Page 1

SOLID GOLD 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA LÄRARPAKETETS SAMTLIGA DELAR

ännu

B ä tmt raens

tillsam


SOLID GOLD 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt I Solid Gold 3 Teacher’s Guide förklaras konceptet och de pedagogiska idéerna bakom Solid Gold 3, som är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever. I lärarpaketet ingår tre aktiveringskoder som ger tre lärare tillgång till allt innehåll i digitalt format samt det digitala elevpaketet Solid Gold 3.

LÄRARPAKET

DIGITALA RESURSER

Lärarpaketet innehåller också manus till hörövningarna och extra övningar till läromedlets olika units. Unit Tests och General Tests ger eleverna möjlighet att träna inför nationella prov och ger särskild förberedelse inför CAE.

Hela innehållet i den tryckta lärarhandledningen finns också i de digitala resurserna, där man kan ladda ner och skriva ut alla övningarna och proven, och manus till hörövningarna.

Interaktiv version av lärarmaterialet, i vilken det går att söka, stryka under, anteckna och länka

klicka på bilden och prova

Digitala resurserStudentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. Kopieringsunderlag får dock kopieras under förutsättning att kopiorna delas ut endast i den egna undervisningsgruppen. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 39182 ISBN 978-91-44-11632-7 © Författarna och Studentlitteratur AB 2017 Upplaga 1:4 Printed by Studentlitteratur, Sweden 2018


Förord Tack för att ni har valt Solid Gold 3! Lärarhandledningen inleds med Introduction där läromedlets texter och olika övningstyper beskrivs samt hur dessa svarar mot läroplanens syfte och centrala innehåll. Under rubriken Unit by Unit Guide finns en kortfattad sammanfattning av huvudtankarna bakom och syftet med varje unit. Här specificeras också de färdigheter som eleverna tränar med målet att uppnå. Planning and Grading innehåller Planners till samtliga units för att underlätta planering av studierna. En översikt visar de tal- och skrivuppgifter som förekommer i boken. De grammatiska momenten som tränas i den digitala delen listas också här. Dessutom finns Skolverkets kurskrav för de olika betygsstegen tillsammans med Europarådets skala för självbedömning och språkportfölj. Teaching Tips inleds med en kort presentation av Bo Lundahls bok Engelsk språkdidaktik. Därefter följer ett avsnitt om “flipped classroom” och dokumentation för lärande. Tips ges också hur man konkret kan arbeta med utvärdering och strategier. Vidare ges förslag på sätt att arbeta med debatter och tal. Slutligen finns frågor för att analysera filmer och bilder samt konst. Additional Material kompletterar de övningar som finns i Solid Gold 3. Ett antal övningar finns till varje unit och kan användas där man anser det lämpligt. Listening innehåller utskrifter av alla höravsnitten i den digitala delen. Unit Tests innehåller test vilka tar upp orden från texterna och det specifikt språkliga momentet i respektive unit. General Tests är en samling provuppgifter som testar den allmänna språkfärdigheten. Dessa test är hämtade från Cambridge English: Advanced (CAE). De kan kombineras efter gruppens förutsättningar och därmed användas flexibelt av läraren. Vi hoppas att Solid Gold 3 ska vara en engagerande, intressant och rolig bok att arbeta med både för dig som lärare och för dina elever. Vår förhoppning är att texterna ska väcka diskussioner och bidra till att utveckla elevernas förmåga att behärska olika genrer i tal och skrift samt ge medvetenhet om skillnaden mellan informellt och formellt språkbruk. Vi vill också ge eleverna redskap för att analysera äldre och modern litteratur samt att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Slutligen hoppas vi att du som lärare kommer att ha nytta och glädje av denna lärarhandledning och att den kan underlätta för dig i det dagliga arbetet i klassrummet. Peter Watcyn-Jones

Eva Hedencrona

Karin Smed-Gerdin

3


Contents 1 Introduction Solid Gold 3 - en snabbguide Ämnesplan Engelska 7 Läromedlets koppling till ämnesplanen Engelska 7 Kom igång med Solid Gold 3

5 7 10 12 14

2 Unit by Unit Guide

17

3 Planning and Grading Planners for each unit Grammatiköversikt Tal- och skrivuppgifter i Solid Gold 3 Kunskapskrav Engelska 7 Common European Framework of Reference for Languages European Language Portfolio

39 41 51 53 55 57 58

4 Teaching Tips Engelsk språkdidaktik (Suggestions for Further Reading) Flipped Classroom Dokumentation för lärande Assessment – Strategies – Learning Log Tips när klassen ska debattera och hålla tal Film Analysis – Some Guidelines How to Analyse a Picture/Work of Art

59 61 62 63 64 66 69 72

5 Additional Material

73

6 Listening

125

7 Unit Tests

151

8 General Tests

203

4


Introduction

1

Unit by Unit Guide

2

Planning and Grading

3

Teaching Tips

4

Additional Material

5

Listening

6

Unit Tests

7

General Tests

8


INTRODUCTION Solid Gold 3 – en snabbguide

7

Ämnesplan Engelska 7

10

Läromedlets koppling till ämnesplanen Engelska 7

12

Kom igång med Solid Gold 3

14

6


Solid Gold 3 – en snabbguide Solid Gold 3 är en allt-i-ett-bok med en omfattande digital del med texter och övningar för Engelska 7. Boken vänder sig främst till studerande inom gymnasiets högskoleförberedande program samt till elever inom vuxenutbildningen eller motsvarande. Målsättningen med Solid Gold 3 har varit att skapa ett heltäckande läromedel med texter som representerar den engelsktalande världen, med interaktiva övningar, med såväl studietips som hjälp för att bli en bättre talare och skribent, samt med en omfattande digital del.

Hur är läromedlet uppbyggt? Den tryckta boken I den tryckta boken finns nio units med textdelen först. Den följs av Resource Section, övningsdel, Advanced Vocabulary Revision som är en ordövningsdel, och Reading and Use of English där man övar läsförståelse och ordbildning, samt ordlistor till bokens alla texter. Mer om varje del följer nedan.

Den digitala delen Den digitala delen utgörs av en digital version av hela den tryckta boken, vilken också är inläst. Med andra ord kan man läsa och lyssna på hela boken. Den digitala delen består dessutom av självrättande övningar som följer de övningar som ligger i den tryckta boken samt av övningar på glosorna. Här finns också bokens hörövningar. i den digitala delen av läromedlet kommer man till de övningar som finns Trycker man på ikonen där liksom till det material som kompletterar Resource Section.

Den tryckta boken Nio units med olika teman Boken består av nio units med olika teman (för utförligare genomgång se avsnittet Unit by Unit Guide i lärarmaterialet). Samtliga texter är autentiska och utgörs av skönlitteratur, tidningstexter samt sakprosa. Dessa tar upp: “Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker. [---] Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.” (Centralt innehåll Engelska 7).

Nobel Laureates in Literature Äldre och samtida nobelpristagare från den engelsktalande världen presenteras kortfattat. Några av dessa författare finns sedan representerade med texter i boken. Boken innehåller: “Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.” (Centralt innehåll Engelska 7).

7


Resource Section Efter textdelen kommer det som kallas Resource Section och som kan liknas vid en handbok i konsten att skriva och tala samt som hjälpmedel vid litteraturanalys. Eleven får: • en genomgång av vad som utmärker olika genrer. • en genomgång av den retoriska arbetsprocessen. • stöd att göra en muntlig presentation och att utvärdera ett tal. • hjälp med källkritik och kritisk granskning. • genomgångar av följande genrer: utredande uppsats, argumenterande uppsats eller tal, jobbansökan, cv, formellt brev samt vetenskapligt skrivande med källhänvisningar. För de flesta genrer finns en modelltext. • en checklista för skriva. • riktlinjer för att analysera litteratur och skriva en litterär analys. • vokabulär för att analysera litteratur. • en lista med sammanhangsord. • synonymer för vanliga ord. • ett avsnitt om prefix och suffix. • länkar till ytterligare material i den digitala delen.

Övningsdel – den tryckta boken Till varje text följer ett antal övningar och vilka dessa är kan man se på den PLANNER som inleder övningsdelen i varje unit. Återkommande rubriker på Plannern är: o Starter – en övning med syfte att aktivera elevens förförståelse. o Textwork – innehållsfrågor på texten. o Listen and answer– frågor till hörförståelsen. o Vocabulary… - en ordövning ofta med anknytning till textens ord. o Interact – en återkommande diskussionsövning. o Speaking – en talövning. o Writing – en skrivuppgift. o Act it out – övningar där eleven får dramatisera. o Looking at... – övningar som tar upp olika ordfält. o Useful Idioms - en övning som tar upp idiom. o Find the right word – en ordövning.

8

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


o Advanced Vocabulary Revision – en hänvisning till ordövningsdelen i boken. o Reading and Use of English– en hänvisning till övningar i bakre delen av boken. Flera övningar är av den typ som återfinns i proven för CAE (Cambridges examen Certificate of Advanced English).

Ordlistor Längst bak i boken hittar man samtliga ordlistor till texter och hörövningar.

Den digitala delen I den digitala delen orienterar man sig enklast genom att gå in på startsidan och där klicka sig fram i de olika menyerna – Book, Exercises, Units, Grammar, Extra Resource Section och Status. Units ger en överskådlig bild av innehållet där texter, hörövningar och ordövningar presenteras.

Skapa digitala klassrum Som lärare kan du skapa klassrum. I klassrummet kan du bland annat dela ut uppdrag till dina elever och följa deras aktivitet. Se vidare www.studentlitteratur.se/skapaklassrum

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

9


Ämnesplan Engelska 7 Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen. Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska. I undervisningen ska eleverna få möta talad och skriven engelska av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser. Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift. 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

10


Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker. • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier. • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar. • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik. • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter. • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk. • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse. • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Produktion och interaktion • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter. • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde. • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden. • Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet. • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp. • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

11


Läromedlets koppling till ämnesplanen Engelska 7 Kommunikationens innehåll

• Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker. • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Reception

• Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier. • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.

Läromedlet innehåller uteslutande autentiska texter som behandlar de ämnen som specificeras i det centrala innehållet och textinnehållet är hämtat från olika delar av den engelsktalande världen. I boken finns texter med olika grader av svårighetsgrad och komplexitet bland annat just ämnesområden av mer vetenskaplig karaktär.

I den digitala delen finns samtliga texter och hörövningar inspelade. Rösterna representerar ett brett register av olika varianter av engelska. Hörövningarna är av olika slag och ger dels eleven möjlighet att lyssna på olika engelska dialekter, dels möjlighet att lyssna på olika genrer av tal. I lärarmaterialet ges uppmaning samt förslag på att använda film och andra medier. Samtliga textgenrer som anges i det centrala innehållet finns tillgängliga i läromedlet.

12

• Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.

Äldre litteratur samt dramatik finns representerade i bokens kapitel.

• Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.

Boken är rik på texter med olika syften och mottagare och de kräver en hög grad av formell engelska.

• Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.

I lärarmaterialet finns ett avsnitt om anteckningsstrategier som är lämpliga att använda när eleven arbetar med längre sekvenser av talat språk.

• Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.

För att uppfatta underförstådd betydelse finns i Resource Section bland annat hjälp med närläsning samt olika stilistiska knep.

• Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

I Resource Section får eleven modelltexter och hjälp med språklig uppbyggnad av olika genrer. Även retoriska grepp presenteras.

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


Produktion och interaktion • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

• Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

Genom en stor mängd olika typer av kommunikativa övningar får eleverna öva på de muntliga och skriftliga genrer som anges i det centrala innehållet.

Eleverna får ett exempel på hur en vetenskaplig uppsats ska se ut och denna struktur kan de sedan tillämpa inom sitt valda fördjupningsområde.

• Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

I bokens Resource Section finns en genomgång av två olika referenssystem samt hur man kan arbeta med kritisk läsning.

• Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Eleverna förutsätts presentera sitt arbete med hjälp av modern teknik.

• Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

Såväl stilistiska som retoriska grepp presenteras i boken och i samband med detta kommer uppgifter där eleven får applicera sin kunskap.

• Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

I Resource Section finns både checklist for writing och hjälp med peer response.

För bedömningsstöd i Engelska 7 se https://bp.skolverket.se/web/bs_gy_engeng07/information

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

13


Kom igång med Solid Gold 3 Solid Gold 3 består av två viktiga komponenter – den tryckta boken och den digitala delen. Det är därför viktigt att eleverna förstår hur dessa delar hör ihop.

Börja med textboken • Visa sidorna 6 och 7 och tala om att där finns en innehållsförteckning som visar var bokens texter står och var övningarna finns. • Boken består av nio units och varje unit inleds med en introduktionssida. Visa sidan 9 som inleder Unit 1 – IDENTITY AND CULTURE. På denna sida står de texter och de hörövningar som ingår. Bläddra framåt för att visa att texterna kommer i den ordning som de står på introduktionssidan. Nämn att hörövningar finns i den digitala delen. • Slå därefter upp sidan 171 som är introduktionssidan till övningsdelen för Unit 1. Bläddra framåt och visa att övningarna kommer i den ordning de står på översikten. • En bra idé kan vara att eleverna sätter ett gem på denna sida, alternativt att de använder sig av ett bokmärke. • Berätta att boken har en avdelning där det finns hjälp med skriv- och taluppgifter. Den kallas Resource Section och finns på sidan 135. • Extra ordövningar – Advanced Vocabulary Revision – finns på s. 263. Dessa garanterar ett bra allmänt ordförråd, utöver orden i styckeordlistorna. • Reading and Use of English som tränar bland annat grammatiska strukturer och läsförståelse finns på sidan 277. • Ordlistor börjar på sidan 293.

Fortsätt med den digitala delen Be eleverna aktivera den digitala delen genom att skapa ett konto på Studentlitteraturs hemsida. På bokens insida finns anvisningarna hur det går till och den kod som krävs för att registrera sig. Påminn sedan eleverna om att skriva upp den mejladress och det lösenord de använt vid registreringen, t.ex i sin telefon. På så sätt undviks onödigt krångel vid glömska.

Start Page Ger en översikt av varje unit. Låt eleverna klicka på Unit 1 för att se vad den innehåller.

Book Hela boken är inläst så eleverna kan lyssna på allt. De kan göra understrykningar, anteckningar o.s.v. i den digitala delen.

Exercises Här finns övningsdelens olika uppgifter och övningar till respektive unit samt hörövningar.

14

Solid Gold © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


Grammar Grammatikövningar med regler finns under denna rubrik.

Extra Resource Section Här finns ytterligare material när det gäller att tala och skriva eller att behärska ordbildning.

Status Ger eleven en bild av hur arbetet med övningarna fortlöper.

Några studieråd Efter en genomgång av läromedlet är det viktigt att ta upp hur eleven kan arbeta hemma för att uppnå ett bra resultat. För den som behöver hjälp med att strukturera sina studier förslår vi följande arbetsgång som också kan lämpa sig i samband med flipped classroom (se sidan 62):

Textarbete 1. Börja med att lyssna på texten i den digitala delen. 2. Arbeta med Wordmatch och Spelling för att träna på de nya orden. 3. Läs texten i boken – gloslistor finns längst bak i boken. 4. Gör de övningar som hör till texten – de övningar som bestämts i klassen/gruppen att man ska göra. 5. Bocka av det som är gjort på Plannern.

Hörövningar 1. Lyssna på texten i den digitala delen. 2. Läs igenom frågorna till texten i övningsdelen. 3. Lyssna på texten igen. 4. Svara på frågorna i övningsdelen. 5. Arbeta med de nya orden i Wordmatch och Spelling.

Ordkunskap Förutom Wordmatch och Spelling kan man arbeta med Advanced Vocabulary Revision i boken men även i den digitala delen. Till sist finns ytterligare ordövningar i den digitala delen som fördjupar bokens övningar.

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

15Introduction

1

Unit by Unit Guide

2

Planning and Grading

3

Teaching Tips

4

Additional Material

5

Listening

6

Unit Tests

7

General Tests

8


UNIT BY UNIT Introduktion Efter en grundläggande genomgång av textboken Solid Gold 3 och den digitala delen (se Kom igång med Solid Gold 3 s 14) är det dags att påbörja studierna i Engelska 7. I läroplanen betonas elevernas eget ansvar för studierna och det är viktigt att låta eleverna ta del av det centrala innehållet i ämnesplanen och kurskraven för Engelska 7.

Strategier för lärande Samtal om engelskkursens kunskapskrav leder automatiskt in på vilka metoder eleven kan ta hjälp av i sitt lärande. Ett sätt att inleda denna diskussion om hur man lär sig effektivast kan vara att låta eleverna, som ju läst engelska i flera år och tillsammans har många timmars erfarenhet av engelskundervisning, få skriva ner sina synpunkter på tidigare undervisning och redogöra för vad de tyckte var bra sätt att lära sig på. Den sammanställning som läraren gör diskuteras. Två frågor har nu väckts, nämligen de mål eleven förväntas sträva mot enligt ämnesplanen och de undervisningsmetoder som eleverna har konkret erfarenhet av. I detta sammanhang kan det vara lämpligt att diskutera hur arbetet i klassrummet ska organiseras, omfattningen av hemuppgifter och hur en utvärdering av arbetet ska gå till. Eleverna bör göras medvetna om att det största ansvaret för lärandet har de och inte läraren. Eleverna kan förvänta sig stöd och hjälp, samt formativ bedömning, men arbetet måste de göra själva. Därmed är givetvis inte frågan om det dagliga lärandet avslutad. Eleven behöver kontinuerligt reflektera över sitt lärande och bli allt mer medveten om hur olika lärstrategier effektivare kan leda till målet. I Resource Section på sidorna 135–169, tillsammans med materialet i den digitala delen, finns mycket information som eleverna kan använda sig av för att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i engelska. Repetition av grammatiken kan ske i Grammar med digitala självrättande övningar. Slutligen finns, förutom de övningar som varje text har, olika uppgifter i Advanced Vocabulary Revision och Reading and Use of English som alla bidrar till att öka elevens språkliga kompetens i engelska. En hel del av dessa övningar kan eleven göra på egen hand. De är också en bra förberedelse inför bedömningsstödet i Engelska 7 om man väljer att använda det.

Klassrumsklimat Ibland kommer elever från olika klasser för att läsa Engelska 7. Ett sätt att “bryta isen” för att skapa ett mer avslappnat klassrumsklimat kan vara att inleda arbetet med övningen Let's Talk! som finns i Additional Material på sidorna 75–76. Låt också eleverna på ett tidigt stadium lära sig varandras namn för att underlätta kommunikationen i klassrummet.

YouTube och TED Talks På nätet finns många filmklipp som kan användas för att väcka intresse innan arbetet med en viss text påbörjas. Likaså är TED Talks en mycket användbar källa när man önskar träna att anteckna, belysa en aktuell fråga eller fördjupa sig inom ett ämne.

18


UNIT 1 – IDENTITY AND CULTURE Identitet, olika kulturer och betydelsen av ett kulturellt kapital skildras på olika sätt i texterna. De mer resonerande och biografiska texterna av Randi Zukerberg, Maya Angelou och David Brooks kan ge upphov till intressanta tvärkulturella diskussioner. Avsnittet ur romanen The Flying Man som är denna units hörövning beskriver en man som skaffar sig fördelar genom att byta till en passande identitet. I Unit 1 ska eleverna lära sig • om olika kulturella sammanhang • skriva en utredande text • hålla ett tal med ett specifikt syfte Eleverna kommer att • läsa om olika tvärkulturella situationer • läsa berättande och utredande texter • lyssna på en berättande text om identitet • skriva en utredande text • hålla ett kort tal där de presenterar sig själva • arbeta med ordinlärning, idiom och kommunikation

Sharing Is Caring? Vad ska man publicera på Facebook? Randi Zukerberg beskriver i sin bok Dot Complicated sitt förhållande till Facebook. Hon menar att vi behöver dra en gräns mellan vad som är av allmänt intresse och vad som bör vara privat. De par som ständigt publicerar bilder och statusar om sin relation på Facebook riskerar att glömma bort att leva i verkligheten. Enligt Zuckerberg behöver man verkligen fråga sig vad som är värt att delge omvärlden. I samband med texten får eleverna träna en del fraser som de sedan kan använda i en diskussion om Facebook. Avslutningsvis kan de sammanfatta synpunkter om Facebook skriftligt i det utredande ämnet om för- och nackdelar med Facebook. I Resource Section finns ett mönsterexempel på sidorna 143–144.

Senegal Maya Angelou beskriver i texten hur hon på en fest i Dakar i Senegal bestämmer sig för att beträda den matta som ligger mitt i rummet och som ingen står på. Hon gör det för att demonstrera mot det hon uppfattar som värdinnans felaktiga värderingar om mattans betydelse, det vill säga att den är för fin att beträdas. Här ställs olika kulturella mönster mot varandra. Angelou skäms när hon inser sitt misstag eftersom mattan var den duk maten skulle serveras på. Enligt Angelou är det alltså bäst att avvakta och inte agera utifrån vad man tror är det rätta att göra. I Additional Material finns ett ordtest, Check Your English, som ger eleverna information om hur de ligger till när det gäller ordkunskap. Detta kan inleda ett samtal om vikten av att fortsätta utöka och fördjupa ordförrådet och strategier för hur man gör det effektivast.

19


Listening: An Anywhere Man Magil Sunny Karam från Pakistan utvecklas till en man med olika identiteter när han etablerar sig i USA som 17-åring. Svårigheter för amerikaner att uttala hans namn gör att han snart blir Mike, vilket frigör honom från hans tidigare namn och identitet. Han blir ”någon” men han använder sig gärna av sitt pakistanska ursprung när det är fördelaktigt för honom själv. Så vem är han egentligen? Hur kan hans identitet beskrivas? Med höga tankar om sig själv flyter han omkring i studentvärlden och undviker att tala om framtiden med sin familj. Han har inga krav på sig själv och saknar energi och hängivenhet för att ta itu med olika uppgifter. I Advanced Vocabulary Revision tränas prepositioner efter verb och adjektiv.

Inequality Machines När Erica studerar vid det privata universitetet i Denver konfronteras hon med en överklassvärld som ger dess ungdomar ett kulturellt kapital de har stor nytta av i sina studier. De är redan bekanta med namn som Lauren Bacall och Tom Lehrer. Erica, som växte upp i ett getto och har en kinesisk mexikoamerikansk bakgrund, ifrågasätter den bild som lärarna i ekonomi och statskunskap ger av människans drivkrafter så hon skaffar sig en egen strategi i studierna. Hon läser antropologi. På så sätt får hon en bred kulturell kompetens som hon anser användbar i framtiden. Talövningen till texten går ut på att under tre minuter presentera sig och sina intressen samt sitt gymnasieprogram i samband med en ansökan till ett universitet. Här får eleverna tänka på att anpassa talet till syfte och mottagare. I Additional Material finns förslag på litteratur som eleverna kan läsa för att fördjupa sina kunskaper i engelska språket och litteraturen. I Reading and Use of English får eleverna träna på uppgifter som är hämtade från Cambridge English: Advanced (CAE). Det är en examen som en del elever vill ta under sista året eller efter avslutade engelskstudier på gymnasiet. Slutligen finns en återkommande övning som tränar idiom inom olika ämnesområden. I denna övning fokuseras idiom om kroppsdelar. Additional Material finns på s. 75–82 Texten till Listening finns på s. 127–128 Unit Test finns på s. 153–157

20


Introduction

1

Unit by Unit Guide

2

Planning and Grading

3

Teaching Tips

4

Additional Material

5

Listening

6

Unit Tests

7

General Tests

8


PLANNING AND GRADING Planners for each unit Grammar Tal- och skrivuppgifter i Solid Gold 3 Kunskapskrav Engelska 7 Common European Framework of Reference for Languages European Language Portfolio

40

41 51 53 55 57 58


SHARING IS CARING?

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pair work: Let’s talk! Interact Looking at adjectives to describe people Looking at phrases to use when discussing things Speaking: Debate Facebook – For and Against Writing: A discussion essay

SENEGAL

☐ ☐ ☐ ☐

Textwork Interact Vocabulary: Fill in the gaps Check your English

LISTENING: AN ANYWHERE MAN

☐ ☐ ☐ ☐

Listen and answer Interact Vocabulary: Definitions Advanced Vocabulary Revision: Prepositions 1

1 IDENTITY AND CULTURE

1

1 IDENTITY AND CULTURE

INEQUALITY MACHINES Textwork Interact Vocabulary: Synonyms Speaking Reading and Use of English: Multiple-choice cloze Useful Idioms 1: Idioms to do with parts of the body

© FÖR FATTARN A O CH ST U DE NT L IT TE R AT UR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

171

∎ 1 IDENTITY AND CULTURE

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

41


ON WRITING

☐ ☐ ☐

Textwork Interact Vocabulary: Fill in the gaps

UNKNOWN KEYS

☐ ☐

Speaking / Writing Looking at words to do with writing and literature

DANCE WITH WORDS

☐ ☐ ☐ ☐

Starter Textwork Vocabulary: Words of similar meaning Advanced Vocabulary Revision: Prepositions 2

LISTENING: LET’S TALK ABOUT TEXTING

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Listen and answer Summarize and reflect Interact Vocabulary: Choose the word Reading and Use of English: Open cloze

2 WRITING SKILLS

2

2 WRITING SKILLS

A DIFFERENT KIND OF LETTER Textwork Interact Formal and informal language Writing: A letter of complaint Find the right word 1

© FÖ R FAT TA RN A O CH ST U D E N T LI T T E RAT U R

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

181

42

∎ 2 WRITING SKILLS

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


Tal- och skrivuppgifter i Solid Gold 3 Speaking

Writing

Unit 1 006 Debate: Facebook – For and Against

008 A discussion essay: The Pros and Cons of Using Facebook

020 Presentation for admission to university

Unit 2 026 Storytelling

026 Storytelling 040 Formal language: A letter of complaint

Unit 3 047 Summarize and reflect 049 A discussion essay: Why Is Eating Right So Complicated? 053 An argumentative essay: Stop People from Taking Protein Supplements! / Let People Take Protein Supplements!

Unit 4 069 Present your favourite poem

077 Write your own poem or song lyrics

Unit 5 087 A discussion essay: A Different Kind of Marriage A Broken Enchantment? Two Wives Nobel Laureates in Literature 091 Oral report

092 Writing an essay

Unit 6 107 Speaking: An argumentative speech An informative speech A speech in praise of someone

53


Unit 7 113 How to protect the environment 126 Present a scam to a partner

118 A letter to the editor

Unit 8 136 Act it out: A Woman of No Importance The Lady in the Van

141 An argumentative essay: For or against arranged marriages

Unit 9 170 Mock interviews

174 Write your CV and a letter of application

186 Debate: Talent Shows - For and Against

180 Great female pioneers

54


TEACHING TIPS Engelsk språkdidaktik (Suggestions for Further Reading) Flipped Classroom Dokumentation för lärande Assessment – Strategies – Learning Log Tips när klassen ska debattera och hålla tal Film Analysis – Some Guidelines How to Analyse a Picture/Work of Art

60

61 62 63 64 66 69 72


Engelsk språkdidaktik (Suggestions for Further Reading) Bo Lundahl I lärarmaterialets digitala del finns ett utdrag ur Engelsk språkdidaktik av Bo Lundahl, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot engelska på Lärarutbildningen vid Malmö högskola. För att komma till utdraget, klicka på knappen Suggestions for Further Reading på startsidan i det digitala materialet. Engelsk språkdidaktik handlar om texter av olika slag – skrivna, talade, digitala och visuella – och deras betydelse och användning i språkinlärning och språkundervisning. Texttyper och genrer ges en framträdande plats, och författaren visar vad ett brett urval av texter kan betyda i språkklassrummet utifrån ett helhetsperspektiv på samtal, läsning och skrivande. Flera av de utmaningar som skolan och ämnet engelska ställs inför behandlas, bland annat fritidens lärande, nya media och populärkulturens uttrycksformer samt engelska som världsspråk och kulturell heterogenitet. Boken är både teoretisk och praktisk och ägnar stort utrymme åt uppgifts- och projektbaserat lärande. Boken anknyter till den nya kursplanen i engelska i Lgr11 och ämnesplanen för gymnasiet i Lgy11. Bedömning, digital läsning, interaktion, sakprosa, språkliga företeelser och strategier behandlas utförligt. Boken vänder sig främst till verksamma och blivande lärare i engelska inriktade mot grundskolans senare år, gymnasiet och komvux. Den erbjuder också värdefull läsning för lärare som undervisar i årskurserna 4–6 samt språklärare i andra ämnen. Läs mer om Engelsk språkdidaktik på studentlitteratur.se, där även beställningsinformation finns.

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

61


Flipped Classroom I de senaste årens pedagogiska debatt har en hel del metoder lanserats för att effektivisera undervisningen och göra eleverna mer motiverade och delaktiga. Formativ bedömning är en sådan rörelse och flipped classroom en annan.

Bakgrund Redan på 1980-talet utvecklade Eric Mazur datorstödd undervisning som ett komplement till undervisningen i klassrummet. Tack vare att de flesta elever har tillgång till datorer hemma och en ökad tillgång till internet är det möjligt att förändra lärandet från en process som inte bara pågår i klassrummet. Läraktiviteter kan ske när som helst. Eleverna kan styra när och hur de vill lära samtidigt som de får mer ansvar för sitt lärande. Inom bl.a. ämnena matematik och fysik har en hel del gjorts när det gäller att stödja elevers lärande med hjälp av teknologi. Lärare har producerat korta filmer för att förklara olika lösningar eller experiment. Det är i regel ett kortare videoavsnitt som läggs ut på nätet. Man har funnit att ett videoinslag inte bör vara längre än ca 3–6 minuter. Visserligen är en pedagogisk modell inte svaret på alla problem som ska lösas och utvecklandet av språklig kompetens kan inte bara göras med enbart datorstöd. Som alltid gäller det att i varje ny metod ta vara på det som är användbart för det egna specifika ämnet.

Omvänt klassrum Flipped classroom skulle kunna översättas med “omvänt klassrum”. Eleverna kommer inte till lektionen för att se vad den kommer att handla om. Istället har de förberett sig genom att ha läst igenom eller lyssnat på en text. Det ger eleverna möjlighet att hemma arbeta i sin egen takt och att läsa något flera gånger. Det skapar trygghet och ger alla elever samma möjligheter. Tack vare att Solid Gold 3 finns som e-bok kan eleverna dra nytta av att lyssna på en text om de föredrar det. Texten kan bearbetas hemma med Textwork och den ordövning som finns. Interact och övriga övningar lämpar sig däremot för diskussioner och arbete i grupp eller gemensamt i klassen. Eleverna kommer alltså till lektionen med en förförståelse, vilket gör det enklare för dem att sedan gå vidare i arbetet med olika uppgifter. Genom att ha bearbetat texten kan de ägna tiden i klassrummet till att ställa frågor, diskutera och arbeta tillsammans med olika övningar för att nå en fördjupad förståelse. Det ger mer tid för eleverna att ställa frågor och för läraren att förklara samt kontrollera att speciellt de tysta eleverna har förstått. Läraren har alltså inte en traditionell genomgång av t.ex. en text eller ett språkligt moment där eleverna passivt lyssnar och sedan har det genomgångna i läxa. Lärprocessen i Flipped classroom är sålunda den omvända!

62


Let's Talk!

1

Student A Below are ten questions to ask your partner (Student B). He/She also has ten questions to ask you. Take turns to ask and answer. You start. 1. Do you use social networking sites a lot? … Why?/Why not? 2. How do you think your life might change over the next five years? 3. How much travelling within your own country and abroad, have you done? 4. Tell me about a film that you have recently seen. 5. What aspects of learning English have you found the most and least enjoyable? … Why? 6. What kind of things cause you stress? 7. What qualities do you need to possess in order to do well in a team sport? 8. Which TV shows do you watch regularly? … Why? 9. Why is learning English useful or important to you? 10. Where would you go if you had a month’s holiday and a lot of money?

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

75


1

Let's Talk! Student B Below are ten questions to ask your partner (Student A). He/She also has ten questions to ask you. Take turns to ask and answer. Student A starts. 1. Do you like to give yourself goals or targets? … Why?/Why not? 2. What does the place where you live have to offer people from your generation? 3. If you could go anywhere in the world, where would you go? … Why? 4. Tell me about a story that is currently in the news. 5. Which famous person would you most like to have dinner with? …Why? 6. What kind of music do you enjoy most? … Why? 7. What qualities does a close friend need to possess? 8. Which place in the world would you most like to visit? … Why? 9. What would your ideal job be? … Why? 10. What are your goals and ambitions for the future?

76

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


1

Check Your English

Working together, write down your answers to the following. Before you start, give your group a name. Do the exercise without using dictionaries or the Internet.

Group name: ____________________________________________________________________________________________________________________ A Read through the following words and definitions and mark whether they’re right (R) or wrong (W). 1. Food or drink that’s insipid doesn’t have much taste.

_____

2. A person suffering from amnesia finds it very difficult to go to sleep.

_____

3. A tributary is a small stream or river which flows into a larger one.

_____

4. An obdurate person is very stubborn.

_____

5. A skinflint is a very thin person.

_____

Score: __________

B Write two other verbs that are similar in meaning next to the ones below. Choose from the following. Not all the words will be used. abhor, adjourn, attempt, dash, defer, deprive, dupe, endeavour, investigate, loot, misplace, pilfer, scamper, sneer, swindle POSTPONE

_______________________________

_______________________________

STEAL

_______________________________

_______________________________

RUSH

_______________________________

_______________________________

CHEAT

_______________________________

_______________________________

TRY

_______________________________

_______________________________

Score: __________ (of 10)

C What are the missing words in each sentence? To help you, some of the letters in each word are given. 1. “I feel a bit – e – k – – h. Do you mind if I help myself to a sandwich?”

__________________________________

2. My father was f – r – – – s when I told him that I’d damaged his car. I don't think I’ve ever seen him so angry.

___________________________________

3. I hate driving through London because the streets are so c – – g – – t – –.

__________________________________

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

77


1 4. Only single people are e – –g – b – – to join this club. __________________________________ 5. When the car factory closed down, more than 2,000 workers were made r – d – – d – – t. __________________________________

6. I could never watch an operation; I'm far too s – – – – m – – h. I even faint when someone has a nosebleed.

__________________________________

7. The board members gave u – – n – m – – s support to the proposal.

__________________________________

8. This statue was built to c – m – – m – r – t – the Battle of Waterloo.

__________________________________

9. As far as I know, there’s no known – n – – d – – e for this poison.

__________________________________

10. A r– f – – – n – – m was held in 2016 to determine the wishes of the people of the UK regarding staying in or leaving the EU.

__________________________________

Score: __________

D Fill in the missing words in each sentence by translating the Swedish words in brackets. They’re all types of people and to help you the first letter of the word is given. 1. His a_______________________________ came from Poland. (förfäder) 2. The Queen of England doesn’t have any real power. She’s more of a f_______________________________ really. (galjonsfigur) 3. My mother lives on her own in a big house, so she takes in l_______________________________ both for company and to make some money (hyresgäster) 4. The manager was made a s_______________________________ for the team’s failure to qualify for the World Cup. (syndabock) 5. Speaking through an i_______________________________, the Prime Minister said that the peace talks were going well. (tolk) 6. “This is Helen Barker, my p_______________________________.” (företrädare) 7. They found a s_______________________________ hiding in one of the lifeboats. (fripassagerare) 8. The Olympic Games in London in 2012 had more than 10,000 p_______________________________ . (deltagare) 9. The plane crashed in an area of dense jungle. There were no s_______________________________ . (överlevande) 78

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


1 10. My father has never drunk alcohol. He’s been a t_______________________________ all his life. (helnykterist) Score: __________

E Write the correct answer. 1. It's quite unbelievable. What’s a synonym for 'unbelievable'? _______________________________ 2. Which animal do we get mutton from? _______________________________. 3. What do British people call December 26th? _______________________________ (two words) 4. What is the piece of glass in a window called? a_______________________________ 5. How should you answer if someone says to you “Thank you”? _______________________________ 6. What’s the opposite of compulsory? _______________________________ 7. Which word in English do we use to describe a person who can speak two languages fluently? _______________________________

8. What’s the list of things to be discussed at a meeting called? the _______________ 9. In America, this person is called a janitor. What’s he or she called in Britain? a ___________________________. 10. What do we call someone who can't read or write? _______________________________

F Choose the correct word(s) (a, b or c) to complete the idioms. 1. She wasn’t invited to the party. She was _____.

_____

a) a blackleg b) a gatecrasher c) a lame duck 2. The child was almost hit by a car as she crossed the road. It was _____.

_____

a) the final straw b) a long shot c) a close shave 3. “Can you read music?” “No, I play the piano _____.

_____

a) by ear b) off the cuff c) at first sight

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

79


1 4. I do wish you’d come to the point, James instead of beating about the _____.

_____

a) tree b) bush c) hedge 5. My new flat’s so small. There’s not enough room to _____.

_____

a) throw in the towel b) make ends meet c) swing a cat

Now pass your answer sheet to another team. Mark the other team's answers. Write their total score here and pass their answer sheet back.

Which team scored the highest number of points? Total possible: 50

80

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


Test Unit 1 Identity and Culture A Choose the answer Choose the best answer (a, b or c). 1. “Did you enjoy the meal?” “No, not really. I thought the food was rather a) bland b) full-blown c) predictable. 2. People who are blonde often have a very fair a) tone b) appearance c) complexion. 3. That person over there is Viscount Weymouth. He’s the son and a) heritage b) heir c) predecessor of the Marquess of Bath. 4. The meeting was a complete and a) obscure b) concerted c) utter waste of time. We got nowhere! 5. This new car model is a testament to the skill and a) diversity b) dedication c) subjectivity of the workforce. 6. The infinite distances of space are too great for the human mind to a) comprehend b) observe c) assume. 7. Always take a penknife with you when you go into the woods. It might come in a) useful b) handy c) reach. 8. Janina is really a) vain b) witty c) smooth. She always makes us laugh. 9. Caroline found it hard to a) cover b) obscure c) conceal the deep resentment she felt at the way she had been treated. 10. House prices have really a) plummeted b) drooped c) undervalued in recent months. Houses are now worth 10% less than they were a year ago.

B Definitions Here are definitions of 10 words. Can you work out what they are? To help you, the first and last letters are given. 11. a________________________________t

Having plenty of money, nice houses, expensive things etc. In other words, very rich.

12. t________________________________r

Someone who gives private lessons to one student or a small group, and is paid directly by them.

13. w________________________________c

A person who works very hard and finds it difficult to stop working and do other things.

14. i_______________________________e

Something that’s ___ can’t be understood or explained.

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

153


15. i_________________________________y

To do something ___, is to never stop, especially in an annoying or unpleasant way. (They quarelled ___.)

16. m________________________________l

A very rich, important and powerful person.

17. a________________________________y

The study of the human race, especially of its origins, development, customs and beliefs.

18. s_________________________________r

A ___ of glass is a small or thin piece that is cut or broken off from a larger piece.

19. b________________________________e

A ring of stiff plastic, metal, etc. worn around the wrist or arm as jewellery.

20. e________________________________d

To increase in size, number or importance.

C Fill in the missing words Fill in the missing words by translating the Swedish words in brackets. To help you, the first letter is given. 21. The tennis club welcomes all new members r_________________________________ of their sex, age or ethnicity. (oberoende /av/) 22. Tax i_______________________________ have been very effective in encouraging people to save and invest more of their income. (sporrar, drivfjädrar) 23. Elton John went up in my e_________________________________ when I discovered how much charity work he does. (aktning, uppskattning) 24. He was badly beaten up by a group of t_________________________________ as he was walking home alone late at night. (huliganer, ligister) 25. Do you know how I can a_________________________________ the money to start my own restaurant? (skaffa) 26. There is usually a close sense of i_________________________________ between a parent and a child. (nära förhållande) 27. Laws exist nowadays to stop companies trying to e_________________________________ their employees. (utnyttja) 28. This is my daughter, Justina. She’s an a_________________________________ author. (ärelysten) 29. The police are u_________________________________ anyone who saw the accident to contact them immediately.(uppmanar) 30. We asked the waitress to bring us a p_________________________________ of water and three glasses. (tillbringare)

154

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


31. The evening was a l_________________________________ affair with glorious food and an endless supply of champagne. (frikostig) 32. Our school offers lots of e_________________________________ activities for students, including fencing, photography and ballroom dancing. (utanför schemat; efter skolan) 33. The basic facts of the story are starting to emerge, though the details are still rather f_________________________________. (flummiga, höljda i dunkel) 34. An example of v_________________________________ is a boy thinking he’s the most handsome boy in the entire school. (fåfänga) 35. It was way past midnight, so we decided that the s_________________________________ thing would be to take a taxi home. (kloka, förståndiga)

D Choose the words Choose a word to fill the gaps. Three of the words will not be used. appeal

dissertation

hard-headed

obscure

applicant

diversity

heritage

platonic

assumed

epitome

immutable

proper

concerted

financial aid

insight

corporate

full-blown

merged

36. The drop in shares could develop into a ___________________________________. crisis. 37. The ballerina was the ___________________________________ of grace as she moved across the stage. 38. These buildings are part of our national ___________________________________ . 39. After being out of work for almost 6 months, she has now begun to make a ___________________________________ effort to find a job. 40. “Are Jenny and I a couple? Good heavens, no! Our relationship is strictly ___________________________________ .” 41. The last piece the orchestra played was by an ___________________________________ 19th century Russian composer. 42. The company is moving its ___________________________________ headquarters from New York City to Miami. 43. Samantha was the only ___________________________________ for the job. 44. Kevin did his ___________________________________ on Cavour, Garibaldi and the unification of Italy.

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

155


45. Some people regard grammar as an ___________________________________ set of rules. But, in reality, language is constantly changing. 46. Despite the years, the music of the Rolling Stones and The Beatles has never really lost its _____________________________. 47. The documentary on TV last night gave a very good ___________________________________ into the lives of millions of ordinary people in Russia. 48. Half the universities would be empty if the students weren’t given ___________________________________ . 49. “I didn’t see your car in the drive, so I naturally ___________________________________ that you’d gone out,” Jimmy said to his girlfriend. 50. Many educationalists believe there is a need for greater ___________________________________ and choice in education.

E Adjectives to describe people Unscramble the letters on the right to complete the sentences with a suitable adjective. 51. rutoosion

Al Capone was a n_______________________________ gangster in America in the 1930s.

52. syphu

He'll never succeed as a car salesman – he just isn't p_______________________________ enough.

53. tegibod

He's so b________________________________ that he refuses to accept anyone who doesn't think like him.

54. uputimeos

My wife's very i_______________________________ . If she sees something she just buys it without thinking about whether we can afford it or not.

55. bleulgil

There wouldn’t be any Internet scams if people weren’t so g______________________________.

56. aceriltuta

Unlike George W. Bush, Tony Blair was very a_____________________________ and was excellent at making speeches.

57. retivasel

He's a very v___________________________________ young actor who is as believable in horror films as he is in TV comedies.

58. malontafby

Some actors are f_____________________________________ and temperamental both on and off the stage.

59. sterlush

He was totally r___________________________________ in business and didn’t care who he hurt to get what he wanted.

60. possaicanotem The public's response to the recent earthquake appeal was both generous and c_______________________________________. 156

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten


F Advanced Vocabulary Revision: Prepositions after verbs Fill in the missing prepositions. 61. The two men were accused _______________ robbing a bank. 62. Mo Farah is optimistic _______________ his chances of winning at least one gold medal at the next Olympic Games. 63. His parents tried to discourage him _______________ becoming an actor. They wanted him to study medicine. 64. Sally's always bragging _______________ how good she is at tennis. 65. It is sometimes difficult to distinguish _______________ an American and a Canadian when they speak. 66. After taking his driving test three times, Parviz finally succeeded _______________ passing it. 67. It’s very important to insure your house _______________ fire. 68. “The Beatles were one of the best pop groups ever.” “Yes, I agree _______________ you completely!” 69. Manchester is famous _______________ its two football teams – Manchester United and Manchester City. 70. “My son broke your window,” said my neighbour. “So I insist _______________ paying for the damage.” 71. The Harry Potter books have been translated _______________ English _______________ several other languages, including Latin and Ancient Greek. 72. Don’t ask me to join the choir. I’m hopeless _______________ singing. 73. Is it true that most British people prefer tea _______________ coffee? 74. Not many teenagers are keen _______________ classical music. 75. I never thought I could make it as a musician, but my parents always believed _______________ me.

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

157


Test Unit 2 Writing Skills A Choose the answer Choose the best answer (a, b or c). 1. As we entered the cave, our eyes slowly became a) appropriate b) accustomed c) susceptible to the dark. 2. Calling everyone ‘Darling’ is just a) a disparagement b) an affectation c) a vignette, which is typical of some actors. 3. The Internet brings a new a) immediacy b) vitality c) scourge to world events. 4. Our English teacher encouraged us to write in a clear and a) sleek b) subtle c) lucid style. 5. “Well done everyone! We have a) accomplished b) carried up c) adorned all we set out to do”. 6. Some people, especially shy people, find it very difficult to a) dismiss b) display c) assert themselves. 7. Strike action should be regarded as a last a) reason b) resort c) opportunity, when all attempts to negotiate have failed. 8. The lawyer walked into the court carrying a whole a) sheaf b) cluster c) group of papers. 9. There is an extensive a) stock b) series c) repertoire of music written for the flute. 10. “The claims that I took bribes is absolutely a) prohibited b) preposterous c) servile!” said the Finance Minister.

B Definitions Here are definitions of 10 words. Can you work out what they are? To help you, the first and last letters are given. 11. b_________________________________l

If you’re _____, then you can speak two languages fluently.

12. i_________________________________r

The _____ of a building is the inside part of it.

13. b_________________________________s

These are often worn by children to help them straighten their teeth.

14. c_________________________________s

Another word for ‘polite’ or ‘well-mannered’.

15. t_________________________________h

The top part of the leg between the knee and the hip.

16. d_________________________________d

To _____ something is to throw it away or get rid of it because you no longer want or need it.

17. i_________________________________e 158

Something that’s _____ is enormous or extremely large.

Solid Gold 3 Teacher's Guide © Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten