Plenum, november/december 2018

Page 30

sund skole

SLUK SMØGEN Når eleverne på Gladsaxe Skole har spisepause, er der ingen, der lunter op til købmanden for at købe sand­ wich, sodavand eller cigaretter. For skolen har den regel, at eleverne skal blive på skolens område i pauserne. Derfor var det heller ikke nogen stor ændring, da Gladsaxe Kommune sidste år meldte ud, at alle folkeskoler skulle have røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at elever og ansatte ikke må ryge i skoleti­ den. Heller ikke uden for skolens område. ”Det primære argument for at holde ele­ verne på skolen i pauserne er det sociale. Vi kan bedre arbejde med relationer og fællesskaber, når eleverne er på skolen. Når de går uden for skolen opstår der let hierarkier, konflikter og pres, som vi ikke kan hjælpe eleverne med at håndtere, når de ikke er på skolen. Derudover er der alt det med sundhed. Vi undgår, at de går ud og ryger eller køber chips og energidrik til frokost”, siger Camilla Hoffmann, skole­ leder på Gladsaxe Skole ved København. Da hun blev ansat, tog hun spørgsmålet om udgangstilladelse op i skolebestyrelsen, hvor der var bred opbakning til at holde eleverne på matriklen. Hun skal dog af og til forsvare reglerne over for elevrådet. ”Jeg forklarer dem, hvorfor reglerne er, som de er. At vi har ansvar for dem i

30  plenum – nov 2018

Flere og flere skoler gør skoletiden røgfri. Ikke kun på skolens område, men også uden for matriklen. Otte ud af ti danskere bakker op, alligevel tøver nogle skoleledere. Men er der grund til skepsis? Hør to ledere fortælle om deres erfaringer med røgfri skoletid. Af Louise Wohllebe • Foto Tomas Bertelsen

skoletiden. Vi kan ikke risikere, at de fx kommer til skade i trafikken, når de går uden for skolen. Jeg forstår faktisk ikke, at eleverne andre steder må forlade sko­ len”, siger Camilla Hoffmann. Opbakningen vokser Siden 2012 har det ifølge loven ikke været tilladt at ryge på skolens matrikel. Med de seneste år har flere og flere skoler gjort ikke bare matriklen, men skoletiden røgfri. Målet er, at eleverne ikke begynder at ryge. En lang række organisationer og politi­ ske partier ønsker, at alle skoler bliver røgfri. Og otte ud af ti danskere – unge som voksne – bakker op. Alligevel tøver nogle skoleledere. ”Overordnet er der to bekymringer blandt skeptikerne. Den ene er frygten for at vedtage en regel, som er svær at

håndhæve. Den anden er risikoen for konflikter med ansatte, hvis reglerne også gælder lærerne”, siger Lotus Bast, der forsker i rygeforebyggelse på Statens Institut for Folkesundhed. En skole kan få røgfri skoletid ved enten at forbyde rygning i skoletiden eller ved at forbyde eleverne at gå fra skolen i pau­ serne. Beslutningen kan komme fra kom­ munens politikere eller den enkelte sko­ les ledelse og bestyrelse. En snak med elev og forældre er nok Espen F. Andersen er skoleleder på SUND­ skolen i Nykøbing Falster. Han deler ikke sine kollegers bekymringer. Sammen med resten af ledelsen tog han i 2014 initiativ til, at skoletiden skulle være røgfri for både elever og lærere. De store elever må stadig gå fra skolen i pauserne.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.