Page 1

Minden, ami arculat Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet


minden, ami design

[Mészáros György]

nyugat-magyarorsz ági egyetem  |  alk alma zot t művészeti inté zet

bemutatkoz ás

A tapasztalat azt mutatja, hogy az utóbbi évtizedben a képi kommunikáció jelentősége megnőtt, területe kiszélesedett, és minősége az igények függvényében folyamatosan változik. A szabadpiac feltételrendszere és az új fogyasztói kultúra kialakulása széles körben felértékelték, a piaci térnyerés meghatározó elemeként alapvető tényezővé emelték a formai-, vizuális faktort. Megnőtt a kereslet a képek jelentését, hatásmechanizmusát értő, és alkalmazni tudó tervezőművészek iránt, akik egy képekkel kommunikáló világ teremtői és alkalmazottjai. Rendkívül nagy az igény a grafikus tervezés, a tipográfia, az illusztráció, a fotográfia, a videó és az animációs tervezés, illetve ezek interdiszciplináris területein jártas, ezek általános elméleti problémáit jól ismerő, a médiavilág, a látványtervezés és a reklám aktuális formai kihívásaira magas szinten, kreatív igényességgel válaszolni tudó képzett képalkotókra. 2007-ben a tervezőgrafika szak indításával a vizuális művészetek oktatásának olyan komplex rendszere jött létre, amely felöleli a művészeti műfajok alapproblémáinak teljes körét. A tárgy-tér-kép hármasság oktatás-módszertani szempontból széles spektrumú alapozó képzés és a ráépülő specializáció lehetőségét teremti meg, s az adottságoktól és lehetőségektől függően szabadon bővíthető képzési konstrukciót alapoz meg.


bemutatkoz ás

a feladat Az Alkalmazott Művészeti Intézet arculatának mindenkit meg kell szólítania. Tükröznie kell az intézet céljait, törekvéseit, hallgatóinak és oktatóinak gondolkodását, szellemiségét. Mindhárom szaknak (építőművész, formatervező és tervezőgrafikus) meg kell felelnie, valamint megújulásra is képes kell legyen, adaptálni lehessen minden felületre és célra. Módosításokkal is meg lehessen őrizni a kiindulási arculat alapjait, ám mégis új, egyedi felületeket lehessen kialakítani, ezáltal biztosítva naprakész frissességét. Az arculatot szerettem volna redukált elemekből felépíteni. Előnyt élveztek a geometrikus formák egyszerű kivitelezhetőségük, kombinálhatóságuk és kreativitást, érzékfejlődés kifejező mivoltuk miatt. Az elemek bármilyen anyagból készülhetnek (fa, papír, gumi, üveg, stb.), bármilyen formában megjelenhetnek (nyomtatva, térbeli alakzatként, vetítve, kézzel rajzolva), bármilyen színben feltűnhetnek (az arculati színeken kívül aktualizálni is lehet egy-egy témához). Az Alkalmazott Művészeti Intézet emblémája – a fent felállított elvárásaimnak megfelelően – a három geometriai alapelem (háromszög, négyzet, kör) átértelmezett módosulataiból épül fel, melyek jól reflektálnak az intézetben oktatott három szakra (építész, formatervező, grafikus), valamint a vizuális kultúra hármasságára (tárgy, tér, kép). [Farkas Milán]

ami arcul ati ké ziköny v  |  © fark a s mil án 2011


az embléma szerkezete

Az embléma a három geometriai alapelemből építkezik: háromszögből, négyzetből és a körből. Ez a három alapelem jelképezi az intézetben oktatott három szakot. logo

A három alapformából alakult ki az Alkalmazott Művészeti Intézet rövidített nevének három betűje: a, m, i.

A végleges embléma a három elem optikai korrekciójával, egybeépítésével illetve csonkolásával jön létre. Az elemek külön-külön is működőképesek, de együtt adnak egyetlen kerek egészet.

nyugat-magyarorsz ági egyetem  |  alk alma zot t művészeti inté zet


logo

A végleges logo a geometriai alapelemekből építkező stilizált ami feliratból, és az értelmezést segítő megnevezésből áll. Kezdő elem a háromszög, mely az „A” betű alakjára való utalása miatt a tervezőgrafika szak megfelelője. Második eleme a csonkolt négyzet, mely az embléma „m” betűjét adja, és alakja épületi alaprajzra utaló mivolta miatt az építész szak jelképe. Az utolsó elem a kör, mely az „i” betű ékezete, íves formája miatt pedig a formatervező szaknak lett megfeleltetve. A grafikai elem alá írt, az értelmezést segítő felirat az Alkalmazott Művészeti Intézet nevéből áll. Betűtípus: PF Agora Sans Regular, kiskapitális, 50 pt betűritkítással, balra zártan.

ami arcul ati ké ziköny v  |  © fark a s mil án 2011


mono [feketefehér]

mono [semleges]

mono [grafika szak]

mono [építész szak]

mono [formatervező szak]

duo [grafika szak]

duo [építész szak]

duo [formatervező szak]

logo

eredeti logo

A logo változatai

nyugat-magyarorsz ági egyetem  |  alk alma zot t művészeti inté zet


helytelen alkalmazás Tilos az embléma torzítása, a felirat más betűtípussal való helyettesítése.

logo

Alkalmazott Művé szeti Intézet

Tilos az emblémát egyetlen teli foltként ábrázolni. Csak az előző oldalon ábrázolt változatok alkalmazhatók, egyedül a szín cserélhető.

Tilos az optikai korrekciójának elhagyása.

Tilos más, zavaró grafikai elemmel szoros közelségben feltüntetni.

ami arcul ati ké ziköny v  |  © fark a s mil án 2011


színek

c1 – építész sz ak főszín

Az arculat két semleges-, három fő-, és két kiegészítőszínt használ, valamint ezek mennyiségbeli alkalmazását. A c4 alapszín főként csak alnyomatként, míg a c5 alapszín főként szövegszínként jelenik meg.

c4 – semleges al apszín hsv 60 15 95

rgb 242 242 206

cmyk 0 0 15 5

l ab 95 –6 18

hsv 33 90 100

rgb 255 153 25

cmyk 0 40 90 0

l ab 72 30 73

he x FF9919

hsv 21 97 100

rgb 255 94 8

cmyk 0 63 97 0

l ab 61 58 69

he x FF5E08

c2 – formatervező sz ak főszín he x F2F2CE

hsv 15 100 100

rgb 255 64 0

cmyk 0 75 100 0

l ab 57 69 69

he x FF4000

hsv 0 100 100

rgb 255 0 0

cmyk 0 100 100 0

l ab 53 80 67

he x FF0000

c5 – semleges al apszín (szöveg)

c3 – tervezőgrafik a sz ak főszín

hsv 198 100 15

hsv 336 100 70

rgb 0 27 38

cmyk 100 30 0 85

l ab 8 –5 –11

he x 001B26

rgb 178 0 71

cmyk 0 100 60 30

l ab 38 64 13

he x B20047


tipográfia Az arculatban egyedül a PF Agora Sans betűcsalád használatos. Ez a font annyiféle metszésben és olyan bő karakterkészlettel rendelkezik, hogy nem szükséges más betűtípust alkalmazni mellette.

pf agor a sans pro regul ar

pf agor a sans pro light

pf agor a sans pro bold

a z arcul at elemei

aA aA aA példa k ar ak terkészle t

példa k ar ak terkészle t A N a n 1

B O b o 2

C P c p 3

D Q d q 4

E R e r 5

F S f s 6

G T g t 7

H U h u 8

I V i v 9

J W j w 0

K X k x !

L Y l y ?

M Z m z @

A N a n 1

B O b o 2

C P c p 3

D Q d q 4

E R e r 5

F S f s 6

G T g t 7

H U h u 8

I V i v 9

J W j w 0

K X k x !

LM Y Z l m y z ? @

példa k ar ak terkészlet A N a n 1

B O b o 2

C P c p 3

D Q d q 4

E R e r 5

F S f s 6

G T g t 7

H U h u 8

I V i v 9

J W j w 0

K X k x !

mére t változ atok

mére t változ atok

méret változ atok

6 pt Light

6 pt Regular

6 pt Bold

8 pt Light

8 pt Regular

8 pt Bold

9 pt Light

9 pt Regular

9 pt Bold

10 pt Light

10 pt Regular

10 pt Bold

14 pt Light

14 pt Regular

14 pt Bold

ami arcul ati ké ziköny v  |  © fark a s mil án 2011

LM Y Z l m y z ?@


díszítőelemek Díszítőelemként az embléma (optikai korrekció nélküli, szabályos) elemeit, valamint az arculat fő- és kiegészítő színeiből álló sávozott alakzatot használhatjuk.

Külön alkalmi kisarculat is kialakítható az elemrendszerből, melybe akár további színeket is felvehetünk idény jelleggel.

nyugat-magyarorsz ági egyetem  |  alk alma zot t művészeti inté zet

a z arcul at elemei

A geometriai elemek egymással való kombinálása, egyesítése, csonkolása, kiegészítése, sík- vagy térbeli viszonya és színeinek kreatív használatával végtelen lehetőségeink vannak.


anamorfikus tértipográfia

a z arcul at elemei

Szorosan kötődnek az arculathoz az épület belső tereibe tervezett anamorf illusztrációk, melyek a térlátást kihasználva, egy adott nézőpontból állnak össze teljes látvánnyá.

ami arcul ati ké ziköny v  |  © fark a s mil án 2011


a z arcul at elemei

nyugat-magyarorsz ági egyetem  |  alk alma zot t művészeti inté zet


a z arcul at elemei

ami arcul ati ké ziköny v  |  © fark a s mil án 2011


névjegykártyák Az alkalmazottak névjegykártyái egységesen jelennek meg. A szakok szerinti megkülönböztetés formalakkos nyomtatással történik; a logoban mindössze az adott szak geometriai eleme jelenik meg színesben, a logo többi része (az intézet nevének kivételével) szín nélkül, formalakkal nyomtatva jelenik meg. Az egyetlen szakhoz nem köthető intézeti munkatársak névjegykártyáin a logo teljes színben jelenik meg.

Minden, AMI design http://ami.fmk.nyme.hu/

mészáros györgy

orosz istván

Alkalmazott Művészeti Intézet 9400 Sopron, Deák tér 32.

Alkalmazott Művészeti Intézet 9400 Sopron, Deák tér 32.

07. kabinet +3699 518 900

000. kabinet +3699 518 909

ami@fmk.nyme.hu

ami@fmk.nyme.hu

intézetigazgató

n y ug at-m ag ya rorsz ági eg y e t em

csíkszentmihályi péter

szentpéteri tibor

Alkalmazott Művészeti Intézet 9400 Sopron, Deák tér 32.

Alkalmazott Művészeti Intézet 9400 Sopron, Deák tér 32.

000. kabinet +3699 518 200

000. kabinet +3699 518 200

ami@fmk.nyme.hu

ami@fmk.nyme.hu

építész tanszékvezető

n y ug at-m ag ya rorsz ági eg y e t em

formatervező tanszékvezető

n y ug at-m ag ya rorsz ági eg y e t em

nyugat-magyarorsz ági egyetem  |  alk alma zot t művészeti inté zet

prezentáció

n y ug at-m ag ya rorsz ági eg y e t em

tervezőgrafika tanszékvezető


prezentáció

ajtófeliratok

ami arcul ati ké ziköny v  |  © fark a s mil án 2011


Minden, aMi design 9400 Sopron, Deák tér 32. ami.fmk.nyme.hu

Minden, aMi grafika 9400 Sopron, Deák tér 32. ami.fmk.nyme.hu

Minden, aMi építészet 9400 Sopron, Deák tér 32. ami.fmk.nyme.hu

prezentáció

plakátok, hirdetések

Minden, aMi forma 9400 Sopron, Deák tér 32. ami.fmk.nyme.hu

nyugat-magyarorsz ági egyetem  |  alk alma zot t művészeti inté zet


ami pavilon Építészként úgy gondoltuk, hogy egy pavilon jó arculathordozó elem lehet, ami bármilyen expón felállítva képviseli az intézet szellemiségét. A pavilon egyszerű háromszög burkolati elemekkel fedett, ezáltal a kígyó pikkelyes bőréhez hasonlítható felületet ad. A pikkelyek készülhetnek különböző anyagokból, pl. fém, víztiszta plexi, színes műanyag stb. A burkolat súlyát hajlított fém szerkezet tartja, amit kisebb kiegészítő tartókkal erősítettünk meg. A háromszög-elemeket sarkainál csavarokkal rögzítjük egymáshoz és a fő tartószerkezethez. A fémbordák laza, vékony acélhuzalokat tartanak, ezekbe van belefújatva egy átlátszó fólia. A pavilon könnyen felállítható, az elemrendszer miatt mérete egyszerűen bővíthető. A jelenleg megtervezett pavilon által lefedett terület 16 m2.

prezentáció

[Tóth Viktória, Boros Eszter]

ami arcul ati ké ziköny v  |  © fark a s mil án 2011


prezentáció

nyugat-magyarorsz ági egyetem  |  alk alma zot t művészeti inté zet


© Farkas Milán Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron 2011


© Farkas Milán 2011

Institute of Applied Arts - Identity Manual  

School Project Identity for the Istitute of Applied Arts (Alkalmazott Művészeti Intézet, AMI), Sopron, Hungary

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you