Page 1

Svenska etc. lärarhandledning An n sofi e Thör n roth

Li b e r

Annsofie Thörnroth

Svenska etc.

lärarhandledning Liber


ISBN 978-91-47-90967-4 © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB redaktion: Lisa Iverstam, Aya Stehager formgivning: Eva Jerkeman Andra upplagan

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/ universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får inte spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08–690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08–690 93 30, fax 08–690 93 01/02 e-post: kundservice.liber@liber.se

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng för bj u d e n.

1

2


Innehåll Förord

6

syfte, målgrupp och mål

7

SÅ HÄR ARBETAR DU MED SVENSKA ETC.

8

Symboler och färger i svenska etc.

7

Att använda läromedlet

10

Exempel på texttyper

29

• Muntlig framställning 1 Muntlig framställning 30 Checklista – Muntlig framställning 31

• Mejl och brev 2 3 4 5

Mejl 32 Brev 33 Öppet brev 34 Checklista – Brev, mejl, öppet brev 35 Ansökan 36 Checklista – Ansökan (brev och CV) 38

• Berättande och beskrivande text 6 Saga 39 7 Novell 40 8 Drama 41 9 Dramaturgisk modell 42 10 Perspektivbeskrivning 43 Checklista – Saga, novell, drama, dramaturgisk modell, perspektivskrivning 44

• Återberättande text och tidningstext 11 Citat 45 12 Referat 46 Checklista – Citat och referat 47 13 Recension 48 Checklista – Recension 49

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng för bj u d e n.

Att välja bland teman 10 Anpassning till Svenska 1, 2 och 3 samt till Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 10 Progression 23

3


14 Nyhetsartikel 50 15 Tidnings- och tidskriftsartikel 51 Checklista – Nyhetsartikel, tidningsartikel, tidskriftsartikel 52 16 Reportage 53 Checklista – Reportage 54 17 Reklam 55 18 Krönika 56 Checklista – Krönika 57 19 Kåseri 58 Checklista – Kåseri 59 20 Essä 60 Checklista – Essä, utredande text 62 Argumenterande text

Formell text

25 Protokoll 69 Checklista – Protokoll 70 26 Rapport 71

Mallar – för läraren Centralt innehåll

75

Mallar för läraren och eleven 79 För läraren – Progressionsschema: Tala 80 För läraren – Progressionsschema: Lyssna 81 För läraren – Progressionsschema: Skriva 82 För läraren – Progressionsschema: Läsa 83

Mallar – för eleven Egen rättningsmall: Stavning 85 Egen rättningsmall: Ordföljd i huvudsats 86 Egen rättningsmall: Ordföljd i bisats 88 Egen rättningsmall: Bestämdhet 90 Egen rättningsmall: Uttryck 91 Rättningsmall för övriga, blandade feltyper i satsen 92 Eget protokoll för inlämnade uppgifter + respons 93 Läslogg 94

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng för bj u d e n.

21 Insändare 63 22 Argumentation 64 23 Debattartikel 65 24 Debattinlägg 67 Checklista – Insändare, argumentation, debattartikel 68

4


Att reflektera kring det svenska språket

945

Brevskrivning 95 Grammatik i praktiken 95 Att reflektera och utvärdera

97

Tid för sammanfattning 97 Bilder

98

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng för bj u d e n.

Välj en bild ur Svenska Etc 98 Bildmaterial utanför boken 99

5


Den primära tanken med Svenska etc. var att skapa ett läromedel främst avsett för vuxna andraspråksinlärare. Allteftersom arbetet pågick fann jag att boken som jag höll på att skriva antagligen skulle komma att tilltala även vuxna med svenska som modersmål, dvs. inte enbart andraspråksinlärare. Det är ju alltid viktigt att i ämnet svenska ha fokus på språk, språkinlärning och språkutveckling oavsett om språket är ens förstaspråk eller ej. Efterhand stod det också klart för mig att det faktiskt inte finns något som säger att bokens ämnesval och tilltal bara vänder sig till vuxna: de ämnen som ligger till grund för respektive kapitel är viktiga redan under tonårstiden, så slutprodukten Svenska etc. riktar sig således till alla som läser svenska på gymnasienivå. Vissa tal- och skrivuppgifter är dock mest avsedda för vuxna än för ungdomar. Eftersom Svenska etc. erbjuder flera olika teman/ämnen är förhoppningen att varje kursdeltagare ska finna något som känns angeläget och utvecklande. Eftersom de språkliga övningarna återkommer i varje kapitel ges varje kursdeltagaren möjlighet att, efter eget behov eller önskemål, öva just den typ av färdighet man själv söker, i den utsträckning man själv önskar, på den nivån man är eller strävar mot. I den här lärarhandledningen vill jag visa hur man med hjälp av Svenska etc. gör undervisningen i svenska flexibel och individbaserad. I denna reviderade lärarhandledning finns centralt innehåll för Svenska 1, 2 och 3 och Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Det finns också matriser där du kan se hur du kan använda Svenska etc. i samtliga sex kurser. Innehållet i avdelningen Exempel på texttyper är omdisponerat och något utökat. Till Svenska etc finns även ett fyrpack lärar-cd, där de flesta texter och sånger är inspelade. Genom att lyssna till inspelningarna får man en variation på läsningen, och dessutom får man en möjlighet att höra originalartister framföra sina sånger. Att lyssna till texterna kan fungera som hörförståelse i svenska som andraspråk. Författaren januari 2012

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng för bj u d e n.

Förord

6


Anpassning till Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Tema 6 ”Ensam är stark”? – om protest och utanförskap

Sva 1

Sva 2

Sva 3

X X X X X X

X X X X X X

X

X

X X X X

X

Texte r

Citat Lyrik Romanutdrag Kontaktannonser Insändare Romanutdrag

X X X X X X

Or d, or d, or d …

Ord Samla och använd ord Nya ord Skriv insändare Ordmatris

X X X X

Satsdelar Ordföljd Tempus Språkanalys Idiom och uttryck Partikelverb Ordspråk och talesätt

X X X

Sånger om ensamhet och utanförskap Sagt om ensamhet och utanförskap Vänner v/s ensamhet Våga säga ifrån!

X X X X

Referat: Referat Brev: Mitt perspektiv Öppet brev: Hur man trivs på jobbet Nyhetsartikel: ”Gissa källan” Essä: Om att inte höra till – att vara utanför Reportage: Samhällets utstötta Kåseri: ”Frirum och svängrum sökes!” Krönika: Den svåra ensamheten eller den svårfångade avskildheten Debattinlägg: Att vara hemlös

X X X X

Insändare: Rör inte min kompis! Brev: Råd till de ensamma Brev, argumentation: Våga säga ifrån! Reklam: Välkommen till vänskapshuset! Debatt: Problematik kring arbetslösheten

X X X

S pråkfokus

Samtala, d i s kute ra, pr e s e nte ra

S kr iv – öva texttype r

Arg u m e nte ra

X

X

X X X X

X

X

X X

X X

Utr e d och analys e ra

Rapport: vad gör vi för samhällets utstötta? Essä: Ensamhet i skönlitteraturen Essä, utredande: I kontaktannonsernas värld Essä: Existerar den rätte?

X X X X

X X X

För dj u pn i ng

Ensam i en främmande stad eller i ett främmande land, gruppspråk, arbetslöshet och utanförskap, ensam är stark, ensamhet i tvåsamhet, ensamhet under epoken romantiken, de stora svenska, ensamma ”udda” personligheterna, att välja sin egen väg, ensamhet i skönlitteraturen.

X

X

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng för bj u d e n.

Uppgifter och övningar

22


Exempel på texttyper I Svenska etc. finns lästexter som kan tjäna som exempel på flertalet texttyper som kursdeltagaren sedan kan träna genom de olika uppgifterna som finns under flikarna ”Skriv – öva texttyper”, ”Argumentera” och ”Utred och analysera”. Totalt finns i boken övningsuppgifter för 21 texttyper. Samtliga 21 texttyper, och fem till, presenteras här nedan med hjälp av en och samma historia. Temat i den välkända barnvisan ”I ett hus vis skogens slut” har fått stå modell. Genom att åskådliggöra texttypernas olikheter, genom ett och samma tema, är förhoppningen att underlätta diskussion och jämförelse.

Detta är alltså ett sätt att visa att en och samma intrig, ett och samma innehåll, kan gestaltas på många olika sätt och samtliga med olika språk och stil. Dock är dessa kortade varianter. När eleven själv ska analysera texter kan man använda dessa som mönstertexter. Även vid det egna skrivandet kan det vara till stor hjälp. Dessutom tydliggör de vad en texttyp faktiskt är, och kan utgöra grunden för förståelsen vid framtida läsning och skrivande. Till texterna finns även i vänstermarginalen kommentarer till den allmänna dispositionen. I högermarginalen kan man följa den innehållsliga strukturen i kortfattade kommentarer. Tips! Gör gärna ett kompendium till eleverna av följande sidor, s. 30–72.

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng för bj u d e n.

I ett hus vid skogens slut, liten tomte tittar ut. Haren skuttar fram så fort, knackar på dess port. ”Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig! Annars skjuter jägar’n mig!” ”Kom, ja kom i stugan in, räck mig handen din.”

29


5 Ansökan Vad är en ansökan?

När du söker ett arbete, skriver du en ansökan som du skickar till den arbetsplats där du vill arbeta. En ansökan består av ett personligt brev, och en lista, eller ett CV, över utbildning och tidigare arbeten. Ibland kan du behöva skicka med betyg. Var noga med att anpassa din ansökan till det jobb du söker. Karakteristiskt för en ansökan

Du vill visa att du är intresserad av tjänsten och berätta vem du är, samt vilken bakgrund du har. Det gäller att få arbetsgivaren att fastna för just dig. I n n e håll I det personliga brevet, som är max en sida långt, skriver du och berättar att du är intresserad av tjänsten och varför. Berätta varför du vill jobba hos just denna arbetsgivare. Dessutom presenterar du dig själv. Listan över utbildning och tidigare arbeten kallas meritförteckning, och där visar du vilken utbildningsbakgrund du har, kurser, skola och under vilka tidsperioder du studerade. Dessutom skriver du dina tidigare anställningar, under vilken tidsperiod du var anställd, samt vilka arbetsuppgifter du hade. I ett CV redovisar du dina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper. Sist av allt nämner du eventuellt de referenser du har, som kan berätta mer om hur du har fungerat på tidigare arbetsplatser. Namn, kontaktuppgifter och befattning. S pråk och sti l Det personliga brevet, ska hålla en ”trevlig ton”, men ändå vara seriöst skriven. Den lista (eller CV) du skriver är enkel, kortfattad och saklig.

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng ti llåte n.

Syfte

36


Exempel: Ansökan Text

Kon kr et i n n e håll

Kontaktuppgifter i sidhuvudet

Tomten Skogens slut 590 00 Storskogen e-post: tomten@storskogen.se

Hemadress, e-postadress och telefonnummer. Eventuellt personnummer.

Rubrik

Skogsvaktartjänst, Storskogen, 100 %

Vilken tjänst som söks

Inledning

Jag är intresserad av utannonserad tjänst som skogsvaktare i Storskogen.

Anledningen till att man skriver detta brev.

Presentation

Skogen är mitt stora intresse, min passion och mitt liv. Sedan åtskilliga år tillbaka är jag bosatt i Storskogen, i ett hus vid skogens slut, och känner väl till området och de boende där. Jag har en mycket god relation till skogens alla djur. Jag är en friluftsmänniska, en skogsmulle, och lever som jag lär. Dessutom är jag hjälpsam och ansvarstagande; såväl morgon- som kvällspigg. Jag är öppen för att arbeta tidiga morgnar, men även sena kvällar och nätter, om det skulle behövas.

Fördjupad förklaring av intresset för tjänsten. Beskrivning av vem man är, som kan vara av värde att veta. Vad man tidigare har arbetat med, och som är relevant för sökt tjänst.

Avslutning

Jag har inte haft någon liknande tjänst tidigare, men alltid bott i skogen och värnat de liv som finns här. Jag har fungerat som mentor och medmänniska för ganska många boende här genom åren. Skogsvaktartjänsten skulle passa mig mycket bra. Jag har ett genuint intresse av skogen och av djurliv, mångårig erfarenhet och kunskap av skogs- och djurvård. Eftersom jag kan området utan och innan, och dessutom har en mycket god relation till de djur som lever här, har jag alla förutsättningar att utföra ett gott jobb.

Underskrift

Tomten

Namn

Referens

Referens: Harry Hare, adept och boende i Storskogen harry.hare@storskogen.se

Kontaktpersonens namn, befattning och kontaktuppgifter

Tidigare erfarenhet

Sammanfattning och argument varför tjänsten skulle passa bra.

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng ti llåte n.

Allmän d i s pos ition

37


Checklista – Ansökan (brev och CV) FÖRSTUDIE:

Vilka exempel på ansökan har du läst inför ditt eget skrivande? Vad är det som gör en ansökan till att vara en ansökan? Vad är särskilt bra? Vad har du tagit till dig? Vad kommer du själv använda dig av i det egna skrivandet? På vilka olika sätt kan man inleda och avsluta en ansökan? ANSÖKANS BYGGSTENAR:

EGEN KOMMENTAR:

Vad är du nöjd med? ANNANS KOMMENTAR:

Vilken respons har du fått, och hur förhåller du dig till den? Vad tänker du (inte) ändra och varför?

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng ti llåte n.

Anger du vilken tjänst du har sökt? Anger du att du söker och varför? Speglas det som efterfrågas i annonsen i ditt brev? Har brevet en lagom personlig prägel, tycker du? Har du lyft fram vad som är specifikt för dig, och varför tjänsten passar dig? Hur inleder och avslutar du din ansökan? Stämmer din CV med datum och befattning? Anger du det senaste överst? Anger du referenser, och är de underrättade om att du har sökt tjänsten?

38


Typ av hörförståelse (kortare eller längre; musik, film, radio, romanutdrag el. dyl) Omdöme och kommentar.

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng ti llåte n.

Datum

________________________________

_____________________________________

Ku r s /G r u pp:

nam n:

För läraren – progressionsschema: lyssna Skriv in genomförda uppgifter och vilka kursmål ni arbetade mot. Anteckna elevens prestation/resultat. Koppla det till respektive kursmål.

81


kunde

ska

köper

Det lilla barnet

Jag

Mannen

jag

Subjekt

alltid

aldrig

nog inte

absolut inte

S. advl

ge

förstå

bada

Verb 2+3

upp

Partikel

blommor

kampen om en bättre värld

varför vi skrattade

Obj

på Hötorget

i havet

Övr advl

varje morgon

Övr advl

________________________________________

Sve n s ka etc. Lärar han d le d n i ng | art.n r 47-90967-4. © 2012 An nsofi e Thör n roth och Li b e r AB | Kopi e r i ng ti llåte n.

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(Regel för ordföljd i huvudsats eller eget kom ihåg)

ville

När jag var liten

Eg e n kom m e ntar:

Verb 1

Fundament

u r text:

______________________ datu m:_________

__________________________________________

ku r s /g r u pp:

nam n:

Egen rättningsmall: Ordföljd i huvudsats 1(2)

Skriv in rättade satser/meningar från en text som du själv har skrivit.

86

9789147909674  
9789147909674