Page 1

FORSKNINGENS HANTVERK Inger Lindstedt


Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och studenters begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access kopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 38970 ISBN 978-91-44-13001-9 Upplaga 2:1 © Författaren och Studentlitteratur 2019 studentlitteratur.se Studentlitteratur AB, Lund Omslagslayout: Jens Martin/Signalera Omslagsbild: shutterstock.com Foto omslagets baksida: Magnus Denker, Malmö universitet Foto s. 244: Marie Barthelsson Illustrationer s. 14, 24, 167, 170, 184 och 192: Björn Wallin Printed by Eurographic Group, 2019


INNEHÅLL

Förord 9 1. Inledning  13

Forskningsprocessen 14 Vem du är  15 Om författaren  16 Exemplen i boken  17 Bokens struktur och hur du kan läsa den  18 Del I Utgångspunkter 2. Packa din ryggsäck  23 3. Forskningsdagbok och tankekartor  25 4. Skrivandet  29

Den vetenskapliga grundstrukturen  30 Bygga text  34 Det vetenskapliga språket  37 Konsten att formulera sig i den vetenskapliga genren  39 7 goda råd och tips om ditt skrivande  41 5. Planera ditt arbete  45

Checklista: Planering av arbetet  48 6. Forskningsetik  49

Informationskravet 51 Samtyckeskravet 52 ©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

3


Innehåll

Konfidentialitetskravet 52 Nyttjandekravet 55 Ditt ansvar  55 Behövs tillstånd för din undersökning?  56 7. Vetenskaplig noggrannhet  57 8. Handledning  59

Checklista: Förberedelser   61

Del II Strukturera ditt projekt 9. Strukturera ditt projekt  65 10. Hitta din forskningsfråga  71

Var ska du börja?  72 Närhet och distans  72 Skapa idéer  73 Utveckla idén och precisera den  74 Samarbetsprojekt och skarpa projekt  75 11. Problemformulering  77

Är frågan klar och fokuserad?  78 Är frågan konkret och precis?  78 Är frågan komplex och ger den möjlighet till argumentation?  79 Är det genomförbart?  80 Den berömda tratten  81 Tvåminuterstestet 82 Kontexten för din forskningsfråga  83 Ta med till din kommande projektplan  83 12. Syfte och frågeställningar  85

Syfte 86 Frågeställningar 87 Till din projektplan  88 Checklista: Problemformulering, syfte och frågeställningar  89

4

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r


Innehåll

13. Välja forskningsdesign och metod  91

Forskningsdesign 92 Kvalitativa och kvantitativa metoder  96 Metoder och val av metod  97 Snabbguide för att välja metod  101 Triangulering 104 Till din projektplan  105 14. Välja material – inriktning och omfång  107 15. Skriva om metod och material  113

Systematiska fel och slumpmässiga fel  115 Materialet – din empiri  117 Checklista: Metod och material  119 16. Skriva PM och projektplan  121

Del III Litteratur och källor 17. Litteratursökning  127 18. Referenser och referensteknik  133

Harvard 136 APA 137 Oxford 137 Vancouver 138 När ska du referera?  139 Referensteknik och referenser  140 Referenslista 148 Referenser – smarta hjälpmedel  151 19. Att granska sina källor  155 20. Teoretiska utgångspunkter  165 21. Tidigare forskning  169

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

5


Innehåll

22. Söka litteratur i bibliotek och databaser  173

Att använda OCH, ELLER och INTE  175 Frassökning 178 Använda ersättningstecken – trunkering  178 Vilket språk ska du använda?  178 Var ska du söka?  178 Har du fått för många träffar?  179 För få träffar?  180 Det finns ingen litteratur – var kreativ  180 Snabbguide för att söka litteratur till projektet  181 23. Läsa litteratur  183 24. Skriva litteraturöversikten  187

Referat 189 Plagiat 189 Andrahandskällor 191 Skapa din översikt  191 Skriv sammanfattningar  194 När ska du översätta citat?  195 25. Definiera viktiga begrepp  197

Checklista: Forskningsöversikt och teoretiskt perspektiv  203

Del IV Genomförandet 26. Arbeta med undersökningen  207 27. Förberedelser och planering  209

Forskningsintervjuer, fokusgrupper och receptionsanalys  209 Deltagande observation  213 Analys av texter, bild och rörlig bild  215 Dokumentanalys och arkiv  218 Frågeundersökningar och innehållsanalys  220 Sekundäranalys av statistiskt material  223

6

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r


Innehåll

28. Bearbetning av materialet  227

Transkribering av intervjuer och fokusgrupper  228 Textanalys 233 Urvalsundersökning och innehållsanalys  236 Checklistor: Analys av materialet  238 29. Redogöra för resultaten  241

Att referera samt citera personer och personliga texter  248 Dokumentanalys och offentliga texter  254 Siffror, tabeller och statistik  254 Ingen nakenhet i texterna  257 30. Och vad betyder det då?  261

Var uppmärksam på  266 Slutdiskussion 267 Förslag till vidare forskning  268 Checklista: Redogörelse för och analys av resultaten  271

Del V Göra färdigt 31. Göra färdigt texten  275

Inledningen 276 Skapa en slutversion  277 Rubriker 279 Titel 279 Innehållsförteckning samt tabell- och figurförteckning  280 Referenser och referenslista  280 Bilagor 281 Vetenskapligt språk och dina läsare  281 Korrekturläsning 282 Kritiska vänner  283 Abstract 283 Får man använda jag?  284 Att skriva könsneutralt  285 Checklista: Slutversionen   289 ©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

7


Innehåll

Del VI Snabbguide, litteraturtips och exempel Referens i texten och referenslista – snabbguide 293 Litteraturförslag metoder 299 Räkneexempel på omfånget 305 Informerat samtycke 309 Text om samarbetsprojekt 313 Referenser 315 Register 323

8

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r


KAPITEL 1

Inledning

Varje tusenmilafärd börjar med ett steg. Lao-Zi 604–531 f.Kr.

Vad är egentligen forskning? Vad gör en forskare och hur bedriver man forskning? Hur lär man sig forska? För många människor har ordet forskning en nästan mytisk klang. Ordet förknippas ofta med människor i vita rockar som står i laboratorier, har provrör, dragskåp och mängder av imponerande instrument och maskiner omkring sig som blinkar och pyser. Att det är så forskning ser ut förstärks också av den bild vi får av medierna, i nyhetsinslag på tv, i tv-serier som CSI (Crime Scene Investigation) och filmer. Mycket av forskningen bedrivs inte i laboratorier utan ute bland människor i vanliga miljöer, i arkiv, på bibliotek och hemma vid skrivbordet. Och då har vi sällan vit rock på oss utan är klädda som folk är mest. Utrustningen är ibland penna och block, ibland en bandspelare, ibland en videokamera. För många av oss som forskar är inte utrustningen vi behöver märkvärdigare än så. Det är ingen mystisk aktivitet du kommer att ägna dig åt. Att forska handlar egentligen om några enkla saker. Undersöka ett bestämt och väl avgränsat problem, arbeta systematiskt och metodiskt, ärligt redovisa kunskaper och idéer som kommer från andra, ärligt redovisa vad du gjort och hur, redogöra för resultaten, analysera dina resultat, för att till sist presentera det för din läsekrets i form av text. Forskning ”finns inte” förrän den har publicerats. Så länge den är kvar i ditt huvud finns det inte tillgängligt för någon annan. Oavsett vilken form av forskning man tänker bedriva så måste man börja från början, och dit hör att lära sig själva hantverket. Hantverket handlar om en rad praktiska saker samt om val och beslut som måste göras under resans gång. ©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

13


1 Inledning

Vi är alla noviser när vi ska göra något för första gången, och mycket hantverkskunskap brukar förmedlas genom att man går bredvid den man ska lära sig av. Genom att visa och berätta, genom att ställa frågor och få svar, överförs kunskap mellan exempelvis mästare och lärling i ett socialt sammanhang. Det är inte alltid möjligt att göra på det sättet. Istället får man försöka klura ut själv hur man ska göra eller läsa sig till det. Den här boken är tänkt att vara din kompanjon på denna resa som du nu beger dig ut på när du ska börja forska. Här kommer jag att beskriva och förklara hur du på ett effektivt och praktiskt sätt kan arbeta med din egen forskningsuppgift. Att ha förmånen att få forska, att under en period få möjlighet att ägna sig åt en sak, gräva sig ner och ta reda på fakta, orsaker och möjliga tolkningar är oerhört roligt och stimulerande. I ärlighetens namn kan det ibland också vara lite besvärligt, det kan ibland kännas motigt och segt. Och ibland kan det kännas som om man kört fast och inte riktigt vet hur man kan ta sig vidare. Då kan det vara bra att få lite praktiska råd och tips hur man arbetar vidare. I den här boken tänker jag visa dig hur du kan arbeta under denna resa. Här finns praktiska råd kring hela processen. Tanken är att vi ska arbeta från ax till limpa tillsammans. Innehållet i boken grundar sig mycket på de frågor som jag fått från studenterna när jag har handlett deras examensarbeten, projektarbeten, även doktorsavhandlingar. En del saker som vi kommer att diskutera tillsammans är av mera övergripande karaktär, hur du kan tänka och planera ditt arbete. Annat är mycket praktiskt, hur du exempelvis kan arbeta med ditt material när du gör intervjuer.

Forskningsprocessen När man läser vetenskapliga artiklar, avhandlingar eller rapporter verkar det ofta som om det hela är en spikrak resa från A till Ö. I verkligheten brukar processen vara både krokig och gå fram och tillbaka. Den brukar se ut så här:

Figur 1.1  Forskningsprocessens verkliga utseende.

14

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r


1 Inledning

Forskningsprocessen är en iterativ process. Det betyder att man går fram och tillbaka mellan de olika delarna. Det innebär att samtidigt som du funderar på vilket problem du vill undersöka söker du också litteratur och läser litteratur. Du skriver en första version av din problemformulering, ditt syfte och dina frågeställningar. När du går igenom litteraturen kommer du med all säkerhet att behöva justera ditt syfte och dina frågeställningar. Du måste med andra ord hålla många bollar i luften samtidigt. För läsaren är det inte nödvändigt att få veta alla utvikningar och omtag som du gjort. En del kan du behöva berätta eftersom det har påverkat slutresultaten, men det mesta är onödigt. Läsaren behöver en ”rak” berättelse. Hur du ska åstadkomma den kommer vi att gå igenom framöver. Ibland har jag fått frågan om man ägnar sig åt forskning när man går på exempelvis en grundutbildning. Är inte forskning något som man ägnar sig åt när man kommit längre? Det är en bra fråga som har två svar. Jo, man ägnar sig åt forskning när man går på en högskoleutbildning. Att lära sig detta hantverk är en del av utbildningen, och för alla examina från och med kandidatexamen är det ett krav att man har skrivit ett självständigt arbete. Det betyder att man har gjort en forskningsuppgift hela vägen från att börja fundera på ett problem man vill undersöka till att försvara det på ett seminarium. I Högskoleförordningen, som anger vilka lärandemål man ska uppfylla för varje högskoleexamen, framgår det tydligt att i många av målen är det forskning som man talar om. Det andra svaret hänger ihop med något mycket specifikt, och då är svaret nej. Det handlar om man behöver söka tillstånd hos Etikprövningsmyndigheten för att få genomföra den forskningsuppgift man tänkt sig. I lagen om etikprövning är det först från och med forskarutbildningen som man i lagens mening bedriver forskning. Lagstiftaren menar att man fram till forskarutbildningen befinner sig i en utbildning och därmed bedriver man inte forskning. Du kan läsa mer om det i kapitel 6 som handlar om forskningsetik.

Vem du är Den här boken vänder sig i första hand till dig som ska göra din allra första forskningsuppgift eller som kanske redan har provat på en gång och nu kommer att ägna dig åt en större uppgift, exempelvis ditt examensarbete. ©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

15


1 Inledning

Min utgångspunkt är att du läser på en grundutbildning, magister eller mastersnivå på en högskola eller ett universitet. Det kan vara på ett program eller en fristående kurs. En annan utgångspunkt är att du inte har så mycket erfarenhet av att genomföra forskningsuppgifter. Om det nu skulle vara så att du redan har en del erfarenheter av att forska och är nyfiken på andra aspekter av processen än dem du kanske prövat på, så är du förstås också välkommen.

Om författaren Det kan vara bra att veta något om min bakgrund när du läser boken eftersom det givetvis påverkar innehållet, exemplen och urvalet. Jag har en filosofie kandidatexamen med ämnena konstvetenskap, svenska för blivande lärare och allmän språkvetenskap. Så småningom skrev jag en licentiatuppsats i svenska/nordiska språk, för att därefter byta både fakultet och ämne för doktorsavhandlingen i journalistik och masskommunikation (idag heter det journalistik, medier och kommunikation). Jag har haft förmånen och glädjen att få ägna mig åt olika typer av forskningsprojekt under åren. Ett stort EU-projekt, New Media for a New Millennium (NM2), var ett forskningsprojekt i samverkan med medieföretag och andra universitet. Med utgångspunkt i kunskaper och erfarenheter om tv-tittande, unga vuxnas medievanor och nya digitala och sociala medier konstruerade och byggde vi en nyhetstjänst MyNews&SportsMyWay, som fokuserar på nyheter-on-demand och där du som publik kan bestämma hur mycket, vad och när du vill titta på nyheter på tv. Intervjuer och textanalys var metoder som vi bland annat använde i forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardagsfrågor som undersökte informationsmaterial kring införandet av de nya elmätarna och vad kunderna kan och vet om el och elförbrukning. Min forskning har exempelvis tagit mig till arkiv, läsapparater för mikro­ film, gamla tidningslägg, bibliotek, bibliotekskataloger av olika system, hem till människor och till arbetsplatser för intervjuer, korridoren utanför Sydnytts redaktion på SVT i Malmö. Ofta har jag lyft telefonluren för att få bakgrundsinformation. Numera är internet en mycket använd kanal när jag söker information.

16

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r


1 Inledning

Arbetet består också i att skriva forskningsansökningar, skriva artiklar, rapporter, böcker, vara på projektmöten och presentera forskningen på konferenser. En forskares vardag kan ibland vara ganska enahanda. Jag har exempelvis varje dag under ett par månader suttit på universitetsbiblioteket och läst gamla tidningar på mikrofilm för att samla in material. Ibland har det handlat om lite mer glamour – att få tillfälle att presentera forskningsresultat för branschfolk på exempelvis Sveriges energiting.

Exemplen i boken Mina erfarenheter som handledare och examinator avspeglar sig också i exemplen i boken. Det finns tre kategorier med exempel i boken. Den första kategorin är exempel hämtade från examensarbeten, doktorsavhandlingar, projektarbeten och liknande där jag varit handledare. Här finns inte några referenser. Det beror förstås på att det handlar om text under arbete och slutresultatet blev något annat. Dessutom handlar det också om forskningsetik. Jag har därför tillåtit mig att justera exemplen om det har behövts så att de är avidentifierade. Den andra kategorin är exempel som har jag hämtat från forskares artiklar och böcker där de beskriver sin forskning. Där har jag gett referenserna eftersom de kommer från publicerade verk. Den tredje kategorin är exempel av en helt annan typ, nämligen meta­ texter. I kapitlen som handlar om hur du kan skriva vetenskaplig text finns den här typen av exempel. Metatexter är en form av fraser som är typiska för det vetenskapliga språket. När det gäller exemplen på hur man kan skriva vetenskaplig text kommer många exempel från andra vetenskapliga texter och från frasdatabankerna Academic Phrasebank, University of Manchester, och Frasbanken med metatext, Karolinska institutet, som i sin tur bygger på Academic Phrasebank. Det är lätt att hitta metafraser i vetenskaplig litteratur om man är en tränad läsare, men för dig som skribent är frasbankerna en mera tillgänglig resurs. Jag har i förekommande fall, oavsett källa, översatt dem till svenska och anpassat dem till en svenskspråkig, vetenskaplig typ av text. Du kan läsa mer om hur det fungerar i kapitel 4 om skrivandet av akademisk text.

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

17


1 Inledning

Bokens struktur och hur du kan läsa den Bokens struktur följer forskningsprocessens struktur och är indelad i sex delar. Varje del motsvarar en etapp i din forskningsresa. Flera av delarna inleds också med ett övergripande kapitel. Läser du boken från början till slut följer du således arbetsprocessen. Och det är förstås bra om du läser den så. Ofta läser vi emellertid den här typen av böcker på ett annat sätt, mer som en uppslagsbok, och jag har därför också planerat att den ska gå att använda så. Du kan gå in och ut ur den och läsa det kapitel som stämmer överens med var du befinner dig i processen. Därför finns det gott om referenser i texten till andra kapitel där en fråga tas upp och diskuteras mera ingående. Många av kapitlen avslutas med en tipsruta. Se det som en anslagstavla med påminnelser om viktiga saker. Det finns också många gånger förslag på litteratur i anslutning till kapitlet. Jag ger också tips på olika hjälpmedel som är mycket användbara när man ägnar sig åt forskning. En del av dem använder jag själv, andra har jag letat upp. Här och var finns det checklistor där du kan kontrollera att du fått med allt som du behöver. Den första delen, Packa din ryggsäck, handlar om att rusta dig med kunskaper som du behöver innan du ger dig ut på din resa. Den första delen handlar därför om forskningsdagbok och tankekartor, skrivandet, tidsplanering, forskningsetik, vetenskaplig noggrannhet samt handledning. Dessa kunskaper behöver du med dig från allra första början för att din forskningsresa ska bli så givande som möjligt och så att du kan göra rätt från början. Dessa kunskaper kommer att spara dig mycket tid och bekymmer framöver. Det finns ytterligare saker som du behöver i din ryggsäck, nämligen referenser och referensteknik samt källkritik. Detta hör samman med att söka och läsa litteratur. Jag har därför valt att lägga det i del III som handlar om detta. Den andra delen, Strukturera ditt projekt, handlar om den första biten i ditt projekt. Där kommer vi att prata om hur man hittar en forskningsfråga, vad en problemformulering är för något, hur du kan formulera syfte och frågeställningar. Här kommer vi också att diskutera val av metod och val av material, hur du skriver om detta, för att sluta med hur du skriver ett PM för ditt kommande projekt.

18

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r


1 Inledning

Den tredje delen, Litteratur och källor, handlar om vad tidigare forskning är för något i en vetenskaplig undersökning och om att välja teoretiska utgångspunkter. Delen börjar med en genomgång av varför referenser är viktiga samt olika system för att göra referenser i den löpande texten. Det är också viktigt att granska sina källor när man gör en undersökning. Det här är saker som du bör ha i din ryggsäck. Vi kommer också att diskutera hur man söker och läser litteratur på ett effektivt sätt. Detta arbete ska resultera i en litteraturöversikt – hur du skriver den kommer jag att ta upp. Du ska också skriva om dina teoretiska utgångspunkter. Sist kommer en diskussion om betydelsen av att du definierar viktiga begrepp som du kommer att använda. Den fjärde delen, Genomförandet, handlar om det praktiska arbetet. Du behöver förbereda och planera arbetet, samla in materialet och bearbeta det. Hur går man från att exempelvis ha genomfört intervjuer till att få ut något resultat av dessa? Att skriva och redogöra för resultaten du kommit fram till för att sedan sluta med analys och diskussion av resultaten är viktiga delar i processen och skrivandet. De texter, byggstenar, som du har skrivit under processen ska bearbetas till en färdig text som läsaren kan ta del av. I den femte delen, Göra färdigt, står därför slutarbetet med texten i fokus. Vad som ska ligga som bilagor och vilken funktion de fyller ingår också här. Här ska vi också diskutera vad ett abstract är och hur du kan skriva det. Den sjätte och sista delen, Snabbguide, litteraturtips och exempel, innehåller en snabbguide för referenser, en lista med förslag på metodlitteratur samt exempel av olika slag. Sist i boken ligger förstås referenslista och sakregister.

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

19


Inger Lindstedt är professor emerita i medie- och kommunikationsvetenskap vid Konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö universitet, samt fil.dr i journalistik och masskommunikation och fil.lic. i nordiska språk/svenska. Hon har i sin forskning särskilt intresserat sig för journalistik, retorik, berättande och nya medier.

FORSKNINGENS HANTVERK Vad är egentligen forskning? Vad gör en forskare och hur bedriver man forskning? I Forskningens hantverk beskriver och förklarar författaren hur man på ett effektivt och praktiskt sätt kan arbeta med sin egen forskningsuppgift, från allra första början fram till färdig uppsats, rapport eller examensarbete. Boken tar pedagogiskt upp alla steg i forskningsprocessen från problemformulering till resultatredovisning. Att forska handlar i grunden om några enkla saker: undersöka ett bestämt och väl avgränsat problem, arbeta systematiskt och metodiskt, ärligt redovisa kunskaper och idéer som kommer från andra, ärligt redovisa vad man gjort och hur, redogöra för resultaten, analysera sina resultat och till slut presentera dem för sin läsekrets i form av text. Arbetsprocessen för forskning lägger grunden för det systematiska arbetet och gör det möjligt att kunna dra slutsatser av de resultat man fått. Denna andra upplaga har tagit i beaktande lagändringen som innebär att personuppgiftslagen (PUL) ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). Forskningens hantverk vänder sig i första hand till studenter inom grundutbildning, magister- och masterutbildning vid universitet och högskolor. Andra upplagan Art.nr 38970

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144130019  

9789144130019  

Profile for smakprov