9789140681942

Page 1

Ettan

LÄRARGUIDE

Richard HulténINNEHÅLL

Inledning.......................................................................................4 Att undervisa med Forma Språket....................................5 Reflektion kring den egna undervisningen....................6 Bedömning med FORMA Språket......................................7 Strukturen i FORMA Språket Ettan ................................9 Lektionsidéer till varje kapitel...........................................11 Bonusmaterial (kopieringsunderlag)................................34 Forma Språket Ettan lättlästa texter.................................................34 Bilder på barnen..............................................................................64 Presentation av barnen....................................................................66 Genresidor......................................................................................70 Samtala om och bearbeta text..........................................................74 Tankekarta......................................................................................77 Seriemallar......................................................................................78 Forma bokstäver..............................................................................81 Boken om mig................................................................................85 Hur gör du?....................................................................................86 Matriser..........................................................................................88

3


INLEDNING

Strukturen i FORMA Språket Ettan • Gula sidor är mål- och bedömningssidor. • Blå markering handlar om läsning. • Gröna sidor är skriv- och ritasidor. Längs bak i boken finns bokstavsträningen och enkel ljud­ analys. • Lila sidor är extra uppdrag. • Rosa sidor är gengresidor att komma tillbaka till flera gånger. • Orange markering är samtalsunderlag. FÖRSLAG PÅ ARBETSGÅNG: 1. Samtal om målen. 2. Gemensam läsning och samtal av ny text. Bild- och textbearbetning. 3. Skriv- och rituppgift i anslutning till texten. 4. Arbete med ljudanalys och bokstavsform i slutet på boken. Bedömningssidorna i slutet på varje kapitel bör presenteras i introduktionen av varje arbetsområde/kapitel. Eleverna ska så klart veta vad som ska bedömas och bedömningen görs kontinuerligt av både eleven och dig. Att undervisa med hjälp av FORMA Språket innebär att du skapar en röd tråd i din undervisning. Självklart finns det inget läromedel som kan göra anspråk på att vara heltäckande. Kanske kan detta material ge dig och dina elever inspiration att fundera, reflektera och arbeta vidare med att utveckla hela språket. TRÄNA MERA Träna mera-sidorna är en buffert för de elever som behöver lite extra skrivtillfällen. Sidorna kan också användas för att samla de tre olika genrerna på ett ställe så att du lättare kan visa vad eleven kan vid utvecklingssamtalet. Du väljer.

GENRESIDORNA Genresidorna är affischer som med fördel kan sättas upp i klassrummet så att du snabbt kan visa vad som är typiskt för varje genre. De finns i Forma Ettans lärarwebb och som kopieringsunderlag på sidorna 70–73. FORMA BOKSTÄVER A - Ö Att forma bokstäverna rätt är viktigt! När man automatiserat bokstavsskrivandet avlastas arbetsminnet så att fokus och energi kan läggas på innehållet. Ibland brukar vi lärare säga att det inte gör något om man skriver fel och vänder bokstäverna. Det är självklart att lusten att skriva är det viktigaste när man går i ettan men det ena utesluter inte det andra. Det blir lättare även med lusten om man har en säkerhet i formandet av bokstäverna och slipper att fundera på var man ska sätta ner pennan hela tiden. I FORMA Språket Lärarwebb Ettan finns flera olika underlag för träning av bokstavsformen. Se till att det inte drar ut för mycket på tiden att arbeta igenom bokstäverna en första gång. Återkom sedan hela tiden och repetera formen. I kopieringunderlaget finns det extra underlag för bokstavsträningen. LÄXA Att träna på läsningen är bra att göra hemma och de flesta lärare har olika system för hur man vill ha det. Med FORMA Språket Ettan finns det möjlighet att både läsa och göra en och annan skrivläxa hemma. Du som lärare avgör hur du vill använda uppgifterna i boken. Man kan exempelvis låta barnen göra en skrivuppgift till ett kapitel hemma och tillsammans och också samtala om innehållet i ”samtalarutan”.

9


INLEDNING

Ibland kan det vara skönt som förälder att slippa alltför ”rika” läxor och istället hjälpa till med övningar av färdighetskaraktär. Dela ut ett underlag för hur man formar bokstäverna på det första föräldramötet och be föräldrarna att sitta med när barnen tränar på bokstavsformen så att det blir rätt från början.

HELA alfabetet så att du får koll på om eleverna börjar slarva med formen på bokstaven. Många elever kommer in i olika faser när de börjar få en personlig handstil. Det är bra, men det finns gränser. En del elever börja skriva med pyttesmå bokstäver medan andra snirklar till bokstäverna så att det tar onödigt mycket tid.

GÅNGEN I BOKSTAVSARBETET

MIN BEDÖMNING – FORMA BOKSTÄVER A–Ö

Gången vid bokstavsarbetet hittar du på sidan 81 i FORMA Språket Ettan. Låt eleverna öva på lösblad innan de skriver in bokstäverna i boken. Se till att bläddra igenom boken och samtala om vad de olika illustrationerna föreställer så att det inte är någon tvekan om vad de föreställer. Bokstavsljudet kan finnas både i början, slutet och i mitten av ordet. Man ska alltid sätta ner pennan på pricken först. Sidan 110 i FORMA Ettan är en bedömningssida där eleven får skriva några bokstäver för att visa att de format bokstaven rätt. Du kryssar i när du godkänt formen. Återkom ofta till momentet att skriva igenom

10

Vänta inte med denna sida till allt arbete med bokstäverna är klart. Skapa redan från början en medvetenhet om vad som ska bedömas och återkom några gånger till sidan och stäm av. Det går ju att skriva olika datum vid olika färdigheter. MIN BEDÖMNING – KAPITEL 1–30, FORMA BOKSTÄVER A–Ö I god tid före det sista utvecklingssamtalet i ettan är det lämpligt att fundera igenom denna bedömningssida med eleverna för att man ska kunna sätta in åtgärder under den tid som är kvar under det första skolåret. Kan man allt detta under år ett är man på god väg att forma språket till ett effektivt redskap för lärande.


LEKTIONSIDÉER LÄSA 16

LÄSA 17

Love och Samir tycker att det är en bra idé.

Det snöar

– Visst skulle det vara kul med en snökoja

– Titta, det snöar, ropar Samir.

som man kan bo i, säger Love till Samir.

Klassen tränar på bokstäver.

– Kul men kallt, svarar Samir.

Utanför faller snön mot marken. – Det är mysigt när det snöar, viskar Samir till Love.

av snö. Ella skrattar också.

16

– Man blir rätt blöt när man spelar fotboll, säger Gabriell till Ella. – Du behöver ett par täckbyxor, säger Ella.

SAMTALA

SAMTALA

Vad tyckte barnen i klassen om den första snön?

Vad tror du Gabriell tänkte när hon gick in från rasten?

– Hoppas att det blir så mycket snö

Varför tror du att Love tycker om att bygga kojor?

så vi kan bygga en koja, säger Love.

Vad är en iglo?

Ella och Mira om de vill vara med. – Gärna! svarar Ella och Mira.

Vad har vi för regler om kläder på vår skola?

Det snöar

På rasten frågar Love och Samir

Varför har vi regler?

SKRIVA 16

Skriv och berätta vad du tycker om

hård snö, säger Ella.

Läsa och förstå

– Måste vi ha täckbyxor? frågar Ella. – Ja, det är kallt ute, svarar Gabriell. – Det är jobbigt med täckbyxor när man spelar fotboll, säger Ella. – Skynda dig ut nu, säger Gabriell. Jag kan vara med och spela. Ella, Gabriell och de andra barnen spelar fotboll hela rasten. Ella tycker att det är kul när Gabriell är med.

Samtala om en text • Skriva meningar

39

40

Läsa och förstå

Kopiering Kopiering av av detta detta engångsmaterial engångsmaterial är är förbjudet förbjudet enligt enligt lag lag och och gällande gällande avtal. avtal.

– Det är ett hus av

Kopiering Kopiering av av detta detta engångsmaterial engångsmaterial är är förbjudet förbjudet enligt enligt lag lag och och gällande gällande avtal. avtal.

Kopiering av av detta detta engångsmaterial engångsmaterial är är förbjudet förbjudet enligt enligt lag lag och och gällande gällande avtal. avtal. Kopiering

undrar Samir.

Täckbyxor

Skriv om ditt favoritplagg.

Täckbyxor

att göra på vintern.

– Vad är det?

17

SKRIVA 17

Kopiering av av detta detta engångsmaterial engångsmaterial är är förbjudet förbjudet enligt enligt lag lag och och gällande gällande avtal. avtal. Kopiering

Ella tycker att de ska bygga en iglo.

38

Gabriell ramlar i snön. Hon skrattar och är vit

Samtala om en text • Skriva meningar

41

INLEDNING

INLEDNING

I detta kapitel ökar textmängden något. Se till att de elever som behöver det får extra tid att lyssna på texten via webb eller högläsning. Var noggrann med att läsa texten tillsammans i klassen. Samtala om ord och dess betydelse. Observera att alla texter finns i en lättläst version i kopieringsunderlag och på webben.

Regler är viktiga eftersom de skapar tydlighet. Men det är självklart viktigt att de regler vi har på skolan är förståeliga och väl motiverade. Om reglerna är förankrade bland barnen är det en större förutsättning för att de ska efterlevas. I det här kapitlet ges tillfälle att reflektera kring vilka regler vi har i skolan, varför vi har dem och vem som hittar på dem.

BEARBETA TEXTEN SAMTAL • Vilka årstider har vi och vad kännetecknar dem? • Varför finns det årstider i Sverige? GÅ VIDARE Tillverka ett årshjul och använd det som underlag för skrivandet. 1. Skriv tre meningar om varje årstid. 2. Skriv två sporter till varje årstid. 3. Skriv en typisk maträtt till varje årstid. 4. Skriv en fritidssysselsättning till varje årstid. 5. Skriv en berättelse som utspelar sig under en årstid. 6. Skriv en berättelse där två årstider är med. 7. Varför blir det årstider?

BEARBETA TEXTEN SAMTAL • Hur tror ni Ella uppfattade regeln om täckbyxor? • Kan man ha olika regler för olika tillfällen? • Vad har vi för regler i vår klass? • Varför finns det regler i samhället, på skolan och i vår klass? GÅ VIDARE Gör en regelbok för skolgårdslekar. Många gånger uppstår det konflikter för att vi uppfattar reglerna olika. Visa regelböckerna på elevrådet. Kan vi ha samma regler i alla klasser för: • fotboll • bandy • hoppa rep • spela King • turas om på gungorna • spela kula • hoppa rep I FORMA Språket Ettan tas inte den instruerande texten upp som en egen genre men regler är ett exempel i den genren.

24


Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB.

77

BONUSMATERIAL

Datum: TANKEKARTA Namn:

Tankekarta


LÄSA

SKRIVA

SAMTALA

SPRÅKET är ett basläromedel för årskurs 1–3 och består av praktiska arbetsböcker med ett innehåll som utgår från Lgr 11. Till varje basbok i Forma Språket finns en lärarguide med detaljerade lektionsplaneringar, tips på hur du kan arbeta med böckerna samt kopieringsunderlag för extra träning.

Komplettera med Forma Språket lärarwebbar. Läs mer på www.gleerups.se Lärarguiderna har fått nya omslag från och med 2018, i samband med att elevböckerna släpptes i ny upplaga. Innehållet i lärar­guiderna är detsamma som i de äldre versionerna (med grönt, gult och vitt omslag).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.