Page 1

Vilken bild är rätt?

Vilken bild är rätt?

En enkel klassdiagnos av läsförståelse

En enkel klassdiagnos av läsförståelse

av professor Ingvar Lundberg Varje lärare behöver en enkel och snabbt genomförd kartläggning av elevernas färdighetsnivå i läsning för att kunna bedöma hur många elever som kanske är i behov av särskilda stödinsatser. Ett annat skäl till att man kan behöva en kartläggning av läget i klassen kan vara att man vill följa klassens utveckling och därigenom få en uppfattning om undervisningens effektivitet. Vilken bild är rätt? ger svar på med vilken precision, flyt och säkerhet eleven kan läsa och förstå korta texter, vilken typ av fel eleven gör och elevens läshastighet. Elever som kommer till korta på test av ordläsning och meningsläsning har oftast också stora problem med läsningens alla sidor. Eleverna läser en eller två meningar och får avgöra vilken av fyra bilder som bäst passar in på texten. Testet kan göras på 5 eller 10 minuter och ges till elevgruppen flera gånger, t ex två gånger per termin år 2 och 3. Då kan läraren följa gruppens utveckling över tid och se vilka elever som går raskt framåt och vilka som har en långsam utveckling. Läraren får både ett tydligt underlag för åtgärder och en utvärdering av redan insatta åtgärder.

av professor Ingvar Lundberg med bilder av Eva Leven NATUR OCH KULTUR ISBN 91-27-73245-2 B 9

789127 732452


Varför behöver man diagnostisera? Varje lärare behöver en enkel och snabbt genomförd kartläggning av elevernas färdighetsnivå i läsning för att kunna bedöma hur många elever som kanske är i behov av särskilda stödinsatser. Dessa elever behöver en närmare individuell diagnos så att man får ett så bra underlag som möjligt för att avpassa stödet till den enskilda elevens behov. Ett annat skäl till att man kan behöva en kartläggning av läget i klassen kan vara att man vill följa klassens utveckling och därigenom få en uppfattning om undervisningens effektivitet. Genom en regelbunden mätning av färdighetsnivån, t ex varannan eller var tredje månad, kan man tydligt se vilka elever som gör stora framsteg och vilka som inte utvecklas i tillfredsställande takt. Den grova kartläggningen ska inte behöva ta mycket tid i anspråk. Idealet är om man kan genomföra diagnosen i hela gruppen samtidigt och att det inte behöver ta mer än 10 minuter. Rättningen av provet ska också gå snabbt. Som lärare har man trots allt en begränsad erfarenhet av vad elever i en viss ålder bör klara av. Även med 10 års erfarenhet har man oftast inte haft elever i år 2 mer än ett fåtal gånger. Man har heller ingen större överblick av läget i andra skolor i landet. Ett hjälpmedel som visar hur läget brukar vara i genomsnitt kan alltså vara till stor nytta. Ordkedjetestet är ett vanligt förekommande instrument för att kartlägga elevernas säkerhet och snabbhet i att känna igen skrivna ord. Som sådant fungerar detta test alldeles utmärkt. Men det är inte tillräckligt. Man har också behov av att på ett lika enkelt sätt få veta med vilken precision, säkerhet och snabbhet som eleverna kan läsa och förstå hela meningar och mindre texter.

Läsförståelse Något förenklat skulle man kunna säga att läsning är en fråga om ett effektivt samspel mellan ordavläsning och språklig förståelse. För att förstå en text räcker det således inte med att man är snabb och säker på att känna igen skrivna ord. Man måste också kunna bearbeta den språkliga informationen. I tolkningen av längre texter måste man kunna gå bortom den givna informationen och läsa mellan raderna. Man nalkas texten med ett förhandsvetande, en förförståelse som ger tolkningsramar och möjligheter att dra slutsatser om det som inte direkt står i texten (se lärarhandledningen till Kom och läs! år 2 för en närmare diskussion av begreppet läsförståelse). I följande lilla textavsnitt blir ett sådant tolkningsarbete tydligt: ”Sara skulle på kalas. Hon undrade om Elin skulle gilla en Tin Tin-bok. Hon skakade på spargrisen. Den gav inte ett ljud ifrån sig.” Det som håller samman meningarna i texten, och det som gör det möjligt att skapa innebörd i texten, är den kännedom man har om ett födelsedagskalas. Utan en sådan förhandskunskap, ett sådant tolkningsschema, blir texten helt obegriplig och osammanhängande, även om man kan läsa av varje ord och förstå meningarnas uppbyggnad. Barns förmåga att tolka en sammanhängande text, att kunna läsa mellan raderna och konstruera en inre värld på basis av textens innehåll, är något som inte är så lätt att komma åt med enkla prov. Här handlar det om att ge barnen möjligheter att gå in i ganska långa texter, identifiera sig med huvudpersoner, bli delaktiga i textens fiktiva världar. Det bästa sättet att komma åt barns förmåga till sådan djupare läsning är att man samtalar med barnen om texten. Sådana samtal kan vara mycket givande och i sig innebära verkningsfulla pedagogiska insatser som hjälper barnen i fortsatta försök att tolka texter.

VI LKEN BILD ÄR RÄTT

LÄRARHANDLEDNING

3


6

Barnen tittade på TV medan katten lekte med ett nystan.

Alla klappade händerna när Sara sjöng och Henrik spelade gitarr.

Katten sitter på taket. Gumman klättrar upp på en stege för att hjälpa den att komma ned. Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V I L K E N B I L D Ä R R Ä T T ? • Kopieringsunderlag • ISBN 91-27-73245-2 • Natur och Kultur

När pappa läste tidningen, stod Elin bakom honom och tittade på.


Vilken bild är rätt?

Vilken bild är rätt?

En enkel klassdiagnos av läsförståelse

En enkel klassdiagnos av läsförståelse

av professor Ingvar Lundberg Varje lärare behöver en enkel och snabbt genomförd kartläggning av elevernas färdighetsnivå i läsning för att kunna bedöma hur många elever som kanske är i behov av särskilda stödinsatser. Ett annat skäl till att man kan behöva en kartläggning av läget i klassen kan vara att man vill följa klassens utveckling och därigenom få en uppfattning om undervisningens effektivitet. Vilken bild är rätt? ger svar på med vilken precision, flyt och säkerhet eleven kan läsa och förstå korta texter, vilken typ av fel eleven gör och elevens läshastighet. Elever som kommer till korta på test av ordläsning och meningsläsning har oftast också stora problem med läsningens alla sidor. Eleverna läser en eller två meningar och får avgöra vilken av fyra bilder som bäst passar in på texten. Testet kan göras på 5 eller 10 minuter och ges till elevgruppen flera gånger, t ex två gånger per termin år 2 och 3. Då kan läraren följa gruppens utveckling över tid och se vilka elever som går raskt framåt och vilka som har en långsam utveckling. Läraren får både ett tydligt underlag för åtgärder och en utvärdering av redan insatta åtgärder.

av professor Ingvar Lundberg med bilder av Eva Leven NATUR OCH KULTUR ISBN 91-27-73245-2 B 9

789127 732452

9789127732452  
9789127732452  

En enkel klassdiagnos av läsförståelse av professor Ingvar Lundberg med bilder av Eva Leven NATUR OCH KULTUR 9 789127 732452 ISBN 91-27-7324...