9789162259679

Page 1

Fullformat omslag:Fullformat omslag 2013-10-11 15.25 Sida 1

Grammatikövningar för Sfi, del 1

LENA SUNDBERG-HOLMBERG OCH KRISTINA ASKER

Grammatikövningar för Sfi Grammatikövningar för Sfi, del 1 och 2, är avsedda för kurs B, C och D och motsvarande utbildningar.

Grammatikövningar för Sfi, del 1

Del 1 går igenom och tränar basgrammatik för nybörjare. Den tar upp ordföljd, verb, substantiv, några vanliga prepositioner, pronomen och adjektiv. Verblista ingår. Grammatikövningar för Sfi, del 2

Del 2 tar upp substantiv, pronomen, prepositioner, ordföljd, verb och adverb. Grammatikövningar för Sfi har en tydlig uppläggning med

LENA SUNDBERG-HOLMBERG • KRISTINA ASKER

korta, enkla grammatikregler/förklaringar som följs av många uppföljande övningar. Det är varierade övningar i små steg. Många övningar handlar om invånarna i förorten Nybo. Denna genomgående berättelse ger sammanhang och innehåll åt övningarna, vilket underlättar inlärningen. Repetitioner, blandade övningar och verblista ingår också i båda delarna. Övriga komponenter

Facit och Test för kopiering till respektive del utges separat. Grammatikövningar för Sfi ger

• • • • • •

basgrammatik för inlärare som behöver en lugn studietakt varierade övningar med sammanhang och innehåll en långsam progression enkelt ordförråd träning i språkets funktion mer än reglerna test för kopiering

ISBN 978-91-622-5967-9

(523-2617-6)

9

789162 259679


Grammatik:Grammatik 040210 2013-10-11 15.10 Sida 1

Grammatikรถvningar fรถr Sfi, del 1 KURS B OCH C Lena Sundberg-Holmberg Under medverkan av Kristina Asker

SANOMA UTBILDNING


Grammatik:Grammatik 040210 2013-10-11 15.10 Sida 2

Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Granskare Gun Engström, Uppsala Annika Lönneborg, Stockholm Gun Borgstrand Sandstedt, Helsingborg Susanne Risberg, Stockholm Projektgrupp Produktutveckling: Ylva Ohlsson-Ålåker Redaktör: Britta Olsson Modin Grafisk form och omslag: Helen Miller Crafoord Bildredaktör: Ann Eriksson/Sigma Teckningar Eva Levén

Grammatikövningar för Sfi, del 1 ISBN 978-91-622-5967-9 © 2004 Lena Sundberg-Holmberg, Kristina Asker och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Sjätte tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2013


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 3

FÖRORD Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 och 2, för kurserna B–C resp C–D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen av övningsmaterialet har varit de behov sfi-elever har under det första årets studier. Materialet ger underlag för att förstå och öva några väsentliga delar av den svenska grammatiken på ett grundligt sätt och i en lugn takt. Grammatikövningar för Sfi kan användas som kursmaterial i grupp eller individuellt. Materialet kan även användas som repetition för den som kommit längre i språket. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi. Grammatikövningar för Sfi, del 1 vänder sig i första hand till studerande på nybörjarstadiet och har därför ett förhållandevis enkelt ordförråd. I fem kapitel får man här arbeta med ordföljd, verb, substantiv, pronomen och adjektiv på ett grundläggande sätt. Grammatikövningar för Sfi, del 2 kan ses som en direkt fortsättning på del 1 och kräver ett något större ordförråd och viss kunskap om de vanligaste grammatiska termerna. Innehållet i del 2 ligger fortfarande på en grundläggande nivå men vidgar eller fördjupar grammatiken i del 1. I ytterligare sex kapitel övar man här användningen av obestämd och bestämd form av substantiv, fler pronomen, prepositioner, mera ordföljd, mera verb samt adverb. För att göra stoffet lättillgängligt och levande och ge det ett konkret innehåll, berättar en stor del av övningarna i texter och dialoger om några personers liv i förorten Nybo. Det finns därför en antydan till handling och utveckling i boken. Det kan alltså vara en viss poäng med att arbeta med kapitel och avsnitt i den ordning de är i boken. Men det går lika bra att göra sin egen planering och välja de avsnitt som eleverna för tillfället har mest behov av. Däremot har varje grammatiskt moment en progression som bör följas.

3


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 4

Varje nytt grammatiskt moment inleds med en kortfattad regel. Sedan följer några exempel i meningar eller i form av schema. Det aktuella momentet visas sedan i en kortare eller längre text och avslutas med någon uppgift. Tanken är här att man först ska uppmärksamma hur ett visst moment fungerar i praktiken innan man förväntas vara språkligt aktiv. Övningarna som sedan följer har en varierad inriktning på form eller funktion och består av lucktexter, kombinationsövningar och andra typer av uppgifter, både muntliga och skriftliga. De första övningarna i varje moment är ofta av bunden karaktär medan de senare är friare och kräver mer av självständigt tänkande och egen produktion. På detta sätt tränas språkets funktion mer än reglerna. Grammatikövningar för Sfi, del 1 resp 2, Test för kopiering, kan kursdeltagarna använda även som självtest efter varje kapitel. Lena Sundberg-Holmberg Kristina Asker

4


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 5

INNEHÅLL O R D F Ö L J D i huvudsatser

9

Påståenden och frågor 10 A Påståenden, frågor med frågeord, ja / nej -frågor 10 B Frågeord 13 C Presentationer 16 Meningar och satser 17 A Subjekt och verb 17 B Subjekt och verb i varje sats 18 C En mening – en sats 19 D En mening – flera satser 24 E Bindeord: och, men, eller, för, så, utan 26 F En dag 31 Satser med två verb 32 A Frågor med två verb 32 B Påståenden med två verb 34 Satsadverb 38 A Påståenden med satsadverb 38 B Frågor med satsadverb 41 Satser med utrop 43 Repetition av huvudsatser 45 Extra: Bisatser 46

VERB

47

Presens – nutid 48 Infinitiv med ”att” 53 Hjälpverb 56 A Hjälpverb i presens 56 B Hjälpverb + infinitiv 58

5


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 6

Futurum – framtid 63 A Framtid med presens och ord för framtid 63 B Ska göra / tänker göra 64 C Det kommer att … / Det blir … 66 D Blandade uttryck för framtid 67 Preteritum – dåtid 70 A Preteritum: det var eller hände vid en bestämd tid 70 B Verbets former: verbgrupp 1–3 72 C Verbets former: verbgrupp 4 78 D Blandade övningar på dåtid 80 Perfekt 88 A Perfekt form: har + supinum 88 B Perfekt när något fortsätter i nutid 92 C Perfekt när handlingen är avslutad 93 D Perfekt när tiden inte är intressant 94 E Perfekt med obestämt tidsord 96 F Ordföljd med perfekt 97 G Blandade övningar med perfekt 101 Imperativ 104

S U B S TA N T I V

107

Substantiv i text 108 Substantiv i singular 109 A Substantiv i singular: obestämd och bestämd form 109 B Speciella former i singular 111 C Blandade övningar på obestämd och bestämd form singular 113 Substantiv i plural 116 A Substantiv i plural: obestämd form 116 B Speciella former i plural 120 C Substantiv i plural: bestämd form 123 Alla former av substantivet 127 Vanliga rumsprepositioner tillsammans med substantiv 131

6


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 7

P RO N O M E N

133

Personliga pronomen 134 Reflexiva pronomen och verb 139 Possessiva pronomen 143 Obestämda pronomen 147 A Någon, något, några / ingen, inget, inga + substantiv 147 B Någon, något, några / ingen, inget, inga utan substantiv 148 C Inte någon, inte något, inte några, inte någonting 149 D Alla obestämda pronomen 150 Frågande pronomen 152 Demonstrativa pronomen 154 ”Som” – relativt pronomen 155 A ”Som” är subjekt 155 B Extra: ”Som” är objekt 156

ADJEKTIV

159

Adjektiv i text 160 Adjektiv i obestämd form 161 A Regelbundna former 161 B Några oregelbundna former 163 C Blandade övningar på adjektiv i obestämd form 165 Adjektiv i bestämd form 168 A Adjektiv + substantiv i bestämd form 168 B Adjektiv efter possessivt pronomen och s-genitiv 171 Blandade övningar på obestämd och bestämd form av adjektivet 173 A Liten, lilla, små 173 B Repetition av adjektiv i obestämd och bestämd form 175 Adjektiv i jämförelser 176 A Adjektivets komparation: regelbundna former 176 B Adjektivets komparation: speciella former 178 C Superlativ i bestämd form. Alla adjektiv 180

7


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 8

Andra jämförelser 182 A Lika 182 B Likadan, likadant, likadana 183 C Samma 184 D Övning på lika, likadan, samma 185 Blandade jämförelser – likhet och olikhet 186 A Några personer 186 B Statistik 188 Några vanliga verb ur verbgrupp 4 190

= Muntlig övning

8


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 17

ORDFÖLJD I HUVUDSATSER

Meningar och satser A. Subjekt och verb Ett subjekt kan vara personer eller saker av olika typer, t.ex. kvinna, de, barn, bil, hus, land, språk. Ibland är subjektet bara ordet ”det”. Subjektet hör alltid ihop med ett verb. Verbet talar om vad någon gör eller vad som händer eller är, t.ex. går, arbetar, tittar, ringer, regnar, kostar, är, har. (Läs mer om verb på s. 47.)

1. Läs meningarna. Titta på orden som är subjekt (= S) och verb (= V). a) Jag läser svenska på dagarna. Vad gör du? Jag arbetar i affär. S

V

V

S

S

V

b) Telefonen ringer. Varför svarar du inte? Jag har inte tid. S

V

V

S

S

V

c) Min kompis köper choklad varje dag. Hur mycket kostar en chokladkaka? S

V

V

S

d) När slutar kursen? Vi vet inte. Men det är en bra kurs. V

S

S

V

S

V

e) Det regnar mycket i oktober. Men idag är det fint. Solen skiner. S

V

V

S

S

V

2. Markera subjekt (S) och verb (V) i meningarna. a) Mona talar arabiska. Monas kamrat heter Elisabet. De bor i samma hus. b) Klockan är halv fem. Nu åker vi hem. Bussen kommer snart. c) Är Leyla gift? Ja, och hon har tre barn. Hennes man börjar på kursen i morgon. d) Det är paus. Kafeterian öppnar nu. Kommer du? 3. Öva subjekt och verb muntligt. Läs påståenden och frågor på s. 11, uppgift A 1. Vilka ord är subjekt? Vilka ord är verb? Arbeta tillsammans med en kamrat.

Kopiering förbjuden

17


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 18

ORDFÖLJD I HUVUDSATSER

B. Subjekt och verb i varje sats En sats består av minst ett subjekt och ett verb. Flera satser kan bindas ihop med bindeorden och, men, eller, för, så, utan. (Läs mer om bindeord på s. 24 och 26.) En mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt (.), frågetecken (?) eller utropstecken (!). En mening kan bestå av en eller flera satser.

1. Läs följande meningar. De har olika många satser. S = subjekt V = verb a) En mening – en sats: Ali S

arbetar V

på restaurang.

b) En mening – två satser: Ali S

arbetar V

på restaurang

och

Farida

studerar svenska.

och

Farida

studerar svenska

och

Farida

studerar svenska

för

det

S

V

c) En mening – tre satser: Ali S

men nu

arbetar

på restaurang

är

de lediga.

V

V

S

V

S

d) En mening – fyra satser: Ali S

men nu

arbetar V

är V

18

på restaurang

de lediga S

S

S

V

är söndagsförmiddag. V

Kopiering förbjuden


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 19

ORDFÖLJD I HUVUDSATSER

2. Markera subjekt (S) och verb (V). Skriv sedan hur många satser varje mening har. Exempel: Farida lagar mat och Ali diskar. = ____ 2 satser S

V

S

V

a) Sedan läser Farida en bra bok. = ____ satser b) Ali läser en tidning och sedan tittar han på en film men filmen är dålig. = ____ satser c) Faridas mobiltelefon ringer men hon svarar inte för hon är trött. = ____ satser

C. En mening – en sats En sats börjar ibland med subjektet, ibland med andra ord. Subjektet står först i satsen: SUBJEKT

VERB

Karin Hon Simon Det De Filmen

arbetar kommer är är tittar slutar

på kvällarna ibland. hem klockan åtta. hemma då. en svensk film på tv. på den. klockan nio.

Subjektet står inte först i satsen:

Ibland Klockan sju Då På tv Den Efter filmen

Kopiering förbjuden

VERB

SUBJEKT

arbetar kommer är är tittar kommer

Karin hon Simon och barnen det de ett nyhetsprogram.

på kvällarna. hem. hemma. en svensk film. på.

19


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 20

ORDFÖLJD I HUVUDSATSER

1. Läs texten och stryk under subjekt och verb i varje sats. De första är redan understrukna.

Karin och Simon Nilsson med barnen Ellen och Albin

Ali Hashemi och Farida Behros

Ove Ekman och hunden Fido

Några personer på Bygatan Karin och Simon Nilsson bor på Bygatan 14 i Nybo. De har två barn. Karin arbetar på sjukhus. Hon älskar sitt arbete. Simon jobbar på bank. Efter jobbet tar han bussen hem klockan fem varje dag. Då är barnen redan hemma. De spelar musik högt hela kvällarna. På Bygatan 16 bor Ali Hashemi och Farida Behros. De har en restaurang i Nybo centrum. Där jobbar Ali många timmar varje dag. Farida läser svenska för invandrare på vardagarna. På lördagar och söndagar hjälper hon Ali i restaurangen. På måndagar är hon väldigt trött. Ibland stannar hon hemma och sover. På Bygatan 18 bor Ove Ekman. Han bor ensam med hunden Fido. Ove är pensionär. Men han tycker om att träffa folk. Ibland går han hem till Ali och Farida. De dricker kaffe tillsammans och pratar. De pratar om vädret, priser och livet i Nybo.

20

Kopiering förbjuden


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 21

ORDFÖLJD I HUVUDSATSER

2. Fråga en kamrat om texten. Ställ tio frågor om texten till en kamrat. Din kamrat svarar på frågorna. Kontrollera ordföljden i svaren. Exempel: Var bor Karin och Simon Nilsson? Har de barn?

De bor på Bygatan 14 i Nybo. Ja. De har två barn.

3. Gör meningar. Skriv texten på ett separat papper. Börja varje mening med stor bokstav och sluta med punkt. Alla namn ska börja med stor bokstav. Exempel:

Familjen Nilsson bor på Bygatan 14. familjen nilsson bor på bygatan 14 karin nilsson arbetar på sjukhus simon nilsson arbetar på bank de har en dotter och en son simon slutar jobbet klockan kvart i fem efter jobbet handlar han sedan tar han bussen hem ibland kommer karin hem sent på kvällen då är familjen hemma ali och farida bor på bygatan 16 de har en restaurang på bygatan 18 bor ove ekman ibland dricker han kaffe tillsammans med ali och farida de pratar om livet i Nybo

4. Skriv orden inom parentes i rätt ordning. Se exempel i a). Ove träffar Farida på gatan. Hon kommer från bussen och är på väg hem. a) (det / är)

Ove:

b) (det / är)

Farida:

c) (det / är) d) (det / går)

Hej på dig! Hur __________________ är det? Tack, __________________ bra. Och hur _________________ med dig?

Ove:

e) (du / lär)

Bara fint. Och hur _________________ med svenskan? ________________ dig något på kursen?

f) (jag / förstår) Farida: Jodå. Men ________________________ inte allt. g) (du / har)

Ove:

Du, Farida, ________________ lust att komma in och ta en kopp kaffe?

Kopiering förbjuden

21


Grammatik

07-07-05

14.34

Sida 22

ORDFÖLJD I HUVUDSATSER

h) (jag / har)

Farida:

i) (jag / har)

Just nu _________________ inte tid, tyvärr. _________________ hemuppgifter i svenska till i morgon.

Då får det bli en annan gång. Farida: Javisst. Gärna det. Hej så länge! Ove: Hej då! Och hälsa Ali. Ove:

5. Skriv påståenden. Sätt in verben inom parentes på rätt plats och skriv meningarna. Sätt ut punkt. Se exempel i a). a) Karin sitt jobb (älskar) _________________________________________________________________ Karin älskar sitt jobb. b) Hon som sköterska (arbetar) _________________________________________________________________ c) Hon född i Uppsala (är) _________________________________________________________________ d) Uppsala sju mil norr om Stockholm (ligger) _________________________________________________________________ e) Nu Karin med sin familj i Nybo (bor) _________________________________________________________________ f) Farida svenska varje dag (läser) _________________________________________________________________ g) Kvart i åtta hon bussen till kursen (tar) _________________________________________________________________ h) Då Ali (sover) _________________________________________________________________ i) Ove ut med hunden klockan sex (går) _________________________________________________________________

22

Kopiering förbjuden


Fullformat omslag:Fullformat omslag 2013-10-11 15.25 Sida 1

Grammatikövningar för Sfi, del 1

LENA SUNDBERG-HOLMBERG OCH KRISTINA ASKER

Grammatikövningar för Sfi Grammatikövningar för Sfi, del 1 och 2, är avsedda för kurs B, C och D och motsvarande utbildningar.

Grammatikövningar för Sfi, del 1

Del 1 går igenom och tränar basgrammatik för nybörjare. Den tar upp ordföljd, verb, substantiv, några vanliga prepositioner, pronomen och adjektiv. Verblista ingår. Grammatikövningar för Sfi, del 2

Del 2 tar upp substantiv, pronomen, prepositioner, ordföljd, verb och adverb. Grammatikövningar för Sfi har en tydlig uppläggning med

LENA SUNDBERG-HOLMBERG • KRISTINA ASKER

korta, enkla grammatikregler/förklaringar som följs av många uppföljande övningar. Det är varierade övningar i små steg. Många övningar handlar om invånarna i förorten Nybo. Denna genomgående berättelse ger sammanhang och innehåll åt övningarna, vilket underlättar inlärningen. Repetitioner, blandade övningar och verblista ingår också i båda delarna. Övriga komponenter

Facit och Test för kopiering till respektive del utges separat. Grammatikövningar för Sfi ger

• • • • • •

basgrammatik för inlärare som behöver en lugn studietakt varierade övningar med sammanhang och innehåll en långsam progression enkelt ordförråd träning i språkets funktion mer än reglerna test för kopiering

ISBN 978-91-622-5967-9

(523-2617-6)

9

789162 259679