9789127457546

Page 1

VAD KAN DET BERO PÅ? Gunilla Carlsson Kendall

Vad kan förskolan göra för att stötta barn med försenad utveckling? En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Andra barn har helt enkelt lite svårare att lära sig nya saker snabbt och behöver extra tid för att bemästra färdigheter. I boken får du en beskrivning av vilka svårigheter som kan uppstå och förslag på vad ni som pedagoger kan tänka på när ni söker lösningar. Du får också stöd för hur ni kan göra för att underlätta svåra situationer samt för att få till en bra kommunikation med föräldrarna. I boken finns också en kort beskrivning av diagnosen Intellektuell funktionsnedsättning.

FÖRSENAD UTVECKLING – VAD KAN DET BERO PÅ?

FÖRSENAD UTVECKLING

F Ö R S KO L E P O C K E T

FÖRSENAD UTVECKLING VAD KAN DET BERO PÅ? Gunilla Carlsson Kendall

Gunilla Carlsson Kendall är legitimerad psykolog och arbetar med utbildning och handledning av pedagoger, psykologer och andra professionella inom bland annat förskola och skola. Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med neuropsykiatrisk problematik och inlärningssvårigheter. Fler titlar i serien hittar du på nok.se/forskolepocket Förskolepocket är lättlästa och greppbara handböcker som ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör förskolan. Böckerna vänder sig till pedagoger men passar alla som möter barn i förskoleåldern.

ISBN 978-91-27-45754-6

9 789127 457546

Försenad utveckling_cover.indd Alla sidor

2020-11-16 15:24INNEHÅLL Inledning  4 Barns utveckling under de första åren  7 Vad är intelligens?  31 Undervisning i förskolan  46 Prata med föräldrarna 57 Intellektuell funktionsnedsättning (IF)  65 Slutord  76 Referenser och länkar  78

Försenad utveckling_inlay.indd 3

2020-11-16 15:16


Inledning Barn är individer och visar tidigt upp sin alldeles egna uppsättning av egenskaper och personlighetsdrag. Utvecklingen går språngvis och snabbt under de år barnen går i förskolan. Det finns utvecklingssteg som barn vanligen tar vid en viss ålder, men variationen är stor. För många barn rullar utvecklingen bara på, medan andra stöter på svårigheter under utvecklingens gång. Ungefär 10 procent av alla barn i förskoleåldern har något slags problem som hänger ihop med utvecklingen och som föräldrar söker hjälp och stöd för hos sjukvården (Gillberg 2018). Vi talar idag mycket om barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter som adhd och autism. Detta är diagnoser som många känner till och har en del kunskap om, vilket innebär att det är en vanlig frågeställning när barn utreds. En grupp som man däremot inte pratar så mycket om är de barn som är försenade i sin utveckling inom flera områden under förskoletiden och som inte verkar komma ikapp de andra, utan där skillnaden mellan dem och andra barn snarare ökar under uppväxtåren. Ibland visar det sig att de svårigheter som ett barn har är mer generella än specifika; det är inte bara ett utvecklingsområde som är påverkat, utan barnet är försenat på flera områden i sin utveckling. Omkring 1–1,5 procent 4

Försenad utveckling_inlay.indd 4

2020-11-16 15:16


av befolkningen har så stora svårigheter med inlärning och att klara färdigheter i vardagslivet, att de får diagnosen Intellektuell funktionsnedsättning (IF), tidigare kallad utvecklingsstörning. Samtidigt har många andra liknande svårigheter med att lära och förstå, fast lindrigare. En del barn har helt enkelt lite svårare att lära sig nya saker snabbt och behöver extra tid för att bemästra färdigheter. Det finns en normalfördelningskurva för många aspekter av utvecklingen. Det är vanligare att befinna sig i mitten av den här kurvan, men lika normalt att befinna sig i den nedre eller övre delen av kurvan. När det kommer till svårigheter med att lära och förstå pratar vi om intelligens (eller teoretisk begåvning), vilket tyvärr är ett väldigt laddat och tabubelagt begrepp. Men precis som vissa barn utmärker sig genom att prata tidigt, lära sig läsa och vara snabba på problemlösning, så finns det lika många barn som behöver mer tid på sig än genomsnittet. Det finns en stor variation inom vilken barngrupp som helst. Detta behöver inte innebära något problem på förskolan, men kan märkas i vissa situationer. Barn som är försenade i sin utveckling har till exempel inte uppnått samma nivå av självständighet när det gäller toalettbestyr eller påklädning, vid samma tidpunkt som de andra. De kan ha det svårare i övergången till skolan och har en långsammare inlärningstakt. De kan behöva kämpa mer i skolan. Många av dessa barn kommer att klara sig bra i livet om de hittar en bra plats och 5

Försenad utveckling_inlay.indd 5

2020-11-16 15:16


får möjlighet att utveckla sina styrkor. Den här boken handlar om just dessa barn, som har svårt med teoretiskt tänkande. Boken tar upp tecken på försenad utveckling och vad som kan vara viktigt att tänka på i förskolan för att kunna möta barn med olika utvecklingstakt. En försenad utveckling kan innebära att ett barn kommer ikapp de jämnåriga, men kan också innebära att skillnaden mellan detta barns och andra barns utveckling kvarstår och kanske också ökar med tiden. Boken handlar om de barn som fortsätter att utvecklas, men gör det i lite långsammare takt än många av de andra barnen i åldersgruppen. Jag kommer även att beskriva intellektuell funktionsnedsättning och ge exempel på hur de svårigheterna kan te sig i ett utvecklingsperspektiv. Alla har inte samma förutsättningar från början – men alla måste få möjlighet att utvecklas så bra som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. För att kunna undvika misslyckanden som kan leda till dåligt självförtroende och sjunkande självkänsla, är det viktigt att hitta rätt kravnivå så att barnen kan lyckas i så många situationer som möjligt. Här finns det saker att tänka på redan på förskolan. Jag hoppas att boken kan hjälpa dig som pedagog att uppmärksamma de här svårigheterna och ge stöd till dig i ditt viktiga arbete! Gunilla Carlsson Kendall

6

Försenad utveckling_inlay.indd 6

2020-11-16 15:16


Barns utveckling under de första åren Förskoleåldern är de år då människan genomgår den snabbaste utvecklingen under sitt liv (Lagercrantz 2012). Aldrig någonsin utvecklas hjärnan så snabbt som under de första två åren! Kontakterna mellan olika celler i hjärnan både utvecklas och avvecklas. Det går att likna den process som hjärnan genomgår, vid det som man gör när man beskär ett träd – man låter vissa grenar växa sig starka genom att ta bort andra. Det sker en specialisering i barnens hjärnor, som är beroende av den miljö de växer upp i. Barn föds till exempel med förmågan att förstå alla världens språk, så det är omgivningens språk som avgör vilka kopplingar som ska finnas kvar och växa sig starkare. Förmågor utvecklas i takt med att hjärnan utvecklas och barnen möter världen. En liten bebis är hjälplös utan andra och en femåring är kapabel att både prata för sig och klara en hel del saker på egen hand. Ett barns utveckling följer inte en stadig linje, utan utvecklingen av hjärnan tar kvalitativa ”språng” vid olika tidpunkter: omkring 2–3 månader, 8–12 månader, 18 månader, vid 4 och 7 års ålder, och senare i puberteten (Lagercrantz 2012). Barn utveckling under de första åren är delvis förprogrammerad. De flesta barn lär sig 7

Försenad utveckling_inlay.indd 7

2020-11-16 15:16


att gå och börjar använda de första orden vid ungefär samma tidpunkt, även om det alltid finns en individuell variation. Att utvecklingen går språngvis lägger du som pedagog på förskolan förmodligen märke till när ett barn, till exempel efter sommaruppehållet, plötsligt bemästrar något som det inte kunde tidigare. Biologiska faktorer ligger bakom ordningen som barn utvecklas på, men hur barnens uppväxtförhållanden ser ut är också mycket viktiga för deras utveckling. Stöd, stimulans och intresserade vårdare är viktigt för alla barn. De flesta barn är intresserade av omgivningen och kommer att lära genom att undersöka, smaka på eller fråga om företeelser som de stöter på. Det som behövs då är någon som intresserar sig tillsammans med dem, svarar på frågor, visar ett positivt intresse och visar upp världen i en lagom takt. Barn behöver inte tränas för att börja gå, utan behöver främst hjälp att träna på ett tryggt sätt. När man börjar förstå den här utvecklingsprocessen är det lätt att bli förundrad över hur ofta allting bara fungerar. Samtidigt finns det en stor variation mellan individer och för en del barn flyter inte de olika utvecklingsstegen lika smidigt. Varför är det så? Det kan självfallet bero på någon identifierbar skada eller förändring i hjärnans uppbyggnad, eller på att ett barns uppväxtmiljö har en väldigt negativ inverkan på barnet. Det finns också ärftliga faktorer som kan spela roll – det är vanligt att det i familjen finns andra med liknande drag. 8

Försenad utveckling_inlay.indd 8

2020-11-16 15:16


Men många gånger är det inte så lätt att identifiera någon direkt orsak till varför ett barn inte riktigt håller samma utvecklingstakt som sina jämnåriga. En del barn är helt enkelt försenade i sin utveckling utan synbar orsak.

Utvecklingsstegen under ett barns första år För dig som är intresserad av en beskrivning av de olika utvecklingsstegen finns det mycket lättåtkomligt på internet. Två väldigt bra källor är Rikshandboken Barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) och Vårdguiden 1177 (1177.se), som båda är digitala. I Rikshandboken finns också information om vad de olika utvecklingskontrollerna på BVC innehåller – och vad de olika uppgifterna är till för att undersöka.

Så följs ett barns utveckling Utvecklingskontrollerna på barnavårdscentralen (BVC) är till för att följa ett barns utveckling och upptäcka avvikelser i den förväntade utvecklingen. Barnets utveckling följs med hjälp av olika uppgifter och frågor vid vissa åldrar, som belyser olika delar av utvecklingen. Om barnet inte kan genomföra uppgifter som förväntat med tanke på åldern, så kommer man troligtvis att pröva vid något annat tillfälle först, men sedan kan det bli aktuellt att barnet följs upp genom att till exempel få träffa en barnläkare eller psykolog. Då kommer en första bedömning att ske. 9

Försenad utveckling_inlay.indd 9

2020-11-16 15:16


Det finns som sagt en variation i takten som barn utvecklas i, men också ett område som skillnaden i utvecklingstakt vanligen håller sig inom. Barn kan ha sin egen normalkurva som skiljer sig lite från andras, men ändå följa ”sitt” spår. Skulle vi titta på alla barns längd eller vikt och lägga in de värdena längs en linje, från små till stora, skulle vi se att det blir en kulle på linjen. Några barn kommer att vara mycket små när de föds – kanske på grund av att de föds för tidigt. Det finns också några barn som är riktigt stora vid födseln. Födelsevikten är inte jämnt fördelad över alla skalans värden, utan det är vanligare att ligga kring genomsnittet. Det finns alltså färre individer ut mot kanterna i kurvan. Det är inte mer normalt att vara genomsnittlig – men det är vanligare.

Vilka är samhället anpassat för? Om vi skulle mäta längd hos alla vuxna människor i det här landet så skulle de flesta ligga runt medellängden som är omkring 168 cm för kvinnor och 180 cm för män. De flesta finns i något slags medelområde och sedan blir det färre och färre individer i de extrema ändarna. Under 140 cm och över 220 cm finns det inte så många personer. Jag som skriver detta är inte genomsnittlig, men inte heller utanför det som räknas som normal längd; jag är 155 cm lång. Om du tittar på bilden här till höger, som visar en normalfördelningskurva, skulle jag stå långt ut på vänstra sidan. 10

Försenad utveckling_inlay.indd 10

2020-11-16 15:16


Har du tänkt på hur högt det är upp till hyllorna som sitter i köket eller affären? Om du är av medellängd har du troligtvis aldrig tänkt på det, men om du är kort som jag så kommer du att tänka på det varje dag. Du kommer att behöva be om hjälp eller använda hjälpmedel för att klara det som alla andra kan. I köket kan jag till exempel bara använda de nedersta hyllorna på ett bekvämt sätt och i affären behöver jag ofta be om hjälp eller försöka få saker att trilla ner från högre hyllor på ett kontrollerat sätt. Frysboxar är det samma sak med; varor är för långt ner om det inte är ett berg av varor. Under årens lopp har jag mött mängder av människor som har haft samma upplevelser och som har mer eller mindre fantasifulla och halvfarliga lösningar på det här problemet: klättrat upp i hyllorna, vippat över kanten 11

Försenad utveckling_inlay.indd 11

2020-11-16 15:16


VAD KAN DET BERO PÅ? Gunilla Carlsson Kendall

Vad kan förskolan göra för att stötta barn med försenad utveckling? En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Andra barn har helt enkelt lite svårare att lära sig nya saker snabbt och behöver extra tid för att bemästra färdigheter. I boken får du en beskrivning av vilka svårigheter som kan uppstå och förslag på vad ni som pedagoger kan tänka på när ni söker lösningar. Du får också stöd för hur ni kan göra för att underlätta svåra situationer samt för att få till en bra kommunikation med föräldrarna. I boken finns också en kort beskrivning av diagnosen Intellektuell funktionsnedsättning.

FÖRSENAD UTVECKLING – VAD KAN DET BERO PÅ?

FÖRSENAD UTVECKLING

F Ö R S KO L E P O C K E T

FÖRSENAD UTVECKLING VAD KAN DET BERO PÅ? Gunilla Carlsson Kendall

Gunilla Carlsson Kendall är legitimerad psykolog och arbetar med utbildning och handledning av pedagoger, psykologer och andra professionella inom bland annat förskola och skola. Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med neuropsykiatrisk problematik och inlärningssvårigheter. Fler titlar i serien hittar du på nok.se/forskolepocket Förskolepocket är lättlästa och greppbara handböcker som ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör förskolan. Böckerna vänder sig till pedagoger men passar alla som möter barn i förskoleåldern.

ISBN 978-91-27-45754-6

9 789127 457546

Försenad utveckling_cover.indd Alla sidor

2020-11-16 15:24