Page 1

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord .................................................................................................................................... 3 Innehållsförteckning ............................................................................................................... 5

INKOMSTSKATT .................................................................................................................. 9 IL, Inkomstskattelag (1999:1229) ........................................................................................ 11 FASTIGHETSKATT M.M. ................................................................................................... 237 Jordabalk, utrag ur 1-2 kap. (1970:994) ............................................................................. 237 Kommunal fastighetsavgift (2007:1398) ............................................................................ 240 Statlig fastighetsskatt (1984:1052) ..................................................................................... 242 Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift (2008:826) ............................................... 244 INTERNATIONELL BESKATTNING ..................................................................................... 246 Avräkning av utländsk skatt (1986:468) ............................................................................. 246 Kupongskattelag (1970:624) .............................................................................................. 251 OECD modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning .................................................. 258 Moder/dotterbolagsdirektivet (90/435/EEG) ..................................................................... 272 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner (2009:1289) ..................................... 278 Ränte/royaltydirektivet (2003/49/EG) ............................................................................... 281 SINK, Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586) ......................................... 289 A-SINK, Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (1991:591) ................. 294 Ömsesidig handräckning i skatteärenden (1990:314) ......................................................... 298 MERVÄRDESSKATT OCH PUNKTSKATTER......................................................................... 301 Alkoholskatt, utdrag ur 1-7 §§ (1994:1564) ...................................................................... 301 Annons- och reklamskattelag (1972:266) ........................................................................... 304 Lotteriskatt (1991:1482) .................................................................................................... 308 ML, Mervärdesskattelag (1994:200)................................................................................... 309 Mervärdesskatteförordning (1994:223) .............................................................................. 368 Mervärdesskatt för elektroniska tjänster (2011:1245) ........................................................ 372 Skatt på spel (1972:820) .................................................................................................... 375 Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (1984:404) ....................................................... 376 Förordning nr 282/2011 med tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om mervärdesskatt. .................................................................................................................. 384 Tobaksskatt, utdrag ur 1-8 §§ (1994:1563) ........................................................................ 401 Trängselskatt (2004:629) ................................................................................................... 403

SOCIALAVGIFTER ........................................................................................................... 407 Allmän löneavgift (1994:1920) .......................................................................................... 407 Allmän pensionsavgift (1994:1744) ................................................................................... 408 Avkastningsskatt på pensionsmedel (1990:661) ................................................................. 409 Individuellt pensionssparande (1993:931) .......................................................................... 414 SAL, Socialavgiftslag (2000:980) ....................................................................................... 420 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (1990:659) ................................................... 428 Särskild löneskatt på pensionskostnader (1991:687) .......................................................... 429 Särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkning (2001:1170) ............................................. 431 TAXERING OCH SKATTEBETALNING M.M. ........................................................................ 433 Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99) ...................................................... 433 Fastighetstaxeringslag, utdrag ur 1-6 kap. (1979:1152) ...................................................... 434 Förhandsbesked i skattefrågor (1998:189) .......................................................................... 444 SFL, Skatteförfarandelag (2011:1249) ............................................................................... 447 PROCESS & SKATTEBROTT M.M. ...................................................................................... 554 Ersättning för kostnader i skattemål (1989:479)................................................................. 554 Förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (2009:194) .......................................... 556 Godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva (2011:1269) ....................... 560 Investeringssparkontolag (2011:1268) ................................................................................ 563 Skatteflyktslag (1995:575) ................................................................................................. 568 5


Innehållsförteckning Skattebrottslag (1971:69) .................................................................................................. 569

REDOVISNING M.M. ........................................................................................................ 572 ABL, Aktiebolagslagen, utdrag ur 1,17,18 och 21 kap. (2005:551).................................... 572 BFL, Bokföringslag (1999:1078) ........................................................................................ 581 Inventering av varulager för inkomsttaxeringen (1955:257) ............................................... 591 ÅRL, Årsredovisningslag, utrag ur 1-4 kap. (1995:1554) ................................................... 592 TABELLER ....................................................................................................................... 602 Viktiga datum 2012 ........................................................................................................... 602 Normalbelopp för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa ................................. 611 Viktiga belopp och procentsatser ....................................................................................... 613 Sakregister .......................................................................................................................... 615

6

9789185921089