Page 1

Hร–GSKOLEPROVET Handboken fรถr hela provet


Innehåll KOM IGÅNG

6

Lär känna högskoleprovet Bokens metoder Plugga effektivt

6 8 11

KVANT

14

XYZ – Matematisk problemlösning 14 Överslagsräkning 16 Hitta närmevärde 18 Testa svarsalternativen 20 Rita en bild 22 Sammanfattning 25 Övningar 26 KVA – Vad är störst? 28 Konsten att jämföra 30 En given kvantitet 34 Två givna kvantiteter 36 Sammanfattning 38 Övningar 39 NOG – Har jag så att det räcker? 42 En effektiv metod 44 Rita en skiss 48 Ekvationer 52 Sammanfattning 58 Övningar 59 DTK – Diagram, tabeller och kartor 62 En effektiv metod 64 Diagram 66 Tabeller 69 Kartor 72 Sammanfattning 74 Övningar 75


VERBAL

82

ORD – Associera mera 82 En effektiv metod 84 Associera till olika sammanhang 86 Associera till andra språk 88 Dela upp ordet 90 Sammanfattning 94 Övningar 95 LÄS – Förstå en text 98 En effektiv metod 100 Faktafrågor 102 Tolkningsfrågor 106 Helhetsfrågor 109 Sammanfattning 111 Övningar 112 MEK – Förstå sammanhanget 118 En effektiv metod 120 Sambandsord 122 Laddade ord 126 Språklig ton 129 Sammanfattning 130 Övningar 131 ELF – Engelsk läsförståelse 134 Längre texter – en effektiv metod 136 Korta texter 142 Lucktexter – en effektiv metod 146 Sammanfattning 150 Övningar 151

VAD HÄNDER NU?

156

Inför provdagen Dagarna innan provdagen Under provdagen Efter provdagen

156 158 160 161

Facit 162 Register 163


Bokens metoder I den här boken har vi sammanställt närmare 30 metoder och strate­ gier, fördelade på de åtta provdelarna. Vissa metoder liknar varandra medan andra är unika för sin del. Flera kapitel inleds med en effektiv metod, en slags lösningsmall som du kan använda under hela delpro­ vet. För att bli bra på högskoleprovet är det viktigt att så snabbt som möjligt börja fokusera på autentiska uppgifter, förslagsvis från gamla prov. Målet med att göra många uppgifter är att du ska börja känna igen de vanligaste uppgiftstyperna och så snabbt som möjligt lära dig hur du ska lägga upp din lösning. I den här boken kommer vi därför till stor del utgå från texter och uppgifter som varit med på tidigare högskoleprov. Vissa uppgifter har vi dock konstruerat själva för att belysa en metod eller en utmaning lite extra.

Kom igång med metoderna Högskoleprovet är inte som de flesta prov du kanske minns från skolan. På högskoleprovet har du alltid tillgång till fyra eller fem svars­alternativ. Med lite träning kan dessa bespara dig värdefull tid på provdagen. Något förenklat kan man säga att alla uppgifter på provet går att lösa på två sätt. Antingen löser du uppgiften (alternativt besvarar frågan) och jämför ditt svar med svarsalternativen. Eller så utgår du från svarsalternativen, till exempel genom att utesluta felaktiga svars­ alternativ ett efter ett tills du bara har ett alternativ kvar. I praktiken är ofta en kombination av de båda sätten den mest effektiva metoden. Genomgående för högskoleprovet gäller det att snabbt och listigt utnyttja svarsalternativen så mycket det bara går. För att illustrera vad vi menar ska vi nu titta på två exempeluppgifter, en från den kvantitati­ va delen och en från den verbala delen.

8 

Kom igång


Uppgift 1 – från XYZ En rätvinklig triangel har en katet som är 3 cm och en som är 4 cm. Hur lång är hypotenusan? A B C D

5 cm 7 cm 12 cm 25 cm

Lösning Den här uppgiften är från delprovet XYZ i det kvantitativa delprovet. Din uppgift är att besvara frågan med hjälp av informationen som ges. Om du minns Pythagoras sats kan du använda den för att lösa uppgiften. Men på högskoleprovet går det ofta bra att resonera sig fram till rätt svar med hjälp av svarsalternativen. Du behöver i det här fallet inte ens minnas vilka sidor som heter vad, bara att hypotenusa och katet har med sidor att göra. Tricket är att utgå från svarsalternativen. 1. Rita en triangel. Enligt informationen är två av sidorna 3 cm respektive 4 cm långa. Den tredje sidan är antingen 5 cm, 7 cm, 12 cm eller 25 cm. Samtliga alternativ är längre än både 3 cm och 4 cm. Det betyder att sidan som efterfrågas (hypotenusan) måste vara den längsta sidan. 2. Den längsta sidan i en triangel är alltid längre än någon av de andra två sidorna. Men den är samtidigt kortare än de två kortare sidorna tillsammans, det vill säga 3 cm + 4 cm = 7 cm. Det enda svarsalternativ som är längre än 4 cm men kortare än 7 cm är alternativ A, 5 cm. Svara därför alternativ A. A

B

C

D

E

Det viktiga är inte hur du kommer fram till rätt svar, det viktiga är att du svarar rätt!

Kom igång 

9


Överslagsräkning En av de viktigaste färdigheterna på XYZ är överslagsräkning, där du avrundar i beräkningarna för att få enklare tal att jobba med. Det passar särskilt bra på uppgifter där svarsalternativen är långt ifrån varandra storleksmässigt.

Uppgift 1 Om x = 3, vad är då x3 (x3 – x2)? Jobbiga värden? Avrunda!

A 27 B 81 C 486 D 18 954

Lösning 1. Uppgiften här är alltså att beräkna vad uttrycket i frågan blir, om du ersätter x med 3. 2. Eftersom svarsalternativen ligger långt ifrån varandra räcker det med att du räknar ut svaret ungefärligt. Börja med 33 och 32. 33 = 3 ∙ 3 ∙ 3 = 27 32 = 3 ∙ 3 = 9 3. Uttrycket i uppgiften är alltså lika med 27 (27 – 9) = 27 ∙ 18. Med tanke på att svarsalternativen är glest ordnade kan du avrunda till närmaste tiotal: 30 ∙ 20 = 600. 4. Jämför nu med svarsalternativen. Det enda som är i närheten av 600 är alternativ C, vilket är rätt svar. A

B

C

D

E

I detta exempel var svarsalternativen mycket glest givna. Ibland kan alternativen verka ligga nära varandra men ändå vara tillräckligt långt ifrån för att överslagsräkning ska vara en effektiv metod. Låt oss titta på ett sådant exempel.

16   XYZ   – Matematisk problemlösning


Uppgift 2 Tobias äter yoghurt till frukost. Fördelningen av energin i Tobias yoghurt är: Fett 13,5 kcal Protein 46,5 kcal Kolhydrat 120 kcal Hur många procent av energin kommer från fett? A B C D

7,5 % 10 % 13,5 % 67 %

Lösning 1. Du kan börja med att anta att det inte är något annat som bidrar med energi än fett, protein och kolhydrat. 2. Att räkna ut svaret exakt är tidskrävande. Istället kan du avrunda de givna värdena, räkna ut procentsatsen på ett ungefär och sedan jämföra med svarsalternativen. 3. Avrunda energifördelningen till närmaste tiotal: Fett 10 kcal  Protein 50 kcal  Kolhydrat 120 kcal 4. Lägg sedan ihop energibidragen för att få ett värde på totala energin. Totala energin: 10 + 50 + 120 = 180 5. 10 % av energiinnehållet är alltså ungefär 10 % av 180 kcal = 18 kcal. Fett, som bara bidrar med 13,5 kcal, kommer därför att utgöra mindre än 10 %. 6. Jämför nu med svarsalternativen. Bara ett av alternativen är mindre än 10 %, alternativ A, vilket är rätt svar. A

B

C

D

E

Sammanfattning Vid stor spridning bland svarsalternativen eller om exakta beräkningar blir svåra, är det bra att göra överslagsberäkningar genom att avrunda talen. På så sätt kan du sedan utesluta felaktiga svarsalternativ alternativt svara det som ligger närmast. XYZ   – Matematisk problemlösning 

17


Två givna kvantiteter Hittills har vi tittat på uppgiftstyper där ena eller båda kvantiteterna innehåller okända tal. På KVA förekommer även uppgifter där båda kvantiteterna är givna, eller där det i alla fall skulle gå att få till ett närmevärde med räknare. På sådana uppgifter kommer informationen alltid att vara tillräcklig. Därför kommer rätt svar att vara A, B eller C. Aldrig D.

Uppgift 7 Kvantitet I: 32 + 4 ∙ 62 – 52 Kvantitet II: 32 – 4 ∙ 62 + 52 A B C D

I är större än II II är större än I I är lika med II informationen är otillräcklig

Är båda kvantiteterna numeriska är svaret aldrig D.

Lösning 1. I den här uppgiften består båda kvantiteterna av numeriska uttryck som går att beräkna. Informationen kommer med andra ord att räcka för att kunna avgöra vilken av kvantiteterna som är störst eller om de är lika stora. Utmaningen är att genomföra själva beräkningen. 2. Som tur är kommer du nästan aldrig att behöva beräkna kvantiteterna exakt. Ofta räcker det med att påbörja uträkningen för att kunna avgöra vilken av kvantiteterna som är störst. Börja därför med att förenkla uttrycken: Kvantitet I:  32 + 4 ∙ 62 – 52 = 9 + 4 ∙ 36 – 25 Kvantitet II: 32 – 4 ∙ 62 + 52 = 9 – 4 ∙ 36 + 25 3. Redan nu går det faktiskt att se vilket av uttrycken som är störst. Uttrycken är identiska, så när som på mittentermerna. Och 4 ∙ 36 kommer att vara mycket större än 9 och 25 tillsammans. Därför kommer uttrycket med + 4 ∙ 36 vara större än uttrycket med – 4 ∙ 36. Det vill säga Kvantitet I är större än Kvantitet II. Svara därför alternativ A, som är rätt svar. A

B

C

D

E

36   KVA   – Vad är störst?


Uppgift 8 Kvantitet I: Kvantitet II: A B C D

7 ∙ √35 6 ∙ √50

I är större än II II är större än I I är lika med II informationen är otillräcklig

Lösning 1. Här ska du jämföra två tal som är skrivna på ett sätt som gör det svårt att veta hur stora de egentligen är. Att beräkna roten ur 35 och roten ur 50 med huvudräkning låter sig inte göras. Använd istället tal i närheten av 35 och 50 där du vet vad roten ur blir: √35 ≈ √36 = 6 och √50 ≈ √49 = 7. Det innebär att kvantiteterna skulle kunna avrundas till: Kvantitet I: 7 ∙ 6  och  Kvantitet II: 6 ∙ 7 2. Nu är kvantiteterna lika stora eftersom 6 ∙ 7 = 7 ∙ 6 = 42. Men eftersom du har använt avrundade värden vet du inte om det stämmer exakt. Därför måste du nu undersöka om de ursprungliga kvantiteterna är större eller mindre än 42. 3. Börja med att titta på Kvantitet I. 35 är mindre än 36. Alltså måste √35 vara mindre än √36. Det vill säga, 7 ∙ √35 är lite mindre än 42. 4. Upprepa nu samma resonemang för Kvantitet II. 50 är större än 49. Alltså måste √50 vara större än √49 och 6 ∙ √50 vara större än 42. 5. Du kan alltså skriva om Kvantitet I till ”något som är mindre än 7 ∙ 6” och Kvantitet II till ”något som är större än 6 ∙ 7”. Kvantitet II är större än Kvantitet I. Svara därför alternativ B, som är rätt. A

B

C

D

E

Sammanfattning Är båda kvantiteterna givna är det bra att skriva om uttrycken eller helt enkelt börja räkna. Ofta räcker det med att påbörja uträkningen för att kunna avgöra vilken kvantitet som är störst. Ibland behöver du ­avrunda i beräkningarna. Håll koll på hur du avrundat, om du avrundat uppåt eller nedåt. KVA   – Vad är störst? 

37


Övningar – NOG Här har vi samlat några uppgifter från tidigare högskoleprov. Uppgifterna är valda så att du på ett smidigt sätt ska kunna komma igång med metoderna. För att blir riktigt bra behöver du öva på fler gamla högskoleprov vilket du hittar på bokens hemsida. På provdagen är rekommendationen att maximalt lägga 1 minut och 40 sekunder per NOG-uppgift. Fullständiga lösningar hittar du på bokens hemsida.

Övning 1 Kent, Bengt och Albin bor efter samma raka gata. Hur långt är det mellan Kents och Albins hus? (1) Mellan Bengts och Albins hus är det 200 meter. (2) Mellan Kents och Bengts hus är det 600 meter. Tillräcklig information för lösningen erhålls A B C D E

i (1) men ej i (2) i (2) men ej i (1) i (1) tillsammans med (2) i (1) och (2) var för sig ej genom de båda påståendena

A

B

C

D

E

Övning 2 Emma samlar på stenar. På en utflykt hittar hon 9 stenar som hon tar med sig hem till sin samling. Hur många stenar fanns det i Emmas stensamling före utflykten? (1) De nya stenarna kommer att utöka Emmas stensamling med 1/9. (2) De nya stenarna kommer att utgöra 1/10 av Emmas stensamling. Tillräcklig information för lösningen erhålls A B C D E

i (1) men ej i (2) i (2) men ej i (1) i (1) tillsammans med (2) i (1) och (2) var för sig ej genom de båda påståendena

60   NOG   – Har jag så att det räcker?

A

B

C

D

E


Övning 3 En burk innehåller endast 15 blå, 9 röda och 6 gröna kulor. Åtta kulor plockas bort från burken. Hur många gröna kulor finns det kvar i burken? (1) Av de kulor som plockades bort var ingen röd. (2) Hälften av kulorna som plockades bort var blå. Tillräcklig information för lösningen erhålls A B C D E

i (1) men ej i (2) i (2) men ej i (1) i (1) tillsammans med (2) i (1) och (2) var för sig ej genom de båda påståendena

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Övning 4 Bengt är 14 år yngre än Alice. Hur gammal är Bengt? (1) Om 10 år är Alice dubbelt så gammal som Bengt. (2) Om 10 år är Alice 14 år äldre än Bengt. Tillräcklig information för lösningen erhålls A B C D E

i (1) men ej i (2) i (2) men ej i (1) i (1) tillsammans med (2) i (1) och (2) var för sig ej genom de båda påståendena

Övning 5 Bland talen 21, 24, 27, 30, 36, 45 väljs ett ut, vilket? (1) Talet är en heltalsmultipel av 9. (2) Talet är udda. Tillräcklig information för lösningen erhålls A B C D E

i (1) men ej i (2) i (2) men ej i (1) i (1) tillsammans med (2) i (1) och (2) var för sig ej genom de båda påståendena

NOG   – Har jag så att det räcker? 

61


Dela upp ordet En metod för att lista ut vad ett ord betyder är att dela upp ordet i olika delar. Många ord består av så kallade prefix (förled) och suffix (efterled), som ofta härstammar från grekiska eller latin. Genom att lära sig känna igen och förstå ett antal sådana får man på köpet med sig många, många fler ord. Här kommer några exempel på vanliga prefix och suffix. En längre lista hittar du på bokens hemsida. Prefix

Betydelse

Suffix

Betydelse

anti-

mot

-antrop

människa

bio-

liv

-fil

vän, intresserad av

ekvi-

jämn, lika

-fobi

rädsla

fil-

vän, intresserad av

-gnos

kunskap om

kontra-

mot

-log

lärd person

mobil-

rörlig

-logi

vetenskap om

peri-

om, runtom

-mani

sjukt beteende

poly-

många

-morf

form

semi-

halv

-pati

känsla

termo-

värme

-valens

vara värd

Genom prefix och suffix går det att skapa ord som termofobi (rädsla för värme), polymorf (mångformig) och biologi (vetenskapen om liv).

Uppgift 7 filantrop A människovän B hästtämjare C predikant D konstsamlare E växtförädlare

90   ORD   – Associera mera

Kan du hitta prefix och/eller suffix i ordet?


Lösning 1. Om du inte vet vad filantrop betyder kan du dela upp det i prefix och suffix. Prefixet fil- betyder vän av, suffixet -antrop betyder människa. Du letar alltså efter ett ord som skulle kunna betyda ungefär detsamma som vän av människa. 2. I det här fallet hittar du ett alternativ som stämmer perfekt med vän av människa: människovän. Svara därför alternativ A, som är rätt. A

B

C

D

E

Uppgift 8 hematolog A vampyr B någon som studerar fornlämningar C någon som studerar blodet och dess sjukdomar D livshotande sjukdom E läran om jordens hemisfärer

Lösning 1. Är ordet bekant, men ändå svårt att hitta rätt synonym till? Ordet består av ett prefix och ett suffix där suffixet -log finns på vår lista och betyder ungefär lärd person. Markera därför de alternativ som beskriver en lärd person (B och C) och stryk de alternativ som inte gör det (A, D och E). 2. Prefixet hema- är inte lika vanligt och finns inte heller med i tabellen till vänster. Försök därför associera till ett annat snarlikt ord. Det förekommer (med lite annan stavning) i ordet hemoglobin, ett ämne som finns i blodet. 3. Alternativ C har både med en lärd person och med blod att göra. Svara C, vilket också är rätt svar. A

B

C

D

E

Flera ord är sammansatta, även om de inte består av grekiska eller latinska prefix och suffix. De kan delas upp i förled och efterled.

ORD   – Associera mera 

91


MEK  F örstå sammanhanget Det tredje delprovet på verbala delen är MEK, meningskomplettering. MEK består av korta texter där det saknas ett, två eller tre ord eller uttryck. Din uppgift är att välja det av de fyra svarsalternativen som bäst passar in i luckan eller luckorna. Antal uppgifter: 2 × 10 Rekommenderad tid: 2 × 8 min Testar: Förståelse av ord och begrepp i sitt sammanhang.

Exempeluppgift Under våren var det få turister i Stockholm, varför det var ovanligt dålig ____ inom turistnäringen den perioden. Under sommaren däremot var turismen tillbaka på sina ____ nivåer. A B C D

omsättning – normala ekonomi – höga budget – starka försäljning – låga

Lösning 1. Testa de olika svarsalternativen i första luckan. Alternativ A, omsättning, är synonymt med den totala försäljningen. Det låter rimligt att få turister gör att mindre pengar omsätts i turistnäringen. Låt därför alternativ A vara kvar. Alternativ B, ekonomi, skulle passa i sammanhanget, men det är inte korrekt att säga dålig ekonomi. Mer typiskt hade varit svag ekonomi. Stryk därför alternativ B.

118   MEK   – Förstå sammanhanget


Alternativ C, budget, har fel betydelse. Budget brukar vara något som bestäms i förväg, inte något som orsakas av något som sker samma period. Stryk därför alternativ C. Alternativ D, försäljning, kan också vara rätt. Om det är få turister bör försäljningen inom turistnäringen vara dålig. Låt därför alternativ D vara kvar. 2. Eftersom både alternativ A och alternativ D passar i första luckan går du nu vidare till andra luckan. Alternativ A, normala, passar bra i andra luckan, eftersom turismen har återgått till sin vanliga nivå efter att ha legat lågt under våren. Låt därför alternativ A stå kvar. Alternativ D, låga, fungerar däremot inte. Ordet ”däremot” pekar på en förändring från vår till sommar. Kombinationen av vårens få turister och sommarens dåliga nivåer är ologisk. Stryk därför alternativ D. 3. Nu har du uteslutit alternativ B, C och D. Dessutom har du stöd för att alternativ A är rätt. Svara därför alternativ A, som är rätt. A

B

C

D

E

I det här kapitlet Man kan grovt dela in uppgifterna på MEK i tre kategorier: ordförståelse, läsförståelse och uttryck. I det här kapitlet kommer vi främst att fokusera på läsförståelse. Metoderna för ordförståelse, alltså uppgifter där du ska förstå orden som presenteras i svarsalternativen, är desamma som i kapitlet för ORD. Kategorin uttryck innefattar till exempel ordspråk eller sägningar, såsom ”ingen fara på taket”. Gemensamt för dessa är att de sällan går att lista ut. Antingen kan du dem, eller så får du göra en kvalificerad gissning och gå vidare. Kapitlet inleds med en effektiv metod för MEK. Därefter tittar vi på hur så kallade sambandsord kan hjälpa dig att lista ut vilket ord eller uttryck som saknas. Vi presenterar också en metod som bygger på att hitta laddningen i det saknade ordet. Slutligen får du ett exempel på där alla alternativ passar in grammatiskt men där din språkkänsla blir avgörande för lösningen.

MEK   – Förstå sammanhanget 

119


Profile for Smakprov Media AB

9789127451940  

9789127451940  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded