9789147085293

Page 1

ENTREPRENADKUNSKAP

Liber

Peter Ohlsson

o ch S V V he g i t s fa


2 ISBN 9789147085293 © 2015 Liber AB Författare: Peter Ohlsson Redaktör: Börje Pettersson Bildredaktör: Tore Allert Grafisk form: Ann-Christin von Reybekiel, Reybekiel Form AB Tecknade illustrationer: Svante Ahlsén, Illustrator AB Foto: Weland AB 16 u, iStock 24 ö, 60–61, 69, 28–29 ö, Arkitektkopia AB 48 ö, Granlund och MagiCAD 63 m, Saint-Gobain ISOVER AB 71 u, Sverigeevent 113 m (h = höger, v = vänster, ö = över, u = undre, m = mitten, hs = hela sidan) Omslag samt vinjettillustrationer: Ann-Christin von Reybekiel. Första upplagan 1 Repro: Exakta AB, Malmö Tryck: Graphycems, Spanien 2015

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet.

Liber | Entreprenadkunskap

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän klagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08 - 690 90 00 www.liber.se kundservice tfn 08 - 690 93 30, fax 08 - 690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se


3

entreprenadkunskap Peter Ohlsson

Liber Inledning


4

ENTREPRENADKUNSKAP Det här läromedlet behandlar bland annat:

Liber | Entreprenadkunskap

• Ritningar och handlingar i byggprocessen • Byggprocessen • Entreprenadformer • Montörers och entreprenörers funktion i en entreprenad • Entreprenörers fackmannamässiga arbete hos privatpersoner I samma ögonblick som handlingar börjar tas fram inför en nybyggnation , tillbyggnad eller renovering, påbörjas också byggprocessen. I de kapitlen som tar upp redovisningsteknik får du veta hur ritningar och handlingar redovisas och vilken status de har i olika skeden av byggprocessen. Boken tar även upp hur symboler och beteckningar för rör, kanaler, apparater och komponenter etc. ska redovisas på ritningsblanketten.

VITLACKAD PLÅT

RÖDLYSANDE

VITLYSA


Genom flera kapitel får du följa byggprocessens olika skeden – från utredning till den produktframställan som görs för att byggnaden sedan ska kunna övergå i förvaltning. Läromedlet hanterar även olika entreprenadformer och hur entreprenör och montörer arbetar inom de olika entreprenadformerna. I de kapitel som behandlar tekniska beskrivningar och ritningar med status som bygghandling, får du veta vad de innebär. Dessa handlingar är tätt sammanknutna, och som montör är det nödvändigt att ha kunskaper om hur dessa ska tolkas – var för sig och tillsammans. Handlingarna vid en entreprenad följer flera olika standarder och bestämmelser, och i det här läromedlet får du se exempel och illustrationer på olika handlingar för Nybyggnation av Ambulansstation i Katrineholm. Beställare är landstinget Sörmland.

Inledning

ANDE

5


6 I avsnittet om hur arbete sker på ett fackmässigt sätt hos privatpersoner får du veta mer om vilka bestämmelser som gäller och vilka dokument du ska utgå från vid avtalsskrivning. Genom hela byggnadsprocessen finns flera olika lagar och föreskrifter som ska följas. För att lagarna ska vara aktuella hänvisar boken till riksdagens webbplats och för att föreskrifterna ska vara aktuella hänvisar boken till respektive myndighets webbplats. En rekommendation är att du laddar ner texter från aktuella myndigheter om du vill fördjupa dina kunskaper om lagar och föreskrifter. För att VVS-, kyl-, och luftbehandlingssystem ska bli korrekt installerade och enligt de handlingar som är knutna till byggprocessen, krävs kunniga människor med goda yrkeskunskaper. Därför utgörs det här läromedlet – utöver den här boken – även av en separat ritningssats med teknisk beskrivning för de olika installationsområdena. Du måste ha tillgång till bilagan med tekniska beskrivningen samt ritningssatsen för att kunna läsa och tolka handlingarna fullt ut. Med det här läromedelet vill jag ge en god grund för den fortsatta yrkeskarriären. Jag vill också påpeka att boken är just ett läromedel. Det innebär att avsnitten baseras på branschpraxis och utgörs av beskrivande texter. Texterna i läromedlet ska alltså inte betraktas som fastställda lagar, styrande regler eller andra myndighetskrav.

Liber | Entreprenadkunskap

Katrineholm 2014 Peter Ohlsson


7

Innehåll Historik 10 byggprocessen 14 Utredning 16 Produktbestämning 17 Förslagshandlingar 17 18 Systemhandlingar Bygghandlingar 19 Produktframställning 19

Olika former av entreprenader

20

Utförandeentreprenad 20 Generalentreprenad 21 22 Delad entreprenad Totalentreprenader 23

VVS-handlingarna 25 Anbud och kontrakt

teknisk beskrivning Teknisk beskrivning - AMA kod

29

30 32

Relationsritningar, drift och underhåll 40 Ändrade ritningar och PM ÄTA (Ändring-Tillägg-Avgående arbete)

Drift och underhåll

41 42

43 Inledning


8

ritningen 46 Ritningsformat 48 Ritningsfärger 50

Ritningsblanketten 51 Skrivfält 51 Ritningsnumrering 54 Ritningskategori 55 Lägeskod eller löpnummer 56 Text och linjetyper 56

Digitala ritningar

58

CAD-ritningar 59 3-dimensionella modeller

Tredimensionell ritning Isometrisk ritning

60

64 64

Ritningsläsning 68 Symboler och beteckningar

70

Beteckningar 70 Komponenter i rörsystem 73

Symboler

76

Skalor 84 Beräkningar 85

Liber | Entreprenadkunskap

Måttsättning 88 Lägesmåttsättning i plan 88 Lägesmåttsättning i nivå 89 Systemlinje 91 Sekundärlinje 91 Plushöjd 92 Centrumavstånd 93


9

Installationsritningar, scheman

94

Installationsritningar 97 Planritningar 97 Delplaner 97 Situationsplan 99 Samordningsritning 100 Informationsritning 100

Ritningsvyer 101 Snittmarkering 102 Snittritning 102 Sektionsritning 103 Detaljritning 104

Scheman 105 FlĂśdesscheman 105 Stamschema 106 Principschema 107

Lagar och regler

108

Bygglagstiftningen 110 Att arbeta hos privatperson

113

Avtalslagen 114 KonsumentkÜplagen 114 Konsumenttjänstlagen 114

ordlista och sakregister

120

Ordlista 121 Sakregister 122

Inledning


kapitel x1

Historik xxx xx


11

Dokumenterade byggnadsritningar har framställts sedan slutet av 1700-talet. Det finns ritningar av arkitektonisk karaktär som är betydligt äldre än så, men de är presenterade som skisser. År 1875 kom de första kraven på byggnadslovsritningar. På den tiden fanns inte kommunalt vatten och avlopp, förutom med några få undantag – exempelvis Stockholms slott. Vi vet dock att VVS-ritningar började utvecklas i slutet av 1800-talet eftersom ritningarna visar olika sanitetstekniska lösningar. Från 1920 och framåt förekommer även centralvärme på ritningar. Vid sekelskiftet användes tuschpennor och ritväv för att göra ritningar. Det finns VVS-ritningar – bevarade på mikrofilm – i arkiven på olika stadsarkitektkontor och byggnadsnämnder.

Kapitel 1 | Historik


12 Rekommendationer för ritteknik utvecklades först på ingenjörsutbildningarna. År 1945 kom Byggnadsstyrelsens Arbetsbestämmelser (BABS 45) som redovisade riktlinjer för byggande och krav på enhetliga ritningar. År 1947 fastställde Svenska Värme- och sanitetstekniska föreningen ritningsbeteckningar för VVS. Dessa ritningsbeteckningar användes ända fram till 1972 – då en ny standard såg dagens ljus som till stor del används än i dag (Varmt och vädrat, 2010, G. Stålbom m.fl.). År 1950 kom den första Rör AMA 1950. Även den utarbetades av Svenska Värme- och sanitetstekniska föreningen. År 1974 gavs den första svenska standarden för VVS-ritningar ut. Den omfattade beteckningar och symboler för kylteknik. Därefter utarbetades standarder för övriga VVS-system.

Liber | Entreprenadkunskap

Standarderna utvecklas fortlöpande och i dag anpassas de efter internationell standard. Den största förändringen för ritningar är hur symboler och beteckningar utformas.


13

Kapitel 1 | Historik


EN T REPRENAD KU N S K AP

Den här faktaboken riktar sig till elever inom gymnasieskolan som utbildar sig till VVS-montörer och till andra personer som redan är yrkesverksamma inom VVS-området. Boken ger grundläggande kunskaper om hur entreprenader fungerar, hur bygghandlingar tas fram samt hur de ska tolkas. Mottagaren får även veta vad planering och installation av VVS-system inom byggnader innebär. I boken finns hänvisningar till de lagar, föreskrifter och standarder som gäller för installationer och byggande, dvs. de bestämmelser som en montör måste ha kunskap om för att kunna utföra installationer – med hänsyn till funktioner och arbetsmiljö. Till den här boken finns även en webbtjänst som bl.a. innehåller inlämningsuppgifter och självrättande kunskapsfrågor Läs mer på www.liber.se/elaromedel

Best.nr 47-08529-3 Tryck.nr 47-08529-3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.