9789140695925

Page 1

Lärarhandledning SARA EWESON STINA WILLQUISTochVårdpedagogikhandledning

3 Innehåll Introduktion till läroboken 5 Introduktion till lärarhandledningen 6 Skolverkets beskrivning – pedagogik i vård och omsorg 7 Ämnets syfte 7 B etygskriterier 9 Sammanfattning av skolverkets publikation Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter. (Skolverkets stödmaterial 2011) 11 Kapitel 1. Kunskap och kompetens 13 Introduktion till kapitlet 13 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 14 Uppdrag 16 B oktips och länkar 18 Kapitel 2. Kommunikation 19 Introduktion till kapitlet 19 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 20 Uppdrag 23 Ö vningar 28 B oktips och länkar 30 Kapitel 3. Samtalssituationen 36 Introduktion till kapitlet 32 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 33 Uppdrag 38 Ö vningar 41 B oktips och länkar 44 Kapitel 4. Rollen som pedagog och handledare 45 Introduktion till kapitlet 45 Lösningsförslag på bokens instuderingsfrågor 46 Uppdrag 47 Ö vningar 50 Boktips och länkar 51

4 Kapitel 5. Handledningsprocessen 52 Introduktion till kapitlet 52 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 53 Uppdrag 57 Ö vningar 60 B oktips och länkar 61 Kapitel 6. Pedagogiska metoder 62 Introduktion till kapitlet 62 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 63 Uppdrag 65 Ö vningar 68 B oktips och länkar 69 Kapitel 7. Lärande och bedömningssamtal 70 Introduktion till kapitlet 70 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 71 Uppdrag 73 Ö vningar 78 B oktips och länkar 79 Kapitel 8. Kvalitetsarbete 80 Introduktion till kapitlet 80 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 81 Uppdrag 84 Ö vningar 86 B oktips och länkar 87

• Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. Olika former av handledning.

kopieras! ©

Introduktion till kapitlet

Får Sara Eweson, Stina Willquist och Gleerups Utbildning

1Kapitel

AB 13

Kapitel Kunskap1. och kompetens

Kapitel 1 är en introduktion till ämnet vårdpedagogik och handledning. Kapitlet ska ses som en inledning till kursen och ger ett bra avstamp till kommande kapitel. I det här kapitlet får eleverna en förståelse för begreppen vårdpedagogik och handledning och även varför det är viktigt med kunskap och kompetens inom vården.

Som undersköterska har man ofta många spännande arbetsuppgifter och behöver både kunskap och kompetens inom flera olika områden. Kapitlet försöker att skildra olika typer av kunskap och kompetens för olika områden inom vården.

• Kunskap och kompetens inom vård och omsorg.

Kapitel 1 anknyter till två punkter i det centrala innehållet:

Yrkeskunskap innebär att ha teoretisk kunskap, det vill säga att veta vad man ska göra och ha praktisk kunskap, det vill säga att veta hur man ska göra.

Inom vården innebär det att anställd ger stöd till personer, både under sin utbildning som till exempel under APL och i andra tillfällen. Andra tillfällen kan vara att du som undersköterska är på en annan avdelning på sjukhuset än den du brukar vara på för att på så sätt lära dig mer om hur arbetet fungerar på denna avdelning och om de arbetsuppgifter som finns här.

1Kapitel

Ordet pedagogik kommer från det grekiska begreppet paidagogiké som betyder att leda barn (pojkar) till skolan. Även begreppet paidagogia användes tidigt och kan översättas till uppfostringsarbete. Idag är betydelsen av pedagogik läran om utbildning. Pedagogik är hur du kan lära dig saker på olika vis, hur du skapar dina värderingar och färdigheter. Hur du får kunskap och hur du formas av det du har runt om dig, din lärandemiljö. Vårdpedagogik är den pedagogik vi använder när vi undervisar inom vården och som vi förhåller oss till som vårdpersonal. Det handlar om att lära varandra, patienter och brukare samt elever som är på APL.

2. Hur kan man definiera handledning? Det finns väldigt många olika beskrivningar och definitioner på vad handledning kan innebära vilket gör det svårt att med en enkel mening beskriva ordet handledning. Gemensamt för de flesta av definitionerna av begreppet handledning är att det är en process för att lära och att handledaren är ett stöd i denna process.

4. Vad innebär yrkeskunskap?

Får kopieras! © Sara Eweson, Stina Willquist och Gleerups Utbildning AB 14

Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor

1. Hur kan man definiera vårdpedagogik?

3. Beskriv de fyra F:en och hur de beskriver kunskap. Fakta innebär att du kan något som är absolut och exakt. Förståelse handlar om att du förstår och kan använda dig av fakta. Färdighet kan ses som praktisk kunskap, att du kan utföra en uppgift och förtrogenhet innebär att du behärskar ett område. Med förtrogenhet menas också att du har en helhetsuppfattning om vad din roll som undersköterska eller handledare innebär och behärskar detta.

1Kapitel

7. Vilka generella kompetenser behöver du om du ska arbeta inom vård och omsorg? Affektiv kompetens – att förstå och hantera sina känslor. Kognitiv kompetens – det du tänker och vet inom ett område. Kompetens att handla – att du har olika alternativ till hur du kan hantera olika situationer.

Får kopieras! © Sara Eweson, Stina Willquist och Gleerups Utbildning AB 15

5. Vad innebär tyst kunskap?

Detta är en kunskap som man har när man har arbetat inom ett område ett tag och har en fingertoppskänsla för vad som behöver göras och hur man kan göra detta.

6. Vad är skillnaden mellan formell och reell kompetens? Formell kompetens är att man har rätt utbildning för det man arbetar med och reell kompetens är att man har erfarenhet av det man arbetar med.

8. Vad menas med allmänmänsklig kompetens? Allmänmänsklig kompetens är att du har kompetens om din egen person och din roll och utveckling som människa.

Betygskriterier för uppdraget

Får kopieras! © Sara Eweson, Stina Willquist och Gleerups Utbildning AB 16 1KapitelUppdrag 1 – Fallbeskrivning

Hur skulle du beskriva tyst kunskap? Vilken tyst kunskap har José?

Betyget A: I beskrivningarna använder eleven med säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget

Betyget E: I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget. Betyget C: I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget

Det är första dagen för José på arbetet. Han blev klar med sina studier på Vård- och omsorgsprogrammet i juni och ville gärna börja arbeta direkt. Under hela våren var han inne på arbetsförmedlingens hemsida och letade efter jobb som verkade spännande. Han fick det jobbet han mest av allt ville ha, på ett LSS-boende i Lund där han bor. José har varit på intervju med både chefen, Sahera och arbetskollegorna och det kändes som att jobbet skulle passa honom perfekt. Sahera var noga med att påpeka att det var viktigt att han blev godkänd på sin utbildning så att han hade formell kompetens för arbetet som undersköterska. José la därför i en extra växel i sina studier de sista veckorna för att vara på den säkra sidan. Sahera påpekade även att det var bra att José hade gjort så många veckors APL i utbildningen. José undrade lite varför det var en bra merit. Ingen av hans APL placeringar hade varit på ett LSS-boende, och det var det enda som gjorde José lite nervös. Hur skulle han klara av alla arbetsuppgifter när han inte hade någon erfarenhet inom just LSS? Han hade läst kursen Specialpedagogik så han hade teoretisk kunskap om funktionsnedsättningar men ingen praktisk kunskap. Under sin intervju med arbetskollegorna blev han dock lite lugnare. Det verkade vara en bra arbetsmiljö och kollegorna verkade ställa upp för varandra. José var inte inte orolig över att han inte skulle komma bra överens med kollegorna och de boende. Han vet att han är bra på att kommunicera och att han är en social person. Svara på följande frågeställningar: Vad är det för skillnad på formell och informell kompetens? Vilken kompetens har José?

3. B eskriv kort hur du skulle kunna utvecklas på den aktuella arbetsplatsen och hur du skulle kunna bidra till arbetsplatsens utveckling.

Får kopieras! © Sara Eweson, Stina Willquist och Gleerups Utbildning AB 17

1Kapitel

Uppdraget går ut på att du ska skriva ett personligt brev till en arbetsplats där du verkligen vill arbeta inom vård och omsorg.

Betyget C: I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget. Dessutom beskriver eleven utförligt den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget A: I beskrivningarna använder eleven med säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

4. Avsluta med att beskriva varför du är bäst lämpad på just den här arbetsplatsen.

2. B eskriv sedan följande: Vilken kunskap du har inom vård och omsorg. Vilken formell kompetens du har inom vård och omsorg. Vilken informell kompetens du har inom vård och omsorg. Vilken erfarenhet du har av vårdpedagogik. Vilken erfarenhet du har om handledning.

Betyget E: I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget. Dessutom beskriver eleven översiktligt den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Uppdrag 2 – Personligt brev

1. B örja med att beskriva vem du är och vilka positiva sidor du har.

Betygskriterier för uppdraget

1KapitelBoktips och länkar

Fördjupningslitteratur om vårdpedagogik, handledning, kunskap och kompetens

Fagermoen, MS. (1993). Sykepleie i teori og praxis – et fagdidaktisk perspektiv. Universitetsförlaget, Oslo. Lauvås P, Handal G (2015) Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur Johansson, B (1996) Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens. Rapport nr. 1996:1, Göteborgs universitet, Institutionen för Vårdpedagogik Selander S, Selander U-B (2015) Professionell handledning. Lund: Studentlitteratur Intressanta länkar om vårdpedagogik, handledning, kunskap och kompetens Forskning från Linköpings universitet Linköpings universitet bedriver mycket forskning inom vård och omsorg. Här kan du läsa om deras nyaste liu.se/forskningsomrade/vardvetenskapforskning

Får kopieras! © Sara Eweson, Stina Willquist och Gleerups Utbildning AB 18

Vårdpedagogik och handledning SARA EWESON STINA WILLQUIST Vårdpedagogik och handledning, Lärarhandledning är ett komplement till läroboken och är tänkt som ett stöd för dig som lärare. Denna lärarhandledning följer elevbokens kapitel så att du enkelt kan hitta material att komplettera och variera din undervisning med. Till kapitlen finns • Introduktion till kapitlet • Lösningsförslag till kapitlets instuderingsfrågor • Uppdrag och övningar • Boktips och länktips. Lärarhandledning

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.