Page 1

Läs med flyt

lärare gör

lärare gör

Ett målmedvetet arbetssätt för att utveckla läsförståelsen -

Läs med flyt Ett målmedvetet arbetssätt för att utveckla läsförståelsen Med Läs med flyt lär sig dina elever lässtrategier som utvecklar såväl läsflyt som läsförståelse. Här presenteras övningar som skapar en aktiv läsförståelseundervisning och arbetsblad som hjälper eleverna att medvetet fundera över texter de läser. Eleverna får i arbetsbladen hjälp att bearbeta texten såväl före, under som efter läsningen. Denna bearbetning av det lästa blir också en mycket god grund för textsamtal som leds av läraren – eller av eleverna själva. Materialet är utarbetat för de tidigare årskurserna och kan användas i arbetet med både skönlitteratur och facklitteratur. Katarina Herrlin är lågstadielärare som numera är verksam som universitetslektor vid Högskolan i Kalmar. Katarina är författare till flera läromedel i svenska och medförfattare till God läsutveckling. Ida Nilsson är grundskollärare 1–7, med ett stort intresse för läs- och skrivutveck-

ling. Hon arbetar idag som klasslärare i Kalmar och är författare till flera läromedel i svenska.

Lärare Gör Lärare Gör-serien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga skolarbetet. Böckerna är avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen.

ISBN 978-91-27-41942-1

9

LG Läs med flyt omslagH.indd 1

1 0 0 0 0

Katarina Herrlin • Ida Nilsson

789127 419421

09-09-25 15.18.09


LaĚˆs med flyt 3.indd 3

09-09-25 13.35.32


Innehåll INLEDNING 4 Vad säger läroplan och kursplan? 5 Om läsning 6 För vidare läsning 8 Metodiska idéer 9

Så här börjar du 10 Före, under och efter läsningen 11 Läsdagbok 13 Läslogg 13 Kopieringsunderlagen – en översikt 15

Före läsningen 15 Under läsningen 16 Efter läsningen 19 Kopieringsunderlag 21 Boktips 47

3

Läs med flyt 3.indd 3

09-09-25 13.35.32


Inledning Att lära sig läsa innebär både att lära sig avkoda bokstäver och förstå en texts innehåll. Som läsare måste man behärska både den bokstavliga sidan, ordens vanliga och konkreta sida samt den associativa sidan, då nya tankar skapas när man läser och tänker på något särskilt. Under läsningen finns således mycket att fundera över. Det finns olika sätt att läsa. Man kan läsa tyst för egen del och man kan läsa högt för att höra sin egen röst och bli medveten om förståelsestrategier. Tyst läsning på egen hand är en fantastisk upplevelse. Att läsa högt är något annat och det är viktigt att eleverna lär sig att rikta uppmärksamhet mot textens innehåll. Den internationella läsundersökningen PIRLS 2001 visar att det i undervisningen är tämligen ovanligt att eleverna får undervisning och övning i att använda sig av läsförståelsestrategier. Detta medför att många elever läser utan att tänka på ämnet, är osäkra på vad de läst samt om de förstår eller inte. Genom att lära sig strategier för läsning utvecklar eleven såväl läsflyt som läsförståelse. Westlund (2009) definierar lässtrategier som de målinriktade mentala redskap som eleven använder för att förstå en text. Med hjälp av lässtrategier kan eleverna lära sig att använda bakgrundskunskap för att förstå en text, fokusera mer på innehållet, stanna upp, fundera och försöka förstå det de läser. Vår tanke är att Läs med flyt ska aktivera läsförståelsestrategier som ger eleven möjlighet att reflektera över hur han/hon läser, vilka strategier som är framgångsrika, vad texten handlar om samt hur den berör som läsare. I en genomtänkt läsförståelseundervisning får eleverna chans att konstruera egen förståelse av det lästa.

Katarina Herrlin och Ida Nilsson Kalmar, augusti 2009

4

Läs med flyt 3.indd 4

09-09-25 13.35.32


Vad säger läroplan och kursplan? Såväl läroplanen som kursplanen i svenska lyfter fram språkets betydelse. Eleven ska bland annat kunna uttrycka sig själv i tal och skrift samt förstå andras tankar. Vad gäller lärarens uppdrag betonas vikten av att stödja barns språkliga utveckling. Målen för årskurs 3 (Skolverket, 2008) anger att eleven ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. Eleven ska även kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner samt kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt. Vad gäller tala och samtala ska eleven i åk 3 kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår, kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner och kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder. Skolverket betonar att de flesta elever kan och ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad nivåerna ovan anger. Målen i svenska för årskurs 3 har tillsammans med aktuell forskning legat till grund för uppgifterna i arbetsbladen. Flera av målen bearbetas på olika sätt i Läs med flyt och eleven får med hjälp av materialet goda förutsättningar att utveckla sin läsförståelse.

5

Läs med flyt 3.indd 5

09-09-25 13.35.32


Om läsning Språk- och läsförståelse utvecklas framförallt genom en snabb och säker ordavkodning, en förståelse för det lästa samt en positiv inställning till läsning. En skicklig läsare identifierar orden direkt, automatiskt och utan ansträngning. När man läser så ”läser man bara”, det går inte att låta bli att se vad där står.

Läsningens fem dimensioner En god läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 2003) innefattar fem dimensioner i den tidiga läsutvecklingen: Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Det är angeläget att lärare ser och förstår ömsesidigheten och samspelet mellan läsningens olika sidor eftersom de tillsammans skapar en helhet. Avgörande för utvecklingen av läsandets alla sidor är att eleverna är intresserade och aktiva, att de känner lust och glädje inför lärandet samt att de upplever tillfredsställelsen av att utvecklas och lyckas i mötet mellan läsare och text. Högläsning på alla plan gynnar och stimulerar den goda läsutvecklingen.

Högläsning Det är i högläsningens stund barnet hör vad som läses. När läraren läser högt gäller det för eleven att aktivt lyssna för att fånga berättelsen. När eleven läser högt för kamraterna är alla aktiva, lyssnar och lär. När eleven läser högt ska han/hon, för att förstå innehållet, kunna använda sig av egna och andras erfarenheter och tidigare kunskaper kring läsupplevelsen. En utmaning för eleven är att läsa aktivt men också att kunna lyssna aktivt när någon annan läser.

Samtal I samband med högläsning blir det naturligt att samtala kring texterna. Liberg (2006) skriver om samtalets betydelse och ger exemplet att använda sig av språkrum i undervisningen, ett språkrum som förundrar och utmanar. Genom ett sådant ges eleverna möjlighet att öva och utveckla såväl läsande som skrivande. I samtalet delar de med sig av sina erfarenheter och tidigare kunskaper. Detta är aktiva handlingar som bör uppmuntras i läsundervisningen.

6

Läs med flyt 3.indd 6

09-09-25 13.35.32


LaĚˆs med flyt 3.indd 7

09-09-25 13.35.32


Läs med flyt

lärare gör

lärare gör

Ett målmedvetet arbetssätt för att utveckla läsförståelsen -

Läs med flyt Ett målmedvetet arbetssätt för att utveckla läsförståelsen Med Läs med flyt lär sig dina elever lässtrategier som utvecklar såväl läsflyt som läsförståelse. Här presenteras övningar som skapar en aktiv läsförståelseundervisning och arbetsblad som hjälper eleverna att medvetet fundera över texter de läser. Eleverna får i arbetsbladen hjälp att bearbeta texten såväl före, under som efter läsningen. Denna bearbetning av det lästa blir också en mycket god grund för textsamtal som leds av läraren – eller av eleverna själva. Materialet är utarbetat för de tidigare årskurserna och kan användas i arbetet med både skönlitteratur och facklitteratur. Katarina Herrlin är lågstadielärare som numera är verksam som universitetslektor vid Högskolan i Kalmar. Katarina är författare till flera läromedel i svenska och medförfattare till God läsutveckling. Ida Nilsson är grundskollärare 1–7, med ett stort intresse för läs- och skrivutveck-

ling. Hon arbetar idag som klasslärare i Kalmar och är författare till flera läromedel i svenska.

Lärare Gör Lärare Gör-serien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga skolarbetet. Böckerna är avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen.

ISBN 978-91-27-41942-1

9

LG Läs med flyt omslagH.indd 1

1 0 0 0 0

Katarina Herrlin • Ida Nilsson

789127 419421

09-09-25 15.18.09

9789127419421  
9789127419421  

Ett målmedvetet arbetssätt för att utveckla läsförståelsen lärare gör Katarina Herrlin • Ida Nilsson kopIErINGsuNDErLaG 21 VaD säGEr LäropLa...