Page 1

Školski kurikulum

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ŽUPANJA

ŠKOLSKI KURIKULUM ŠKOLSKA GODINA 2011./2012.

Županja, rujan 2011.

1


Školski kurikulum

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI MATE LOVRAKA OSNOVNA ŠKOLA: MATE LOVRAKA ADRESA: (mjesto, ulica,broj) ŽUPANJA, A. STEPINCA 18 BROJ I NAZIV POŠTE: 32270 BROJ TELEFONA: 032 831 110 BROJ TELEFAXA: 031 831 445 ŽUPANIJA: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA web: http://os-mlovraka-zu.skole.hr/ mail: os-m.lovraka@vk.t-com.hr Broj učenika: I - IV :165 V – VIII: 217 UKUPNO: 382

Broj razrednih odjela: I-IV: 10 V-VIII: 11 UKUPNO: 21

Broj djelatnika: a) učitelja razredne nastave - 10 b) učitelja predmetne nastave - 27 c) stručnih suradnika - 3 d) ostalih djelatnika - 11 ______________ UKUPNO 51

RAVNATELJ ŠKOLE : MARIJAN ORŠOLIĆ

2


Školski kurikulum OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI MATE LOVRAKA OSNOVNA ŠKOLA: MATE LOVRAKA UVOD PRIRODOSLOVNO PODRUČJE IZBORNA NASTAVA GODIŠNJI PLAN IZBORNA - PRVA POMOĆ IZBORNA – Engleski jezik IZBORNA – Njemački jezik IZBORNA – KATOLIČKI VJERONAUK DODATNA NASTAVA DODATNA BIOLOGIJA DODATNA KEMIJA -7. i 8. r DODATNA FIZIKA -7. i 8. r DODATNA VJERONAUK IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Program rada UZ Pčelica šk. god. 2011 - 2012. IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – FOLKLOR IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – LIKOVNA SKUPINA IZVANNASTAVNA AKTIVNOST -LITERARNO – NOVINARSKO IZVANNASTAVNA AKTIVNOST 1 .- 4. MALI ZBOR 5.- 8. VELIKI ZBOR IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - SVIRANJE ( BLOKFLAUTA I SINTESAJZER) IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - RITMIKA IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - ODBOJKA - djevojčice IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - NOGOMET PROJEKTNA NASTAVA GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – I. a, b GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – II. a, b Učiteljice: Marlena Galović, Ivana Juzbašić GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE – III. a, b, c GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – IV. a, b, c GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE - V. a, b POSJET ZAGREBU - JEDAN DAN PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – VII. a, b, c PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – VIII. a, b, c

Adela Vrabec, Dragica Štivić i Klara Matić Benčik PREDVIĐENI BROJ UČENIKA 50

3


Školski kurikulum DAN SPORTA DAN ŠKOLE TABLICA PLANIRANJA PROJEKTA DATUMI KOJE ĆEMO POSEBNO OBILJEŽITI KROZ ŠKOLSKU GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11) na sjednici održanoj 30. rujna 2011. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja, Školski odbor i ravnatelj škole donose:

Školski kurikulum

UVOD Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa (prof. dr. Vladimir Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika. Uz službeni program, kurikulum sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum škole, zaštitni znak njenog imidža. Školskim kurikulumom utvrđen je dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte prema smjernicama HNOS – a. Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice. Školski kurikulum je razrađen po odgojno – obrazovnim područjima. Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole.

4


Školski kurikulum PRIRODOSLOVNO PODRUČJE ŠKOLSKI KURIKULUM - PLAN - GEOGRAFIJA, PRIRODA, BIOLOGIJA, KEMIJA, FIZIKA,MATEMATIKA Školska godina 2011/12. Ciklus

2

Razred

5. i 6. Raz.

Ciljevi

- razviti kod učenika potrebu cjeloživotnog obrazovanja - usvojiti bitne pojave i procese u prirodi - znati napraviti i opisati jednostavne pokuse - znati opisati prirodne pojave - znati postavljati pitanja i tražiti odgovore, te surađivati u timskom radu - razvijati svijest o zaštiti okoliša - znati se snalaziti na zemljovidu - znati se orijentirati u prostoru

Teme

Očekivana postignuća - analizirat odnos čovjek – priroda - razvoj civilizacije kroz povijest - znati opažati prirodne pojave - naučiti promatrati i opisivati sadržaj navedenog promatranja - ukazati na ograničenost neobnovljivih izvora energije - ukazat na utjecaj fosilnih goriva na okoliš - neravnopravna i neravnomjerna raspodjela hrane u svijetu - imenovati zaštićena područja prirode u RH - problem zaštite prirode u svojem i širem okolišu - istaknuti zaštićene biljne i životinjske vrste zavičaja Učenici će: - naučiti snalaženje u prostoru - opisati prirodno geografske procese u zavičaju - prepoznati i definirati osnovne pojmove o svemiru i Sunčevu sustavu - razlikovati svemirska tijela - objasniti položaj Zemlje u Sunčevu sustavu - opisati utjecaj okretanja Zemlje oko svoje osi i oko Sunca na život ljudi i gospodarske djelatnosti - razlikovati prirodna bogatstva u RH i na pojedinim kontinentima - izraditi jednostavnije nacrte skice

1. Priroda i čovjek

2. Planet Zemlja

5


Školski kurikulum Ciklus

Razred

Ciljevi

Teme 3. Materijali i njihova svojstva

2

5. i 6. Raz.

- razviti kod učenika potrebu cjeloživotnog obrazovanja - usvojiti bitne pojave i procese u prirodi - znati napraviti i opisati jednostavne pokuse - znati opisati prirodne pojave - znati postavljati pitanja i tražiti odgovore, te surađivati u timskom radu - razvijati svijest o zaštiti okoliša - znati se snalaziti na zemljovidu - znati se orijentirati u prostoru

4. Život

5. Gibanja i sile

6. Energija

Očekivana postignuća Učenici će: - navesti osnovne tvari u živom organizmu (voda, sol) - opisati osmozu, difuziju, kapilarnost, transpiraciju, fotosintezu i izvesti jednostavne pokuse osmoze, kapilarnosti i transpiracije Učenici će: - upotrijebiti mikroskop pri promatranju - razlikovat osnovne tipove životnih zajednica - razlikovat tjelesne osobine muškog i ženskog spola - opisati promjene u pubertetu kod djevojčica i dječaka - objasniti značaj pravilne prehrane i održavanje higijene za čovjekovo zdravlje - opisati čimbenike koji mogu trajno narušiti zdravlje - opisati građu i ulogu biljnog i životinjskog organizma - opisati čovjekovu ulogu u odabiru i uzgoju biljaka i životinja - utjecaj okoliša na prilagodbu živih bića u različitim staništima - objasniti ulogu čovjeka u mijenjanju, iskorištavanju i zaštiti prirode - opisati protok energije kroz hranidbene lance Učenici će: - opisati gibanje tijela i primijeniti ga na različite prirodne pojave (valovi, vjetar, plima i oseka) Učenici će: - opisati različite oblike energije i pretvorbu jednog oblika energije u drugi oblik - opisati važnost Sunčeve energije za život na Zemlji - samostalno uporabiti mikroskop i povećalo - opisati Sunce kao glavni izvor energije na Zemlji

NAPOMENA: Tim prirodoslovnog područja će pojedine nastavne jedinice iz svake teme vremenski rasporediti u mjesečnim planovima. TIM: Bruno Softa, Adela Vrabec, Slavica Kuzmić i Dragica Štivić. 6


Školski kurikulum ŠKOLSKI KURIKULUM - PLAN PRIRODOSLOVNO PODRUČJE - GEOGRAFIJA, PRIRODA, BIOLOGIJA, KEMIJA, FIZIKA Školska godina 2011./12. Ciklus

3

Razred

7. i 8. Raz.

Ciljevi - steći osnovnu pismenost i usvojiti jezik prirodoslovlja te razumjeti bitne koncepte općeg znanja o prirodi i ulogu toga znanja u razvoju tehnike tehnologije i doprinosu boljem življenju - uočiti važnost postignuća prirodnih znanosti u povijesnom kontekstu razvitka civilizacije - znati naći pouzdane podatke iz različitih izvora te uočiti njihovu važnost u usvajanju znanja - naučiti raspravljati o pokusima, analizirati, vrjednovati i tumačiti prikupljene podatke - znati prikazati rezultate mjerenja grafikonom, tablicom i tematskom kartom - razviti kartografsku pismenost - koristiti modele u objašnjavanju prirodnih pojava - samostalno rješavati probleme i surađivati u timskom radu - odgovorno se odnositi prema uporabi prirodnih bogastava uz održivi razvoj, čuvajući biološke raznolikosti - usvojiti međunarodni sustav fizičkih veličina i pripadajućih mjernih jedinica

Teme

1. Priroda i čovjek

2. Planet - Zemlja

7

Očekivana postignuća Učenici će: - razlikovati znanstveno i religijsko objašnjenje postanka svijeta - povezati povijest znanosti s razvojem tehnike konkretnim primjerom - provesti jednostavno istraživanje zadanog problema kao npr. rasprostranjenost lišajeva u županjskom parku - znati sistematizirati rezultate pokusa i prikazati ih tablicom, grafički, matematičkim izrazom i slično - prilikom objašnjenja prirodnih pojava te prikazivanja rezultata pokusa koristiti se prirodoslovnim pojmovima - pronaći podatke u stručnoj literaturi, časopisima i internetu - služiti se međunarodnim sustavom mjernih jedinica - navesti osnovne probleme o kakvoći i količini pitke vode na zemlji - razlikovati načine iskorištavanja mora i ukazati na štetnost prekomjernog iskorištavanja - opisati i analizirati glavne uzroke globalnih promjena - raspraviti o vrijednostima koje potiču održivi razvoj - znati se orijentirati na topografskim kartama - u radu rabiti planove naselja, topografske karte te kompas


Školski kurikulum Ciklus

Razred

Ciljevi

Teme

2. Planet - Zemlja

3

7 i 8. Raz.

- uočiti temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore pretvorbe i prijenos energije - upoznati građu atoma i atomske jezgre - upoznati svojstva i strukturu tvari te promjene tvari u kemijskom procesu - upoznati životni ciklus i njihov evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju

3. Materijali i njihova svojstva

8

Očekivana postignuća - upoznati učenike s podjelom Europe, reljefom, klimom i stanovništvom Europe - Europska unija i budući položaj RH u EU - objasniti prirodno geografske procese u zavičaju, regiji, RH (Primorska, Gorska i Nizinska Hrvatska) - opisati tvari iz nežive prirode (zvijezde, planet, Svemir) - opisati čvrstoću veza među česticama i povezati ju s t talištem i vrelištem - razlikovati kalavost i kovnost - povezati ionsku strukturu i vidljivost te topljivost i polarnost otapala - razlikovati čiste tvari i smjese - razlikovati jednostavne i složene tvari - opisati međusobni odnos više tvari - opisati neuništivost atoma - prepoznati laboratorijsko posuđe za mjerenje i izvođenje pokusa (K – F) - opisati rizike od zapaljivih, eksplozivnih, otrovnih i nagrizajućih tvari i navesti odgovarajuće mjere zaštite pri rukovanju njima - opisati difuziju i osmozu (B, K, F) - opisati kako kemijske reakcije mogu biti izvori energije


Školski kurikulum

Ciklus

3

Razred

7 i 8. Raz.

Ciljevi

- steći osnovnu pismenost i usvojiti jezik prirodoslovlja te razumjeti bitne koncepte općeg znanja o prirodi i ulogu toga znanja u razvoju tehnike tehnologije i doprinosu boljem življenju - uočiti važnost postignuća prirodnih znanosti u povijesnom kontekstu razvitka civilizacije - znati naći pouzdane podatke iz različitih izvora te uočiti njihovu važnost u usvajanju znanja - naučiti raspravljati o pokusima, analizirati, vrjednovati i tumačiti prikupljene podatke - znati prikazati rezultate mjerenja grafikonom, tablicom i tematskom kartom - razviti kartografsku pismenost - koristiti modele u objašnjavanju prirodnih pojava - samostalno rješavati probleme i surađivati u timskom radu - odgovorno se odnositi prema uporabi prirodnih bogastava uz održivi razvoj, čuvajući biološke raznolikosti - usvojiti međunarodni sustav fizičkih veličina i pripadajućih mjernih jedinica

Teme

4. Život

9

Očekivana postignuća Učenici će: - opisati neke vrste živih bića i svrstati ih u pripadajuće sustavne kategorije - navesti važnost mikroorganizama u kruženju tvari na Zemlji - opisati organe i njihove uloge u čovjekovom tijelu - navesti najčešće poremećaje u radu organskih sustava čovjekova tijela - opisati kako živčani sustav i hormoni upravljaju različitim procesima u organizmu - opisati oplodnju, razvoj embrija i fetusa te rođenja djeteta - opisati ulogu metaboličkih procesa u stanici - opisati životne cikluse stanice - usporediti građu i ulogu organskih sustava čovjeka s građom i ulogom organskih sustava predstavnika glavnih skupina životinja - imenovati glavne dijelove stanice i opisati njihovu ulogu - utvrditi postojanje DNA kao nasljedne molekule - opisati različite faze životnih ciklusa biljaka i životinja - obrazložiti važnost varijabilnosti za nastanak novih vrsta - opisati međuovisnost i prilagodbe živih bića u ekosustavima Hrvatske - opisati primjere iz kojih se vidi kako ljudska djelatnost utječe na ekosustave - definirati važnost ozonskog omotača u odnosu na Sunčeva zračenja


Školski kurikulum Ciklus

3

Razred

7. i 8. Raz.

Ciljevi

Teme

- uočiti temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore pretvorbe i prijenos energije - upoznati građu atoma i atomske jezgre - upoznati svojstva i strukturu tvari te promjene tvari u kemijskom procesu - upoznati životni ciklus i njihov evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju

5. Gibanja i sile

10

Očekivana postignuća Učenici će: - objasniti i primijeniti prijeđeni put srednju i trenutačnu brzinu i ubrzanje na primjerima nejednakog, jednolikog i jednoliko ubrzanog pravocrtnog gibanja - uz primjere objasniti slobodan pad - različitim prikazima opisati gibanja - objasniti, izmjeriti i razlikovati masu, silu, težu i težinu - primijeniti 2. I 3. Newtonov zakon gibanja - istražiti i primijeniti opis sile trenja i elastične sile - prema primjerima opisati i izmjeriti tlak - istražiti i primijeniti ravnotežu na poluzi - opisati međudjelovanje električnih naboja te djelovanje električne i magnetske sile na daljinu - sastavljati i crtati strujne krugove istosmjerne struje i objasniti ulogu svakog dijela strujnog kruga - istražiti i opisati električnu struju, električni napon i otpor za različite materijale i agregacijska stanja - izmjeriti el. struju i napon te primijeniti Ohmov zakon - objasniti zaštitu od el. udara i pomoć unesrećenom - prikazati i navesti primjenu magnetskog učinka el. struje i pojavu induciranja el. napona u zavojnici, gibanjem magneta u odnosu na zavojnicu (Tesla muzej) - objasniti kinetičku i potencijalnu energiju, povezati ih s radom te opisati pretvorbe energije - opisati, objasniti i primijeniti rad sile i snage na primjerima iz svakodnevnog života - opisati i navesti razlike između unutarnje energije, topline i temperature te objasniti primjenu unutrašnje energije


Školski kurikulum Ciklus

Razred

3

7. i 8. Raz.

Ciljevi

Teme

Očekivana postignuća - opisati prijelaze između agregacijskih stanja - izračunati rad i snagu el. struje pomoću izmjerenih veličina - objasniti Zakon očuvanja energije na različitim primjerima - objasniti ideju pravocrtnog rasprostiranja svjetlosti najvećem brzinom u prirodi - istražiti i primijeniti zakonitosti odbijanja i loma svijetlosti - opisati razlaganje bijele svijetlosti na boje i navesti primjere - opisati razlike između čvrstih tijela tekućina, plinova i plazme - istražiti i opisati gustoću tvari te razlikovati gustoću tvari od gustoće tijela - objasniti postojanje prostora između čestica - opisati položaj i obilježje Sunca u galaksiji, Mliječni put te planete i veličinu Sunčeva sustava - objasniti pojam galaksije, raspravljati o brojnosti galaksija i zvijezda u svakoj galaksiji te udaljenosti i vidljivosti najbliže galaksije ( Planetarij ) - analizirati udaljenosti u Svemiru pomoću brzine svijetlosti

6. Energija

NAPOMENA: Tim prirodoslovnog područja će pojedine nastavne jedinice iz svake teme vremenski rasporediti u mjesečnim planovima. T I M: Adela Vrabec Slavica Kuzmić Dragica Štivić Bruno Softa Željko Vrabec

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

11


Školski kurikulum IZBORNA NASTAVA Plan izborne nastave za školsku 2011./ 2012. godinu. NAZIV PROGRAMA

VJERONAUK

ADV.VJERONAUK VJERONAUK

NJEMAČKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK PRVA POMOĆ ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK INFORMATKA INFORMATIKA INFORMATIKA INFORMATIKA

RAZREDI 1. a b 2. a b 3. a b c 4. a b c 6. c 4a 5. a b 6. a b 7. a b c 8.a b c 4.a 5 .a/b 6.a b c 7.abc 8. abc 8.a b c 4.b 4.c 5. ab 6. c 5.ab 6. c 7. abc 6.ab

BROJ UČENIKA 35 43 57 44 20 1 43 40 61 60 14 16 22 24(28) 19 14 18 18 14 8 36 20 50 37

BR.SK.

IZVRŠITELJ PROGRAMA

2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2

JOSIPA VINCETIĆ JOSIPA VINCETIĆ JOSIPA VINCETIĆ JOSIPA VINCETIĆ JOSIPA VINCETIĆ MIRA PERŠINOVIĆ MARTINA PETROVIĆ MARTINA PETROVIĆ MARTINA PETROVIĆ MARTINA PETROVIĆ ANKICA VITIĆ ANKICA VITIĆ ANKICA VITIĆ ANKICA VITIĆ IRENA MARIJANOVIĆ DRAGICA ŠTIVIĆ ANJA LEUTAR ANJA LEUTAR ANJA LEUTAR IVA ŽURIĆ STJEPAN LEŠIĆ STJEPAN LEŠIĆ STJEPAN LEŠIĆ MARIJA L.KESER

12

SATI TJEDNO 4 4 6 6 2 2 4 4 6 6 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 6 4

SATI GOD. 140 140 210 140 70 70 140 140 210 210 70 70 70 140 70 70 70 70 70 70 140 70 210 140


Školski kurikulum INFORMATIKA

8.abc

50

3

STJEPAN LEŠIĆ

6

210

GODIŠNJI PLAN IZBORNA - PRVA POMOĆ VIII a, b i c raz. Školska godina 2011/12 Nastavne teme PROGRAM 1 Osnovni pojmovi prve pomoći

Postupak sa ozlijeđenom osobom

Sredstva za pružanje prve pomoći Krvarenje

Ključni pojmovi i praktični radovi 2 Prva pomoć, neodgodiva prva pomoć, laička prva pomoć, trijaža Pregled ozlijeđenog, provjeravanje disanja i otkucaja srca, znaci nesvjestice, bočni položaj Priručna i standardna sredstva, fiksiranje zavoja Krv, krvne žile, krvarenje, metode zaustavljanja krvarenja

Broj sati 3 2

2

2

6

Ciljevi

Nositelji

4 - osposobiti učenike da na mjestu nesreće znaju pregledati ozlijeđenog, procijeniti njegovo stanje i pružiti odgovarajuću pomoć - da se znaju snaći i pružiti prvu pomoć priručnim sredstvima - da znaju brzo zaustaviti vanjsko krvarenje, okrenuti ozlijeđenog u nesvijesti na bok - da znaju imobilizirati slomljenu kost - da znaju pozvati pomoć kod prestanka disanja i rada srca - da osposobe učenike da kod pružanja prve pomoći budu hrabri,

13

5

- Učenici VIII a, b i c razreda

- Učitelj biologije - Vanjski suradnik iz gradskog društva Crvenog križa

Način realizacije 6 Upotrebom nastavnih sredstava i različitih metoda rada: a) praktični radovi b) zidne slike c)repetitori j prve pomoći d) priručnik humane vrednote e) priručnik prve pomoći za

Vremenik

Troškovnik

7

8

Tijekom

Troškove snosi Gradsko

cijele školske

društvo Crvenog križa

godine

Način vrednovanja 9

-provjera praktičnih radova i teoretskog znanja u školi - natjecanje ekipa prve pomoći u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa


Školski kurikulum Rane

Ostale ozljede

Imobilizacija

Reanimacija Povijest međunarodnog Crvenog križa Hrvatski Crveni križ Načela Crvenog križa Ženevska konvencija Prava djeteta Međunarodno humanitarno pravo

Vrste rana i previjanje rana Opekotine, sunčanica, smrzotine, udar električne struje, trovanja Kostur, prijelomi kostiju, imobilizacija Umjetno disanje, masaža srca, reanimacija Osnivač crvenog križa, bitka kod Solferina Razvoj Hrvatskog Crvenog križa 7 načela Međunarodnog Crvenog križa 4 ženevske konvencije Izrada plakata o pravima djeteta Što znači međunarodno hum. pravo ?

6

snalažljivi, da pravilno pruže pomoć kako bi ozlijeđenom spasili

obuku vozača

4 život do dolska hitne pomoći 7

8

4

- da upoznaju povijest hrvatskog i međunarodnog Crvenog križa i njihovu važnost u mirnodopskim i ratnim uvjetima kao i za vrijeme elementarnih nepogoda

4

- da upoznaju načela Crvenog križa koja su ista u svim zemljama članicama Međ. CK

6

- da znaju ulogu ženevskih konvencija

5 4 4

- Učenici VIII a, b i c razreda

- Učitelj biologije - Vanjski suradnik iz gradskog društva Crvenog križa

- da upoznaju prava djeteta kao i osnovne djelatnosti međunarodnog humanitarnog prava - pripremiti učenike za brzo, spretno i točno pružanje

14

Upotrebom nastavnih sredstava i različitih metoda rada: a) praktični radovi b) zidne slike c)repetitori j prve pomoći d) priručnik humane vrednote e) priručnik prve pomoći za obuku vozača

Tijekom cijele školske godine

Troškove snosi Gradsko društvo Crvenog križa

provjera praktičnih radova i teoretskog znanja u školi - natjecanje ekipa prve pomoći u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa


Školski kurikulum Pripreme za natjecanje

6

prve pomoći

Nastavnica: Štivić Dragica

15


Školski kurikulum NAZIV AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

IZBORNA – Engleski jezik

Cilj nastave engleskoga jezika je osposobljavati učenike za govornu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku kroz razvijanje vještina slušanja, pisanja, govorenja i čitanja. Naglasak je stavljen na razvijanje komunikacijske vještine u svakodnevnim situacijama kao i na razvijanje motivacije za učenje stranih jezika. Također, kod učenika se kroz obradu odabranih tema nastoji potaknuti interes za kulturu i civilizaciju zemalja engleskog govornog područja te za samostalno učenje jezika.

Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

Osposobiti učenike s posebnim sklonostima i interesima na području engleskoga jezika za osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku te razvijati vještine i sposobnosti učenika koji su zainteresirani za strani jezik

Nositelji aktivnosti, programa ili projekta:

ANJA LEUTAR : 4.bc (4) 5. a/b (2) IVA ŽURIĆ: 6.c (2)

Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

Prema nastavnom planu i programu za šk. god. 2011./2012.

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta:

Tijekom školske godine 2011./2012.,dva sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred natjecanje, ovisno o rezultatima.

Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

Troškove papira i kopiranja plaća škola. Prijevoz organizirati preko roditelja.

16


Školski kurikulum NAZIV AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta: Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji aktivnosti, programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta: Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta: Način vrednovanja

NAZIV AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

IZBORNA – Njemački jezik CILJEVI IZBORNE NASTAVE: Upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja njemačkog govornog područja. Pobuditi učenikovu želju za učenjem i korištenjem stranog jezika OSNOVNA NAMJENA IZBORNE NASTAVE: Usvojiti nastavne sadržaje vezane uz gramatiku (glagolska vremena, prilozi, prijedlozi...), proširivanje vokabulara i komunikacija na njemačkom jeziku. Razvijanje vještina pisanja, čitanja, slušanja i govorenja na njemačkom jeziku. Stvoriti pozitivan stav prema stranim jezicima i stranim kulturama. ANKICA VITIĆ: 64 učenika - 5.a/b (2); 6.abc (2) 7.abc (4); 4.a (2 IRENA MARIJANOVIĆ: 19 učenika- (8.a, 8.b 8.c ) ; 12 učenika ( 4.c) NAČIN REALIZACIJE IZBORNE NASTAVE: Nastava će se realizirati u prostoru škole s učenicima jednog (4.c) i dva osma razreda (8.b i 8.c). Nastava će se realizirati kroz individualne i skupne oblike rada, objašnjavanjem, tumačenjem, igrama i drugim odgovarajućim oblicima rada. Upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja njemačkog govornog područja. Pobuditi učenikovu želju za učenjem i korištenjem stranog jezika. Tijekom školske godine 2011./2012.,dva sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred natjecanje, ovisno o rezultatima. Troškove snosi škola, papir i kopiranje Prijevoz na natjecanje organizirati preko roditelja NAČIN VREDNOVANJA IZBORNE NASTAVE: Učenici će biti provjeravani individualno usmenim i pismenim izlaganjima, pračenjem na satu, te izradom pisanih zadaća, projekata i drugim odgovarajućim oblicima rada.

IZBORNA – KATOLIČKI VJERONAUK

17


Školski kurikulum PROJEKTA: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

Cilj katoličkoga vjeronauka prvoga vjeronaučnoga godišta kratko je upoznavanje učenika ove dobi sa središnjim i temeljnim činjenicama kršćanske vjere te prihvaćanje ljudskih i kršćanskih vrednota primjerenih njihovoj dobi, a ostvaruje se u ozračju religioznoga iskustva koji djeca nose iz svojih obitelji i društvenoga okruženja.

Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

Djeci omogućiti dublji susret s glavnim istinama i činjenicama kršćanske vjere i u njima razvijati spremnost na djelovanje u skladu s vjerom.

Nositelji aktivnosti, programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta: Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

MARTINA PETROVIĆ:5.ab(4), 6.ab(4), 7abc(6), 8abc(6), JOSIPA VINCETIĆ: 1.ab (4) 2.ab(4 ), 3.abc(6), 4.abc (6), 6.c (2) Učvršćivanje i produbljivanje temeljnih osjećaja povjerenja u Boga i razvijati Primjenjuju se različiti oblici i metode radaRazličiti oblici i metode prema godišnjem planu i programu Tijekom školske godine 2011./2012.,dva sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred natjecanje, ovisno o rezultatima. Sve troškove snosi škola Ako bude putovanja angažirati roditelje

18


Školski kurikulum DODATNA NASTAVA RAD S DAROVITIM UČENICIMA U školskoj godini 2011./2012. će se dodatna nastava izvoditi iz:hrvatskog jezika, matematike, prirode i društva, geografije i glazbena mladež

DODATNA NASTAVA - RAD S DAROVITIM UČENICIMA SATI TJ.

BROJ GRUPA

IME I PREZIME IZVRŠITELJA

1.a 1.b 2.a/b 2.a/b

1

1

1 1

1 1

MIRJANA ŽIVANOVIĆ LUCIJA BAOTIĆ MARLENA GALOVIĆ

3. 3. 3. 4. 4. 4. 7. 8. 8. 7. 8. 7.-8. 6. 7. 8. 7. i 8.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NAZIV PROGRAMA

RAZ

HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA HRVATSKI MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA MATEMATIKA HRVATSKI HRVATSKI MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK BIOLOZI FIZIKA KEMIČARI GEOGRAFI INFORMATIČARI INFORMATIČARI ODRŽAVAJE ICT

19

ZDENKA DOMINKOVIĆ MONIKA RAJOVIĆ LEA ŠIMUNOVIĆ ANITA KNEŽEVIĆ MARICA KUJUNDŽIĆ LJILJANA ZOVKIĆ RENATA KRSNIK RUŽA MIKIĆ MARIJANA MAZALOVIĆ DRAGICA ŠTIVIĆ ADELA VRABEC SLAVICA KUZMIĆ BRUNO SOFTA MARIJA LOZANČIĆ-KESER STJEPAN LEŠIĆ STJEPAN LEŠIĆ


Školski kurikulum VII. DODATNA NASTAVA Razredna nastava CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN REALIZACIJE Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 1.a b VREMENIK: Razvoj sposobnost rješavanja Proširiti znanja, Lucija Baotić (planirani br. sloţenijih mat. , razvoj vještine i učenika10) matem. – log. zaključivanja log.mišljenje Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 4.a b c Individualni rad s uč. Poticati interes uč. za Ljiljana Zovkić koji pokazuju proširenim mat. (broj planiranih učenika 6) napredno znanje i znanjem, razvoj log. žele saznati više mišljenja Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK- 1. a b Individualni rad s uč. Proširivanje znanja i Mirjana Živanović koji pokazuju napredno vještina (planirani broj učenika 6) znanje i žele saznati više Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA – 3.a b c Individualni rad s uč. Proširivati znanja i Monika Rajković (planirani koji žele saznati više vještine broj uč. 6) Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK -3.a b c Individualni rad s uč. Proširivati znanja i Zdenka Dominković koji pokazuju napredno vještine Lea Šimunović znanje i žele saznati više Razvoj pravopisa, (planirani broj učenika 8) ljubavi prema pisanoj riječi Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK-4. a b c Individualni rad s uč. Proširivanje znanja i Marica Kujundžić koji pokazuju napredno vještina Anita Knežević znanje i žele saznati (planirani broj učenika 8) više

20

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA

Nabava pribora i opreme

Usmena i pismena provjera učenika

VREMENIK: prema rasporedu Prema planu i Nabava pribora i programu opreme

Usmena i pismena provjera učenika

VREMENIK: prema rasporedu Prema planu i Nabava pribora i programu opreme

Usmena i pismena provjera učenika

Prema planu i programu

VREMENIK: prema rasporedu Prema planu i Nabava pribora i programu opreme VREMENIK: prema rasporedu Prema planu i Nabava pribora i programu opreme

VREMENIK: prema rasporedu Prema planu i Nabava pribora i programu opreme

Usmena i pismena provjera učenika Usmena i pismena provjera učenika

Usmena i pismena provjera učenika


Školski kurikulum

Naziv aktivnosti, programa ili projekta:

DODATNA BIOLOGIJA

Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta: Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

Razvijanje znanstvenog načina razmišljanja

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Način vrednovanja Troškovnik aktivnosti, ili projekta:

Tijekom školske godine 2011./2012.,dva sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred natjecanje, ovisno o rezultatima. Napredovanje vrednovati u odnosu na uč. poznate ciljeve samovrjednovanje odlazak na natjecanja Troškovi prijevoza 200 kuna

Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta: Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

Stjecanje znanja o biološkim zakonitostima te graĊi i funkcijama ţivih bića Osposobljavanje uč. za istraţivanje i primjenu naučenog u svakodnevnom životu Razviti kod učenika. samostalnost i razvoj sposobnosti samoobraz. Draga Štivić (planirani broj učenika 10) Praktične vježbe mikroskopiranja i seciranja. Suradničko učenje i rješavanje . zadataka za kritičko mišljenje Istraživački projekt –biološka raznolikost

DODATNA KEMIJA -7. i 8. r Stjecanje i proširivanje kemijskog znanja, razvoj samosta nosti i timskog rada Stjecanje znanja o biološkim zakonitostima te graĊi i funkcijama ţivih bića Osposobljavanje uč. za istraţivanje i primjenu naučenog u svakodnevnom životu. Razviti kod učenika samostalnost i razvoj sposobnosti samoobrazovanja Slavica Kuzmić (planirani broj učenika 10) Izvođenje pokusa, razvoj sposobnosti praktičnog perceptivnog i misaonog djelovanja

21


Školski kurikulum Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Način vrednovanja Troškovnik aktivnosti, ili projekta:

Tijekom školske godine 2011./2012., jedan sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred natjecanje, ovisno o rezultatima. Napredovanje vrednovati u odnosu na učeniku poznate ciljeve samovrjednovanje odlazak na natjecanja Troškovi prijevoza na natjecanje 300 kuna

Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta: Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta: Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Način vrednovanja Troškovnik aktivnosti, ili projekta:

DODATNA FIZIKA -7. i 8. r

Primjena kompleksnih fizikalnih znanja i vještina u rješavanju problemskih situacija Osposobiti učenike za samostalno rješavanje problema i uvoditi ih u znanstveni načni razmišljanja nja.. Adela Vrabec (planirani broj uč. 7 ) Prema planu i programu (škola malih fizičara) Tijekom školske godine 2010./2011., jedan sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred natjecanje, ovisno o rezultatima. Postignuća u nastavi i na natjecanjima Troškovi putovanja na natjecanja i na školu malih fizičara (oko 500 kuna)

22


Školski kurikulum Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta: Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

DODATNA VJERONAUK

Ukazati na važnost pojedinih datuma liturgijske godine te prezentirati istaknute osobe kršćanske povijesti Stvaranje ozračja u skladu s liturgijskom godinom. Uvođenje u otajstvo pojedinih kršćanskih blagdana. Smještaj u povijesni i egzistencijalni kontekst važnih liturgijskih datuma. Naučiti način slavljenja blagdana i poticati emocije u skladu s blagdanima te razviti volju da se živi liturgijski ritam. Upoznavati pojedine osobe kršćanske kulture s ciljem nasljedovanja. Razvijanje kreativnosti i osjećaja za lijepo. Uljepšavanje ambijenta u kojem učenici borave.

Nositelji programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta: Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Način vrednovanja

Martina Petrović i deset vjeroučenika 6. razreda i 8. razreda.

Troškovnik aktivnosti, ili projekta:

Fotokopirni papir, troškovi printanja, kopiranja, hamer papir, ljepilo, markeri, krep papir, ukrasne vrpce, kolaž papir, škare, ukrasni papir, aluminijska folija, žica u boji, tempere, vodene boje i flomasteri.

Prema planu i programu (uređenje panoa, karitativni rad) Tijekom školske godine 2011./2012., predviđeno 70 sati godišnje. Opisno vrednovanje i samo vrjednovanje. Zadovoljstvo vjeroučiteljice i vjeroučenika ostvarenim postignućima

23


Školski kurikulum IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI SEKCIJE SATI DRAMSKA ZADRUGA FOLKLOR DRAMSKA LITERARNO-NOVINARSKO ZBOR – I. i IV i V. - VIII SVIRANJE RITMIKA LIKOVNJACI - II.- III. MALI ISTRAŽIVAČI PRIRODE LITERARNA ZADRUGA (vezilje) NOGOMET KOŠARKA ODBOJKA 7. i 8. raz. NOGOMET (I.-IV.) ZADRUGA LIKOVNJACI ESTETSKO UREĐENJE ZADRUGA UREĐENJE WEB STRANICE

BROJ

BROJ SATI

UČITELJI IZVRŠITELJI

1 SAT 1 SAT 1 SAT 1 SAT 2 SATA 4 SATA 2 SATA 2 SATA 2 SATA 2 SATA 2 SATA 2 SATA 2 SATA 2 SATA 2 SATA 1 SATA 3 SATA 3 SATA 4 SATA 2 SATA 2 SATA

MIRJANA ŽIVANOVIĆ MARLENA GALOVIĆ MARLENA GALOVIĆ RENATA KRSNIK RADOJKA MATIĆ MARIJA KNEŽEVIĆ BARAČEVIĆ MARIJA KNEŽEVIĆ BARAČEVIĆ MONIKA RAJKOVIĆ ZDENKA DOMINKOVIĆ, ANITA KNEŽEVIĆ MARICA KUJUNDŽIĆ LJILJANA ZOVKIĆ LUCA BAOTIĆ I RUŽA MIKIĆ BORISLAV BAČIĆ BORISLAV BAČIĆ MARIJAN JANJIĆ BRUNO SOFTA SLAVICA KUZMIĆ KLARA MATIĆ BENČIK KLARA M. BENČIK JOSIPA VINCETI STJEPAN LEŠIĆ

24


Mjesec IX.

Likovna sekcija 1 Formiranje sekcije, upoznavanje s programom i metodama rada. Izrada eko vrećica, bojanje bočica.

X.

Krojenje vrećica, ukrašavanje dugmadima, vezenje motiva. Priprema bočica za bojanje i ukrašavanje motivima.

XI.

Bojanje bočica. Priprema papira i konca za izradu čestitki zlatovezom. Izrada čestitki salvetnom tehnikom – učenici 7. i 8. razreda. Izrada nakita (fimo masa, perlice) Izrada aranžmana za božićne i novogodišnje blagdane (adventski vijenci). Izložba u hodniku škole i prodaja u školi. Radionica – salvetna tehnika, ukrašavanje posuda za cvijeće. Bojanje bočica. Izrada eko vrećica, pletenje šalova i heklanje.

XII.

I.

II.

III.

IV.

Izrada eko vrećica – motivi iz prirode. Bojanje bočica. Izrada čestitki, aranžmana i prigodnih predmeta za Uskrs. Ukrašavanje jaja od stiropora salvetnom tehnikom. Izrada kutija od kartona, ukrašavanje metalnih kutija pomoću fimo mase i perlica. Izrada eko vrećica. Izrada slika na kartonu i drvetu salvetnom tehnikom.

Etno-sekcija Vezilje Upisivanje članova Školski i prijedlog kurikulum Formiranje sekcije, upoznavanje s plana i programa. Branje programom i metodama rada. sazrelih tikvica na njivi u Gradištu, struganje vanjskog ovoja i sušenje tikvica. Radionica – upoznavanje s Nabava materijala za rad (platno, tradicijom i tehnikom izrade konci, sheme). Organiziranje šarenih tikvica te motivima. radionica vezilja, također nabava Radionica uz pomoć vanjske vune i igala za heklanje i pletenje. suradnice gđe Kate Žigmundovac. Istraživanje i prikupljanje Vježbanje uvlačenja konca i rada s dodatnih materijala na iglama. Internetu. Izrada tikvica.

Likovna sekcija 2 (keramičari) Upoznavanje s planom i programom rada, formiranje sekcije. Pripreme za rad keramičke sekcije i stavljanje u pogon keramičke peći. Prikupljanje materijala za rad likovne sekcije, keramičara, nabava gline i lončarskog kola.

Izrada tikvica – crtanje i šaranje – urezivanje šara i motive – bojanje kiselinom

Fodrukanje – crtanje mustri. Vezenje na eko vrećicama. Prodaja u hodniku škole.

Izrada nakita od keramike, Prodaja proizvoda u hodniku škole.

Premazivanje tikvica ugljenom i orasima, brisanje i stavljanje ukrasne vrpce. Radionica izrada tikvica. Sudjelovanje na Šokačkom sijelu.

Vezenje štilštihom i punim vezom.

Izrada nakita od keramike, prigodni predmeti iz etno baštine (štagalj, đeram) Prezentacija radova na priredbama Šokačkog sijela.

Radionica izrada tikvica. Priprema sjemena za sjetvu tikvica.

Sjetva tikvica. Izrada tikvica za županijsku smotru i Dan škole. Priprema

Izrada tabletića i ostalih ručnih radova s uskršnjim motivima. Prezentacija radova na priredbama Šokačkog sijela. Prodaja proizvoda u prostorijama škole. Izrada čestitki za Uskrs zlatovezom.

25 Izrada vezenih tabletića tehnikom obmita. Vezenje na eko vrećicama.

Izrada nakita od keramike - broševi,

Izrada predmeta od keramike (etno motivi) Prodaja u prostorijama škole.

Izrada mozaik slike od keramike.


Školski kurikulum Program rada UZ Pčelica šk. god. 2011 - 2012. Voditeljica UZ 'Pčelica': Slavica Kuzmić KULTURNO UMJETNIČKO PODRUČJE Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta: Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji aktivnosti, programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta: Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – FOLKLOR - pozitivan odnos prema svome porijeklu, korijenima - razvijanje osjećaja za melodiju, ritam, takt, te plesne korake - sudjelovanje na svečanostima i priredbama unutar i izvan škole. MARLENA GALOVIĆ 1. Dječje igre:-Išli smo u školicu -Seljančica 3.Generalne probe -Ćiro 4.Nastupi na priredbama -Hopa, cupa -Ja posijah repu -Staro sito 2. Ritmičke strukture :Stvaranje koreografije na zadanu pjesmu Tijekom školske godine 2011./2012., 1 sat prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred nastupe. Troškove snosi škola

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – LIKOVNA SKUPINA - poticati razumijevanje vizualno- likovnog jezika - razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje i tehničko likovno izražavanje - rješavanje vizualno- likovnih problema stvaralačkim likovnim idejama - poticati zajednički rad - steći znanje i razumijevanje slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjenih umjetnosti i dizajna 26


Školski kurikulum - poticati kreativnost i likovnu nadarenost kod učenika Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

- likovnim stvaralaštvom pratiti važne datume i zanimljive događaje - sudjelovati na izložbama - doprinijeti u izradi školskoga lista - uređivanje panoa u prostorima naše škole - ukrašavanje pozornica za školske priredbe

Nositelji aktivnosti, programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

KLARA BENČIK-MATIĆ, LEA ŠIMUNOVIĆ, ZDENKA DOMINKOVIĆ, ANITA KNEŽEVIĆ, UČENICI OD 2.-8 RAZREDA Učenici od V:- VIII. razreda imaju mogućnost osmisliti kako urediti svoje prostore. - crtanje, slikanje, oblikovanje, modeliranje, dizajniranje - izrada scene - uređenje panoa - sudjelovanje u izradi izložbi - sudjelovanje u izradi školskog lista -sudjelovanje u Karnevalskoj povorci u Gradu VREMENIK:

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta:

Tijekom školske godine(1 puta tjedno i 35 sati tijekom školske godine- LEA ŠIMUNOVIĆ, ZDENKA DOMINKOVIĆ, ANITA KNEŽEVIĆ); KLARA MATIĆ BENČIK (3 sata tjedno-105 sati)

Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

Troškove dijele roditelji i škola Papir – 100,00 slikarski pribor i materijal 500,00

Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST -LITERARNO – NOVINARSKO Ciljevi su usklađeni s nastavnim planom i programom Hrvatskoga jezika, usmjereni su poticanju stvaralaštva, kreativnosti, otkrivanju darovitih učenika, boljoj komunikaciji,razvijanju samopouzdanja i unaprjeđivanju nastave Hrvatskoga jezika. -otkrivanje i rad s darovitim učenicima -poticati učenike na aktivnosti koje će zadovoljiti njihove interese, motivirati ih na samostalno i kreativno izražavanje -razvijati literarno mišljenje -razvijati senzibilitet za književnu riječ odgajati aktivnog čitatelja

27


Školski kurikulum

Planirane sadržaji i aktivnosti, programa ili projekta:

razvijati jezično –komunikacijske sposobnosti razvijati sposobnost govornog izražavanja doživljaja, misli, osjećaja, stavova stvaranje navike pravilne uporabe pravopisnih pravila,poštivanje pravogovorne norme,ostvarivati uspješnu usmenu i pisanu komunikaciju - LITERATI: -svladavanje tehnika izražavanja:opisivanje,pripovijedanje,dijalog -otkrivanje i imenovanje literarne vrijednosti teksta -učenički ostvaraji:stvaranje,vrjednovanje -pisanje sastavaka na slobodne i zadane teme -praćenje ostvaraja snimanje – rad s tehnikom; obučavanje članova -rad na školskom listu -obilježavanje značajnih obljetnica -sudjelovanje svojim ostvarajima na susretima, smotrama, natjecanjima Suradnja sa srodnim skupinama u školi i izvan škole NOVINARI: -uloga i zadaća novinara u školi -osobine novinara -prikupljanje informacija iz školskog života i iz grada, a koje se odnose na djecu - učenički tisak -snimanje radijskih emisija i kratkih priloga u školi i na terenu -mala škola novinarstva: svi će članovi proći teoriju prema tekstovima iz Modre laste- Mala škola novinarstva -vježbe komunikacije -okrugli stol na temu iz školskog života -snimanje – rad s tehnikom; obučavanje članova -rad na školskom listu, izdavanje školskog lista ako se osiguraju sredstva -obilježavanje značajnih obljetnica, CD o događajima tijekom šk.godine -sudjelovanje svojim ostvarajima na susretima, smotrama, natjecanjima Suradnja sa srodnim skupinama u školi i izvan škole Pravila rada: 1.Rad u skupini je dobrovoljan, učenici se slobodno opredjeljuju. 2. Svi su članovi ravnopravni, jednako važni. 3.Što ne razumijem, pitat ću. 4. Nema zabranjenih tema.

28


Školski kurikulum 5. Radit ću na sebi – zbog sebe. 6. Izvršavat ću preuzete obveze kako najbolje znam i u zadanim rokovima. 7. Ako ne mogu aktivno sudjelovati, radit ću druge poslove u skupini: prikupljanje i sređivanje materijala, uređenje prostora, briga za rekvizite,briga o potrebnom materijalu Nositelji programa ili projekta: Način vrednovanja aktivnosti, programa ili projekta: Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, ili projekta:

UČITELJICA RADOJKA MATIĆ, učenici i vanjski suradnici Sva iskustva poslužit će unaprjeđenju rada s darovitima i unaprjeđivanju nastave Hrvatskoga jezika. Rezultati će se vrjednovati na natječajima, na nastupima i javnim izvedbama, a korisnici programa su učenici naše škole, roditelji, učitelji, gosti, te svi oni koji su zainteresirani za rad škole i za rad učenika Tijekom školske godine 2011./2012.,dva sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred natjecanje, ovisno o rezultatima. Potrošni materijal:Škola Za učenike: Ulaznice za kazalište i predstave, te za put snose roditelji. Za učitelja: Škola ili organizatori Učenički list tiskat će se ako osiguramo sponzora i u dogovoru s ravnateljem Škole

29


Školski kurikulum Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji aktivnosti, ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST 1 .- 4. MALI ZBOR 5.- 8. VELIKI ZBOR  svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja  točno i sigurno usvajanje tekstova i melodija različitih, nepoznatih pjesama te njihovo izvođenje  njegovati i obrazovati dječji glas (pravilno disanje, postava glasa, dikcija, intonacija, ritam, dinamika, umjetnička izražajnost)  razvijanje ljubavi prema glazbi i zborskom pjevanju  njegovanje tradicijskih i dječjih pjesama  javnim nastupima privikavati se na intenzivno sudjelovanje u manifestacijama kulturnog života škole i sredine  sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole  stjecanje osnovnih vještina i znanja potrebnih za pjevanje u zboru što će omogućiti učenicima nastavak aktivnog muziciranja u drugom ansamblu (srednjoškolskom zboru ili KUD-u)  odgoj budućeg kritičnog poznavatelja tradicijske i umjetničke glazbe Marija Knežević Baračević učenici od 4.-8. razreda učenici će raditi na temama: Dani kruha Božić Šokačko sijelo Dan škole U staračkom domu Za Udrugu osoba s invaliditetom Golubovi Tijekom školske godine 2011./2012.,jedan sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred nastupe uz pomoć roditelja pripremiti odjevne predmete za svaki nastup učenika

30


Školski kurikulum Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji aktivnosti, programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta: Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - SVIRANJE ( BLOKFLAUTA I SINTESAJZER)  svladati osnove glazbene pismenosti i sviranja na blokflauti i sintesajzeru;  služiti se notama, čitati i svirati notne partiture  otkrivanje i rad s darovitim učenicima  kroz sviranje upoznati pjesme različitih krajeva Hrvatske  razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti glazbe kroz sviranje tradicijskih i dječjih pjesama  razvijati ljubav prema glazbi  buditi i razvijati reproduktivne i stvaralačke sklonosti učenika  razvijati osjećaj za zajednički rad i uspjeh  promicati glazbu putem javnih nastupa u školi i izvan nje  odgoj budućeg kritičnog poznavatelja tradicijske i umjetničke glazbe Marija Knežević Baračević učenici od 4.-8. razreda učenici će raditi na temama: - Dan škole - U staračkom domu - Za Udrugu osoba s invaliditetom Golubovi Tijekom školske godine 2011./2012, jedan sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred nastupe kupiti blokflaute -roditelji i škola

SPORTSKO PODRUČJE Naziv aktivnosti, programa ili

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - RITMIKA

31


Školski kurikulum projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

CILJEVI: - svladavanje i usavršavanje koordinacije pokreta kao plesnog i ritamskog izraza - nastupi u javnosti prigodom obilježavanja različitih značajnih datuma i događaja(Dan škole, Sveti Nikola, Božić, prijam prvaša, natjecanja.....)

Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

NAMJENA: - učenici će smišljati i primjenjivati različite koreografijske odluke - prikupljati glazbene predloške - smišljati kako će izgledati kostimi za pojedini nastup

Nositelji aktivnosti, programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

UČITELJICA MONIKA RAKOVIĆ (3 RAZRED) UČITELJICA ANICA KLJAJIĆ ( VIŠI RAZREDI) - donošenje plana i programa rada - pisanje samostalnih radova čitanje - slanje radova na razne natječaje - upoznavati glazbene predloške za ritmički izričaj; vokalni, vokalno-instrumentalni, instrumentalni; kako uz to primjenjivati zadanu koreografiju

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

Tijekom školske godine 2011./2012.,jedan sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred natjecanje, ovisno o rezultatima. Troškove snosi škola, papir i kopiranje plaćaju roditelji

32


Školski kurikulum Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - ODBOJKA - djevojčice - učenicima koji pokazuju interes i posebno zanimanje, a k tome imaju izražene motoričke i - psihosomatske predispozicije za odbojku omogući usvajane motoričkih i teorijskih znanja iz odbojke

Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji aktivnosti, programa ili projekta:

- učenice predstavljaju školu i sudjeluju na svim natjecanjima unutar škole i izvan nje

Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

-

planom i programom predviđeno je 35 sati, što znači da se trening održava jednom tjedno ekipa je prijavljena za natjecanje na gradskoj razini i planirano je odigrati deset prijateljskih utakmica sadržaji rada: tehnike odbojke taktika odbojke

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

-

Tijekom školske godine 2011./2012.,jedan sata tjedno prema važećem rasporedu sati. Pojačano pred nastupe VREMENIK: tijekom školske godine Za prijevoza angažirati učitelje

- učitelj matematike Marijan Janjić

33


Školski kurikulum Naziv aktivnosti, programa ili projekta:

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - NOGOMET

Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

- omogućit dječacima usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata nogometa - s obzirom na selekciju djece omogućiti napredovanje i daljnje usavršavanje u nogometu - osiguravati im adekvatnu afirmaciju u tom sportu

Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

- učenici postaju članovi školskog sportskog društva i time predstavljaju školu na svim športskim natjecanjima i ostalim sportskim natjecanjima - sudjelovati će u organiziranju i provedbi svih športskih aktivnosti u školi

Nositelji aktivnosti, programa ili projekta:

- nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture ( Borislav Bačić)

Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

- u nastavnoj godini treninzi će se održavati jedanput u tjednu ovisno o vremenu i natjecanjima - s obzirom na plan i program rada učenici će sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih škola a prema potrebi biti će organizirane prijateljske utakmice tokom godine - planom i programom škole obuhvaćene su ove teme: 1. TEHNIKE NOGOMETA 2. TAKTIKA NOGOMETA

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

- Tijekom školske godine 2011./2012.,jedan sata tjedno prema važećem rasporedu sati. - Pojačano pred natjecanja - za prijevoza angažirati roditelje -potrebna sredstva za nabavku športske opreme koja se odnosi na rekvizite, nogometne lopte i sportske dresove kao adekvatnu opremu- tražiti pomoć grada

34


Školski kurikulum PROJEKTNA NASTAVA Projekti koji se planiraju u školi i izvan škole Naziv aktivnosti, programa ili projekta: Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta: Namjena aktivnosti, programa ili projekta: Nositelji aktivnosti, programa ili projekta: Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta: Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

PROJEKTNA NASTAVA Upoznavanje sa protupožarnim mjerama i mjerama koje treba poduzeti u slučaju požara, mjerama pružanja prve pomoći u Osnovnoj školi Mate Lovraka. Osiguranje koordiniranosti vatrogasnih postrojbi, policije i hitne medicinske pomoći kod većih vatrogasnih intervencija gašenja požara na građevini i spašavanja unesrećenih osoba te evakuacija djece i djelatnika škole iz objekta. Upoznavanjanje učenika sa uzročnicima izbijanja požara Upoznavanje sa načinom uzbunjivanja i pružanja prve pomoći Upoznavanje sa opremom za gašenje požara i načinom gašenja požara Vatrogasc i učitelji, učenici, i policija i medicinsko osoblje, učenici, roditelji Simuliranje požara u tavanu Škole pozivanje vatrogasaca prve pomoći policije evakuacija , pružanje prve pomoći Tijekom Svibanj ,lipanja

sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom, tražiti donaciju od firmi u gradu

35


Školski kurikulum

GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – I. a, b

CILJ IZVANUČIONIČKE NASTAVE -pripremiti učenike za izvanučioničku nastavu -upoznati s izgledom parka -kretanjem u parku,uočavati promjene u jesen -razvijati sposobnost snalaženja u prostoru -razvijati kulturu ponašanja -uočavanje jesenskih promjena u vrtu, prikupljanje plodova-zimnica

-osposobiti učenike za siguran put od kuće do škole Razvijanje prometne kulture -usvojiti znanja o proljetnim radovima u vrtu te o važnosti uzgajanja povrća -objasniti pojam sjemena i sadnice -upoznati osnovni alat, razvijati prehrambene navike -objasniti glavna obilježja grada, pokazati važnije objekte, razvijati sposobnost razlikovanja grada od sela

-razvijati i njegovati ljubav prema knjizi

PLANIRANE AKTIVNOSTI TERENSKA NASTAVA (POSJET VRTU I PARKU)

NOSIOCI AKTIVNOSTI Učitelji, učenici

MJESTO I VRIJEME OSTVARENJA Vrt i park RUJAN

RAD LJUDI U JESEN (OBILAZAK VRTA)

Učitelji, učenici

Voćnjak, livada, park, polje LISTOPAD

TERENSKA NASTAVA PUT OD KUĆE DO ŠKOLE, SEMAFOR TERENSKA NASTAVA (OBILAZAK VRTA I VOĆNJAKA)

Učitelji, učenici

LISTOPAD

Učitelji, učenici

TRAVANJ

GRAD ŽUPANJA MJESTO U KOJEM ŽIVIM

Učitelji, učenici

POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI

Učitelji, učenici, knjižničar

36

PROSINAC

SVIBANJ


Školski kurikulum Učiteljice:Lucija Baotić, Mirjana Živanović

37


Školski kurikulum

GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – II. a, b

CILJ IZVANUČIONIČKE NASTAVE

PLANIRANE AKTIVNOSTI 1. Projektna nastava

Uočavanje promjena u prirodi u jesen,zimu i proljeće

NOSIOCI AKTIVNOSTI

MJESTO I VRIJEME OSTVARENJA

Učitelji, roditelji, učenici Učitelji, roditelji, učenici

Voćnjak, livada, park, polje listopad siječanj ožujak

Upoznavanje običaja i kulturne baštine zavičaja

Posjet zavičajnom muzeju

Učitelji, učenici

Sigurno kretanje u prometu

Upoznavanje prometnih znakova u blizini škole

Učitelji, učenici

Usvajanje ključnih pojmova iz medijske kultur

„Lutkarsko proljeće“

Učitelji, učenici

Zavičajni muzej Stjepana Grubera ožujak Prometnice u blizini škole svibanj Kinodvorana Kina „Mladost“-Županja Travanj

Upoznavanje županijskih središta

Jednodnevni izlet

Učitelji, učenici

38

svibanj


Školski kurikulum CILJ IZVANUČIONIČNE NASTAVE Upoznati strane svijeta. Naučiti se snalaziti u prostoru. Upoznati stare zanate naše županije Prometna povezanost

Upoznati prirodno bogatstvo našega zavičaja, te kulturne spomenike naše županije

Medijska kultura- lutkarske predstave i predstave za djecu Upoznati vode u zavičaju i živi svijet u njima Snalaženje u vremenu

PLANIRANE AKTIVNOSTI Snalaženje u prostoru Dani kruha u mom zavičaju Posjet željezničkom kolodvoru i vožnja vlakom JEDNODNEVNA EKSKUZIJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Učitelji, učenici

SUDIONICI

Šokačka udruga, učitelji, roditelji Prometnik, strojovođa, učitelji, učenici roditelji Turistička agencija, djelatnici škole

Učitelji, učenici, roditelji

Lutkarsko proljeće

Kazališne skupine, učitelji Učitelji, učenici, roditelji Djelatnici muzeja, učitelji, učenici

Učitelji, učenici

Vode u zavičaju, rijeka Sava Obilazak kulturnih spomenika u Županji

Učitelji, učenici

MJESTO ODRŽAVANJA Livada, školsko dvorište Staro imanje, Gradište Željeznički kolodvor

VRIJEME OSTVARENJA

Vinkovci (muzej), Vukovar (dvorac, središte grada), Ilok (dvorac, vinski podrum, crkva) Županja, kino dvoranan Obala uz rijeku Savu

5. mjesec

Posjet muzeju Stjepana Grubera u Županji

Šokačko sijelo, 2. mjesec

9. mjesec Dani kruha 10. mjesec 10. mjesec

Učitelji, učenici, roditelji Učitelji, učenici

Učitelji, učenici Učitelji , učenici

Učiteljice: Marlena Galović, Ivana Juzbašić

39

4. mjesec 3. mjesec


Školski kurikulum GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE – III. a, b, c

CILJ IZVANUČIONIČNE NASTAVE Upoznati strane svijeta. Naučiti se snalaziti u prostoru. Upoznati stare zanate naše županije Prometna povezanost Upoznati prirodno bogatstvo našega zavičaja, te kulturne spomenike naše županije Medijska kulturalutkarske predstave i predstave za djecu Upoznati vode u zavičaju i živi svijet u njima Snalaženje u vremenu

PLANIRANE AKTIVNOSTI Snalaženje u prostoru

NOSIOCI AKTIVNOSTI

SUDIONICI

MJESTO ODRŽAVANJA

Učitelji, učenici

Učitelji, učenici

Livada, školsko dvorište

Dani kruha u mom zavičaju Posjet željezničkom kolodvoru i vožnja vlakom JEDNODNEVNA EKSKUZIJA

Šokačka udruga, učitelji, roditelji Prometnik, strojovođa, učitelji, učenici, roditelji Turistička agencija, djelatnici škole

Učitelji, učenici, roditelji

Staro imanje, Gradište

Lutkarsko proljeće

Kazališne skupine, učitelji

Vode u zavičaju, rijeka Sava Obilazak kulturnih spomenika u Županji

Učitelji, učenici, roditelji Djelatnici muzeja, učitelji, učenici

Željeznički kolodvor Učitelji, učenici, roditelji Učitelji, učenici

VRIJEME OSTVARENJA 9. mjesec Dani kruha 10. mjesec 10. mjesec 5. mjesec

Učitelji, učenici

Vinkovci (muzej), Vukovar ( dvorac, središte grada), Ilok (dvorac, vinski podrum, crkva) Županja, kino dvoranan

Učitelji, učenici

Obala uz rijeku Savu

3. mjesec

Učitelji , učenici

Posjet muzeju Stjepana Grubera u Županji

Šokačko sijelo, 2. mjesec

4. mjesec

Učiteljice: Monika Rajković, Zdenka Dominković, Lea šimunović

40


Školski kurikulum GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – IV. a, b, c CILJ IZVANUČIONIČKE NASTAVE Njegovati i razvijati prometnu kulturu, usvajati prometna pravila

PLANIRANE AKTIVNOSTI SIGURNO U PROMETU

NOSIOCI AKTIVNOSTI Učitelji, roditelji, učenici,prometni policajci

Uočavanje promjena u prirodi u jesen,zimu i proljeće Osposobiti učenike za promatranje i opisivanje promjena u zavičaju

TERENSKA NASTAVA Jesenski izlet

Učitelji, roditelji, učenici

Zimske radosti i opasnosti

MJESTO I VRIJEME OSTVARENJA listopad 2011. Voćnjak, livada, park, polje listopad siječanj ožujak

Pozdrav proljeću

Poticati učenike na boravak u prirodi Njegovati pristojno ponašanje na javnom mjestu, veselo ozračje među učenicima

POLUDNEVNI IZLET

Upoznavanje šireg zavičaja Ravijati kulturu ponašanja na putovanju Druženje s vršnjacima

JEDNODNEVNI IZLET

Upoznavanje šireg zavičaja Kultura ponašanja u hotelu, autobusu, na ulici Druženje s vršnjacima

Učitelji, učenici

Učitelji, učenici, roditelji, putnička agencija

ŠKOLA U PRIRODI

Učitelji, učenici, roditelji Putnička agencija

travanj svibanj svibanj

lipanj Odmaralište Crvenog križa, Rogoznica

Učiteljice: Anita Knežević, Lilja Zovkić, Marica Kujundžić

41


Školski kurikulum GODIŠNJI PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE - V. a, b CILJ IZVANUČIONIČKE NASTAVE Tehničke tvorevine Plan građe životinjskog organizma Opis prostora

U svijetu kazališta „Lutkarsko proljeće“ Zavičajna baština „Šokačko sijelo“ Biblija – knjiga nad knjigama

PLANIRANE AKTIVNOSTI Predavanje, demonstracija, razgledavanje, opisivanje

NOSITELJI AKTIVNOSTI Učitelji - tehničke kulture - prirode - hrvatskog jezika - razrednici Slušanje, gledanje, razgovor Učitelji - hrvatskog jezika - likovne i glazbene kulture Posjet izložbama i priredbama Razrednici, učitelj hrvatskog jezika i likovne kulture Posjet gradskoj knjižnici, slušanje, Razrednici, vjeroučiteljica i razgledavanje učiteljica hrvatskog jezika

MJESTO I VRIJEME OSTVARENJA Gradski muzej Županja – listopad i studeni 2011.

Dvorane kina u Županji – travanj ili svibanj 2012. Gradski prostori – veljača 2012. Gradska knjižnica – tijekom godine

Razrednici: Željko Vrabec (V. a), Martina Petrović (V.b)

42


Školski kurikulum POSJET ZAGREBU - JEDAN DAN Posjećujući glavni grad Republike Hrvatske razvijati kod učenika ljubav prema svome zavičaju i svojoj domovini. Povezati nastavne sadržaje iz više predmeta i razvijati sposobnosti uočavanja činjenica, razmišljanja i povezivanja nastavnih sadržaja sa svakodnevnim životom. Upoznati učenike s dosezima kulturne, povijesne, tradicijske kulture i baštine koju rijetko imaju prigode vidjeti i posjetiti. CILJ PROJEKTA Proširivanje i produbljivanje znanja o školi, prirodi, domu, okolici. Uočiti koliko se kulturno-povijesno-duhovnog blaga nalazi u glavnom gradu. Pripremanje učenika na samokontrolu ponašanja u istraživanju okoline. Zbližavanje, bolje upoznavanje i razvijanje novih prijateljstava. Uljuđeno ponašanje na javnom mjestu. Navikavanje učenika na pravilno ponašanje u prometu i prometnim sredstvima, na pravilno trošenje džeparca. Hrvatski jezik – Glazbena kultura - Informatika –Ivan Kušan / Koko i duhovi / lektira: Filmska projekcija književnog djela, Cinestar; PLANIRANI SADRŽAJI uloga glazbe u filmu; 3D projekcija I AKTIVNOSTI Hrvatsko narodno kazalište (Zagreb ili Osijek) Vjeronauk: Misno ruho i crkvene građevine u Zagrebu / Katedrala, Crkva sv.Marka; Stepinčeva zbirka i drugo Sat razrednika: Planetarij u Tehničkom muzeju / Interliber; Mjesec knjige NOSITELJI AKTIVNOSTI Razrednici šestih razreda: Marija Knežević Baračević 6.a Radojka Matić 6.b Stjepan Lešić 6.c TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA ( OSTVARIVANJE CILJEVA, SUDIONICI Učenici 6.abc , razrednici, predmetni učitelj vjeronauka VREDNOVANJE I PRIMJENA REZULTATA) MJESTO ODRŽAVANJA Zagreb 1. Roditelji približno 150,00 kn ili lipanj Bilježenje podataka i fotografiranja VRIJEME OSTVARENJA Studeni 2. Nema troškova - roditelji. Skupljanje prirodnog materijala TROŠKOVNIK Troškove prijevoza, prehrane i ulaznica za učenike snose - bilježenje podataka AKTIVNOSTI Troškove za djelatnike snosi škola. - fotografiranje NAČIN VREDNOVANJA I Sva iskustva poslužit će unaprjeđenju nastave, korelaciji i integraciji sadržaja, boljim međusobnim odnosima, razvijanju samosvijesti o - prepoznavanje zvukova iz prirode KORIŠTENJE svome narodu i svojoj domovini, njenoj kulturnoj, povijesnoj i duhovnoj baštini. - opis prirode REZULTATA, PRIMJENA Rezultati će se vrjednovati prezentiranjem posjećenog i razgovorom, te povezivanjem različitih nastavnih sadržaja u cjeloviti doživljaj i - mjerenje u prirodi spoznaje. Pratit će se pokazatelji ovakvog rad s učenicima kroz reakcije i povratne informacije roditelja kojima na ovaj način dajemo 3. Roditelji približno 1.700,00 kni dalje skrbe o njegovanju kulturne, duhovne- i svekolike Razvijanje opće kulture poticaj da baštine i da potiču na usvajanje znanja. - upoznavanje kulturnih znamenitisti - Fotografiranje - a), Izrada plakata o provedenim aktibvnostima Razrednici: Marija Knežević Baračević (VI. Radojka Matić (VI. b), Stjepan Lešić (VI. c) - Kupanje i zabava PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – VII. a, b, c

43


Školski kurikulum Adela Vrabec, Dragica Štivić i Klara Matić Benčik PREDVIĐENI BROJ UČENIKA 50

PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE – VIII. a, b, c CILJ IZVANUČIONIČKE NASTAVE 1. Dvodnevni izlet i terenska nastava – Krapina, muzej neandertalskog čovjeka i Zagreb

PLANIRANE AKTIVNOSTI

Krapina: - posjet muzeju Krapinskog čovjeka uz odgovarajuću prezentaciju Zagreb: - posjet Tehničkom muzeju, predstava u HNK, Gornji Grad (Sabor, Markov trg, Kamenita vrata), Kaptol. 3. Jednodnevni posjet HNK HNK Osijek Osijek ( u 1. i u 2. polugodištu po jedanput) TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI 1. Prijevoz i ulaznice cca 300 HRK po učeniku

2. Prijevoz,ulaznice i boravak cca 120 HRK po učeniku 3. Prijevoz i ulaznice cca 2x po 60 HRK

NOSIOCI AKTIVNOSTI

SUDIONICI

MJESTO ODRŽAVANJA

VRIJEME OSTVARENJA

- ravnatelj - razrednici - učitelji - učenici

- učenici - učitelji: matematike, povijesti i kemije i biologije

Krapina – Zagreb

XII ili I mjesec

Razrednici i učitelji

Razrednici, učitelji i učenici

Osijek

X i IV mjesec

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA (OSTVARIVANJE CILJEVA, VREDNOVANJE I PRIMJENA REZULTATA - bilježenje podataka - fotografiranje - izrada umnih mapa - skupljanje prirodnog materijala - slikanje pejzaža - prepoznavanje zvukova iz prirode - opis prirode - mjerenje u prirodi - plivanje, zabava - razvijanje opće kulture i upoznavanje sa sedmom umjetnošću.

Razrednici: 44 Marijan Janjić (VIII. a) Slavica Kuzmić (VIII. b) , Mladen Oršolić (VIII. c)


Školski kurikulum Naziv aktivnosti, programa ili projekta:

DAN SPORTA

Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

Poticati kod učenika ljubav prema sportu a posebno značaj timskog sporta. Aktivnošću treba obuhvatiti sve učenike i djelatnike škole, radi kvalitetnijeg i zdravijeg života i razvijanja natjecateljskog duha kod učenika.

Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

Cilj obilježavanja «Hrvatskog olimpijskog dana» je popularizacija i promocija sporta kroz druženje igru i razonodu. Sport ima važnu ulogu u svim područjima ljudskog života. Garancija je zdravijeg životnog stila, potiče fizički i psihički razvoj i u nekoj mjeri je zaštita od negativnih utjecaja društvje.

Nositelji aktivnosti, programa ili projekta:

- učitelji, stručni suradnici, ravnatelj, učenici (cijela škola)

Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

Okupljanje u 8 sati pred školom , odlazak pješice do nogoetnog igrališta NK „Sladorana“ Realizacija planiranih sportskih aktivnosti

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta:

- Tijekom rujna i travnja ( prvi dan 9.rujna 2011. ; drugi dan 30 travnja 2012.

Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

- troškove snosi škola

45


Školski kurikulum Naziv aktivnosti, programa ili projekta:

DAN ŠKOLE

Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta:

- obilježavanje dana škole kroz kulturni i sportski program - prezentacija postignuća učenika i učitelja tokom školske godine

Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

- promocija škole - suradnja s medijima - shvaćanje važnosti zajedničkog rada i upornosti - njegovanje kolektivnog duha

Nositelji aktivnosti, programa ili projekta:

- učitelji, nastavnici, ravnateljica, učenici (cijela škola

Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

- djelatnici škole i učenici tijekom školske godine pripremaju se različitim aktivnostima za dan škole -Karaoke šou

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta:

- Tijekom lipnja

Troškovnik aktivnosti, programa ili projekta:

- djelatnici škole i učenici tijekom školske godine pripremaju se različitim aktivnostima za dan škole

46


Školski kurikulum

TABLICA PLANIRANJA PROJEKTA za školsku 2011./2012. godinu PROJEKT Organizator projekta Ciljevi projekta

Namjena projekta

Nositelji projekta i njihova odgovornost. Način projekta Vremenik projekta

Č I T A J M O M I, U O B I T E LJ I S V I Hrvatska mreža školskih knjižničara uz potporu AZOO-a, HČD-a, HUŠK-a - Razvoj tehnike čitanja. - Razvijati čitateljske navike i interese u obitelji. - Poticati na roditeljski uzor u čitanju. - Razvijanje emocionalne veze djeteta i roditelja - Čitanje po ulogama razvija slušnu osjetljivost za govor. - Razvijanje empatije. - Da čitanje postane svakodnevno ugodno druženje djeteta i roditelja . - Veće okruženje knjigama. - Bogaćenje rječnika, govorne sposobnosti, mašte i kreativnog mišljenja. - Knjižničarka. - Učenici 3.a , 3.b i 3.c - Učiteljce. - Prema uputama organizatora projekta -

Drugo polugodište

Knjižničarka Ljubica Korov dipl. knjižničar

47


Školski kurikulum DATUMI KOJE ĆEMO POSEBNO OBILJEŽITI KROZ ŠKOLSKU GODINU NADNEVAK

NAZIV AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

5. rujna

Prvi dan u školi

Priredba za doček učenika 1. razreda

26. rujna

Sigurno u prometu

Učiteljice prvih razreda, Mirijana Živanović i Marlena Galović (zadužene za priredbu Djelatnici policije

8. listopada

Dan neovisnosti-blagdan RH

5.listopada

Svijetski dan učitelja

Mladen Oršolić, Učiteljice razredne nastave učitelji

Izrada panoa, informiranje učenika o značaju tog datuma Zajedničko druženje uškoli

10. listopada

Dan zahvalnosti za plodove zemlje

Izložba kruha i proizvoda od kruha, pribora za izradu kruha, od sjetve do žetve...prikaz običaja...

24. listopada 1. studeni

Dan UN ;Međunarodni dan školskih knjižnica Svi sveti

Učiteljice 4.-tih i 6.-tih razreda, Učiteljice Ruža Mikić, Josipa Vincetić, Radojka Matićzadužene za žpanijsku i državnu razinu, Velečasni Marko Peulić zadužen za blagoslov Ljubica Korov-knjižničarka Vjeroučitelji

8.-13. studeni 18.studeni

INERLIBER Dan sjećanja na Vukovar

6.prosinac 25.prosinac

Sveti Nikola Božić

Pano, kroz nastavu Posjet INTERLIBERU Početak prvog sata posvetiti toj temi, Paljenje svijeća Obilazak učionica Teme o Božiću , Božićna priredba

veljača

Šokačko sijelo-pokladna povorka

Učitelji i stručni suradnici Mladen Oršolić, učiteljice razredne nastave Vjeroučiteljice, Marijan Janjić Vjeroučiteljice, učiteljice razredne nastave, Radojka Matić i Marija Knežević –Baračević , Renata Krsnik, Ljiljana Zovkić …. (zadužene za priredbu) Likovnjaci-Klara Benčik Matić, Zdenka Dominković, Lea Šimunović, Anita Knežević 48

Predavanje o sigurnosti u prometu

Pano, izložba knjiga

Sudjelovanje u izradi zajedničke maske i pokladanoj povorci


Školski kurikulum 14.veljače Siječanj-ožujak 21.ožujak

Valentinovo Sudjelovanje u natjecanjima i smotrama na školskoj i državnoj razini Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije ;Svjetski dan šuma; Svijetski dan poezije

22. ožujak

Svjetski dan voda

2. travanj 15. travanj

Međunarodni dan dječje knjige Uskrs

22. travanj

Dan planeta Zemlje

15. svibnja

Međunarodni dan obitelji

26. svibanj

Svjetski dan sporta

28.svibnja

Dan oružanih snaga RH Dan hrvatske kopnene vojske

Razrednici 1.-8. razreda Učitelji 1.-8. razreda

Na SR program Natjecanje

Draga Štivić, učiteljice razrene nastave Ruže Mikić učiteljica Hrv. Jezika, Ljubica Korov knjižničarka Draga Štivić, učiteljice razrene nastave Ljubica korov- knjižničari Vjeroučitelji,učiteljice razredne nastave Dragica štivić, Bruno Softa, učiteljice razredne nastave Vjeroučiteljice, učiteljice razredne nastave Borislav Bačić

Pano, posjet šumi, parku, gledanje filma…

Mladen Oršolić – učitelj povijesti Bruno Softa –učitelj zemljopisa

PREDSJEDNICA ŠO : Marlena Galović

Pano, posjet Savi, gledanje filma… Izložba knjiga, pano Pano, predavanja vezano za događaj, ispovijed Pano, likovni radovi, gledanje filmova Pano, obrada teme Sportske aktivnosti Uređenje panoa Uređenje panoa , i predavanja učenicima

RAVNATELJ: Marijan Oršolić

______________________

_____________________

49

Kurikulum 2011./2012.  

Kurikulum OŠ Mate Lovraka Županja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you