9789127461635

Page 1

Här får du redskap att kommunicera med alla

• • • • • •

Fotograf: Oskar Omne

Malin Reuterswärd, pedagog

David Edfelt, psykolog

Författarna har gedigen erfarenhet av arbete med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är centrala inslag. De utbildar, handleder och coachar pedagoger, barn och föräldrar. Här kan du läsa mer om författarna och boka föreläsning: nok.se/bokaforfattare

ritprat seriesamtal sociala berättelser sociala manus samtalsmatta påståendeformulär.

Boken vänder sig till dig som blivande eller verksam lärare i skola och fritidshem eller som på annat sätt arbetar med barn och unga. De metoder som beskrivs här hjälper dig att nå fram, även till elever med exempelvis autism och adhd, och att bättre förstå vad de vill och behöver. Eleverna får samtidigt stöd i att uttrycka sig och att utvecklas i det sociala samspelet, tillsammans med en stärkt känsla av tillhörighet och självständighet. Upptäck kraften i kommunikation med stöd av visuella redskap och berättelser för samtal med såväl individ som grupp. Barns röster behöver bli hörda!

Samtalsmetoder i skolan

Fotograf: Frida Funemyr

Cajsa Jahn, lärare

dina elever – inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen. På ett konkret och inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda dagliga aktiviteter, lösa konflikter etc. Exempel på metoder:

Cajsa Jahn | Malin Reuterswärd | David Edfelt

Fotograf: Frida Funemyr

a Vad sk Hjälp! göra? jag

När jag behöv er hjälp ska jag räcka upp han den. I samma höjd som huvudet är lag om.

följa Vill duig hem? med m

Cajsa Jahn Malin Reuterswärd David Edfelt

Johanna Lindgren Chin Specialpedagog och förstelärare

Samtalsmetoder i skolan

Här har vi en viktig och konkret bok med handfasta tips och råd kring verktyg och metoder för alla barn och elevers rätt att förstå och göra sig förstådda. Läs tillsammans i arbetslaget eller på egen hand för kunskapspåfyllning och inspiration!

Bara i svart

vart

s Bara i

FÖRSTÅ OCH NÅ FRAM TILL DINA ELEVER

ernativ ta – alt

t Färgsa

Det här är en bok som handlar om så mycket mer än bara samtalsmetoder – det här är boken för alla som vill utvecklas kommunikativt till fördel för eleverna och den egna undervisningen. Boken innehåller ett smörgåsbord med olika användbara exempel som vuxna i skolan kan pröva, lära sig av och anpassa till den egna skolkontexten.

Färgsatta – al

ternativ

Julia Andersson Leg. logoped

Att kommunicera är inte alltid så lätt. Om du som vi och många andra upplever att du inte alltid når fram till dina elever, vare sig det gäller en konflikt eller instruktion, är detta boken för dig. Den lyfter tekniker och metoder på ett sätt som gör att du lätt kan använda dem i vardagen. En bok som varje pedagog borde ha i sin ”verktygslåda” för att med framgång nå eleverna. Malin Fredriksson och Frida Persson Lärare och författare

ISBN 978-91-27-46163-5 Omslag: John Persson/ArtStory

9 789127 461635

Jahn_Samtalsmetoder_omsl_hela7.indd Alla sidor

2022-09-02 16:30


Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 2

2022-09-01 08:36


Innehåll Inledning

5

1. Att förstå och göra sig förstådd 2. Samtals- och ritmetoder 3. Ritprat och seriesamtal 4. Sociala berättelser 5. Sociala manus 6. Samtalskort

41

55

59

10. Figurer

62

66

11. Relationscirklar

70

12. Motiverande chattsamtal 13. Berättande samtal 14. Rollspel

73

78

81

15. Att komma igång

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 3

35

51

9. Samtalsmatta

Källor

22

46

7. Påståendeformulär 8. Skalor

10

84

90

2022-09-01 08:36


4

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 4

2022-09-01 08:36


Inledning Du som lärare kommunicerar med dina elever i många olika sammanhang: när du ska ge instruktioner, förklara något viktigt eller förbereda klassen inför olika händelser. Du kommunicerar också för att hjälpa till att lösa konflikter eller andra problem, vid utvecklingssamtal och mer förtroliga samtal. Med vissa elever är det lätt att få till en dialog, ditt budskap går fram, eleven förstår och kan kommunicera sina tankar och känslor, ställer frågor om något är oklart och kommer kanske också själv med förslag. Med andra är det betydligt svårare. Någon riktig dialog uppstår inte. Enkla instruktioner kan behöva upprepas många gånger utan att du egentligen vet om eleven har förstått. Samtalen består främst i att du ställer frågor, det blir envägskommunikation, och du har svårt att avgöra vad eleven tänker och tycker. Inte sällan uppstår missförstånd vilket kan leda till onödiga konflikter och starka känslor, ibland med utagerande beteenden som resultat. Att samtala är en konst. Ett bra samtal, där lärare och elev möts och förstår varandra, kan vara skillnaden mellan delaktighet och utanförskap, förståelse och feltolkningar, att lyckas eller att inte göra det. Hur kan du kommunicera så att eleven tar till sig information och vet vad hen ska göra? Vad är viktigt att tänka på för att underlätta en god dialog och vilka samtalsmetoder passar bäst för olika elever och situationer? I den här boken ska vi visa hur du lättare kan nå fram till dina elever. Vissa av de metoder vi presenterar här hjälper dig att formulera rätt frågor

5

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 5

2022-09-01 08:36


eller handlar om ditt förhållningssätt, andra kan du använda för att förstärka ditt budskap eller underlätta för eleven att själv uttrycka sig. Här finns metoder som fungerar som ett visuellt stöd, till exempel ritprat, seriesamtal och olika skalor. Här finns också sociala berättelser, sociala manus och påståendeformulär. Dessutom beskriver vi kärnan i välkända metoder för samtal, såsom giraffspråket, jag-budskap, motiverande samtal och samarbetsbaserad problemlösning. När du som lärare utvecklar ditt sätt att kommunicera öppnar du samtidigt för dina elever att göra samma sak. Många av de lärare som redan använder sig av de metoder vi beskriver i boken ser att även eleverna börjar använda dem, både när de kommunicerar med klasskamrater och med lärare och andra vuxna. Det blir helt enkelt en win-win-situation – både du och dina elever får redskap att förstå och nå fram till varandra. Några av de elever som det är svårare att kommunicera med, och där det lätt blir missförstånd, kan ha diagnoser som exempelvis autism eller adhd, eller någon form av språkstörning. Andra kanske främst är sena i sin utveckling jämfört med sina kamrater och bara behöver lite mer tid för att mogna. Alla elever, oavsett individuella förutsättningar, är dock i behov av tydlig kommunikation. Därför kan du använda dessa metoder med alla elever, inte enbart tillsammans med dem som har specifika svårigheter inom ett eller flera områden.

Begripligt, hanterbart och meningsfullt Vi som har skrivit den här boken har tidigare delat med oss av våra kunskaper i en serie böcker om det som kallas för tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik går ut på att göra vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever. En viktig del i det arbetet är att hjälpa eleverna förstå vad de ska göra och varför, hur, var, med vem etc. För

6

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 6

2022-09-01 08:36


många elever är just frågan om varför något ska göras helt central, att de förstår det är av yttersta vikt för att de överhuvudtaget ska få något gjort. De metoder vi beskriver i den här boken är skapade för att underlätta kommunikationen med elever som av någon anledning har svårt att behålla fokus eller kämpar med exempelvis det sociala samspelet, språket eller förståelse. Det är ett sätt att arbeta som kan ha mycket stor betydelse för dessa elever, men det kan underlätta kommunikationen även med elever som till vardags inte uppvisar några specifika svårigheter. Ibland kan låsningar uppstå i kommunikationen och vi som vuxna behöver komma längre. Idag är det allt fler vuxna i skolan som på olika sätt försöker visualisera information i kommunikationen med sina elever. Många pedagoger vi talat med som skapat sig en vana att rita tillsammans med sina elever för att till exempel förklara hur något ska ske eller för att reda ut en konflikt, kan inte tänka sig att göra det på det ”gamla sättet”, när all sådan kommunikation enbart skedde med ord. De har sett värdet av att använda sig av förstärkning i form av bilder, gester och tecken för att nå fram, få elevernas perspektiv och skapa dialog. De har märkt att samtalen blir bättre, att eleverna lättare förstår, att lösningarna ligger närmare till hands. Alla elever har inte förmågan att klä sina tankar och känslor i ord. Visuella metoder kan ge ingångar till dessa elever som man inte visste var möjliga. En enkel sak som att sätta sig med eleven och rita upp ett händelseförlopp kan vara förlösande.

Bokens bakgrund Läroplanen är tydlig med uppdraget: att stötta elevernas utveckling i riktning mot ansvarstagande, nyfikna, samarbetsorienterade och självständiga individer som ska kunna hantera en mängd olika utmaningar, såväl

7

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 7

2022-09-01 08:36


kunskaps- och skolrelaterade som sociala. För att klara av detta är god kommunikation central, för såväl elev som lärare. Värdegrunden beskriver vikten av att lyssna på andra och även att själv kunna uttrycka sina tankar. Det gäller för alla i skolan. De metoder som presenteras i den här boken kan du som lärare använda för att nå fram med ditt budskap och för att få elevens bild av något du undrar över – men också för att hjälpa eleven att uttrycka sig.

Bokens innehåll De två första kapitlen ger grundläggande kunskaper om kommunikation, om hur hjärnan fungerar och gynnsamma förhållningssätt som ramar in de metoder och strategier som sedan presenteras en efter en i de resterande kapitlen. Bokens kärna består av dessa strategier, som illustreras rikligt för att du lätt ska kunna komma igång och arbeta med dem tillsammans med eleverna. På slutet ger vi några goda råd inför att du tar första steget.

Målgrupp och intention med boken Vi vänder oss till dig som arbetar som lärare i skolan men även till resurs­ pedagoger, specialpedagoger och annan fritids- eller stödpersonal. För att förenkla språkligt skriver vi genomgående lärare om dig som läsare. Du kan lika gärna ha en annan tjänst eller en annan utbildning bakom dig. Det viktiga är att du träffar elever i ditt jobb och vill utveckla ditt sätt att kommunicera med dem. Målet med boken är att du ska lyckas bättre i din kommunikation med eleverna så att deras vardag blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull. De strategier vi beskriver här kan du börja använda redan idag, de kräver

8

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 8

2022-09-01 08:36


inte någon stor insats eller stora resurser. De kan förfinas om du gör dem till dina egna och använder dem många gånger. Vi säger inte att de är lösningen på alla problem, men de kan vara avgörande i många situationer. Och glöm inte att involvera eleverna – de kan komma med nya infallsvinklar och idéer kring strategierna som kan utveckla användningen av dem under skolgången. Det kan de ha nytta av också senare i livet.

9

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 9

2022-09-01 08:36


1. Att förstå och göra sig förstådd Vi människor föds med en förmåga att kommunicera. Det lilla barnets skrik, kroppen som vrider sig och ansiktet som skrynklas ihop får föräldrar att agera. De matar och vyssar, byter och tröstar. När de ser att barnet samlat sig och mår bättre infinner sig ett lugn. Under de första åren utvecklas förmågan att kommunicera på ett fa­ scinerande sätt, och när det är dags att börja skolan har barnet inte bara ett större ordförråd utan har också lärt sig använda både kroppsspråket och rösten på ett mer avancerat sätt. I det här kapitlet kikar vi på vad kommunikation är och hur både ord och känslor spelar roll. Vi tittar också på några funktioner i hjärnan som är viktiga när vi kommunicerar och som vi behöver för att vi ska kunna styra oss själva mot mål.

Kommunikation Kommunikation kan definieras som ”överföring av information”. Mellan människor sker den både språkligt – verbalt – och icke-verbalt. Vi kan kommunicera genom gester, mimik och kroppsspråk, men även röst, tonfall och språkets rytm och melodi spelar roll. Dessa komponenter påverkas av det känslomässiga innehållet, men även av den fysiska miljön, symboler, ljud- och ljusförhållanden. Det är inte bara en part inblandad i kommunikationen, det finns både

10

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 10

2022-09-01 08:36


en sändare och en mottagare. Mottagaren, i det här fallet ofta eleven, ska förstå budskapet, processa innehållet och ge någon form av respons på det som sagts. Sedan gäller det att den vuxna svarar, så att en dialog uppstår. Detta är en minst sagt komplex process.

Dialog I en dialog är två eller flera personer involverade, till skillnad från monologen där det bara är en person som talar. När vi pratar med barn och ungdomar vill vi gärna att kommunikationen ska leda till ett ”möte” där en fråga förs framåt och vi skapar en relation, förmedlar tankar eller får ta del av något som är viktigt. Vi kanske pratar med en elev om något den tycker är intressant, eller om en specifik upplevelse, en konflikt eller annan händelse. Oavsett vad samtalet handlar om vill vi att det ska finnas någon form av ömsesidighet. Ibland i form av ett hummande eller en nickning som bekräftelse på att eleven har hört, men det kan också vara ett ord­utbyte, en dialog. Med vissa elever är det lätt att dialogen faller platt, det blir aldrig något mer än envägskommunikation. Det kan finnas många orsaker till det: ointresse, tidsbrist, rädsla, otrygghet eller stress, för att nämna några. När vi pratar med elever behöver vi vuxna alltid fundera över förutsättningarna för dialog. Är det rätt läge? Behöver vi vara på en annan plats? Hur mår eleven? Finns det andra som hör eller stör? Vi kan också behöva tänka på hur vi själva kommunicerar. Vuxna är inte alltid mästare på att skapa dialog. Alltför ofta ser vi samtal där den vuxna talar till istället för med eleven. En dialog kräver förstås mer än att den vuxna ”pratar på” medan eleven sitter tyst eller bara bekräftar att hen hört budskapet. Vill vi få till förståelse, aktivitet och ömsesidighet behöver vi jobba för det.

11

Jahn_Samtalsmetoder_inlaga_5.1.indd 11

2022-09-01 08:36


Här får du redskap att kommunicera med alla

• • • • • •

Fotograf: Oskar Omne

Malin Reuterswärd, pedagog

David Edfelt, psykolog

Författarna har gedigen erfarenhet av arbete med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är centrala inslag. De utbildar, handleder och coachar pedagoger, barn och föräldrar. Här kan du läsa mer om författarna och boka föreläsning: nok.se/bokaforfattare

ritprat seriesamtal sociala berättelser sociala manus samtalsmatta påståendeformulär.

Boken vänder sig till dig som blivande eller verksam lärare i skola och fritidshem eller som på annat sätt arbetar med barn och unga. De metoder som beskrivs här hjälper dig att nå fram, även till elever med exempelvis autism och adhd, och att bättre förstå vad de vill och behöver. Eleverna får samtidigt stöd i att uttrycka sig och att utvecklas i det sociala samspelet, tillsammans med en stärkt känsla av tillhörighet och självständighet. Upptäck kraften i kommunikation med stöd av visuella redskap och berättelser för samtal med såväl individ som grupp. Barns röster behöver bli hörda!

Samtalsmetoder i skolan

Fotograf: Frida Funemyr

Cajsa Jahn, lärare

dina elever – inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen. På ett konkret och inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda dagliga aktiviteter, lösa konflikter etc. Exempel på metoder:

Cajsa Jahn | Malin Reuterswärd | David Edfelt

Fotograf: Frida Funemyr

a Vad sk Hjälp! göra? jag

När jag behöv er hjälp ska jag räcka upp han den. I samma höjd som huvudet är lag om.

följa Vill duig hem? med m

Cajsa Jahn Malin Reuterswärd David Edfelt

Johanna Lindgren Chin Specialpedagog och förstelärare

Samtalsmetoder i skolan

Här har vi en viktig och konkret bok med handfasta tips och råd kring verktyg och metoder för alla barn och elevers rätt att förstå och göra sig förstådda. Läs tillsammans i arbetslaget eller på egen hand för kunskapspåfyllning och inspiration!

Bara i svart

vart

s Bara i

FÖRSTÅ OCH NÅ FRAM TILL DINA ELEVER

ernativ ta – alt

t Färgsa

Det här är en bok som handlar om så mycket mer än bara samtalsmetoder – det här är boken för alla som vill utvecklas kommunikativt till fördel för eleverna och den egna undervisningen. Boken innehåller ett smörgåsbord med olika användbara exempel som vuxna i skolan kan pröva, lära sig av och anpassa till den egna skolkontexten.

Färgsatta – al

ternativ

Julia Andersson Leg. logoped

Att kommunicera är inte alltid så lätt. Om du som vi och många andra upplever att du inte alltid når fram till dina elever, vare sig det gäller en konflikt eller instruktion, är detta boken för dig. Den lyfter tekniker och metoder på ett sätt som gör att du lätt kan använda dem i vardagen. En bok som varje pedagog borde ha i sin ”verktygslåda” för att med framgång nå eleverna. Malin Fredriksson och Frida Persson Lärare och författare

ISBN 978-91-27-46163-5 Omslag: John Persson/ArtStory

9 789127 461635

Jahn_Samtalsmetoder_omsl_hela7.indd Alla sidor

2022-09-02 16:30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.