Page 1

KOBARIŠKI GASTRONOMSKI KROG

LTO SotoËje ‡ TIC KOBARID Trg svobode 16, SI ‡ 5222 Kobarid tel.: 05 38 00 490 faks: 05 38 00 491 e-pošta: info.kobarid@lto-sotocje.si www.lto-sotocje.si

De honesta voluptate et valetudine Pošten užitek in dobro zdravje

�������� ����� ���� ������

�������

����������

������������ ��������� �������� �����

������� ������������ ������ ��

��

�������� ������

������ ������ ����������� ���������

IZDAL: LTO SotoËje, 2009; BESEDILO: Ana Roš; FOTOGRAFIJE: Janez PukšiË; ZEMLJEVIDI: Mateja Sirk Fili; OBLIKOVANJE: Ivana Kadivec; TISK: Gorenjski tisk


“De honesta voluptate et valetudine” ‡ pošten užitek in dobro zdravje ali bolje: pošten užitek je dobro zdravje. Filozof Bartolomeo Platina je leta 1467 tako naslovil svojo razpravo o zdravi prehrani. Skliceval se je na Martina, v daljnem petnajstem stoletju mojstra kuhinje oglejskega ‡ torej tudi našega, posoškega ‡ patriarha Ludvika Trevizana. Namesto dotedanjega, še zelo srednjeveškega razmišljanja o jedi sta kuhar in modrec raje utemeljevala zmeren, kulturen in zdrav naËin prehranjevanja. Danes ju zgodovina celo imenuje pionirja zaËetnih, glavnih in zakljuËnih jedi. Ljudje ob SoËi smo torej od nekdaj znali in hoteli dobro jesti. In izroËilo je prehajalo iz roda v rod, tako v pisni kot ustni obliki. Danes že slovite kobariške štruklje, katerim kobariški mojstri kulinarike posveËajo pravi festival, zna pripraviti ‡ in še kako ‡ prav vsaka

Kobariški štrukelj je štrukelj s podpisom, ker ga vsaka kobariška gospodinja pripravi na svoj, malce drugaËen naËin in se nanj flpodpiše« z odtisom prsta v sredino štruklja. VËasih je bil krepËilni prigrizek med poletno košnjo, danes pa je flglavna zvezda« na jedilniku sladic, tako v tradicionalnih gostilnah kot v zahtevnih restavracijah na Kobariškem.

gospodinja. A pozor: zgodovina in zato tradicija nikoli nista absolutni; ni ga torej štruklja, ki bi lahko bil enak drugemu. In prav raznolikost je tista, ki danes odlikuje kobariške restavracije ‡ med seboj zelo razliËne, a hkrati podobne ‡ dovolj za obstoj misterioznega in zelo privlaËnega KOBARIŠKEGA KULINARI»NEGA KROGA.

S E S TAV I N E : parjeno testo, domaËi orehi, cimet, grenka Ëokolada, maslo, drobtine in rozine.

Krog nima zaËetka in nima konca. V krogu ni boljšega ne zmagovalca. Krivulja je vedno enaka.


Gostišče

Jazbec

Lahko zaËnete

pri Jazbecu , v pravi gostilni, v kateri lahko še vedno zavohate domaËo polento, pravi planinski sir, skuto in tolminski želodec ‡ torej

jedi naših prednikov , premnogokrat pozabljene ali zasramovane.

GostišËe - Pizzerija Jazbec Idrsko 56, SI ‡ 5222 Kobarid tel.: 05 38 99 100, 041 570 126 fax: 05 38 91 402 e-pošta: bostjan.jazbec@siol.net www.jazbec.eu ODPRTO: fl vsak dan med 12. in 22. uro fl pozimi ob ponedeljkih, torkih in sredah zaprto

Boštjan Jazbec


Gostilna Breza

Monika in Nina Petrica

Nadaljujete

pri Brezi,

butiËni in spogledljivi gostilni, kjer navkljub visokim posoškim vršacem, ki obkrožajo Kobarid, lahko zaËutite dolenjske griËe in okušate daljne belokranjske okuse. Dobro na krožniku pa pri Brezi enakovredno podaja roko lepemu,

rajsko urejenega prostora.

kot prispodobi skoraj

Gostilna Breza MuËeniška 17, SI ‡ 5222 Kobarid tel.: 05 38 90 041, 031 617 501 e-pošta: gostilna.breza@volja.net ODPRTO: fl vsak dan od 11. do 15. ure in od 18. do 22. ure fl ob sredah in Ëetrtkih zaprto


Restavracija

Kotlar

Pri Kotlarju , ki se diËi z izvirno urejenim interierjem, vedno sedemo za bogato obloženo mizo, vËasih kot v posmeh najboljšim lokalom ob

svežo in z veË domišljije pripravljeno ribo. morju, z bolj

Restavracija Kotlar Trg svobode 11, SI ‡ 5222 Kobarid tel.: 05 38 91 110, 041 612 763 e-pošta: kotlar.restavracija@siol.net www.kotlar.si ODPRTO: fl vsak dan od 12. do 15. ure in od 18. do 22. ure fl ob torkih in sredah zaprto

Debora von Kastelmur


Restavracija

Topli val

»isto blizu, v sklopu družinskega hotela, kraljuje starosta kobariške kulinarike,

družina Hvala. Pred nekaj desetletji je njihova

restavracija Topli val zaslovela z izvrstno svežo morsko hrano; danes ohranja svoj sloves kot pravo stiËišËe Alp in Jadrana, mesa in okusno pripravljenih rib. In konËno se krog lahko zakljuËi. Oziroma šele zaËne.

Hotel Hvala - restavracija Topli val Trg svobode 1, SI ‡ 5222 Kobarid tel.: 05 38 99 300 faks: 05 38 85 322 e-pošta: topli.val@siol.net www.hotelhvala.si ODPRTO: fl vsak dan med 12. in 22. uro fl novembra in februarja zaprto

Tanja in Aleš Hvala, Vesna in Gorazd Marksl


Hiša Franko

Ana Roš in Valter Kramar

Hiša Franko, kot modrec in umetnik umaknjena v tišino pogorij Kobariškega Stola, krade preteklosti in hkrati ponuja prihodnost.

Jemlje iz okolja,

v katerem živi in dela; tako

ustvarja novo kulturo, nov mejnik zgodovine. In spet smo v letu 1467. Krog se vrti in se nikoli ne zakljuËi.

Hiša Franko Staro selo 1, SI ‡ 5222 Kobarid tel.: 05 38 94 120 faks: 05 38 94 129 e-pošta: info@hisafranko.com www.hisafranko.com ODPRTO:

fl vsak dan med 11. in 23. uro fl pozimi zaprto ob ponedeljkih in torkih poleti ob ponedeljkih


�������

����

����������

VILLACH

��������

������

Gastronomija seveda ni edini

����������

��������

�����

KLAGENFURT

Tarvisio

������������� �����

��

zgodovine gotovo ne bo razoËaral obisk

Kobariškega muzeja I. sv. vojne, ki je bil leta 1993 proglašen za najboljši

����

muzej v Evropi (EMYA).

��

�������

KRANJ

�����

Kobariška zgodovinska pot je

������ Tolmin

��������

�����

razlog za obisk Kobarida. Raziskovalcev

Ëudovit in pouËen izlet za družine in

Cividale

UDINE

��������� LJUBLJANA

������� GORIZIA

���������

������

��

���

������� ������� ������� �������

�����������

starejše obiskovalce. ������

NOVA GORICA

Smaragdna SoËa in izjemno naravno okolje sta izziv za ribiËe, kajakaše in raftarje, pohodnike in

������� TRIESTE

KOPER

�����

������

planince, jadralne padalce in kolesarje. In kaj je lepšega kot v dobri družbi zakljuËiti dan v dobri restavraciji?

Profile for Soča Valley Tourist Board

Kobariski gastronomski krog  

Kobariski gastronomski krog sestavlja pet vrhunskih restavracij na območju Kobarida.

Kobariski gastronomski krog  

Kobariski gastronomski krog sestavlja pet vrhunskih restavracij na območju Kobarida.

Advertisement