Page 1

SKOGSSKÖTSEL Skogsskötselprogrammet utvecklar nya och förbättrade sätt för att sköta skogen. Det gäller framför allt nya planeringsverktyg och beslutsstöd. Målet är att genom förbättrade metoder, tekniker och planering under hela omloppstiden öka effektiviteten, höja värdeproduktionen och förbättra miljö- och naturhänsynen. Det är i ungskogen som förutsättningarna för den framtida skogen skapas. Optimering av hela kedjan från föryngring, med frö eller plantor, via ungskogsskötsel till förstagallring lägger grunden till ett lönsamt och hållbart bruk av skogen.

Aktuell forskning Test av nya planttyper Odlingssystem och planttyper utvecklas kontinuerligt. Skogforsk testar och utvärderar hela tiden egenskaperna hos nya planttyper. Vi sammanställer erfarenheterna från odling och plantering av miniplantor i framför allt norra Sverige. Vi undersöker också möjligheterna att plantera mindre plantor i södra Sverige. Effektivare föryngring. Forskning för att sänka föryngringskostnaderna är ett prioriterat område. Nya föryngringsstrategier för framtida naturvärde, självföryngring genom markberedning i stående skog före slutavverkning är andra exempel på aktuell forskning. Effektivare sådd. Utvecklingen av framför allt höstsådd av tall och contortatall pågår. Under 2009 revideras anlagda fältförsök. Samtidigt testar Skogforsk en ny såddbrikett på uppdrag. Ny skogsvårdsteknik. Skogforsk testar och utvecklar nya aggregat för inversmarkberedning och koncept för maskinell plantering. Vi följer också upp kvalitet, ekonomi och produktion i stråkröjning. Högre lönsamhet i lövskogarna. Stark röjning och stamkvistning av björk, hybridasp, al och asp kan höja virkeskvalitén och öka lönsamheten. Bioenergi från snabbväxande löv är därutöver ett intressant område under snabb utveckling. Skogforsk tittar närmare på möjligheterna. Maximal produktionsförmåga. Skogforsk ska utvärdera olika trädslags maximala produktionsförmåga framför allt med inriktning mot produktion av skogsbränsle. Vi genomför också grundläggande produktionsstudier av hybridasp och björk. Vad betyder älgskadorna. Hur kan röjnings- och gallringsåtgärder minska effekterna av älgbete? Skogforsk studerar också de långsiktiga effekterna av älgbetesskador på volymtillväxt, virkeskvalitet och ekonomi. Skarpt läge för nya gallringsmallar. Beslutsstödet Ingvar utvecklas för företagsspecifika tillämpningar och integreras med övriga beslutsstöd för till exempel röjning. Skogforsk undersöker också hur contortatallen reagerar på olika gallringsstrategier. Den digitala skogen. Utveckling pågår för att skapa förutsättningar för att grundläggande information om skogen och marken skall kunna föras vidare i en kedja från slutavverkning till röjning via markberedning, plantering och återväxtinventering. Dessutom pågår utvecklingen av tredje generationens (3G) skogsbruksplaner. Näringsstatus efter skogsbränsleuttag. Under de närmaste åren ökar Skogforsk fokus på hur markens näringsstatus påverkas av skogsbränsleuttag. Vi undersöker också gödsling i medelålders skog och långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning.


KONTAKT Andersson Göran Sävar specialarbetare goran.andersson@skogforsk.se 090-203 33 79 Andersson Mikael Sävar forskare mikael.andersson@skogforsk.se 090-203 33 71 Edvardsson Margaretha Sävar specialarbetare margaretha.edvardsson@skogforsk.se 090-203 33 78 Eriksson Birger Sävar forskare birger.eriksson@skogforsk.se 090-203 33 66 Hajek Jörgen Sävar plantskolechef jorgen.hajek@skogforsk.se, 090-203 33 68 Jacobson Staffan Uppsala forskare staffan.jacobsson@skogforsk.se 018-18 85 47 Johansson Karin Ekebo forskare karin.johansson@skogforsk.se 0418-47 13 07 Lundström Hagos Uppsala försökstekniker hagos.lundstrom@skogforsk.se 018-18 85 53 Nordlund Sten Uppsala försökstekniker sten.nordlund@skogforsk.se 018-18 85 48 Pettersson Folke Uppsala forskare folke.pettersson@skogforsk.se 018-18 85 51 Rytter Lars Ekebo forskare lars.rytter@skogforsk.se 0418-47 13 04 Sikström Ulf Uppsala forskare ulf.sikstrom@skogforsk.se 018-18 85 52 Sonesson Johan Uppsala forskare johan.sonesson@skogforsk.se 018-18 85 89 Sundblad Lars-Göran Sävar, programledare lars-goran.sundblad@skogforsk.se 090-203 33 69 Wennström Ulfstand Sävar forskare ulfstand.wennstrom@skogforsk.se 090-203 33 72

Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala Tel. 018-18 85 00 Fax. 018-18 86 00 E-post. skogforsk@skogforsk.se skogforsk.se

Skogsskötsel  

Skogsskötselprogrammet utvecklar nya och förbättrade sätt för att sköta skogen. Det gäller framför allt nya planeringsverktyg och beslutsstö...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you