Page 1

STRIKE GOLD Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA LÄRARPAKETETS SAMTLIGA DELAR

ännu

B ä tmt raens

tillsam


STRIKE GOLD Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Strike Gold är ett läromedel för Engelska 5. Genom genrepedagogik får eleverna jobba med sin egen språkutveckling och lära sig mer om den engelsktalande världen. Kortare kapitel, stödfrågor, glosor och tydliga förklaringar gör det till ett utmärkt val för elever som behöver mer stöd, oavsett gymnasieprogram. Passar även inom vuxenutbildning.

LÄRARPAKET

DIGITALA RESURSER

Med lärarpaketet kan du underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan lägga på dina elever. Här ingår en tryckt lärarhandledning fylld med tidsbesparande tips och ett omfattande extramaterial.

I de digitala resurser finns ljudet till både Chapter Tests och General Tests, samt extramaterial som kan laddas ner. Du får också tillgång till elevens digitala läromedel. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket, med samtidig tillgång via egna inloggningar.

Interaktiv version av lärarmaterialet, i vilken det går att söka, stryka under, anteckna och länka

Nedladdningsbara ljud till de olika proven i lärarpaketet

klicka på bilden och prova

Elevens digitala läromedel


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

 KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. Kopieringsunderlag får dock kopieras under förutsättning att kopiorna delas ut endast i den egna undervisningsgruppen. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Redaktion: Charlotte Rosen Svensson Formgivning: Helena Jansson Art.nr 39868 ISBN 978-91-44-12473-5 © 2019 Författarna och Studentlitteratur AB Upplaga 1:1 Printed by Studentlitteratur, Sweden 2019


Förord Tack för att du har valt Strike Gold! Lärarhandledningen inleds med Introduction som har en snabbguide till läromedlet Strike Gold, där texter och olika övningstyper beskrivs. Under rubriken Chapter by Chapter Guide finns en kortfattad sammanfattning som redogör för huvudtankarna bakom och syftet med varje kapitel och dess övningar. Här specificeras också de kompetenser som eleverna tränar och kan uppnå. Planning and Grading underlättar planering av arbetet. Här hittar du ämnesplanen för Engelska 5 och hur Strike Gold är kopplat till den. Dessutom finns Skolverkets kurskrav för de olika betygsstegen tillsammans med Europarådets självbedömning och portfolio. Theory innehåller en kort introduktion till genrepedagogik och till två böcker om formativ bedömning. Här ges förslag om hur Strike Gold kan användas för att individualisera engelskstudierna samt hur man kan arbeta med grammatiken. Teaching Tips inleds med ett avsnitt om digital läsförståelse, följt av diskussionsfrågor för arbetslaget. Därefter finns konkreta tips för undervisningen i Att tala och Några tips från A-Ö. Additional Material kompletterar de uppgifter som finns i Strike Gold. Ett antal övningar är tänkta till olika kapitel men kan användas där man anser det är lämpligt. För talträning finns dessutom role cards. Word Lists tar upp de ord från bokens texter och hörövningar som förekommer i Longmans urval av de vanligaste 3000 orden i engelska språket. Listening har utskrifter av alla digitala hörövningar till respektive kapitel. Chapter Tests innehåller test vilka aktiverar och befäster det eleven arbetat med i kapitlet när det gäller texter, hörförståelse och ordkunskap. General Tests är en samling provuppgifter som testar den allmänna språkfärdigheten och som kan kombineras efter gruppens förutsättningar och därmed användas flexibelt av läraren. De kan användas som en förberedelse inför nationella proven. Vår ambition har varit att skapa ett så allsidigt läromedel som möjligt där var och ens lärande ska underlättas och stimuleras. Vi hoppas att Strike Gold ska vara en engagerande, intressant och rolig bok att arbeta med både för dig som lärare och för dina elever. Vår förhoppning är att eleverna med hjälp av Strike Gold ska lära sig att använda engelska i så många olika sammanhang som möjligt, alltifrån den privata sfären till den offentliga världen. Likaså hoppas vi att du som lärare kommer att ha nytta och glädje av denna lärarhandledning och att den kan underlätta för dig i det dagliga arbetet i klassrummet. Peter Watcyn-Jones  Eva Hedencrona  Karin Smed-Gerdin

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur

3


Introduction

1

Chapter by Chapter Guide

2

Planning and Grading

3

Theory

4

Teaching Tips

5

Additional Material

6

Word Lists

7

Listening

8

Chapter Tests

9

General Tests

10


INTRODUCTION Strike Gold – en snabbguide

7

Kom igång med Strike Gold

10

6

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur


Strike Gold – en snabbguide Strike Gold är en allt-i-ett-bok som även innehåller ett digitalt läromedel med texter och övningar för Engelska 5. Strike Gold kan passa för flera olika målgrupper. Det är ett läromedel som är anpassat till elever som behöver stöd att komma igång med sina gymnasiestudier i engelska. Tack vare korta kapitel med efterföljande övningar och tydlig progression lotsas eleverna successivt genom kursen. Läromedlet vänder sig även till elever på gymnasiets olika program som planerar att gå vidare med Engelska 6, samt till studerande inom vuxenutbildningen eller motsvarande. Det finns flera texter och övningar på mer avancerade nivåer, vilket tydligt anges i materialet. På så sätt är Strike Gold ett mycket flexibelt läromedel.

Hur är läromedlet uppbyggt? Målsättningen med Strike Gold har varit att skapa ett heltäckande material med texter och hörövningar från olika genrer som representerar den engelsktalande världen. Med många kommunikativa övningar, ordövningar, grammatik, modelltexter och med förslag på strategier för att bli en bättre talare och skribent är avsikten att allsidigt utveckla elevernas språkliga kompetens. Innehållet i boken kompletteras med ett omfattande digitalt läromedel.

Den tryckta boken I den tryckta boken finns 15 kapitel med texter och övningar. Det följs av Resource Section, Vocabulary Bank, som är en ordövningsdel, och Grammar, som en är kortfattad grammatikdel. Mer information om varje del följer nedan.

Det digitala läromedlet Tillgång till det digitala läromedlet får man genom att registrera sig som användare på Studentlitteraturs hemsida. Därefter aktiverar man läromedlet med hjälp av den kod som finns på insidan av den tryckta bokens omslag. Koden är sedan giltig i fyra år. Skriv gärna i elevboken när den aktiveras för första gången. Det digitala läromedlet utgörs först och främst av hela den tryckta boken, vilken är inläst. Med andra ord kan man läsa och lyssna på hela boken. Det digitala läromedlet består dessutom av extratexter, en grammatikdel på svenska, övningar på glosorna samt facit. Här finns också bokens hörövningar. Trycker man på ikonen finns där.

i det digitala läromedlet kommer man till de extraövningar och texter som

Den tryckta boken 15 kapitel med olika teman Boken består av kapitel med olika teman (för utförligare genomgång se avsnittet Chapter by Chapter Guide). Texterna är samtliga autentiska och utgörs av skönlitteratur, tidningstexter samt sakprosa. Dessa tar upp levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. (Centralt innehåll Engelska 5).

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur

7


Some Names Worth Knowing På dessa sidor presenteras sex kvinnor och sex män som dels representerar den engelsktalande världen, dels ett yrkesområde. Samtliga är kända personer och i övningsdelen följs denna del upp med förslag på olika projektuppgifter. Dessa projektuppslag har anknytning till ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. (Centralt innehåll Engelska 5). Extra Reading I vissa kapitel finns en text med övningar som anknyter till kapitlets tema. WSM? WSM? står för Want Some More? och detta är en rubrik för de sex fördjupningstexter som följer efter i det digitala läromedlet. vissa texter i boken. Dessa texter når man genom att klicka på Resource Section Efter texter och övningar kommer Resource Section som är en resursdel som refereras till i samband med övningar och som kan användas vid behov. Eleven får: • • • • • • • •

strategier för att bli en bättre läsare, lyssnare, skribent och talare en lista med fraser som hjälp vid diskussioner hjälp med källkritik och kritisk granskning en genomgång av vad som utmärker olika genrer en genomgång av den retoriska arbetsprocessen en checklista för skriva och ett responsschema råd inför att hålla en presentation och ett responsschema genomgångar av följande genrer: berättande text, sammanfattning och kommentar, recension, instruktion, informellt och formellt brev. För samtliga genrer finns en modelltext. OBS! Digitalt finns avsnitt med engelskt och svenskt tal där de olika genrerna förklaras. • en genomgång av hur man kan arbeta med projektarbete • en lista med ord för att skapa sammanhang i texter • förslag till övningsuppgifter som kan användas till valfri text.

Övningsdel – den tryckta boken Till varje text följer ett antal övningar. Återkommande rubriker i övningsdelen är: • Textwork – innehållsfrågor på texten. Dessa är av många olika slag och vissa är utformade så att de ska likna de frågor eleven får på det nationella provet. • Listen and recall – frågor till hörförståelsen. • Vocabulary – en ordövning med anknytning till textens ord. • Interact – en återkommande diskussionsövning. • Speaking – en talövning. • Writing – en skrivuppgift. • Focus on – övningar som tar upp olika ordfält. • Vocabulary Bank – en hänvisning till verb-, adjektiv- och substantivövningar i bakre delen av boken.

8

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur


• Looking at – en övning som tar upp ordbildning. • Fun with vocabulary – en rolig ordövning. • Sum up and comment – en avslutande reflekterande övning.

Vocabulary Bank Denna ordövningsdel består av tre delar: Useful verbs, Useful adjectives och Useful nouns. Här får eleven möjlighet att öva andra ord än de som ingår i de olika texterna. Dessa ord utgör ett bra basordförråd för Engelska 5. Den finns både i den tryckta boken och i den digitala delen vilket innebär att eleven kan göra övningarna obegränsat antal gånger.

Grammatik I den tryckta boken finns ett grammatikavsnitt med regler och exempel på den grammatik man behöver kunna när man läser engelska på gymnasiet. Avsnittet finns även på svenska i det digitala läromedlet. Ordlistor I det digitala läromedlet hittar man samtliga ordlistor till texter och hörövningar. Longmans urval av de 3000 vanligaste orden i engelskan är markerade i avvikande färg. För mer information se sidan 155. Det digitala läromedlet Det digitala läromedlet innehåller först och främst hela boken inläst. Därtill finns alla hörövningar, extra ordövningar, grammatiken på svenska etc. Enklast orienterar man sig genom att klicka på de olika menyerna på startsidan. För att få en uttömmande information om hur den digitala delen fungerar på dator, läsplatta och mobiltelefon hänvisas till Help-funktionen på startsidan. För mer information om det digitala läromedlet hänvisas till Kom igång med Strike Gold på sidan 10.

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur

9


Kom igång med Strike Gold Strike Gold består av två viktiga komponenter – den tryckta boken och det digitala läromedlet. Det är därför viktigt att eleverna förstår hur dessa två delar hör ihop.

Börja med textboken • Visa sidorna 4–7 och tala om att där finns en innehållsförteckning som visar var bokens texter står och var övningarna finns. • Boken består av 15 kapitel och varje kapitel inleds med en introduktionssida där Focus on... anger vad som tas upp i kapitlet. Visa sidan 9 som inleder kapitel 1. Bläddra framåt för att visa att texten följs av övningar och en hörövning. Nämn att hörövningarna finns i det digitala läromedlet. • Berätta att boken har en avdelning där det finns hjälp med skriv- och taluppgifter. Den kallas Resource Section och börjar på sidan 191. • Extra ordövningar – Vocabulary Bank – finns på sidan 219. Dessa garanterar ett bra allmänt ordförråd. Övningarna går också att göras i det digitala läromedlet. • Grammatik finns på sidan 230. • Ordlistor ligger i anslutning till texterna men finns även i det digitala läromedlet.

Fortsätt med det digitala läromedlet Be eleverna aktivera det digitala läromedlet genom att skapa ett konto på Studentlitteraturs hemsida. På bokens insida finns anvisningarna hur det går till och den kod som krävs för att registrera sig. Påminn sedan eleverna om att skriva upp den mailadress och det lösenord de använt vid registreringen, t.ex i sin mobiltelefon. På så sätt undviks onödigt krångel vid glömska. Koderna kan användas 16 olika gånger, så att böckerna kan användas av 16 olika elever. Det är viktigt att varje elev aktiverar koden bara en gång. Om de har glömt sin inloggningsinformation ska de kontakta Studentlitteratur eller be läraren göra det, istället för att skapa ett nytt konto och använda koden igen.

Klicka på följande ikoner till vänster på Startsidan för att börja navigera digitalt: Book Hela boken är inläst så eleverna kan lyssna på allt. De kan göra understrykningar, anteckningar o.s.v. i den digitala delen. Exercises Här finns övningsdelens ord- och hörövningar till respektive kapitel. Help Lotsar och förklarar hur de olika delarna i det digitala läromedlet fungerar. Fortsätt därefter med de olika knapparna till höger på Startsidan: Chapters Texter, hörövningar och ordövningar som Wordmatch och Spelling finns här. Dessutom finns WSM? till de kapitel som har dessa fördjupningstexter. Visa hur eleverna kan spela upp alla texter för att lyssna på dem samtidigt.

10

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur


Resource Section Fler genrer med modelltexter för bland annat instruktion, recension och informellt brev finns här tillsammans med korta digitala avsnitt som förklarar och beskriver varje genre. Vocabulary Bank Övningar på verb, adjektiv och substantiv. Grammar Denna del innehåller interaktiva grammatikövningar samt en svensk version av textbokens grammatikavsnitt. Strike Gold Key Facit till alla övningar i boken finns här. De digitala övningarna rättas digitalt. Status Ger eleven en bild av hur arbetet med övningarna fortlöper.

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur

11


Några studieråd Efter en genomgång av läromedlet är det viktigt att ta upp hur eleven kan arbeta hemma för att uppnå ett bra resultat. För den som behöver hjälp med att strukturera sina studier förslår vi följande arbetsgång:

Textarbete 1. Börja med att lyssna på texten i den digitala delen. 2. Arbeta med Wordmatch och Spelling för att träna på de nya orden. 3. Läs texten i boken eller i det digitala läromedlet. 4. Gör de övningar som hör till texten – de övningar som bestämts i klassen/gruppen att man ska göra.

Hörövningar 1. Lyssna på texten i det digitala läromedlet. 2. Läs igenom frågorna till texten i övningsdelen. 3. Lyssna på texten igen. 4. Svara på frågorna i övningsdelen. 5. Arbeta med de nya orden i Wordmatch och Spelling.

Grammatik Arbeta med de grammatiska moment som ska fokuseras. Grammatiska regler finns på engelska i läroboken men även på svenska tillsammans med övningarna i det digitala läromedlet. Ordkunskap Förutom Wordmatch och Spelling kan man arbeta med Vocabulary Bank i boken men även i det digitala läromedlet.

Digitala klassrummet Du kan som lärare välja att skapa ett digitalt klassrum för att koppla ihop dig med dina elever. När du har gjort det kan du ge dem uppdrag (t.ex. läxor eller veckouppgifter), följa hur det går för dem och kommunicera med dem. En mer omfattande guide som hjälper dig att komma igång med att skapa ett digitalt klassrum och uppdrag finns i lärarpaketets digitala del.

12

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur


Introduction

1

Chapter by Chapter Guide

2

Planning and Grading

3

Theory

4

Teaching Tips

5

Additional Material

6

Word Lists

7

Listening

8

Chapter Tests

9

General Tests

10


CHAPTER BY CHAPTER GUIDE Chapter 1

15

Chapter 2

18

Chapter 3

20

Chapter 4

22

Chapter 5

24

Chapter 6

26

Some Names Worth Knowing

28

Chapter 7

29

Chapter 8

31

Chapter 9

33

Chapter 10

35

Chapter 11

37

Chapter 12

39

Chapter 13

41

Chapter 14

43

Chapter 15

45

14

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur


CHAPTER 1 Bokens inledande kapitel tar upp frågor kring kommunikation. Inte bara ord förmedlar ett budskap utan vi kommunicerar också med vårt utseende, klädsel och kroppsspråk. Hur tolkar och uppfattar vi olika sätt att vara? En persons identitet påverkas av kulturella sammanhang och i olika kulturer kommunicerar man på olika sätt. Kommunikation är alltså beroende av en hel del faktorer. I kapitel 1 arbetar eleverna med: • • • • • •

att inkläda sig en annan identitet en text kring hur man kommunicerar att uttrycka åsikter identitet och kulturella skillnader ord och fraser för kommunikation strategier för att lyssna

1 At a party De flesta texter i boken inleds med en övning som anknyter till texten där elevernas förförståelse aktiveras. Eleverna får här vara vem de vill, ikläda sig en annan identitet och mingla runt på ett party. Det är bra att komma igång att prata engelska så fort som möjligt och det kan underlätta att få vara någon annan. I Additional Material på sidan 90 finns instruktioner till övningen.

TO TELL THE TRUTH Texten To Tell the Truth kommer från Letters to My Daughter av Maya Angelou. Här ifrågasätter Angelou våra sociala lögner och tycker vi ska vara mer sanningsenliga när någon frågar hur vi mår eller mer uppriktiga generellt sett. Angelou kritiserar de modetrender som hon ogillar. Hon konstaterar dock att ungdomar med stigande ålder kommer att överge en del trender som t.ex. piercing. Hur uppriktig ska man vara mot andra?

2 Textwork Eleverna letar information i texten och kompletterar meningarna. Att bearbeta texten med hjälp av informationssökning eller med direkta frågor underlättar när de sedan ska summera eller diskutera texten. 3 Vocabulary: Definitions Uppmana eleverna att först arbeta med orden i det digitala läromedlet. Där kan de med hjälp av Wordmatch och Spelling träna på de nya orden till texten. Under rubriken Vocabulary tränas centrala ord från texten genom olika övningstyper. Övningen här är ett exempel på att lära sig ord med hjälp av en beskrivning eller en omskrivning av ordet. Det är en strategi eleverna tjänar på att tillämpa eftersom de kommer att råka ut för att behöva förklara ord.

4 Interact De flesta texter följs av en diskussionsövning där eleverna får ta ställning till det som förs fram i texten. Om det är lämpligt kan eleverna redan nu ta del av Useful phrases på sidan 201 i Resource

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur

15


Section. Dessa fraser introduceras annars i samband med texten i kapitel 2. Låt eleverna diskutera i grupper om 3–4 personer så att alla har en chans att säga något. Kanske vill någon eller några grupper sedan redovisa för klassen vad de kommit fram till.

5 Vocabulary Bank: Useful verbs 1 Vocabulary Bank är ett avsnitt på sidorna 219–229 som tränar vanliga verb, adjektiv och substantiv. Totalt arbetar eleverna med ett basordförråd på 9 x 20 ord, d.v.s. 180 ord. Uppmana eleverna att göra övningen i det digitala läromedlet.

LISTENING: BACK TO SUDAN Texten är hämtad från Yassmin's Story av Yassmin Abdel-Magied. Lyssna en eller flera gånger på texten Back to Sudan. För de elever som behöver finns en ordlista till hörövningen i det digitala läromedlet. Här beskrivs hur tonåringen Yassmin har landat och står i passkontrollen efter att ha flugit från Australien till sitt hemland Sudan. Genom att hon har två pass känner hon att hon också har två identiteter. Det gör att hon börjar reflektera över de skillnader som finns mellan Australien och Sudan En utskrift av hörövningen finns på sidan 177. Hörövningar är lämpliga att ge som hemuppgift då eleverna själva kan bestämma hur många gånger de behöver lyssna. De kan också arbeta extra med orden i hörövningen i det digitala läromedlet under rubrikerna Wordmatch och Spelling.

1 Do you agree? Innan hörövningen får eleverna ta ställning till ett antal påståenden som rör sociala relationer. Påståenden speglar också kulturella skillnader. Det är viktigt att eleverna inser att det finns inget absolut rätt eller fel i det som sägs utan man tycker och gör olika. Kapitlet fokuserar på strategier för att lyssna. Gå gemensamt igenom sidorna 196–197 i Resource Section. Uppmana också eleverna att titta på nyhetsprogram på engelska och på filmer etc. utan textremsa för att träna sin hörförståelse.

2 Listen and recall I hörövningen ska eleverna fylla i det som saknas eller välja ett av tre alternativ. Elever uttrycker ofta att de förstår allt men det kan innebära att detaljer går förlorade. Här behöver de just lyssna efter det specifika. 3 Interact Frågan om olika identiteter och hur landets kultur påverkar sättet att kommunicera diskuteras här. 4 Focus on words to do with communication Eleverna översätter orden till svenska eller till sitt modersmål. Uppmana alltid elever med annat modersmål än svenska att förankra de engelska ordens betydelse genom att översätta dem till sitt modersmål.

WSM? How to Read a Person Like a Book Texten How to Read a Person Like a Book om hur man kommunicerar bland annat med kroppsspråk hittar man i det digitala läromedlet. Till texterna i WSM? finns inga färdiga övningar utan tanken är

16

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur


att eleverna själva väljer vad de vill fokusera på. I Resource Section på sidan 218 i Pick and Choose finns ett antal uppslag att välja från.

Sum up and comment Frågorna i Sum up and comment knyter an till de punkter som finns under Focus on... i början av varje kapitel. De ger eleverna en möjlighet att reflektera över vad de lärt sig och får dem att bli mer medvetna inlärare.

Kapiteltest Nu kommer den första av 15 kapiteltest. De är utformade så att de testar eleven på texter, hörövningar och ordövningar från kapitlet. Även inslag från WSM? kan förekomma. Avsikten är att eleverna ska testa och utvärdera hur mycket de fått med sig från varje kapitel. Additional Material finns på s. 90. Texten till Listening finns på s. 177. Kapiteltest finns på s. 209.

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur

17


ADDITIONAL MATERIAL ROLE CARDS Working with role cards Role cards 1 Role cards 2 Role cards 3 Role cards 4 Role cards 5 CHAPTER 1 Introduce yourself Find someone who… Find out about me Things we have in common Etiquette around the world

79 80 82 84 86 88

90 91 92 95 96

CHAPTER 2 One word only Complete the sentences Spelling practice: useful words to know Classroom behaviour

98 100 101 103

CHAPTER 3 Unusual similes Check your English

104 105

CHAPTER 4 Role-play: magazine and newspaper interviews

107

CHAPTER 5 Test your logic More mini sagas

113 114

CHAPTER 6 New York City quiz Holiday home to let

115 116

CHAPTER 7 How much do you know about other countries?

118

CHAPTER 8 What’s your opinion? Stereotypes

119 121

78

CHAPTER 9 Explain the words

122

CHAPTER 10 Act it out: The Collector Focus on words to do with relationships

123 128

CHAPTER 11 Common scam in Buenos Aires

130

CHAPTER 12 Focus on musical genres Ask the right question

131 132

CHAPTER 13 Focus on words to do with work What to look for in a job Twenty questions

134 136 137

CHAPTER 14 Food words Vocabulary: fill in the gaps Parts of a car

139 140 141

CHAPTER 15 Vocabulary: fill in the gaps What do you know about animals? Explain the words Is climate change wiping out polar bears?

143 144 145 146

Key to Additional Material

147

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


Working with role cards För att stimulera och träna eleverna att berätta, ta ställning och diskutera är role cards till god hjälp. Uppgiften är en bra förberedelse inför det nationella provets taluppgift. Beräknad tidsåtgång per övningstillfälle är cirka 15–20 minuter. Låt eleverna arbeta i små grupper om tre–fyra. Ge varje elev varsitt kort som de ansvarar för. Eleverna tänker under några minuter igenom vad de ska säga i den fråga som rör just deras kort. Därefter inleder elev 1 med att berätta vad som står på kortet och ge sina synpunkter för att därefter be de andra i gruppen ge sina åsikter. Så fortsätter elev 2, 3 etc. Det är en fördel att sprida ut övningstillfällena under terminen så eleverna successivt känner sig tryggare och vågar delta mer aktivt i samtalet. Utvärdera gärna efter några övningstillfällen hur eleverna upplevde diskussionerna.

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

79


CHAPTER TESTS Chapter Test bygger på innehållet i respektive kapitel och testar: • • • •

ord från läsförståelse och hörövningar innehåll från kapitlets texter innehåll från kapitlets hörövningar; och i vissa fall WSM? texter

Dessutom finns en ’Writing-uppgift’ i varje test. För att minska lärarens arbetsbörda och ge eleverna mer ansvar kan man låta eleverna rätta proven själva. Chapter 1

209

Chapter 2

212

Chapter 3

216

Chapter 4

220

Chapter 5

223

Chapter 6

226

Chapter 7

231

Chapter 8

234

Chapter 9

238

Chapter 10

241

Chapter 11

245

Chapter 12

248

Chapter 13

253

Chapter 14

257

Chapter 15

261

Key to Chapter Tests

261

208

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


CHAPTER TEST

1

1 Reading Read the following text on words to do with communication.

Focus on words to do with communication When people communicate, they naturally use language, but would it surprise you to learn that according to some people, nearly 80% of communication is non-verbal – commonly known as body language? Mastering this is a big advantage as various gestures and facial expressions are often clues as to what the person you’re talking to is really thinking. But not all people can communicate orally. Deaf people, for example, either learn to lip read or they use sign language which, some people say is far more communicative than spoken language. Native speakers usually have a much wider vocabulary than non-native speakers. They tend to use more colloquialisms, idioms, phrasal verbs and slang when they interact with others. Although there are more people in the world who are fluent in Chinese than any other language, it’s English that has become the lingua franca – especially when it comes to international conferences and business. This certainly reduces the cost of hiring hundreds of interpreters. Pronunciation and intonation are also important when it comes to speaking. Most people who don’t speak English as their mother tongue speak with a certain accent which is easily recognizable. But whereas Scandinavians and Dutch people can learn an English accent which sounds similar to a native speaker’s, Chinese people, French people, Italians and Spaniards can be misunderstood simply because of the way they pronounce certain words. But to communicate successfully in English you have to be prepared to make mistakes. No one is born fluent, Language is a skill, just as driving or learning to play a musical instrument is, and becoming more proficient can be summed up in three words – practise, practise, practise! Answer the following questions. 1. Why is it important to know about body language?

2. What do native speakers use more of than non-native speakers?

3. What is meant by ‘English has become the lingua franca’?

4. Some people speaking English can often be misunderstood because of what?

5. Which three words sum up how to become more proficient in English?

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

209


1

2 Listening Listen to the text Back to Sudan and say whether the following sentences are True (T) or False (F). Before you start, read through the sentences. 1. Yasmin was visiting the Sudan with her parents and her brother. 2. The Sudan passport was brown in colour. 3. Having an Egyptian passport meant you could get cheaper tickets to see the pyramids. 4. They didn’t have to wait very long to get their visas. 5. Flushing toilets are now common in Sudan. 6. Women in Sudan don’t usually make eye contact with men. 7. Yasmin was wearing a flowing top and jeans. 8. Yasmin deliberately started flirting with a trolley boy.

3 Writing Write a short paragraph saying if you agree or disagree that nearly 80% of communication is non-verbal. Try to use at least three of the words in bold type from the text in Part 1.

210

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


1

4 Vocabulary check: Definitions Choose the word which best fits the definition and example sentence. Choose from the following. (Three of the words will not be used.) aloof appear approach avoid cute

dreary exhausting expect frank liberating

1. Something that’s a break – it was really

meditate possession readjust response unkempt makes you feel very tired. e.g. I had to drive ten hours without !

2. A is an answer or reaction to something. e.g. I sent off my job application three weeks from the company. ago and still haven’t had any 3. To

something is to prevent it from happening. e.g. The car swerved to hitting a dog.

4. A is something that you own or have. e.g. Henry’s most treasured Gibson guitar his grandfather gave him. is to come near someone or something. e.g. As I 5. To I noticed a light on upstairs.

is the

the house,

is to be honest even when this might be awkward or make other people 6. To be I don’t think blue uncomfortable. e.g. “What do you think of my new hairstyle?” “Well, to be hair really suits you. is to think seriously about something or to think calm thoughts in order to relax. for at least half an hour every evening. It really helps me to relax after a hard day’s

7. To e.g. I try to work.

person often seems to be unfriendly and not interested in other people. e.g. when, in fact, she was just shy.

8. An She seemed rather 9. To started to

is to start to be seen. e.g. Two weeks after we’d planted the seeds, little green shoots .

10. To is to get used to a new situation, job or way of life. e.g. After living abroad for to life back in the UK. so long, he found it difficult to 11. If you describe someone as , then you mean that they’re very pretty or attractive. baby! Can I pick him up?” e.g. “Oh, what a 12. Something that’s is dull or makes you feel tired or bored. e.g. He spent a long and journey on the train from Moscow to Vladivostok.

Strike Gold © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

211


Profile for Smakprov Media AB

9789144124735  

9789144124735  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded