__MAIN_TEXT__

Page 1

CONNECT 1 – LÄRARMATERIAL Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA LÄRARPAKETETS SAMTLIGA DELAR

ännu

B ä tmt raens

tillsam


CONNECT 1 - LÄRARPAKET Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Lärarpaketet till Connect 1 består av digitala resurser och en tryckt lärarhandledning med 288 sidor. De digitala resurserna nås via aktiveringskoder som finns i den tryckta lärarhandledningen. Varje lärarhandledning innehåller tre koder som ger tillgång till materialet åt tre lärare.

LÄRARPAKET

DIGITALT LÄROMEDEL

I förordet förklarar författaren tankarna bakom läromedlet och presenterar metodiska resonemang och tips för undervisningen av nybörjare och s.k. falska nybörjare (false beginners).

Hela innehållet i den tryckta lärarhandledningen finns också i de digitala resurserna, där man kan ladda ner Additional Material, Chapter Checks och General Tests. Där finns också ljudet till General Tests, samt tillgång till hela det digitala elevpaketet.

Allt innehåll tillgängligt digitalt. Läs på skärm eller skriv ut

Nedladdningsbara aktiviteter och prov

Fungerar på d ­ ator och surfplatta

klicka på bilden och prova


Studentlitteratur Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. Kopieringsunderlag får dock kopieras under förutsättning att kopiorna delas ut endast i den egna undervisningsgruppen. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Redaktion Charlotte Rosen Svensson, Cecilia Augutis, David Whitling Samtliga illlustrationer Ingrid Frohlich utom s. 37 David Whitling Fotografier Shutterstock Art.nr 33798 ISBN 978-91-44-11110-0 © Författarna och Studentlitteratur 2012, 2016 Upplaga 2:3 Printed by Studentlitteratur, Sweden 2018


FÖRORD

1

KAPITEL FÖR KAPITEL

2

NÅGRA METODISKA TANKAR

3

ADDITIONAL MATERIAL

4

AUDIOSCRIPTS

5

CHAPTER CHECKS

6

GENERAL TESTS

7

ANSWER KEY (WORKBOOK)

8


Introduktion Välkommen till Connect 1! 1. Connect 1 – en presentation ......................... 6 Textbook ........................................................ 6 Workbook ...................................................... 7 Den digitala delen............................................ 7 Lärarmaterialet ................................................ 8 2. Kom igång................................................... 10 Kursstarten ................................................... 10 Manual till den digitala delen ........................... 10 3. Nytt i andra upplagan ................................. 12


1

Connect vänder sig till vuxna och unga vuxna. Med Connect 1 och 2 får eleverna kunskaper motsvarande grundskolans engelska och ges förutsättningar att gå vidare på gymnasienivå. Connect är skriven för dem med små eller inga kunskaper i engelska och avsedd att användas inom gymnasieskolan och olika former av vuxenundervisning. Texterna, illustrationerna och övningarna samspelar för att hjälpa även den med begränsade svenskkunskaper.

Förord

Välkommen till Connect 1!

Kommunikation Vi frågade nybörjare i engelska vilka mål de har för sina studier och vad de vill lära sig. Vi fick många olika svar men alla vi frågade svarade att de vill kunna kommunicera på engelska, att kunna prata och förstå i turistsituationer eller på jobbet. Högt upp på önskelistan kom också att kunna följa med på TV och i filmer samt att kunna hjälpa barnen med läxor. De mer långsiktiga målen formulerades som en önskan att kunna uttrycka sig i skrift och att kunna läsa texter i jobbet och för kommande studier. Med detta i åtanke är Connect 1 en lärobok som tar fasta på det funktionella. Elevernas engelska ska kunna fungera som lingua franca, dvs. det språk som människor från skilda språkgrupper använder när de möts och behöver kommunicera. Vi önskar dig och dina elever mycket nöje med Connect 1!

© Författarna och Studentlitteratur

5


Förord

1 Connect 1 – en presentation Elevpaket Connect 1 elevpaket består av Textbook, Workbook och en digital del. I Textbook finns en tryckt kod som används för att aktivera den digitala delen av läromedlet. Licensen för den digitala delen är giltig i fyra år från aktivering och kan ärvas mellan elever. Den digitala delen fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Workbook är ett förbrukningsmaterial att skriva i, och kan återköpas i 10-pack.

Digitalt elevpaket och Digitalt klasspaket Connect 1 finns också som helt digital produkt med ettårslicens som gäller för en användare eller en klass (upp till 30 användare). I denna version finns inget tryck material alls, och Workbook medföljer i digital form i det digitala elevpaketet/klasspaketet.

Textbook Textbook lotsar eleverna snabbt framåt. I varje kapitel finns en inledande huvudtext med gloslista där också de grammatiska strukturer som kapitlet presenterar exemplifieras. Denna text räknar vi med att eleverna studerar intensivt. Språket är modernt men inte överdrivet tillrättalagt. Huvudtexten följs av faktarutor och texter av varierande längd och innehåll. Genom att studera den inledande texten får eleverna möta glosor och strukturer som ger dem en bra bas att stå på, men för att fördjupa sina kunskaper rekommenderar vi att eleverna studerar så många som möjligt av de texter som ingår i kapitlet. Använd innehållsförteckningen och ta också hjälp av planeringsdokumentet som inleder varje kapitlet i Workbook för att bestämma vad var och en ska fokusera på. Variationen och utbudet i materialet gör det möjligt att individualisera och så snart eleverna kommit in i materialet kan de börja ta ansvar för sin egen planering. Planeringsdokumentet erbjuder eleverna även plats att reflektera över sitt eget lärande. Vi hoppas att Textbook med sitt rika bildspråk ska inspirera både dig och dina elever och att ni utnyttjar foton och teckningar i undervisningen. Eleverna behöver lära sig så många nya ord som möjligt och vi har samlat glosor i ordfält som presenterar glosorna i samspel med teckningar och foton för att underlätta inlärningen. I Textbook presenteras en stor variation av texter. Här finns dialoger, roliga historier och anekdoter, faktatexter och utdrag ur några lättlästa engelska romaner. De lättlästa romanerna återfinns i Pearson English Readers sortiment och vår förhoppning är att eleverna vill läsa hela romanen när de läst och lyssnat till utdragen i Connect. I en lärobok förväntas eleverna lära sig mer eller mindre alla ord aktivt, men det är också viktigt att de får möjligheten att läsa längre texter extensivt så de övar upp sin förmåga att av sammanhanget slutleda sig till händelseförlopp och på så vis bygga upp sitt självförtroende. De får träning i att förstå texter där inte alla glosor tillhör deras aktiva vokabulär. I Textbook presenteras fortlöpande grammatik och övningarna till de olika momenten finns i Workbook. Mängdträningen får eleverna genom att arbeta med den digitala delen. Alla tre delarna i elevpaketet: Textbook, Workbook och den digitala delen är helt integrerade. Efter de sjutton kapitlen kommer How to say it som är en bank av fraser att använda i olika kommunikativa situationer. Eleverna får här ytterligare fraser utöver de som presenteras i kapitlets texter och eleverna kan öva mönsterdialoger i par eller mindre grup-

6

© Författarna och Studentlitteratur


1 Förord

per. Låt How to say it bli ett regelbundet inslag i klassrumsundervisningen. Eleverna kan använda fraserna för att träna uttal och strukturer eller så använder de How to say it som en resursbank när de behöver ord och fraser för att till exempel beskriva hur de bor eller prata om en bild från ett snabbköp. How to say it följs av en lista på oregelbundna verb och Useful phrases. Useful phrases kan vara utgångspunkten för korta dialoger som eleverna spelar upp eller skriver ner. Den avslutande sv-eng, eng-sv ordlistan är omfattande men vi rekommenderar att eleverna tidigt skaffar sig tillgång till ett eget lexikon.

Workbook Workbook innehåller övningar till de sjutton kapitlen. Eleverna skriver i häftet och facit finns i den digital delen samt som kopieringsunderlag här i lärarmaterialet. Om eleverna använder ett digitalt elevpaket (eller om ni har ett digitalt klasspaket) har de tillgång till en digital Workbook. Det går att skriva i den också, och facit finns i den när man klickar på övningarnas numrering. I många av övningarna kan eleverna själva kontrollera om de förstått och gjort rätt, men i de friare uppgifterna behöver de din respons. För mängdträning av nya ord och grammatik använder eleverna den digitala delens självrättande övningar. I början av varje kapitel finns en Planner. Där kan eleverna se vad som ingår i varje kapitel, och bocka av vad de har gjort. Det finns också plats för dem att reflektera över sitt eget lärarande. Vid slutet av varje kapitel finns korta gloslistor, med de vanligaste orden från kapitlet på både engelska och svenska, samt plats för eleverna att skriva ner översättningen till ett tredje språk, som kan vara till hjälp om de inte behärskar svenska än. Att söka översättningar, och skriva ner dem, är också ett bra sätt att lära sig nya ord. I Workbook finns uppgifterna till alla hörövningar markerade med ett öra. Inspelningen av hörövningarna nås enkelt genom ett klick på sidan i den digitala boken. Ge gärna eleverna i uppgift att förbereda hörövningen genom att de lyssnar i förväg hemma. Då kan de som behöver lyssna flera gånger göra det i lugn och ro och tiden i klassrummet används till diskussion och att lösa uppgiften.

Den digitala delen I varje exemplar av Textbook finns en kod som ger eleven tillgång till den digitala delen som ingår i läromedlet. En snabbguide för att komma igång med detta finns i detta lärarmaterial på s 10. Klicka dig runt och bekanta dig med materialet. Här finns inspelningar av bokens alla texter, alla hörförståelseövningar inspe- lade, övningar till kapitelorden och de grammatiska strukturerna. Här finns också introduktioner för att stimulera diskussion inför varje kapitel, och facit till Workbook. Genom att arbeta med den digital delen av Connect får eleven rika möjligheter till varierad träning och du kan frigöra rättningstid då datorn rättar och ger omedelbar feedback. Många elever använder datorn, surfplatta eller telefon som ett naturligt verktyg i sina språkstudier men det gäller inte alla, så ha gärna en gemensam genomgång där du visar vad eleverna kan hitta i den digitala delen och berätta om fördelarna det innebär att ta hjälp av datorn vid språkstudier.

© Författarna och Studentlitteratur

7


Förord

1 Ordträning Kapitlens glosor tränas med olika övningstyper. I Spelling skriver man det engelska ordet med hjälp av tangentbordet för att öva stavning. Man klickar på högtalarsymbolen och skriver ordet. Kan man svenska kan man välja detta som en översättningsövning också. Wordmatch (från svenska) finns också till varje kapitel. I båda övningstyperna läses ordet eller frasen upp om man gjort rätt. Uppmana eleverna att härma och säga efter för att träna på uttalet. Ytterligare övningstyper Andra övningstyper som förekommer till de olika kapitlen är: Dictation – en diktamensövning där korta meningar läses upp som eleven med hjälp av tangentbordet skriver ner. Fill the gaps – här får eleven öva på att välja och placera rätt ord i en fras eller mening. Jumbled sentences – tränar ordföljd och innebär att man ordnar ett antal ord så att dessa bildar en mening. Crosswords – ett självrättande korsord. Listening Uppgiften till hörövningen finns i Workbook. En tydlig sidhänvisning till Workbook vägleder eleven. Hörövningen finns inspelad i två hastigheter. Vill man ha hörövningen något långsammare uppläst och med längre pauser klickar man på knappen SLOW. Vill man gå tillbaka till normal hastighet klickar man på NORMAL. Alla inspelningar är gjorda av professionella skådespelare och här presenteras många olika dialekter och varianter av engelska. Tänk också på De ord och fraser som tränas i webbdelen bygger på glosor och den grammatik som presenteras i Connect 1. Det är viktigt att påpeka för de elever som har ett större ordförråd att ett nybörjarprogram har vissa begränsningar. Eleverna kan genom att ge en synonym mycket väl ha skrivit ett ord som fungerar väl och är rätt, men vid programmeringen har vi tvingats göra ett urval av tänkbara svarsalternativ.

Lärarmaterial Lärarmaterialet finns i två versioner. En digital, som du når via koderna i pärmen pärmensinsida och en tryckt som du finner här i pärmen. I lärarmaterialet finns en presentation av vad som ingår i Connects elevpaket, en inledande metodisk diskussion, hörövningsmanus, extra övningar som kopieringunderlag, kommentarer till kapitlen under rubriken Kapitel för kapitel, facit som kopieringsunderlag samt test med facit både som Chapter Check och General Test. I den digitala delen har man tillgång till alla inspelade texter, både till övningar i Workbook och i General Tests. Det finns tre lärarkoder i varje lärarpärm så att tre lärare kan dela på ett lärarmaterial. Den digitala material uppdateras när det behövs, så det är en bra idé att logga in ofta för att se om det finns ny information/uppdateringar som kan vara av nytta. Information om ändringar kommer upp automatiskt på en gul lapp när du logga in.

8

© Författarna och Studentlitteratur


1 Förord

Chapter Checks Det finns en kort Chapter Check till varje kapitel, så att eleverna kan känna att de har behärskat materialet innan de läser vidare. General Tests Testen är utformade så att de inte behöver göras i sin helhet och du väljer vilka moment du vill testa och vilka övningar som ska användas. En ruta bredvid varje uppgift har lämnats tom så du kan skapa din egen numrering av uppgifterna i testet. Bokstäverna i marginalen är till för att vägleda dig rätt i facit. Testen kan också med fördel användas som extra övningar eller repetitionsuppgifter. Det finns till exempel två hörövningar till varje test att använda i olika sammanhang. Det inspelade ljudet till hörövningarna når du via koden på pärmens insida. Bläddra i materialet och använd det som verkar intressant för dig och din grupp. Vi hoppas att den här pärmen ska underlätta ditt arbete. Den sista fliken är tom och här kan du samla ditt eget material Vi önskar dig och dina elever mycket nöje med Connect 1!

© Författarna och Studentlitteratur

9


Förord

1 Kom i gång med Connect Kursstarten Det vi brukar poängtera under våra första möten med eleverna är: • Språk är kommunikation, kommunikation mellan människor. Därför bygger Connect på övningar som ger eleverna möjlighet till kommunikation. • För att lära sig prata på engelska måste eleverna ta varje möjlighet att öva på att prata både i och utanför klassrummet. Det gäller att öva praktiskt precis som när man lär sig spela gitarr. • All inlärning går lättare om det sker i en avspänd och trygg miljö och det är viktigt att få ha kul ihop och bjuda på sina misstag. • Alla kommer att göra misstag under lektionerna, det är inte bara naturligt utan också viktigt för att utvecklas. “Errors are inevitable, essential and natural.” • Betona att Connect tryggt leder eleverna framåt i studierna men att de ska ta intryck av och använda annat material och källor för att lära sig så mycket som möjligt. • I varje språk kan man uttrycka saker och ting på flera olika sätt, men i ett facit kan man av utrymmesskäl ofta bara ta med ett begränsat antal varianter. • Repetition och reflexion är viktigt för lyckade språkstudier. • Engelska fungerar som ett lingua franca. Det talas mellan människor över hela världen som behöver och vill kommunicera. Därför finns det idag inte bara ett uttal eller ett sätt att uttrycka sig på och man kan inte säga att någon variant av engelska är mer rätt eller fel än någon annan.

Guide till läromedlets digitala del 1 Startsidan Startsidan i ditt läromedels digitala del ger en översikt över allt du kan göra. Till vänster finns en meny som ger länkar direkt till specifika texter eller avsnitt i den interaktiva boken (Boken) eller till enskilda övningar (Övningar). Knappen Hjälp öppnar ett hjälpavsnitt, i vilket det också finns möjlighet att söka svar på frågor. Knappen Start leder tillbaka till startsidan. I mitten av skärmen finns ett antal knappar (Book and Exercises, Grammar Exercises och Answer Key for the Workbook). Dessa knappar ger en alternativ väg in i det digitala materialet, både till texter och övningar. Till höger kan man se vilka övningar som har gjorts och var i boken eleven senast varit inne och läst något. 2 Book and Exercises Knappen Book and Exercises öppnar ingångar till alla avsnitt som finns i läromedlet. Under respektive avsnitt visas allt innehåll, både texter och övningar. Se exempel Chapter 1 Hello and Goodbye:

10

© Författarna och Studentlitteratur


1 Förord

3 Boken Hela boken finns att läsa i digitalt format samt att lyssna på (dock går det inte att läsa texterna i mobiltelefon, men det är möjligt att lyssna på hela bokens innehåll). Genom att klicka på (dator) eller peka på (surfplatta) texten på skärmen startas uppläsningen automatiskt. Uppläsningen kan pausas och sättas igång igen från samma ställe. Det finns också ett anteckningsverktyg i boken som ger möjlighet att lägga in notisar i e-boken. De kan innehålla uppgifter om läxor, saker att ta upp i klassrummet eller länkar till externa webbsidor. Dessutom finns ett sökverktyg som gör det möjligt att söka på allt innehåll i e-boken. Till exempel kan man söka på ordet ”Australia” och som sökresultat skapas en lista med länkar till alla ställen i e-boken där det ordet finns. 4 Övningarna Det finns en stor mängd interaktiva övningar i läromedlet, som tränar såväl innehållet i texterna som språkliga moment (t.ex. ordförråd och grammatik). Övningarna nås via sidorna i e-boken, genom länkarna som finns vid övningarna , eller direkt via startsidan. Alla läromedlets hörövningar med tillhörande frågor finns också i det digitala materialet. Grammatiska övningar nås både genom e-boken och är samlade under Grammar Exercises. 5 Answer Key Facit till Workbook finns för att ladda ner, så att eleverna kan kolla sina svar själva. Det finns också Chapter Checks och General Tests i lärarmaterialet, där eleverna inte har tillgång till svaren. 5 Facit Facit till samtliga övningar i boken finns i en fil som kan laddas ner via e-boken. Övningarna i den digitala delen är självrättande, så inget facit behövs.

© Författarna och Studentlitteratur

11


Förord

1 Varför en ny upplaga och vad är egentligen nytt? Om du använder Connect 1 för första gången nu, behöver du inte ta dig tid att läsa genom detta, och kan bläddra direkt till nästa kapitel! Men för dig som har använt Connect 1 tidigare har vi skrivit en lista över förändringarna, för att förhoppningsvis göra det lättare att navigera i läromedlet. Textbook har ändrats så lite som möjligt, så att skolor som har redan köpt in många böcker kan använda första upplagans böcker med den nya Workbook och digitala delen. Vi har ändrat grammatiksidorna så att grammatiska termer både finns på engelska och svenska. Alla rubriker följer nu engelsk standard gällande versaler (i första upplagen valde vi att följa svensk standard för att inte förvirra eleverna, men nu när många elever inte har svenska som förstaspråk bestämde vi att ändra det). Det finns också flera länkar i e-boken för att göra övningarna mer tillgängliga. En del information (t.ex. befolkningsstatistik) har uppdaterats. Workbook innehåller fler sidor än första upplagan gjorde, därför att det nu finns en Planner till varje kapitel och nya sidor där eleverna kan skriva sina gloslistor. En del övningar har flyttats till den digitala delen, för att ge eleverna möjlighet att träna dem flera gånger och få omedelbar feedback. De övningarna som är kvar i Workbook är de som är bra att skriva ner för hand, eller lämpar sig bäst för lärarens feedback, eller är övningar som ska göras i klassrummet eller grupper. Den digitala delen kan nu användas på dator, surfplatta eller telefon (delvis). Den är inte längre begränsad till datorn. Det finns nya funktioner som man kan läsa om i Kom i gång. Varje kapitel har nu en introduktion i den digitala delen för att sparka igång diskussion innan eleverna börjar arbeta med ett kapitel. Man kan använda Textbook från första upplagan med Workbook och den digitala delen från andra upplagan. Men det går inte att använda andra upplagans Workbook med första upplagens digitala del eller tvärtom. Alla elever som loggar in med en kod till första upplagens Textbook får automatiskt tillgång till båda upplagornas digitala delar i sin bokhylla. Första upplagan är röd, och den andra är blå. I nästan alla fall ska de logga in till den blåa version (oavsett om den tryckta boken de har är röd eller blå). Det enda undantaget är om de använder en Workbook från första upplagen. Lärarmaterialet har givetvis också uppdaterats. Nya Chapter Checks (en till varje kapitel) finns eftersom många lärare efterfrågade just det. Länkar till eventuella nya kursplaner, plus ny litteratur som kan vara intressant, kommer att finnas i den digitala delen också.

12

© Författarna och Studentlitteratur


FÖRORD

1

KAPITEL FÖR KAPITEL

2

NÅGRA METODISKA TANKAR

3

ADDITIONAL MATERIAL

4

AUDIOSCRIPTS

5

CHAPTER CHECKS

6

GENERAL TESTS

7

ANSWER KEY (WORKBOOK)

8


Kapitel för kapitel

2

Kapitel för kapitel Innehållsförteckning Kapitel 1 ............................................................. 15 Kapitel 2 ............................................................. 15 Kapitel 3 ............................................................. 15 Kapitel 4 ............................................................. 15 Kapitel 5 ............................................................. 16 Kapitel 6 ............................................................. 16 Kapitel 7 ............................................................. 16 Kapitel 8 ............................................................. 16 Kapitel 9 ............................................................. 16 Kapitel 10 ........................................................... 16 Kapitel 11 ........................................................... 17 Kapitel 12 ........................................................... 17 Kapitel 13 ........................................................... 17 Kapitel 14 ........................................................... 17 Kapitel 15 ........................................................... 17 Kapitel 16 ........................................................... 17 Kapitel 17 ........................................................... 18

14

© Författarna och Studentlitteratur


2 Till alla kapitel finns ytterligare fraser och exempeldialoger i HOW TO SAY IT som startar på sidan 122. De sidorna ger stöd för varierad muntlig träning och vi hoppas att du och dina elever ska ha stor nytta av dem. I den digitala delen finns även en kort uppvärmningsövning, där eleverna kan lyssna på en liten introduktion till teman, titta på några bilder, och diskutera idéer innan de börjar kapitlet. Detta kan de göra själva eller i klassrummet med bilderna på tavlan.

Kapitel för kapitel

Kapitel för kapitel

Här följer några kommentarer kring de olika kapitlen.

1 Hello and Goodbye Vi har valt att placera första kapitlet på en internationell konferens för att vi naturligt ska kunna presentera hur engelska används som ’Lingua Franca’, ett sätt att kommunicera mellan människor som inte har engelska som sitt första språk. Prata gärna om olika uttal och hur viktigt det är att träna inte bara ordens uttal utan också intonation för förståelsen. För vissa elever är kapitel 1 ren repetition medan andra möter ord och fraser för första gången. Utnyttja de ”falska nybörjarna” och låt dem ingå i olika par och grupperingar som stöd. Presentera How to say it avsnittet som börjar på sidan 122 i Textbook. Här finns möjligheter för eleverna att mängdträna och öva utifrån olika meningsstrukturer.

2 Greetings När eleverna ska fylla i ett formulär bör de bli bekanta med hur man skriver datum på engelska och att det varierar mellan brittisk och amerikansk engelska. Du avgör om du ska presentera det brittiska sättet med dag, måndag och år och jämföra med det amerikanska månad, dag, år. Så här inledningsvis kan flera varianter förvirra eleverna men också klargöra uttryck som ”nine eleven” som används efter attacken mot World Trade Center i New York 11 september 2001. I kapitel 6 finns ett ansökningsformulär till en sportanläggning i Houston, Texas och här används det amerikanska sättet att skriva datum. Ett tips att berätta för eleverna är att vill man undvika missförstånd skriver man ut månadens namn med bokstäver.

3 How Are You? Genom TV shower och filmer har säkert eleverna hört olika hälsningsfraser och det kan vara på sin plats att lyfta fram och diskutera informella och formella sätt att hälsa. Kanske också det faktum att i Sverige använder vi förnamn mer frekvent än i Storbritannien.

4 26 Letters Alfabetet behöver repeteras vid olika tillfällen och på olika sätt under kursens gång. En enkel bokstaveringsövning där eleverna arbetar i par är: Elev A pekar på något i boken eller klassrummet och frågar: What’s this? (pekar på en stol) Elev B svarar vad det är och bokstaverar ordet. It’s a chair. C – H – A – I –R. Se kopieringsunderlagsfliken kapitel 5 för ytterligare övning.

© Författarna och Studentlitteratur

15


Additional Material

4

Additional Material Contents Chapter 1 ........................................................... 27 Chapter 2 ........................................................... 28 Chapter 3 ........................................................... 29 Chapter 5 ........................................................... 30 Chapter 6 ........................................................... 37 Chapter 7 ........................................................... 38 Chapter 8 ........................................................... 42 Chapter 9 ........................................................... 43 Chapter 11 ......................................................... 45 Chapter 14 ......................................................... 47 Chapter 16 ......................................................... 48 Chapter 17 ......................................................... 51 Key to Additional Material ..................................... 54

26

Š FÜrfattarna och Studentlitteratur


4

Find Duncan’s mobile phone number Read the sentences to find out the missing mobile phone number. Start in the square marked START. = up

= right

= down

= left

5 4 7 2 6

0 3 1

8 7 9 5 1

Start

9

2 3 5 0 4

Additional Material

Chapter 1

1 6 3 7 8

1 Go up three squares. Write this number in box zero. 2 Now go right three squares. Write this number in box six. 3 Now go down two squares, then left one square. Write this number in box ten. 4 Now go up two squares, then left three squares, then down two squares. Write this number in box two. 5 Now go right four squares, then down one square. Write this number in box seven. 6 Now go left one square, then up three squares. Write this number in box nine. 7 Now go left two squares, then down one square. Write this number in box one. 8 Now go down two squares, then right two squares, then up two squares. Write this number in box five. 9 Now go left three squares, then down two squares, then right two squares. Write this number in box eight. 10 Now go left two squares, then up three squares, then right four squares, then down three squares. Write this number in box three. 11 Finally, go left four squares, then up three squares, then right two squares. Write this number in box four. Write your answer here: 0

1

2

3

4

5

6

7

© Författarna och Studentlitteratur Kopiering av denna sida tillåten

8

9

10

27


Profile for Smakprov Media AB

9789144111100  

9789144111100  

Profile for smakprov