9789144125664

Page 1

ATTRAKTIVT OCH HÅLLBART ARBETSLIV PÅ MÄNNISKORS VILLKOR Arbete, hälsa och ledarskap med SwAge-modellen i teori och praktik

KERSTIN NILSSON


SwAge-modellen™ som presenteras i boken har utvecklats av professor Kerstin Nilsson. För ytterligare information: https://swage.org/ eller kerstin.nilsson@med.lu.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och studenters begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access kopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 39913 ISBN 978-91-44-12566-4 Upplaga 1:1 © Författaren och Studentlitteratur 2021 studentlitteratur.se Studentlitteratur AB, Lund Språkgranskning: Emma Nilsson Formgivning inlaga: Helena Jansson Illustrationer: Kerstin Nilsson och Emma Nilsson figur 1, 3–6, 10, 14, 15, 21 samt Jonny Hallberg efter förlaga av författaren, figur 2, 7–9, 11–13, 16–20, 22–26 Ombrytning inlaga: Team Media AB Formgivning omslag: Francisco Ortega Omslagsbild: Animashka/shutterstock.com Printed by Dimograf, Poland 2021


INNEHÅLL

FÖRORD

13

INLEDNING

15

Del I  BESTÄMNINGSOMRÅDEN FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV OCH ANSTÄLLNINGSBARHET Bestämningsområden för att kunna och att vilja arbeta  Stanna eller gå?  Vad ingår och bestämmer ett friskt och hållbart arbetsliv för alla åldrar?  Fundera och reflektera

21    23    26    28

A. ­Bestämningssfär arbetsmiljöns hälsoeffekter  29 (1) Diagnoser, självskattad hälsa och funktionsvariation   Hälsobegreppets olika delar  Individnivå och hälsa  Funktioner i kroppen med betydelse för arbetet  Hälsokorset  Arbetsmiljön som agens för ohälsa  Mått på hälsa och ohälsa i arbetslivet  Fundera och reflektera  (2) Fysisk arbetsmiljö  Arbetsplatsens fysiska utformning  Fysisk belastning, tunga lyft och ensidiga rörelser  Sensorik och arbetsmiljö   Kemiska hälsorisker i arbetsmiljön  Klimat och arbetsförmåga  Säkerhet och risk för arbetsskador  Män och kvinnors fysiska belastning i arbetslivet  Fundera och reflektera

31    32    35    36    48    49    52    53    54    56    57    59    60    62    63    67    67

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R

5


(3) Mental arbetsmiljö   Stress  Stressorer relaterade till arbetslivet  Hantering av stress  Mobbning på arbetsplatsen  Hot och våld  Kvinnor och mäns mentala arbets­belastning   Fundera och reflektera  (4) Tid, takt och återhämtning  Arbetstid och arbetsschema  Reglering av arbetstiden  Arbetstakt och paus i arbetet  Trötthet och sömnstörningar  Återhämtningstid  Tid, takt och återhämtning i förhållande till ålder och kön   Fundera och reflektera  Åtgärder i organisation och företag med betydelse för arbetsmiljöns hälsoeffekter  Organisationsnivå/mesonivå och hälsa  Främjande av hälsa − hälsopromotion och hälsoprevention  Hälsopromotion och produktivitet i arbetsorganisationen  Preventionsprocessens förlopp: identifiera − prioritera − åtgärda − nyorientera  Åtgärder för fysiska, mentala och tidsmässiga arbetsmiljöproblem och hälsa  Lagstiftningen  Design av den fysiska arbetsmiljön  Design av den mentala arbetsmiljön  Företagshälsovården  Fundera och reflektera  Åtgärdsförslag på samhällsnivå med betydelse för arbetsmiljöns hälsoeffekter   Samhällsnivå/makronivå och hälsa  Samhällets betydelse för hälsosamma val  Samhällets betydelse för kunskap om och efterlevnad av lagar och regler

6

68    70    74    76    88    89    91    93    93    94    95    97    98    101    103    104    105    105    107    111    114    116    119    120    123    129    131    133    133    135    136

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R


Samhällsperspektiv på splittring, arbetskrav och kontroll över arbets­situationen  Samhällets stöd vid behov av val och byte av yrke och arbetsmiljö   Kontaktyrken och mental belastning   Arbetstidsmodeller   Företagshälsovården för att minska arbetsmiljöns hälsoeffekter  Fundera och reflektera

B. Bestämningssfär ekonomi  145 (5) Ekonomi  Anställningsbarhet − employability  Ekonomin som incitament   Fundera och reflektera  Åtgärdsförslag i organisationer och företag med betydelse för ekonomi   Arbetsskador  Ledarskapets betydelse för god hälsa och anställningsbarhet  Attityder i organisationer eller företag och anställningsbarhet  Kostnader för organisation och företag vid sjukfrånvaro  Fundera och reflektera  Åtgärdsförslag i samhället med betydelse för privatekonomin  Samhällets stöd för anställningsbarhet   Samhällets trygghetssystem  Sysselsättningsutvecklingen i samhället i relation till social- och pensions­systemen  Fundera och reflektera  C. Bestämningssfär relationer, stöd och gemenskap  171 (6) Privatsocial miljö   Delaktighet utanför arbetslivet  Gränsen mellan arbete och privatliv  Partner och familjens inverkan på arbetskrafts­deltagande   Den privatsociala miljöns inverkan på arbetet  Balans mellan arbetsliv och privatliv  Fundera och reflektera

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R

138    139    141    142    143    144

147    149    152    154    155    156    157    158    161    162    163    164    165    167    170

173    174    175    176    178    179    180

7


(7) Arbetssocial miljö      181 Identitet och sociala sammanhang     181 Socialt och instrumentellt stöd och delaktighet på arbetsplatsen      196 Den informella organisationens sociala spel i arbetslivet     198 Åsidosättande, mobbning och diskriminering     201 Normer, normbrytare och makt     208 Fundera och reflektera     210 Åtgärdsförslag i organisation och företag med betydelse för den privatsociala och arbetssociala miljön     211 Organisering av grupper     212 Ledarskap för medarbetarskap − social innovation och stöd genom behovs-, användar- och personcentrerad utveckling     213 Situationsanpassat åldersmedvetet ledarskap     216 Kommunikation som verktyg för att förebygga risker för åsidosättande och diskriminering i den arbetssociala miljön     219 Inventera kulturen på arbetsplats     224 Konflikthantering i den arbetssociala miljön     227 Fundera och reflektera      230 Åtgärdsförslag på samhällsnivå för den arbetssociala och privatsociala miljön      232 Samhället som stödjande miljö för inkludering och gemenskap     232 Samhällets betydelse för åsidosättande och diskriminering i arbetslivet     233 Samhällets inverkan på balansen mellan arbetet och privatlivet     235 Fundera och reflektera      236

D. Bestämningssfär utförande av uppgift  237 (8) Arbetstillfredsställelse, motivation, stimulans och arbetets kärna   Meningsfullhet och stimulans eller meningslöshet i arbetet  Att blåsa bort, bygga vindskydd eller bygga väderkvarn  Individens upplevelse av begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet i arbetet  Tillfredsställelse av behov är grundläggande för a­ rbetsmotivation  Balans mellan arbetsinsats och belöning

8

239    240    243    245    248    252

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R


Motivation genom empowerment och nudging  Yrkesidentitet  Fundera och reflektera  (9) Kunskap, förmågor och ­kompetensutveckling  Perception och kognition  Intelligens  Minne  Kunskap   Lärande och anställningsbarhet  Fundera och reflektera  Åtgärdsförslag i organisation och företag med betydelse för utförande av uppgift  Design av utförande av uppgift – en historisk tillbakablick på effektivisering och meningsfullhet i arbetet  Tillfredsställelse i arbetslivet  Anställningsbarhet i ett föränderligt arbetsliv – att bygga vindskydd och väderkvarnar   Medarbetarskap − öka individers upplevelse av att vara en del i en större helhet  Organisering av arbetet i förhållande till medarbetarens förmåga och motivation   Lärande organisation  Lärprocessen i organisationer och företag  Metoder för utveckling av kompetens och överföring av erfarenhetskunskap  Fundera och reflektera  Åtgärdsförslag på samhällsnivå med betydelse för utförande av uppgift  Samhällets inverkan på individers upplevelse av sina uppgifter och aktiviteter   Möjligheter för uppdatering av kunskap  Möjligheter för omställning och anpassning av arbetsinnehåll efter individers förutsättningar  Fundera och reflektera

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R

253    256    257    258    258    262    264    268    272    275    276    277    279    281    284    288    290    293    295    297    299    300    301    302    303

9


Del II  ÅLDER I RELATION TILL HÅLLBART ARBETSLIV Den demografiska situationen  Åldersdefinitioner och ålders­perspektiv i arbetslivet  Biologisk ålder i arbetslivet  Individperspektivet på biologisk ålder  Organisations- och företagsperspektivet på biologisk ålder  Samhällsperspektivet på biologisk ålder   Kronologisk ålder i arbetslivet  Individperspektivet på kronologisk ålder  Organisations- och företagsperspektivet på kronologisk ålder  Samhällsperspektivet på kronologisk ålder  Social ålder i arbetslivet   Individperspektivet på social ålder  Organisations- och företagsperspektivet på social ålder  Samhällsperspektivet på social ålder   Kognitiv ålder i arbetslivet  Individperspektivet på kognitiv ålder  Organisations- och företagsperspektivet på kognitiv ålder  Samhällsperspektivet på kognitiv ålder  Alla åldrar i arbetslivet   Individnivå – mikronivå  Organisations- och företagsnivå – mesonivå  Samhällsnivå – makronivå  Fundera och reflektera

307    311    312    312    316    316    317    317    318    319    322    322    324    326    327    327    329    329    330    331    332    333    334

Del III  PRAKTISK TILLÄMPNING MED STÖD AV SWAGE­- MODELLEN Nio friskfaktorer utifrån swAge-modellen  Nio snabba för att öka friskfaktorerna i verksamheten utifrån swAge-modellen, tänk så här:  SwAge-enkät om arbetsförmåga   Sustainable working life in all ages − swAge   Utvecklings- och medarbetar­samtal utifrån swAge-modellen

10

339    339    342    342    345

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R


Dialogverktyg för utvecklings- och medarbetarsamtal  Inför genomförandet av utvecklings­samtalet  Genomför dina utvecklingssamtal utifrån olika perspektiv:   Dokumentation av utvecklingssamtalet:  Individuella mål och kompetensutveckling  Systematisk arbetsplatsanalys och åtgärdsplan för hållbart arbetsliv för alla åldrar – swAge-modellen  Hur gör vi?  Arbetsplatsanalys och åtgärdsplan – swAge-modellen   Exempel på åtgärder som har gjorts på andra arbetsplatser  Utvärderingar och uppföljning av insatser och åtgärder   Effektutvärdering och summerande utvärdering  Ekonomisk utvärdering  Processutvärdering

346    346    347    347    349

REFERENSER

381

REGISTER

399

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R

351    352    360    366    370    370    371    375

11INLEDNING

Det är många faktorer i arbetslivet som påverkar och reglerar individers möjlighet att kunna och vilja arbeta. För att underlätta läsarens förståelse för arbetslivets kalejdoskopiska bild utgår boken från swAge-modellen (sustainable working life in all ages) för att visualisera komplexiteten, organisera och göra sambanden mer begripliga. SwAge-modellen är en teoretisk modell över bestämningsområden för ett hållbart arbetsliv i alla åldrar (figur 1), utifrån anställningsbarhetens fyra sfärer: A. arbetsmiljöns hälsoeffekter; B. finansiering; C. relationer, stöd och gemenskap samt D. utförande av uppgift och aktiviteter. En utgångspunkt för anställningsbarhet och att vi ska kunna och vilja ingå i arbetslivet är starkt relaterat till hälsa och arbetsmiljöns hälso­ effekter. Arbete utgör en väsentlig del av vårt liv eftersom vi tillbringar så stor del av vår livstid och vakna tid i arbete, och därmed är det en betydelsefull arena för vår hälsa och vårt välbefinnande. Hälsa och välbefinnande är något vi vill uppleva varje dag. Hälsa är såväl en väg och ett förhållningssätt i vardagen som ett mål att uppnå för den som inte upplever en god hälsa och ett gott välbefinnande. En tillräckligt god hälsa för att ingå i arbetslivet är en förutsättning för anställningsbarhet. Men yrkesarbetet inverkar samtidigt på vår hälsa, våra kroppar och vårt psyke utifrån vilka påfrestningar, vilket slitage, eller vilken stärkande inverkan och utveckling våra arbetsuppgifter och vår arbetsmiljö har. En annan förutsättning för att kunna och vilja arbeta är finansiering av våra liv och leverne. Yrkesarbete bidrar till vår försörjning så vi kan leva, äta och bo. Arbetslivet kan även bidra till upplevelsen av delaktighet och att känna sig inkluderad i gruppen, gemenskap och trygghet. Men arbetslivet kan även bidra till utanförskap och upplevelsen av åsidosättande, eller rent av diskriminering. Relationer, stöd och gemenskap är också start © F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R

15


Inledning

förknippat med förutsättningarna för om flockdjuret människan kan och vill ingå i grupper på arbetet och arbetsplatsen. Dessutom är arbetslivet under ständig förändring och vi måste hålla oss anställningsbara i förhållande till kraven och för att utföra de aktiviteter och uppgifter som arbetet innebär. Uppgifterna och aktiviteterna i arbetet tar stor del av vår tid och kan vara en källa till stimulans och glädje, att vi utmanas, lär oss nytt, och utvecklas, men också till tristess och stagnation. Vi förändras och åldras under tiden vi befinner oss i (arbets)livet. Vårt yrkesarbete påverkar vårt åldrande, samtidigt som vårt åldrande påverkar vilket arbete vi kan utföra och hur vi utför det. Tidigare har ålder ofta förbigåtts i forskningen om hälsa och arbetsliv. Olika sätt att definiera ålder behöver dock relateras till arbete för att arbetslivet ska bli hållbart för alla åldrar. Utifrån den demografiska förändring som pågår över världen i dag har tiden för pension kommit att ändras och senareläggas. Det är viktigt att arbeta förebyggande med att göra arbetslivet hållbart i alla åldrar genom hela förvärvslivet och inte först när krämpor och ­problem börjar visa sig i slutet av arbetslivet.

VARFÖR EN BOK OM FRISKT OCH HÅLLBART ARBETSLIV I ALLA ÅLDRAR ENLIGT SWAGE-MODELLEN? Arbets- och yrkeslivet har beforskats i flera hundra år. För att förstå komplexiteten i hur dessa olika faktorer påverkar och samverkar för ett friskt och hållbart arbetsliv behöver man tvärvetenskapligt och intersektionellt ta in alla faktorer på en gång och koppla samman olika forskningsområden i en modell. Tidigare har det saknats förklaringsmodeller som tar ett helhetsgrepp och väger in den totala komplexa bilden över bestämningsområden for ett hållbart arbetsliv. I stället har en eller några faktorer stu­ derats i taget. Exempelvis studerar medicinare och tekniker kanske främst arbetsmiljöns hälsoeffekter utifrån funktions­variation, fysisk arbetsmiljö, mental arbetsmiljö och tillgång till återhämtning. Ekonomer och jurister fokuserar på ekonomi och regleringar. Sociologer och organisationsforskare inriktar sig måhända på ledning, relationer, stöd, gemenskap i grupper eller balansen mellan arbete och privatliv. Medan pedagoger och psykologer kanske främst studerar upplevelsen av meningsfullhet, motivation, stimulans, kunskap, utveckling och utförande av uppgifter

16

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R


Inledning

och aktiviteter. Men det sammantagna komplexa helhetsgreppet görs av swAge-modellen, vilken denna bok utgår ifrån.

BOKENS UPPLÄGG Det är många faktorer som utgör grunden för ett friskt och hållbart arbetsliv på olika nivåer. Som beskrivits i inledningen finns det fyra bestämningssfärer för individers anställningsbarhet: A. arbetsmiljöns hälsoeffekter, B. ekonomi, C. relationer, stöd och gemenskap och D. utförande av uppgift och aktiviteter. Bokens första del är indelade i dessa fyra delar och i dessa ingår även nio bestämningsområden för att kunna och vilja arbeta och ha ett friskt och hållbart arbetsliv, det vill säga 1) hälsa, 2) fysisk arbetsmiljö, 3) mental arbetsmiljö, 4) tid, takt och möjlighet till återhämtning, 5) ekonomi, 6) privatsocial miljö, 7) arbetssocial miljö, 8) arbetsuppgifternas meningsfullhet, stimulans och motivation och 9) kunskap, kompetens, kompetensutveckling (se mikronivån, den gula nivån i figur 1). Var och en av de nio bestämningsområdena presenteras mer ingående under respektive bestämningssfär. Möjligheten att arbeta beror dock inte enbart på den enskilde individen. Det är på organisations- och företagsnivå som beslut tas om olika åtgärder i produktion, arbetsmiljö och organisationskultur. På denna nivå skapas även förutsättningar kring arbetstider, tillgång till kompetensutveckling, klimat, åldersattityder, diskriminering etcetera (se mesonivån, den mellersta ringen i figur 1). Organisationernas och företagens arbetsplatser och arbetsmiljö är den nivå där förutsättningarna skapas för medarbetarna att kunna och vilja utföra sitt arbete. De yttre ramarna och förutsättningar för arbetslivets utformning och möjlighet att arbeta regleras och skapas på samhällsnivå (se makronivån, yttersta ringen i figur 1). Det är på samhällsnivå som beslut fattas om bland annat lagar, regler, socialförsäkringssystem och pensionsålder. Dessa förutsättningar styr och inverkar på individens möjlighet, incitament och förutsättningar att arbeta. Samhällets lagar och regler styr även över företagens och organisationernas förutsättningar och möjligheter för sin produktion samt över incitament för att motivera organisationer och företag till åtgärder för medarbetarna. Under respektive bestämningssfär behandlas därför inte enbart individnivå utan även organisations- och företagsnivå samt samhällsnivå. © F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R

17


Inledning

I bokens andra avsnitt beskrivs olika perspektiv på ålder och hur de kan kopplas till ett hållbart arbetsliv (se olika åldersperspektivs relation till övriga delar i figur 1). Avslutningsvis, i bokens tredje avsnitt, finns exempel på praktiska verktyg för ett friskt och hållbart arbetsliv utifrån swAge-modellen. Boken kan läsas från pärm till pärm, eller användas som en uppslagsbok.

K ro n gis k olo åld er

Kog nit

4. Arbetstimmar, arbetstakt, tid 5. Ekonomi, för återhämtning försörjning, resor, mat för dagen, boendekostnader, etc.

P riv a t e k o n o m i

d sti ng ni

Utf öra nd

Frä m kre ja e at n ivi g kre te ati vit Åt et g o

ör en hälsofrämja rder f n oc åtgä kundär- h tertiärp de

k ålder logis Bio

3. Mental arbetsmiljö, stress, krav, kontroll, hot, våld

d

n

HÅLLBART ARBETSLIV FÖR ALLA ÅLDRAR

b

2. Fysisk arbetsmiljö, fysisk belastning, slitage, olyckor, klimat

l ål er

6. Privatsocial miljö, familj, partner, nära vänner, fritid etc.

ch

1. Diagnos, sjukdom funktionsvariation, självskattad hälsa

lder iv å

S o cia

ha nde ng

io

9. Kompetens, förmågor, kunskap, utveckling

8. Tillfredsställelse i arbetet, stimulans, kärnan i arbetet, självförverkligande aktiviteter 7. Arbetssocial miljö, ledarskap, attityder, diskriminering, delaktighet, socialt stöd

o töd , s ap n er sk

Relatioemen kl g n i ial ö d a s o c st dj f ö r alt i tö n Åtgärderch soc t, s a o he mm ktig sa dela iala Främja a soc gg och try

us

p up av

e

e

Mak ron ivå :S a Me Fr m so Åtgä ä n rde r fö ivå : re n Mi g kr o Ar n

rev ar b e vå de -, se n tionetsm ni jan imär ch företagsn iljö llsstöd t pr ns- o ivå hä a am atio j s i ental arbetsmiljö oc m s hå an och m te k rg å r v i n h O fysis äm ivid t Ind hälsoeffekter od å: ns iv tsmiljö

p, ska kunng r r fö ckli ltu ve ku h ut odt oc ation ör motiv f r de re är h in c gift

ärd er för finaÅntg s i e ll tr y g g h e t F ll säkerämja finansie het r h et o c h tr y g g

swAge™

Sustainable working life for all ages

FIGUR 1  SwAge-modellen (sustainable working life for all ages). Teoretisk modell över bestämningsområden för hållbart arbetsliv i alla åldrar [1].

18

© F Ö R F AT TA R E N O C H S T U D E N T L I T T E R AT U RKerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap, arbetar vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Kerstin är medicine doktor och docent i folkhälsovetenskap epidemiologi samt är filosofie doktor och docent i arbetsvetenskap, och har tidigare även arbetat vid Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetslivsinstitutet.

ATTRAKTIVT OCH HÅLLBART ARBETSLIV PÅ MÄNNISKORS VILLKOR Arbete, hälsa och ledarskap med SwAge-modellen i teori och praktik Hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv där individer mår bra, kan, vill och orkar befinna sig? Hur kan arbetsgivare, organisationer, företag ta till vara på det humankapital som individer utgör? Hur kan hälsa, inklusion, motivation, kunskap och kompetens värnas och utvecklas genom hela arbetslivet? I ett framtidsperspektiv kommer efterfrågan på arbetskraft som kan och vill arbeta till en högre ålder att öka utifrån den globala demografiska förändringen. Att medverka till en god anställningsbarhet (employability) och hälsa är därför en central fråga och uppgift i dagens samhälle och på arbetsplatser. Vid ett allt längre arbetsliv behöver även ålder och åldrande reflekteras i relation till arbetet. Boken beskriver SwAge-modellen (Sustainable Working life for all AGEs). Den teoretiska modellen redogör för de bestämningsområden, på individ-, organisations och samhällsnivå, som är viktiga för ett hållbart arbetsliv i alla åldrar, men är även ett praktiskt verktyg i det dagliga arbetet på arbetsplatsen och i samhället. SwAge-modellen lyfter de nio bestämningsområden som påverkar huruvida individer vill ingå i arbetslivet och kan hålla sig anställningsbara, och i deras beslut att arbeta kvar eller lämna arbetsplatsen. I boken presenteras även praktiska åtgärdsförslag och verktyg som kan användas för att medverka till ökad anställningsbarhet och ett mer hållbart arbetsliv för medarbetare i alla åldrar. Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor riktar sig till studenter på utbildningar inom personal- och arbetsvetenskap, hälsovetenskap och hälsopedagogik. Boken kan också användas till utbildningar inom ledarskap och organisation, och lämpar sig för chefer, HR-avdelningar och ledarskapskonsulenter så väl som medarbetare och fackliga representanter.

Art.nr 39913

studentlitteratur.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.