9789147123834

Page 1

9789147123834c1c.indd 1

22/09/17 12:52 PM


ISBN 978-91-47-12383-4 © 2017 Fredrik Wennersten & Liber AB

Projektledare och redaktion: Andreas Persson Grafisk form: Eva Jerkeman Bildredaktör: Mikael Myrnerts Produktion: Adam Dahl

Illustrationer: Typoform

Första upplagan 1

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 kundservice.liber@liber.se

Spektrum Fysik åk 7 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

9789147123834b1-81c.indd 2

Kopiering tillåten!

2

22/09/17 12:24 PM


INNEHÅLL INLEDNING

5

1 • SOLSYSTEMET

9

Diskutera och ta ställning

10

”Att resa till mars” Lärarsida – diskutera och ta ställning

10 11

Planera och undersöka

12 12 13 14 15 16

Del 1 – planera en undersökning Elevsida – planera en undersökning Del 2 – genomföra en undersökning Del 3 – utvärdera din undersökning Lärarsida – planera och undersöka

Beskriva och förklara

18

Facit och bedömningsanvisningar – beskriva och förklara Resultatblad – beskriva och förklara

20 22

E-prov – beskriva och förklara

23

Facit – E-prov

25

2 • ELEKTRICITET

26

Diskutera och ta ställning

27

”Mer och mer elektroniskt avfall” Lärarsida – diskutera och ta ställning

27 28

Planera och undersöka

29

Del 1 – planera en undersökning Elevsida – planera en undersökning Del 2 – genomföra en undersökning Del 3 – utvärdera din undersökning Lärarsida – planera och undersöka

29 30 31 32 33

Beskriva och förklara

35

Facit och bedömningsanvisningar – beskriva och förklara Resultatblad – beskriva och förklara

37 39

E-prov – beskriva och förklara

40

Facit – E-prov

43

3 • LJUD

44

Diskutera och ta ställning

45

”Är hörlurar i trafiken en dödsfara?” Lärarsida – diskutera och ta ställning

45 46

Planera och undersöka

47

Del 1 – planera en undersökning Elevsida – planera en undersökning Del 2 – genomföra en undersökning Del 3 – utvärdera din undersökning Lärarsida – planera och undersöka

Spektrum Fysik åk 7 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

9789147123834b1-81c.indd 3

47 48 49 50 51

Kopiering tillåten!

3

22/09/17 12:24 PM


Beskriva och förklara

53

Facit och bedömningsanvisningar – beskriva och förklara Resultatblad – beskriva och förklara

54 56

E-prov – beskriva och förklara

57

Facit – E-prov

59

5 • LJUS

60

Diskutera och ta ställning

61

”Optiska fibrer till alla?” Lärarsida – diskutera och ta ställning

61 62

Planera och undersöka

63

Del 1 – planera en undersökning Elevsida – planera en undersökning Del 2 – genomföra en undersökning Del 3 – utvärdera din underökning Lärarsida – planera och undersöka

63 64 65 66 67

Beskriva och förklara

69

Facit och bedömningsanvisningar – beskriva och förklara Resultatblad – beskriva och förklara

71 75

E-prov – beskriva och förklara

76

Facit – E-prov

79

MALL FÖR ATT SKRIVA EN LABORATIONSRAPPORT I NO

Spektrum Fysik åk 7 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

9789147123834b1-81c.indd 4

81

Kopiering tillåten!

4

22/09/17 12:24 PM


INLEDNING Det här materialet innehåller prov och bedömningsanvisningar kopplat till boken Spektrum fysik. Materialet tillgodoser samtliga kunskapskrav i fysik och det går lätt att anpassa efter din undervisning. Till alla prov finns det även bedömningsstöd med tillhörande bedömningsmatriser, allt enligt Lgr 11. Till varje kapitel finns det tre stycken huvudprov, ”Diskutera och ta ställning” ”Planera och undersöka” ”Beskriva och förklara” Till varje prov finns en elevsida med kopieringsunderlag och en lärarsida med bedömningsförslag. Ibland finns ytterligare kommentarer till läraren vid bedömningsanvisningarna. Se bedömningsmatriserna för de olika kunskapskraven som en rekommendation från oss; du kan självklart anpassa dem så att de passar för just dig och dina elever.

Diskutera och ta ställning Momentet ”diskutera och ta ställning” kan varieras beroende på hur du som lärare vill lägga upp examinationen. Du kan välja att låta eleverna lämna in det skriftligt, hålla en presentation eller att skriva vid ett provtillfälle. Vi ger ett förslag på tillvägagångssätt, men det är upp till dig som lärare att bestämma vad som passar din undervisning och din elevgrupp. Innehållet i den här typen av diskuterande uppgift kommer att vara kopplad till perspektiv i grundboken. Vi tror att detta är bra i de fall eleverna har lite förkunskaper inom det område som sedan kommer att bedömas här. Till det här provet finns bedömningsanvisningar och en bedömningsmatris.

Planera och undersöka Momentet ”planera och undersöka” är liksom det nationella provet indelat i tre delar. Du som lärare väljer om eleverna ska genomföra samtliga delprov eller endast ett av dem. När du vill att eleverna ska skriva en laborationsrapport utifrån en mer naturvetenskaplig mall, har du ett förslag på sådan längst bak i det här häftet. Den första delen handlar om att eleven ska skriva en instruktion till en given frågeställning. Du behöver poängtera vikten av att skriva en tydlig instruktion, som alla ska kunna följa. Tanken är att det ska ta eleven cirka 30 minuter att skriva en instruktion. Det är bra om du som lärare ställer fram material som behövs, samt ytterligare saker som inte ska användas. Det finns en bedömningsmatris att utgå från i din bedömning.

Spektrum Fysik åk 7 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

9789147123834b1-81c.indd 5

Kopiering tillåten!

5

22/09/17 12:24 PM


Vid tid rättar du elevernas planering och utifrån elevens beskrivning av tillvägagångssätt får eleven en färdig instruktion eller tillbaka sin egen planering. En färdig instruktion finns med i materialet. Del två är när eleven genomför undersökningen. Här finns det i bedömningsanvisningarna några saker du kan titta efter för att bedöma eleven. Den sista delen av laborationsprovet innebär att eleven ska skriva en utvärdering av undersökningen, med slutsats, felkällor och eventuella förslag på nya frågeställningar. Det finns en bedömningsmatris med förslag på de olika kunskapskraven.

Beskriva och förklara Provet ”beskriva och förklara” testar av den sista tredjedelen av kunskapskraven. Provet är tänkt att ta 60 minuter, men det är viktigt att påpeka för eleverna att de måste tänka på vilken betygsnivå respektive fråga har. Om de lägger för mycket tid på de lite kortare E-frågorna, kan det vara svårt att hinna med alla frågor.Till det här provet finns det fylliga bedömningsanvisningar med tillhörande matris. Du kan med hjälp av ett resultatblad till varje elev få en överblick över elevens kunskaper och hur väl eleven nått de olika kunskapskraven som testats. Här finns det också ett grundläggande prov för de elever som upplever begreppsprovet för mastigt eller behöver ett omprov/komplettering på E-nivå. Till det provet finns det också ett facit.

Matrisen visar nivå och förmåga Vid varje delprov finns det en matris som visar vilken del av kursplanen som prövas. Den övre raden är förmågan att ”diskutera och ta ställning”, raden i mitten ”planera och undersöka” och den nedersta ”beskriva och förklara”. För att se vilken betygsnivå frågan eller delprovet motsvarar tittar du på antalet kolumner som är ifyllda. Exemplet visar att det är förmågan att ”beskriva och förklara” och eleven kan visa E och C nivå.

E

C

A

Diskutera och ta ställning Planera och undersöka Beskriva och förklara

Spektrum Fysik åk 7 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

9789147123834b1-81c.indd 6

Kopiering tillåten!

6

22/09/17 12:24 PM


Kunskapskrav i fysik E

C

A

Diskutera och ta ställning (D) D1

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med …motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

• enkla

• utvecklade

• välutvecklade

D2

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som...

• till viss del för diskussionerna framåt.

• för diskussionerna framåt.

• för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

D3

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för …underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

• enkla och till viss del

• utvecklade och relativt väl

• välutvecklade och väl

D4

Eleven kan använda informationen på ett … sätt i diskussioner och för att skapa… texter och andra framställningar med … anpassning till syfte och målgrupp.

• i huvudsak fungerande

• relativt väl fungerande

• väl fungerande

• enkla

• utvecklade

• god

• viss

• relativt god

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även… enkla frågeställningar och planeringar som det … systematiskt utifrån.

• bidra till att formulera

• formulera

• välutvecklade • går att arbeta

• går att arbeta

• efter någon bearbetning går att arbeta

P2

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert … sätt.

• och i huvudsak fungerande

• och ändamålsenligt

• ändamålsenligt och effektivt

P3

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ... slutsatser med ... koppling till fysikaliska modeller och teorier.

• enkla

• utvecklade

• välutvecklade

• viss

• relativt god

• god

Eleven för ... resonemang kring resultatens rimlighet ... på hur undersökningarna kan förbättras…

• enkla

• utvecklade

• välutvecklade

• och bidrar till att ge förslag

• och ger förslag

• i relation till möjliga felkällor och ger förslag på

• välutvecklade

Planera och undersöka (P) P1

P4

• och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

P5

Dessutom gör eleven … dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

• enkla

Spektrum Fysik åk 7 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

9789147123834b1-81c.indd 7

• utvecklade

• välutvecklade

Kopiering tillåten!

7

22/09/17 12:24 PM


Beskriva och förklara (B) B1

B2

B3

B4

B5

Eleven har ... kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att... dessa ... användning av fysikens begrepwp, modeller och teorier.

• Grundläggande

• goda

• mycket goda

• ge exempel och beskriva

• förklara och visa på samband inom

• förklara och visa på samband inom

Eleven kan föra... underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på … fysikaliska samband.

• med relativt god

• och något generellt drag med god

• enkla och till viss del

• utvecklade och relativt väl

• välutvecklade och väl

• enkelt identifierbara

• förhållandevis komplexa

• komplexa

Eleven använder fysikaliska modeller på ett ... fungerande sätt för att ... partiklar och strålning.

• i huvudsak

• relativt väl

• väl

• beskriva och ge exempel på

• förklara och visa på samband kring

• förklara och generalisera kring

Dessutom för eleven ... underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och ... några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

• enkla och till viss del

• utvecklade och relativt väl

• välutvecklade och väl

• visar på

• visar på fördelar och begränsningar hos

• visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos

Eleven kan ge ... några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

• ge exempel på och beskriva

• förklara och visa på samband mellan

• förklara och generalisera kring

• med viss

Spektrum Fysik åk 7 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

9789147123834b1-81c.indd 8

Kopiering tillåten!

8

22/09/17 12:24 PM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.