Page 1

Entreprenรถrskap JOHAN PAULSSON OCH TOBIAS SCHILDFAT


ENTREPRENÖRSKAP JOHAN PAULSSON OCH TOBIAS SCHILDFAT

NA FÖRLAG AB


© Johan Paulsson och Tobias Schildfat Redaktör: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick Grafisk form: Hedh & Franke Layout: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick Produktion: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå

ISBN: ---- Tryckt hos Elanders Fälth & Hässler AB, Ungern  Utgiven av NA Förlag AB, Lund


INNEHÅLL

Inledning

10

1.

Entreprenörskap – vad och varför Entreprenörskapets jämställdhet Varför entreprenörskap? Entreprenörskapet i skolan Entreprenören – vem är det? Beslutsprocessen Entreprenöriell process

12 15 15 18 19 23 24

2.

Jag har en idé Kreativitet Idéutveckling Den kreativa processen Förverkligande Vidareutveckla eller överge? Skydda din idé Immaterialrätt Andra sätt att skydda

28 30 35 36 39 42 43 43 48

Att driva ett projekt Projektet Projektidé Målsättning Planera och organisera Projektplan Genomförandet Utvärdering Hur skapas ett nätverk? Hur nätverkar man?

50 53 53 54 54 56 60 61 63 63

Mötesteknik Varför är mötesteknik viktigt? Vad menas med ett möte? Mötesteknik Vikten av förberedelse Att genomföra ett möte Mötesdokumentation Dokumentation och uppföljning Mötesanteckningar Att tänka på

66 68 69 69 69 70 74 74 75 76

3.

4.

5.

Ledarskap och grupprocesser Ledarskap Situationsanpassat ledarskap Att leda och skapa förändring Motivation Behov Mål Meningsfullhet Belöningssystem Gruppen Grupprocesser Roller När det inte fungerar Konflikthantering Problemlösning

78 80 82 83 85 86 86 88 91 92 93 94 95 96 97

6.

Marknadsföring Tillämpad marknadsföring AIDA(S) Målgruppen SWOT-analys 4P Relationsmarknadsföring PR (redaktionell text) Story telling Word of mouth Gerillamarknadsföring Missnöjda kunder och reklamationer Intern marknadsföring Grafisk profil och varumärke Marknadsplan Visionen Målsättningar för året Strategier för att bäst nå målen Aktiviteter Uppföljning Prissättning Lagar

100 103 103 104 105 105 107 107 107 108 108 109 109 109 112 113 114 114 114 114 115 115


7.

Presentationsteknik Kommunikation Att tala Presentationen Muntlig presentation Skriftlig presentation

118 120 122 124 124 129

8.

Finansiering Planera ditt pengaflöde Likviditetsbudget Resultatbudget Olika former av finansiering Kunder Banken Investerare Släkt, familj och vänner Egen plånbok Dokumentera och följa upp

132 134 135 136 136 136 137 137 138 138 139

Referenser Fotoregister Register

144 148 150


Some people see things as they are and say why? I dream things that never were and say why not? George Bernard Shaw


LÅT RESAN BÖRJA … Twenty years from now you will be more disappointed by the things you did not do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover. Mark Twain

Entreprenörskap handlar om just detta; att våga följa sina drömmar och att bege sig ut på en upptäcktsfärd. Att ta första steget och att våga försöka. Att se motgångar som en naturlig del av resan och inget annat än en möjlighet att lära sig något som gör att man blir bättre rustad för den fortsatta färden. Att hålla ut och att förstå att entreprenörskap tar tid och måste få lov att göra det. Att frukterna kommer på vägen. Att alla inte kommer att smaka bra men att vissa kommer att vara helt underbara och resan väl värd. En resa i entreprenörskapets tecken handlar även om ledarskap. Om att leda sig själv och andra. Det handlar om att vara äkta, att visa omtanke men också att våga tro och visa vägen när ingen annan gör det. Vi har alla ett behov av att bli sedda och att få förverkliga oss själva. Att leda andra handlar om att se sina medmänniskors potential, att guida, sätta upp mål och återkoppla så att var och en känner sig speciell och viktig i sammanhanget. När man har ett gemensamt mål där alla inblandade känner en stark egen motivation att ta sig mot målet har man lyckats skapa det mest kraftfulla sättet som vi människor kan genomföra ett projekt på. Och när drivet finns, inte bara hos entreprenören utan hos varje individ som är med på resan, då händer storslagna saker och tillsammans kan vi förflytta berg och förverkliga våra största drömmar. En resa i entreprenörskapens tecken är en möjlighet alla bör överväga. Väcks din nyfikenhet är det viktigt att du vågar och försöker. En vandring börjar med det första steget. Det steget är ditt att ta. Ha roligt på resan och njut av frukterna längs med vägen. Dream. Explore. Discover. Johan Paulsson och Tobias Schildfat


1 Entreprenörskap – vad och varför

12


ENTREPRENÖRSKAP – VAD OCH VARFÖR?

1

Centralt innehåll Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. 1. Inledning t

Entreprenörskapets jämställdhet

2. Varför entreprenörskap? 3. Entreprenörskapets plats i skolan 4. Entreprenören – vem är det? 5. Entreprenörens beslutprocess, mål- eller resursorienterad 6. Den entreprenöriella processen 13


INLEDNING Han har jagats under lång tid och med olika fångstmetoder, men än så länge har ingen lyckats fånga honom. Alla som säger sig ha sett honom uppger att han är enorm, men de är oeniga om vad som kännetecknar honom.

Citatet ovan är Peter Kilbys. Han är en amerikansk professor i företagsekonomi och gör en liknelse mellan problematiken att definiera entreprenörskap och beskrivningen av ”Heffaklumpen” i barnböckerna om Nalle Puh. Vad är en entreprenör? Vad gör en entreprenör? Du har säkert hört ordet entreprenörskap flera gånger tidigare men har du funderat på dess innebörd? Ofta associeras entreprenörskap med ord som företagsamhet och kreativitet men faktum är att begreppet är svårt att definiera. Det finns idag ingen klar definition av entreprenörskap och begreppets beskrivning tenderar snarare att variera beroende på sammanhanget och ur vilket perspektiv man talar om det. Frågar man en entreprenör kan man få svaret: ”äventyr, ha roligt, göra sin grej”. Tillväxtverket, en svensk myndighet som verkar för svenskt näringsliv har dock en relativt vedertagen och bred definition av entreprenörskap: Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Entreprenörskap handlar alltså till stor del om att ta vara på kreativitet och om att förverkliga idéer. Begreppet är mer eller mindre knutet till etablering av företag. Detta kan vara lite missvisande eftersom många företagsetableringar sker utan några entreprenöriella grunder samtidigt som aktiviteter utanför företagsvärlden kan präglas av ett omfattande entreprenörskap. Vi kommer därför framöver tala om entreprenörskap som en process enligt definitionen ovan. 14


ENTREPRENÖRSKAP – VAD OCH VARFÖR?

n Entreprenörskapets jämställdhet Antalet kvinnliga entreprenörer blir fler och fler men de är fortfarande betydligt färre än sina manliga motsvarigheter. Faktum är att entreprenörskap inom näringslivet traditionellt sett är en mansdominerad verksamhet. Det antas ha flera orsaker, bland annat att det dröjde länge innan kvinnor tilläts driva företag på samma villkor som män (fram till  betraktades till exempel gifta kvinnor som omyndiga och kunde enligt lagen inte ingå ekonomiskt bindande affärer). Men det är inte bara historien som skapat en skillnad mellan män och kvinnor, valet av bransch har också en stor betydelse. Kvinnor är kraftigt överrepresenterade inom till exempel utbildning och sjukvård, branscher som präglas av anställningsformer snarare än eget företagande. Dessutom anser en del forskare att den rådande samhällsnormen inte uppmuntrar kvinnor i samma utsträckning som män att starta eget företag. Oavsett anledning finns det en stor potential inom kvinnligt entreprenörskap som inte tas till vara men som är viktigt, inte minst för kvinnor som grupp och för samhällets tillväxt.

1

Flera satsningar görs för att påverka och uppmuntra fler kvinnor att starta företag och utveckla sin entreprenöriella potential. Ett exempel är driftig.nu som är en mötesplats för kvinnliga entreprenörer.

VARFÖR ENTREPRENÖRSKAP? Förmågan att se möjligheter, att ta vara på idéer och omsätta dem i praktiken har självklart flera fördelar och kan användas på olika sätt, beroende på syftet. Det finns många områden där entreprenörskap bidrar till både utveckling och förbättring. Många menar till exempel att entreprenörskap inom näringslivet utgör själva drivkraften i ekonomier. Det kan leda till förnyelse och förändring, något som för utvecklingen framåt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har entreprenörer en viktig roll eftersom de ofta står för det innovativa, det vill säga nyskapandet som leder till nya tjänster och produkter. Nyskapandet leder till att nya företag startar och fler arbetstillfällen skapas vilket är gynnsamt för den ekonomiska tillväxten och samhällets välfärd. Dessutom har den innovation som präglar entreprenörskapet till stor del bidragit till den teknikutveckling vi ser och använder i vardagen. En entreprenör som startar en affärsdrivande verksamhet ska15


Playing for change är en ideell stiftelse som investerar i sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn och unga. Utvalda entreprenörer kallas för playmakers och erbjuds lönefinansiering och rådgivning av experter inom affärsutveckling, marknadsföring, juridik och kommunikation. Genom att använda sig av näringslivets affärsmässighet utvecklar de sociala entreprenörerna sina samhällsnyttiga idéer.

par både sin egen försörjning och bidrar med skatter till samhället och det allmänna. En person som varit anställd men som säger upp sig och startar ett eget företag bidrar med stora resurser till samhället. Först och främst bidrar entreprenören genom att lämna ett jobb som anställd till någon annan som därigenom får en inkomst. Därefter skapar entreprenören skatteintäkter genom de skatter och avgifter som betalas genom verksamheten och därtill skapar entreprenören sin egen försörjning. Växer företaget och entreprenören anställer fler skapas ytterligare nya arbetstillfällen i samhället. Det är som sagt inte enbart inom den privata sektorn i ekonomiska sammanhang som entreprenörskap förekommer. Entreprenörskap förekommer även i den offentliga sektorn och bidrar till att modernisera skolan, sjukvården och politiken. På senare år har dessutom socialt entreprenörskap vuxit fram som en samhällsnyttig gren inom entreprenörskap. Begreppet är relativt ungt och definitionen tenderar därför att variera. Generellt kan det beskrivas som ett värdegrundsorienterat entreprenörskap som utgår från en social idé. Det syftar helt eller delvis till att bidra till samhället, utan ekonomisk vinning som huvudfokus. 16


ENTREPRENÖRSKAP – VAD OCH VARFÖR?

1

Idag saknar mer än 2,6 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet, 40 procent av världens befolkning saknar tillgång till toalett. Detta skapar stora problem för människor då människans avföring innehåller bakterier, parasiter och virus som sprider farliga och ofta dödliga sjukdomar. I slumområden utanför världens storstäder är bristen på toaletter extra tydlig och i dessa slumområden är folk oftast väldigt fattiga vilket gör att de drabbas hårdare.

Peepoo är en personlig engångstoalett som är självrenande och helt biologiskt nedbrytbar. Den förhindrar avföring från att förorena den omedelbara omgivningen och miljön. Peepoo innehåller ett ämne som heter urea och som annars används i bland annat tandkräm. När urean kommer i kontakt med avföringen sätts en process igång som renar avföringen från alla farliga bakterier och parasiter. Efter användning blir Peepoo värdefullt gödsel som kan öka effektiviteten inom matproduktionen. I urbana slumområden runt om i världen säljs och samlas Peepoo in av små lokala företag, på så sätt stimulerar Peepoo lokala entreprenörer och bidrar till ekonomisk utveckling i utsatta områden.

17


ENTREPRENÖRSKAPET I SKOLAN Detta leder oss till varför du håller den här läroboken i din hand. Hör entreprenörskap verkligen hemma i skolan? Det går att svara på den frågan sett från två olika perspektiv. Det första är utifrån den samhällsnytta som vi beskrivet tidigare. Entreprenörskap driver utvecklingen framåt och är alltså en viktig del av samhällsutvecklingen. Därför har entreprenörskap en plats i skolan. Det andra perspektivet är knutet till individen och utgår från dig som elev. Världen vi lever i blir mer och mer globaliserad och samhällsförändringarna går snabbare. Det är troligt att du i framtiden kommer att vara verksam i företag som ännu inte existerar. För att kunna gå en sådan oförutsägbar framtid – full av möjligheter – till mötes, har ett behov av att ”vara entreprenöriell” vuxit fram. Förmågan att skapa nya strukturer och se möjligheter under förutsättningar som ständigt förändras blir allt viktigare. Genom att ompröva och förnya det som redan görs skapas en sådan beredskap.

Entreprenörskap behöver inte vara knutet till ett eget företag eller projekt. Många anställda utövar entreprenörskap i sina organisationer. Dessa brukar man kalla ”intraprenörer”. De agerar utifrån ett liknande beteendemönster som entreprenörer och ifrågasätter befintliga strukturer och tillvägagångssätt och hittar nya och innovativa sätt att förändra redan befintlig verksamhet. Det är inte alltid intraprenörers framfart sker utan friktion i de organisationer de verkar eftersom de utmanar vedertagna arbetssätt och bryter ny mark. Likafullt vet alla framsynta och långsiktiga företagsledare att utan intraprenörer riskerar företaget att stå stilla och missa nya möjligheter som är avgörande för företagets långsiktiga framgång.

En värld där förutsättningar förändras ger möjligheter för den enskilde att skapa nya verksamheter. En miljö som är stabil är svårare för en liten aktör att beträda och enklare för en stor aktör att behålla greppet om. Så du som läser detta och känner lust att ”göra 18


ENTREPRENÖRSKAP – VAD OCH VARFÖR?

1

din egen grej”, sök områden där förutsättningarna förändras. Då kan du ta vara på en möjlighet snabbare och tidigare än någon annan. Fantastiskt, eller hur?!

ENTREPRENÖREN – VEM ÄR DET? Låt oss nu titta lite närmare på personen bakom entreprenörskap, entreprenören. Vem är det egentligen? Finns det några specifika personlighetsdrag hos en entreprenör? En relativt generell och allmänt accepterad definition beskriver entreprenören som en individ som företar sig något, är nyskapande och risktagande, kan organisera och utveckla nätverk samt ser möjligheter istället för problem (Skolverket, ). Denna beskrivning är dock ganska allmän och säger inte så mycket om entreprenörens personlighet och karaktär, ett ämne som det forskats en hel del kring. Resultaten från sådan forskning har lett till att det idag råder en allmän uppfattning om att det inte finns en speciell personlighetstyp eller vissa egenskaper som garanterar framgångsrikt

Som entreprenör har man ofta oddsen emot sig. Det behövs bättre förståelse för entreprenörerna. Och det behövs förebilder för de studenter som har egna idéer. Niklas Zennström

Niklas Zennström är en av Sveriges mest framgångsrika it-entreprenörer och ligger bakom internettelefonitjänsten Skype. Tre år efter att företaget startade beslutade sig Zennström och hans danske kollega Janus Friis för att sälja sin verksamhet. Prislappen blev drygt 30 miljarder kronor. Idag driver Zennström bland annat investmentbolaget Atomico som investerar i företag som främst är verksamma inom tekniska områden.

19


entreprenörskap. Detta beror helt enkelt på att olika situationer och sammanhang ställer olika krav på entreprenörer. Däremot har man funnit några egenskaper som återkommer mer frekvent än andra hos framgångsrika entreprenörer. Här följer några: t7JMKBOBUUUBSJTLFS t )BOEMJOHTGÚSNÌHB t 4BNBSCFUTGÚSNÌHB t 'ÚSNÌHBBUUTFNÚKMJHIFUFS t ,SFBUJWJUFU t 'MFYJCJMJUFU t .ÌMNFEWFUFOIFU Dessa egenskaper är endast några av de som forskningen genom åren tilldelat entreprenörer. Andra egenskaper som nämnts är till exempel social kompetens, förmåga att hantera motgångar, prestationsbehov samt förmågan att inspirera. Några menar dessutom att entreprenörer har ett lågt behov av status och makt samt att de ofta är humoristiska. Självklart är det så att man kan vara kreativ och målmedveten utan att vara särskilt framgångsrik som entreprenör, det är därför det är svårt att hitta en tydlig entreprenörsprofil. Den entreprenöriella processen är helt enkelt för komplex för att sammanfattas i en ”framgångsrik personlighetsprofil”. Som grupp är entreprenörer dessutom en brokig skara eftersom de har olika mål och resurser. En del vill till exempel utveckla nya produkter och fokusera på nyskapandet, andra ompröva det som redan existerar. Entreprenörer kännetecknas av driftighet, djärvhet, uthållighet, kompetens och en stor portion lust och passion. I media framställs ibland entreprenörer som stora risktagare. Vår erfarenhet är snarare att entreprenörer ofta försöker minimera risken men inte låter sig hindras av den. Således är det inget självändamål att ta risker, det är helt enkelt en nödvändighet för att nå vissa mål. Ju lägre risk desto större chans till framgång. 20


ENTREPRENÖRSKAP – VAD OCH VARFÖR?

1

Vi kan alltså konstatera att det finns vissa personlighetsdrag som kan vara gynnsamma för en entreprenör men dessa är ingen garanti för ett framgångsrikt entreprenörskap. Finns det något annat som framgångsrika entreprenörer har gemensamt? Det finns inget absolut svar på den frågan, men något som förenar de flesta entreprenörer är viljan eller intresset att utföra något, en handling. Detta intresse påverkas av flera faktorer som till exempel tidigare erfarenheter samt i vilken utsträckning man upplever sig kunna kontrollera en sådan handling. Entreprenörer har i regel en stor känsla av inre kontroll lokus (se faktarutan på nästa sida) och en stark tilltro till den egna förmågan.

Det var tuffare än jag trodde att driva företag som -åring. Jag kontaktade ett företagsrådgivningscenter, men de såg ingen potential i min affärsidé och trodde inte att jag kunde lyckas som ung tjej. Utöver det fanns varken utbildning, erfarenhet, kapital eller föräldrar som var företagare på min meritlista. Mötet sänkte mitt självförtroende, men jag trodde verkligen på idén med självförsvarssprayer och lyckades till slut låna ihop ett par hundra tusen kronor från familj och vänner och andra företagare i kommunen. Pengarna använde jag till att köpa rättigheter till en självförsvarsspray, som blev grunden till mitt första företag. Therese Albrechtson Efter att ha blivit drogad på krogen bestämde sig då nittonåriga Therese Albrechtson för att starta sin egen verksamhet – att tillverka och sälja säkerhetsspray. Företaget kom att heta Bodyguard och blev startskottet för en karriär som entreprenör. Idag har Albrechtson hunnit starta flera företag och bland annat mottagit utmärkelsen ”bästa entreprenör under trettio år i Europa” av Business Week.

21


Begreppet kontroll lokus beskriver huruvida en individ upplever att han eller hon har en personlig kontroll. En person med inre kontroll lokus upplever att resultat i olika situationer till stor del beror på det egna beteendet. En person med yttre kontroll lokus upplever däremot motsatsen, att resultat till stor del beror på yttre omständigheter som till exempel tur och otur.

Känsla av kontroll är starkt förknippat med den kunskap man har inför en viss handling. Som en bra grund för lyckosamt entreprenörskap kan den kunskapen generaliseras enligt följande: t ,OPXXIBUo%FHSVOEMÊHHBOEFGBLUBLVOTLBQFSTPNCFIÚWT för att konkret kunna genomföra sitt entreprenörskap eller sin aktivitet. t ,OPX XIP o &OUSFQSFOÚSTLBQ ÊS FO TPDJBM GÚSFUFFMTF  TPDJBMU nätverk är därför viktigt för att få socialt stöd, men också för att få tag i resurser. t ,OPXXIFOo5JNJOHÊSWJLUJHU EFUmOOTFUUSÊUUUJMMGÊMMFGÚSEFU mesta. t ,OPXIPXo&OUSFQSFOÚSTLBQÊSFOIBOEMJOHTPSJFOUFSBEQSPcess, därför är det viktigt att ha kunna ta initiativ samt att ha förmågan att genomföra sina idéer. t ,OPXXIZo'SBNHÌOHTSJLUFOUSFQSFOÚSTLBQLSÊWFSSÊUUJOTUÊMMning och mentalitet. (Källa: Landström & Löwengren)

På senare tid har man frångått fokuseringen på personligheterna bakom entreprenörskapet och istället börjat titta på entreprenörens beteende, det vill säga hur han eller hon agerar och fattar sina beslut. Frågan är alltså inte vem entreprenören är utan snarare hur entreprenörens beslutsfattande process ser ut. 22


ENTREPRENÖRSKAP – VAD OCH VARFÖR?

1

Du bör tycka om att lida lite för konsten. Särskilt i början av en entreprenörsresa – för den kräver en uppoffring. Per Holknekt En av grundarna till svenska klädmärket Odd Molly heter Per Holknekt. Med ett cv som bland annat innehåller världsmästartitel i skateboard samt en 18:e plats på världsrankingen i flipperspel skiljer sig Holknekt från många andra. Men hans framgångar som entreprenör är kanske de som imponerar mest. Under samma år som han slutade skolan tog Holknekt ett banklån på 300 000 kronor och startade skateboardbolaget Streetstyle som omsatte 20 miljoner kronor under sitt första år. Han var även med och startade upp klädmärket Svea och hans senaste satsning Odd Molly har bland annat blivit utsett till årets svenska exportföretag av Stockholms handelskammare.

BESLUTSPROCESSEN Lite förenklat kan man säga att en entreprenör baserar sina beslut på antingen: . de resurser han eller hon har eller . de mål han eller hon har. Låt oss titta lite närmre på dessa två beslutsprocesser: Den resursbaserade beslutsprocessen innebär att vem man är och vem man känner används som utgångspunkt för att skapa möjligheter. Denna process handlar om att ”göra om verkligheten” så att nya möjligheter, och därigenom mål skapas. Målen formas, byggs upp och förändras efterhand som processen fortlöper och styrs direkt av entreprenören själv.

RESURS

MÅL

BESLUT

23


Den målbaserade beslutsprocessen innebär det motsatta. Befintliga mål utgör själva utgångspunkten, inte entreprenörens resurser. I en sådan process är det upp till entreprenören att anpassa sina resurser och välja medel för att nå målet så effektivt som möjligt.

BESLUT

RESURS

MÅL

Den ena processen utesluter inte den andra, utan de kan pågå samtidigt. De kan snarare ses som två ytterligheter mellan vilka fokus kan skifta från den ena till den andra beroende på hur den entreprenöriella processen fortlöper. I entreprenörskapet kan det uppstå situationer som behöver hanteras olika beroende på flera faktorer. Vem man är och hur man fattar beslut i övriga livet spelar också en roll för vilken av processerna man tenderar att fokusera på. Ser man det ur ett finansiellt perspektiv är det en fråga om hur man tänker sig att finansiera starten av sitt företag eller projekt. Utgår man från de finansiella resurser man har, sätter målet därefter och fattar beslut i enlighet med detta så innebär det ofta att man kan behålla kontrollen över sitt företag eller projekt. Börjar man istället med att sätta sitt mål, och målet visar sig svårt att nå med de finansiella resurser man har tillgång till så måste man säkerställa ytterligare kapital, exempelvis genom att sälja ut en del av företaget till investerare för att få in riskkapital. Det vill säga, antingen anpassar man sig efter de resurser man själv förfogar över, sätter målen och fattar besluten därefter, eller så ser man till att skaffa de resurser som behövs för det mål man satt upp och fattar beslut därefter.

ENTREPRENÖRIELL PROCESS Så, hur går det då till? Hur omvandlas idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i den process vi kallar entreprenörskap? Som du säkert börjar förstå vid detta lag finns det inte heller här, precis som hos entreprenören själv, en given struktur. Därmed inte sagt 24


ENTREPRENÖRSKAP – VAD OCH VARFÖR?

1

att processen är ett slumpartat resultat av en rad tillfälligheter. Det finns flera sätt att definiera och beskriva den entreprenöriella processen. Bland annat kan man dela upp den enligt fem faser (se tabellen nedan). Faserna påverkas i sin tur av en rad faktorer. Den sociala miljön, vardagen, erfarenhet och inte minst kunskap är alla viktiga komponenter när en idé blir till. Att ta tillvara på en idé och omformulera den till en möjlighet är en stor del av entreprenörskapet. Detta sker ofta i samband med förändringar då nya förutsättningar råder. Att känna till gällande förutsättningar är till stor del vad planerings- och marknadsundersökningsarbetet syftar till. Ett sådant arbete underlättar dessutom för entreprenören att identifiera mer eller mindre lämpliga tillfällen att lansera eller starta sin verksamhet. I boken kommer vi att återkomma och fördjupa oss i samtliga av dessa faser. I praktiken sker faserna inte nödvändigtvis steg för steg, flera kan pågå parallellt. Ibland behöver man hålla flera bollar i luften samtidigt. Precis som med jonglering gäller det dock att inte ha fler bollar i luften än vad man klarar av att hantera.

Faser

Påverkande faktorer

1. Formulera en idé

- Påverkan från familj och vänner - Tidigare erfarenhet, utbildning och arbete - Kreativitet

2. Upptäcka en möjlighet

- Förebilder - Kulturella attityder till risk och misslyckande - Förändrad socioekonomisk och teknisk miljö

3. Planering och förberedelse

- Finna partner - Marknadsundersökningar - Finansiering

4. Uppstart och lansering

- Immateriellt skydd - Tajming - TIllfälligheter

5. Driva och utveckla

- Utveckla nätverk - Legitimitet och trovärdighet

Källa: Landström & Löwegren 25

Profile for Smakprov Media AB

9789198024708  

9789198024708  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded