__MAIN_TEXT__

Page 1

Lärande och utveckling LÄRARHANDLEDNING TOVE PHILLIPS


Innehåll Kapitel 1: Utveckling, lärande och socialisation...............................................................8 Lösningsförslag till instuderingsfrågor............................................................................................................................. 9 Frågor på texten....................................................................................................................................................................10 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................11 Uppgifter..................................................................................................................................................................................12 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................18 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................25 Film-, bok- och länktips.......................................................................................................................................................28

Kapitel 2: Kunskap förr och nu............................................................................................. 29 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................30 Frågor på texten....................................................................................................................................................................31 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................32 Uppgifter..................................................................................................................................................................................33 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................37 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................41 Film-, bok- och länktips.......................................................................................................................................................45

Kapitel 3: Villkor för lärande................................................................................................. 46 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................47 Frågor på texten....................................................................................................................................................................48 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................49 Uppgifter..................................................................................................................................................................................50 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................54 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................57 Film-, bok- och länktips.......................................................................................................................................................61

6

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel 4: Miljö för lärande.................................................................................................... 62 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................63 Frågor på texten....................................................................................................................................................................64 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................65 Uppgifter..................................................................................................................................................................................66 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................70 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................73 Film-, bok- och länktips.......................................................................................................................................................76

Kapitel 5: Det sociala sammanhanget............................................................................... 77 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................78 Frågor på texten....................................................................................................................................................................79 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................80 Uppgifter..................................................................................................................................................................................81 Övningar...................................................................................................................................................................................83 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................85 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................88 Film-, bok- och länktips.......................................................................................................................................................90 Bildförteckning.......................................................................................................................................................................91

7

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Det här kapitlet behandlar den andra och tredje punkten i kursens centrala innehåll: ”Hur synen på kunskap, lärande, undervisning och utbildning har förändrats” samt ”Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor”. Elevboken ger eleverna en introduktion till kunskapssyn och lärande i olika tider och samhällen. Kapitlet behandlar följande områden: • Kunskap och kunskapssyn • Fostran • Lärande, undervisning och utbildning • Pedagogiska teorier Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla dina elever.

29

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  2

Kapitel 2: Kunskap förr och nu


1. Kunskap är fakta och information, kompetens är hur man använder kunskapen. 2. Fakta (sann kunskap, t.ex. glosor), Förståelse (sammanhang, orsak, verkan, t.ex. hur andra världskriget

startade). Färdighet (förmåga att utföra något praktiskt, t.ex. sätta kakel), Förtrogenhet (kunskap, känsla, intuition erfarenhet, t.ex. att döma en basketmatch).

3. Kunskapen blir gammal och oanvändbar mycket snabbare idag. 4. Fostran är formandet av en individ, anpassning till regler och lärande av normer och värderingar. 5. 1979. 6. Auktoritär uppfostran – föräldern bestämmer allt, Demokratisk uppfostran – föräldern sätter gränser,

men barnet har rätt till inflytande, Fri uppfostran – barnet bestämmer själv över stora delar av sitt liv.

7. När Sverige industrialiserades, folk flyttade till städerna och arbetarbarnen inte behövdes i arbetet började

borgare och stat bekymra sig över deras fritid. För att de inte skulle ”springa lösa” ville staten hjälpa till med deras fostran.

8. Folkhemmet var en idé om ett Sverige där alla skulle få ta del av välfärden genom att staten ordnade det

mesta. Idén genomfördes framför allt av socialdemokraterna under mitten av 1900-talet.

9. I många länder ställer föräldrar och skola högre krav på barnens skolprestationer. I vissa länder tycker man

inte att staten ska lägga sig i barnens fostran, medan det i andra länder ses som en del av välfärden.

10. Brett begrepp som har att göra med utbildning, undervisning, kunskap och metoder. 11. Didaktik: om hur inlärning går till och hur undervisning bör utformas. 12. Metodik: praktiska metoder och arbetssätt för lärande. 13. Vänsterpolitik vill ha en jämlik skola för alla, medan högerpolitik vill att valfrihet ska vara viktigt. 14. Dewey ansåg att eleven måste vara en aktiv mottagare för att inlärning ska ske. Aktivitetspedagogik. 15. Att man ska sätta inlärningsnivån strax över elevens kunskapsnivå. Att inlärning sker i samspel och att

läraren är viktig.

16. Att barnet behöver frihet och ska få arbeta med det den vill för stunden. Arbetsro är viktigt, liksom

stimulerande miljö och undervisningsmaterial som barnet kan arbeta själv med. Den vuxne ska inte styra för mycket.

17. Att känslolivet, empati och estetik är lika viktigt som intellektet. Att upplevelser är viktiga för inlärningen.

Mycket skapande verksamhet.

18. Att barnet kan mer än många tror. Pedagogen ska utgå ifrån barnets intressen och stimulera med frågor.

Barnet ska få testa många olika uttryckssätt och ”göra själv” så mycket som möjligt. Flexibel miljö är bra.

30

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  2

Lösningsförslag till instuderingsfrågor


Kapitel  2

Frågor på texten 1. Vad menas med ordspråket ”Kunskap är makt”? 2. Vad betyder kompetens? 3. Ge exempel på vad förtrogenhetskunskap kan innebära. 4. Vilka frågor studerar man i kunskapsteori? 5. Vad betyder subjektiv? 6. Vad betyder akademisk? 7. Vad var katekesundervisning? 8. När infördes den allmänna folkskolan i Sverige? 9. Vad innebär begreppet korvstoppning i undervisningssammanhang? 10. Ge exempel på sådant som ansågs viktigt för barn att lära sig i Sverige för 200 år sedan. 11. Vad är en norm? 12. Ge exempel på kritik som riktas mot dagens barnuppfostran. 13. Vad är tanken bakom skoluniform? 14. Vad innebär begreppet ”learning by doing” som myntades av John Dewey? 15. Vem var Lev Vygotskij och hur har han påverkat den svenska skolan? 16. Varför ska det bara finnas en uppsättning av varje läromaterial i ett Montessori-klassrum? 17. Hur är en skoldag på en Waldorfskola upplagd? 18. Vad har Reggio Emilia-pedagogiken för syn på leksaker?

31

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


1. Att man kan förändra både sitt eget liv och omvärlden med rätt sorts kunskap. 2. Att man har kunskap och kan använda den. 3. T.ex. känna på degen när den är färdigjäst, att se på en blomma när den behöver vatten eller näring. 4. Vad är sann kunskap? Vad kan vi ha kunskap om? Ska kunskap grundas på förnuft eller sinnen? 5. Att något är färgat av personliga känslor och värderingar, inte objektiv. 6. På hög kunskapsnivå, vetenskaplig, ofta förknippat med universitetet. 7. Undervisning i kristendom med hjälp av Luthers lilla katekes, en sammanfattning av de kristna

värderingarna.

8. 1842 9. Förmedlingspedagogik, att läraren föreläser och eleven tar emot. Kunskapen stoppas in utan att bearbetas. 10. Hushållets regler, skötsel av hem och jordbruk, kristendom, grundläggande läsning, skrivning och räkning. 11. Det som anses normalt i ett visst samhälle/kultur, oskrivna regler. 12. Föräldrarna har inte tid för sina barn, barnen får bestämma för mycket, barnen ”curlas”, föräldrarna litar inte

på sin egen förmåga, föräldrarna lägger för mycket känslor i uppfostran.

13. Att skapa jämlikhet mellan elever samt att bevara skolans auktoritet. 14. Aktivitetspedagogik, att man lär sig något genom att utföra det. 15. Rysk psykolog och pedagog som levde 1896–1934. Hans teorier om utvecklingszoner och handledarens roll

har betytt mycket för pedagogiken i den svenska skolan.

16. Så att barnen lär sig samsas. 17. Föreläsningar/lektioner på förmiddagen och praktiskt arbete, laborationer, rörelse och estetiskt arbete på

eftermiddagen.

18. Konstruktionsmaterial är bättre än färdiga leksaker, eftersom de stimulerar och utvecklar fantasi och

problemlösningsförmåga.

32

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  2

Lösningsförslag till frågor på texten


Kapitel  2

Uppgifter Filosofisk djupdykning Gör ett fördjupningsarbete om kunskapsteori. Läs och ta reda på mer om någon av de stora filosoferna som intresserat sig för kunskap, t.ex. Francis Bacon, René Descartes, John Locke, David Hume eller Immanuel Kant. Gör en muntlig presentation eller en Powerpoint-presentation för dina klasskamrater där du presenterar filosofens syn på kunskap. Kom ihåg att läsa så att du förstår – strukturera och sammanfatta för dig själv. Tänk också på att göra din presentation så tydlig som möjligt. Använd gärna exempel för att göra innehållet lättare att förstå.

Katekesundervisning Lek skolklass för 200 år sedan. Låna ett exemplar av Luthers lilla katekes och använd den för att ha en lektion. Ge först klassen i läxa att lära sig ett stycke utantill. Det är viktigt att alla är med på leken för att det ska ge rätt känsla. Kom ihåg att läraren var auktoritär och påminn eleverna om deras ställning – missköter man sig får man stå i skamvrån. Klä gärna ut er om ni har möjlighet. Lektionen kan innehålla moment som:

• Läxförhör på innehållet • Utantilläsning • Högläsning ur katekesen • Rättstavning • Välskrivning De som inte har gjort sin läxa får en passande bestraffning, exempelvis struten på huvudet som man får ha på sig i skamvrån.

33

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Uppgifter Rollspel – Den dåliga moderna föräldern Arbeta i grupp. Gör varsitt rollspel om en familj och en situation som visar upp den kritik som ofta riktas mot dagens föräldrar när det gäller uppfostran. Det kan exempelvis gälla föräldrar som inte har tid, föräldrar som curlar, barn som får bestämma för mycket eller föräldrar som lägger in överdrivet mycket av sina egna känslor i uppfostran. Spela upp ert rollspel och stanna vid ett valt tillfälle – låt någon från publiken komma upp och ta över en föräldraroll eller barnroll och visa hur situationen skulle kunna lösas.

Rollspel – viljestarka pedagoger Välj ut fem personer i klassen som ska låtsas att de är John Dewey, Lev Vygotskij, Rudolf Steiner, Maria Montessori och Alexander Neill (grundaren av Summerhill-skolan). Pedagogerna är med i ett debattprogram som handlar om olika typer av pedagogik. Övriga klasskamrater spelar gästerna i publiken – de är föräldrar som ska välja förskola eller skola för sina barn och som vill veta mer om de olika inriktningarna. Det är gästernas uppgift att ställa frågor och pedagogernas uppgift att svara. Programledaren kan spelas av lärare eller frivillig elev.

34

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Uppgifter Skola i annat land Använd internet för att hitta en partnerklass eller klassvänner i en skola i ett annat land. Gör en presentation av er skola, det svenska skolsystemet och hur vardagen i skolan ser ut – lektioner, lärare, läxor, prov, arbetssätt etc. Fråga er partnerskola om hur det ser ut i deras skolvardag.

Folkhemmet i ord och bild Gör en utställning om folkhemmet. Ta reda på så mycket ni kan om det svenska folkhemmets bakgrund och uppbyggnad och hur det påverkade olika delar av det svenska samhället. Använd bild och text för att skapa en utställning om olika delar av folkhemmet, t.ex. skola, barnuppfostran, boende, arbete, fritid, politik och samhälle. Bygg gärna modeller som visar bostäder och inredning eller dockor i olika situationer och tidstypiska kläder. Visa upp utställningen i er skola eller på ett bibliotek.

Politik och utbildning Arbeta i grupper. Varje grupp går in på ett politiskt partis hemsida och tar reda på hur de ställer sig i olika utbildningsfrågor. Vad har de till exempel för syn på friskolor, betygssystem, valfrihet, kunskapskrav, disciplin, lärartäthet etc. Gå igenom vad ni har hittat inom gruppen så att alla vet ert partis åsikter. Skapa sedan tvärgrupper med en medlem från varje partigrupp. Låt alla redovisa de olika partiernas synpunkter i olika frågor som rör skola och utbildning.

35

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Uppgifter Heta stolen – kunskap och fostran Låt eleverna sätta sig på stolar i en ring mitt på golvet. Förklara för eleverna att de ska ta ställning till de påståenden du säger. Detta gör de genom att sitta kvar på sin stol om de inte håller med om påståendet eller om de behöver tid att tänka och genom att resa sig och byta plats med någon om de instämmer i påståendet. Stanna upp efter varje påstående och låt några elever motivera varför de satt kvar eller flyttade på sig. Exempel på påståenden:

• Svenska barn är bortskämda. • Den svenska skolan är flummig. • Det är bra att ge betyg redan i tidig ålder. • Man lär sig viktiga saker i skolan. • Det borde vara tillåtet att daska till sitt barn i uppfostringssyfte. • Man lär sig mer av stränga lärare. • Svenska barn börjar i förskola för tidigt. • Det är föräldrarnas skyldighet att se till att barnen gör sina läxor. • Jag vill ge mitt barn en fri uppfostran. • Det är bra att elever får välja vilken skola de vill gå i. • Lärare är viktiga. • I framtiden kommer all utbildning ske på distans, genom dator och telefon.

Fråga experten Klipp ut vanliga ”problem” i barnuppfostran ur frågespalter i föräldratidningar eller från internet eller hitta själv på problem (t.ex. matvägran, trots). Dela in klassen i grupper och ge grupperna varsitt problem. Låt gruppen diskutera problemet och skriv ett svar till den oroliga föräldern.

36

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Fyra F Fakta

Fakta är sådana kunskaper som vi vet är sanna och som vi kan ta reda på i exempelvis ett uppslagsverk.

Multiplikationstabellen, huvudstäder, årtal.

Förståelse

Förståelse handlar om att kunna se samband och helheter. Med förståelse kan man sätta in faktakunskaper i ett sammanhang.

Bakgrunden till andra världskriget, orsak och verkan i samhällsutveckling.

Färdighet

Färdighet handlar till stor del om att kunna utföra något praktiskt. Färdighet får man främst genom träning. I yrkesutbildningar har man ofta praktik för att träna upp sin färdighet.

Sätta upp kakel, byta blöjor, utföra matematikens fyra grundläggande räknesätt.

Förtrogenhet

Förtrogenhet är sådan kunskap som ofta räknas som osynlig kunskap. Det är något man får genom erfarenhet, men som också har att göra med intuition och finger­ toppskänsla. Förtrogenhet gör att man kan göra bra bedömningar i olika situationer. Här ingår en förmåga att kunna tolka och jämföra.

Att kunna känna när degen är färdigknådad eller att kunna döma en fotbollsmatch.

37

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Kända pedagoger Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852) Ellen Key (1849–1926) John Dewey (1859–1952) Rudolf Steiner (1861–1925) Maria Montessori (1870–1952) Alexander Sutherland Neill (1883–1973) Lev Vygotskij (1896–1934)  

38

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Vad säger bilden?

39

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Vad säger bilden?

40

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Lektionsförslag Debatt om uppfostran/lärande/skolan Tidsåtgång: 60–90 minuter Material: inget Lektionen går ut på att ha ett ”debattprogram” om uppfostran. Eleverna ska själva hålla i debatten, du som lärare kan sitta med i publiken och hjälpa/styra med frågor och inlägg vid behov. Börja med att dela upp rollerna – skriv gärna lappar och dela ut: Programledare: 1–2 elever Förespråkare för en mer traditionell/auktoritär uppfostran – experter – föräldrar – äldre – ungdomar Förespråkare för demokratisk, modern uppfostran – experter – föräldrar – äldre – ungdomar Förespråkare för fri uppfostran – experter – föräldrar – äldre – ungdomar Ge eleverna 15 minuter att prata sig samman i sina ”åsiktsgrupper” medan programledarna skriver ner diskussionsfrågor att ta upp i debatten. Gå runt och ge handledning till de som behöver. Kör igång debatten och avsluta när ämnet känns avhandlat eller när lektionen tar slut.  

41

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Lektionsförslag En hundra år gammal lektion Tidsåtgång: 60–90 minuter Material: Äldre lärobok i valfritt ämne, gärna historia, biologi eller liknande samt kopior av ett antal sidor ur boken. Det här blir en oförberedd lektion som ska få eleverna att känna på hur det kan ha varit att gå i skola för hundra år sedan. Tänk på:

• Tilltala eleverna vid efternamn. • Tillåt inget småprat. Upprepat ofog bestraffas med skamvrån eller genom att eleven får skriva ”Jag ska aldrig mer missköta mig på lektionen” 50 gånger på tavlan.

Genomförande

• Ta närvaron genom att läsa upp efternamnen och låt eleverna svara ”ja”. • Börja med att läsa ett längre stycke, en eller flera sidor, högt ur den äldre läroboken. Det gör inget om det blir tråkigt, eleverna ska vara tysta och lyssna.

• Förhör dem sedan muntligt på texten. Handuppräckning gäller. • Fortsätt med diktamen med välskrivning på lösblad. Läs nästa stycke i boken högt och stanna upp för att låta eleverna skriva. Gå gärna runt, kika över elevernas axlar och kommentera. Samla in lösbladen.

• Nu ska eleverna själva få läsa igenom de båda texterna och därefter börja skriva av dem. • Bryt när det känns lagom. Avsluta den gamla lektionen och diskutera hur det kändes? Var det tråkigt? Var det svårt att vara tyst och sitta still? Var det tystare än vanligt? Lärde man sig något om innehållet i boken? Vad var jobbigast? Var det något som var bra?

42

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Lektionsförslag Aktiv läsning i grupp Tidsåtgång: 30–90 minuter Material: Lärobok, whiteboardpennor, alternativt dator och tillgång till power point eller annat program för digitala presentationer. Den här metoden kan användas för valfritt avsnitt i boken. Börja med att skriva avsnittets rubrik på tavlan och låt eleverna brainstorma och associera fritt kring rubriken. Berätta sedan kortfattat vad avsnittet handlar om. Dela in klassen i lika många grupper som det finns underrubriker och låt varje grupp ta hand om en underrubrik. Deras uppgift är att tillsammans läsa på stycket och sedan redovisa det för klassen och hålla en kort diskussion kring innehållet. Till sin hjälp får de whiteboardpennor alternativt dator och tillgång till power point eller annat program för digitala presentationer. Är lektionen kort behöver de bara använda sig av boken och sina egna tankar. Är lektionen lång kan eleverna komplettera bokens innehåll med relevant information som de hittar i biblioteket eller på internet.

Aktiv läsning enskilt Tidsåtgång: 30–60 minuter Material: Lärobok Den här metoden kan användas för valfritt avsnitt i boken. Varje elev ska läsa ett avsnitt i boken inom det kapitel man arbetar med för tillfället. Syftet är dels att lära sig textens innehåll, dels att lära sig läsa aktivt, dvs. på ett sätt där eleven är aktiv i tillägnandet av kunskap. Detta ska eleven göra genom att: 1. Skumläsa texten en gång. 2. Läsa texten i detalj och anteckna viktiga stödord. 3. Sammanfatta texten med hjälp av stödorden. 4. Reflektera över texten och anteckna egna synpunkter, tankar eller frågeställningar.

43

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  2

Lektionsförslag Merkunskap Tidsåtgång: 60–120 minuter Material: Lärobok, tillgång till internet eller bibliotek Den här metoden kan användas för valfritt avsnitt i boken. Uppgiften kan göras enskilt, i par eller grupp. Låt eleverna välja en valfri merkunskapsruta i boken att fördjupa sig i. Be dem läsa igenom rutan och utifrån den komma på några frågeställningar som de vill finna svar på. De får sedan använda sig av internet och bibliotek för att finna svar på sina frågor. Var noga med att påpeka vikten av att kontrollera källorna och anteckna var de hittar informationen. Om uppgiften genomförts i grupp kan redovisning ske i helklass. Har den genomförts enskilt eller i par så kan redovisning ske i smågrupper.

44

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Sameblod: Den unga flickan Elle-Marja vill utbilda sig och möts av motgångar. Mellan väggarna: Fransk film om motsättningar och likabehandling i skolan. Slogans – slagord av sten: Albansk film om kommunistiskt perspektiv på skola och lärande. Smart people: Dramakomedi om att intellektuell och akademisk kunskap inte alltid räcker. Döda poeters sällskap: Om förtryckt ungdom och engagerad lärare i amerikansk privatskola. Madicken: Om svensk skola vid sekelskiftet, om förhör, aga etc. Freedom Writers: Om ung lärarinna som försöker lära sina svåra elever om tolerans och utveckling. De stora pedagogerna: Dokumentär om de stora pedagogerna och deras teorier. Elina, som om jag inte fanns: Om finsktalande Elina som börjar svensk skola när finska var förbjudet. Doubt: Om en fattig svart student och hans lärare i en sträng katolsk skola.

Boktips Thorsén, Lotta: Aldrig som hon. Om trasiga Ester som lovar att hon aldrig ska bli som sin egen mamma. Scheeres, Julia: Jesusland. Självbiografiskt om en flicka och hennes bror som fostras av strängt religiösa ledare.

Länktips Hole in the Wall: Alternativ metodik från Indien som visar att barn kan lära sig oerhört mycket på egen hand: www.hole-in-the-wall.com Etwinning: Samarbetsportal för skolor i Europa: https://www.etwinning.net/sv Skolverket: Den statliga skolmyndigheten med fakta, statistik och styrdokument: www.skolverket.se

45

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  2

Filmtips


Lärande och utveckling LÄRARHANDLEDNING ANDRA UPPLAGAN

TOVE PHILLIPS

Lärande och utveckling, Lärarhandledning, andra upplagan, innehåller material som underlättar din planering och varierar din undervisning. Denna lärarhandledning följer elevbokens kapitel så att du enkelt kan hitta material att komplettera din undervisning med. Till varje kapitel finns följande typ av material:

• Frågor på texten som kan kopieras upp och delas ut till

elever som studiehjälp eller användas i läxförhör eller prov

• Lösningsförslag till frågor på texten • Lösningsförslag till elevbokens instuderingsfrågor • Förslag på uppgifter för enskilt arbete och grupparbeten • Förslag på lektionsupplägg • Tips på filmer, länkar och litteratur Den innehåller också en bedömningstabell med kunskapskrav för kursen som underlättar vid bedömning av eleven.

Profile for Smakprov Media AB

9789140694508  

9789140694508  

Profile for smakprov