Page 1

s k i g a a k m u l n a e n D 

LÄRARHANDLE DN I NG

 

  WÄ N

M AT S

   

B LA D

M AT S WÄ N BLAD

  

 MA

TS

NB

LA DA

B

lubben! Läs med ABC-k böcker med bok finns tre läse Till denna arbets giska kulan. ma den om n många bilder. berättelse ra bokstäver och är lika A-boken har sto t, men bilderna tex ra me lite läsa och inte B-boken har mycket text att har n oke C-b . många så många bilder.

1 ABC-klubben. ingsupplagan av tillhör utprövn lda utprövnings Den här boken ten 2010 av utva änds under hös 2011. ari janu i Materialet anv ks upplagan tryc ie inar att ord av et klasser. Den års erfarenh har mer än 30 n. Våra böcker Natur & Kultur l för grundskola i lärningsmateria och produceras producera läsin gisk forskning ago ped ell Om du som bygger på aktu ma pedagoger. erfarna, verksam om or fråg eller samarbete med punkter förälder har syn .se elev, lärare eller -klubben@nok la oss gärna! abc materialet – mej

TSB OK kulan – AR BE Den magiska

innehåller lan – Arbetsbok v. en magiska ku till varje boksta skrivuppgifter och läse rad arie stavsljuden, på att höra bok läsa och er är tränar eleven bild rmerna, hitta ord kriva bokstavsfo . rd och meningar

  

  

A R B ET S BO K

Q WÖ GJ Å P R M SX G KU AN CB L T Y Z

Denmagiskakulan_lararbok_Omslag2.indd 1

lund Ingela Felth Sjö sson Pia Hed Ander

C

Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson Ingvar Lundberg Mats Wänblad

1

1 2011-06-28 13.46


ABC 1 LhlNY.indd 1

2011-07-05 16.08


Innehåll

ABC-klubben – läsning på flera nivåer ............................................... 4 ABC-klubben och Lgr 11

.....................

6

Ingvar Lundberg – Att knäcka skriftens hemliga kod ........................ 8 Mats Wänblad om Den magiska kulan

.........................

Språk- och läsutveckling

.....................

15 16

Organisera arbetet i klassrummet

...

18

Läsinlärning och bokstavsarbete

...

20

...............................

26

Oo .................................................................. Mm ............................................................... Aa .................................................................. Ss ....................................................................

28

Hej! Jag heter Asta.

32 36 40

Repetitionssidor Oo, Mm, Aa, Ss ... 44

Rr ................................................................... Ll .................................................................... Ee ................................................................... Nn ..................................................................

46

Repetitionssidor Rr, Ll, Ee, Nn

62

......

50 54 58

Ii ...................................................................... 64 Tt .................................................................... 68 Vv ................................................................... 72 Dd ................................................................... 76 Repetitionssidor I, T, V, D

ABC 1 LhlNY.indd 3

................

80

Ää Kk Åå Uu

..................................................................

82

..................................................................

86

..................................................................

90

..................................................................

94

Repetitionssidor Ää, Kk, Åå, Uu

....

98

Hh ................................................................ 100 Pp ................................................................. 104 Öö ................................................................ 108 Ff .................................................................. 112 Repetitionssidor Hh, Pp, Öö, Ff

..

116

Yy ................................................................. 118 Gg ............................................................... 122 Bb ................................................................ 126 Jj ................................................................... 130 Repetitionssidor Yy, Gg, Bb, Jj

.....

134

Cc ................................................................. 136 Xx ................................................................. 138 Ww ............................................................. 140 Zz ................................................................. 141 Qq ................................................................ 142 Repetitionssidor Cc, Xx, Ww, Zz, Qq .................................................. 144 Kopieringsunderlag

.............................

146

Bildbank .................................................... 161 Bildbank, munbilder

...........................

161

2011-07-05 16.08


ABC-klubben – läsning på flera nivåer

Den magiska kulan Arbetsbok

Till dig som valt att arbeta med Den magiska kulan!

Den magiska kulan – Arbetsbok innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar. Läs med ABC-klubben! Till denna arbetsbok finns tre läseböcker med berättelsen om den magiska kulan. A-boken har lite text och många bilder. B-boken har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text att läsa och inte så många bilder.

Du som har den här boken framför dig är den viktigaste personen för att dina elever ska lyckas med 1 sin läsinlärning! Ni har tillsammans ett fantastiskt roligt arbete framför er! I den här lärarhandledningen beskriver vi hur vi tänker oss att arbetet med läsinlärningen i arbetsboken och läseböckerna kan gå till. Vi vill lyfta fram vikten av undervisning och din betydande roll som pedagog. Framför allt samtalen under de lärarledda laborationerna och i arbetet med läseboken är väldigt viktiga. Vi beskriver hur själva undervisningen av läsinlärningen kan gå till, helst i smågrupper. Efter laborationen är tanken att de flesta eleverna ska kunna arbeta självständigt med sidorna i arbetsboken. På liknande sätt beskriver vi hur arbetet med läsebokens texter kan läggas upp. Här ligger fokus på språkutveckling och läsförståelse. För att få ut så mycket som möjligt av Den magiska kulan är det viktigt att förstå syftet med hela arbetet. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom våra tankar innan du börjar arbeta tillsammans med barnen. ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

978- 91- 27- 41986-5

9

Lycka till! Pia och Ingela

789127

419865

magiska kulan n e D A R B ETS BOK

  BONUSBOK

Q QW Ö WÖ J J G Å G Å P P R R M M S S G K U A XG K U A X N N CB L T CB L T Y Y Z Z Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

1

Denmagiskakulan_Bonusbok.indd 1

1

11-05-27 16.30.03

Arbetsboken I arbetsboken upptäcker och utforskar eleverna språkljuden och de bokstäver som betecknar dem. De olika ljuden lärs in enligt en srukturerad och väl beprövad ordning. Här får eleverna träna på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar. Arbetsboken finns även i digital form tänkt för interaktiv skrivtavla och/eller projektor, som ett undervisningsverktyg för läraren.

Bonusboken För de elever som behöver komplettera arbetsboken med ytterligare utmaningar finns även en bonusbok som är kopplad till kapitlen i läseboken. Den innehåller läsförståelseuppgifter till läsebokstexterna i B- och C-boken och språkutvecklande övningar på en svårare nivå, där eleverna får skriva mer.

Pia Hed Andersson och Ingela Felth Sjölund är båda lågstadielärare och speciallärare med lång yrkeserfarenhet och specialkompetens i läs- och skrivinlärning, dyslexi och tal- och språkutveckling. De arbetar i Sollentuna kommun.

4 ABC 1 LhlNY.indd 4

2011-07-05 16.08


Läseboken �Den magiska kulan� är skriven av Mats Wänblad. Boken finns i tre svürighetsnivüer.

KAPITEL 7

KAPITEL 7

Efter matchen

Efter matchen

KAPITEL 7

Efter matchen

DU VAR SĂ… BRA!

Domaren hade blüst av matchen. Bea, Asta och Cesar satt i slänten ovanfÜr planen. – Jag süg bollen komma rullande, sa Bea. Och sü süg jag deras mülvakt springa ut mot den. Jag trodde att hon skulle hinna fram fÜrst. – Det trodde vi ocksü, sa Cesar. – Men sü tänkte jag pü den magiska kulan, sa Bea. Och dü fick jag liksom extra energi. Det kändes som om benen sprang av sig själva. – Och sü sparkade du in den! sa Cesar. Bea nickade. Hon hÜll fram handen och visade kulan. Det süg nästan ut som om den glÜdde i kvällsmÜrkret. Eller var det ljuset frün en strülkastare som speglades i metallen?

Det är mÜrkt och kallt vid fotbollsplanen. Bea hüller fram handen och visar kulan. Det ser nästan ut som om den glÜder. – Vi müste gÜra ett test till, säger Asta. Ett test som är omÜjligt att klara utan kulan. Dü ropar Astas mamma.

Asta, Bea och Cesar samlas. – Du var sü bra, Bea, sa Cesar. – Det är kulan som är bra, sa Bea. – Den är magisk!

– Vi müste gü, annars missar du teveprogrammen!

32

32

32

C-boken

B-boken

A-boken

C-boken har mycket text och inte sü münga bilder. Den är i huvudsak är tänkt som en hÜgläsningsbok, där läraren kan utgü frün innehüllet i texten fÜr bok- och bildsamtal. Här für alla barn en gemensam upplevelse av spänning, konflikter, mystik, humor och glädje.

De barn som kommit en bit pü väg i sin läsutveckling tränar sin ordavkodning till läsflyt i Bboken. De ska redan ha knäckt läskoden, dvs. de fÜrstür den alfabetiska principen och läser med ett visst flyt. Ungefär halva sidorna bestür av text, och halva av bild.

NybÜrjarläsaren, som just har bÜrjat intressera sig fÜr bokstäver och läsning och inte ännu knäckt läskoden, Üvar sin läsning i A-boken. Boken innehüller münga bilder som ger eleverna hjälp och ledtrüdar fÜr att komma ihüg vad som hände i kapitlet.

Monstret Olle O Jag har läst sidorna 8 –11 fÜr _____________________________________________ Sü här kände jag mig när jag läste:

Läxboken

Kommentar frĂĽn den som lyssnat: _______________________________________________

Datum: _________________

Vad heter Astas nye lärare? _______________________________________ Vad heter Astas storebror? _______________________________________ Rita din familj och skriv allas namn.

3

Kopiering av detta engüngsmaterial är fÜrbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Laxbok.indd 3

11-01-18 14.14.49

  

LĂ„RARHANDLE DN I NG

 

  M ATS

WĂ„ N

   

BLAD

M ATS WĂ„ N BLAD

  

 M ATS

WĂ„

N BLA

DLäs med ABC-klubben! tre läsebÜcker med finns Till denna arbetsbok den magiska kulan. münga bilder. berättelsen om bokstäver och A-boken har stora bilderna är lika mera text, men B-boken har lite att läsa och inte har mycket text münga. C-boken sü münga bilder.

 av ABC-klubben. tillhÜr utprÜvningsupplagan av utvalda utprÜvningsDen här boken under hÜsten 2010 i januari 2011. Materialet används upplagan trycks av att klasser. Den ordinarie ürs erfarenhet har mer än 30 Vüra bÜcker Natur & Kultur fÜr grundskolan. i producera läsinlärningsmaterialforskning och produceras pedagogisk du som bygger pü aktuell pedagoger. Om erfarna, verksamma eller frügor om samarbete med fÜrälder har synpunkter se elev, lärare eller oss gärna! abc-klubben@nok. materialet – mejla

kulan – ARBETSBOK Den magiska

innehüller kulan – Arbetsbok Den magiska till varje bokstav. skrivuppgifter varierade läs- och pü att hÜra bokstavsljuden, och läsa Här tränar eleven , hitta ordbilder skriva bokstavsformerna ord och meningar.

Som hjälp fÜr träningen hemma finns till �Den magiska kulan� en läxbok som är tänkt att fÜlja med läseboken hem i väskan. Läxboken gÜr det lätt fÜr fÜräldrarna att hjälpa till med lästräningen. Här finns ocksü skrivuppgifter om innehüllet i texten som eleven für besvara hemma.

  A R B ETS BOK

       Ingela Felth SjĂślund Pia Hed AnderssonIngela Felth SjÜlund Pia Hed Andersson Ingvar Lundberg Mats Wänblad1

Lärarhandledningen Lärarhandledningen innehüller büde den vetenskapliga grunden till metodiken i ABC-klubben och en lättanvänd handledning till arbetet med läsebokens texter och uppgifterna i arbetsboken. Här finns även en bildbank och sidor med kopieringsunderlag.

5 ABC 1 LhlNY.indd 5

2011-07-05 16.08


Hej! Jag heter Asta.

ja g

HEJ!

hej

JAG HETER ASTA.

HEJ!

Sigge

HEJ!

HEJ!

mamma

pappa

HEJ!

Lärandemål

JAG HETER

Min familj

ordbilderna hej, jag mening stor bokstav punkt . och utropstecken !

Inledning På de inledande sidorna i arbetsboken får eleverna bekanta sig med Den magiska kulans huvudperson Asta, hennes familj och närmaste vänner. Genom kartan får de lära sig mer om var hon bor och hur området runt hemmet ser ut. Orden hej och jag lärs in som ordbilder, eleverna får också veta att meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt. De lärarledda laborationerna till inledningssidorna skiljer sig från avsnitten med bokstavsgenomgångar. Läraren och klassen arbetar tillsammans med sidorna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Arbetsbok_Facit.indd 3

Materiel: Arbetsboken, ordbilderna hej och jag, (ordbilden jag till varje elev).

och hur och varför de fått sina namn. r Titta på bilden, vad står i pratbubblorna? Hej!

Jag heter … Eleverna skriver in sitt namn i pratbubblan och ritar sig själv i ramen. Under rubriken ”Min familj” kan eleverna antingen skriva familjemedlemmarnas namn eller rita sin familj.

Arbeta vidare r Skriv namn, gör fina namnskyltar till kroken,

r Prata om familjer, hur olika de kan se ut. Vad är

en familj? Hur ser familjerna i klassen ut? Måste man bo på samma adress? Hur ser familjer i olika länder ut? r Dela ut ordbilden jag till eleverna. Läraren ställer frågor, och eleverna svarar genom att hålla upp ordbilden jag. Till exempel: Vem har blå strumpor? Vem har en hund hemma? Vem har en familj med fem personer? Vem har en familj med fler än fyra personer? Vem har en familj med färre än tre personer?

2011-05-02 09.16

r Arbeta med namn. Samtala om vad barnen heter

s. 3

Lärarledd laboration

3

r r r

r

lådan eller klassrumsdörren. Eleverna kan rita sig själva eller sätta in ett foto på sig själva med namnet i en fin ram. Sätt upp som ett kollage under rubriken Vår klass! Tillverka namnmemory med foton och elevernas namn. Namnpussel: Måla fina namnskyltar, plasta och klipp isär. Skriv elevernas namn på rutat papper – en bokstav i varje ruta (vackra färglagda bokstäver) och jämför längden på namnen. Titta om det finns gemensamma bokstäver i namnen. Räkna bokstäverna och gör ett stapeldiagramdiagram. Låt eleverna göra en egen bok om ”Min familj”. Rita eller använd foton.

26 ABC 1 LhlNY.indd 26

2011-07-05 16.08


Skolan Här bor Cesar

Ödehuset

Här bor Bea Här bor Asta

4

Denmagiskakulan_Arbetsbok_Facit.indd 4

5

2011-05-02 09.16

s. 4 –5

Lärarledd laboration Materiel: Arbetsboken, uppslaget med samhällsbilden. r Samtala om bilden. Prata om olika hus: vad är ett hus respektive ett hem? Prata om olika hustyper: radhus, kedjehus, höghus, villa, lägenhet, hyreshus, stuga, skola, kyrka, ödehus. r Andra ord att ta upp och samtala om: viadukt, tvåfilig väg, gatubelysning, sjö, kyrkogård, träd, trädgård, skolgård, sandlåda, livsmedelsaffär, fotbollsplan, mål, balkonger, rabatter, gran, buske.

Denmagiskakulan_Arbetsbok_Facit.indd 5

2011-05-02 09.16

Läseboken Inledning Det här är Asta! (s. 6 –7) Den här texten är densamma i alla tre läseböckerna och är tänkt att läsas högt för eleverna. I texten får eleverna en presentation av bokens huvudperson Asta, hennes kamrater och familj samt en kort presentation av bokens innehåll.

Ord och fraser att förklara magisk, mystisk, bilverkstad, sorgligt, pratbubbla

Arbeta vidare r Låt eleverna rita sitt hus och skriva till. – Jag bor i … – Min adress är … – Jag bor tillsammans med …

Samtal r Verkar det vara en spännande bok? r I slutet står ”det värsta är att …” Vad tror ni det

är som ska hända?

27 ABC 1 LhlNY.indd 27

2011-07-05 16.08


Aa A

Lärarledd laboration

anka

apa

Skriv så fina Aa du kan.

 a % % ?

?

Så här kan

Lärandemål

?

?

?

?

Aa ordbilderna är, var fråga ?

?

?

?

?

? ?

?

? ?

Inledning

a också se ut.

?

?

?

? ?

A a

?

Bokstavsform och bokstavsnamn r Ta fram bildkorten på apa och anka. Låt elever-

? ?

?

Aa är en vanligt förekommande vokal. De flesta eleverna känner säkert redan igen den Fyll i alla Aa i kulan.eftersom det är den första bokstaven i alfabetet. m Gemena bokstaven a kan se ut på två olika kula sätt: a och a. När vi skriver den formas den: å a, men i tidningar och böcker möter vi oftast tryckt a. I Den magiska kulans läseböcker förekommer ”a” i A-boken men ”a” i B- och 12 C-böckerna. Det är viktigt att eleverna lär sig skriva lilla a på rätt sätt (se pilarna) eftersom a är en grundform som återkommer i flera bokstäver (c, d, g, o, q, å, ä). Med ordbilderna var respektive är får eleverna bygga frågor som avslutas med frågetecken. I laborationen tränas även prepositioner (genom att eleverna får placera sig på olika platser i klassrummet). Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

kulan_Arbetsbok_Facit.indd 12

Materiel Bildkort: apa, anka, kula, katt, apelsin, buss, eld, svamp, gris, glass, lok, val, boll, vas, stav, ram, tomat, moln, arm, myra, kam, mask, krona, glas, svan, åsna, semla Ordbilder: var, är, frågetecken Kopieringsunderlag: Ljudanalysmall (3), tomt vokalhus (4), skrivhus (6), tangentbord (5) Övrigt: Namnskyltar (med barnens namn), markörer (småsaker, t.ex. stenar, knappar, småklossar, makaroner), munbild

2011-05-02 09.16

r

r r r r

na gissa vilken bokstav de ska arbeta med. Visa hur Aa ser ut och vad den heter. Titta på hur munnen ser ut när vi säger Aa. Munnen gapar och tungan ligger platt som en pannkaka nere i botten på munnen. Låt eleverna säga Aa och titta på varandras munnar. Överensstämmer deras munnar med munbilden? Kan ni hitta Aa i väggalfabetet? Låt barnen ge förslag på ord där de hör Aa. Skriv upp dem på tavlan, alternativt på ordkort. Visa hur Aa skrivs i skrivhuset (se pilarna). Låt eleverna ”skriva” i luften. Kan ni hitta Aa på tangentbordet? Vilket finger ska man använda när man skriver Aa på datorn? (Vänster lillfinger.)

Bokstavsljud Ta fram bildkorten: apa, anka, kula, katt, apelsin, buss, eld, svamp, gris, glass, lok, val, boll, vas, stav, ram, tomat, moln, arm, myra, kam, mask, krona, glas, svan, åsna, semla. Dela ut en bild till varje elev. Låt eleverna berätta vad de ser på sin bild (ordförrådsutveckling). Hör du Aa? Låt eleverna benämna ordet på bilden och säga det långsamt. Ta bort de bilder där man inte hör Aa. Var hör du Aa? (Först, inuti eller sist?) Ta fram bildkorten med apan och ankan. Säg orden och lyssna efter var i orden man hör Aa och placera bilden på rätt plats i ljudanalysmallen. Låt eleverna lyssna efter var de hör Aa i sitt ord (bild) och placera in bilden på rätt plats.

36 ABC 1 LhlNY.indd 36

2011-07-05 16.09


Vokalhuset Lyssna på a-ljudet i apa (nere-a), det låter som i alfabetet. Lyssna sedan på a-ljudet i anka (uppe-a). Ta fram ett tomt vokalhus – placera in bilderna av apan och ankan på rätt våning i vokalhuset. Placera sedan in de övriga bildkorten tillsammans. Nere-a: apa, val, vas, stav, ram, tomat, glas, svan. Uppe-a: anka, kula, katt, apelsin, svamp, glass, arm, myra, kam, mask, krona, åsna, semla.

Hur många ljud hör du? Ta fram bildkorten: kula, apa, glass, val, myra, krona. Säg orden och lyssna efter hur många ljud man hör. Be barnen lägga ut en markör eller hålla upp ett finger för varje ljud.

Övrigt Aa-arbete Samla tillsammans så många ord med Aa i ni kan, skriv orden och måla till. Läs om apor, gör ett faktablad. Läs böckerna om Nicke nyfiken av H.A. Rey och Margret Rey. Skriv om en egen fantasiapa. Datorn: träna att skriva många Aa med rätt finger (vänster lillfinger). Annan känd apa: Pippis Herr Nilsson. Bild och form: Tillverka apor som kan krokas i varandra och sättas upp i klassrummet. Vik en egen ask att ha småsaker i . Sång: Tänk om jag hade en liten, liten apa (Våra visor).

Ordbilderna Visa ordbilderna var och är. Läs orden tillsammans. Visa frågetecknet och förklara att det används i slutet av en fråga. Låt eleverna ”skriva” ? i luften. Ta fram ordbilderna: Var och är … och elevernas namnskyltar. Lägg ut namnskylten i frågan. Läs tillsammans, till exempel: Var är Anna? Var är Max?

Var är Max ? Be några barn att placera sig på olika platser i klassrummet (i, under, bakom, bredvid, framför, utanför, på, över, inuti). Bygg fler frågor tillsammans. Låt en elev läsa frågan och ställa den till en kamrat som får svara. Till exempel: Var är Kalle? – Kalle är under bordet. Var är Ola? – Ola är framför dörren.

37 ABC 1 LhlNY.indd 37

2011-07-05 16.09


Hör du Aa? Ringa in.

A

axx

anka

apa

Skriv så fina Aa du kan.

 a % % ?

?

?

Så här kan ?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

? ?

A a

?

?

? ?

a också se ut.

?

ax Var hör du Aa? Skriv.

? ?

?

A

Fyll i alla Aa i kulan.

A

A

A

A

m kula

å

A 12

Denmagiskakulan_Arbetsbok_Facit.indd 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-05-02 09.16

A

A

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Arbetsbok_Facit.indd 13

A

A 13

2011-05-02 09.17

s. 12

Fyll i alla Aa i kulan.

Hitta A.

Eleverna tränar sig på att känna igen bokstavsformen Aa bland andra bokstäver. De ska hitta och fylla i alla Aa i kulan.

Eleverna söker rätt på versalen A i alfabetet högst upp på sidan och fyller i den.

Spåra Aa.

s. 13

Eleverna spårar Aa, de använder först fingret och sedan minst fem färger så att bokstavsformen befästs.

Hör du Aa? Ringa in.

Munbild Eleverna får säga Aa medan de tittar på sin munbild och sedan jämföra med sin egen mun i en spegel.

Ordsymbol Apa (nere-a), anka (uppe-a).

Skriv så fina Aa du kan. Innan barnen skriver Aa i boken bör de ha arbetat med bokstavsformen på olika sätt. Se s. 22 här i lärarhandledningen. Eleverna skriver så fina Aa de kan med blyertspenna. Kom ihåg att alla bokstäver (utom x börjar uppifrån). Versalen A är två våningar hög och gemena a endast en våning hög.

Alla vokaler har minst två ljud. I vokalhusets nedre våning ska eleverna lyssna efter nere-a som den låter i alfabetet. På andra våningen ska de lyssna efter uppe-a. Första våningen x: lok, val, boll, vas, stav, ram, tomat, moln. Eleverna säger orden, lyssnar och ringar in de bilder där de hör nere-vokalen Aa. Andra våningen xx: katt, apelsin, buss, eld, svamp, gris, glass. Eleverna säger orden, lyssnar och ringar in de bilder där de hör uppe-vokalen Aa.

Var hör du Aa? Skriv. Barnen lyssnar var i ordet de hör Aa – i början, i slutet eller inne i ordet. De skriver sedan Aa på rätt plats, om de kan och vill får de skriva hela ordet. Ram, arm, myra, anka, apa, kam, mask, krona.

38 ABC 1 LhlNY.indd 38

2011-07-05 16.09


Läs och dra streck.

Var är Asta?

är

Läseboken kapitel 3

var

Var är Sigge?

Den magiska kulan (s. 16 –19)

Var är mamma?

Läs kapitlet ur C-boken högt för eleverna. Ord och fraser att förklara tant, dam, risiga, djungel, bekymrad, förbjuda, skäller, botemedlet, handflata, rynkiga, spelkula, metalldank, gnid, allvar, slösa, kiknat, lättlurad, lurat

Hur många ljud hör du? Sätt streck.

Nya ord i A-boken Olle, ett, din, (Som Sala min) Ord med bildstöd: monster, kulan

Samtal r Asta funderar på skillnaden mellan orden tant Hitta a.

n 14

q

å

r

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Arbetsbok_Facit.indd 14

2011-05-02 09.17

s. 14

r

Läs och dra streck. Här tränar eleverna ordbilderna är och var samt att känna igen personernas namn. De läser frågorna och drar streck till rätt bild.

r

Hur många ljud hör du? Sätt streck. Eleverna säger ordet och lyssnar efter hur många ljud de hör. De drar ett streck för varje ljud de hör. Katt (3), glas (4), svan (4), stav (4), vas (3), åsna (4), semla (5), banan (5).

r

Hitta a. Eleverna söker rätt på gemenen a i alfabetet nederst på sidan och fyller i den.

r r

och dam. Samtala om skillnader och likheter mellan begreppen tant, dam, kvinna, kärring. När använder vi de olika orden? Damen ser att Asta är bekymrad och ger henne en magisk kula för att bota oron. Varför gör hon det? Vad menas med ett botemedel? Vad betyder ordet bota? Vad var botemedlet i kapitlet? Vad skulle botemedlet hjälpa mot? Damen berättar att kulan är magisk. Samtala om ordet magisk – vad betyder det? Vad menas med att något är magiskt? Magi? Vem sysslar med magi? Låt eleverna titta på kartan längst fram i sin bok och leta reda på ödehuset. Läs vägbeskrivningen på s. 18: ”Sedan springer hon det snabbaste hon kan ut genom grinden, ner genom tunneln och förbi mataffären.” Med fingret kan eleverna följa Astas väg på kartan. Läs beskrivningen nedan och låt eleverna följa med på kartan i sina böcker: ”Gå från skolgården, sväng höger förbi mataffären, gå under tunneln, ta vänster innan ödehuset, följ den mindre vägen som går parallellt med den stora vägen, gå förbi fotbollsplanen, gå in i det höga huset med balkongerna.” Vem bor här? Gör fler vägbeskrivningar. Samtala om elevernas skolväg.

Arbeta vidare r Rita någonting magiskt. Skriv vad du ritat. r Skriv och berätta om när du lurade någon eller

när du själv har blivit lurad. Du får gärna fantisera. Använd rubriken Lättlurad.

39 ABC 1 LhlNY.indd 39

2011-07-05 16.09


Till föräldrarna Den magiska kulan – Arbetsbok innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar. Läs med ABC-klubben! Till denna arbetsbok finns tre läseböcker med berättelsen om den magiska kulan. A-boken har lite text och många bilder. B-boken har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text att läsa och inte så många bilder.

Det är en stor upplevelse att få vara med när ett barn lär sig läsa. Ditt barn har just fått läromedlet ABC-klubben. Här kommer en kort presentation av läromedlet.

1

I arbetsboken som barnen arbetar med i skolan presenteras bokstäverna i en systematisk och väl beprövad ordning. I arbetsboken finns läs- och skrivövningar, korsord, ordlekar, läsförståelseövningar med mera. Det är här barnen lär sig läsandets och skrivandets teknik.

Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

978- 91- 27- 41986-5

9

789127

A R B ETS BOK

WÖ JQ G P Å R M S G KU A X N CB L T Y Z

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

magiska kulan Den

Den magiska kulan Arbetsbok

Välkomna till ABC-klubben!

419865

I läseboken Den magiska kulan, som handlar om barnen Asta, Bea och Cesar och de äventyr de får vara med om i sin klubb – ABC-klubben, övar barnen sina nya läsfärdigheter. Läseboken finns i tre olika versioner, så att varje barn kan gå fram i sin egen takt och samtidigt få en gemensam läsupplevelse med sina kamrater.

Den magisk a kulan A

Den gam la dam – Gnid den en säger att kulan är magisk mellan fi säger hon ngrarna . och önska . något, Asta böj ar gnida, men – Gör det inte förrän då stoppar damen slösa med henne. kulans kra det är allvar. Ma n får det verklig fter. Ta den en behövs och använd inte . Asta stop den när par ner kul som ett lite an i ficka t djur. n. Den kän ns varm, Läs med ABC-klub ben! A-boken har har lite mer lite text och många a text, men bilder. B-b C-boken oken bilderna har mycke t text och är lika många. Den läse r din lära inte så må re högt ur. nga bilder. Till läseböc kerna finns och roliga en arbetsb läs- och ok med var skrivövni ierade ngar.

1

ag Den m iska kula n M AT S WÄ N BL

AD

ABC-klubbe n Det har ged är ett läromedel i svenska igen vete för FK–åk nskaplig progressio gru 3. n och stor a möjlighet nd, tydlig individual isering. er för Läs mer på www.n ok.se/abcklubben

A-boken har lite text och många bilder. B-boken har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text att läsa och inte så många bilder. De allra flesta barn brukar i början av första klass träna sin läsning i A-boken. När de knäckt läskoden och börjat få alltmer flyt i sin läsning kan det vara dags att istället läsa i B-boken. C-boken läser läraren högt ur i skolan.

1

978- 91-

9

7891 27

27- 4198

3-4

A

4198 34

magiska kulan n e D

kulan B Den magiska

Även om ansvaret för barnens läsutveckling vilar på skolan, finns det mycket som du som förälder kan göra för att underlätta ditt barns språk- och läsutveckling. Särskilt i början av lästräningen är det viktigt att barnet får läsa samma text flera gånger för att få upp hastighet och flyt. I det kan du vara uppmuntrande och stödjande.

är magisk. n säger att kulan önska något, Den gamla dame n fingrarna och – Gnid den mella . ar damen henne säger hon. , men då stopp Asta böjar gnida . Man får inte allvar förrän det är när – Gör det inte och använd den s krafter. Ta den slösa med kulan s. , behöv Den känns varm det verkligen ner kulan i fickan. Asta stoppar djur. litet som ett

BLA D M ATS WÄ N

-klubben! en Läs med ABC a bilder. B-bok text och mång a. A-boken har lite na är lika mång . text, men bilder så många bilder har lite mera et text och inte C-boken har myck högt ur. ade lärare sbok med varier Den läser din na finns en arbet Till läseböcker vningar. skrivö och och roliga läs–åk 3. i svenska för FK är ett läromedel ABC-klubben ig grund, tydlig en vetenskapl Det har gedig r för stora möjlighete progression och g. iserin idual indiv bben .nok.se/abc-klu Läs mer på www

B

978- 91- 27-

41984-1

789127

419841

9

Den gamla damen säge r att kulan – Gnid den är magisk. mellan fingra säger hon rna och önsk . a något, Asta böja r gnida, men då stoppar – Gör det inte förrän damen hen det är allv ne. slösa med ar. Man får kula inte det verkligen ns krafter. Ta den och använd den beh när Asta stoppar övs. ner kulan som ett litet i fickan. Den djur. känns varm , Läs med ABCklubben! A-boken har lite text och har lite mer många bild a text, men er. B-boken bilderna är C-boken har lika många. mycket text Den läser och inte så din lärare många bild högt ur. er. Till läseböc kerna finns och roliga läs- och skri en arbetsbok med vari vövningar. erade

Läsning av böcker sätter igång fantasin, skapar förståelse för andra människor, tider och kulturer och ger ditt barn ett levande och nyanserat språk.

Den magiska kulan C

Vid sidan om läseboken behöver barnet möta många andra böcker. Det får det göra i skolan, och behöver få göra så även hemma. På biblioteket finns bra bilderböcker och barnböcker. Även barn som kan läsa själva vill gärna lyssna till högläsning. Passa på att prata om det ni läser. Den som kan samtala med någon om vad den möter i böcker får både bättre ordförråd och bättre kunskap om världen.

1

magiska ku Den lan M AT S WÄ N BLA

D

ABC-klubben är ett läro med Det har gedi gen vetenska el i svenska för FK –åk 3. progression plig grund, och stora möjligheter tydlig individualise för ring. Läs mer på www.nok.s e/abc-klubb en

Lycka till!

146 ABC 1 LhlNY.indd 146

1

978- 91-

9

78912 7

27- 41985

41985 8

-8

C

Kopieringsunderlag 1 © 2011 Ingela Felth Sjölund, Pia Hed Andersson och Natur & Kultur ABC-klubben Åk 1 Den magiska kulan, Lärarhandledning ISBN 978-91-27-41988-9

2011-07-05 16.15


DIAGNOS 1

Namn:

Efter sidan 21 i arbetsboken.

Hör du Aa? Ringa in.

Hör du Oo? Ringa in.

Hör du Ss? Ringa in.

Hör du Mm? Ringa in.

Ringa in en eller ett.

en

en

en

ett

ett

ett

Vad hör du först?

Kopieringsunderlag 7 © 2011 Ingela Felth Sjölund, Pia Hed Andersson och Natur & Kultur ABC-klubben Åk 1 Den magiska kulan, Lärarhandledning ISBN 978-91-27-41988-9

ABC 1 LhlNY.indd 153

153 2011-07-05 16.15


ABC 1 LhlNY.indd 162

2011-07-05 16.16


Bildbank att klippa ut och plasta in till bildkort.

ABC 1 LhlNY.indd 163

163 2011-07-05 16.16


ABC 1 LhlNY.indd 188

2011-07-05 16.18


j

k

l

m

n

o

p

r Bildbank att klippa ut och plasta in till bildkort.

ABC 1 LhlNY.indd 189

189 2011-07-05 16.18


Tänk dig att du har en magisk kula. När du gnider den mellan fingrarna och önskar något, går din önskan i uppfyllelse ...

Läs med ABC-klubben! Läseboken Den magiska kulan, skriven av Mats Wänblad, finns i tre versioner. A-boken har lite text och många bilder. B-boken har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text att läsa och inte så många bilder. Till läseböckerna hör en arbetsbok med varierade läsoch skrivuppgifter till varje bokstav, en läxbok som gör det lätt för föräldrarna att hjälpa till med lästräningen samt en bonusbok för de elever som behöver mer att bita i. I lärarhandledningen ges metodisk vägledning till arbetet med läsebokens texter och uppgifterna i arbetsboken. Här finns också kopieringsunderlag och en bildbank för det laborativa arbetet i klassrummet. Lärarhandledningen inleds med ett avsnitt där professor Ingvar Lundberg presenterar den vetenskapliga grunden till metodiken i ABC-klubben.

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

1

ISBN 978-91-27-41988-9

9 789127 419889

Denmagiskakulan_lararbok_Omslag2.indd 2

2011-06-28 13.46

9789127419889  

Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson Ingvar Lundberg Mats Wänblad J J J G G G J G J Ö Ö Ö Ö Ö P P Ö Ö J J J A C LÄRARHANDLEDNINGLÄRARHANDL...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you