Page 1


fl tummen UPP!

Tummen upp! Mål i svenska Lärarhandledning årskurs 1


ISBN 978-91-47-08366-4 © 2009 Kerstin Beskow Schölin, Susanne Holm, Marie Wredenfors och Liber AB Redaktion: Sofia Warsén, Birgit Eriksson Form: Toula van Rooij / Marta Coronel Teckningar: Leif E Eriksson Produktion: Bertil Stålenmark

Första upplagan 1 Tryck: Elanders 2009

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet.   Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liberab@liber.se


Innehåll DEL 1

Tummen upp! Mål i svenska – Vad är det? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Beskrivning av Tummen upp! Mål i svenska

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Så här kan du arbeta med Tummen upp! Mål i svenska

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 5

Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Använda rimord tala/lyssna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Första ljudet i ord tala/lyssna Antalet ljud i ord tala/lyssna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Var i ord ljudet hörs tala/lyssna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Berätta om en bild tala/lyssna Återberätta tala/lyssna

Bilda nya ord tala/lyssna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskriva ett föremål tala/lyssna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lyssna och förstå en muntlig instruktion tala/lyssna

16 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Ord med två och tre bokstäver läsa Enkla meningar läsa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Förstå en skriftligt instruktion läsa En och ett skriva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Alla bokstavsformer skriva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ord med två och tre bokstäver skriva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enkla meningar med stor bokstav och punkt skriva En saga skriva

15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versaler och gemener läsa Ordbilder läsa

7

26 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Enkla meningar med fakta skriva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

DEL 2

Detaljerad innehållsförteckning

Förutsättningar för en god läsutveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kopieringsunderlag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40


Beskrivning av Tummen upp! Mål i svenska Materialet består av:

A Ett kartläggningshäfte för eleverna: Ett häfte per elev och årskurs för kartläggning där alla delar (TLLS) inryms. Målen för årskurs 3 står i fokus och åskådliggörs i samband med delmålen inom respektive delområde (TLLS). Uppgifterna i häftet är få och noga utvalda. På så vis skiljer sig dessa häften från vanliga arbetsböcker. Kartläggningen är inriktad på att i första hand fastställa det eleven kan, i andra hand urskilja de delmål som eleven behöver träna på. Då kartläggningen visar att någon elev behöver träna mer på något delmål görs en kort diagnos för att närmare förstå vari elevens svårigheter består.

B En lärarpärm med uppföljning: • tips på hur man kan arbeta med kartläggning i elevhäftet inom varje delmål. • kopieringsunderlag med träning i två svårighetsnivåer inom varje delmål för de elever som behöver extra stöd. • en diagnos för varje delmål som kan användas både före och efter träning.

Så här kan du arbeta med Tummen upp! Mål i svenska Elevhäftet är en kartläggning av varje elevs språkliga utveckling. Häftet består av tre delar:

Kopiering förbjuden, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

s. 2

s. 12

TALA / LYSSNA

LÄSA

SKRIVA

• Varje del inleds med en översikt med ett förslag på när under året de olika delmålen lämpligen kan göras. Den som vill kan fördela uppgifterna på annat sätt eller göra alla uppgifter på en gång. Alla delmålen är direkt relaterade till målen i åk 3. • Börja med att gå igenom översikten med eleverna. Ta även med föräldrarna i detta arbete och gå igenom mål och delmål vid ett möte. När eleverna har klarat av respektive delmål kan de sätta ett kryss i den lilla rutan på översikten. För lärarens dokumentation finns en checklista för varje område för kopiering (s. 105–107). • Eleverna har ofta goda insikter om vad de kan och vad de inte kan. Läraren har också goda insikter, men det är inte alltid som elevens och lärarens åsikter överensstämmer. Det är därför spännande att låta eleverna göra en självbedömning. Den kan få ligga till grund för en diskussion mellan eleven och läraren enskilt eller under ett utvecklingssamtal (kop. s. 108–110). • Utöver delmålen finns rekommendationer när läraren kan göra läsresp. skrivkontroller under läsåret i åk 1 (kop. s. 99-104).

s. 18

5


Arbetsgång 1. Vi rekommenderar att läraren samlar en grupp elever och, där det behövs, går igenom den översta uppgiften på sidan i kartläggningshäftet. Sedan arbetar eleverna individuellt och självständigt med uppgifterna. Det bör vara lugn och ro i rummet under detta arbete för att eleverna ska kunna koncentrera sig på uppgiften. Om en elev behöver hjälp med att läsa vissa ord för att kunna uppnå delmålet kan eleven få läshjälp.

s. 3

s. 40

2. Därefter gör läraren en analys av elevernas resultat. De flesta uppgifterna bör vara rätt utförda av majoriteten av eleverna. Stöd för bedömningen finns i Lärarpärmen under resp. delmål i kartläggningsdelen. Varje elevs sida kan rivas ut och infogas i elevens IUP. Man kan givetvis även behålla alla sidor och infoga hela kartläggningshäftet i IUP. 3. Några elever kommer sannolikt att behöva följas upp där det visar sig att de har haft svårt att förstå eller utföra uppgifterna. Det kan röra sig om enstaka delmål eller vara genomgående för en viss elev. För dem finns en diagnos inom varje delmål som mer i detalj kan visa elevens svårigheter. Diagnosen bör eleven göra enskilt tillsammans med läraren. 4. När eleven gjort diagnosen finns det även arbetsblad för mer träning (eller reparation) på delmålet. Det finns tränauppgifter på två nivåer: Träna 1 har en lägre svårighetsgrad än övningen i Kartläggning. Träna 2 är på samma nivå som Kartläggning.

s. 41

Lärare och elev väljer om eleven ska göra det ena eller båda. Tränauppgifterna kan göras i grupp som självständigt arbete eller individuellt med varje elev. Om läraren därefter bedömer att eleven klarar av delmålet bör eleven göra diagnosen en gång till (antingen hela eller en del) som avslutning. För elever med stora svårigheter krävs sannolikt ett separat åtgärdsprogram.

Förskoleklass: Häfte om 24 sidor Årskurs 1: Kartläggning, häfte 24 sidor Lärarpärm med kopiering Årskurs 2: Kartläggning, häfte 24 sidor Lärarpärm med kopiering Årskurs 3: Kartläggning, häfte 24 sidor Lärarpärm med kopiering Serien kommer att utökas med material för åk 4–6.

6

Kopiering förbjuden, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

Komponenter


Tala / Lyssna

Använda rimord Kartläggning Delmål: Fonologisk medvetenhet. (Jag kan använda rimord) Uppgift: Eleverna ska hitta de ordpar som rimmar. s. 3 rot, tak, fot, ros mås, sår, mål, lås katt, hund, häst, hatt mäter, leker, äter, ritar svan, kran, sil, glas spis, kniv, gris, spik

Instruktion: Rita övningsexemplet på tavlan. Gör exemplet tillsammans. Vilket ord rimmar på rot – tak, fot eller ros? Eleverna ska sätta kryss på eller rita en ring runt den bild som passar. Kontrollera att alla gjort rätt. Eleverna ska nu arbeta med en rad i taget. Gör eleverna uppmärksamma på att de tyst markerar sina svar. Uppnåendemål: 5 av 6 rimord bör vara korrekta. När eleverna har klarat av delmålet ”använda rimord” kan de sätta ett kryss i den lilla rutan på översikten.

nyckel, fluga, cykel, lykta Kop. s. 40

Diagnos Diagnosen har två delar, en lättare och en svårare:

Rimord: lås, gås, sås, bås, mås

Rimord: katt, hatt, tratt, ratt, natt

Kop. s. 41– 42

A I den första delen säger läraren orden som finns runt bilden i mitten. Eleverna ska avgöra vilka av orden som rimmar genom att lyssna på ett ord i taget med utgångspunkt från det i mitten. B I den andra delen ska eleverna själva komma fram till vilka ord som avses på bilderna (vissa elever kan behöva tolkningshjälp) och höra vilka ord som rimmar på det i mitten.

Träna

Kopiering förbjuden, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

Att höra rim och själv kunna rimma är en viktig del av elevernas fonologiska medvetenhet. Arbeta därför mycket med rimverser och ramsor. När du rimmar med eleverna kan du gärna använda nonsensord. Det stimulerar fantasin.

Träna 1 sten – ben fyra – myra ko – bo ros – mos ask – mask gris – ris

Förklara för eleverna att de ska säga vad de ser på översta vänstra bilden. Sedan ska de leta efter ett ord i högra spalten som rimmar. När de hittat de båda rimorden binder de ihop dem med ett streck. Visa gärna på tavlan eller blädderblocket. En del elever behöver antagligen hjälp med fler uppgifter. När eleverna uppfattat hur de ska göra, fortsätter de på egen hand med de övriga uppgifterna.

tio – nio

7


Tala / Lyssna

Träna 2 tak, ko, mat, flak sil, bil, kniv, sol

Här har eleverna fler ord på varje rad att ta ställning till. Eleverna ska ringa in det ord som rimmar på ordet längst till vänster.

not, mos, rot, tåg tåg, mås, såg, mål får, mus, fem, sår klo, kran, ro, bok raket, tomat, paket, mobil

Första ljudet i ord

brev, räv, bok, vev

Kartläggning Delmål: Fonologisk medvetenhet. (Jag kan höra första ljudet i ord) Uppgift: Eleverna ska urskilja vilka två bilder som börjar på samma ljud. s. 4 lejon, eld, pojke, lök raket, drake, ros, tomat dator, mobil, doktor, paket fisk, kniv, visp, filt åska, åtta, doktor, kråka penna, apa, pensel, fluga mat, korv, äpple, mask

Kop. s. 43

Instruktion: Rita övningsexemplet på tavlan och gör det tillsammans med eleverna: a) Först på översta raden ser du ett lejon. b) Lyssna på ordet lejon. Lejon börjar på l (säg ljudet). c) Se på de andra bilderna. Vilket av orden börjar också på l? Svar: lök. Sätt kryss över eller ringa in bilden. Eleverna arbetar vidare var för sig med en rad i taget och markerar tyst sina svar. Uppnåendemål: 5 av 6 uppgifter bör vara korrekta. När eleverna har klarat av delmålet ”höra första ljudet i ord” kan de sätta ett kryss i den lilla rutan på översikten.

Diagnos Diagnosen har två delar, en lättare och en svårare:

spik, sol, spis

Ord på Tt: träd, tio, tak, tomat, tält

Kop. s. 44–45

A Eleverna utgår från bilden i mitten (säl) och lyssnar när läraren säger orden runt sälen. De avgör när orden börjar på samma ljud, dvs. Ss. Eleven eller läraren drar ett streck till bilden på sälen. B Samma typ av uppgift som A men här utgår eleverna från bilder. De ska avgöra vilka av orden som börjar på samma ljud som bilden i mitten (tåg, Tt) och dra streck.

Träna Ett första steg att bedöma elevernas fonologiska medvetenhet är att kontrollera deras förmåga att para ihop bilder där orden börjar med samma ljud. Att eleverna kan uppfatta att det finns olika ljud i ett ord och att sedan också koppla ihop ljudet med respektive bokstav är en förutsättning för att de ska kunna knäcka läskoden.

8

Kopiering förbjuden, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

Ord på Ss: sår, sil, sko,


Tala / Lyssna

säl, sol, nät

Träna 1

is, ris, igloo

Eleverna ska jämföra ordet till vänster med två ord till höger på samma rad. Ett av dem börjar på samma ljud som det till vänster. Eleverna ska ringa in rätt bild.

ost, orm, ros mat, mask, ram ram, ek, räv val, tak, vev ris, räv, raket

Träna 2 Här ska eleverna ta ställning till tre ord som börjar på samma ljud och dra streck mellan dessa.

kniv, koja, krita apa, ask, arm lök, lykta, lås mask, mast, mobil

Antalet ljud i ord Kartläggning Delmål: Fonologisk medvetenhet. (Jag kan höra antalet ljud i ord) Uppgift: Eleverna ska uppfatta antalet ljud i ett ord.

s. 5

mus sol lås myra tält mobil tomat

Kopiering förbjuden, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

Kop. s. 46

Instruktion: Rita övningsexemplet på tavlan och gör det tillsammans med eleverna. 1. Säg till eleverna: ”Längst upp på sidan ser du en mus. Lyssna på ordet mus.” 2. Läraren ljudar ordet mus tydligt men inte med överdriven artikulation och gör samtidigt ett streck för varje ljud – m u s. Eleverna gör sedan likadant i sitt häfte. Kontrollera att alla utfört uppgiften rätt med tre streck. Eleverna arbetar vidare med en rad i taget och markerar tyst sina svar. Uppnåendemål: 5 av 6 uppgifter bör vara korrekta. När eleverna har klarat av delmålet ”höra antalet ljud i ord” kan de sätta ett kryss i den lilla rutan på översikten.

Diagnos Diagnosen har två delar. A Förbered övningen så att eleverna har ett antal markörer, t.ex. klossar eller knappar framför sig. Läraren läser ett ord i taget högt för eleverna. Eleverna lägger lika många markörer som det finns ljud i orden.

is, bi, sol, mat burk, gris, spöke, raket

B Gå igenom första uppgiften med eleverna. Visa på att ordet is består av två ljud, gärna med hjälp av klossar, knappar el.dyl. Lägg ett föremål för varje ljud. Eleverna ritar sedan rätt antal cirklar eller streck under bilden. När eleverna har förstått arbetar de vidare själva.

9


a

d

sn

or /l

ys

la ta

bås

A

sås

lo

vas

gås

mås bur

tåg

B

40

DIAGNOS Instruktion: A Eleven ska titta på bilden av låset och lyssna till orden runtom som läraren läser högt. Eleven ska avgöra när orden rimmar och dra streck till bilden med låset. B Eleven ska göra på samma sätt, men säga orden högt för sig själv genom att titta på bilderna.

Kopiering tillåten, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

D

m ri

räv


Kopiering tillåten, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

tala/lyssna

4 • Träna rimord 1

Titta på bilden i ringen. Dra streck till bilden som rimmar.

9

10

41


42

Kopiering tillåten, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

tala/lyssna

• Träna rimord 2

Vad ser du på bilden i ringen? Välj rätt rimord och ringa in det.

5


fö rs rd io t de sna ys /l

la

lju

ta

sil

sår

D

ta

A

äpple sko

häst

spik

spis nät

fisk sol

hus

B

Kopiering tillåten, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

10

diagnos Instruktion: A Eleven ska titta på bilden av sälen i mitten och lyssna till orden som läraren läser högt. Eleven avgör när orden börjar på samma ljud (s) och drar streck till bilden på sälen. B Eleven ska titta på bilderna, lyssna efter ljudet t, som i tåg, och dra streck till bilden i mitten.

43


44

Kopiering tillåten, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

tala/lyssna

• Träna första ljudet i ord 1

Vad ser du på bilden i ringen? Vilket ord börjar på samma ljud? Ringa in rätt bild.


Kopiering tillåten, Tummen upp! Mål i svenska. Liber AB

tala/lyssna

• Träna första ljudet i ord 2

Vad ser du på bilderna? Vilka tre ord börjar på samma ljud? Dra streck mellan rätt bilder.

45


9789147083664  
9789147083664  

 tummen uPP! Lärarhandledning årskurs 1 fl Första upplagan 1 Tryck: Elanders 2009 Redaktion: Sofia Warsén, Birgit Eriksson Form: Toula van R...