Page 1

skogsord_omslag1b:Layout 1

10-09-10

09.29

Sida 1

Mer än bara träd

När du har läst ”Mer än bara träd” vet du vad skogsbruk går ut på och hur man sköter skogen. Välkommen in i en spännande värld!

SKOGEN

MER ÄN BARA TRÄD 57 VANLIGA SKOGSORD


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

10.57

Sida 8


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

10.57

Sida 9

3. KUBIKMETER Styr nästan allt i skogsbruket Virket mäts i kubikmeter. En kubikmeter ryms i en kub som är 1 gånger 1 gånger 1 meter. När träden står kvar i skogen räknar man skogskubikmeter, m3sk. Det är trädstammens ved från stubben ända upp till toppen plus all bark. När trädet avverkats mäter man i stället oftast i fastkubikmeter, m3fub. Det är en stocks volym exklusive barken. Även virke i travar mäts i fastkubikmeter. Det är travens yttermått minus luften mellan stockarna.

9


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

10.58

Sida 20


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

10.58

Sida 21

9. MASSAVED Klena bitar blir papper och kartong Små träd och toppar på grova träd blir massaved. En del granmassaved blir tidningspapper, en del kokas tillsammans med massaved av tall och björk till cellulosa i en sulfatindustri. Cellulosan används till tryckpapper, kartong och mycket mer. Sulfatindustrierna är de som luktar ruttna ägg (om än inte lika mycket som förr i tiden ... då sa man att de luktade pengar).

21


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

10.59

Sida 40


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

10.59

Sida 41

19. SKÖRDARE För gallring och slutavverkning På några sekunder sågar skördaren av trädet, fäller det, kvistar det och kapar upp det i ekonomiskt optimala bitar. Först några timmerstockar, sedan några massavedsbitar uppåt toppen. Allt styrs av en kraftfull dator och en välutbildad förare. Det finns stora skördare som slutavverkar grov skog och mindre skördare som gallrar.

41


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

11.00

Sida 46

22. SKOGSBRUKSPLAN Lagerinventering och åtgärdsplan En skogsbruksplan beskriver varje bestånd (område) och föreslår vad du ska göra i vart och ett av dem under de kommande tio åren. Den pekar också ut vilka bestånd som bör sparas för miljöns skull. Planen ska utgå från dina mål med fastigheten och anger hur många kubikmeter skog det finns i bestånden. Men ta siffran med en nypa salt. Det är svårt att mäta volym i stående skog.

46


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

11.00

Sida 47


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

11.00

Sida 60

29. VIRKESFÖRSÄLJNING Från bra kontakt till bra kontrakt Försäljning av virke kan ske på olika sätt. Om du säljer en rotpost säljer du träden ”på rot och i befintligt skick”. En oberoende person har i förväg märkt upp alla träd som ingår i posten, mätt diametern på dem och dessutom mätt höjden på ett stickprov. Rotposter var vanligare förr. I dag säljer man oftast skogen som en avverkningsrätt. Köparen betalar då virket enligt prislistor och drar bort sina avverkningskostnader – eller betalar ett fast pris per inmätt kubikmeter. Leveransvirke är formen när virket istället säljs färdighugget vid bilväg.

60


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

11.00

Sida 61


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

11.18

Sida 80

39. STICKVÄG Traktorväg inne i skogen Stickvägen går genom den nygallrade skogen. Träden är borta i ett körstråk som är runt fyra meter brett. Här kör först skördaren och avverkar träd med sin kran och lägger virket i vägkanten. Sedan kommer skotaren och kör ut det till bilvägen. Ofta lägger man grenar och toppar som en skyddande matta för marken. Normalt ligger stickvägarna 20 till 22 meter från varandra. Då når skördaren alla träd i skogen.

80


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-26

11.18

Sida 81


57skogsordNYAST:Layout 1

118

10-11-29

10.46

Sida 118


57skogsordNYAST:Layout 1

10-11-29

INDEX

10.19

Aptering 102 Bestånd 44 Björk 17 Bonitet 62 Certifiering 75 Contortatall 15 Dikesrensning 92 Död ved 69 Fröträd 35 Föreningen Skogen 117 Gallring 27 Gran 10 Grot 22 Grundyta 112 Gödsling 91 Hektar 6 Hjulspår 72 Hygge 30 Hyggesrensning 94 Högstubbe 66 Impediment 54 Klimatsmart 99 Kubikmeter 9 Markberedning 32 Massaved 21 Medelstam 110 Motorsåg 114 Naturhänsyn 65

Sida 119

Nyckelbiotop 89 Omloppstid 109 Plantering 36 Rotröta 104 Rågång 86 Röjning 38 Skogsbilväg 84 Skogsbruksplan 46 Skogskonjunktur 101 Skogskonto 62 Skogsstyrelsen 78 Skogsvård 28 Skogsvårdslagen 76 Skogsägare 4 Skogsägarförening 57 Skotare 42 Skördare 41 Slutavverkning 24 Snytbagge 106 Stickväg 80 Ståndort 50 Tall 12 Timmer 18 Täckrotsplantor 96 Vindfällen 70 Virkesförråd 49 Virkesförsäljning 60 Virkesköp 58 Ädellövskog 83

119


skogsord_omslag1b:Layout 1

10-09-10

09.29

Sida 1

Mer än bara träd

När du har läst ”Mer än bara träd” vet du vad skogsbruk går ut på och hur man sköter skogen. Välkommen in i en spännande värld!

SKOGEN

MER ÄN BARA TRÄD 57 VANLIGA SKOGSORD

Profile for Smakprov Media AB

9789176460450  

MER ÄN BARA TRÄD 57 VANLIGA SKOGSORD 9 9. MASSAVED Klena bitar blir papper och kartong Små träd och toppar på grova träd blir massa- ved. En...

9789176460450  

MER ÄN BARA TRÄD 57 VANLIGA SKOGSORD 9 9. MASSAVED Klena bitar blir papper och kartong Små träd och toppar på grova träd blir massa- ved. En...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded