

Svar: 20

Favmoatremiattik

?

2 · 20 cm

Svar:

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5A KOPIERINGSUNDERLAG


i t r o v Fa matematik

5A

Kopieringsunderlag

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Vill du utgå från kunskapskraven när du väljer kopierings­ underlag? Du hittar tydliga hänvisningar som hjälper dig att välja uppgifter. Använd kopieringsunderlagen på olika sätt, exempelvis: • Ge eleverna något blad i veckan som läxa, eller gör en läxbok för hela terminen. • Repetera innehållet inför ett prov. • Repetera ett moment som eleverna behöver träna mer. Det finns kopieringsunderlag till alla Favorit matematiks lektioner. De har samma numrering som lektionerna i Favorit matematik 5A Lärarhandledning.

Art.nr 38943

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144132075  

9789144132075  

Profile for smakprov