Page 1


×áíéÜ Ìéá ðåñéÞãçóç óôï ÷þñï êáé ôïí ÷ñüíï

Chania A journey through space and time

www.chaniacreta.gr

ÊÑÇÔÉÊÏÉ ÁÐÏÇ×ÏÉ


Ðåñéå÷üìåíá - Contents ÅéóáãùãÞ ............................................................................................................................................. 9 Íïìüò ×áíßùí ................................................................................................................................... 10 ÃåùãñáöéêÜ óôïé÷åßá ....................................................................................................................... 12 Ïéêïíïìßá ........................................................................................................................................... 13 Éóôïñßá - Áñ÷áéïëïãßá ....................................................................................................................... 14 Áðü ôï ÄáóêáëïãéÜííç óôï ÈÝñéóï ................................................................................................ 15 Åêáôüí ðåíÞíôá âÞìáôá .................................................................................................................... 19 Ç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò ........................................................................................................................... 21 ÊñçôéêÞ ÄéáôñïöÞ ............................................................................................................................ 23 ÅëéÜ ..................................................................................................................................................... 27 ÑáêÞ ................................................................................................................................................... 28 Ôï Êñçôéêü Ìá÷áßñé ........................................................................................................................... 29 ÊñçôéêÞ öïñåóéÜ ............................................................................................................................... 32 Ôá óðÜíéá öõôÜ ................................................................................................................................. 34 Âïôáíéêü ÐÜñêï ×áíßùí .................................................................................................................... 36 Ç ðüëç ôùí ×áíßùí ............................................................................................................................ 38 Áò ðåñðáôÞóïìå ................................................................................................................................ 40 ÊñçôéêÞ ìïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá ....................................................................................................... 44 Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ×áíßùí ......................................................................................................... 64 ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ ×áíßùí .................................................................................................................... 66 ×áíéÜ - ÈÝñéóï - Äñáêþíá ................................................................................................................ 86 ×áíéÜ - ÁêñùôÞñé ............................................................................................................................... 92 Ãýñù áðü ôçí ðüëç ......................................................................................................................... 112 Ç áñ÷áßá ðüëç - êñÜôïò ¢ðôåñá .................................................................................................... 120 Åêêëçóßåò êáé ÌïíáóôÞñéá ............................................................................................................. 122 ÄéáäñïìÝò ................................................................................................................................ 124-125 ×áíéÜ - Óïýäá - Ãåùñãéïýðïëç - Ëßìíç ÊïõñíÜ ............................................................................ 126 Âñýóåò ×áíßùí ................................................................................................................................ 150 Ç ìáãåßá ôçò ëßìíçò ÊïõñíÜ êáé ï ìýèïò ..................................................................................... 158 ×áíéÜ - Ïìáëüò - Áãßá ÑïõìÝëç - ×þñá Óöáêßùí ......................................................................... 161 ×þñá Óöáêßùí - Áíþðïëç ............................................................................................................... 167 Âñýóåò - ×þñá Óöáêßùí ................................................................................................................. 170 Ïé ÓöáêéáíÝò ìáäÜñåò .................................................................................................................... 181 Íá áíáêáëýøù… ............................................................................................................................. 182 ×áíéÜ - ÊïëõìðÜñé ........................................................................................................................... 189 ÌïíÞ ÃùíéÜò .................................................................................................................................... 200 Ôáõñùíßôçò - Ðáëáéü÷ùñá ............................................................................................................. 209 Ðáëáéü÷ùñá ..................................................................................................................................... 213 Ãáýäïò ............................................................................................................................................. 224 ÊÜíäáíïò - ÔåìÝíéá - Óïýãéá .......................................................................................................... 225 Óïýãéá - Áã. ÅéñÞíç - Áëéêéáíüò - ×áíéÜ ........................................................................................ 226 ÍåÜ Ñïýìáôá ................................................................................................................................... 228 Êßóóáìïò .......................................................................................................................................... 230 Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ÊéóóÜìïõ ................................................................................................ 232 ÖáëÜóáñíá ...................................................................................................................................... 242 ÖáñÜããé Ôïðïëßùí - ÓðÞëáéï ôçò Áãßáò Óïößáò ........................................................................... 243 ÌïíÞ ×ñõóïóêáëßôéóóáò ............................................................................................................... 247 ÅëáöïíÞóé ........................................................................................................................................ 252 ÊåäñïäÜóïò .................................................................................................................................... 253 Åõ÷áñéóôþ... .................................................................................................................................... 255 English Section ........................................................................................................................ 256-295

2 ×áíéÜ


ÅðéëïãÝò êáé ðñïôÜóåéò - Selections and propositions ÁèÞíá - Athens Ôï Ëõâéêüí ÐáñáäïóéáêÜ ÊñçôéêÜ ðñïúüíôá – Lyvikon Cretan Products ....................... Ôçë.:/Tel.: 210 3815236 ...................................... 25 Ç ðüëç ôùí ×áíßùí - Chania Ìðáêáëüãáôïò Delicatessen - Bakalogatos Delicatessen ............................................... Ôçë./Tel.: 28210 90035 ....................................... 26 ÊñçôéêÜ Ìá÷áßñéá ÓêáëéäÜêçò - Cretan Knives Skalidakis ............................................... Tçë./Tel.: 28210 98827 - 28210 45333 ........ 30-31 ÐáñáäïóéáêÝò öïñåóéÝò - Traditional costumes .............................................................. Ôçë./Tel.: 6938 859352 ....................................... 33 Âïôáíéêü ÐÜñêï ×áíßùí - Botanical Gardens .................................................................... Êéíçôü/Mobile: 6976 860573 ......................... 36-37 Êñçôéêü ÅñãáóôÞñé Ïéê. ËáìðÜêç - Cretan Workshop Lampakis Fam. .......................... Ôçë./Tel.: 28210 57185 ....................................... 45 ÌðïõãÜôóá ×áíßùí - Chania Bougatsa .............................................................................. Ôçë./Tel.: 28210 43978 ....................................... 46 Cafe - bar Åéêüíåò - Ikones Cafe-bar .................................................................................. Ôçë./Tel.: 28210 42440 ....................................... 47 ËáúêÞ ôÝ÷íç - ÊåíôÞìáôá - Popular Art ............................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 45464 ....................................... 48 Áãêßóôñé ØáñïôáâÝñíá - Åóôéáôüñéï - Agistri Fish Tavern .............................................. Ôçë./Tel.: 28210 72413 ....................................... 49 ¢ñùìá ÊñÞôçò - Aroma Kritis .............................................................................................. Ôçë./Tel.: 28210 81285 .................................. 50-51 Cafe Remezzo - M/S Irini-Thia Maro ................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 52001 .................................. 52-53 Ìðýñá ×Üñìá - Harma Beer ................................................................................................ Ôçë./Tel.: 28240 31002 ....................................... 54 Áíôþíçò - ÁíäñéêÝò êïììþóåéò - Antonis - Men’s Hair ..................................................... Ôçë./Tel.: 28210 90750 ....................................... 54 Ï ÁñìÝíçò - Ìá÷áéñïðïéåßï - Armenis knife workshop .................................................... Ôçë./Tel.: 28210 54434 ....................................... 55 Ìðáëáíôéíüò Ðáñáäïóéáêü ôõñïêïìåßï – Baladinos Dairy Products ............................. Ôçë./Tel.: 28210 95517 ....................................... 56 Mare Handicraft - Jewellery ................................................................................................. Ôçë./Tel: 28210 52098 ....................................... 57 Crystal Cave Áëáôïèåñáðåßá ............................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 44926 ....................................... 58 Stefan Sport - Å. ÓôåöáíïõäÜêçò ....................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 41900 ....................................... 59 Ãáßá Óõíåôáéñéóìüò - Gaia Union ........................................................................................ Ôçë./Tel.: 28210 28783 ....................................... 60 ÔñÜðåæá ×áíßùí - Chania Bank ........................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 25500 ....................................... 61 Ç Óïößá Åðïßçóå Ðáñáä. Ðñïúüíôá – Sofia Epiise Traditional Products ...................... Ôçë./Tel.: 28240 31458 .................................. 62-63 ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ ×áíßùí - Ðáëéü ËéìÜíé - Chania Municipal Market - Old Port ¢ñùìá ÅëéÜò - Aroma Elias ................................................................................................. Ôçë./Tel.: ÁãïñÜ ôùí ãåýóåùí - Agora ton gefseon .......................................................................... Ôçë./Tel.: Ìåæåäïðùëåßï Ôï ÓôÝêé - To Steki ...................................................................................... Ôçë./Tel.: Æåñâüò - Zervos .................................................................................................................... Ôçë./Tel.: Åóôéáôüñéï ï Ìé÷Ýëáò - Michelas Restaurant .................................................................... Ôçë./Tel.: ÔõñïêïìéêÜ Ðáôóïýñïò - Patsouros Dairy Products ........................................................ Ôçë./Tel.: ×áëêéáäÜêçò - Xalkiadakis Super Market ........................................................................... Ôçë./Tel.: Kalliston ................................................................................................................................. Ôçë./Tel.: ÑáêÜäéêï Ôá ×Üëêéíá – Ta Chalkina ................................................................................... Ôçë./Tel.: Åëëçíéêü Êáöùäåßï – Elliniko Live Music Cafe .................................................................. Ôçë./Tel.: ÊÜâïõñáò ÊáöÝ - ïõæåñß - Kavouras Cafe - Ouzo ........................................................... Ôçë./Tel.: ÈñÜêá ØçóôáñéÜ - Thraka Grill ........................................................................................... Ôçë./Tel.: É÷èõïðùëåßï Ôá ÖñÝóêá – Fish shop Ta Freska ................................................................ Ôçë./Tel.: Ya ÓïõâëÜêé – Souvlaki ........................................................................................................ Ôçë./Tel.: Cafe - snack Áöïß ÊëçìáôóÜêç - Cafe - snack Klimatsaki Bros ...................................... Ôçë./Tel.: Êñüíïò Æá÷áñïðëáóôåßá – Kronos Pastry Shop ............................................................... Ôçë./Tel.: Ðëáôåßá ÊáöÝ - Åóôéáôüñéï – Plateia Cafe - Restaurant ................................................... Ôçë./Tel.: Sea U – Music Restaurant Café ............................................................................................ Ôçë./Tel.: Ìé÷Üëçò ÔáâÝñíá Ïõæåñß - Michalis Tavern Ouzeri ......................................................... Ôçë./Tel.: Ðåôñßäçò åóôéóôüñéï – Petridis restaurant ......................................................................... Ôçë./Tel.: Ôï ÌïíáóôÞñé åóôéáôüñéï – The Monastery restaurant .................................................... Ôçë./Tel.: Samaria Hotel ........................................................................................................................ Ôçë./Tel.: Porto Veneziano Hotel .......................................................................................................... Ôçë./Tel.: Parking Apollon ..................................................................................................................... Ôçë./Tel.:

28210 42522 ....................................... 67 6972 887583 ....................................... 68 6937 75987 ......................................... 68 6972 772344 ....................................... 68 6985 898867 ....................................... 68 28210 53120 ....................................... 69 28970 23389 ....................................... 70 28210 27108 ....................................... 71 28210 41570 ....................................... 72 28210 27729 ....................................... 73 28210 28668 ....................................... 73 28210 70017 - 73030 .................... 74-75 28210 94815 - 92346 ......................... 76 28210 88380 ....................................... 76 28210 94011 – 76144 ........................ 77 28210 43528 - 76660 – 49381 .......... 78 28210 40846 ....................................... 78 28210 23215 - 6974 665802 ............. 79 28210 58330 ....................................... 80 28210 72552 ....................................... 81 28210 55527 ....................................... 82 28210 38600 ....................................... 83 28210 27100 ....................................... 84 28210 86066 ....................................... 85

ÈÝñéóï - Theriso ÔáâÝñíá ÁíôÜñôçò - Andartis Tavern ................................................................................. Ôçë./Tel.: 28210 78833 ....................................... 88 ÔáâÝñíá Ìåôåñßæé - Meterizi Tavern .................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 78930 ....................................... 89 Äñáêþíá - Dracona ÔæáíÝñçò êáé Áñ÷üíôéóóá - Tzaneris kai Archontissa ....................................................... Ôçë./Tel.: 28210 75997 .................................. 90-91 ÁêñùôÞñé - Akrotiri ÊïõêïõâÜãéá - Koukouvagia ................................................................................................ Ôçë./Tel.: 28210 27449 ....................................... 95 ¼óôñéá Cafe - Ostria Cafe .................................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 56642 ....................................... 96 Öåããáñüöùôï ÔáâÝñíá - Feggarofoto Tavern .................................................................. Ôçë./Tel.: 28210 69073 ....................................... 97 Íýìöåò ÊáöÝ - åóôéáôüñéï – Nymphes Cafe Restaurant ................................................. Ôçë./Tel.: 28210 52160 ....................................... 98 ÃåõóôéêÝò Áë÷çìåßåò Ðéôóáñßá - ØçóôáñéÜ – Gefstikes Alchimies .................................. Ôçë./Tel.: 28210 63444 - 63664 ......................... 99 Ðáôñåëáíôþíçò ØáñïôáâÝñíá - Patrelantonis Fish Tavern ............................................ Ôçë./Tel.: 28210 63337 - 63666 ....................... 100 Ðßôá RUN ÔáâÝñíá – øçóôáñéÜ - Pita Run Tavern ............................................................ Ôçë./Tel.: 28210 69993 - 69264 ....................... 101 Ôá ÃïõñïõíÜêéá Øçôïðùëåßï - Ta Gourounakia Grill House ........................................... Ôçë./Tel.: 28210 69550 ..................................... 102 ÍåöÝëç Ðáéäüôïðïò Café restaurant – Nefeli Playground Café restaurant ...................... Ôçë./Tel.: 28210 63460 ..................................... 103 Tersanas Bay ØáñïôáâÝñíá – Fish Restaurant ................................................................ Ôçë./Tel.: 6945 847925 ..................................... 104 ÅéñÞíç ÔáâÝñíá - Irene Tavern ........................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 39470 ..................................... 105 PERLE Hotel & Health Spa Marine ...................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 39400 ............................. 106-107 Öáñìáêåßï Ìáñßá Âëá÷Üêç - Maria Vlachaki Pharmacy ................................................... Ôçë./Tel. - Fax: 28210 69791 ........................... 108

×áíéÜ 3


Body & Soul gym .................................................................................................................. Ôçë./Tel.: 28210 55716 ..................................... 109 KTEO ÊñÞôçò ........................................................................................................................ Ôçë./Tel.: 28210 66315 ..................................... 110 ×áëÝðá - Halepa Ç Êïõæßíá ôçò ÌáìÜò - Kouzina tis Mamas ....................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 45120 ..................................... 111 ÁñìÝíïé - Armeni Âßëá Êëåéþ - Villa Clio ........................................................................................................... Ôçë./Tel.: ÔáâÝñíá ÄñïóïóôáëéÜ - Drosostalia Tavern ...................................................................... Ôçë./Tel.: ÐëÜôáíïò ÔáâÝñíá - Platanos Tavern ................................................................................ Ôçë./Tel.: ETANAP S.A. - SAMARIA ...................................................................................................... Ôçë./Tel.:

6978 222013 ..................................... 113 28250 41451 ..................................... 114 28250 41655 ..................................... 115 28250 83310 ............................. 116-117

Óôýëïò Áðïêïñþíïõ - Stilos Apokoronou ÔáâÝñíá Ôï ÖáñÜããé - Faraggi Tavern ............................................................................... Ôçë./Tel.: 28250 41462 ..................................... 118 ÊåöáëÜò Áðïêïñþíïõ - Kefalas Apokoronou Ðáñáäïóéáêü Êáöåíåßï - ÔáâÝñíá Ìåôåñßæé – Meterizi Café Tavern ............................... Ôçë./Tel.: 28250 22666 ..................................... 119 ¢ðôåñá ×áíßùí - Aptera ÔáâÝñíá Ç ÓôñÜôá - Strata Tavern ..................................................................................... Ôçë./Tel.: 28250 31794 ..................................... 121 Óïýäá - Souda ÅîÜíôáò ÊáöÝ – Exandas Cafe ........................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 81335 ..................................... 129 Îåí. Ðáñèåíþí - Åóôéáôüñéï Ðïóåéäþíéï - Parthenon Hotel – Posidonio Restaurant . Ôçë./Tel.: 28210 89245 ..................................... 130 ÊáëÜìé - Kalami Éíôæåäßí Ìåæåäïðùëåßï – Åóôéáôüñéï – Intzedin Snack - Restaurant .............................. Ôçë./Tel.: 28217 71444 ..................................... 131 Áëìõñßäá Áðïêïñþíïõ - Almyrida Apokoronou Êáëýâåò Áðïêïñþíïõ - Kalyves Apokoronou Almyrida residence ............................................................................................................... Ôçë./Tel.: ÔáâÝñíá Êïýìïò - Koumos Tavern ..................................................................................... Ôçë./Tel.: Ãéáëüò ÐáñáäïóéáêÞ ÔáâÝñíá – Gialos Tavern ................................................................ Ôçë./Tel.: Christi Apartments ................................................................................................................ Ôçë./Tel.: Ï ÌÜêçò ØçóôáñéÜ - Åóôéáôüñéï - Makis Grill .................................................................. Ôçë./Tel.: Áñãõñþ Åíïéêéáæüìåíá Äéáìåñßóìáôá – Argyro Apts to let .............................................. Ôçë./Tel.: Áñôïðïéßá - Æá÷áñïðëáóôéêÞ ÐéðåñÜêç ............................................................................. Ôçë./Tel.: Villa Petra ............................................................................................................................... Ôçë./Tel.:

28250 32284 ..................................... 133 28250 32257 ............................. 134-135 28250 31117 ..................................... 136 28250 31010 ..................................... 137 28250 31212 ..................................... 138 28250 31180 ..................................... 139 28250 22087 ..................................... 140 6972 397774 ..................................... 141

Áëìõñßäá ×áíßùí - Almyrida Chania Village Super Market ............................................................................................................. Ôçë./Tel.: 6936 703534 ..................................... 144 Sirocco Cafe-Bar ................................................................................................................... Ôçë./Tel.: 28250 32494 ..................................... 145 Åëðßò ÔáâÝñíá ÐáñáäïóéáêÞ - Elpis Restaurant .............................................................. Ôçë./Tel.: 28250 31584 ..................................... 145 Øáñüò ÊáöÝ - Åóôéáôüñéï - ÔáâÝñíá Psaros Cafe – Restaurant – Tavern ..................... Ôçë./Tel.: 28250 32430 ..................................... 146 Francoise Êáöåæá÷áñïðëáóôåßï – Cafe Pastry Shop ....................................................... Ôçë./Tel.: 28250 32591 ..................................... 147 ØçóôáñéÜ - ÏâåëéóôÞñéï ÖÜíçò - Grill Fanis ..................................................................... Ôçë./Tel.: 6982 010746 ..................................... 148 Êáíôßíá - Canteen Snack bar - Cafe ................................................................................................................................................................. 148 ÁåñÜêé Åóôéáôüñéï – Ìðáñ Aeraki Restaurant Bar – Magdalini House ........................... Ôçë./Tel.: 28250 83390 ..................................... 149 Êüêêéíï ×ùñéü Áðïêïñþíïõ - Kokkino Horio Apokoronou Ç ôÝ÷íç ôïõ íá æåéò - ÏéêïëïãéêÞ ÔáâÝñíá - Art of Living - Eco Tavern ......................... Ôçë.: 28250 31194 .................................... 142-143 Âñýóåò ×áíßùí - Vryses Chania ÃïõíáäÜêçò - ÐáñáäïóéáêÜ Ðñïúüíôá Gounadakis Traditional Products ..................... Ôçë./Tel.: 28250 51850 ..................................... 151 Ðáñáäïóéáêü ôõñïêïìåßï ÊáñêÜíç – Karkanis Dairy Products ...................................... Ôçë./Tel.: 28250 51277 ..................................... 152 ¸îôñá ÐáñèÝíï åëáéüëáäï - Extra Virgin Oil Kanakis/Kanakis Apts ............................. Ôçë./Tel.: 28250 51224 ..................................... 153 Ìýèïò Åóôéáôüñéï - Mythos Restaurant ............................................................................ Ôçë./Tel.: 28250 61798 ..................................... 154 La Palma Beach bar – Restaurant ....................................................................................... Ôçë./Tel.: 6972 318256 ..................................... 155 Horse Riding Zoraidas .......................................................................................................... Ôçë./Tel.: 28250 61745 ..................................... 156 Éððïêïñþíéïí ÔáâÝñíá – Ippokoronion Tavern ................................................................. Ôçë./Tel.: 28250 51037 .................................... 157 Ëßìíç ÊïõñíÜ - Kournas Lake Markos Place ÔáâÝñíá – ÊáöÝ – Tavern - Cafe ................................................................. Ôçë./Tel.: 6973 606508 .................................... 159 Ïìáëü - Omalo Íeos Omalos Hotel ............................................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 67269 - 67590 ....................... 166 Áíþðïëç Óöáêßùí - Anopoli Sfakia Ðáíüñáìá Åíïéê. ÄùìÜôéá - ÔáâÝñíá - ðáñáä. ðñïúüíôá Panorama ............................. Ôçë./Tel.: 6988 981231 ..................................... 169 Âñýóåò Áðïêïñþíïõ - Vrisses Apokoronou Ôï ÓôÝêé ôïõ ÊáðñÞ ÔáâÝñíá - Åóôéáôüñéï - ÊáöÝ ìðáñ - Kapri Tavern ........................ Ôçë./Tel.: 28250 51780 ..................................... 173 ÊáöÝ ÃÝöõñá - Gefyra Cafe ................................................................................................. Ôçë./Tel.: 28250 51556 ..................................... 174 ÊñÜðç Óöáêßùí - Krapi Sfakia Ôï êéüóêé ôçò Êáôåñßíáò - Katerina’s kiosk ........................................................................ Ôçë./Tel.: 6974 020753 ..................................... 175 Áóêýöïõ Óöáêßùí - Askyfou Sfakia ËåõêÜ ¼ñç Ðáñáäïóéáêüò Öïýñíïò - Lefka Ori Bakery .................................................. Ôçë./Tel.: Âßëëá ÃáëÜôåéá - Villa Galatia .............................................................................................. Ôçë./Tel.: Lefkoritis Resort .................................................................................................................... Ôçë./Tel.: ÊáðñÞò - Ðáñáäïóéáêüò Îõëüöïõñíïò - Kapris Bakery ................................................. Ôçë./Tel.: Êõíçã. êáé Óêïðåõô. ðåñéï÷Þ Óöáêßùí ÊñÞôçò - Sfakia Hunting area ............................ Ôçë./Tel.:

4 ×áíéÜ

28250 95230 ..................................... 175 6974 873408 ..................................... 176 28250 95455 ..................................... 177 28250 95202 ..................................... 178 6977 444959 ..................................... 179


ºìâñïò Óöáêßùí - Imvros Sfakia Êáëçíþñéóìá Ðáñ. Ôáâ. - Åíïéê. ÄùìÜôéá - Kalinorisma Tavern & Rooms .................... Ôçë./Tel.: 28250 95253 ..................................... 180 ÖñáãêïêÜóôåëëï - Fragokastello ÐÝôñéíåò Âßëëåò - Åíïéêéáæüìåíåò êáôïéêßåò - Petrines Villes .......................................... Ôçë./Tel.: 28250 91196 ..................................... 183 Fata Morgana ÊáöÝ - ÔáâÝñíá - Fata Morgana Cafe - Tavern ......................................... Ôçë./Tel.: 28250 92074 ..................................... 184 Captain Ôom Apartments ..................................................................................................... Ôçë./Tel.: 28250 92000 ..................................... 184 ÊáëáìÜêé Êõäùíßáò - Kalamaki Kydonia Porto Kalamaki Îåíïäï÷åßï - Äéáìåñßóìáôá - Hotel - Apts .............................................. Ôçë./Tel.: Oassi Tavern - Restaurant - ¼áóç ÔáâÝñíá - Åóôéáôüñéï ................................................ Ôçë./Tel.: Kyano ÊáöÝ- Åóôéáôüñéï – Cafe - Restaurant .................................................................... Ôçë./Tel.: Savvy Bar Restaurant ........................................................................................................... Ôçë./Tel.: Elena Hotel - Îåíïäï÷åßï ..................................................................................................... Ôçë./Tel.: Hotel Akasti ............................................................................................................................ Ôçë./Tel.: Kalamaki Restaurant ............................................................................................................. Ôçë./Tel.: ÓáëáâáíôÝò ÔáâÝñíá - Salavantes Tavern ......................................................................... Ôçë./Tel.:

28210 28210 28210 28210 28210 28210 28210 28210

ÐëáôáíéÜò - Platanias Akti Restaurant - Bar ............................................................................................................. Ôçë./Tel.: Olive tree Åóôéáôüñéï - Olive tree Restaurant .................................................................... Ôçë./Tel.: Metaxia’s Ïéêïãåíåéáêü Åóôéáôüñéï - Metaxia’s Restaurant ............................................. Ôçë./Tel.: ÁäñÜ÷ôé ÐáñáäïóéáêÞ ÊñçôéêÞ ÔáâÝñíá - Adraxti Traditional Tavern ............................ Ôçë./Tel.: ÁíáôïëéêÜ Ôçò ÅäÝì ÔáâÝñíá - Anatolika tis Edem Tavern ............................................. Ôçë./Tel.:

28210 60694 ..................................... 195 28210 68840 ..................................... 196 28210 60223 ..................................... 197 6992 559929 ..................................... 198 6992 559929 ..................................... 198

32990 - 32990 ....................... 185 60050 ..................................... 186 60057 ..................................... 187 60338 ..................................... 187 61060 ..................................... 188 31352 ..................................... 192 33100 ..................................... 193 29880 ..................................... 194

ÌÜëåìå - Maleme Øçôïðùëåßï Ï Ãýñïò Ôïõ ÌÜëåìå - O Gyros tou Maleme Grill ...................................... Ôçë./Tel.: 28210 62920 ..................................... 199 ÊïëõìâÜñé - Kolymvari Åõôõ÷ßá Åóôéáôüñéï - Eftichia Restaurant ........................................................................... Ôçë./Tel.: Ãõáëüò ØáñïôáâÝñíá - Gialos Fish Tavern ...................................................................... Ôçë./Tel.: Ðáëéü Áñ÷ïíôéêü ÔáâÝñíá - Ìðáñ - Palio Archontiko ....................................................... Ôçë./Tel.: ¸í. Áãñ. Óõí. Êõäùíßáò ÊéóóÜìïõ-Õð. Êïëõìâáñßïõ-Agricultural Assoc. ..................... Ôçë./Tel.: Áfrata Villas ............................................................................................................................ Ôçë./Tel.:

28240 22777 ..................................... 201 28240 22234 ..................................... 202 28240 22124 ..................................... 203 28240 22448 ............................. 204-205 6977 314441 ..................................... 208

ÐáëáéÜ Ñïýìáôá - Palaia Roumata Áãñïô. Óõíåôáéñéóìüò Ãõíáéêþí - Women’s Agricultural Assoc. ..................................... Ôçë./Tel.: 28240 41160 ............................. 210-211 Ðáëáéü÷ùñá - Paleochora Camping Paleochora ............................................................................................................ Ôçë./Tel.: Âëçóßäçò ÏéêïäïìéêÞ Åôáéñßá - Vlissidis Construction company .................................... Ôçë./Tel.: Castello Cafe bar .................................................................................................................. Ôçë./Tel.: Viena äéáìåñßóìáôá & äùìÜôéá - Viena Rooms ................................................................. Ôçë./Tel.: Blue Paradiso Bungalows & Rooms ................................................................................... Ôçë./Tel.: Óïýðåñ ÌÜñêåô Âëçóßäç - Vlissidis Super Market ............................................................ Ôçë./Tel.: Camping Grammeno Beach ................................................................................................ Ôçë./Tel.: ÌÝèåîéò ÊñçôéêÞ ÐáñáäïóéáêÞ ÔáâÝñíá - Methexis Tavern ........................................... Ôçë./Tel.:

28230 41120 ..................................... 215 6972 997057 ............................. 216-217 28230 41143 ..................................... 218 28230 41478 ..................................... 218 28230 41744 ..................................... 219 28230 41640 ............................. 220-221 28230 42125 ..................................... 222 28230 41431 ..................................... 223

ÓÝìðñùíáò Óåëß ÔáâÝñíá - Êáöåíåßï - Seli Tavern ............................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 77742 ..................................... 227 ÍÝá Ñïýìáôá- Nea Roumata ÍÝá Ñïýìáôá ÔáâÝñíá ......................................................................................................... Ôçë./Tel.: 28210 77937 ..................................... 229 Êßóóáìïò - Kissamos Peli Îåíïäï÷åßï - Peli Hotel ................................................................................................. Ôçë./Tel.: Ïéíïðïéåéï ÐíåõìáôéêÜêç - Pnevmatikaki Winery .............................................................. Ôçë./Tel.: Îåíïäï÷åßï Äåëößíé - Delfini Hotel ...................................................................................... Ôçë./Tel.: ØáñïôáâÝñíá Ï Óôçìáäþñçò - Stimadoris Fish Tavern .................................................. Ôçë./Tel.: Áñåôïýóá ÔáâÝñíá - ïõæåñß - Aretousa Tavern ................................................................. Ôçë./Tel.: Gamers Internet Cafe ............................................................................................................ Ôçë./Tel.: Aqua Cafe bar ....................................................................................................................... Ôçë./Tel.: Ðáñáäïóéáêü Áñôïðïéåßï ï ×áéñÝôçò – Chairetis Traditional Bakery ............................. Ôçë./Tel.:

28220 28220 28220 28220 28220 28220 28220 28220

23223 ..................................... 234 31740 ..................................... 235 23390 ..................................... 236 22057 ..................................... 237 23569 ..................................... 238 22112 ..................................... 239 23324 ..................................... 240 22088 ..................................... 241

ÖáñÜããé Ôïðïëßùí - Áãßá Óïößá - Faraggi Topolion - Aghia Sofia Romantza ÔáâÝñíá - ÊáöÝ - Romantza Tavern-Cafe ........................................................ Ôçë./Tel.: 28220 51709 ..................................... 244 ¸ëïò - Elos Ôï Ðáñáäïóéáêü-ØçóôáñéÜ-Åóôéáôüñéï - Paradosiako Grill-Restaurant ........................ Ôçë./Tel.: 28220 61557 ..................................... 245 ÊáôóïìáôÜäù - Katsomatado ÔáâÝñíá Ïé Ìýëïé - Myli Tavern .......................................................................................... Ôçë./Tel.: 28220 51435 ..................................... 246 ×ñõóïóêáëßôéóóá - Chrysoskalitissa ÎáóôåñéÜ ÐáñáäïóéáêÞ ÔáâÝñíá - Xasteria Tavern .......................................................... Ôçë./Tel.: 28220 61557 ..................................... 248 Ãëõêåñßá Åíïéêéáæüìåíá ÄùìÜôéá - ÔáâÝñíá - Glykeria Rooms - Tavern ....................... Ôçë./Tel.: 28220 61292 ............................. 250-241

×áíéÜ 5


ÊñÞôç ÊñÞôç ðïëëÜ ìïõ ñüãéáóåò, êáíßóêéá êáé ðáíÝñéá ì’ áóôü÷áóôá ô´ áóþôåøá êáé öýãá ìïõ áð ôá ÷Ýñéá Êáé ôþñá ðïõ öôáîå ï êáéñüò ôï ÷ñÝïò íá ðëåñþóù Èùñþ äåí Ý÷ù ôßðïôå äéêü ìïõ íá óïõ äþóù. Ëßãá ëïõëïýäéá ìïíá÷Ü, ðÜëé áðü ôá äéêÜ óïõ, ðïõ ìÜæùîá óáí Þñ÷ïõìïõ óôá ðáôñïãïíéêÜ óïõ. Êáé óôá öåñíá ðáóß÷áñïò, öñÝóéêá êáé äñïóÜôá Ìá ðÝñáóá êáêïôïðéÝò êáé ðÝóá ìïõ óôç óôñÜôá. Êé áí Þôáí þñá ôá÷õíÞ íÜ÷ù êáéñü íá ôñÝîù, Èá ãýñéæá óôçí åîï÷Þ Üëëá íá óïõ ìáæÝøù. Ìá âñÜäõáóå êáé ìü÷ñéáóå êé ç ìÝñá ìðëéü ìéóåýãåé Êé ï ôüðïò êáêïôñÜ÷áëïò êáé ðïéïò íá ôá ãõñåýãåé. Ãé áõôü êé åãþ óïõ ìÜæùîá ðñß÷ïõ íá âãïýí ô ‘ áóôÝñéá, ¼ôé ìðñïóôÜ ìïõ âñÝèçêå, ìçí Ýñèù ì’ Üäåéá ÷Ýñéá… ÊùóôÞò Öñáãêïýëçò Ôá Äßöïñá


ÅéóáãùãÞ ÅëÜôå íá ðåñðáôÞóïõìå óôá ×áíéÜ. Íá íéþóïõìå ôï ðñùéíü áåñÜêé óôï öõóéêü ëéìÜíé ôçò Óïýäáò ìå ôç ìåãÜëç êáé êáèïñéóôéêÞ ôïõ óõìâïëÞ óôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ. Íá äéáâïýìå ôá ðåñßðïõ 6 ÷ëì. ðïõ ìáò ÷ùñßæïõí áðü ôçí Ðüëç. Íá ãåìßóåé ôï ìÜôé ìáò áñ÷ïíôéÜ. Áñ÷ïíôéêÜ ðáëéþí åðï÷þí, ðáóðáëéóìÝíá ìå ôçí áßãëç êáé ôéò ìíÞìåò ôïõò. Íá áðïëáýóïìå ôïí ðñùéíü êáöÝ óôï ðáëéü ëéìÜíé. ÁñéóôåñÜ ï ÖéñêÜò ìå ôçí éóôïñßá ôïõ. ÌðñïóôÜ ï öÜñïò, äåîéÜ ôá Nåþñéá êáé ðßóù ôï ÊáóôÝëé ìå ôéò åíåôéêÝò êáé ôïõñêéêÝò ôïõ ìíÞìåò. Íá áêïýóïìå ôïí Þ÷ï ôçò ðüëçò. Íá èáõìÜóïìå ìéá ñõìïôïìßá, ìåßãìá ðáëéþí êáé óýã÷ñïíùí óôïé÷åßùí, ðïõ óõíèÝôïõí Ýíá áðüëõôá ëåéôïõñãéêü óýíïëï, ðáíÝìïñöï ãåìÜôï æùÞ. ¸íá üíåéñï íôõìÝíï ìå êñçôéêÞ ìïõóéêÞ, ëýñá, ëáïýôï, ñéæßôéêï. Êé’ýóôåñá äñüìï ãéá ôï ÁêñùôÞñé. Ôçò ÊñÞôçò ôï êïéìçôÞñéï. Åäþ êïéìÜôáé ï Ãßãáíôáò. ËéâÜíé êáé áãéïêÝñé êáé íôïõöÝêé ìáæß. ÌïíÝò ðáìðÜëáéåò, êÜóôñá ôùí áãþíùí êáé ôçò ËåõôåñéÜò. ÅëÜôå íá äéáâïýìå ôá âïõíÜ. Íá áêïýóïõìå ôï èñüéóìá ôùí äÝíôñùí óôç ÓáìáñéÜ, ôï ìðñïýóêï áÝñá ôïõ Ãêßãêéëïõ. Íá áðïëáýóïìå ôçí ðáãùìÝíç ñáêÞ, óôï ÖñáãêïêÜóôåëëï. Íá íéþóïìå óôï Áóêýöïõ ôùí áíèñþðùí ôçí ðåñç-

öÜíéá. Ìéá ðåñçöÜíéá, ðïõ ôïõò êñáôÜ æùíôáíïýò, áéþíåò ôþñá. Íá íéþóïìå ôçí ïìïñöÜäá ôïõ ôüðïõ óôéò Âñýóåò, íá áêïëïõèÞóïõìå óôï Óôýëï ôùí íåñþí ôï äñüìï. Êáé ôï âñÜäõ íá áðïëáýóïìå ôï ÷áíéþôéêï çëéïâáóßëåìá. ÅëÜôå ìÝóá áðü ôïýôï ôï âéâëßï, íá äåßôå ìå ôá äéêÜ ìáò ìÜôéá ôç ìáãåßá åíüò ÷þñïõ ðïõ äéáôçñåß ôçí ðáñÜäïóç, ôçí áñ÷ïíôéÜ, ôç ìáãåßá ôïõ, óôï ðÝñáìá ôùí áéþíùí. Íá æÞóïõìå ìå ôï ìïíáäéêü ôñüðï ôùí ×áíéùôþí. Íá êÜíïìå ôñüðï æùÞò ôçí åõãÝíåéá, ôï ÷ïñü, ôï ñéæßôéêï, ôï ôñáãïýäé. Íá ãåìßóïìå ôï ìÜôé ìå ôá ÷ñþìáôá ôçò èÜëáóóáò óôï ÅëáöïíÞóé, ôçí üóöñçóç ìå ôéò ìõñùäéÝò ôçò ÊéóóÜìïõ. Åßíáé ìáãåßá ôá ×áíéÜ. ¸íá áéþíéï ðáñáìýèé ðïõ óõíåðáßñíåé ôï íïõ. Ìéêñïß ãÞëïöïé ìå ôçí áéþíéá åëéÜ. ÂïõíÜ íôõìÝíá ìå ôïí Þ÷ï ôïõ ãåñáêïêïýäïõíïõ. ÌéêñÝò áììïõäéÝò óáí áãêáëéÝò ìå ôá äÝíôñá íá ðñïóêõíïýí ôï êýìá. Óå ôïýôï ôïí êáìâÜ Ýíáò ëáüò, ðïõ äéá÷ñïíéêÜ ìÜ÷åôáé ãéá ôç ëåõôåñéÜ êáé ôçí ðñïêïðÞ. ÁêïëïõèÞóôå ôá ÷íÜñéá ôçò æùÞò. Áðïëáýóôå ôï óÞìåñá åíüò ôüðïõ ðïõ ìåôáöÝñåé óôéò ðëÜôåò ôïõ, Ýíá ðïëéôéóìü, ðïõ äå èá ôåëåéþóåé ðïôÝ. Êáëþò Þñèáôå óôïí ðáñÜäåéóï.


Íïìüò ×áíßùí

Ðáñáëßá ÍÝáò ×þñáò Nea Chora Seaside

Ôï äõôéêüôåñï ôìÞìá ôçò ÊñÞôçò êáôáëáìâÜíåé ï íïìüò ×áíßùí. Ç ÝêôáóÞ ôïõ öôÜíåé ôá 2375 ôåô. ÷ëì. Áðü áõôÜ ôá 1476 ôåô. ÷ëì åßíáé ïñåéíÞ ðåñéï÷Þ, ðïõ ôç äéáó÷ßæïõí ðáíÝìïñöá öáñÜããéá, ìå êõñßáñ÷ç âëÜóôçóç áõôÞ ôùí ðåýêùí êáé ôùí êáóôáíéþí. ÊÜðïõ êÜðïõ óå ìéêñÝò êïéëÜäåò, ïé ðïñôïêáëåþíåò, óêïñðïýí ôï ãëõêü ôïõò Üñùìá. Ïé êáôáêüñõöïé âñÜ÷ïé ãÝñíïõí êáé óâÞíïõí áðáëÜ óå èáõìÜóéåò áììïõäéÝò (Áãßá ÑïõìÝëç, ÓöáêéÜ, ×ñõóïóêáëßôéóóá). Ôï âüñåéï ìÝñïò ôïõ íïìïý, öéëïîåíåß ôç ìåãÜëç ðåäéÜäá ôùí ×áíßùí, ðïõ ôçí êõêëþíïõí ðñïóôáôåõôéêÜ, áðü ôéò ôñåéò ðëåõñÝò, ôá ËåõêÜ ¼ñç. Óå ôïýôá ôá ãüíéìá ÷þìáôá, åõäïêéìïýí ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá 17.000.000 åëáéüäåíôñá ôïõ íçóéïý, äÜóç áðü ðïñôïêáëéÝò êáé áñêåôïß áìðåëþíåò. ÌåãÜëåò îåíïäï÷åéáêÝò ìïíÜäåò êôßæïíôáé ðáíôïý êáé óõãêñïôïýí ìéá ìïíáäéêÞ ôïõñéóôéêÞ õðïäïìÞ, éêáíÞ íá áíôáðïêñéèåß óôéò áðáéôÞóåéò ôùí ÷éëéÜäùí åðéóêåðôþí.

10 ×áíéÜ

Óðïõäáßïé ïéêéóôéêïß ðñïïñéóìïß óôï Íïìü, åßíáé ç Êßóóáìïò êáé ç Ðáëáéü÷ùñá. Ïéêéóìïß ìå óçìáíôéêÞ ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç. Ðñïïñéóìïß üðïõ ç ðáñÜäïóç, ç áõèåíôéêüôçôá, äéáôçñåß ôçí êõñßáñ÷ç èÝóç ôçò. Ôï Ýäáöïò ôïõ íïìïý ðáñïõóéÜæåé óçìáíôéêÝò åíáëëáãÝò. ×áìçëïß ãÞëïöïé, ðåäéÜäåò êáé ïñïðÝäéá, ÷áñÜäñåò, öáñÜããéá, ðáñáëßåò ìïíáäéêÝò, óõíèÝôïõí Ýíá ðïëý åíäéáöÝñïí áíÜãëõöï. ÊáëëéÝñãåéåò óçìáíôéêÝò, êôçíïôñïößá óôá ïñåéíÜ, ÷ëùñßäá êáé ðáíßäá ðëïýóéá, äéáèÝôåé ôïýôïò ï ÷þñïò. ÊÜóôñá, åêêëçóéÝò, ìïíáóôÞñéá, óçìáíôéêÜ óðáñÜãìáôá éóôïñéêþí ôüðùí, éóôïñßá ðáìðÜëáéá. Óôï íïìü áíÞêåé ç Ãáýäïò, ôï íçóß ôçò Êáëõøþò. Ôï áíèñþðéíï óôïé÷åßï óåâÜóôçêå ôçí áõèåíôéêüôçôá ôïõ ÷þñïõ. ÄéáôÞñçóå ôá ðñùôïãåíÞ ôïõ óôïé÷åßá êáé ðÜíù ó´ áõôÜ äçìéïýñãçóå. ÖéëéùìÝíïò, ï ×áíéþôçò ìå ôç ãç ôïõ, óõíå÷ßæåé ôç äéáäñïìÞ ôïõ óôïõò áéþíåò, ÷ùñßò ïéêéóôéêÝò Þ


Üëëåò õðåñâïëÝò. Åßíáé ðñïéêéóìÝíá áðü ôç öýóç ôá ×áíéÜ. Ï åðéóêÝðôçò ãßíåôáé ìÝñïò åíüò óçìáíôéêïý ðïëéôéóìïý, ôçò ðáñÜäïóçò, ôçò êáèçìåñéíüôçôáò. Åäþ äå íéþèåéò îÝíïò. Åßóáé ìÝñïò ôçò êïéíùíßáò. ÓõììåôÝ÷åéò êáé áðïëáìâÜíåéò. Åñùôåýåóáé ôç öýóç êáé ôïõò áíèñþðïõò. Ï ÷þñïò åðéäñÜ êáôáëõôéêÜ ðÜíù óïõ. Óôçí Áíþðïëç ôïõ âïõíïý êáé ôçò éóôïñßáò, óôï ÅëáöïíÞóé ôçò ìíÞìçò êáé ôùí ÷ñùìÜôùí. Óôçí Êßóóáìï ôïõ âéïëéïý, ôùí ìõñéóôéêþí, ôçò ðáñÜäïóçò. Óôá ×áíéÜ ôùí ìíçìåßùí êáé ôçò áñ÷ïíôéÜò, åóý åßóáé ï ðñùôáãùíéóôÞò. Ïé ðëïýóéåò åíáëëáãÝò ôïõ ôïðßïõ, ôá óçìáíôéêÜ áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá, ôá ðåñßöçìá ìïíáóôÞñéá ðïõ âñßóêïíôáé öõôåìÝíá ðáíôïý, ôá åíåôéêÜ, âõæáíôéíÜ êáé éóôïñéêÜ ìíçìåßá, ðëïõôßæïõí ìéá õðÝñï÷ç åíäï÷þñá êáé äçìéïõñãïýí Ýíá Üêñùò åíäéáöÝñïí ãéá ôïí åðéóêÝðôç óýíïëï. Ç óõãêïéíùíßá óôï åóùôåñéêü ôïõ íïìïý, ãßíåôáé ìå ëåùöïñåßá ôïõ ÊÔÅË, åíþ êáÀêéá åíþíïõí ôá íüôéá ðáñÜëéá ìåôáîý ôïõò êáé ìå ôï íçóß Ãáýäï, ôï íïôéüôåñï ôçò Åõñþðçò. Áðü ôï áåñïäñüìéï ôïõ Áêñùôçñßïõ, 15 ðåñßðïõ ÷ëì áðüóôáóç áðü ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí, ãßíïíôáé óõ÷íÝò ðôÞóåéò êáèçìåñéíÜ ðñïò ôçí ÁèÞíá êáé ôç Èåóóáëïíßêç, åíþ ôï Êáëïêáßñé ïé ðôÞóåéò áðü ôï åîùôåñéêü ìåôáöÝñïõí ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò. Áðü ôï ëéìÜíé ôçò Óïýäáò, ôï ìåãáëýôåñï öõóéêü ëéìÜíé ôçò ÅëëÜäáò, ðëïßá óõíäÝïõí ôï íçóß ìå ôïí ÐåéñáéÜ êáèçìåñéíÜ. ÕðÜñ÷ïõí áêüìá

ôïðéêÝò óõíäÝóåéò áðü ôï ÊáóôÝëé ÊéóóÜìïõ ìå ôçí Ðåëïðüííçóï êáé ðïëëÜ íçóéÜ ôïõ Áéãáßïõ, êõñßùò ìå ôá Êýèçñá êáé ôá Áíôéêýèçñá. Ä ââëÝðù ëÝ Þô óáí ÝÝíá ðñÜãìá ñ é Äåí ôçíí Ê ÊñÞôç ãñáöéê êáéé ÷ ãå ô ÁõóôçñÞ Þ ååßí’ ç ììïñöÞ ôçò. çò êü ÷áìïãåëáóôü. Ó ì í áðü ôïí áãþíá á á êêáé ôïí ïí ðüíï. üí ¼ðïéïò ïéïò ÓêáììÝíç ã ô ô å áß í ãíùñßæåé ôçí ôñáãéêÞ éóôïñßá ôùíí ôåëåõôáßùí áé ïý ôïõ ô íçóéïý, ç å áé üôáí áí áéþíùí áõôïý êáèçëþíåôáé á áëïãß ô ôï ô ëõóóáëÝï ó ïá ã á ðÜíù ð í ó’’ áõôÞ á ô áíáëïãßæåôáé áãþíá ô ãç, áíÜìåóá Üì ó óôïí Üíèñùðï ùð ðïõ ð ììÜ÷åôáé ô ãéá ôç ô ååëåõèåñßá õ å ôôïõ êáé óôïí ó ï êáôáðéåóôÞ ê á ô ðïõ ð ìáßá ôçí í é ãéá éá ííá ôïí ï óõíèëßøåé. ó è ßøå ÁëëÜ Ü ïïé Êñçôéêïß, çô ï , íåôáé ó ëçñ ì é áðü ôïíí áãþíá, ãþí ëáßìáñãïé áñ óêëçñáãùãçìÝíïé ãé æùÞ, ôçí çí êáôáðßíïõí áô ï óáí Ýíá ðïôÞñé ï é äñïä ãéá ó ñ íåñü. óåñü « ïõ öÜíçêå Üí ùÞ, ðáððïý;» áð ïý;» ññþôçóá ç «Ðùò óïõ ç ææùÞ, ì ìÝñá ì ÝÝíá ãÝñï Êñçôéêü, ñ ü, åêáôï÷ñïíßôç, í ìéá ãåì ï ðáëéÝò ò ðëçãÝò, ò, ôõöëü. ô ëü. Æåóôáßíïíôáí Æå ô ìÜôï óôïíí Þëéï, êïõêïõâéóôüò ê ê â ô óôï ô êáôþöëé áô é ôçò çò êáëýâáò ò Þëéï, ô ¹ôáíí ðåñÞöáíïò Þö ïò óô’ô áõôéÜ, áõô üðùò ëÝìå Ý óôçí ó çí ôïõ. Ê ê å êáëÜ. ë Ôïïõ åðáíÝëáâá ð Ý çí ÊñÞôç. Äåí Üêïõå ôçí å ó «Ðùò óïõ öÜíçêå í å ç ìåãÜëç å õ æùÞ, ù åñþôçóç: óïõ ô åêáôü ê ü óóïõ ÷ é ð ð ôá ÷ñüíéá, ðáððïý;» áí ÝÝíá á ðïôÞñéé äñïóåñü ñ å íåñü» ñ ìïõ áðÜíôçóå. ð ô – Óáí « áé äéøÜò ä üì ðáððïý;» «Êáé áêüìá Ó üô á ôï ÷ ñ. ÓÞêùóå áðüôïìá ÷Ýñé. « áô üò ðïõ õð é öþ«ÊáôáñáìÝíïò áõôüò ðéá äå äéøÜåé» í . íáîå. Áõ ß åßíáé ïé Êñçôéêïß. ñ ô ï Ðùò íá á ìç ì ôïõò ïõ êÜíù Ü Áõôïß ó ï óýìâïëï; Íß áæ ô Íßêïò ÊáæáíôæÜêçò


ÃåùãñáöéêÜ óôïé÷åßá

Ôï áíÜãëõöï ôïõ íïìïý ×áíßùí, åßíáé ôï áíÜãëõöï ôïõ íçóéïý ôçò ÊñÞôçò, ç ïðïßá ôÝìíåôáé áðü Ä ðñïò Á áðü ìéá óõíå÷üìåíç ïñïóåéñÜ, ç ïðïßá óôïëßæåôáé áðü êïéëÜäåò, éóèìïýò êáé öáñÜããéá. Óå ôïýôç ôçí ðåñéï÷Þ, ïé ïñåéíïß üãêïé, êáëýðôïõí ó÷åäüí ïëüêëçñï ôï êåíôñéêü êáé íüôéï ôìÞìá ôïõ íïìïý êáé êáèñåðôßæïíôáé óôç èÜëáóóá. ÊåíôñéêÞ ïñïóåéñÜ ôïõ íïìïý åßíáé ôá ËåõêÜ ¼ñç, ìå ðïëëÝò êïñõöÝò ôïõò íá õðåñâáßíïõí ôï ýøïò ôùí 2000 ì. ÑÞãìáôá, äéáâñþóåéò êáé ìåôáêéíÞóåéò êáôáêüñõöåò ôïõ åäÜöïõò, äçìéïýñãçóáí óôá ËåõêÜ ¼ñç, ôÜöñïõò, êïéëÜäåò êáé öáñÜããéá, ìå êõñßáñ÷ï ôï öáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò. Äõôéêüôåñá, ó÷çìáôßæåôáé ôï äåýôåñï ìåãÜëï öáñÜããé ôçò ðåñéï÷Þò ôï öáñÜããé ôçò ºìâñïõ, ìÞêïõò 7 ÷ëì, ðëÜôïõò ìÝ÷ñé 2 ìÝôñùí êáé ýøïõò 300. Ïé ÷áìçëüôåñåò ðåñéï÷Ýò ôïõ íïìïý, âñßóêïíôáé óôï âüñåéï ôìÞìá, ìå êõñßáñ÷åò ôéò ðåäéÜäåò ôïõ Êáóôåëéïý, óôá äõôéêÜ ôùí ×áíßùí, óôï êÝíôñï êáé ôïõ Áðïêüñùíá óôá ÁíáôïëéêÜ. ÊïéëÜäåò

12 ×áíéÜ

êáé ïñïðÝäéá óôïëßæïõí ôéò øçëüôåñåò ðåñéï÷Ýò ôïõ íïìïý, üðùò ôï ðåñßöçìï ïñïðÝäéï ôïõ Ïìáëïý óôá ÂÄ ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí, ôï ëåêáíïåéäÝò ïñïðÝäéï ôïõ Áóêýöïõ óôá áíáôïëéêÜ, êáèþò êáé ç êáôÜöõôç êïéëÜäá ôçò ÊáíôÜíïõ. ÌåãÜëá õäÜôéíá ñåýìáôá äåí õðÜñ÷ïõ óôï íïìü, óå áíôßèåóç ìå ôéò ðïëõÜñéèìåò ðçãÝò, ïé ïðïßåò óõíäÝïíôáé ìå ôçí ôåñÜóôéá ëåêÜíç áðïññïÞò ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí, åíþ åìöÜíéóç ôïõ õäñïöüñïõ ïñßæïíôá áðïôåëåß ç ìïíáäéêÞ Ëßìíç ôïõ ÊïõñíÜ. Ôï êëßìá ôïõ íïìïý, áêïëïõèåß ôï áíÜãëõöü ôïõ. Ïé âñï÷ïðôþóåéò óôçí ðåñéï÷Þ åßíáé ïé ðåñéóóüôåñåò óôçí ÊñÞôç, ãéáôß ôá õãñÜ ñåýìáôá ôïõ Éïíßïõ áé÷ìáëùôßæïíôáé áðü ôá ËåõêÜ ¼ñç. Óå ôïýôï ôï ãåãïíüò Üëëùóôå, ïöåßëïíôáé êáé ïé ðïëëÝò ðçãÝò ôïõ íïìïý. Óôç ÷áìçëÞ æþíç, ôï êëßìá åßíáé åîáéñåôéêÜ Þðéï, ìå ÷áìçëüôåñç èåñìïêñáóßá óôá ×áíéÜ íá åßíáé -1ï C, üìùò óôá ïñåéíÜ, ãßíåôáé áñêåôÜ äñéìý.


Ïéêïíïìßá Ï íïìüò ×áíßùí, åßíáé ï ðëÝïí áíåðôõãìÝíïò ïéêïíïìéêÜ êáé ðëïõóéüôåñïò íïìüò ôçò ÊñÞôçò, ìåôÜ ôï íïìü ôïõ Çñáêëåßïõ. Ç ïéêïíïìßá ôïõ, âáóßæåôáé êõñßùò óôç ãåùñãßá ìå óðïõäáéüôåñá ðñïúüíôá, ôï åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò åëáéüëáäï, ôá åóðåñéäïåéäÞ, ôï êñáóß. Óçìáíôéêü åéóüäçìá áðïëáìâÜíïõí ïé ×áíéþôåò, áðü ôçí êôçíïôñïößá. Ç ÷ëùñßäá ôïõ íïìïý, ôñÝöåé ôá áéãïðñüâáôá, ðïõ ðñïóöÝñïõí êñÝáò Üñéóôçò ðïéüôçôáò, êáèþò êáé ôá ìïíáäéêÜ ÷áíéþôéêá ôõñéÜ. Ç ãñáâéÝñá, ç ìõæÞèñá, ôï ÷áíéþôéêï êåöáëïôýñé, êïóìïýí ôá ôñáðÝæéá ôùí ×áíéùôþí êáé ðñïóöÝñïíôáé óôá êáëýôåñá êáôáóôÞìáôá. ÕðÝñï÷á åßíáé êáé ôá êñáóéÜ ôïõ íïìïý. ÌéêñÝò Þ ìåãáëýôåñåò âéïôå÷íßåò, ìå ðáñáäïóéáêÝò óõíôáãÝò, ðáñÜãïõí ôï ðåñßöçìï êñçôéêü ðáîéìÜäé êáé ôá Üëëá ðñïúüíôá æýìçò, ëé÷ïõäéÝò áéþíùí ãéá ôç ÷áíéþôéêç ïéêïãÝíåéá. Ï ôïõñéóìüò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, Ý÷åé áëìáôþäç áíÜðôõîç. Ç ìïíáäéêÞ öýóç ôïõ íïìïý, ïé ðáñáëßåò, ôá öáñÜããéá, ïé ïñåéíÝò äéáäñïìÝò áðïôåëïýí ôïí êáìâÜ ðïõ ðÜíù ôïõ ó÷çìáôßæåôáé ìéá óçìáíôéêÞ ôïõñéóôéêÞ ðñüôáóç, ðïõ ãßíåôáé áñåóôÞ óå ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò áðü üëç ôç ãç. Ôá ìíçìåßá, ôá ìïõóåßá, ïé ìïíÝò, äéáôçñïýíôáé Üñéóôá êáé óõìðëçñþíïõí ôç ìáãåßá ôïõ öõóéêïý ôïðßïõ. Ç Ýìöõôç ÷áíéþôéêç öéëïîåíßá óõìðëçñþíåé ôéò õðïäïìÝò.

ÅëéÜ êáé ëåìïíéÜ, ìÞëá êáé êÜóôáíá êáé áãñßìéá ðåñÞöáíá. ¹ëéïò êáé öþò êáé ìéá ãÞ ðïõ êáñðßæåé ðëïýôï óôïõò áéþíåò. Olive and lemon-tree, apples and chestnuts and wild animals. Sun and light on a land that blossoms wealth through the ages.

×áíéÜ 13


Éóôïñßá - Áñ÷áéïëïãßá ôùí ôåëåõôáßùí åôþí, áðÝäåéîáí ÷ùñßò êáìéÜ áìöéâïëßá, ðùò ï Ìéíùéêüò ðïëéôéóìüò Þôáí åíéáßïò êáé óõíåðþò åß÷å åîáðëùèåß êáé óôç äõôéêÞ ÊñÞôç. Ìå ôïí áðïéêéóìü ôçò ÊñÞôçò êáôÜ ôç ÕóôåñïìéíùéêÞ ðåñßïäï êáé ôçí ðýêíùóç ôçò åðéêïéíùíßáò ìå ôçí Ðåëïðüííçóï, äçìéïõñãÞèçêáí åõíïúêüôåñïé üñïé ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò ôùí ×áíßùí, ãéá ôïýôï êáé ï ðïëéôéóìüò ôçò åðï÷Þò, ðáñïõóßáóå îå÷ùñéóôÞ Üíèçóç óå ó÷Ýóç ìå ôçí õðüëïéðç ÊñÞôç. Ç êÜèïäïò ôùí ÄùñéÝùí, áíÝêïøå ôçí áõôÞ, êáèþò ïé êÜôïéêïé êáôÝöõãáí óôá ïñåéíÜ êáé ï ðëçèõóìüò åëáôôþèçêå.

Ôá ðáëáéüôåñá ß÷íç ôïõ Áíèñþðïõ óôï íïìü ×áíßùí, óýìöùíá ìå ôá ìÝ÷ñé óÞìåñá ãíùóôÜ óôïé÷åßá, áíÜãïíôáé óôçí Ðñþéìç åðï÷Þ. ÓçìáíôéêÜ åõñÞìáôá óôï ÷ùñéü ÁöñÜôá êáé ìéá åã÷Üñáêôç âñá÷ïãñáößá óôï ÷ùñéü ÁóöÝíôïõ, áðïäßäïíôáé óå ðáëáéüôåñåò åðï÷Ýò. Ïé Üíèñùðïé ôçò ðåñéï÷Þò, êáôïéêïýóáí óå óðÞëáéá, éäßùò êáôÜ ôéò ðñþôåò öÜóåéò ôçò ÍåïëéèéêÞò åðï÷Þò. Ç ïéêïäüìçóç ôùí ïéêéóìþí, åìöáíßóôçêå êáôÜ ôçí ¾óôåñç íåïëéèéêÞ åðï÷Þ. Óôá ðåñéóóüôåñá óðÞëáéá ôïõ Áêñùôçñßïõ Êõäùíßáò, óôá ÓðÞëáéá Åëëçíüóðçëéïò ÁöñÜôùí, ÊïõëéÝñç Ìõëùíéþí Êõäùíßáò, ÁãéÜ ÓïöéÜ Ôïðïëßùí ÊéóóÜìïõ, ÊåñÜ Óðçëéþôéóóá Âñõóþí Êõäùíßáò, Þñèáí óôï öùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ åõñÞìáôá ôçò åðï÷Þò. Óôï óõíïéêéóìü ÊáóôÝëé, óôç èÝóç ÂëçôÝò, êïíôÜ óôç Óïýäá êáé óôçí ðåñéï÷Þ ÊáëáèÜò Áêñùôçñßïõ, áíáêáëýöèçêáí ß÷íç Íåïëéèéêþí åãêáôáóôÜóåùí. ÓçìáíôéêÜ åõñÞìáôá

14 ×áíéÜ

Ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ, ïé ðáëéÝò ðüëåéò áíïéêïäïìÞèçêáí êáé äçìéïõñãÞèçêáí íÝåò. ÓçìáíôéêÝò ðüëåéò ôçò ðåñéï÷Þò Þôáí ç Áíþðïëéò, ç Áðïëëùíßá, ç ÁðôÝñá, ç ÁñáäÞí, ç ¸ëõñïò, ç ÊÜíäáíïò, ç Êßóóáìïò, ç Ëéóóüò, ç ÔÜññá, ç ÐïëõññÞíéá, ôá ÖáëÜóáñíá. Áðü ôç Ñùìáéïêñáôßá êáé Ýðåéôá ç ðåñéï÷Þ, áêïëïýèçóå ôçí ôý÷ç ôçò õðüëïéðçò ÊñÞôçò. ÁóðÜóôçêå ôïí ÷ñéóôéáíéóìü êáôÜ ôçí ðñùôïâõæáíôéíÞ ðåñßïäï, ôï 732 õðÞ÷èç óôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï, ôï 824 êáôåëÞöèç áðü ôïõò Óáñáêçíïýò, ôï 961 áðåëåõèåñþèçêå áðü ôïí Íéêçöüñï ÖùêÜ, óôñáôçãü ôïõ Âõæáíôßïõ. Ôï 1204 ïé óôáõñïöüñïé ôçí ðáñå÷þñçóáí óôïí ÂïíéöÜôåéï, åíþ áñãüôåñá ðÝñáóå óôïõò Åíåôïýò. Óôéò áñ÷Ýò ôïõ 16ïõ áé. ï ÊáíôáíïëÝïò áðü ôï ÊïõóôïãÝñáêï Óåëßíïõ, åðáíáóôÜôçóå áíåðéôõ÷þò, åíþ ôï 1645 ïé Ôïýñêïé áðïâéâÜóôçêáí óôï ÊïëõìðÜñé êáé êáôÝëáâáí ôá ×áíéÜ, ìåôÜ áðü ðïëéïñêßá 57 çìåñþí.


Áðü ôï ÄáóêáëïãéÜííç óôï ÈÝñéóï

ÄáóêáëïãéÜííçò: óýìâïëï ôïõ Áãþíá ãéá ëåõôåñéÜ - Daskalogiannis: symbol of the fight for freedom

Óýìöùíá ìå ôïõò ðáëéïýò ÷ñçóìïýò, ç ðïëõðüèçôç åëåõèåñßá ôïõ Åëëçíéóìïý åðñüêåéôï íá Ýñèåé áðü ôï ïñèüäïîï ãÝíïò ôùí Ñþóùí. Ôïýôç ç ðßóôç ôñáãïõäÞèçêå êáé êáëëéåñãÞèçêå áðü ãåíéÜ óå ãåíéÜ êáé áðü óôüìá óå óôüìá. ¼ôáí ìå ôç óõíèÞêç ÐáóóÜñïâéôò, ôïõ 1718, ç Âåíåôßá åãêáôÝëåéøå ôï Áéãáßï ÐÝëáãïò, ôï õðüäïõëï ãÝíïò ðßóôåøå óôç âïÞèåéá ôùí Ñþóùí. Áîßæåé íá áíáöÝñïìå ôçí Ýììåôñç «Éóôïñßáí ôùí êáôÜ ôçí Ïõããñïâëá÷ßáí ôåëåóèÝíôùí» ôïõ ìçôñïðïëßôç ÌõñÝùí Ìáôèáßïõ: «Åëðßæïìåí åéò îáíèÜ ãÝíç íá ìáò ãëõôþóïõí, íÜëèïõí áðü ôïí Ìüó÷ïâïí íá ìáò åëåõèåñþóïõí». Ï êáôÜðëïõò ôïõ ñùóéêïý óôüëïõ õðü ôïí Ïñëþö óôï Ïßôõëï, ìå ôïõò ÌáíéÜôåò óôçí ðñþôç ãñáììÞ, îåóÞêùóå ôï ÌïñéÜ. Ôçí ßäéá ÷ñïíéÜ, ï åìðïñïðëïßáñ÷ïò ÉùÜííçò

ÂëÜ÷ïò Þ ÄáóêáëïãéÜííçò, ýóôåñá áðü óõíåííüçóç ìå ôïõò áðåóôáëìÝíïõò ôçò Ñùóßáò, îåêßíçóå ôçí åðáíÜóôáóç óôá ÓöáêéÜ. Ôï êßíçìá åîáðëþèçêå êáé óôçí Êõäùíßá, óôïí Áðïêüñùíá êáé ¢ãéï Âáóßëåéï. ¼ìùò ç êáêÞ ðñïåôïéìáóßá ôïõ åã÷åéñÞìáôïò êáé ç Ýëëåéøç ðïëåìïöïäßùí, âïÞèçóå ôïõò Ôïýñêïõò óôçí êáôáóôïëÞ ôçò åîÝãåñóçò. Ïé åðáíáóôáôçìÝíïé ãíþñéóáí ôç öñßêç, ôéò óöáãÝò ôùí ãåñüíôùí êáé ôùí ãõíáéêüðáéäùí êáèþò êáé ôéò ëåçëáóßåò ôùí ðüëåùí êáé ôçò õðáßèñïõ. Ç Áíþðïëç, ç ÁñÜäáéíá êáé üëá ôá óöáêéáíÜ ÷ùñéÜ, ðÝñáóáí áðü öùôéÜ êáé ôóåêïýñé. Ï ÄáóêáëïãéÜííçò ìå 800 ðáëëçêÜñéá, áðïóýñèçêå óôá óöáêéáíÜ üñç, ðñïóðáèþíôáò üëï ôï Êáëïêáßñé êáé ôï Öèéíüðùñï, íá óõíå÷ßóåé ôïí áãþíá êáé íá ðñïóôáôåýóåé ôá ãõíáéêüðáéäá ðïõ âñéóêüôáí êïíôÜ ôïõ. Ôï áäéÝîïäï üìùò êáé ç ìç-Ýëåõóç ôïõ ñùóéêïý óôüëïõ, áíÜãêáóáí ôïí ÄáóêáëïãéÜííç íá ðáñáäïèåß óôïõò ôïýñêïõò, ëáìâÜíïíôáò ôçí åõèýíç. Ï ÐáóÜò ôïõ ×Üíäáêá ôïí Ýãäáñå æùíôáíü. “...ÁöÞóôå ôïíå íá ðåñíÜ, ðïõ ôù ×áíéþ ôç Ìðüñôá. Êáé íá öïñåß êáé ô’ Üñìáôá, üðùò ôá öüñéå ðñþôá.”... Ç êñçôéêÞ ìáíôéíÜäá öáíåñþíåé ôï óðáñáãìü ôùí Êñçôþí, ðïõ âëÝðïõí ôïí Þñùá íá ðåñíÜ áëõóïäåìÝíïò áðü ôçí ×áíéüðïñôá ôïõ Çñáêëåßïõ êáé áíáðïëåß ôïí ëåâÝíôç, áñìáôùìÝíï, ïðëáñ÷çãü. Ôá êáôïñèþìáôá ôïõ ÄáóêáëïãéÜííç åíÝðíåõóáí ôï 1786 ôïí ìðÜñìðáÐáíôæåëéü, Ýíáí áãñÜììáôï ôõñïêüìï ãéá íá óõíèÝóåé ôï ôñáãïýäé ôïõ Äáóêá-

×áíéÜ 15


Ç Üöéîç ôïõ Ðñßãêçðá Ãåùñãßïõ óôç Óïýäá óôéò 9/12/1898 Arrival of Prince George in Souda on 9/12/1898

ëïãéÜííç: “Åãþ ÐáóÜ äåí ðñïóêõíþ, ÓïõëôÜíï äåí ãíùñßæù êáé óôóé ìáäÜñåò ôù Óöáêéþ èá ðÜù íá ãõñßæù. Ãéáôß, êé áí åßìáé Óöáêéáíüò, ðáéäß ôçò ÊñÞôçò åßìáé êáé íá èùñþ ôóé Êñçôéêïýò, óôá âÜóáíá ðïíåß ìå.” Ç áðüöáóç ãéá ôïí îåóçêùìü ôïõ ãÝíïõò, âñÞêå Ýôïéìïõò ôïõò Êñçôéêïýò. Ç «Êáãêåëáñßá Óöáêßùí», ç óõíÝëåõóç ôùí åîå÷üíôùí Óöáêéáíþí, åîÝëåîå ôïõò áñ÷çãïýò êáé Üñ÷éóå ôéò åôïéìáóßåò. Ôï åíáñêôÞñéï ÓÜëðéóìá äüèçêå óôéò 14 Éïýíç ìå íßêç ôùí åðáíáóôáôþí óôï Ëïýëï ×áíßùí. Áêïëïýèçóå ôï ìÝíïò ôùí ôïýñêùí ðïõ Ýóôåéëå óôçí áã÷üíç åðéóêüðïõò, çãïýìåíïõò ìïíáóôçñéþí êáé Ýâáøå ìå áßìá ôï íçóß êáé ôá ×áíéÜ. Óôï «ÌåãÜëï ÊÜóôñï» ï ôïýñêéêïò ü÷ëïò äéÝðñáîå ôç ìåãáëýôåñç óöáãÞ ðïõ ãíþñéóå ç ÊñÞôç, ðïõ Ýìåéíå óôçí Éóôïñßá ìå ôï üíïìá «ìåãÜëïò áðåñíôÝò». Ïé íåêñïß åêåßíçò ôçò çìÝ-

16 ×áíéÜ

ñáò Ýöôáóáí ôïõò 800. Ç åðáíÜóôáóç ìå êÝíôñï ôá ÓöáêéÜ, åîáðëþèçêå óå üëï ôï íçóß êáé áíÝäåéîå óçìáíôéêÝò ìïñöÝò çñþùí. Ïíïìáóôïß Ýìåéíáí ï Ãåþñãéïò ÄáóêáëÜêçò, áíéøéüò ôïõ ÄáóêáëïãéÜííç, ï ÓÞöáêáò áðü ôïí Áðïêüñùíá, ïé ×Üëçäåò áðü ôï ÈÝñéóï. Ï Áéãõðôéáêüò óôñáôüò õðü ôïí Ìå÷ìÝô ÁëÞ, êáôÜöåñå íá êáôáðíßîåé ôçí åðáíÜóôáóç óôçí ÊñÞôç. Ôï 1830 ìå ôï Ðñùôüêïëëï ôïõ Ëïíäßíïõ, ç Âñåôáíßá, ç Ñùóßá êáé ç Ãáëëßá, áíáãíþñéæáí ôçí áíåîáñôçóßá ôïõ Åëëçíéêïý êñÜôïõò êáé óõã÷ñüíùò ðáñÝäéäáí ôçí ÊñÞôç óôïí Ìå÷ìÝô ÁëÞ. ¸ôóé, Üñ÷éæå ç ôåëåõôáßá êáé óðïõäáéüôåñç ðåñßïäïò ôçò ÊñçôéêÞò óêëáâéÜò. Êïñõöáßá ðåñßïäïò ôçò ÊñÞôçò õðÞñîå ç åðáíÜóôáóç ôïõ 1866-1869. Ç óõìðåñéöïñÜ ôùí Ôïýñêùí ïäÞãçóå óôï óêëçñüôåñï áíôáñôïðüëåìï ðïõ óôïß-


ãåñóç ôùí Êñçôéêþí (1889), áíÜãêáóå ôéò ìåãÜëåò äõíÜìåéò íá åðÝìâïõí êáé íá äçìéïõñãÞóïõí ôçí Áõôüíïìç ÊñçôéêÞ Ðïëéôåßá (1898-1913). Ïé áãþíåò êáé ôï áßìá ôüóùí êñçôéêþí, âñÞêáí ôç äéêáßùóç ôïõò óôéò 2 Íïåì. 1898, üôáí êáé ï ôåëåõôáßïò ôïýñêïò óôñáôéþôçò êáôÝâáóå ôçí çìéóÝëçíï. Ôßôëïò ôïõ Ðáôñéùôéêïý Äáíåßïõ Title of Patriotic Mortgage

÷éóå ðüíï êáé áßìá ðïëý. Åßíáé ç åðï÷Þ ôïõ «Êñçôéêïý ÆçôÞìáôïò» ðïõ óõíôÜñáîå ïëüêëçñï ôïí åëëçíéóìü êáé óõãêßíçóå ôçí åõñùðáúêÞ êïéíÞ ãíþìç. Ôï êáóôñïìïíÜóôçñï ôïõ Áñêáäßïõ Ýãéíå ç Ýäñá ôçò åðáíáóôáôéêÞò ÅðéôñïðÞò. Êáé üôáí óôéò 8 ÍïÝìâñç 1866, ç Êïõôóá÷åßëá, ôï ìåãÜëï êáíüíé ãêñÝìéæå ôçí ðýëç êáé ï ÃéáìðïõäïêùóôÞò Ýâáæå öùôéÜ óôçí ðõñéôéäáðïèÞêç, áêïëïýèçóå ç óöáãÞ ôùí 600 ãõíáéêüðáéäùí êáé ôùí 300 ðïëåìéóôþí ðïõ âñéóêüôáí óôç ìïíÞ. Ç áíáôßíáîç ôïõ Áñêáäßïõ, óõãêëüíéóå ôçí Åõñþðç êáé ôïí Åëëçíéóìü. ¼ðëá êáé ôñüöéìá Ýöôáóáí óôï íçóß êáé ç Ôïõñêßá, áíáãêÜóôçêå íá ðáñá÷ùñÞóåé ìå ôç óýìâáóç ôçò ×áëÝðáò, êáèåóôþò çìéáõôïíïìßáò. Ç íÝá üìùò åîÝ-

Ãñáììáôüóçìï ôçò åðáíáóôáôéêÞò êõâÝñíçóçò Èåñßóïõ Stamp of Therisos’ revolutionary government

Ç Üöéîç ôïõ Ðñßãêéðá Ãåþñãéïõ, äåõôåñüôïêïõ ãéïý ôïõ ÂáóéëéÜ ôçò ÅëëÜäáò, ùò ¾ðáôïõ ÁñìïóôÞ óôï íçóß, Ýöåñå óôï ðñïóêÞíéï ôç ìïñöÞ åíüò ðïëéôéêïý ðïõ óçìÜäåøå ôç íåüôåñç åëëçíéêÞ éóôïñßá. Ï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò, áíÝëáâå Õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò óôç íÝá ÊñçôéêÞ Ðïëéôåßá, áíáäåß÷ôçêå êïñõöáßá ðñïóùðéêüôçôá ôùí êñçôéêþí ðñáãìÜôùí êáé åíóÜñêùóå ôïõò ðüèïõò ôïõ ëáïý ôïõ ãéá Ýíùóç ìå ôçí ÅëëÜäá. Ç áõôáñ÷éêüôçôá ôïõ ÁñìïóôÞ ïäÞãçóå óôéò 10 Ìáñôßïõ 1905 óôçí Ýêñçîç ôçò åðáíÜóôáóçò ôïõ Èåñßóïõ, ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÅëåõèÝñéï ÂåíéæÝëï. Ç ðñïóùñéíÞ ÊõâÝñíçóç ðïõ óõãêñïôÞèçêå, öáíÝñùóå áìÝóùò ôïõò óêïðïýò ôçò. «Ðñþôïí êáé êýñéïí ìÝëçìá çìþí Ýóôù ç åðßôåõîçò ôïõ áðü áéþíáò åðéäéùêïìÝíïõ óêïðïý, ôçò Åíþóåùò ôçò ÊñÞôçò ìåôÜ ôçò ÅëåõèÝñáò ÅëëÜäïò». ¼ìùò ôï Êßíçìá óôï Ãïõäß, Ýöåñå ôï ÂåíéæÝëï óôçí ðñùèõðïõñãßá ôçò ÅëëÜäïò êáé êáèõóôÝñçóå ôç ëýóç ôïõ Êñçôéêïý æçôÞìáôïò. Áõôü Ýãéíå ìåôÜ ôç óõíèÞêç ôïõ Ëïíäßíïõ ôï 1913 êáé ìåôÜ ôïõò âáëêáíéêïýò ðïëÝìïõò, ç éóôïñßá èá åðéöõëÜîåé óôï ãéü ôïõ Øçëïñåßôç ôç ìÝãéóôç ôéìÞ ôçò ¸íùóçò ôçò ÊñÞôçò ìå ôçí ÅëëÜäá. Óôï öñïýñéï ôïõ ÖéñêÜ ðáñáäüèçêå ç ÅëëçíéêÞ óçìáßá óôïõò Êñçôéêïýò êáé õøþèçêå óôï äéçíåêÝò. Ôç óõìâïëéêÞ áõôÞ êßíçóç Ýæçóå ï õðÝñãçñïò áãùíéóôÞò ÌÜ-

×áíéÜ 17


íôáêáò ðïõ åß÷å ôçí ôéìÞ íá õøþóåé ôç ãáëáíüëåõêç óôïí éóôü ôçò. Óôïõ öñïýñéï üðïõ âáóáíßóôçêáí êáé ðÝèáíáí ÷éëéÜäåò ðáôñéþôåò, õøþèçêå ãéá ðÜíôá ôï óýìâïëï ôçò Åëåõèåñßáò. Ïé Êñçôéêïß ìå ôç óõíèÞêç ôçò ËùæÜíçò, õðïäÝ÷ôçêáí 8270 ïéêïãÝíåéåò ðñïóöýãùí ìå 33900 øõ÷Ýò. Ìå ôçí áíôáëëáãÞ ôùí ðëçèõóìþí, åãêáôÝëåéøáí ôï íçóß 33000 ôïõñêïêñçôéêïß ðïõ åãêáôáóôÜèçêáí óôá ìéêñáóéáôéêÜ ðáñÜëéá, êõñßùò óôï Áúâáëß. Ôåëåõôáßï çñùéêü êåöÜëáéï ôçò éóôïñßáò ôïõ íçóéïý, åßíáé ç ðåñßöçìç ÌÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò. Ôï ÌÜç ôïõ 1941, ïé Ãåñìáíïß èÝëçóáí íá õðïäïõëþóïõí ôïí êñçôéêü ëáü. ¸ñéîáí óôç ìÜ÷ç åðßëåêôåò áåñïìåôáöåñüìåíåò ìåñáñ÷ßåò, ôïõò ðåñßöçìïõò áëåîéðôùôéóôÝò. Ïé êñçôéêïß, ó÷åäüí Üïðëïé ìå ôïõò íÝïõò ðïëåìéóôÝò óôçí Áëâáíßá, ðïëÝìçóáí êáé äéÝëõóáí ôïõò Ãåñìáíïýò. Ï ÌÜëåìåò, ôï ÇñÜêëåéï, ï ÃáëáôÜò, ç ÁãéÜ, üëç ç

ÊñÞôç, Ýãéíå Ýíá èÝáôñï óõãêñïýóåùí. ×éëéÜäåò íåêñïß êáé åêôåëÝóåéò áêïëïýèçóáí ôçí õðïäïýëùóç ôïõ íçóéïý. Ï Áëéêéáíüò óôá ×áíéÜ, ç ÂéÜííïò óôï ÇñÜêëåéï, Ýãéíáí ôüðïé åêôåëÝóåùò ðáôñéùôþí. Ôï ñéæßôéêï ôçò åðï÷Þò ëÝåé: “×ßôëåñ íá ìç ôï êáõ÷çèåßò, ðùò ðÜôçóåò ôçí ÊñÞôç. ÎáñìÜôùôç ôçí Ýâñéêåò êáé ëåßðáí ôá ðáéäéÜ ôçò.” Óå êÜèå ãùíéÜ ôïõ íçóéïý êáé éäéáßôåñá ôùí ×áíßùí, ìíçìåßá ìáñôõñïýí ôéò óöáãÝò êáé ôïí ðüíï ôïõ êñçôéêïý ëáïý. Ôï ãåñìáíéêü íåêñïôáöåßï óôï ÌÜëåìå êáé ôï óõììá÷éêü óôç Óïýäá, öéëïîåíåß ôá ìíçìåßá ôùí ðåóüíôùí óôéò ìÜ÷åò ôçò åðï÷Þò. Ôï Üãáëìá ôïõ Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ óôçí ðëáôåßá ôïõ Èåñßóïõ The statue of Eleftherios Venizelos at Therisos square


Ç ‘Åíùóç ôçò ÊñÞôçò ìå ôçí ÅëëÜäá - Öùôï: Öéëïëïãéêüò Óýëëïãïò “ï ×ñõóüóôïìïò” Union of Crete with Greece - Photo: Literary Society “o Chrysostomos”

Åêáôüí ðåíÞíôá âÞìáôá Êáôçöïñßæïíôáò óôï Åíåôéêü ëéìÜíé ôùí ×áíéþí, óôï áñéóôåñü ìÝñïò õøþíåôáé ï ÖéñêÜò. ¸íá öñïýñéï ñéæùìÝíï óôçí Üêñç ôïõ ëéìáíéïý. Óôçí ðüñôá. Ëåò êáé öõëÜåé ôçí åßóïäï. ÁðïìåéíÜñé áëëïôéíþí åðï÷þí. ¹ñåìï ðéÜ. ÐåñÞöáíï, êáôáðþò ôïõ áîßæåé. ÈõìÜôáé. Ôï èáëáóóéíü áåñÜêé, öåñìÝíï áðü ôç èÜëáóóá, äñïóßæåé ôç ðåñéï÷Þ. Ôá êôßóìáôá êáôÜ ìÞêïò ôçò ðáñáëßáò, ðáëéÜ üëá, óõìðëçñþíïõí ôç ìáãåõôéêÞ åéêüíá. 1ç Äåêåìâñßïõ 1913. ¼ëá åßíáé Ýôïéìá. Ç ÊñÞôç Ý÷åé âÜëåé ôá êáëÜ ôçò êé åôïéìÜæåôáé ãéá ôç ìåãÜëç ãéïñôÞ. ¸÷åé âÜëëåé ôï áóçìïìÜ÷áéñï óôç ìÝóç ï êñçôéêüò, Ý÷åé ðéÜóåé ôçí ðéóôüëá Þ ôï ìá-

êñýêáíï, ü÷é ãéá íá ðïëåìÞóåé ôïýôç ôç öïñÜ, ìá íá ãéïñôÜóåé. Íá äéáëáëÞóåé ðùò Þñèå ç ëåõôåñéÜ. “Áíïßîáíå ïé ïõñáíïß êé ¢ããåëïé êáôåâÞêáí êé ç ÊñÞôç ìáò êé ç ìÜíá ôçò ÅëëÜäá áãêáëéáóôÞêáí.” Áéþíåò, ç ÊñÞôç ðÜëåõå ãéá í’ áðïôéíÜîåé ôï æõãü ôçò óêëáâéÜò áðü ôïõò äéÜöïñïõò êáôáêôçôÝò, ðïõ åß÷å óôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí. Åêáôüìâåò áìÝôñçôåò, èõóßåò Üðåéñåò, Ý÷ïõí óçìáäÝøåé ôïýôï ôïí ôüðï. 1ç ÄåêÝìâñç 1913. Óôáèìüò óôçí éóôïñßá ôïõ êñçôéêïý ëáïý. Ôï éåñüôåñï üíåéñï ôùí Êñçôþí, ðáßñíåé óÜñêá êáé ïóôÜ åäþ óôï ÖéñêÜ. Åßíáé ç ¸íùóç ôçò ÊñÞôçò ìå ôçí ÅëëÜäá.

×áíéÜ 19


Ç ÊñÞôç åßíáé Åëåýèåñç áðü ôï 1878. Ôüôå áðï÷þñçóáí ïé Ôïýñêïé êáôáêôçôÝò, åîáíáãêáóìÝíïé áðü ôéò äõíÜìåéò ôçò Åõñþðçò (Ñùóßá, Áããëßá, Ãáëëßá, Éôáëßá). ¼ìùò ïé ôÝóóåñåéò áõôÝò äõíÜìåéò, åðïöèáëìéïýóáí êÜèå ìéá ãéá ëïãáñéáóìü ôçò ôçí ÊñÞôç. ÐáñÝìåéíáí óôá ×áíéÜ ãéá áñêåôü äéÜóôçìá. Óôï íçóÜêé ôçò Óïýäáò, óá óýìâïëï ðñïóôáóßáò, ðáñÝìåéíáí ïé óçìáßåò ôùí îÝíùí. Ôçí ðñþôç üìùò ôïõ ÖëåâÜñç ôïõ 1913 Ýíá áããëéêü Üãçìá ôéò êáôÝâáóå. ÖéñêÜò. ¼ìïñöïò ôüðïò óÞìåñá. ÃáëÞíéïò. Ôüðïò ðåñéðÜôïõ êáé áíáøõ÷Þò ãéá íôüðéïõò êáé îÝíïõò. Ôüðïò îåêïýñáóçò. Ï ¹ëéïò áñãÜ-áñãÜ áíáôÝëëåé ôï ðñùß, ÷ñõóþíåé ôéò óôÝãåò, ôïõò ôïß÷ïõò. Ôá ðñþôá âÞìáôá áêïýïíôáé. ¹ñåìá üëá åäþ. ÃåìÜôá èýìçóåò. Ï ÖéñêÜò èõìÜôáé ôçí éóôïñßá ôïõ. Êôßóôçêå áðü ôïõò Åíåôïýò. ÔÝëåéï áñ÷éôåêôïíéêü äåßãìá. ÊôéóìÝíïò óå ÷ùìáôÝíéï ýøùìá ëßãùí ìÝôñùí. Äßðëá óôçí êåíôñéêÞ åßóïäï, õðÞñ÷å ï êÝñêåëïò. Ó’ áõôüí äÝíáíå ôç âáñéÜ áëõóßäá ðïõ Ýöñáæå ôçí ðüñôá ôïõ ëéìáíéïý. 1ç Äåêåìâñßïõ 1913. 2000 ÷ñüíéá êáôáêôçôþí. Ñùìáßïé 399, ¢ñáâåò 137 ÷ñüíéá, âåíåôóéÜíïé 463 ÷ñüíéá, Ôïýñêïé 231 ÷ñüíéá êáé Üëëïé êáé Üëëïé. 1ç Äåêåìâñßïõ 1913. ÌåãÜëç èáëáóóïôáñá÷Þ åðéêñáôåß. Ôï ÁâÝñùö óôá áíïé÷ôÜ êáôáóôüëéóôï. ÓðÝôóåò, ÐÜíèçñ, Áåôüò, äßðëá óôï åðéâáôéêü ÌõêÜëç. 300 åðéâÜôåò áðü ÁèÞíá êáé ÐåéñáéÜ, æïõí óôéãìÝò áíåßðùôçò ÷áñÜò. ×éëéÜäåò êñç-

20 ×áíéÜ

ôéêïß óôá ×áíéÜ. Êáâáëáñáßïé êáé ðåæïß, þñåò ðåñðÜôçìá ãéá íá äïõí ôçí Üöéîç ôïõ âáóéëéÜ êáé ôïõ ÂåíéæÝëïõ êáé íá æÞóïõí ôéò ìåãáëåéþäåéò óôéãìÝò. Ç áéìáôïâáììÝíç ÅëëÜäá áðü ôéò ìÜ÷åò ôïõ ‘12 - ‘13, Ý÷åé âÜëåé ôá êáëÜ ôçò êé åôïéìÜæåôáé íá áãêáëéÜóåé ôç ìåãÜëç ôçò êüñç, ôçí ÊñÞôç. Ï ÂáóéëéÜò Êùíóôáíôßíïò, ï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò, ï äéÜäï÷ïò Ãåþñãéïò ìå ôïí Ðñßãêéðá ÁëÝîáíäñï. Ï íáýáñ÷ïò Êïõíôïõñéþôçò, ç çãåóßá ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí, áíôéðñïóùðßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÂïõëÞò, åßíáé åäþ. Áóýëëçðôç åèíéêÞ óõãêßíçóç. Ïéêïäåóðüôåò åßíáé ïé ÊñÞôåò ðïëåìéóôÝò, ×áôæçìé÷Üëçò ÃéÜííáñçò, Áíáãíþóôçò ÌÜíôáêáò êáé ïëüêëçñïò ï Êñçôéêüò ëáüò. Äåí Ýìåéíå ìéêñüò Þ ìåãÜëïò êñçôéêüò, áãùíéóôÞò ôçò ìá÷üìåíçò ÊñÞôçò ðïõ íá ìçí Ýñèåé åäþ. Ç ðïìðÞ îåêßíçóå áðü ôïí Êáèåäñéêü íáü. ÓôñùìÝíç ìå ôñéáíôÜöõëëá ç äéáäñïìÞ. Áíïé÷ôÜ ôá ðáñÜèõñá. ÃåìÜôá êüóìï ôá ìðáëêüíéá. ÖôÜíïõí óôï ÖéñêÜ. Ï õðÝñãçñïò áãùíéóôÞò ÌÜíôáêáò, ôïõò õðïäÝ÷åôáé. Ç ÅëëçíéêÞ óçìáßá ðáñáäßäåôáé óôïí Êùí/íï. Êé åêåßíïò ôçí ðáñáäßäåé óôïõò êñÞôåò ïðëáñ÷çãïýò. Ï êüóìïò æçôùêñáõãÜæåé. Ôá êáíüíéá ôùí ðëïßùí ñß÷íïõí. Ïé êáëåóìÝíïé ðñï÷ùñïýí. Åêáôüí ðåíÞíôá âÞìáôá. ¸íá - Ýíá ôá óêáëéÜ. Êé ï éóôüò åêåß óôç èÝóç ôïõ. Ç óçìáßá êõìáôßæåé. ÁìÝôñçôåò óêéÝò ãýñù åßíáé ïé øõ÷Ýò ðïõ ðÝèáíáí óôá õðüãåéá ôïýôïõ ôïõ êÜóôñïõ. Ôï áßìá ôïõò äå ÷ýèçêå Üäéêá. Ï ÖéñêÜò óöñÜãéóå ôçí éóôïñßá ôïõ.


Ç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò

Ç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò áðïôåëåß ìéá óçìáíôéêÞ åíüôçôá ôçò éóôïñßáò ôïõ íçóéïý. Åßíáé ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêÜ Ýðïò ðïõ óöñÜãéóå ôçí éóôïñßá ôçò êáé óå ìåãÜëï âáèìü, ôçí Ýêâáóç ôïõ ´ Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ. Ç ìÜ÷ç ôïýôç Ýäåéîå ôï ÷áñáêôÞñá, ôï öñüíçìá êáé ôéò áñåôÝò ôïõ êñçôéêïý ëáïý. Ôçí êáëýôåñç ðåñéãñáöÞ, äßíåé ãéá ôç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò ï Íßêïò ÊáæáíôæÜêçò: «Óôéò 19 ôïõ ÌÜç 1941 - ç åéóâïëÞ Ýãéíå óôéò 20 ÌÜç - óêïôåßíéáóå ï ïõñáíüò ôçò ÊñÞôçò áðü ôá ãåñìáíéêÜ áåñïðëÜíá, Üñ÷éóáí ïé âïìâáñäéóìïß, ïé ðñþôïé áëåîéðôùôéóôÝò Ýðåöôáí óôï áåñïäñüìéï ôïõ ÌÜëåìå êïíôÜ óôá ×áíéÜ, óôï ÑÝèõìíï, óôï ÇñÜêëåéï, ðáíôïý. ¸íáò ãÝñïò áðü Ýíá ÷ùñéïõäÜêé êïíôÜ óôï ÌÜëåìå, ìáò äéçãåßôáé : -Åõèýò ùò åßäáìå ô’ áåñïðëÜíá, öùíÜîáìå: ÁðÜíù ôïõò ìùñÝ ðáéäéÜ ! ÐÞñáìå ô´ Üñìáôá êáé ÷õèÞêáìå. - Ðïéá Üñìáôá; ñþôçóá. Åß÷áôå Üñìáôá;

-Ðþò äåí åß÷áìå! ìïõ áðïêñßèçêå. ¢ëëïé åß÷áí ðáëéÝò êáñáìðßíåò, Üëëïé ìá÷áßñåò, Üëëïé åß÷áí ñáâäéÜ. Ôçí þñá ðïõ Ýðåöôå Ýíáò ïõñáíßôçò, Þôáí áêüìç æáëéóìÝíïò êáé ìåßò ÷éìïýóáìå áðÜíù ôïõ, ôïí óêïôþíáìå ìå ñáâäéÜ, ôïí îáñìáôþíáìå êáé óéãÜ-óéãÜ ãÝìéæå êáé ìáò ç öïý÷ôá ìáò, ìå ðïëõâüëï êáé ðåñßóôñïöï. ¸íáò êñçôéêüò ÷ùñéÜôçò, üôáí ìå åßäå íá îáöíéÜæïìáé ãéá ôçí ðáëéêáñéÜ êáé ôçí áõôïèõóßá ôùí êñçôéêþí, ìïõ åßðå ôá êáôáðëçêôéêÜ ôïýôá ëüãéá: - Ãéáôß ðáñáîåíåýåóáé; Åìåßò îÝñáìå ðùò ãñÜöáìå éóôïñßá ! Äåí îÝñù áí õðÜñ÷åé óôïí êüóìï ìéá Üëëç ÷þñá, üðïõ ïé ÷ùñéêïß íá âëÝðïõí ôïí ðüíï, ôç èõóßá, ôçí áôïìéêÞ êáôáóôñïöÞ

×áíéÜ 21


áðü ôüóï ýøïò. ¹îåñå ï Êñçôéêüò áõôüò ÷ùñéÜôçò, ðùò õðÜñ÷åé óôïí êüóìï ôïýôï, Ýíá áãáèü áíþôåñï áðü ôç æùÞ …Êáé áõôü ôï áãáèü ëÝãåôáé éóôïñßá ,äçëáäÞ õóôåñïöçìßá, äçëáäÞ Áèáíáóßá …..” Ç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò, ç óêëáâéÜ ðïõ áêïëïýèçóå, Ýëáâå óçìáíôéêÞ èÝóç óôç äçìïôéêÞ ðïßçóç ôùí Êñçôþí. Ïé óöáãÝò, ïé ëåçëáóßåò, ïé êáêïõ÷ßåò ôïõ ëáïý ìá êáé ôá êáôïñèþìáôá êáé ïé çñùéóìïß ôïõ, Ýãéíáí ìáíôéíÜäá êáé ñéæßôéêï êáé ôñáãïõäÞèçêáí êáé áêüìç óõíå÷ßæïõí íá ôñáãïõäéþíôáé óôá ãëÝíôéá êáé ôéò êïéíùíéêÝò åêäçëþóåéò ôùí Êñçôþí. “ÐáéäéÜ ê´åßíôá íáé ïé ìðáëùèéÝò, óôïí êÜìðï ïé êáìðÜíåò, Üñáãå ãÜìï êÜíïõíå Þ ðáíçãýñé Ý÷ïõí; Ïýôå êáé ãÜìï êÜíïõíå ïýôå êáé ðáíçãýñé, ìüíï åðÝóáí Ãåñìáíïß áðü ô’ áåñïðëÜíá êé áñ÷ßóáíå óôïí ðüëåìï óôïí êÜìðï ïé êáìðßôåò.”

óïõìå íá âáñéáíáóôåíÜîåé, ãéáôß ðáôåß óôá êüêêáëá ôóç ãçò ôùí áíôñéùìÝíù, ôóé ÊñÞôçò ôùí ðáëéêáñéþ…” Ãéá ôïõò áíôÜñôåò ðïõ ðïëåìïýóáí óôá âïõíÜ ç ìáíôéíÜäá ëÝåé: “×ñéóôÝ ìïõ ðùò ì´ áñÝóïõíå ôïõ Øçëïñåßôç ïé óôñÜôåò ãéáôß ôóé ðåñðáôïýóáíå óôç êáôï÷Þ ïé áíôÜñôåò. Ç ìáôùìÝíç ëåõôåñéÜ, ðåôÜ øçëÜ êáé êñßíåé. Êáé óôåöáíþíåé ôï íçóß ðïõ ðïëåìÜ ãéá êåßíç.” Ç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò, ôñáãïõäÞèçêå êáé óõíå÷ßæåé íá ôñáãïõäéÝôáé óôï íçóß. Ôá áðïôåëÝóìáôá üìùò, ôçò öïíéêÞò åðéäñïìÞò ôùí Ãåñìáíþí, Üñãçóáí íá åðïõëùèïýí. ×éëéÜäåò ìíÞìáôá, êáôåóôñáììÝíá ÷ùñéÜ, ïñöáíÜ ðáéäéÜ, Üöçóå ðßóù ôçò ç ãåñìáíéêÞ ëáßëáðá. Ôï Ãåñìáíéêü íåêñïôáöåßï óôï ÌÜëåìå êáé ôï íåêñïôáöåßï ôùí óõììÜ÷ùí óôç Óïýäá, öáíåñþíïõí ôçí áãñéüôçôá êáé ôï èáíáôéêü ðïõ ðëÜêùóå ôï íçóß.

Êñáíßïõ ôüðïé Ýãéíáí ôá ëéâÜäéá êáé ïé ðïñôïêáëåþíåò ôçò ÁãõéÜò, ôïõ ÖïõñíÝ êáé ô’Áëéêéáíïý. Åí øõ÷ñþ åêôåëÝóåéò óôá ëéüöõôá ôïõ Êïíôïìáñß, ôçò ÊáíôÜíïõ,ôçò Ðáëáéü÷ùñáò, ôïõ Êåñßôç,ôçò ÁãõéÜò.

...×ùñßò íåêñïýò ç ËåõôåñéÜ æÜëï ðïôÝ äåí êÜíåé ãéáôß ç ðáíôÝñìç âñßóêåôáé óôïõ ôïõöåêéïý ôç êÜíç...

“Åéò ôçí ÁãõéÜ ‘íáé íá äåíôñß êé üðïéïò êé áíÝí ðåñÜóåé, ôá ìÜôéá èá âïõñêþ-

Ôï Ãåñìáíéêü íåêñïôáöåßï óôï ÌÜëåìå The German cemetery in Maleme


ÊñçôéêÞ ÄéáôñïöÞ Ç éóôïñßá ôçò ÊñçôéêÞò äéáôñïöÞò îåêéíÜ áðü ðïëý ðáëéÜ. Áðü ôá åõñÞìáôá ôùí áñ÷áéïëïãéêþí áíáóêáöþí öáßíåôáé ðùò ïé áñ÷áßïé ÊñÞôåò, ïé Ìéíùßôåò, êáôáíÜëùíáí ôá ßäéá ðñïúüíôá ðïõ êáôáíáëþíåé êáé ï óçìåñéíüò êñçôéêüò. Óôá áíÜêôïñá ôçò ìéíùéêÞò åðï÷Þò âñÝèçêáí ìåãÜëá ðéèÜñéá, ìå ðñïúüíôá äéÜöïñá. Ôï ëÜäé ôçò åëéÜò, ïé êáñðïß, ôá üóðñéá êáé ôï ìÝëé, áðïôåëïýóáí ôç âÜóç ôçò êáèçìåñéíÞò äéáôñïöÞò. Ãéá ôïõò êñçôéêïýò åßíáé áðëü ôï ìõóôéêü ôçò ìáêñïæùßáò êáé ôçò êáëÞò õãåßáò. Êáôáíáëþíïõí ôá ðñïúüíôá ðïõ ðáñÜãåé ç ãç ôïõò. ÐïëëÜ öñïýôá, ëá÷áíéêÜ, üóðñéá, ôõñéÜ êáé ÷üñôá, ôá ðåñßöçìá áñùìáôéêÜ öõôÜ ôùí êñçôéêþí âïõíþí, ôï åëáéüëáäï, ôï ìÝëé, ôá êñçôéêÜ ôõñéÜ, ðñïúüíôá èñåðôéêÞò áîßáò ðïëý õøçëÞò, óõíèÝôïõí ôç âÜóç ôçò êñçôéêÞò êïõæßíáò. Ôï êñÝáò åß÷å ôç äéêÞ ôïõ áîßá êáé èÝóç óôï êñçôéêü ôñáðÝæé. Óôçí áñ÷áéüôçôá, êñÝáò Ýôñùãáí áðü ôéò èõóßåò óôïõò âùìïýò. Óôá íåüôåñá ÷ñüíéá, ôï êñÝáò, êïóìïýóå ôï ôñáðÝæé êÜèå ÊõñéáêÞ. Ï ôñüðïò äéáôñïöÞò ôçò ÊñçôéêÞò ïéêïãÝíåéáò, öõëÜ÷ôçêå ãéá áéþíåò áìüëõíôïò. Êáé óÞìåñá üôáí Ýãéíå ãíùóôÞ óå ïëüêëçñï ôïí êüóìï ç áîßá ôçò, ðáñáäßäåôáé óå ïëüêëçñç ôçí áíèñùðüôçôá, óáí Ýíá ðïëýôéìï ìõóôéêü æùÞò. Ïé êñçôéêïß ðáñáãùãïß, ïé åôáéñåßåò ðáñáãùãÞò ðñïúüíôùí êñçôéêÞò äéáôñïöÞò, ðáñáäßäïõí óôï åëëçíéêü ôñáðÝæé ôá ðñïúüíôá ôïõ

×áíéÜ 23


ôüðïõ ôïõò, áãíÜ, ðïëýôéìá, æõìùìÝíá ìå ôïí áÝñá êáé ôï Ýäáöïò ôïõ íçóéïý ôïõò. Ôï Êñçôéêü åëáéüëáäï, ôï äþñï ôçò öýóçò óôïí Üíèñùðï, ôá ðåñßöçìá áñùìáôéêÜ öõôÜ, ðïõ óõíáíôþíôáé ìüíï óôçí ÊñÞôç, üðùò ç ðåñßöçìç ìáëïôýñá êáé ï äßêôáìïò, ðïõ õðÜñ÷ïõí áõôïöõÞ óôá âïõíÜ ôçò ÊñÞôçò, ðñïóöÝñïõí åõåñãåôéêÝò õðçñåóßåò óôïí Üíèñùðï. ÅéäéêÜ ãéá ôï äßêôáìï, ï ÉððïêñÜôçò áíÝöåñå, ùò “ùêõôüêåéï”, áöïý âïçèïýóå ôéò ãõíáßêåò íá ãåííïýí åõêïëüôåñá. Åßíáé åðßóçò ãíùóôü üôé ôá êñçôéêü áãñßìé, ï áßãáãñïò, ôñþåé ôï äßêôáìï, ãéá íá åðïõëùèïýí ïé ðëçãÝò ôïõ. Ôï êñçôéêü ðáîéìÜäé, ôï Êñçôéêü êñáóß, óõìðëçñþíïõí ôá ðñïúüíôá ðïõ åíôõðùóéÜæïõí ìå ôç ãåýóç êáé ôçí ðïéüôçôÜ ôïõò. Ç êáôáíÜëùóç ôïõ ôõñéïý óôçí ÊñÞôç, åßíáé õøçëüôåñç ðáãêïóìßùò. Ç ðåñßöçìç êñçôéêÞ ãñáâéÝñá, ç êåöáëïãñáâéÝñá, ç ãëõêéÜ êáé îéíÞ ìõæÞèñá, êáé ôá Üëëá ôõñïêïìéêÜ ðñïúüíôá, Ý÷ïõí äéåèíþò áíáãíùñéóôåß ùò ôá êáëýôåñá. Ïé ñßæåò ôçò áéãïðñïâáôïôñïößáò óôçí ÊñÞôç, ÷Üíïíôáé óôá âÜèç ôùí áéþíùí. Ôá ãáëáêôïêïìéêÜ ðñïúüíôá ôçò ÊñÞôçò Ýèñåøáí ôï Äßá, ðïõ ãåííÞèçêå óôç ãíùóôÞ óðçëéÜ, óõíôñïöéÜ ìå ôçí ÁìÜëèåéá, ôçí êáôóßêá ðïõ ôïí ôÜéæå ìå ôï ãÜëá ôçò . ÓÞìåñá ôá æþá, æïõí ôåëåßùò åëåýèåñá óôá âïõíÜ êáé áðïëáìâÜíïõí ôçí ðåñßöçìç êñçôéêÞ ÷ëùñßäá. Ôï êñçôéêü ðáîéìÜäé ðåñéãñÜöåôáé áðü ôïõò îÝíïõò ðåñéçãçôÝò óôçí ÊñÞôç ôïõ 19ïõ áéþíá, ùò ãåõóôéêüôáôï.Ï ¢ããëïò ÐÜóëåû, åíôõðùóéÜóôçêå áðü ôï íüóôéìï ìáýñï øùìß ôùí êáëïãÝñùí ôïõ íçóéïý, ðïõ ãéíüôáí ìå óéôÜñé, êñéèÜñé êáé óßêáëç. ÓÞìåñá, ôï Êñçôéêü ðáîéìÜäé áðïôåëåß ìáæß ìå ôï åëáéüëáäï, ôç âÜóç ôçò êñçôéêÞò äéáôñïöÞò. Ìéá ôñïöÞ ðëÞñùò éóïññïðçìÝíç, ìå óçìáíôéêÞ ðåñéåêôéêüôçôá óå âéôáìßíåò ôïõ óõìðëÝãìáôïò  êáé ðïë-

24 ×áíéÜ

ëÝò ßíåò, ðñïëáìâÜíåé ôïí êáñêßíï ôïõ åíôÝñïõ. Ôï ìÝëé Þôáí åõñÝùò ãíùóôü óôç ÌéíùéêÞ ÊñÞôç. ¸íá áðü ôá ïìïñöüôåñá åêèÝìáôá ôïõ ìïõóåßïõ óôï ÇñÜêëåéï, åßíáé ôï õðÝñï÷ï ÷ñõóü êüóìçìá ìå ôéò äýï ìÝëéóóåò, ðïõ öáíåñþíåé ôçí áðüëõôç ó÷Ýóç ôïõ êñçôéêïý ìå ôç ìÝëéóóá. Ç ÷ëùñßäá ôïõ íçóéïý, ôá ìïíáäéêÜ áñùìáôéêÜ öõôÜ, ðñïóöÝñïõí ôçí éäåþäç âÜóç óôéò ìÝëéóóåò, ãéá ôç äçìéïõñãßá ôïõ õðÝñï÷ïõ ðñïúüíôïò ôïõò. Ôï êñçôéêü ìÝëé, áãíü, ðñïóöÝñåôáé óôï ôñáðÝæé ôçò ïéêïãÝíåéáò êáé óõìðëçñþíåé éäáíéêÜ ôïí ðëïýôï ôïõ. Ç êñçôéêÞ êïõæßíá åßíáé ìïíáäéêÞ. ÄéáôçñÞèçêå áôüöéá óôï ðÝñáóìá ôùí áéþíùí. ÖåñìÝíç áðü ôï ðáñåëèüí, äéáôçñåß ôçí áõèåíôéêüôçôá, ôç ãåõóôéêÞ êáé âéïëïãéêÞ ôçò áîßá. Ç ñáêÞ, ôï êáëü êñáóß, ôï ðáîéìÜäé, ôï åîáßóéï ëéüëáäï, ôá ðåñßöçìá ôõñïêïìéêÜ ôïõ óöáêéáíïý ôõñïêüìïõ, ïé íôüðéïé ÷õìïß, ïé ðåñßöçìïé ÷ï÷ëéïß, ìá ðÜíù áð´ üëá, ç ÷áñÜ êáé ç öéëïîåíßá, èá óáò óõíôñïöåýïõí óôç äéáìïíÞ óáò. Êáé üôáí ìéóÝøåôå, ðÜñôå ìáæß óáò ôéò ãåýóåéò êáé ôá áñþìáôá ôïõ ôüðïõ. Åßíáé ìïíáäéêü äþñï ãéá óáò êáé ôïõò áãáðçìÝíïõò óáò. ÊñçôéêÜ Êáëéôóïýíéá Cretan Kalitsounia


Ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò, ìå ðåßñá êáé ãíþóç, óõ ãêåíôñþíïõìå ÊñçôéêÜ ðñïúüíôá ìïíáäéêÞò ãåýóçò êáé õãéåéíÞò êáé ôá ðñïóöÝñïõìå óôïõò ðåëÜôåò ìáò. Ðñïúüíôá æõìùìÝíá ìå ôïí áÝñá êáé ôïí Þëéï ôçò ÊñÞôçò, ôçí áëìýñá ôïõ Ëõâéêïý. Ðñï ìçèåõôåßôå êñçôéêü ðáîéìÜäé. ÃñáâéÝñá ÊñÞôçò, ðáñáäïóéáêÜ ëïõêÜíéêá. ÎõíïìõæÞèñá, áðÜêé, óýãêëéíï, õðÝñï÷ï êñçôéêü ìÝëé, áñùìáôéêü ñáêüìåëï. ÊñçôéêÜ ìõæçèñïðéôÜêéá, ÓöáêéáíÝò ðßôåò êáé ìåãÜëç ðïéêéëßá ðñïúüíôùí ôïõ åñãáóôçñßïõ ìáò. Ðñïìçèåõ ôåßôå ôá êáé êïóìåßóôå ôï ôñáðÝæé óáò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ôï Ëõâéêüí ÐáñáäïóéáêÜ Ðñïúüíôá ÊñÞôçò - Ðñïúüíôá ôïõ Åñãáóôçñßïõ Ìáò Ôïóßôóá 18-20 (üðéóèåí Ðïëõôå÷íåßïõ) Ôçë.: 210 3815236 - ÁÈÇÍÁ With respect to the tradition of Crete, with experience and knowl edge, we gather Cretan products with unique taste and health and we offer those to our clients. Products baked with wind and sun of Crete, the saltiness of the Libyan Sea. Get Cretan rusk. Cretan gruyere cheese, traditional sausages. Ksinomyzithra, apaki, syglino, lovely Cretan honey, aromatic rakomelo. Cretan cheese pies, pies from Sfakia and a wide variety of products in our work shop. Buy them and decorate your table. You are welcome. Lyvikon Products of Crete - Products from our workshop Tositsa 18-20 (behind National Technical University) - Athens Tel: 210 3815236


Ï Ìðáêáëüãáôïò óáò õðïäÝ÷åôáé óôá ×áíéÜ êáé óáò åý÷åôáé êáëÞ äéáìïíÞ. Óôï êáôÜóôçìá ôïõ, óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, óõëëÝãåé êáé óáò ðñïóöÝñåé ìå ãÜëç ðïéêéëßá åêëåêôþí ðñïúüíôùí. ÅðéëåãìÝíá êñáóéÜ Üñéóôçò ðïéüôçôáò êáé ðïëý êáëÞò ôéìÞò, áðïóôÜãìáôá (ôóßðïõñá, ðïéêéëéáêÝò ôóéêïõäéÝò, Êï íéÜê, ÁñìáíéÜê), cherry, óáìðÜíéåò, áöñþäåéò ïßíïõò êáé ãåíéêÜ ïéíïðíåõìá ôþäç, áõóôçñÜ åðéëåãìÝíá. ÁëëáíôéêÜ êáé íôüðéá ôõñïêïìéêÜ åéóáãùãÞò ìå Ýìöáóç óôçí ðïéüôçôá. ÌáíéôÜñéá áðïîçñáìÝíá, ìáêáñüíéá Éôáëßáò, ëé÷ïõ äéÝò êáé ãëõêÜ óå ìåãÜëç ðïéêéëßá. ÁîåóïõÜñ êñáóéïý, õðÝñï÷çò ðïéüôçôáò êáé áéóèçôéêÞò. Ðñïìçèåõôåßôå Ýîõðíá äþñá, ðáíÝñéá, õðÝñï÷á äþñá ðïõ èá åíôõðùóéÜóïõí åóÜò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ìðáêáëüãáôïò Delicatessen Êõäùíßáò 48 - ÌõëùíïãéÜííç 58 - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 90035 Bakalogatos welcomes you in Chania and wishes you a pleasant stay. In the shop in the center of the town, a wide variety of selected products is gathered and offered. Selected wines of exquisite quality, distillates (tsipouro, tsikoudia with mezes, Cognac, Armagnac), cherry, champagne, sparkling wines and in general alcoholic drinks selected following the most strict standards. Cold meats and dairy products both local and imported focusing in quality. Dried mush rooms, Italian pasta, goodies and sweets in a great variety. Wine accessories of great quality and taste. Buy smart gifts, great gifts that shall impress you and your friends. You are all welcome. Bakalogatos Delicatessen 48, Kydonias str. - 58, Mylogianni str. - Chania Tel.: +30 28210 90035


ÅëéÜ

«Êáé ôáí ãáí êáé ôïí ïõñáíüí êáé Þñùáò êáé çñþáóóáò êáé êñÜíáò êáé ðïôáìïýò êáé ðÜíôáò êáé ðÜóáò.» Êáé ôç ãç êáé ôïí ïõñáíüí êáé ôïõò Þñùåò êáé ôéò çñùßäåò êáé ôéò ðçãÝò êáé ôïõò ðïôáìïýò êáé üëïõò ôïõò èåïýò êáé ôéò èåÝò «Êáé åëáßáí Ýêáóôïí öõôåýóåéí êáé ôåèñáììÝíáí áðïäåßîáé. ¼ò äå ìç öõôåýóåé, áðïóåßóåé óôáôÞñáò ðåíôÞêïíôá.» Ïñêéæüìáóôå êáèÝíáò ìáò íá öõôåýóåé åëéÜ êáé í’ áðïäåßîåé ðùò ôç ìåãÜëùóå. ¼ðïéïò äåí ôï êÜìåé, èá ðëçñþóåé ðåíÞíôá óôáôÞñåò ðñüóôéìï. Ôüóç ëïéðüí óçìáóßá åß÷å ç êáëëéÝñãåéá ôçò åëéÜò áðü ôá ðáëéÜ ôá ÷ñüíéá, þóôå ïé áñ÷áßïé ðñüãïíïé êáé ôá ðáéäéÜ ôïõò íå ïñêßæïíôáé ãéá ôçí êáëëéÝñãåéá ôçò. Ç åëéÜ äåí Þôáí Ýíá óõíçèéóìÝíï äÝíôñï. Ï êáñðüò ôçò, óáí ëÜäé êáé öáãþóéìåò åëéÝò, áðïôåëïýóå ìåãÜëï ìÝñïò ôçò êýñéáò ôñïöÞò ôùí Kñçôþí. ÓÞìåñá ç åëéÜ, åßíáé Ýíá áðü ôá êýñéá äÝ-

íôñá ðïõ óõíáíôÜ ï åðéóêÝðôçò ôùí ×áíßùí. Áóçìü÷ñùìç, óêåðÜæåé ôéò ðëáãéÝò, ïìïñöáßíåé ôç öýóç êáé óõìðëçñþíåé Üñéóôá, ôï åéóüäçìá ôùí êáëëéåñãçôþí. ×áßñåé ìåãÜëïõ óåâáóìïý. Áðïôåëåß ôç âÜóç ôçò êñçôéêÞò äéáôñïöÞò, ðïõ áñãÜ-áñãÜ åîáðëþíåôáé ðáíôïý. Ôï ëÜäé, áíÜâåé ôïõ áãßïõ ôï êáíôÞëé êáé öùôßæåé ôçí åéêüíá, óôá åîùêêëÞóéá. Áéþíåò ç ìïßñá ôïõ äÝíôñïõ áõôïý óõíäÝèçêå ìå ôçí ÊñÞôç. Ñßæùóå óôéò ðÝôñåò, ñïýöçîå ôïõò ÷õìïýò ôçò ãçò êáé ôïõò Ýêáìå åõëïãßá. Ëéêíßóôçêå óôo öýóçìá ôïõ áÝñá êáé óéãïôñáãïýäçóå óôïõò Þ÷ïõò ôçò ëýñáò. Ç ßäéá åëéÜ ðïõ ðÜíù ôçò Ýäùóáí ïé íÝïé ôïí üñêï, åîáêïëïõèåß íá áíáðáýåé ôç ìáôéÜ êáé íá ïìïñöáßíåé ôéò ðëáãéÝò. ËÝíå, ðùò üôáí ïé åâñáßïé êõíçãïýóáí ôï Xñéóôü, Ýãåéñå êáé ôá êëáäéÜ ôçò ôïí óêÝðáóáí. Ïé êáêïß ðÝñáóáí áðü äßðëá êé åêåßíïò ôçí åõëüãçóå. Ç åõëïãßá ôïõ, Ýãéíå ìüíéìç ðñïßêá óôï ôñáíü äÝíôñï. Âáäßæåéò óôïí åëáéþíá êáé îáöíéêÜ öôÜíåé óô’ áõôéÜ óïõ ï áéþíéïò üñêïò :«êáé åëáßáí Ýêáóôïò öõôåýåéí êáé ôåèñáììÝíáí áðïäåßîáé…»

×áíéÜ 27


ÑáêÞ

Ìéá óõíÞèåéá ðïõ Ýñ÷åôáé áðü ðïëý ðáëéÜ êáé äéáôçñÞèçêå áôüöéá ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò. Óôç ÷áñÜ, óôç ãéïñôÞ, óôï ðÝíèïò, óôç äïõëåéÜ Þ Ýôóé áðëÜ ÷ùñßò ëüãï, ç ñáêÞ ãßíåôáé á÷þñéóôïò óýíôñïöïò ôïõ êñçôéêïý. Ôï êÝñáóìá ìå ñáêÞ, éäéáßôåñá ðñÜîç öéëéêÞ, áðïôåëåß êïììÜôé ôçò êñçôéêÞ öéëïîåíßáò. Ç ëýñá êáé ôï ëáãïýôï êåëáçäïýí äßðëá óôï ñáêïêÜæáíï ôï öèéíüðùñï, óôá ÷ùñéÜ êáé ôéò ðüëåéò ôçò ÊñÞôçò. Ôï ìåèõóôéêü Üñùìá áðü ôçí êáæáíéÜ óêïñðßæåôáé ãýñù êáé äéáëáëåß ôç æùÞ, ôï êÝöé, ôç ëåâåíôéÜ. Ç ñáêÞ âãáßíåé áðü ôá ôóßêïõäá, ôá õðïëåßììáôá áðü ôï ðÜôçìá ôùí óôáöõëéþí, ãéá ôçí ðáñáãùãÞ ôïõ êñáóéïý. Ôá ôóßêïõäá áðïóôÜæïíôáé êáé ðáñÜãåôáé ç ñáêÞ. ÁãíÞ, ÷ùñßò ðñïóìßîåéò, êñõóôÜëëéíç óáí ôç æùÞ. Ç ðñþôç ñáêÞ ðïõ âãáßíåé áðü ôï êáæÜíé, ëÝãåôáé ðñùôüñáêç êáé åßíáé äõíáôÞ. Ôï êñçôéêü óðßôé Ý÷åé ðÜíôá «êáëÞ ñáêÞ». ÁãíÞ, äõíáôÞ, Ýôïéìç íá ðñïêáëÝóåé ôï êÝöé Þ íá áðáëýíåé ôïí ðüíï. Óå ðïëëÜ ìÝñç âÜæïõí óôï êáæÜíé ìáæß ìå ôá ôóßêïõäá, ìåñéêÜ óýêá ðïõ äßíïõí óôç ñáêÞ ãëõêÜäá. Óå ìåñéêÜ ìÝñç ôùí ×áíßùí, ñáêÞ âãáßíåé áðü ôá ìïýñá, ç ðåñßöçìç ìïõñíéäéÜ Þ ìïõñíüñáêç, åîáéñåôé-

28 ×áíéÜ

êÞ ñáêÞ áëëÜ ðïëý äõíáôÞ. Ç ñáêÞ äåí ðßíåôáé ðïôÝ îåñïóöýñé. Ìéá ïöôÞ ðáôÜôá (øçôÞ óôç ÷üâïëç), äõï ÷ëùñïêïýêéá, Ýíá êïììÜôé ôõñß, ëßãá êáñýäéá Þ áìýãäáëá, ìåñéêÜ êÜóôáíá øçìÝíá óôç ÷üâïëç, åßíáé ï êáëýôåñïò ìåæÝò. Ç ñáêÞ, ëÝíå óôá ×áíéÜ, èåñáðåýåé 42 ðáèÞóåéò. Ç ñáêÞ êáôáëáìâÜíåé óçìáíôéêü ìÝñïò ôçò êñçôéêÞò ëïãïôå÷íßáò. ÓçìÜäé öéëïîåíßáò, ôï êñçôéêü êÝñáóìá ìå ñáêÞ, ãßíåôáé óôï êáöåíåßï Þ óôï óðßôé, Ýíäåéîç öéëßáò êáé åêôßìçóçò, óôïí îÝíï, óôïí åðéóêÝðôç. “ -Íá ðéïýìå ìéá ñáêÞ, êáðåôÜí Ìé÷Üëç; Åßíáé áðü êßôñï, ôçí ðáñÜããåéëá ãéá ôï ÷áôßñé óïõ. - ÂÜëå íá ðéïýìå, Ýêáìå ï êáðåôÜí Ìé÷Üëçò. ÃÝìéóå ôá ðïôÞñéá ï ÌðÝçò, ìýñéóå ï êüóìïò êßôñï. -Óôçí õãåéÜ óïõ, ÍïõñÞìðåç, óêïõôåëïâáñßóêù óïõ ! -Êé åãþ áíôéóôÝêïõìáß óïõ! áðïêñßèçêå ï ÌðÝçò Þóõ÷á êïéôÜæïíôáò ôïí óôá ìÜôéá. Óêïýíôñçîáí. Ï êáðåôÜí Ìé÷Üëçò óçêþèçêå, áíáìÝñéóå ôá êñïýóéá áðü ôï êåöáëïìÜíôçëï ôïõ”. Í. ÊáæáíôæÜêçò áðü ôïí “ÊáðåôÜí Ìé÷Üëç” Ç ßäéá éåñïôåëåóôßá ãßíåôáé óôçí ÊñÞôç êÜèå óôéãìÞ. Ôï ôóïýãêñéóìá ôïõ ñáêïðüôçñïõ, ôï êÝñáóìá, áðïôåëïýí êïììÜôé ôçò êáèçìåñéíüôçôáò, óçìÜäé åêôßìçóçò, êáëùóüñéóìá ìïíáäéêü.

...Ðßíù ñáêÞ êáé äåí ìåèþ, êñáóß êáé äåí ìå ðéÜíåé. Ìüíï ôï ìðñïýóêï ôïõ óåâíôÜ óôçí üñåîç ìå âãÜíåé...


Ôï Êñçôéêü Ìá÷áßñé ÖùôéÜ, áìüíé, áôóÜëé, óöõñß, ðÝíóåò ìå ìáêñýò âñá÷ßïíåò êáé ç äåîéïôå÷íßá ôïõ ìá÷áéñïðïéïý åßíáé ôá áðáñáßôçôá óôïé÷åßá, ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ Êñçôéêïý ìá÷áéñéïý. Ç áôóÜëéíç ëåðßäá ôïõ åßíáé ãåñïäåìÝíç êé Ý÷åé ìßá ìüíï êüøç, åíþ ç “ñÜ÷ç” ôïõ ìá÷áéñéïý, åßíáé åðßðåäç, éó÷õñïðïéçìÝíç ðñïò ôç âÜóç ôçò êáé ëåðôáßíåé óôáäéáêÜ üóï ðëçóéÜæåé ðñïò ôçí Üêñç ãéá íá êáôáëÞîåé óå ìßá ïîýôáôç áé÷ìÞ. Ç ëáâÞ ôïõ Êñçôéêïý ìá÷áéñéïý ïíïìÜæåôáé “ìáíßêá”. Óôïí êëáóéêü Êñçôéêü ôýðï, ôï ôåëåßùìá ôçò ëáâÞò ó÷çìáôßæåé “V”. Ç éäéüìïñöç áõôÞ ëáâÞ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ðÜíôïôå áðü æùéêÞ ýëç, êÝñáôï Þ êüêáëï, åíþ óôá ðïëõôåëÝóôåñá áðü ôá ÊñçôéêÜ ìá÷áßñéá åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç áðü åëåöáíôüäïíôï. Ôá ìá÷áßñéá ìå ôéò óêïõñü÷ñùìåò êåñÜôéíåò ëáâÝò ïíïìÜæïíôáé “ìáõñïìÜíéêá”. ÊÜèå Ýíá êüêáëï Þ êÝñáôï áñêåß ãéá ìßá ìüíï ëáâÞ. ÌåãÜëç áéóèçôéêÞ áîßá ðáñïõóéÜæïõí ôá áñãõñÜ “öïõêÜñéá”, ïé èÞêåò ôùí “áóçìùôþí” ìá÷áéñéþí. Ôá áíôéêåßìåíá áõôÜ óõãêåíôñþíïõí åðÜíù ôïõò ôç îå÷ùñéóôÞ áñôéüôçôá ôçò ôÝ÷íçò ôùí Êñçôéêþí áñãõñï÷üùí. Ôï êñçôéêü ìá÷áßñé êáôáëáìâÜíåé óçìáíôéêü êïììÜôé ôçò êñçôéêÞò ëáúêÞò ðáñÜäïóçò. ¹ôáí áðáñáßôçôï óõìðëÞñùìá ôçò ðïëåìéêÞò åîÜñôçóçò ôïõ Êñçôéêïý óôï Ìáêåäïíéêü Áãþíá,

óôïõò âáëêáíéêïýò ðïëÝìïõò, óôç ìéêñáóéáôéêÞ åêóôñáôåßá. Áêüìá êáé óôï Äåýôåñï Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, ïé êñçôéêïß áíôÜñôåò åß÷áí ðÜíôá ìáæß ôïõò ôï ðáñáäïóéáêü ôïõò ìá÷áßñé, óýìâïëï ôçò êñçôéêÞò áíôñåéïóýíçò êáé ôïõ ðíåýìáôïò áíôßóôáóçò ôçò ÊñÞôçò, åíáíôßïí ôïõ êáôáêôçôÞ. ÓÞìåñá ôï êñçôéêü ìá÷áßñé, áðïôåëåß áíáðüóðáóôï åîÜñôçìá ôçò ðáñáäïóéáêÞò êñçôéêÞò óôïëÞò. Ôï áñãõñü ìá÷áßñé, êïóìåß ôç óôïëÞ ôçò áññáâùíéáóìÝíçò êñçôéêéÜò, óçìÜäé ðùò ðñÝðåé íá ôçí ðñïóÝ÷ïõí üëïé. Óôá ãëÝíôéá, ïé ìáíôéíÜäåò áíáöÝñïíôáé óôï ðåñÞöáíï üðëï ôçò ÊñÞôçò: “Ôç ëåõôåñéÜ åäßäáîåò êé üëïò ï êüóìïò îÝñåé, ôï ôéìçìÝíï üðëï óïõ, ôï êñçôéêü ìá÷áßñé. Ìá÷áßñé ìáõñïìÜíéêï êñáôþ êáé äå öïâïýìáé. Êé üðïõ áãáðþ, ìçí áãáðÜò, ãéáôß èá óêïôùèïýìå.” Ôï ìáõñïìÜíéêï ìá÷áßñé áðïôåëåß ãéá ôïí êñçôéêü, êáëü óçìÜäé ðïõ ðñïóôáôåýåé áðü ôï êáêü.


Ôï Êñçôéêü Ìá÷áßñé óõíôñüöåøå ôïí Êñçôéêü óå üëåò ôéò åêäçëþóåéò ôçò ìáêñÜò éóôïñéêÞò ôïõ äéáäñïìÞò. Óôç ìÜ÷ç, óôïí êáèçìåñéíü ôïõ áãþ íá ãéá ôçí ðñïêïðÞ, óôéò ãéïñôáóôéêÝò ôïõ åêäç ëþóåéò, ôï êñçôéêü ìá÷áßñé ïìüñöõíå ôïí êñçôé êü. ¼ðëï ôéìÞò êáé áíäñåßáò, óçìÜäé ëåâåíôéÜò, êïóìåß êáé óÞìåñá ôçí åðßóçìç êñçôéêÞ óôïëÞ êáé äå ëåßðåé áðü êáíÝíá êñçôéêü óðßôé. Ï Çñá êëÞò ÓêáëéäÜêçò, ðñùôïðüñïò ×áíéþôçò ìá÷áé ñïðïéüò, ðáñÝäùóå ôçí ôÝ÷íç óôï ãéü ôïõ ÄçìÞ ôñç. Ïé ãéïé ôïõ, ìå óåâáóìü, ãíþóç êáé ó÷ïëá óôéêüôçôá, óõíå÷ßæïõí ôçí ôÝ÷íç ôïõ ðáôÝñá ôïõò. Åðéóêåöèåßôå ôçí Ýêèåóç ÓêáëéäÜêç óôá ×áíéÜ êáé êñáôÞóôå óôá ÷Ýñéá óáò ôçí ðáñÜäï óç ôçò ÊñÞôçò. ÉäáíéêÜ äþñá ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò, ìïíáäéêÜ êñçôéêÜ åíèõìÞìáôá. ÐáñáäïóéáêÜ ×åéñïðïßçôá ÊñçôéêÜ Ìá÷áßñéá ÓêáëéäÜêçò 1ï ÊáôÜóôçìá: Ðëáôåßá 1866 & Êïñêßäç 3 Tçë.: 28210 98827 2ï ÊáôÜóôçìá: ÊáñáïëÞ êáé Äçìçôñßïõ 8 (Ðáëéü ËéìÜíé) Tçë. 2821045333 ÊéíçôÜ: 6944 714722 - 6945 773875 Å-mail: skalidakisknives@hotmail.com

The Cretan Dagger is Cretan’s companion in all manifestations of the long historical journey. In battle, in his daily struggle for prosperity, in the festive events. A weapon of honor and bravery, adorns the official Cretan outfit and can be found in every Cretan home. Iraklis Skalidakis, pioneer cutler, gave his art to his son, Dimitris. His sons, with respect, knowledge and rigor, continue the art of their father. Visit Skalidaki’s workshop in Chania and hold in your hands the tradition of Crete. Perfect gifts for your friends and your unique Cretan memorabilia. Cretan Traditional Handmade Knives1st shop: 1866 Square & 3, Korkidis str. Tel.: 28210 98 827 2nd shop: Karaoli & 8, Dimitrios str.(Old Harbour) Tel.: 28210 45333 Mobile: 6944 714722 - 6945 773875 E-mail: skalidakisknives@hotmail.com


ÊñçôéêÞ öïñåóéÜ Ç êñçôéêÞ öïñåóéÜ, áêïëïýèçóå ôï ãåíéêüôåñï ôñüðï Ýíäõóçò êÜèå åðï÷Þò. Ðñïóáñìüóôçêå óôéò áðáãïñåýóåéò ôùí êáôáêôçôþí êáé ãíþñéóå äéÜöïñåò ìåôáëëáãÝò óôïõò áéþíåò. Áðü ôïí 16ï áéþíá, Ýêáìå ôçí åìöÜíéóç ôçò êáé óôçí ÊñÞôç, ç ãíùóôÞ óôïí åõñýôåñï ÷þñï ôïõ Áéãáßïõ, ç âñÜêá, ç ïðïßá Ýãéíå äçìïöéëÞò êáé êáèéåñþèçêå ùò êýñéï áíäñéêü Ýíäõìá. ÁíÜëïãá ìå ôç ÷ñÞóç êáé ôá õëéêÜ êáôáóêåõÞò ôçò, ç âñÜêá, äéáêñßíåôáé óå êáèçìåñéíÞ, ãéïñôáóôéêÞ êáé åðßóçìç. Ç êáèçìåñéíÞ, êáôáóêåõÜæåôáé áðü ìáýñï óêïýñï ìðëå ðáíß ôïõ áñãáëåéïý, ç ãéïñôáóôéêÞ ëÝãåôáé óáëâÜñéá êáé ãßíåôáé áðü ýöáóìá ìðëå ÷ñþìáôïò. Ôçí åðßóçìç åíäõìáóßá, ñÜâïõí ïé ôåñæÞäåò êáé åêôüò áðü ôç âñÜêá, ôçí áðïôåëïýí ôï ìåúíôÜíé êáé ôï ãéëÝêï, ç æþíç, ôï êñïõóïìÜíôéëï, ôï ðïõêÜìéóï, ôá óôéâÜíéá, êáäÝíá áëõóßäá óôï ëáéìü êáé ôï áóçìïìÜ÷áéñï óôç ìÝóç. Ç ÷ñÞóç ôçò âñÜêáò óôçí ÊñÞôç, Üñ÷éóå íá åãêáôáëåßðåôáé ìå ôá÷ý ñõèìü óôá ìÝóá ôïõ ôïõ áéþíá ìáò. ¸íáò ôýðïò Ýíäõóçò åßíáé ç êõëüôá, óôñáôéùôéêïý ôý-

ðïõ ðáíôåëüíé, ðïõ ìðáßíåé ìÝóá óôï óôéâÜíé êáé óõíïäåýåôáé áðü ìáýñï ðïõêÜìéóï, óáêÜêé, ìáýñï ìáíôÞëé óôï êåöÜëé, óôéâÜíéá. Áíôßèåôá ç ãõíáéêåßá öïñåóéÜ, ðáñïõóßáæå ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü ðåñéï÷Þ óå ðåñéï÷Þ (óÜñôæá óôá ÓöáêéÜ êáé óôá Áíþãéá Ìõëïðüôáìïõ, Êïýäá óôçí ÊñéôóÜ ÌåñáìâÝëïõ). Ãéá ôéò ãõíáßêåò ìÝóçò çëéêßáò êáé ôéò çëéêéùìÝíåò, êýñéï Ýíäõìá åßíáé ôï óáêêïöïýóôáíï, áðü Ýíá åßäïò óÜêïõ êáé åðåíäýôç, ôï ôóåìðÝñé êÜëõìá ôçò êåöáëÞò, ìáýñïõ ÷ñþìáôïò ãéá ôéò ÷Þñåò. Ç óöáêéáíÞ öïñåóéÜ, ðåñéëáìâÜíåé Ýíá ìáêñý öïñÝá ìå ìðïýóôï êáé ðïëýðôõ÷ç âõóóéíß öïýóôá êáé êáôáóêåõáæüôáí áðü ìåôáîùôÜ õöÜóìáôá. Ðëïýóéï ôåìÜ÷éï ôçò åíäõìáóßáò Þôáí ôï æéðïýíé. Ç ÓöáêéáíÞ ôï öïñïýóå ìåôÜ ôï ãÜìï ôçò. ¸öåñå óôç ìÝóç áñãõñïðïßêéëôï ìá÷áßñé, äþñï ôïõ áññáâùíéáóôéêïý, äåßãìá ëåâåíôéÜò êé õðåñçöÜíåéáò. Óôï êåöÜëé öïñïýóå êüêêéíï ôõñðÜí áðü âåëïýäï Þ ìåôáîùôü ìáíôÞëé. Ãýñù áðü ôï ëáéìü ôçò öïñïýóå, üðùò óå üëç ôçí ÊñÞôç, ðåñéäÝñáéï áðü ÷ñõóÜ äéÜôñçôá íïìßóìáôá, ôéò êïëáÀíåò, ðïõ áñéèìïýóáí áðü 101 ùò 202 ÷ñõóÜ öëïõñéÜ.


Ç åíäõìáóßá áðïôåëåß ìßá óçìáíôéêÞ ìáñôõñßá ãéá ôï Þèïò, ôïí ÷áñáêôÞñá êáé ôçí áîéïóýíç ôïõ êÜèå ôüðïõ. Ç êñçôéêÞ öïñåóéÜ ìáñôõñÜ ôçí äåîéïôå÷íßá, ôç öáíôáóßá, ôçí åõáéóèçóßá, ôïí äõíáìéóìü, ôç óåìíüôçôá êáé ôçí ðåñçöÜíéá ôïõ Êñçôéêïý Ëáïý. Ìéá âåëüíá êáé ìéá êëùóôÞ, åßíáé ôá åñãáëåßá ìïõ ãéá íá áíáâéþóù üëï ôïýôï ôï ìåãáëåßï...Ç ìåëÝôç êáé ç ðéóôüôçôá, åßíáé ôá üðëá ìïõ ãéá íá äéáóþóù áð’ôï áìåßëçêôï ðÝñáóìá ôïõ ÷ñüíïõ, ôçí ðáíÝìïñöç ðáñÜäïóÞ ìáò.

ËÝëá ÊëåéäÞ ÑÜâïíôáé ÷åéñïðïßçôåò ðáñáäïóéáêÝò öïñåóéÝò ðéóôÜ ìïõóåéáêÜ áíôßãñáöá Ôçë: 210 9611151 Êéíçôü: 6938 859352

...¹âñá ìåôáîùôÞ êëùóôÞ íá öÜíù ìáîéëÜñé, ãéá íá ìðåñäåøåé ç íéüôç óïõ, Üëëç íá ìç óå ðÜñåé...

×áíéÜ 33


Ôá óðÜíéá öõôÜ ÌåãÜëïò áñéèìüò åíäçìéêþí öõôþí, äçë. öõôþí ðïõ äåí áðáíôþíôáé ðïõèåíÜ áëëïý óôïí êüóìï ðáñÜ ìüíï óå ìéá óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ, ðáñáôçñåßôáé ãåíéêÜ óôçí ÊñÞôç, éäéáßôåñá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ïñåéíïý üãêïõ ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí êáé áêüìç ðåñéóóüôåñï óå öáñÜããéá áõôÞò ôçò ðåñéï÷Þò, üðùò ôçò ÓáìáñéÜò, áëëÜ êáé ôçò ºìâñïõ, ôçò ÁñÜäáéíáò, ôçò Áãßáò ÅéñÞíçò êáé óå Üëëá ðéï ìéêñÜ, êáèþò êáé óôéò “ìáäÜñåò”, óå õøüìåôñï ðÜíù áðü 1500 ì. ÓõíïëéêÜ óôçí ÊñÞôç, áíáöÝñïíôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá ðåñßðïõ 1800 äéáöïñåôéêÜ åßäç öõôþí ìå 180 ðåñßðïõ åßäç öõôþí åíäçìéêÜ óôï íçóß: áðü áõôÜ ôá åíäçìéêÜ, ôá 97 áðáíôþíôáé åêôüò áðü Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÊñÞôçò êáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí, êáé Üëëá 24 áðü áõôÜ åíôïðßæïíôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï óôá ËåõêÜ ¼ñç (óôåíïåíäçìéêÜ), ðïõèåíÜ áëëïý óôçí ÊñÞôç êáé ðïõèåíÜ áëëïý óôïí êüóìï! Ðñüêåéôáé ãéá ìéá óðÜíéá öõóéêÞ êëçñïíïìéÜ ìáò, ðïõ ïöåßëïõìå íá ôçí áíáäåßîïõìå áëëÜ êáé íá ôç äéáöõëÜîïõìå ãéá ôéò åðüìåíåò ãåíéÝò! ÌÝóá óôï öáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò, óå ÷áìçëÜ óçìåßá êïíôÜ óôï ìïíïðÜôé ìåôÜ ôïí ¢ãéï Íéêüëáï, åíôïðßæåôáé ç óðÜíéá ïñ÷éäÝá Cephalanthera cucullata, åíäçìéêÞ óôçí ÊñÞôç êáé ðñïóôáôåõüìåíç. Ôï åßäïò Campanula laciniata åßíáé åíäçìéêü óôá íçóéÜ Íïôßïõ Áéãáßïõ êáé

ÊñÞôç, óðÜíéï êáé áðåéëïýìåíï, ìå ðïëý åíôõðùóéáêÜ ìùâ Üíèç êáé áðáíôÜôáé óôéò ó÷éóìÝò ôùí âñÜ÷ùí ôïõ Äñõìïý. ¸íá Üëëï óôåíüôïðï åíäçìéêü ôùí öáñáããéþí ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí ðïõ óõíáíôïýìå ìåôÜ ôï ÷ùñéü ôçò ÓáìáñéÜò, åßíáé ôï Helichrysum heldreichii. ÐïëëÜ Üëëá åíôõðùóéáêÜ åíäçìéêÜ öõôÜ ôçò ÊñÞôçò ðïõ ôá âëÝðïõìå óôá âñÜ÷éá êáé óôéò ôïé÷ßäåò ôùí ìåãáëýôåñùí öáñáããéþí ôùí ×áíßùí åßíáé ôá: Securigera globosa, Ebenus cretica, Galium fruticosum, Petromarula pinnata, Petrorhagia dianthoides, Sesleria doerfleri, ê.á. ¸íá áðü ôá ðéï óðÜíéá öõôéêÜ åßäç, ôï Bupleurum kakiskalae, óôåíï-åíäçìéêü ôçò ðåñéï÷Þò Ëåõêþí ÏñÝùí, âñßóêåôáé óå ôïé÷ßäåò êïíôÜ óôï ìïíïðÜôé áðü Îõëüóêáëï ðñïò ËéíïóÝëé. Ðéï øçëÜ óôéò «ìáäÜñåò», óå õøüìåôñï ðÜíù áðü 1500 ì., óôéò áñ÷Ýò ôïõ êáëïêáéñéïý, ç Anchusa caespitosa áíèßæåé êáé ó÷çìáôßæåé åíôõðùóéáêÜ ìðëå “ìáîéëáñÜêéá”. Åêåß øçëÜ èá âñïýìå êáé ôï êñçôéêü ôóÜé ôïõ âïõíïý ãíùóôü ùò “ìáëïôÞñá”, ôï Sideritis syriaca subsp.syriaca. Óå ÷áìçëü õøüìåôñï, óôéò ðáñáëßåò óôá ÖáëÜóóáñíá êáé óôï ÅëáöïíÞóé, óõíáíôÜìå ôï áðåéëïýìåíï ìéêñü êñéíÜêé ôçò èÜëáóóáò Androcymbium rechingeri ðïõ áíèßæåé ôï ÷åéìþíá. To óðÜíéï åßäïò Centaurea pumilio áíèßæåé íùñßò ôçí Üíïéîç óôéò ðáñáëßåò ôçò ÄõôéêÞò ÊñÞ-


ôçò. ÄõôéêÜ, óôéò íçóßäåò ¢ãñéá êáé ¹ìåñç Ãñáìâïýóá, èá óõíáíôÞóïõìå áíèéóìÝíï ôïí Áðñßëéï Ýíá áðü ôá 50 ðéï áðåéëïýìåíá öõôÜ ôçò Ìåóïãåßïõ, ôç ìáñãáñßôá Anthemis glaberrima, ðïõ âñßóêåôáé ìüíï åêåß êáé ðïõèåíÜ áëëïý óôïí êüóìï. Óôá äõôéêÜ ôïõ íïìïý, êïíôÜ óôç ÌïíÞ ôçò ×ñõóïóêáëßôéóóáò, èá óõíáíôÞóïõìå áñáéÝò óõóôÜäåò ôïõ 1 Anchusa caespitosa 2 Campanula lanciniata 3 Androcybium 4 Phoenix theophrasti 5 Securigera globosa 6 Anthemis glaberrima 7 Sideritis syriaca subsp. syriaca (malotira) 8 Ebenus cretica 9 Cephalanthera cucullata 10 Petromarula 11 Centaurea pumilio

Öïßíéêá ôïõ Èåüöñáóôïõ Phoenix theophrasti. «Øçöéáêü Âïôáíéêü Ìïõóåßï ôçò ÊñÞôçò» - www. maich.gr ×ñéóôßíá ÖïõñíáñÜêç Ðáíáãéþôá Ãþôóéïõ Ìïí. ÄéáôÞñçóçò Ìåóïãåéáêþí Öõôþí Ìåóïãåéáêïý Áãñïíïìéêïý Éíóôéôïýôïõ ×áíßùí (ÌÁÉ×) Ôçë.: 28210 35053


Âïôáíéêü ÐÜñêï ×áíßùí Ðåñéðáôçôéêü åêðáéäåõôéêü êáé øõ÷áãùãéêü ÐÜñêï ÊÑÇÔÇ ÌÉÁ ÌÉÊÑÇ ÇÐÅÉÑÏÓ Ôï íåüôåñï êáé Ýíá áðü ôá ðéï åíäéáöÝñïíôá áîéïèÝáôá ôïõ Íïìïý ×áíßùí, âñßóêåôáé ìüëéò 18 ÷éëéüìåôñá Ýîù áðü ôçí ðüëç, óôïõò ðñüðïäåò ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí êáé áðåõèýíåôáé óå åðéóêÝðôåò üëùí ôùí çëéêéþí. Ëßãï ìåôÜ ôï ÷ùñéü ÖïõñíÝò êáé ðñéí ôïõò éóôïñéêïýò ËÜêêïõò-Óêïñäáëïý, ìéá ðéíáêßäá äåß÷íåé ôï äñüìï ãéá ôï Âïôáíéêü ÐÜñêï êáé ìáæß ôï äñüìï ãéá ìéá ðåñéÞãçóç ÷ùñßò ðñïçãïýìåíï, óôç ìáãéêÞ öýóç ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôç äçìéïõñãéêÞ öáíôáóßá ôùí áíèñþðùí ðïõ ïíåéñåýôçêáí êáé õëïðïßçóáí ôçí õðÝñï÷ç éäÝá ôïõò. Ôï ôáîßäé óôç öýóç ðïõ äéáñêåß ìßá ìå äýï þñåò, áêïëïõèåß ìïíïðÜôéá áðßóôåõôïõ öõóéêïý êÜëëïõò êáé äßíåé ôç äõíáôüôçôá óôïí åðéóêÝðôç, íá ãíùñßóåé ôá ðïëëÜ êáé äéÜöïñá öõôÜ êáé äÝíôñá, ðïõ åõäïêéìïýí óôá äéáêüóéá ôåôñáãùíéêÜ ÷éëéüìåôñá ôçò ìåëåôçìÝíá öõôåìÝíçò ðëáãéÜò. Ôï êáôáðñÜóéíï ôïðßï óõìðëçñþíåé ç ëßìíç óôï êÜôù ìÝñïò ôïõ ðÜñêïõ, ðïõ ðñïóöÝñåé óôÝãç êáé ðñïóôáóßá óå ðÜðéåò, ÷Þíåò êáé Üëëá õäñüâéá ðïõëéÜ (êáé óðÜíéá åßäç) åíþ áêüìç êáé ãåñÜêéá ðåôïýí óôçí ðåñéï÷Þ. Åðßóçò, ôï ðÜñêï, äéáèÝôåé Ýíá õðáßèñéï, ðÝôñéíï êáé áôìïóöáéñéêü áìöéèÝáôñï ðïõ ðñïóöÝñåôáé ãéá ìéêñÝò (Ýùò 250 áôüìùí

ðåñßðïõ) åêäçëþóåéò. ÁíÜëïãá ìå ôçí åðï÷Þ ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ èá ðñïãñáììáôßóåé êáíåßò ôçí åðßóêåøÞ ôïõ, èá Ý÷åé ôçí åõêáéñßá íá áðïëáýóåé ëïõëïýäéá, öõôÜ êáé äÝíôñá óå üëá ôá óôÜäéá ôïõ êýêëïõ æùÞò ôïõò ðáñÜëëçëá ìå ôá äéáöïñåôéêÜ åßäç Üãñéáò ÷ëùñßäáò êáé ðáíßäáò ðïõ ðñïóåëêýïõí áíÜ óåæüí. ¼ðïéá åðï÷Þ ôïõ ÷ñüíïõ, üìùò êé áí âñåèåß êáíåßò óôï Âïôáíéêü ÐÜñêï, óßãïõñá èá åíôõðùóéáóôåß áðü ôá ÷ñþìáôá, ôá áñþìáôá êáé ôçí ðïéêéëßá ôùí åéäþí. Óôï åóôéáôüñéï ôïõ ÐÜñêïõ, ï åðéóêÝðôçò äïêéìÜæåé ôá ðáñáäïóéáêÜ öáãçôÜ ôçò ÊñÞôçò, öôéáãìÝíá ìå Ýîôñá ðáñèÝíï åëáéüëáäï êáé ôïðéêÜ ðñïúüíôá. Ï Êñçôéêüò ðáëáéùìÝíïò ìáñïõâÜò, ôï õðÝñï÷ï ôïðéêü êñáóß, ïé ðáìðÜëáéåò ãåýóåéò, ç öýóç êáé ç êáôáëõôéêÞ ôçò åðéññïÞ, óõíáñðÜæïõí ôïí åðéóêÝðôç. Áðü ôï ÷þñï äéÜèåóçò ôïðéêþí ðñïúüíôùí, ï åðéóêÝðôçò ðñïìçèåýåôáé ôõðïðïéçìÝíá ðñïúüíôá, éäéáßôåñá ðñïóåãìÝíá, ðïõ áðïôåëïýí éäáíéêÜ ãéá üëïõò ìáò. Ç åßóïäïò óôï ÐÜñêï êïóôßæåé 3 åõñþ ãéá ôïõò åíÞëéêÝò êáé åßíáé äùñåÜí ãéá ôá ðáéäéÜ. Ôï Âïôáíéêü ÐÜñêï, åßíáé áíïé÷ôü êáèçìåñéíÜ, áðü ôéò áñ÷Ýò ÌáÀïõ ìÝ÷ñé ôÝëïò ôïõ Ïêôþâñç áðü ôéò 8 ôï ðñùß ìÝ÷ñé 20.30.


Âïôáíéêü ÐÜñêï ×áíßùí 15ï ÷ëì. Å.Ï. ×áíéÜ, ÖïõñíÝò, Ïìáëüò, ÊñÞôç Êéíçôü: 6976 860573 - 6976 860573 Email: info@botanical-park.gr www.botanical-park.gr


Ç ðüëç ôùí ×áíßùí

Ôï Åíåôéêï ëéìÜíé - The Venetian port

Ç äåýôåñç óå ðëçèõóìü ðüëç ôçò ÊñÞôçò, ìåôÜ ôï ÇñÜêëåéï, åßíáé ôá ×áíéÜ, ç ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý ðïõ áðïôåëåß åìðïñéêü êáé äéïéêçôéêü ôïõ êÝíôñï. ÕðÞñîå êÝíôñï, ðñùôåýïõóá ïëüêëçñçò ôçò ÊñÞôçò, ôçí ðåñßïäï ôçò Áíåîáñôçóßáò êáé ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò ¸íùóçò ôçò ìå ôçí ÅëëÜäá. Ôá ×áíéÜ áðïôåëïýíôáé áðü ôçí ÐáëéÜ êáé ôç ÍÝá Ðüëç, ðïõ äÝíïõí óå áñìïíéêü óýíïëï, üìïñöï, æåóôü, åíéáßï. ÐáëéÜ âåíåôóéÜíéêá êôßóìáôá, óå ôõëßãïõí ìå ìéá ìïíáäéêÞ ìáãåßá êáé áßãëç êáé óå ìåôáöÝñïõí óôçí åðï÷Þ ôïõò. Óôçí ðüëç ôùí ×áíßùí îáíáæåßò ìÝóá áðü ôá êôßñéá, ôçí éóôïñßá. Ìéá ðáìðÜëáéá ìåãÜëç éóôïñéêÞ äéáäñïìÞ ðïõ ðñïóäßäåé óôçí ðüëç ìéá áñ÷ïíôéÜ Ýìöõôç, ìéá ìïíáäéêÞ åéêüíá, ðïõ óå õðïâÜëëåé. Ç ðáëéÜ ðüëç, ðåñéâÜëëåôáé áðü ôá ðåñßöçìá åíåôéêÜ ôåß÷ç ôïõ 15ïõ áéþíá êáé áðïôåëåß ÷áñáêôçñéóôéêü äåßãìá åíåôéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò. ÓôåíÜ ëáâõñéíèþäç äñïìÜêéá, êôßñéá åíåôéêÜ üðïõ ìðëÝêïíôáé ìåñéêÜ ôïýñêéêá, öá-

38 ×áíéÜ

íåñþíïõí ôï ðÝñáóìá ôùí êáôáêôçôþí áðü ôï ÷þñï ôïýôï. Ôï ðáëéü åóùôåñéêü ëéìÜíé, ìå ôï ìáêñý Åíåôéêü ìþëï êáé ôï öÜñï ôïõ, èõìßæåé ôá ÷ñüíéá, ðïõ ôá ×áíéÜ Þôáí ìéá áêìÜæïõóá åìðïñéêÞ ðüëç. ÓÞìåñá ôï ëéìÜíé áõôü, äåí êáëýðôåé ðëÝïí ôéò âáóéêÝò áíÜãêåò. Ôï ëéìÜíé ôçò Óïýäáò ôï áíôéêáôÝóôçóå. Ç ÍÝá Ðüëç áðëþíåôáé ãýñù áðü ôçí ÐáëéÜ êáé áðïôåëåßôáé áðü ðïëëÝò óõíïéêßåò. Åßíáé ìéá óýã÷ñïíç ãñáöéêÞ ðüëç. Åäþ ïé äñüìïé åßíáé Üíåôïé, ìå èáõìÜóéá ñõìïôïìßá. Ðáíôïý êõñéáñ÷åß ôï ðñÜóéíï, äñüìïé êáé êôßñéá óêåðÜæïíôáé áðü äÝíôñá êáé ëïõëïýäéá, åíþ ôá ðñïÜóôéá ðíßãïíôáé áðü ôá Üíèç. Ôá ×áíéÜ, åßíáé êôéóìÝíá óôá åñåßðéá ôçò áñ÷áßáò Êõäùíßáò. Óýìöùíá ìå ôï ìýèï, ôçí ðüëç Ýêôéóå ï Êýäùí, ðïõ Þôáí åããïíüò ôïõ Ìßíùá Þ ãéüò ôïõ ÅñìÞ êáé ðñïóôÜôçò ôùí ïäïéðüñùí, áðü ôïí ïðïßï ïé êÜôïéêïé êëçñïíüìçóáí ôçí ðáñïéìéþäç öéëïîåíßá ôïõò. Áñ÷áéïëïãéêÝò Ýñåõíåò, Ýäåéîáí ôçí ýðáñîç ìéíù-


Ç êáôïéêßá ôïõ Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ óôç ×áëÝðá Eleftherios Venizelos’ house in Halepa

×áíéÜ 39


éêïý ïéêéóìïý. Óôá ìåôáìéíùéêÜ ÷ñüíéá, áíáðôý÷èçêå óôçí ßäéá èÝóç, ç éó÷õñÞ åìðïñéêÞ ðüëç Êõäùíßá, ðïõ õðÞñîå áíôáãùíßóôñéá ôùí äýï Üëëùí ìåãÜëùí ðüëåùí ôçò ÊñÞôçò, ôçò Êíùóïý êáé ôçò Ãüñôõíáò. Ôï 69 ð.X. êáôáêôÞèçêå áðü ôïõò Ñùìáßïõò ìÝ÷ñé ôï 325 ì.X. ðïõ ðÝñáóå óôïõò âõæáíôéíïýò. Ôç ÂõæáíôéíÞ ðåñßïäï åß÷å ôçí ôý÷ç ôùí ðåñéóóüôåñùí êñçôéêþí ðüëåùí, ðÝöôïíôáò óå ðáñáêìÞ. Ôï 823 ôçí êáôÝëáâáí ïé ¢ñáâåò, ïé ïðïßïé êáé ôçí ïíüìáóáí ×áíéÜ. ÎáíáâñÞêå ôç ìåãÜëç ôçò áßãëç åðß Åíåôþí, ïé ïðïßïé Ýêôéóáí ðÜíù óôï ëüöï ÊáóôÝëé, ìéá ðüëç êáé ôçí ïíüìáóáí “La Canea”. Ôï ðñþôï áìõíôéêü ôçò ôåß÷ïò, ÷ôßóôçêå ãýñù óôá 1300. Ôïí 16ï áéþíá ôï ôåß÷ïò áõôü åíéó÷ýèçêå êáé åðåêôÜèçêå ãéá íá ðåñéëÜâåé êáé ôéò íÝåò óõíïéêßåò ôçò ðüëçò, ðïõ åß÷áí äçìéïõñãçèåß. Ôüôå ôï ëéìÜíé ðñïóôáôåýôçêå ìå éó÷õñü êõìáôïèñáýóôç êáé ìþëï. Ðáñ’üëá áõôÜ, ôï ëéìÜíé, äåí áðÝêôçóå ðïôÝ ôçí áßãëç ðïõ áíáìåíüôáí åðåéäÞ Þôáí Üâáèï êáé åõáßóèçôï óôïõò âïñéÜäåò. ¼ìùò ç ðüëç áðÝêôçóå ôç óðïõäáßá ôçò áßãëç êáé åõìÜñåéá êáé ïíïìÜóôçêå «Âåíåôßá ôçò ÁíáôïëÞò». Ôá íÝá ôåß÷ç, äå óôÜèçêáí éêáíÜ íá

40 ×áíéÜ

åìðïäßóïõí ôçí åðÝëáóç ôùí Ôïýñêùí êáé ôá ×áíéÜ, Þôáí ç ðñþôç êñçôéêÞ ðüëç ðïõ ôï 1645 Ýðåöôå óôá ÷Ýñéá ôïõò, ýóôåñá áðü ðïëéïñêßá 55 çìåñþí. ÁðïìåéíÜñéá ôïýôçò ôçò êõñéáñ÷ßáò, Þôáí ôá ôæáìéÜ êáé ïé ìéíáñÝäåò, ôá ëïõôñÜ êáé ôá êôßñéá ìå êáöáóùôÜ ðáñÜèõñá, ðïõ áðÝìåéíáí ìÝ÷ñé óÞìåñá êáé èõìßæïõí ôï ðÝñáóìá åíüò áêüìç êáôáêôçôÞ. Ôï 1850, ôá ×áíéÜ áíáêçñý÷ôçêáí ðñùôåýïõóá üëïõ ôïõ íçóéïý. Ôç èÝóç ôïýôç êñÜôçóáí êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò áõôïíïìßáò ôçò ÊñÞôçò (1898-1913) áëëÜ êáé ìåôÜ ôçí ¸íùóç ìå ôçí ÅëëÜäá 1913 êáé ìÝ÷ñé ôï 1972. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êñçôéêÞò áõôïíïìßáò, ôá ×áíéÜ ãíùñßæïõí ìåãÜëç áêìÞ. Ïé ðñåóâåßåò ôùí ìåãÜëùí äõíÜìåùí, ï ‘Õðáôïò ÁñìïóôÞò êáé ç êõâÝñíçóç ôçò áõôïíïìßáò, åß÷áí ôçí Ýäñá ôïõò óôá ×áíéÜ. Áò ðåñðáôÞóïìå ÓôåíÜ óïêÜêéá, âåíåôóéÜíéêá êáé ôïýñêéêá êôßñéá, áðïìåéíÜñéá äýóêïëùí åðï÷þí, âáóéëéêïß, ìõñéóôéêÜ êáé âïõêáìâßëéåò, Þ÷ïé ôçò ðüëçò ìïíáäéêïß, Þ÷ïé ôçò ëýñáò ðïõ ìðëÝêïíôáé ìå ãëþóóåò êáé ðïëõåèíéêÜ áêïýóìáôá, ìÜôéá êáñöùìÝíá óå ðá-


Ï Íáüò ôïõ Áã. ÍéêïëÜïõ Aghios Nikolaos church

ìðÜëáéá áñ÷ïíôéêÜ ìïíáäéêÞò áéóèçôéêÞò, ôæáìéÜ êé åêêëçóéÝò, ìéíáñÝäåò êáé ôñïýëïé, ëéâÜíé êáé áãéïêÝñé êáé Þ÷ïé ñáêïðüôçñïõ,ïìïñöéÜ ðáóðáëéóìÝíç ìå áñ÷ïíôéÜ êáé éóôïñéêÞ ìíÞìç, áðïëáìâÜíåé ï ðåñéðáôçôÞò óôï ÷þñï åôïýôï. Ôï ðåñðÜôçìá áñ÷ßæåé áðü ôç óõíïéêßá ÓðëÜíôæéá, óôï ôÝëïò ôçò ïäïý ÍôáëéÜíç, ðßóù áðü ôç ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ. Ç óõíïéêßá áõôÞ áðïôåëåß ÷áñáêôçñéóôéêü áðïìåéíÜñé ôïõñêïìá÷áëÜ, üðïõ êõñéáñ÷åß ï ìéíáñÝò ôçò åêêëçóßáò ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ. Óôçí ðåñßïäï ôçò Åíåôïêñáôßáò, Þôáí ìÝñïò ôïõ ìïíáóôçñéïý ôùí Äïìéíéêáíþí áðü ôï ïðïßï áêüìç õðÜñ÷ïõí ôá êåëéÜ. Ï äñüìïò, ìáò ïäçãåß óôç óõíïéêßá ÊáóôÝëé, ôçí åíåôéêÞ ðåñéï÷Þ üðïõ âñéóêüôáí ôá áñ÷ïíôéêÜ. Óôï ôÝëïò ôïõ äñüìïõ, âñßóêåôáé ç Ðëá-

ôåßá Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ, ôï êÝíôñï ôçò ÷áíéþôéêçò æùÞò êÜðïôå. Åäþ ïé áñéóôïêñÜôåò Ýêáíáí ôïí ðåñßðáôï ôïõò, Ýðéíáí ôïí êáöÝ ôïõò êáé ó÷ïëßáæáí ôá ðïëéôéêÜ êáé êïéíùíéêÜ ãåãïíüôá. Åäþ õðÞñ÷å ðáëáéüôåñá Ýíá êÝíôñï äéáóêÝäáóçò, üðïõ óõãêÝíôñùíå ôïõò áîéùìáôéêïýò ôùí ìåãÜëùí äõíÜìåùí. ÁíÜìåóá óôéò êáëëéôÝ÷íéäåò ôçò åðï÷Þò Þôáí êáé ç ðåñßöçìç ÌáíôÜì ÏñíôÜíò ôïõ Íßêïõ ÊáæáíôæÜêç áðü ôï ìõèéóôüñçìÜ ôïõ “ÁëÝîçò ÆïñìðÜò”. Ôï êôßóìá áñãüôåñá óôÝãáóå ôç Íïìáñ÷ßá. Åäþ âñßóêåôáé êáé ôï ôæáìß ôïõ ×áóÜí ÐáóÜ, ðïõ ðáëéüôåñá ÷ñçóßìåõå óáí ìïõóåßï, êáèþò êáé ôï Ëéìåíéêü Ðåñßðôåñï. Áêïëïõèïýìå ôçí áêôÞ Êïõíôïõñéþôç ìå ôá ðáñáäïóéáêÜ ìáãáæéÜ êáé ìðáßíïìå óôç óõíïéêßá ÔïðáíÜ. Ïöåßëåé ôï üíïìÜ ôçò óôá êáíüíéá (ôüðéá), ðïõ åß÷áí ôïðïèåôÞóåé ïé Ôïýñêïé. Óôï ôÝëïò ôçò ðñïêõìáßáò, äåóðüæåé ôï éóôïñéêü öñïýñéï ÖéñêÜ. Óå ôïýôï ôï óýíïëï êôéñßùí, ïé Åíåôïß öõëÜêéæáí ôïõò ìåëëïèÜíáôïõò Êñçôéêïýò. Óôï ðñþôï êôßñéï ôïõ öñïõñßïõ óôåãÜæåôáé ôï Íáõôéêü ìïõóåßï, ìå éóôïñéêÜ íôïêïõìÝíôá ôçò íáõôéêÞò ôÝ÷íçò ôùí ÅëëÞíùí, óðÜíéåò åêäüóåéò, öùôïãñáöéêü õëéêü êáé óçìáíôéêÜ êåéìÞëéá áðü ôç äñÜóç ôïõ íáõôéêïý, áðü ôï 1821 ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá. Óôçí ïäü ×Üëçäùí, óôç óõíïéêßá ÏâñéáêÞ, âñßóêåôáé ï ìçôñïðïëéôéêüò íáüò ôùí ×áíßùí, ç ÔñéìÜñôõñç. Óôïí ßäéï äñüìï âñßóêåôáé ï íáüò ôïõ Áãßïõ Öñáãêßóêïõ, Ýíá ëáìðñü ãïôèéêü ïéêïäüìçìá âáóéëéêÞò ìå

×áíéÜ 41


êïëüíåò, üðïõ óÞìåñá óôåãÜæåôáé ôï îéÜ óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôç ÄçìïôéÁñ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï ôçò Ðüëçò. ÁêñéêÞ ÁãïñÜ, âñßóêåôáé ç ðëáôåßá 1866, âþò ìðñïóôÜ áðü ôçí ÐáëéÜ Ðüëç Þñåðïõ êïóìåßôáé áðü ðñïôïìÝò ïðëáñ÷çìï, öïñôùìÝíï ìå ôéò ìíÞìåò ôïõ, âñßãþí ðïõ ðñùôáãùíßóôçóáí óôïí áãþóêåôáé ôï ðáëéü ëéìÜíé ìå ôïí áéãõðôéáíá ãéá ôçí áíåîáñôçóßá ôïõ íçóéïý. Óôçí êü öÜñï íá äåóðüæåé óôçí Üêñç ôïõ. Ï ðåñéï÷Þ, Ý÷åé äçìéïõñãçèåß ç óõíïéêßá öÜñïò ôïýôïò, ÷ôßóôçêå ôï 1570 áðü íÝùí êáôáóôçìÜôùí. ÊïíôÜ óôçí Ðëáôïõò Åíåôïýò. ¸ðåéôá áðü áñêåôÝò êáôåßá ôïýôç, âñßóêåôáé ôï Äçìáñ÷åßï ×áôáóôñïöÝò, ôï 1830, ïé Áéãýðôéïé ôïí íßùí, óçìáíôéêü ïéêïäüìçìá ìå õðÝñïáíáêáôáóêåýáóáí êáé ôïõ Ýäùóáí ôç ÷ç áñ÷éôåêôïíéêÞ. Óôï êôßñéï óôåãÜæåôáé óçìåñéíÞ ôïõ ìïñöÞ. Óôï ðáëéü ëéìÜíé êáé ç ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç. Íüôéá ôïõ âñßóêïíôáé åðßóçò ôá íåþñéá, ïé ìåãÜÄçìïôéêïý ÊÞðïõ, óçìáíôéêïý ôüðïõ ëåò èïëùôÝò óôïÝò áðü ôá âåíåôóéÜíéáíáøõ÷Þò ôùí ×áíéùôþí, óôåãÜæåôáé ôï êá íåþñéá üðïõ åðéÉóôïñéêü êáé ËáïãñáóêåõÜæïíôáí ôá ðëïßá. öéêü ìïõóåßï, ìå ìåÏ öÜñïò óôï ëéìÜíé Áðü ôéò óôïÝò óþæïíôáé ãÜëç óõëëïãÞ áðü The lighthouse at the port ïé åðôÜ ðïõ ÷ñçóéìïêåéìÞëéá ôùí áãþíùí ðïéïýíôáé óáí åêèåóéáôçò ÊñÞôçò. Óôï ßäéï êüò ÷þñïò. ÁíáôïëéêÜ, êôßñéï óôåãÜæåôáé ôï ôï ëéìÜíé êëåßíåé ìå ôï Éóôïñéêü Áñ÷åßï ÊñÞåíôõðùóéáêü åíåôéêü ôçò, ðïõ èåùñåßôáé ôï öñïýñéï. Ôá ãñáöéêÜ êáóçìáíôéêüôåñï áñöÝ, ôá åóôéáôüñéá, áíôé÷åßï ìåôÜ ôá ãåíéêÜ êáôÝóôçóáí ôéò êõñßåò ìå áñ÷åßá ôïõ êñÜôïõò. ôá êñéíïëßíá êáé ôéò åðßÉäñýèçêå ôï 1920 êáé óçìåò áíäñéêÝò åíäõìáðåñéëáìâÜíåé ðëÞèïò óßåò, ìéáò Üëëçò åðï÷Þò. éóôïñéêþí óõëëïãþí, Ôï åíåôéêü ëéìÜíé ôùí ×áôçí åðßóçìç áëëçëïíßùí ìå ôá øáñïêÜéêá, ãñáößá ôùí Êñçôéêþí ôá ôïõñéóôéêÜ óêÜöç, åðáíáóôÜóåùí, ðáëéÜ óõíå÷ßæåé ôç äéáäñïìÞ Ýããñáöá áíåêôßìçôçò ôïõ óôï ÷ñüíï, öïñôùáîßáò êáé ðëÞèïò áíôéìÝíï ìå ìíÞìåò. ×þñïò êåéìÝíùí éóôïñéêÞò ðåñéðÜôïõ êáé áíáøõìíÞìçò. ÄéáèÝôåé åðß÷Þò ðáíÝìïñöïò, áðïôåëåß Ýíá ìÝñïò óçò âéâëéïèÞêç ðåñßðïõ 6500 ôüìùí ìåôçò óçìåñéíÞò ðñüôáóçò ãéá äéáóêÝäáñéêïß áðü ôïõò ïðïßïõò åßíáé óðÜíéïé, óç ôùí íôüðéùí êáé îÝíùí åðéóêåðôþí áíåêôßìçôçò áîßáò. Åðßóçò áñ÷åßï ôýôçò ðüëçò. Ç ÍÝá Ðüëç áðëþíåôáé ãýðïõ ìå üëá ôá êñçôéêÜ Ýããñáöá áðü ôï ñù áðü ôçí ðáëéÜ êáé ôçí áãêáëéÜæåé 1831. ÍïôéïáíáôïëéêÜ ôïõ Äçìïôéêïý óôïñãéêÜ óå ìéá ðñïóðÜèåéá ðñïóôáêÞðïõ âñßóêåôáé ç Ðëáôåßá Äéêáóôçñßóßáò ôçò, áðü ôçí åðéâïõëÞ ôïõ ÷ñüíïõ. ùí, üðïõ óå íåïêëáóéêü êôßñéï óôåãÜÓçìåßï óýíäåóçò ôïõò, áðïôåëåß ç Äçæåôáé ç Íïìáñ÷ßá. Óôï áíáôïëéêü Üêñï ìïôéêÞ ÁãïñÜ ôùí ×áíßùí, ðÜíù óôçí ôçò ðüëçò êáé óôï äñüìï ðïõ êáôåõèýÐëáôåßá ÊïôæÜìðáóç. Ç äçìïôéêÞ áãïíåôáé óôï ÁêñùôÞñé âñßóêåôáé ôï áñéñÜ êôßóôçêå ôï 1911. ÌðñïóôÜ êáé äåóôïêñáôéêü ðñïÜóôéï ×áëÝðá. Åßíáé êôé-

42 ×áíéÜ


Íïìáñ÷ßá ×áíßùí - Chania Prefecture

óìÝíï ðÜíù óå ëüöï êáé êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò áõôïíïìßáò ôçò ÊñÞôçò âñéóêüôáí åäþ ôá êõâåñíçôéêÜ êôßñéá êáé ïé ðïëõôåëåßò êáôïéêßåò ôùí ðñåóâåõôþí êáé ôùí ðñïîÝíùí. Åäþ êáôïéêïýóå ï Ðñßãêéðáò Ãåþñãéïò, üôáí Þôáí ÁñìïóôÞò ôïõ íçóéïý, êáèþò êáé ï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò. ÅíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæïõí ôï íåïêëáóéêü óðßôé ôïõ ÂåíéæÝëïõ ïõ ÂåíéæÝëïõ, óôåãÜæåé ìïõóåßï ìå åíèõìÞìáôá áðü ôç æùÞ ôïõ ÅèíÜñ÷ç, ôï ðñïóùðéêü ôïõ ãñáöåßï, ôá áíôéêåßìåíá ðïõ ï ßäéïò ÷ñçóéìïðïéïýóå, íôïêïõìÝíôá áðü ôá óçìáíôéêÜ ãåãïíüôá ôçò åðï÷Þò ôïõ, êáèþò êáé ôï äéÜôñçôï áðü óöáßñåò áõôïêßíçôï ìåôÜ ôçí äïëïöïíéêÞ áðüðåéñá åíáíôßïí ôïõ.

óôçí ïìþíõìç ðëáôåßá êáé ôï ÜãáëìÜ ôïõ êáèþò êáé ç ñùóéêïý-âõæáíôéíïý ñõèìïý åêêëçóßá ôçò Áãßáò ÌáãäáëçíÞò. ×ôßóôçêå ôï 1903 áðü ôç Äïýêéóóá Ìáñßá, áäåëöÞ ôïõ Ðñßãêéðá Ãåùñãßïõ. ÓÞìåñá ç êáôïéêßá ôïõ ÅëåõèåñßÔï èÝáôñï ôçò ÁíáôïëéêÞò ÔÜöñïõ Eastern Moat Theater


ÊñçôéêÞ ìïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá Åðß áéþíåò, ôï ôñáãïýäé êáé ç ðáñáäïóéáêÞ ìïõóéêÞ óõíüäåøå ôïí Kñçôéêü óå êÜèå öÜóç, óå êÜèå ãåãïíüò ôçò æùÞò ôïõ. Óôïí ðüëåìï êáé óôçí åéñÞíç, óôç ÷áñÜ êáé óôï èÜíáôï, óôç âÜöôéóç, óôï ãÜìï Þ Ýôóé áðëÜ ÷ùñßò ëüãï, ï êñçôéêüò ôñáãïõäåß. Óôï êñçôéêü ôñáãïýäé êõñéáñ÷åß ç ìáíôéíÜäá êáé ôï ñéæßôéêï. Êñçôéêü äçìéïýñãçìá ôïõ ÉÅ’ áéþíá ç ìáíôéíÜäá, åðåêôÜèçêå ó÷åäüí óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ï Êñçôéêüò, ôï óðáñáãìü ôïõ, ôïõò áãþíåò ôïõ, ìáíôéíÜäá ôïõò Ýêáìå: “×áßñïìáé ðïõ’ìáé êñçôéêüò êáé üðïõ âñåèþ ôï ëÝù. Ìå ìáíôéíÜäåò ôñáãïõäþ, ìå ìáíôéíÜäåò êëáßù.” ÊÜèå ìáíôéíÜäá åßíáé Ýíá êïììÜôé øõ÷Þò. Åêôüò áðü ôá ãëÝíôéá, ìáíôéíÜäåò áêïýò óå ðÜñá ðïëëÝò åêäçëþóåéò: óôï ëéïìÜæùìá, óôïí ôñýãï, óôï êÝíôçìá, óôá âïõíÜ, óôïõò êÜìðïõò. Éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÝò åßíáé ïé ìáíôéíÜäåò ôïõ ÊëÞäïíá, ôï íáíïýñéóìá, ôá ìïéñïëüãéá: “¿óôå íá âãáßíåé íá ÷ôõðÜ Þëéïò óôïí Øçëïñåßôç. Èá óôÝêåé êáé èá ðïëåìÜ êáé èá ãëåíôßæåé ç ÊñÞôç.” Ï Êñçôéêüò áõôïäßäáêôïò ìáíôéíáäï-

ëüãïò, «ðïéåß ôá äÝïíôá ïõê åéäþò». Äåí ðÝñáóå áðü ó÷ïëÝò ðïßçóçò. ÐÝñá áðü ôçí ïõóßá ôçò ìáíôéíÜäáò, èáõìÜæåé êáíåßò ôç ãëùóóïðëáóôéêÞ éêáíüôçôá êáé ôçí ðíåõìáôéêÞ äéáýãåéá ôïõ äçìéïõñãïý: “Ï Þëéïò Þñéîå öùôéÜ íá êÜøåé ôï êïñìß óïõ. Êé áõôÞ óôåöÜíé åãßíçêå ÷ñõóü óôçí êåöáëÞ óïõ.” Óôçí ÊñÞôç, ïé ìáíôéíáäïëüãïé åðçñåáóìÝíïé áðü ôïí Åñùôüêñéôï, áõôïó÷åäéÜæïõí ìå êáôáðëçêôéêÞ åôïéìüôçôá, ÷Üñç, æùíôÜíéá êáé áéóèçôéêÞ ïìïñöéÜ ëüãïõ. Ïé óýã÷ñïíïé ôïýôïé ñáøùäïß, åßíáé ïé ßäéïé óõíÞèùò êáé ìïõóéêïß, ðïéçôÝò, ôñáãïõäéóôÝò, ïñãáíïðáß÷ôåò, ÷ïñåõôÝò. ÐÜñá ðïëëïß áðü ôïõò êñçôéêïýò óêïðïýò åßíáé êáé äéêÝò ôïõò äçìéïõñãßåò (êïíôõëéÝò óôåéáêÝò, ìåñáìðåëéþôéêåò, ìáëåâéæéþôéêåò, ñåèåìíéþôéêåò). Ôï æåõãÜñùìá ôùí óôß÷ùí ëåò êáé åßíáé ôï æåõãÜñùìá ôïõ Üíäñá ìå ôç ãõíáßêá, ôçò áñåôÞò ìå ôç ëåâåíôéÜ, ôçò êáñäéÜò ìå ôï óôï÷áóìü. ÐïëëÝò êñçôéêÝò ìáíôéíÜäåò åßíáé áôüöéåò, ðáñìÝíåò áðü ôïí Åñùôüêñéôï: “Ç ãëþóóá ôæ’ åéí’ áóÜëåõôç, ôá ÷åßëç äå ìéëïýóé ôá ìÜôéá èáìðùèÞêáóé äå âëÝðïõ ìðëéü íá äïýóé.” ÌáíôéíÜäá: “Ôï óôüìá ìïõ âïõâÜèçêå, ôá ÷åßëç äå ìéëïýíå ôá ìÜôéá ìïõ èáìðþèçêáí äå âëÝðïõí äå èùñïýíå.” Óôéò ìáíôéíÜäåò, ï ´ óôß÷ïò óõìðëçñþíåé ôïí Á´: “Ùò ðåñéìÝíïõí ôá ðïõëéÜ åéò ôç öùëéÜ ôç ìÜíá. ÅôóÜ èá êáñôåñþ êé åãþ, öùò ìïõ, äéêü óïõ ãñÜììá.”


Ôï Êñçôéêü ÅñãáóôÞñé åßíáé ìéá ïéêïãåíåéáêÞ åðé÷åßñçóç, ìå áíôéêåßìåíï ôçí ðáñáãùãÞ êáé åìðïñßá ðáñáäïóéáêþí ðñïúüíôùí æýìçò. ÁîéïðïéÞóá ìå ôï ìåñÜêé êáé ôç ãíþóç ôçò ìçôÝñáò ÖùôåéíÞò ËáìðÜêç êáé ìå ôéò óõ íôáãÝò ôùí ãéáãéÜäùí, öôéÜ÷íïõìå ôá ÷áíéþôéêá êáëéôóïýíéá, ôéò ÷ùñéÜôé êåò êñåáôüôïõñôåò,ôéò ÓöáêéáíÝò ðßôåò êáé Üëëá óðéôéêÜ åäÝóìáôá. Ïé ðñïóåêôéêÜ åðéëåãìÝíåò ðñþôåò ýëåò êáé ç áðïêëåéóôéêÞ ÷ñÞóç ôïõ ðáñèÝíïõ Êñçôéêïý åëáéüëáäïõ, óõìâÜëëïõí óôçí ðáñáãùãÞ ðñïúüíôùí Üñé óôçò ðïéüôçôáò êáé ãåýóçò. Åðéóêåöèåßôå ôá êáôáóôÞìáôá äéÜèåóçò, äï êéìÜóôå ôá, ðñïìçèåõôåßôå ôá, ÷áñßóôå ôá. Áðïôåëïýí ÷áñáêôçñéóôéêü äåßã ìá ôçò äéáôñïöÞò ôçò ÷áíéþôéêçò ïéêïãÝíåéáò. Êñçôéêü ÅñãáóôÞñé ÏéêïãÝíåéá ËáìðÜêç ÅñãáóôÞñéï - ÐñáôÞñéï: Ðáðáíáóôáóßïõ 176, ×áíéÜ Ôçë.: 28210 57185 - Fax: 28210 57172 ÐÙËÇÓÇ ×ÏÍÄÑÉÊÇ - ËÉÁÍÉÊÇ - CATERING ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ Online ðùëÞóåéò óôï www.ergastiri.gr

Kritiko Ergastiri (Cretan Workshop) is a family business having as scope the production and the commercialization of traditional pastry products. We have exploited the love and the knowledge of our mother, Fotini Lambaki, and using the recipes of our grandmothers, we make kalitsounia (sweet cheese pastries) of Chania, meat pies, the pies of Sfakia and other home made dishes. The carefully selected raw materials and the exclusive use of Cretan virgin olive oil contribute to the production of the highest quality and taste pro ducts. Visit our distribution shops, taste them, buy them, of fer them. They are a characteristic sample of Chania family nutrition. Kritiko Ergastiri (Cretan Workshop) of Lampakis Family Workshop - Sales Room: 176, Papanastasiou str., Chania Tel.: +30 28210 57185 - Fax: +30 28210 57172 WHOLESALE – RETAIL – EVENTS CATERING Online sales: www.ergastiri.gr


Ôá åêëåêôÜ ×áíéþôéêá Üëåõñá, ç ôÝ÷íç ôïõ ôå÷íßôç ðïõ äéáôçñÞèçêå áôüöéá áðü ôçí åðï÷Þ ôçò Ôïõñêïêñáôßáò, ç ìïíáäéêÞ ðåßñá, êôÞìá ÷ñüíùí êáé ðïëëþí ãåíåþí, ç ÷áíéþôéêç ìõæÞèñá, ðñïúüí ôïõ ìü÷èïõ ôùí êôçíïôñüöùí êáé ôçò åõåñãåôéêÞò ãéá ôïí Üíèñùðï, ÷ëùñßäáò ôùí ÷á íéþôéêùí âïõíþí, äçìéïõñãåß ôï ìïíáäéêü ðñïúüí ðïõ ï íïìÜæåôáé ÌðïõãÜôóá ×áíßùí. ÁãíÞ, ãåõóôéêÞ, õðÝñï÷ç, ðñïóöÝñåôáé óôïõò åðéóêÝðôçò ôçò ðüëçò, óôï êáôÜóôç ìá óôçí ïäü Áðïêïñþíïõ 37, óôçí ðüëç ôùí ×áíßùí. Éäá íéêü ãåõóôéêü êáëùóüñéóìá ãéá óáò, Ýíá ÷áìüãåëï, Ýíá äþñï ãéá ôïõò ößëïõò óáò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÌðïõãÜôóá ×áíßùí Áðïêïñþíïõ 37 - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 43978 - 28699 Elective flour of Chania, the artistry of the artisan that is maintained exactly the same since the era of the Turks, the unique experience belonging for many years and many generation to the people of Chania, Mizithra cheese of Chania that is a product of the farmer’s toil and the rich flora of the Chania mountains, they all produce the unique product that is called Bougatsa Chanion. Pure, tasty, won derful, it is offered to the visitors of the town in our shop at 37, Apokoronou str. in the town of Chania. It is an ideal tasty hello for you, a smile and a gift for your friends. You are all welcome Bougatsa Chanion 37, Apokoronou str, Chania Tel.: 28210 43978 - 28699


ÁðáëÜ ÷ñþìáôá, ìïíáäéêÞ äéáêüóìçóç, ÷þñïò Üíå ôïò üðïõ êõñéáñ÷åß ç ìõñùäéÜ ôïõ öñÝóêïõ êáöÝ, ï öñÝóêïò ÷õìüò, ôï ðáãùôü, ôï snack, ç ðáãùìÝíç ìðýñá, ôá óðéôéêÜ ãëõêÜ. Áðïëáýóôå ãåýóåéò ìå èÝá ôçí éóôïñéêÞ ×áíéþôéêç áãïñÜ, áöåèåßôå óôçí êßíçóç ìéáò ðüëçò ðïõ óáò õðüó÷åôáé óôéãìÝò ìïíáäéêÝò. ÆÞ óôå ôçí çñåìßá êáé ôï áíèñþðéíï ÷áìüãåëï. ÓôéãìÝò áíèñþðéíåò, óôéãìÝò æùÞò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Cafe - bar Åéêüíåò Ãåþñãéïò & ÅììáíïõÞë ÁããåëÜêçò Ðëáôåßá Óïö. ÂåíéæÝëïõ 8-9 ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 42440 Soft colors, unique decoration, a comfortable place where the scent of fresh coffee, fresh juice is every where, you can also find ice cream, snack, frozen beer, and home made sweets. Enjoy tastes with a view at the Chania market, and let yourself free at the traffic of a town that promises unique moments. Experience the calmness and the smile of our people. Human moments, moments of a lifetime. You are all welcome. Ikones Cafe - bar Georgios & Emmanouil Aggelakis 8-9, Sof. Venizelos sq. - Municipal Market - Chania Tel.: +30 28210 42440


Ç ôÝ÷íç ôçò õöáíôéêÞò óôçí ÊñÞôç, ÷Üíåôáé óôá âÜèç ôùí ÷ñüíùí. Ìå ìïíáäéêü ôñüðï, Üñéóôçò ðïéüôçôáò ðñþôç ýëç, äçìéïýñãçóå äéá÷ñïíéêÜ ìïíáäéêÜ áñéóôïõñãÞìáôá ðïõ äéá ôçñÞèçêáí áíåîßôçëá óôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí. Ìå óåâá óìü óôçí ôÝ÷íç ôçò ×áíéþôéêçò õöáíôéêÞò, ìå öüñìåò êáé ó÷Ýäéá ôçò ðáñÜäïóçò, äçìéïõñãïýìå êáé ðñïóöÝñïìå óôï êáôÜóôçìá ìáò óôï êÝíôñï ôùí ×áíßùí, ðßóù áðü ôï íáü ôïõ Ðïëéïý÷ïõ, õöáíôÜ êáé êåíôÞìáôá Üñéóôçò ðïéüôçôïò. Ìå ó÷Ýäéá ôçò ðáñÜäïóçò, èá óôïëßæïõí ôï óðßôé óáò êáé èá óáò èõìßæïõí ãéá ðÜíôá ôçí åðßóêåøç óáò óôá ×áíéÜ. Áðïôå ëïýí éäáíéêü äþñï ãéá ôïõò ößëïõò óáò. ×ñçóôéêÜ Þ äéáêï óìçôéêÜ, ìéêñÜ Þ ìåãáëýôåñá ðÜíôá óå ðñïóéôÝò ôéìÝò, áðï ôõðþíïõí ôï ìåñÜêé ôçò ÊñçôéêéÜò õöÜíôñáò. ËáúêÞ ôÝ÷íç - ÊåíôÞìáôá Ôïýëá ÐåññÜêç ÓáñðÜêç 1 êáé Ä. Åðéóêüðïõ - ×áíéÜ (äßðëá áðï ôïí Êáèåäñéêü Íáü) Ôçë.: 28210 45464 The art of weaving in Crete lost in the mists of time. With a unique manner, high quality raw material, unique master pieces are created over time, indelibly retained over the years. With respect to the art of weaving, with forms and patterns of tradition, we create and offer in our shop in the centre of Chania, behind the church’s Patron Saint, weaving and em broidery of excellent quality. With designs of tradition, they will decorate your home and remind you to always visit Chania. They are an ideal gift for friends. Decorative, small or larger, always at affordable prices, reflecting the taste of Cretan woman weaver. Popular art -Embroidery Toula Perraki Sarpaki 1 & D. Episkopou Str. - Chania (Next to the Cathedral) Ôel.: 28210 45464


Ôá øáñïêÜéêá ôùí ×áíßùí êÜèå ðñùß, ìåôáöÝñïõí ôçí ïëüöñå óêç øáñéÜ ôïõò. Ðïëýôéìïõò ãåõóôéêïýò èçóáõñïýò, ãåìÜôïõò öñåóêÜäá. ØÜñéá êáé èáëáóóéíÜ, íôüðéáò áëßåõóçò. Ïëüöñåóêá, ôá ìåôáöÝñïìå óôçí øáñïôáâÝñíá Áãêßóôñé, óôç ÍÝá ×þñá ×áíß ùí. ÖôéáãìÝíá ìå ôï ìïíáäéêü øáñÜäéêï ôñüðï, ðñïóöÝñïíôáé óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò. Äßðëá óôï êýìá, ìå ôïí áÝñá ôïõ ðåëÜ ãïõò íá óáò äñïóßæåé ôï ðñüóùðï. ÄïêéìÜóôå åðßóçò ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï. Ìï íáäéêÝò ôïðéêÝò óõíôáãÝò, ãåìÜôåò õãåßá êáé ãåýóç. ÓõíïäÝøôå ìå êáëü êñáóß, ïýæï Þ ôïðéêÞ ôóéêïõäéÜ êáé áöåèåßôå óôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ êáé ôùí áíèñþðùí ôç öñïíôßäá. Êáëþò íá Ýñèåôå. Áãêßóôñé ØáñïôáâÝñíá - Åóôéáôüñéï ÍÝá ×þñá ×áíßùí Ôçë.: 28210 72413 Fishing boats of Chania transfer every morning their fresh fishes. Precious tasteful treasures, full of freshness. The local fish and sea food. We transfer them all fresh to the Agistri fresh fish tavern, in the Nea Chora of Chania. Made with the unique method that old fishermen used they are offered to our visitors. Next to the wave with the sea breeze cooling your face. In addition, taste our tradi tional meals made of pure olive oil; Unique local recipes, full of health and taste. Accompany them with good wine, ouzo or local tsikoudia and let yourself free to enjoy the magic of the place and the care of our people. You are all welcome. Agistri Fresh fish - Restaurant Nea Chora Chania Tel.: 28210 72413


Áðü ôï 1976 ç ïéêïãÝíåéá ÍéêïëáêÜêç áó÷ïëåßôáé ìå ôçí ìåëéóóïêïìßá óôçí ÊñÞ ôç. Ìå óõíå÷Þ ìåëÝôç êáé ðïëý÷ñïíç ðåßñá, óõóêåõÜæåé êáé ðñïùèåß, ôï ìïíáäé êü èçóáõñü ôçò ÊñÞôçò, ôï ìÝëé ôçò. Óôç óýã÷ñïíç, éäéüêôçôç ìïíÜäá ôõðïðïß çóçò óôï ÂÉÏÐÁ ×áíßùí, óõóêåõÜæåé êáé ôõðïðïéåß ÷ùñßò êáìéÜ åðÝìâáóç, ôï ðåñßöçìï Êñçôéêü ìÝëé. Ôïýôï, æõìùìÝíï áðü ôïí Þëéï êáé ôç ìïíáäéêÞ ÷ëùñßäá ôçò ÌåãáëïíÞóïõ, öÝñíåé óôï ôñáðÝæé åêåßíùí ðïõ ôï ãåýïíôáé, ôçí áðáñÜìéë ëç ãåýóç êáé ðïéüôçôá ðïõ êïõâáëÜ áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ Ìßíùá. Ôï ÌÝëé ìáò, ÈõìÜñé äéáôßèåôáé ìå ôç óöñáãßäá êáé ôçí ïíïìáóßá « ¢ñùìá ÊñÞôçò», óå åðéÝãìÝíá êáôáóôÞìáôá ôçò ÊñÞôçò êáé ôïõ åîùôåñéêïý. Áðïôåëåß ìïíáäéêü äþ ñï ãéá åóÜò êáé ôïõò ößëïõò óáò, Ýíá èçóáõñü ðïõ èá êïóìÞóåé ôï ôñáðÝæé óáò. Ç ãíþóç êáé ç ðåßñá ìáò åããõþíôáé ãéá áõôü. ¢ñùìá ÊñÞôçò - ÍéêïëáêÜêçò Êùíóôáíôßíïò Âéïôå÷íéêü ÐÜñêï ×áíßùí - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 81285 - Fax: 28210 81285 www.aroma-kritis.gr Since 1976 Nikolakakis family is in the beekeeping business in Crete. With con stant studies and long experience, they package and promote the unique trea sure of Crete, Cretan honey. In our modern, private standardization unit in the Industrial Park of Chania, they pack and standardize the famous Cretan honey without any intervention. Cretan honey, after being harvested with the sun and the unique flora of Crete, offers to those who taste it the incomparable taste and quality that maintains since the ages of Minoa. Our Thyme, Flower and Pine Tree honey is available under the seal and the trademark «Aroma of Crete» in many stores in Crete but also abroad. It is a unique gift for you and your friends, a real treasure that shall add value to your meals. Our knowledge and experience war rant its value. Aroma of Crete - Konstantinos Nikolakakis Industrial Park of Chania - Chania Tel.: 28210 81285 - Fax: 28210 81285 www.aroma-kritis.gr


ÃåìÜôï öùò êáé áëìýñá ôçò èÜëáóóáò, ðåñéìÝíåé ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ ôï ÊáöÝ Remezzo. Ìå ôéò åéêüíåò ôïõ ðáëéïý åíåôéêïý ëéìáíéïý íá ãåìßæïõí ôï ìÜôé, ôá ðáñáëéáêÜ êôßóìáôá ìå ôç ìïíáäéêÞ ôïõò áñ÷éôåêôïíéêÞ íá êáèñåðôßæïíôáé óôï êýìá êáé íá äçìéïõñãïýí åé êüíåò ðáñáäåßóïõ, áðïëáýóôå ôï ðïôü, ôïí êáöÝ, ôï ðëïýóéï ðñù éíü, ôéò ïìåëÝôåò, ôá snacks, ôïõò öõóéêïýò ÷õìïýò, ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò. Êáé ýóôåñá äïêéìÜóôå ôç ìáãåßá ôïõ ôáîé äéïý óôç èÜëáóóá, ìå ôï õðÝñï÷ï óêÜöïò M/S IRINI Þ ôï ðáé÷íéäéÜ ñéêï THIA MARO. Èá åðéóêåöèåßôå ôï íçóß ôùí Áãßùí Èåïäþñùí, óôï ïðïßï æïõí ôá Êñé Êñé. Èá äñïóéóôåßôå ìå Ýíá áëëéþôéêï ìðÜíéï êáé èá óõíå÷ßóåôå ãéá ôï íçóß ËáæáñÝôá ãéá Ýíá äåýôåñï êïëýìðé. Ï åðáããåëìáôéóìüò êáé ç öéëïîåíßá ôùí áíèñþðùí èá óõìðëçñþóïõí ôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ. Êáëþò íá Ýñèåôå. Cafe Remezzo M/S IRINI-THIA MARO Ôçë.: 28210 52001 - Êéíçôü: 6948 889740 E-mail: remezzochania@gmail.com

Remezzo Cafe full of light and saltiness is waiting for its visitors. With the images of the old Venetian port filling your eyes, the beachside buildings with their unique architecture mirrored on the wave and creating pictures of heaven, enjoy your drink, coffee, rich breakfast, omelets, snacks, natural juices. Then taste the magic of the trip to the sea with the wonderful yacht M/S IRINI or the playful THIA MARO. You can visit the island of Agii Theodori where Kri Kri live. You shall enjoy the coolness of a different swim and you shall take the road to Lazaretta island for a second swim. The profes sionalism and the hospitality of our people complete the magic of the place. You are all welcome. Cafe Remezzo M/S IRINI-THIA MARO Tel.: 28210 52001 - Mobile: 6948 889740 E-mail: remezzochania@gmail.com


54 ×áíéÜ


Áðü ãåíéÜ óå ãåíéÜ, ç ïéêïãÝíåéá Ðá÷ôßêïõ óõíå÷ßæåé ôçí ôÝ÷íç ôçò ðáñáäïóéáêÞò êñçôéêÞò ìá÷áéñïðïéßáò. Ìå ìåñÜêé êáé ðïëý ÷ñïíç ðåßñá, êáôáóêåõÜæïìå ôá ðåñßöçìá êñçôéêÜ ìá÷áßñéá. Óöõ ñçëáôçìÝíá óôï ðáñáäïóéáêü êáìßíé, áíåîßôçëá, ìå ôçí êñçôéêÞ ìáíôéíÜäá ÷áñáãìÝíç ðÜíù ôïõò, ôáîéäåýïõí óôá ðÝñáôá ôçò ãçò êáé êÜíïõí ãíùóôÞ ôç ìïíáäéêÞ êñçôéêÞ ðáñÜäïóç. Áðïôåëïýí éäáíéêÜ äþñá ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò. ÌïíáäéêÜ åíèõìÞìá ôá ôçò ÊñÞôçò. ÌéêñÜ Þ ìåãáëýôåñá, ÷ñçóôéêÜ Þ äéáêïóìçôéêÜ, èá óáò óõíïäåýïõí ãéá ðÜíôá êáé èá èõìßæïõí óå óáò ìïíáäéêÝò óôéãìÝò êáé ôüðïõò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ï ÁñìÝíçò - Ðáñáäïóéáêü Ìá÷áéñïðïéåßï ÓÞöáêá 14 & 29 - ×áíéÜ ÊñÞôçò Ôçë.: 28210 54434 One generation of Pachtikos family after the other continues the art of traditional Cretan knife making art. With love and long expe rience, we make the excellent Cretan knives. Indelibly beaten in the traditional kiln, having the Cretan couplet engraved on them, they travel at the four corners of the world and they make the unique Cretan tradition known. They are ideal gifts for you and your friends; unique Cretan souvenirs. Small or big, useful or decorative knives they shall always be with you and they shall remind you of unique moments and places. You are all welcome. Armenis - Traditional Knife making workshop 14 & 29 Sifaka str - Chania Tel.: 28210 54434


Ç ×áíéþôéêç ðáñÜäïóç, ïé óýã÷ñïíåò åãêáôáóôÜóåéò, ç Üñéóôç ðñþôç ýëç, ôï ðåñßöçìï ãÜëá, ôï ìåñÜêé êáé ç ôÝ÷íç ôïõ ×áíéþôç Ôõñïêüìïõ, äçìéïõñãïýí ìïíáäéêÜ ðñïúüíôá õøçëÞò ãåõóôéêÞò êáé âéïëïãéêÞò áîßáò. ÃñáâéÝñá, êåöáëïôýñé, ðáñáäïóéáêü ãéá ïýñôé, áíèüôõñï, ìõæÞèñá, óôÜêá, óôáêïâïýôõñï. Ðñïúüíôá ðïõ Ý÷ïõí ôéìçèåß ìå âñáâåßá óå äéåèíåßò åêèÝóåéò êáé âñßóêïíôáé óå ðïëëÜ êáôáóôÞìáôá ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Åõñþðçò êáé ôçò ÊñÞôçò. Ðñïìçèåõôåßôå ôá áðü ôï ðñáôÞñéï, óôï êÝíôñï ôùí ×áíßùí, óôçí ïäü Óêáëßäç 25. Èá óáò åíôõðùóéÜóïõí ìå ôçí ðåñßöçìç ãåýóç êáé ôçí ðïéüôçôá ôïõò. ÉäáíéêÜ äþñá, èá åíôõðùóéÜóïõí åóÜò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Ìðáëáíôéíüò Ðáñáäïóéáêü ôõñïêïìåßï ÐñáôÞñéï: Óêáëßäç 25 - ×áíéÜ - Ôçë.: 28210 95517 ÅñãïóôÜóéï: Âáñýðåôñï Êõäùíßáò – ×áíéÜ - Ôçë.: 28210 33030

The tradition of Chania, the state of the art premises, the exquisite raw material, the great milk, the love and the artistry of the Cheese maker of Chania, produce unique products of high tasty and bio logical value. Graviera cheese, kefalotyri, traditional yogurt, anthotiro, mizithra, staka dip, staka butter. Our products have been awarded with prizes in international exhibitions and you can find them in many shops all over Crete, Greece and Europe. You can obtain our products from our shop in the center of Chania at 25, Skalidi str. They shall impress you with their great taste and qual ity. They are ideal gifts that shall impress you and your friends. Balantinos Traditional Dairy products Sales Room: 25, Skalidi str. - Chania - Tel.: +30 28210 95517 Factory: Varypetro Kydonia - Chania - Tel.: +30 28210 33030


Âñßóêåôáé óôçí ïäü ×Üëçäùí, ëßãá ìÝôñá áðÝíáíôé áðü ôï Áñ ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï. ÐáíÝìïñöïò ÷þñïò, ìå áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò ðáëéÜò ðüëçò ôùí ×áíßùí, äßðëá óôç Ìçôñüðïëç, åëÜ÷éóôç áðü óôáóç áðü ôï éóôïñéêü ðáëéü ëéìÜíé ôùí ×áíßùí, ôï öïñôùìÝíï ìå ìíÞìåò. Åäþ èá âñåßôå ÷åéñïðïßçôá êïóìÞìáôá áðü áóÞìé êáé ÷ñõóü, óå âõæáíôéíÝò êáé êõêëáäßôéêåò öüñìåò, êáèþò êáé óýã ÷ñïíá, õøçëÞò áéóèçôéêÞò. ÕðÜñ÷åé åðßóçò óõëëïãÞ áðü êåñáìé êÜ, ìðñïýôæéíá áíôéêåßìåíá, ðïñóåëÜíéíåò êïýêëåò êáé öõóçôü ãõáëß, öôéáãìÝíï áðü íôüðéïõò ôå÷íßôåò. Áíôéêåßìåíá õøçëÞò ðïéü ôçôáò, ôÝëåéáò áéóèçôéêÞò, éäáíéêÜ äþñá, ãéá óáò êáé ôïõò áãá ðçìÝíïõò óáò. Mare Handicraft - Jewellery ×Üëçäùí 7, Ðáëéü ËéìÜíé - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 52098 Áíïé÷ôÜ áðü Áðñßëéï Ýùò ÉáíïõÜñéï It is situated at Chalidon street, just a few meters opposite the Archaeological museum. A very beautiful place, built following the architecture of the old town of Chania, next to the Cathedral church, at a very close distance from the historic old port of Chania that is loaded with memories. One may find here hand made jewelries made of silver and gold following Byzantine and Cycladic forms, but also modern jewelries of the highest taste. There is also a col lection of ceramic and bronze items, china dolls and molten glass shaped by local technicians. They are items of high quality and perfect taste, ideal gifts for you and your beloved ones. Mare Handicraft - Jewellery 7, Chalidon str. Old port - Chania Tel.: +30 28210 52098 Open from April to January


Óå ìáò èá âñåßôå üôé êé áí ÷ñåéÜæåóôå ãýñù áðü ôïí Áèëç ôéóìü: ñïý÷á, ðáðïýôóéá, áîåóïõÜñ, üñãáíá ãõìíáóôé êÞò (äéÜäñïìïé, ðïäÞëáôá åëëåéðôéêÜ, ðÜãêïé ðïëõüñãá íá, ðéíãê ðïíãê, åßäç box, ìïíüæõãá, áëôÞñåò, ëÜóôé÷á yoga, pilates), åîïðëéóìüò & ïñãÜíùóç ãõìíáóôçñßùí (îå íïäï÷åßá, óôÜäéá, ðáéäéêÝò ÷áñÝò, ðïäüóöáéñï, ìðÜóêåô, âüëåú, ôÝíéò, óÜïõíá, ÷áìÜì, solarium) Stefan - Å. ÓôåöáíïõäÜêçò Áíäñ. ÐáðáíäñÝïõ 77 - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 41900 E-mail: stefan.xania@yahoo.gr www.stefansport.gr We can offer you anything you need about Sports: clothes, shoes, accessories, gym machines (treadmills, elliptical trainers, benches, multi gyms, table tennis table, boxing equipment, horizontal bars, leverage systems, yoga bands, Pilates), gyms’ equipment & organization (hotels, stadiums, playgrounds, football courts, basket ball courts, volleyball courts, tennis courts, sauna, hamam, solarium) Stefan Sports - E. Stefanoudakis 77, Andr. Papandreou str., Chania Tel.: +30 28210 41900 E-mail: stefan.xania@yahoo.gr www.stefansport.gr


Ï óõíåôáéñéóìüò «ãáßá» éäñýèçêå ôï 1996 óôá ×áíéÜ, áðü ðñùôïðüñïõò ðáñáãùãïýò âéïëïãéêÞò ãåùñãßáò, êáôá íáëùôÝò õãéåéíÞò äéáôñïöÞò êáé ðïëßôåò ìå ïéêïëïãéêÝò ðåðïéèÞóåéò. Ìå ôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí, ï óõíåôáéñé óìüò êáôÜöåñå íá óõíåíþóåé êáôáíáëùôÝò êáé ðáñáãù ãïýò âéïëïãéêþí ðñïúüíôùí ìå ìÝëç ðïõ öôÜíïõí ôá 2000. ÄéáèÝôåé åðßóçò äýï êáôáóôÞìáôá ëéáíéêÞò, üðïõ üëá ôá åßäç Ý÷ïõí âéïëïãéêÞ ðéóôïðïßçóç. ÐáñÜãåé åðßóçò 12 åß äç áñôïóêåõáóìÜôùí, ìå ôçí åðùíõìßá «êñçôþí ãáßá». Ï åðéóêÝðôçò ôùí êáôáóôçìÜôùí «ãáßá», èá ðñïìçèåõ ôåß ðñïúüíôá âéïëïãéêÜ, ìïíáäéêÞò ðïéüôçôáò êáé äéáôñï öéêÞò áîßáò. Áðïôåëïýí áíôßäïôï óôïí áíåîÝëåãêôï üãêï ðïéêßëùí ðñïúüíôùí ðïõ ãåìßæïõí ôï ôñáðÝæé ôçò ïéêïãÝ íåéáò. Ôá êáôáóôÞìáôá «ãáßá» ðñïóöÝñïõí: Ïðùñïëá÷áíéêÜ, ¼óðñéá, ÁõãÜ, ÁñôïóêåõÜóìáôá, ÌÝëé êáé äéÜöïñá ãëõ êÜ, ËÜäé, åëéÝò, ÊñáóéÜ, Ìðýñá, Ìðá÷áñéêÜ, ÆÜ÷áñç ìáý ñç, ÃáëáêôïêïìéêÜ, ÊáôåøõãìÝíá ëá÷áíéêÜ, Delicatessen, ÊáôåøõãìÝíï êñÝáò. Åðßóçò åßäç êáèáñéóìïý öéëéêÜ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí, áéèÝñéá Ýëáéá, óáðïýíéá êáé ðïëëÜ Üëëá ðñïúüíôá, áðüëõôá öéëéêÜ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí. Ôá êáôá óôÞìáôá «ãáßá» óáò êáëùóïñßæïõí óôá ×áíéÜ êáé óáò ðå ñéìÝíïõí ãéá ìéá ìïíáäéêÞ ãíùñéìßá óôç ãåýóç êáé ôçí ðïéüôçôá. Êáëþò íá Ýñèåôå Ãáßá 1: ÄçìçôñáêÜêç 1 - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 28783 - Fax: 28210 28132 E-mail: gaiape@otenet.gr Ãáßá 2: ðÜñïäïò Ê. ÊáñáìáíëÞ 86 (Ëåùö. Óïýäáò) Ýíáíôé ×áëêéáäÜêç Max Ôçë.: 28210 36446 - Fax: 28210 36436

“Gaia” union was founded in 1996 in Chania, by pioneer producers of biological agriculture, consumers of dietary products and citizens with ecological beliefs. As time passed by, the union managed to unite consumers and producers of biologic products and the number of its mem bers reached 2000. It also has two retail shops where all items are biologically certified. It also produces 12 types of bakery products, under the name “Kriton gaia” (Cretan land). Visitors of “gaia” shops may buy biologic products of unique quality and nutritional value. They are the antidote to the uncontrollable volume of various products that cover the family table. “Gaia” shops offer: Vegetables, Beans, Eggs, Bakery products, Honey and various sweets, Oil, Olives, Wines, Beer, Spices, Brown sugar, Dairy products, Frozen vegetables, Delicatessen, Frozen meat. Moreover there are cleaning products that are friendly to the envi ronment, essences, soaps and many other products that are very friendly to the environment. “Gaia” shops wel come you in Chania and they are waiting to introduce you to taste and quality. You are all welcome. Gaia 1: 1, Dimitrakakis str., Chania Tel.: +30 28210 28783 - Fax: 28210 28132 E-mail: gaiape@otenet.gr Gaia 2: 86, K. Karamanlis str. (Ave. of Suda) opposite Xalkiadakis Max Tel.: 28210 36446 - Fax: 28210 36436


Ìå áöåôçñßá ôï ÷ùñéü ìáò, ×ñõóáõãÞ ×áíßùí, îåêé íÞóáìå ïéêïãåíåéáêÜ Ýíá ôáîßäé óôï ÷þñï ôçò ãåý óçò êáé ôçò íïóôéìéÜò, ðïõ ðñïóöÝñïõí ôá êñçôéêÜ ÐáñáäïóéáêÜ Ðñïúüíôá. ×ñçóéìïðïéþíôáò Ýîôñá ðáñèÝíï åëáéüëáäï êáé êñáóß áðü ôïõò áìðåëþíåò ôçò ïéêïãÝíåéáò, ç Óïößá êáé ï ×Üñçò äçìéïõñãïýí êáé ðáñáóêåõÜæïõí áãíÜ ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá, áðü ðáôñïðáñÜäïôåò óõíôáãÝò, ïé ïðïßåò Ýìåéíáí áíáë ëïßùôåò óôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí. Óôï åñãáóôÞñé ìáò, ìðïñåßôå íá âñåßôå Ýîôñá ðáñèÝíï åëáéüëáäï êáé ôï êñáóß, ôïðéêü ìáñïõâÜ ðáñáãùãÞò ìáò, ðïéêé ëßá âïõôçìÜôùí, îåñïôÞãáíá, ðáîéìÜäéá, êáëéôóïý íéá ãëõêÜ êáé áëìõñÜ, ìå èõìßóåéò êáé íïóôáëãßåò ÷ñü íùí ðáëéþí, ìå ïóìÝò áðü ôéò ëé÷ïõäéÝò ðïõ ìüíï ç ãéáãéÜ ôçò ïéêïãÝíåéáò Þîåñå íá åôïéìÜæåé…

From our village, Chryssavgi of Chania, our whole family started a trip to the area of taste and flavor, offered by Cretan Traditional Products. Using extra virgin olive oil and wine coming from the family vine yards, Sofia and Haris create and manufacture pure traditional products using family recipes that were left unchanged in the course of time. In our work shop, you can find extra virgin olive oil and wine, local marouvas that we produce, a variety of bis cuits, xerotigana, crackers, sweet and salty kalitsounia, that bring to mind memories of older times full of scents from the goodies that only grand mothers knew to prepare…

Ç Óïößá Åðïßçóå ¢ñçò êáé Óïößá ÃåùñãïõóÜêç ×ñõóáõãÞ, ÂïõêïëéÝò ×áíßùí Ôçë.: 28240 31458 - Êéíçôü: 6974 974244 E-mail: georgousakisharissofia@hotmail.com

Sofia Epiise (Sofia made) Aris and Sofia Georgousakis Chryssavgi, Voukolies, Chania Tel.: +30 28240 31458 - Mobile: +30 6974 974244 E-mail: georgousakisharissofia@hotmail.com


Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ×áíßùí Ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ×áíßùí, óôåãÜæåôáé óôï Êáèïëéêü ôçò ÅíåôéêÞò ÌïíÞò ôïõ Áãßïõ Öñáãêßóêïõ. ÊáôÜ ôçí åðï÷Þ ôçò Ôïõñêïêñáôßáò, ç ìïíÞ ìåôáôñÜðçêå óå ìïõóïõëìáíéêü ôÝìåíïò ôïõ Ãéïõóïýö ÐáóÜ, åíþ êáôÜ ôá íåüôåñá ÷ñüíéá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ùò êéíçìáôïãñÜöïò êáé áðïèÞêç óôñáôéùôéêþí åéäþí. Óáí ìïõóåßï Üñ÷éóå íá ëåéôïõñãåß ôï 1963. Ç Ýêèåóç ÷ùñßæåôáé óå äýï ìåãÜëåò åíüôçôåò. Óôï áíáôïëéêü ôìÞ-

64 ×áíéÜ

ìá ôïõ êôéñßïõ, åêôßèåíôáé åõñÞìáôá áðü ôá ÍåïëéèéêÜ ÷ñüíéá Ýùò ôç ôçí ÕóôåñïìéíùéêÞ ðåñßïäï, åíþ óôï äõôéêü ôïìÝá, öõëÜóóïíôáé ôá åõñÞìáôá áðü ôç ÃåùìåôñéêÞ ðåñßïäï ìÝ÷ñé êáé ôá ÑùìáúêÜ ÷ñüíéá. Ôá åõñÞìáôá ôùí äéáöüñùí ðåñéüäùí, åßíáé ôáîéíïìçìÝíá åßôå óýìöùíá ìå ôïí ôüðï åýñåóçò, åßôå óýìöùíá ìå ôçí êáôçãïñßá óôçí ïðïßá áíÞêïõí (ôáöéêÜ åõñÞìáôá, åõñÞìáôá ïéêéóìþí).


Ìðáßíïíôáò óôï ìïõóåßï, âëÝðïõìå ôá ôá åõñÞìáôá ôçò ôåëåõôáßáò ðåíôçêïíôáåôßáò, ôá ïðïßá áðïäåéêíýïõí ôçí óõíå÷Þ êáôïßêçóç ôçò ðåñéï÷Þò áðü ôç íåïëéèéêÞ åðï÷Þ. Ôá ðåñéóóüôåñá åõñÞìáôá óôï íïìü ×áíßùí, Ý÷ïõí âñåèåß óôá óðÞëáéá Ðëáôõâüëá êáé Ìáìåëïýêïõ, ôá ïðïßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí êáôÜ ôç ÌéíùéêÞ åðï÷Þ. Ôá åõñÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí áíáóêáöåß óôï ëüöï ÊáóôÝëé ôùí ×áíßùí, åßíáé åðßóçò åíôõðùóéáêÜ. Ï ïéêéóìüò áõôüò êáôáóôñÜöçêå ôï 1450 ð.×. Èåùñåßôáé ï ðéï óçìáíôéêüò ôçò ðåñéï÷Þò êáé ïé ìåëåôçôÝò ôïí ôáõôßæïõí ìå ôçí áñ÷áßá Êõäùíßá. ¸îù áðü ôéò ðñïèÞêåò óå äéÜöïñá óçìåßá ôçò áßèïõóáò åêôßèåíôáé ðÞëéíåò óáñêïöÜãïé, ìå æùãñáöéêÞ äéáêüóìçóç ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áíáóêáöÝò íåêñïôáöåßùí óôç ÄõôéêÞ ÊñÞôç. Ç Áñ÷áúêÞ êáé ÊëáóóéêÞ ðåñßïäïò áíôéðñïóùðåýïíôáé áðü ðåñéïñéóìÝíá åõñÞìáôá. Ãéá ôïýôï åõèýíïíôáé ïé ðüëåìïé ìåôáîý ôùí Êñçôéêþí Ðüëåùí, ðïõ ìíçìïíåýïíôáé áðü ôïõò áñ÷áßïõò óõããñá-

öåßò. Áîßæåé íá áíáöÝñïìå ôç óõëëïãÞ áíôéêåéìÝíùí ôïõ Ê. ÌçôóïôÜêç, ç ïðïßá öéëïîåíåßôáé óå éäéáßôåñï ÷þñï ôïõ ìïõóåßïõ.

×áíéÜ 65


ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ ×áíßùí - Chania Municipal Market

ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ ×áíßùí Ç ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ âñßóêåôáé óôï êÝíôñï ôùí ×áíßùí, óôï óçìåßï ðïõ óÞìåñá ÷ôõðÜ ç êáñäéÜ ôçò ðüëçò, åêåß üðïõ óôåêüôáí åðß Åíåôïêñáôßáò ï êýñéïò ðñïìá÷þíáò ôùí ï÷õñþóåùí. ÌÝ÷ñé ôá ìÝóá êáé ôÝëç ôïõ 19ïõ áéþíá, åäþ Þôáí ç Üêñç ôçò ðüëçò. Óå áõôü ôï ÷þñï, âñßóêïíôáí ðñü÷åéñá åãêáôåóôçìÝíá êñåïðùëåßá, é÷èõïðùëåßá, êáôáóôÞìáôá ëá÷áíéêþí, ÷Üíéá êëð. Åäþ Þôáí ç õðáßèñéá ëáúêÞ áãïñÜ, üðïõ ïé ÷ùñéêïß Ýöåñíáí ôá ðñïúüíôá ôïõò íá ôá ðïõëÞóïõí. Ç åéêüíá ðïõ ðáñïõóßáæáí Þôáí Üó÷çìç ãéá áõôü ï äÞìïò ×áíßùí áðïöÜóéóå ôï 1908 íá êáëëùðßóåé ôï ìÝñïò, ÷ôßæïíôáò ìßá äçìïôéêÞ áãïñÜ. Óå ó÷Ýäéï ôïõ íôüðéïõ ìç÷áíéêïý ÄñáíäÜêç, áêïëïõèþíôáò ôï ðñüôõðï ôçò óêåðáóôÞò áãïñÜò ôçò Ìáóóáëßáò, îåêßíçóå ôï ÷ôßóéìï ôï 1911. Ç ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ åãêáéíéÜóôçêå ôï 1913 áðü ôïí ÅëåõèÝñéï ÂåíéæÝëï. ¸÷åé ó÷Þìá óôáõñïý êáé 4 ðüñôåò, ìßá óå êÜèå ðôÝñõãá, ðïõ êëåßíïõí ãéá íá ðáñÝ÷ïõí áóöÜëåéá óôá êáôáóôÞìáôá ðïõ óôåãÜæïíôáé åäþ. ÓôåãÜæåé 76 êáôáóôÞìáôá, ìåôáîý Üëëùí êñåïðùëåßá, é÷èõïðùëåßá, öáñìáêåßï, ðá-

66 ×áíéÜ

íôïðùëåßá êëð. Áðïôåëåß áñ÷éôåêôïíéêü óôïëßäé ãéá ôá ×áíéÜ êáé åßíáé ìßá áðü ôéò åíôõðùóéáêüôåñåò óôï âáëêáíéêü ÷þñï. Áêñéâþò áðÝíáíôé áðü ôç ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ, åßíáé ôï îåíïäï÷åßï «Êýäùí». ÌÝ÷ñé ôïí ðñïçãïýìåíï áéþíá, åäþ Þôáí ôï ðåñßöçìï London Bar. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá êáöÝ üðïõ äéáóêÝäáæáí ïé óôüëïé ôùí ðñïóôÜôéäùí ÌåãÜëùí ÄõíÜìåùí åðß ÊñçôéêÞò Ðïëéôåßáò, øõ÷áãùãïýìåíïé áðü áñôßóôåò öåñìÝíåò áðü ôçí Åõñþðç. ¼óïé Ý÷ïõí äéáâÜóåé ôïí «ÁëÝîç ÆïñìðÜ» ôïõ Í. ÊáæáíôæÜêç, èá áíáãíùñßóïõí óßãïõñá ôï üíïìá ÌáíôÜì ÏñôÜíò. Ç äéÜóçìç áõôÞ áñôßóôá óôá íéÜôá ôçò, Þôáí ç ðñþôç ðïõ åðéäüèçêå óå èåáìáôéêü óôñéðôßæ ó’ áõôü áêñéâþò ôï ÷þñï, óôá ×áíéÜ ôçò áñ÷Þò ôïõ 20ïõ áéþíá. ÓÞìåñá, ç ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ åßíáé ôüðïò åðßóêåøçò ÷éëéÜäùí áíèñþðùí êáèçìåñéíÜ. ÊáôáóôÞìáôá êÜèå ëïãÞò, åóôéáôüñéá, ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá, êáöåíåßá öéëïîåíïýí íôüðéïõò êáé îÝíïõò. Ôüðïò óõíÜíôçóçò, æùíôáíü êýôôáñï ôçò åìðïñéêÞò êáé êïéíùíéêÞò æùÞò, óõíå÷ßæåé ôçí ðïñåßá ôçò óôï ÷ñüíï.


Ìå ìåñÜêé, ãíþóç êáé ðåßñá, óõëëÝãïìå ðñïúüíôá áãíÜ êáé õãéåéíÜ, öôéáãìÝíá ìå ðñþôåò ýëåò ôïõ ôüðïõ ìáò. Ðñï ìçèåõôåßôå óáðïýíéá êáé êáëëõíôéêÜ ìå âÜóç ôï áãíü åëáéü ëáäï. ÓáìðïõÜí öôéáãìÝíá ìå ôï ìåñÜêé ôçò ðáñÜäïóçò. Ôï ðå ñßöçìï ÷áíéþôéêï ìÝëé. Âüôáíá êáé áñùìáôéêÜ. ÐáñáäïóéáêÞ ôóéêïõäéÜ. ×åéñïðïßçôá, îýëéíá äéáêïóìçôéêÜ êáé ðïëëÜ Üëëá äþñá ðïõ èá åíôõðùóéÜóïõí åóÜò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Ðñïìçèåõôåßôå ôá êáé êñáôÞóôå ãéá ðÜíôá ôçí áíÜìíçóç ôùí äéáêïðþí óáò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ¢ñùìá ÅëéÜò ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ ×áíßùí 6 Ôçë.: 28210 42522 Õðåýè.: ÄñáêáêÜêçò ÃéÜííçò êáé ÓãïõñïìÜëëçò ÃéÜííçò

With love, knowledge and experience, we gather products that are pure and healthy, made by the raw materials of our place. Buy soaps and beauty products made of pure olive oil; traditionally made sham poos; the famous honey of Chania; herbs and aromatic plants; tradi tional pasta of exquisite taste; hand made wooden decorative ele ments and many other gifts that shall impress you and your friends. Buy them and keep forever the memory of your vacations. You are all welcome. Aroma Elias (Scent of Olive) Chania Municipal Market 6 Tel.: 28210 42522 Contact persons: Drakakakis Giannis and Sgouromallis Giannis


ÖñÝóêá øÜñéá êáé èáëáóóé íÜ, öôéáãìÝíá ìå ôï ìïíáäé êü øáñÜäéêï ôñüðï. Êáëü ÷ý ìá êñáóß êáé ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá. ÁãïñÜ ôùí ãåýóåùí ÐáñáäïóéáêÞ êïõæßíá ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ 58 Ôçë.: 6972 887583 Fresh fish and seafood made with the unique fishermen method. Good bulk wine and family care. Agora ton gefseon Traditional cuisine 58, Municipal Market Tel.: +30 6972 887583

ÌåãÜëç ðïéêéëßá áðü ìåæÝäåò. ¢íåôïò öñïíôéóìÝíïò ÷þñïò, óôï êáôÜóôçìá Þ óôç óêéÜ êÜ ôù áðü ôá äÝíôñá, ôçò ðëáôåß áò ôçò áãïñÜò, ïéêïãåíåéáêü êëßìá. Ìåæåäïðùëåßï Ôï ÓôÝêé ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ ×áíßùí 6 Ôçë.: 6937 75987 A great variety of meze. A cozy cared place, in the shop or un der the shadow of the trees, at the plaza of the market and family ambience. To Steki Snack Restaurant 6, Chania Municipal Market Tel.: +30 6937 75987

ÐáñáäïóéáêÞ ôáâÝñíá ìå ìåãÜëç ðïéêéëßá öáãçôþí, öôéáãìÝíá ìå íôüðéåò ðñþôåò ýëåò êáé áãíü å ëáéüëáäï. • ÊñÝáò ôçò ¿ñáò • Ïéêïãåíåéáêü óÝñâéò • ÔéìÝò åîáéñåôéêÝò

Traditional tavern with wide variety of meals made with local raw ma terials and pure olive oil. • BBQ • Family service • Great prices

Michelas Restaurant Åóôéáôüñéï ï Ìé÷Ýëáò Chania Mun. Market 49Äçì. ÁãïñÜ ×áíßùí 49- 51 51 Tel.: 6985 898867 Ôçë.: 6985 898867


Ìå ãíþóç, ðïëý÷ñïíç ðåßñá êáé ìåñÜêé, áîéïðïéïýìå ôï ìü÷èï ôùí êôçíïôñüöùí ôïõ íïìïý ×áíßùí. Ìå ãÜëá êáôóéêßóéï êáé ãÜëá ðñüâåéï, ðáñáóêåõÜæïìå ôá ôõñïêïìéêÜ ðñïúüíôá ðïõ öÝñïõí ôï üíïìÜ ìáò. Ôçí ðåñßöçìç ãñáâéÝñá ìå ôç ìïíáäéêÞ ãåýóç êáé ðïéüôçôá, ôïí áíèüôõñï, ôç ìïíáäéêÞ óôÜêá. ¼ëá ôïýôá ôá ðñïóöÝñïìå óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò, óôï êáôÜóôçìÜ ìáò, óôçí äçìïôéêÞ ÁãïñÜ ×áíßùí. Ðñïìçèåõôåßôå åðßóçò áðü ôï êáôÜóôçìÜ ìáò, íôüðéï ðáñèÝíï åëáéüëáäï, ðáñáäïóéáêÜ æõìáñéêÜ, áãíü ìÝëé, êñçôéêÜ ðáîéìÜäéá êáé ðïëëÜ Üëëá ðñïúü íôá ÊñÞôçò, ðïõ èá óáò åíèïõóéÜóïõí. ÔõñïêïìéêÜ Ðáôóïýñïò ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ ×áíßùí Ôçë.: 28210 53120 Using our knowledge, long experience and love, we exploit the toil of the stock farmers of the prefecture of Chania. Using goat milk and sheep milk we produce dairy products bearing our name; the well known graviera cheese with its unique taste and quality, the anthotiro cheese, and the unique Staka dip. All these are available for our visitors in our shop at the Chania Municipal Market. You can also buy from our shop local virgin olive oil, traditional pasta, pure honey, Cretan crackers and many other Cretan products that shall excite you. Patsouros Dairy products Chania Municipal Market Tel.: 28210 53120


Ôï ðñùß ëïýæåôáé áðü ôïí Þëéï, ôï ìå óçìÝñé äñïóßæåôáé áðü ôïí áÝñá ôçò èÜëáóóáò, ôï âñÜäõ íôýíåôáé ìå ôá ìïíáäéêÜ ÷ñþìáôá ôçò ÷áíéþôéêçò äý óçò. Ôï Åëëçíéêü óáò ðåñéìÝíåé ãå ìÜôï Þ÷ïõò êáé öùò. Áðïëáýóôå êá öÝ, ðïôü, snacks, ðáãùôü, ÷õìü, áí èñþðéíï ÷áìüãåëï. ÓôéãìÝò ãåìÜôåò æùÞ. Êáëþò íá Ýñèåôå.

In the morning it is bathing under the sun, in the noon it is getting cool by the sea breeze, at the evening it is dressed by the unique colors of the Chania sun set. Elliniko is waiting for you as it is full of sounds and light. Enjoy your coffee, drinks, snacks, juices and the human smile. Moments full of life. You are all welcome.

Åëëçíéêü Êáöùäåßï ÁêôÞ Ìéáïýëç 4 - Êïýì Êáðß Ôçë.: 28210 27729

Elliniko Live Music Cafe 4, Akti Miaouli - Koum Kapi Tel.: +30 28210 27729

Ìå èÝá ôïí åíåôéêü öÜñï êáé ôï êÜ óôñï ôïõ ÖéñêÜ, áðïëáýóôå ôï ðñùß ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôï ìåóç ìÝñé êáé ôï âñÜäõ ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü ìåæÝäåò ïýæïõ, öôéáãìÝíåò ìå ìïíáäéêÞ ôÝ÷íç. Ç ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá óõìðëçñþíåé ôéò Üñéóôåò åíôõðþóåéò. ÊÜâïõñáò ÊáöÝ - ïõæåñß Ðáëéü ËéìÜíé ×áíßùí ÁêôÞ ÔïìðÜæç Ôçë.: 28210 28668

Looking at the Venetian lighthouse and the Firkas castle, you can en joy your coffee at the morning, your drinks at noon and in the evening a great variety of ouzo mezes made with unique artistry. Family care completes the best impressions Kavouras Cafe - Ouzo Old Port of Chania Akti Tombazi Tel.: +30 28210 28668


Thraka welcomes you in Chania with its flavors. Tradi tional meals made with local pure raw materials and pure olive oil. Unique recipes that are making an offer to taste and healthy diet. In our comfortable place, that is full of light, on 77 81, Anagnostou Gogoni str, you can enjoy meals baked in the wood burning oven. A great variety of salads, appetizers, pizza, casserole dishes, many specialties, grilled meat, souvlaki or delicious gyros. Accompany them with good wine and let yourself free to enjoy the human hospitality. Here, the moments are unique. Service becomes hospitality. In the center of the town, on the Hadjimichalis Giannaris street, you can enjoy the extra delicious souvlaki, gyros, personal mix grill, the wonderfully grilled burger. All the products of Thraka are delivered to your place, ideally packed with out any additional charges with just one phone call. Thraka Grill - Pizzeria - Restaurant 77-81, Anagnostou Gogoni str. Tel.: 28210 70017 - 73030 34, Hadjimichalis Giannaris str. Tel.: 28210 51100


Ç ÈñÜêá óáò õðïäÝ÷åôáé óôá ×áíéÜ ìå ãåýóåéò. Öáãç ôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíÝò íôü ðéåò ðñþôåò ýëåò êáé áãíü åëáéüëáäï. ÓõíôáãÝò ìïíá äéêÝò, ðñïóöïñÜ óôç ãåýóç êáé ôçí õãéåéíÞ äéáôñïöÞ. Óôïí Üíåôï ÷þñï, ôï ãåìÜôï öùò, óôçí ïäü Áíáãíþ óôïõ ÃïãïíÞ 77 81, áðïëáýóôå öáãçôÜ øçìÝíá óôïí îõëüöïõñíï. ÌåãÜëç ðïéêéëßá áðü óáëÜôåò, ïñåêôéêÜ, ðßôóá, ìáãåéñåõôÜ, ðïëëÝò óðåóéáëéôÝ, êñÝáò ôçò þñáò, óïõâëÜêé Þ íüóôéìï ãýñï. ÓõíïäÝøôå ìå êáëü êñáóß êáé áöåèåßôå óôçí áíèñþðéíç öéëïîåíßá. Åäþ ïé óôéã ìÝò åßíáé ìïíáäéêÝò. Ç åîõðçñÝôçóç öéëïîåíßá. Óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, óôçí ïäü ×áôæçìé÷Üëç ÃéÜííá ñç, áðïëáýóôå ôï ðåíôáíüóôéìï óïõâëÜêé, ôï ãýñï, ôçí áôïìéêÞ ðïéêéëßá, ôï õðÝñï÷á øçìÝíï ìðéöôÝêé. ¼ëá ôá ðñïúüíôá ôçò ÈñÜêáò, ðáñáäßäïíôáé óôï ÷þñï óáò, Üñé óôá óõóêåõáóìÝíá, Üìåóá, ÷ùñßò åðßðëÝïí åðéâÜñõí óç, ìå Ýíá ôçëåöþíçìá. ÈñÜêá ØçóôáñéÜ - Ðéôóáñßá - Åóôéáôüñéï Áíáãíþóôïõ ÃïãïíÞ 77-81 Ôçë.: 28210 70017 - 73030 ×áôæçìé÷Üëç ÃéÜííáñç 34 Ôçë.: 28210 51100


Ôá øáñïêÜéêá ìåôáöÝñïõí êÜèå ðñùß ôïõò èçóáõñïýò ôçò ÷áíéþôéêçò èÜ ëáóóáò. Ïëüöñåóêá øÜñéá êáé èáëáóóéíÜ, íôüðéáò áëßåõóçò. Ðñïìçèåõôåßôå ôá, öñÝóêá êáé ëá÷ôáñéóôÜ, óå ðïëý êáëÝò ôéìÝò áðü ôï êáôÜóôçìÜ ìáò, óôçí Ðëáôåßá 1866. Ãåýóåéò ðïõ ìõñßæïõí èÜëáóóá. É÷èõïðùëåßï Ôá ÖñÝóêá - Åìì. ÔåñåñÜêçò Ðëáôåßá 1866 - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 94815 & 92346 - Êéíçôü: 6977 416924 Every morning the fishing boats transfer the treasures of the sea of Chania; Very fresh local fish and seafood. You can make your provisions in fresh and desiring fish and seafood, at great price from our shop in 1866 square. Here you can find tastes with sea scent. Ta Freska Fish Shop - Emm. Tererakis 1866 Square - Chania Tel.: +30 28210 94815 & 92346 - Mobile: +30 6977 416924


Óáò êáëùóïñßæïõìå óôá ×áíéÜ, ôçí ðáíÝìïñöç ðüëç ôçò ÐáñÜ äïóçò. Óôï êáöÝ snack Áöïß ÊëçìáôóÜêç, óôçí êáñäéÜ ôçò ðü ëçò, ëßãá ìÝôñá áðü ôç ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ, óôçí áñ÷Þ ôçò Ïäïý Áðïêïñþíïõ, óáò ðñïóöÝñïìå üëá ôá ðñïúüíôá ôçò áñôïðïéß áò ìáò. ÆåóôÝò ôõñüðéôåò, óÜíôïõéôò, êñçôéêÜ êáëéôóïýíéá, ðïë ëÝò ãåýóåéò ðáãùôïý, íüóôéìá snacks, üëá öôéáãìÝíá ìå êñçôé êü ìåñÜêé. ÓõíïäÝøôå ôá, ìå ôïí êáöÝ, ôï ðïôü êáé ðÜñôå ôçí ðñþôç ×áíéþôéêç ãåýóç, Ýíá ãåõóôéêü êáëùóüñéóìá. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ôá ðñïúüíôá ìáò, èá âñåßôå êáé óôá êáôáóôÞìáôá ôçò åôáéñßáò ÊëçìáôóÜêç, óôá êõñéüôåñá óçìåßá ôùí ×áíßùí. Cafe - snack Áöïß ÊëçìáôóÜêç Áðïêïñþíïõ 36á - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 94011 - 76144 We welcome you in Chania, the most beautiful town of Tradition. At Klimatsakis Bros cafe snack, in the heart of the town, just a few meters away from the Municipal Market, at the beginning of Apokoronou street, we are offering all the products of our bak ery. Hot cheese pies, sandwiches, Cretan kalitsounia (sweet cheese pastries), many flavors of ice cream, tasty snacks, all made with the known love of Cretan people. Accompany them with coffee, drinks and get the first taste of Chania, a tasty welcome. You are all welcome. Our products are provided also in the Klimatsakis company shops at the main points of Chania. Klimatsakis Bros Cafe - snack 36a, Apokoronou str. - Chania Tel.: +30 28210 94011 - 76144


Áðü ôï 1951, ôá æá÷áñïðëáóôåßá Êñüíïò ãëõ êáßíïõí ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõò. Ìå óåâáóìü óôçí ôïðéêÞ ðáñÜäïóç, áãíÜ õëéêÜ, ìïíáäéêÞ ðåßñá, ðáñáóêåõÜæïõí ôá ðñïúüíôá ðïõ öÝ ñïõí ôï üíïìá ôïõò. Êáëéôóïýíéá ×áíéþôéêá, ðÜóôåò, áìõãäáëùôÜ, ãáëëéêÝò ôñïýöåò, æïõìåñÜ êÝéê êáé ôïõò ðåñßöçìïõò ëïõêïõìÜ äåò ðáñáäïóéáêïýò Þ ìå óïêïëÜôá. Ìïíáäé êÝò ãåýóåéò ðïõ óõíäéÜæïõí ôï ðáñáäïóéáêü ìå ôïí õðåñóýã÷ñïíï ôñüðï ðáñáóêåõÞò, õðÝ ñï÷á äþñá ðïõ èá åíôõðùóéÜóïõí åóÜò êáé ôïõò ößëïõò óáò.

Since 1951, Kronos pastry offer sweets to their visitors. With respect to the local tradition, pure materials and, unique experience, they produce the well known products bearing its name. Kalitsounia (Sweet Cheese Pastries) from Chania, pastries, marzipans, French truffles, juicy cakes and the wonderful traditional or chocolate doughnuts. Unique tastes that com bine the traditional with the modern preparation method, great gifts that shall impress you and your friends.

Êñüíïò Æá÷áñïðëáóôåßá Ìïõóïýñùí 23 - Ôçë.: 28210 43528 Óêáëßäç 54 - Ôçë.: 28210 76660 ÊïõíïõðéäéáíÜ - Ôçë.: 28210 49381

Kronos Pastry shops 23, Moussouron str., Tel.: +30 28210 43528 54, Skalidi str. Tel.: +30 28210 76660 Kounoupidiana, Tel.: +30 28210 49381

Ï êáöÝò, ôï ðïôü, ôï ðáãùôü, ï ÷õìüò, ôï snack, ôá åðéëåã ìÝíá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, áðïëáì âÜíåé ï åðéóêÝðôçò ìå èÝá ôï ðáëéü ëéìÜíé êáé ôïí åíå ôéêü öÜñï. ÌïíáäéêÝò åéêüíåò, óôéãìÝò æùÞò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ðëáôåßá ÊáöÝ - Åóôéáôüñéï ÓïõìåñëÞ 32-34 Ôçë.: 28210 40846 Visitors enjoy coffee, drinks, ice creams, juices, snacks, selected dishes of the traditional cuisine with a view at the old port and the Venetian lighthouse. Unique images, moments of a lifetime. You are all welcome. Plateia Cafe - Restaurant 32-34 Soumerli Str. Tel.: 28210 40846


¢ðïøç ôïõ Êïõì Êáðß View of Koum Kapi


ÐáíÝìïñöï êôßóìá óôï ðáëéü ×áíéþôéêï ËéìÜíé, áãíáíôåýåé ôï ÖéñêÜ êáé ôïí Åíåôéêü ÖÜñï, áðÝíáíôé, óáí ðáíÝìïñöï æùãñáöé êü ðßíáêá. Ôï ãåìÜôï ìíÞìåò êôßóìá óôåãÜæåé ôçí ôáâÝñíá ïõ æåñß Ìé÷Üëçò. Ìå ìåñÜêé êáé áãíÝò ðñþôåò ýëåò, ðáñáóêåõÜæï íôáé ôá õðÝñï÷á öáãçôÜ ðïõ áðïëáìâÜíïõí ïé åðéóêÝðôåò. Öá ãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíÝò ðñþôåò ýëåò. Øçôü ôçò þñáò, ïëüöñåóêï íôüðéï øÜñé, ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü ìåæÝäåò. Ôéò õðÝñï÷åò åíôõðþóåéò, óõìðëçñþíåé ç ïéêïãå íåéáêÞ ðåñéðïßçóç. ÆÞóôå ôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ, ôéò åíôõðùóéá êÝò åéêüíåò ðïõ îåôõëßãïíôáé ìðñïóôÜ óáò, áöåèåßôå óôï áí èñþðéíï ÷áìüãåëï. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ìé÷Üëçò ÔáâÝñíá Ïõæåñß ÁêôÞ ÔïìðÜæç - Ðáëéü ËéìÜíé - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 58330 It is a very beautiful building at the old Port of Chania, looking at Firkas and the Venetian Lighthouse, across, in a setting that re minds of a very beautiful painting. The filled with memories build ing gives shelter to the Michalis tavern ouzeri. We produce the great local cuisine dishes that our visitors enjoy with love and pure raw materials. Traditional meals made with pure raw mate rials. You can find here grilled meat, very fresh local fish and a great variety of mezes. Family care completes the great impres sions. Live the magic of the place, the impressive images that are unfolding before your eyes and rely on the human smile. You are all welcome. Michalis Tavern - Ouzeri Akti Tombazi - Old port - Chania Tel.: +30 28210 58330


ÍôõìÝíï ìå ôï ÷ñþìá ôçò èÜëáóóáò, áãíáíôåýåé ôïí åíåôéêü öÜñï ôïõ ëéìáíéïý, ôï ÖéñêÜ óôï ôÝëïò ôïõ Ìüëïõ, ôï ÷ñþìá ôïõ äåéëéíïý óôá íåñÜ ôïõ ëéìáíéïý ðïõ áñãïëéêíßæïíôáé óôïõ ìðÜôç ôçí áíáôñé÷ßëá. Ìå ôéò åéêüíåò ðáñáäåßóïõ ðïõ îåôõëßãïíôáé óôá ìÜôéá ôïõ, ï åðéóêÝðôçò, áðïëáìâÜíåé ôá öáãçôÜ ôçò ðáñá äïóéáêÞò êïõæßíáò. ÕðÝñï÷åò ãåýóåéò öôéáãìÝíåò ìå áãíü åëáéüëáäï êáé íôüðéåò ðñþôåò ýëåò. Øçôü êñÝ áò, ìåãÜëç ðïéêéëßá èáëáóóéíþí, íôüðéï öñÝóêï øÜñé. Ôéò Üñéóôåò åíôõðþóåéò óõìðëçñþíåé ôï Üñéóôï óÝñ âéò, ç ðñïèõìßá êáé ôï áíèñþðéíï ÷áìüãåëï. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ðåôñßäçò Åóôéáôüñéï Êïõíôïõñéþôç 19-21 - Ðáëéü ËéìÜíé Ôçë.: 28210 72552 Dressed with the colors of the sea, it is looking at the Venetian lighthouse of the port and Firkas at the end of the pier, the colors of afternoon over the waters of the port that move slowly by the thrill of the sea breeze. With the heaven like images unfolding before the eyes of the visitors, they enjoy the dishes of the traditional cuisine; Wonderful tastes made with pure olive oil and local raw materials. Grilled meat, a great variety of sea food, and local fresh fish. The great impressions are completed by the exquisite service, the willingness and the smile of our people. You are all welcome. Petridis Restaurant 19-21, Kountouriotis str., Old Port Tel.: +30 28210 72552


ÐáìðÜëáéï êôßóìá ôïõ ðáëéïý ëéìáíéïý ôùí ×áíéþí, åßäå ôá Êáëï êáßñéá íá ðåñíïýí. Ëïýóôçêå ìå ôçí áëìýñá ôçò èÜëáóóáò. ¸æçóå ôéò åðáíáóôÜóåéò, ðïõ óöñÜãéóáí ôç ìïßñá ôïõ íçóéïý. ÓÞìåñá ãáëÞíéï, ðáíÝìïñöï, ðáóðáëéóìÝíï áðü ìíÞìåò, óôåãÜæåé ôï ðéï üìïñöï åóôéáôüñéï. Ôï ÌïíáóôÞñé óáò õðïäÝ÷åôáé ìå ðáñáäïóéá êÝò åëëçíéêÝò ãåýóåéò. Ïëüöñåóêï øÜñé, íôüðéï êñÝáò óôï êÜñ âïõíï, êáëü ÷ýìá êñáóß. Ï åðéóêÝðôçò áðïëáìâÜíåé ôï åíåôéêü ëéìÜ íé, ôç ìïõóéêÞ ðïõ ÷áúäåýåé áõôéÜ, ôï õðÝñï÷ï óÝñâéò óõíôñïöéÜ ìå ìïíáäéêÜ ðéÜôá: «Ôï ËÜèïò ôçò Êáëüãñéáò», «Ôï äéáâïëÜêï», ôï õðÝñï÷ï ãëõêü «Çãïýìåíï». ÄïêéìÜóôå ôá. Áöåèåßôå óôç ìá ãåßá ôùí óôéãìþí. Ç æùÞ åßíáé ìïíáäéêÞ. ÆÞóôå ôçí. Ôï ÌïíáóôÞñé Åóôéáôüñéï Ðáëáéü ËéìÜíé ×áíßùí Ôçë. - Fax: 28210 55527 The very old building of the old port of Chania watched summers passing by. It has been washed by the saltiness of the sea. It lived through the revolutions that sealed the fate of the island. Today, it stands peaceful, beautiful, dusted by memories, it gives shelter to the most beautiful restaurant. Monastery welcomes you with tradi tional Greek tastes. Grilled fresh fish and local meat, good bulk wine. Visitors enjoy the Venitian port, the music caressing the ears, the great service along with unique dishes. «Nun’s Mistake», «Imp», and the great sweet «Abbot». Taste them. Let yourself free on the magic of the monments. Life is unique. Live it! The Monastery Restaurant Old Port of Chania Tel. - Fax: +30 28210 55527


Óôçí êáñäéÜ ôçò ðüëçò, ìå éäéùôéêü ðÜñêéíãê êáé ðëÞñùò êëéìáôéæüìåíï. Áßèïõóá 150 ì2 ãéá óõíåäñéáêÝò åêäçëþ óåéò, óåìéíÜñéá, ïìéëßåò êáé åêèÝóåéò. ÄéáèÝôåé äùìÜôéá ìå äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç, mini bar, ìïõóéêÞ êáé Üñéóôç ç÷ï ìüíùóç. • ×þñïé ìå åêëåðôõóìÝíç áéóèçôéêÞ Üðïøç • Áôìüóöáéñá Üíåóçò • ÄéÜèåóç õøçëÞò ðåñéðïßçóçò • ÅõãÝíåéá áðü êáñäéÜò Îåíïäï÷åßï ÓáìáñéÜ Ðëáôåßá 1866 - ×áíéÜ ÊñÞôçò Ôçë.: 28210 38600 - Fax: 28210 38610 info@samariahotel.gr www.samariahotel.gr It is located in the heart of the town, with private parking and fully air conditioned. A 150 m2 hall is offered for con ference meeting, seminars, speeches and expositions. It has rooms with satellite TV, mini bar, music and excellent sound insulation. • Spaces of fine taste. • Ámbience of comfort • Willingness to offer high standard service • Kindness coming straight from our heart Samaria Hotel 1866 Square - Chania Crete Tel.: +30 28210 38600 - Fax: +30 28210 38610 info@samariahotel.gr www.samariahotel.gr


Ôï íÝï õðåñóýã÷ñïíï éäéüêôçôï PARKING 10 ïñüöùí, 328 èÝ óåùí, óáò êáëùóïñßæåé óôçí ðáíÝìïñöç ðüëç ôùí ×áíßùí. Ìå áðüëõôï åðáããåëìáôéóìü, èá öéëïîåíÞóåé ôïí ðéóôü óáò óõíåñ ãÜôç, ôï áõôïêßíçôï. Óáò ðñïóöÝñåé : •ÐÁÑÊÉÍÃÊ 24 ÙÑÅÓ •ÁÓÖÁËÇ ÖÕËÁÎÇ •ÐËÕÍÔÇÑÉÏ Parking Apollon Á. Eßóïäïò - ¸îïäïò: Ãñçãïñßïõ Å’ 9-11 - ×áíéÜ (ðëáôåßá Êïëïêïôñþíç ) Ôçë.: 28210 86066 - Fax: 28210 86076 Â. Åßóïäïò - ¸îïäïò: ÌÜñêïõ Ìðüôóáñç (áðÝíáíôé áðü êéíçìáôïãñÜöï Áðüëëùí – íõí Ìáñéíüðïõëï) The new state of the art private 10 levels PARKING, of 328 lots, is welcoming you in the beautiful town of Chania. Your faithful partner, your car, shall be accommodated here. It offers: • 24 HOUR PARKING SERVICE • SECURITY • CAR WASH Parking Apollon A. Entrance - Exit 9-11, Grigoriou 5th str, Chania (Kolokotronis square) Tel.: +30 28210 86066 Fax: 28210 86076 B. Entrance - Exit Markou Botsari str. (opposite ex Apollon Cinema – Marinopoulos super-market nowadays)


×áíéÜ - ÈÝñéóï - Äñáêþíá

Ôï öáñÜããé ôïõ ÈÝñéóïõ Therisos Gorge

ÐáíÝìïñöïò ôüðïò, ìÝñïò ìå óçìáíôéêÞ éóôïñßá êáé Ýíôïíç ôç óöñáãßäá ôçò äñÜóçò ôïõ Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ, ôï ÈÝñéóï áðïôåëåß ôüðï åðßóêåøçò ÷éëéÜäùí áíèñþðùí. Ôï ÈÝñéóï åðßóçò áðïôåëåß áöåôçñßá ãéá áíÜâáóç óôá ËåõêÜ ¼ñç. Öåýãïõìå áðü ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí ìå êáôåýèõíóç ðñïò Êßóóáìï. Óôï ðñþôï ðåñßðïõ ÷éëéüìåôñï óõíáíôïýìå áñéóôåñÜ óôñïöÞ üðïõ õðÜñ÷åé ç ðéíáêßäá ðñïò ÈÝñéóï. Ç äéáäñïìÞ ãßíåôáé ìÝóá áðü êáëëéÝñãåéåò êáñðïöüñùí äÝíôñùí, ðïõ äçìéïõñãïýí õðÝñï÷åò ÷ñùìáôéêÝò óõíèÝóåéò êáé åéêüíåò ðïõ áëëÜæïõí óõíå÷þò. ÄåîéÜ êáé áñéóôåñÜ,

86 ×áíéÜ

õðÜñ÷ïõí êáëëéÝñãåéåò áâïêÜíôï. Ï äñüìïò äéáó÷ßæåé ôï åíôõðùóéáêÜ Üãñéï èåñéóóéáíü öáñÜããé ìÞêïõò 6 ÷ëì. Äýï ÷ëì. ðñéí ôçí Ýîïäï, âñßóêåôáé ôï óðÞëáéï ÊÜôù Óáñáêßíá Þ Åëëçíéêü. Ôá åõñÞìáôÜ ôïõ, ôçò ÍåïëéèéêÞò êáé ÌéíùéêÞò åðï÷Þò ìáñôõñïýí üôé õðÞñîå ÷þñïò ëáôñåßáò. Âãáßíïíôáò áðü ôï öáñÜããé, óôï ìÝóï ìéáò õðÝñï÷çò êïéëÜäáò, áíôéêñßæïõìå ôï éóôïñéêü ÷ùñéü ÈÝñéóï. Ôï ÷ùñéü åßíáé êôéóìÝíï óôïõò ðñüðïäåò ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí, óå ýøïò 500 ì. Áðü åäþ äéïñãáíþíïíôáé áíáâÜóåéò óôçí øçëüôåñç êïñõöÞ ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí, ôéò ÐÜ÷íåò, óå ýøïò 2452 ì. Ôï ÈÝñéóï, ÷Üñç óôçí ï÷õñÞ ôïõ èÝóç, Ýðáéîå óçìáíôéêü ñüëï óôïõò áãþíåò ãéá ôçí Åëåõèåñßá ôùí Êñçôþí. ÊáôÜ ôçí Ôïõñêïêñáôßá åäþ Ýãéíáí öïíéêüôáôåò ìÜ÷åò êáèþò ïé ôïýñêïé ðñïóðáèïýóáí íá õðïôÜîïõí ôïõò åðáíáóôáôçìÝíïõò êáôïßêïõò ôïõ. Ôï 1866 ôï êáôÝóôñåøå ï ÌïõóôáöÜò ÍáúëÞ ðáóÜò êáé ðïëëïß êÜôïéêïé ìåôáîý ôïõò êáé ç ìçôÝñá ôïõ Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ, ìå ôïí ÂåíéæÝëï, ðáéäß 2 ÷ñïíþí, êáôÝöõãáí óôçí Ðåëïðüííçóï êáé ôá Êýèçñá. ¼ìùò ôç ìåãÜëç ôïõ óçìáóßá áðÝêôçóå êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò áõôïíïìßáò ìå ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ ÂåíéæÝëïõ åíÜíôéá óôïí Ðñßãêéðá Ãåþñãéï, ðïõ åß÷áí ïñßóåé ïé ìåãÜëåò äõíÜìåéò, ùò ¾ðáôï ÁñìïóôÞ ôïõ íçóéïý. Ôï 1905 ï ÂåíéæÝëïò óõãêÝíôñùóå óôï ÈÝñéóï ôïõò ïðáäïýò ôïõ êáé êÞñõîáí ôçí åðáíÜóôáóç êáôÜ ôïõ êáèåóôþôïò ôïõ Ðñßãêéðá Ãåùñãßïõ, áíáãêÜæïíôáò ôïí íá ðáñáéôçèåß êáé íá Ýñèåé ç Ýíùóç ôçò ÊñÞôçò ìå ôçí ÅëëÜäá. Óôï ÷ùñéü õðÜñ÷åé ôï Óôñáôçãåßï, ôï


Óôñáôçãåßï êéíÞìáôïò Èåñéóïý Therissos movement Headquarters

Éóôïñéêü åêêëçóÜêé óôï ÈÝñéóï Historic church in Therisso

óðßôé ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóå ï ÂåíéæÝëïò. Åßíáé äéþñïöï ãñáöéêü êôßóìá, Üñéóôá äéáôçñçìÝíï, öïñôùìÝíï ìå ìíÞìåò êáé éóôïñßá. ÓÞìåñá äéáôçñåßôáé óáí ìïõóåßï. Åäþ õðÜñ÷åé ç óçìáßá ôïõ êéíÞìáôïò ôïõ Èåñßóïõ, êáèþò êáé áíôéêåßìåíá åêåßíçò ôçò åðï÷Þò, ðëïýóéï áñ÷åéáêü êáé öùôïãñáöéêü õëéêü, êáèþò êáé ðñïóùðéêÜ áíôéêåßìåíá ôïõ ÅèíÜñ÷ç êáé óôñáôéùôéêÝò óôïëÝò.

ÁíôÜñôç üðïõ õðÜñ÷åé êáé ðñïèÞêç ìå óðÜíéá Ýããñáöá êáé öùôïãñáößåò êáé ôï Ìåôåñßæé óôçí åßóïäï ôïõ ÷ùñéïý. ÊáôÜ ôçí åðéóôñïöÞ, äåîéÜ óôñïöÞ ìáò ðñïóêáëåß óå ìéá ìéêñÞ áëëÜ óçìáíôéêÞ åêäñïìÞ. ÌÝóá áðü êáôÜöõôåò ðåñéï÷Ýò, ðáñáäïóéáêÜ ÷ùñéïõäÜêéá êáé èÝá ðïõ óïõ êüâåé ôçí áíÜóá, öôÜíïìå óôï ÃåñïëÜêêï êáé ìåôÜ áðü Ýíá áíçöïñéêü äñüìï ìÝóá áðü ôá åëáéüäåíôñá, óôç Äñáêþíá.

Ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç. Ëåéôïõñãåß êáèçìåñéíÜ åêôüò áðü ÄåõôÝñá. Ôï ôçëÝöùíï ôïõ Ìïõóåßïõ åßíáé 28210 93453. Óôï ÷ùñéü õðÜñ÷ïõí ôáâÝñíåò ìå åîáéñåôéêü öáãçôü. Îå÷ùñßóáìå ôïí

Ôï ÷ùñéü ìå ôçí åêðëçêôéêÞ èÝá, óáò ðñïóêáëåß ãéá ôçí ôáâÝñíá ìå ôïí îõëüöïõñíï êáé ôï åîáéñåôéêü ôïõ öáãçôü, ðïõ óõãêéíåß ðïëëïýò åðéóêÝðôåò.

×áíéÜ 87


Ç ðåñéï÷Þ ôïõ Èåñßóïõ åßíáé óõíäåìÝíç ìå ôï áíôÜñôé êï. Áðü åäþ îåêßíçóå ï ÂåíéæÝëïò, ôçí åðáíÜóôáóç ãéá ôçí Ýíùóç ôçò ÊñÞôçò ìå ôçí ÅëëÜäá. Åìåßò, ìáæÝøáìå áíåêôßìçôá íôïêïõìÝíôá ôïõ ôüðïõ ìáò êáé öôéÜîáìå Ý íá ìéêñü ìïõóåßï ãéá óáò. ¸ããñáöá, áíôéêåßìåíá, üðëá, öùôïãñáößåò ìåãÜëùí áíäñþí. Äßðëá óôï ìïõóåßï, èá îáðïóôÜóåôå óôïí ðáíÝìïñöï ðáñáäïóéáêü ÷þñï ìáò, óôçí TáâÝñíá AíôÜñôçò: èá ðéåßôå ôóéêïõäéÜ, èá ãåõ ôåßôå êáëéôóïýíéá ìå ìÝëé, èá äïêéìÜóåôå ôá ãáëáêôïêï ìéêÜ äéêÞò ìáò ðáñáãùãÞò, ôï êñçôéêü áðÜêé, ôï ðåñß öçìï ôóéãáñéáóôü, ôï áñíÜêé óïýâëáò, ôï êáëü êñáóß. ÐÜíù áð’ üëá üìùò, èá áðïëáýóåôå ôç ãíÞóéá öéëïîå íßá ôïõ ôüðïõ êáé ôùí áíèñþðùí ôïõ. ÔáâÝñíá ÁíôÜñôçò ÈÝñéóï Ôçë.: 28210 78833 The area of Therissos is connected to the guerilla war. Venizelos started here the revolution for the union of Crete with Greece. We gathered priceless documents of our place and we made a small museum for you. Documents, items, guns and photographs of great men. Next to the museum, you shall rest in the most beautiful place of ours, in the Antartis Tavern, you shall drink tsikoudia, taste kalitsounia (sweet cheese pastries) with honey, you can taste diary products that we produce, Cretan apaki (smoked pork meat), the wonderful tsigariasto (sauteed lamb), skewered lamb and good wine. But above all, you shall enjoy the genuine accommodation of its place and its people. Antartis Tavern Therissos Tel.: 28210 78833


Âñßóêåôáé óôï ÈÝñéóï ×áíßùí, ôï öïñôùìÝíï ìå ìíÞìåò êáé éóôïñßá, ìÝñïò ôùí Êñçôéêþí. Êôßóìá ðïõ ôáéñéÜæåé ìå ôçí ôïðéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ, ìå Üíåôïõò ÷þñïõò êáé ðÜñêéí ãê, õðïäÝ÷åôáé ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ ìå ãåýóåéò. Áðïëáý óôå ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå ìåñÜêé êáé áãíü åëáéüëáäï. Íôüðéï êñÝáò, øçìÝíï ìå ôï ÷áíéþôéêï ôñüðï, êáëü ÷ýìá êñáóß, õðÝñï÷åò ãåýóåéò ðïõ èá óáò ìåßíïõí áîÝ÷áóôåò. ÄïêéìÜóôå ôï ôóéãáñéá óôü, ôï ëïõêÜíéêï, ôï ðáúäÜêé óôï êÜñâïõíï. Áöåèåßôå óôç öéëïîåíßá ôùí áíèñþðùí êáé áí ôï åðéèõìåßôå, ðñï ìçèåõôåßôå ôóéêïõäéÜ êáé êñáóß Üñéóôçò ôéìÞò êáé ðïéüôç ôáò ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Ìåôåñßæé ÔáâÝñíá ÈÝñéóï ×áíßùí Ôçë.: 28210 78930 It is at Therissos of Chania, a place loaded with memories and history. A building that suits with the local architec ture, with spacious area and parking lots, it accepts its visi tors with tastes. Enjoy our traditional meals made with love and pure olive oil. Local meat, grilled in the Chania way, good bulk wine, wonderful tastes that shall always be in your thought. Taste tsigariasto (sauteed lamb), grilled sau sages and lamb ribs. Surrender to the hospitality and if you wish so, buy tsikoudia and wine at a great price and quality for you and your friends. Meterizi Tavern Therissos - Chania Tel.: 28210 78930


Ìå ìåñÜêé, ðåßñá êáé ó÷ïëáóôéêüôçôá, ìáæÝøáìå ôéò ðáñáäï óéáêÝò óõíôáãÝò ôïõ ôüðïõ ìáò. Ìå áãíÜ õëéêÜ, ðáñáóêåõÜæï ìå ôá öáãçôÜ ðïõ ðñïóöÝñïìå óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò, óôçí ðá ñáäïóéáêÞ ôáâÝñíá «ÔæáíÝñçò êáé Áñ÷üíôéóóá», óôç Äñáêþ íá Êåñáìåéþí ×áíßùí. Ï ÷þñïò ðáíÝìïñöïò, öôéáãìÝíïò áðü îýëï êáé ðÝôñá, äÝíåé áðüëõôá ìå ôçí ôïðéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ. Åäþ êõñéáñ÷ïýí ïé ãåýóåéò. Áðïëáýóôå ôï øçôü óôï öïýñíï ìå áãíü åëáéüëáäï, ôï ôóéãáñéáóôü, ôá ãáñäïõìÜêéá áõãïëÝìïíï, ôï ïöôü áñíß øçìÝíï óôéò êëçìáôüâåñãåò, ôéò ðåñßöçìåò óöáêéáíüðéôåò, ôá êáëéôóïýíéá ìå áãñéü÷ïñôá, ôç óáëÜôá ôçò Áñ÷ü íôéóóáò ìå ëá÷áíéêÜ, áãñéü÷ïñôá êáé ìÝëé. ÐñïóöÝñïìå «Øùìß ðáîéìÜäé» öôéáãìÝíï áðü ôá ÷Ýñéá ìáò êáé øçìÝíï óôïí îõëü öïõñíï ìáò. Óõìðëçñþóôå ìå íôüðéï êñáóß êáé áöåèåßôå óôçí áíèñþðéíç öñïíôßäá êáé ôï ÷áìüãåëï. Áí ôï åðéèõìåßôå, ðñïìç èåõôåßôå áãíÜ ðñïúüíôá ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÔæáíÝñçò êáé Áñ÷üíôéóóá Äñáêþíá Êåñáìåéþí ×áíßùí Ôçë.: 28210 75997 - Êéíçôü: 6973 210847 & 6973 786747 We collected our local traditional recipes with love, experience and diligence. We make the foods that we offer to our visitors using pure materials in the traditional tavern «Tzaneris and Archontissa», in Drakona of Chania. A very beautiful place made of wood and stone is absolutely combined with the local archi tecture. Here, tastes are ruling; Enjoy the grilled meat in the oven using pure olive oil, tsigariasto (sauted lamb), gardoubakia with egg lemon sauce, ofto lamb (roasted only with salt) over vine leaves, the wonderful pies of Sfakia, kalitsounia with weeds, Archontissa salad with vegetables, weeds and honey. Complete them with local wine and let yourself free to enjoy the human care and smile. If you wish so, buy pure products for you and your friends. You are all welcome. Tzaneris and Archontissa Drakona - Chania Tel.: 28210 75997 Mobile: 6973 210847 - 6973 786747


×áíéÜ - ÁêñùôÞñé

Ôï Üãáëìá ôïõ ÊáãéáëÝ The statue of Kayale

Ôï åêêëçóÜêé ôïõ Ðñïö. Çëßá Profitis Ilia’s church

ÁöÞíïíôáò ôá ×áíéÜ, áêïëïõèïýìå ôïí áíçöïñéêü äñüìï ðñïò ôï ÁêñùôÞñé ×áíßùí. Ôï ÁêñùôÞñé öéëïîåíåß ôïõò ôÜöïõò ôùí äýï óçìáíôéêþí ÅëëÞíùí ðïëéôéêþí: ôïõ ÅèíÜñ÷ç Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ êáé ôïõ ãéïý ôïõ, ÓïöïêëÞ. Ïé ôÜöïé âñßóêïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÐñïöÞôç Çëßá. Ç èÝóç ôùí ôÜöùí ðñïóöÝñåé åîáéñåôéêÞ èÝá óôçí ðüëç ôùí ×áíßùí. Ôá ìáãåõôéêÜ äåéëéíÜ, ìå ôá õðÝñï÷á ÷ñþìáôá ðïõ âÜöïõí ôçí ðüëç êáé ôç èÜëáóóá ìå ìïíáäéêü ôñüðï, ç çñåìßá ôïõ ÷þñïõ, ç éóôïñßá ôçò ðåñéï÷Þò

ðñïóåëêýïõí ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò êÜèå ÷ñüíï. Åßíáé ìáãåßá ôï çëéïâáóßëåìá óôïí ÐñïöÞôç Çëßá. ÁñéóôåñÜ, ç ðüëç ôùí ×áíßùí Þñåìç áðü øçëÜ, óôåöáíùìÝíç áðü êáôÜöõôåò ðëáãéÝò, áãêáëéÜæåé ôïí êüëðï êáé ôç èÜëáóóá ðïõ ñõôéäþíåé áðü ôï èáëáóóéíü áåñÜêé. Óôï âÜèïò, ôï áðÝñáíôï ìðëå ðïõ öÜíçêå óýììá÷ïò ôïõ ôüðïõ äéá÷ñïíéêÜ êáé ôïí âïÞèçóå óôçí áíÜðôõîç, ôçí åëåõèåñßá êáé ôçí ðñüïäï. Ðáñáêïëïõèåßò ôïí Þëéï íá âõèßæåôáé, íá ÷Üíåôáé óôç èÜëáóóá êáé íá óêïñðÜ ãýñù ôéò ôåëåõ-

92 ×áíéÜ


ôáßåò áêôßíåò, óå ÷ßëéåò áðï÷ñþóåéò ðïõ óå ìáãåýïõí êáé óå êáèçëþíïõí. Ôïýôïò ï ÷þñïò åßíáé Üññçêôá äåìÝíïò ìå ôçí ÊñçôéêÞ Åëåõèåñßá. ÊáôÜ ôçí ôåëåõôáßá åðáíÜóôáóç (1897) óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÐñïöÞôç Çëßá éäñýèçêå Åðáíáóôáôéêü Óôñáôüðåäï ôùí Êñçôþí. Ôï ðñùß ôçò 9çò Öåâñïõáñßïõ 1897 åß÷å áñ÷ßóåé ìéá áøéìá÷ßá ìåôáîý ×ñéóôéáíþí êáé ôïýñêùí. Ï Åë. ÂåíéæÝëïò âñéóêüôáí óå äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïõò åðß êåöáëÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÄõíÜìåùí, åíþ ï Ôïýñêïò óôñáôéùôéêüò äéïéêçôÞò ãéá ðñþôç öïñÜ åß÷å åðéóêåöèåß åêåßíç ôçí çìÝñá ôéò íáõáñ÷ßäåò ôùí ðïëåìéêþí ðëïßùí ôïõò ðïõ íáõëï÷ïýóáí Ýîù áðü ôï ëéìÜíé ôùí ×áíßùí. Ãýñù óôéò 3.30 ì.ì., äüèçêå ôï óýíèçìá áðü ôçí éôáëéêÞ íáõáñ÷ßäá êáé ôñïìåñïß ðõñïâïëéóìïß Üñ÷éóáí íá ðÝöôïõí åíáíôßïí ôùí ÷áñáêùìÜôùí óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ êáé éäéáßôåñá óôïí ÐñïöÞôç Çëßá, üðïõ êõìÜôéæå ç ÅëëçíéêÞ óçìáßá, äþñï ôïõ åããïíïý ôïõ Íáýáñ÷ïõ ÊáíÜñç óôïí ÅëåõèÝñéï ÂåíéæÝëï êáé ôïí ôüôå áñ÷éìáíäñßôç ×ñýóáíèï ÔóåðåôÜêç, ãéá ôï Åðáíáóôáôéêü Óôñáôüðåäï ôïõ Áêñùôçñßïõ. Ï âïìâáñäéóìüò õðÞñîå óõíå÷Þò - ðëÞèïò ïâßäùí Ýðåóáí áðü ×ñéóôéáíïýò åíáíôßïí ×ñéóôéáíþí. Êáé ìÝóá óôïí êáôáéãéóìü ôùí ðõñþí... «... ÔåìÜ÷éïí óöáßñáò êáôÝññéøå ôçí óçìáßáí, áëë´ ï ãåííáßïò ïðëáñ÷çãüò Ìé÷.

Êáëïññßæéêïò äéÝôáîå í´ áíáóôçëþóùóéí áõôÞí. ÐÜñáõôá, ï áôñüìçôïò ïðëßôçò Óðýñïò ÊáãéáëåäÜêçò, åí ôù ìÝóù ôçò ÷áëÜæçò ôùí âïëéäïöüñùí ïâßäùí, Þñðáóå ôïí êïíôüí êáé áíåóôÞëùóå ôçí óçìáßáí åéò ôçí ðñïôÝñáí áõôÞò èÝóéí... Ìéêñüí ìåôÜ ôçí áíáóôÞëùóéí ôçò óçìáßáò, ôï ðõñ ôçò ìÜ÷çò êáôÝðáõóå, ôáõôï÷ñüíùò ä´ åóßãçóáí êáé ôá åõñùðáúêÜ ôçëåâüëá...” (Ãåùñãßïõ Á. ÓÞöáêá «Ôï Åðáíáóôáôéêüí Óôñáôüðåäïí Áêñùôçñßïõ - Çìåñïëüãéïí êáé ÐñáêôéêÜ 1897»). Ôï ãåãïíüò áõôü ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôçí ÅðáíÜóôáóç, ç áõôïèõóßá ôïõ Þñùá Êñçôéêïý ðïëåìéóôÞ ðïõ Ýâáëå ôï óþìá ôïõ åíÜíôéá óôá âüëéá, æùíôáíÞ áóðßäá ôïõ ìåãÜëïõ Éäáíéêïý, êïíôÜñé éåñü ôïõ Åèíéêïý, áíáðáñéóôÜ êáé ôï ìåãÜëï Üãáëìá ðïõ êïóìåß ôï ÷þñï. Ï ÷þñïò ôïýôïò Ýãéíå ôï óýìâïëï ôçò áõôïèõóßáò êáé ôçò áãÜðçò óôçí åëåõèåñßá åíüò ïëüêëçñïõ ëáïý. Óõíå÷ßæïõìå âüñåéá ìÝ÷ñé ôï ÷ùñéü ÊïõíïõðéäéáíÜ. Åäþ ï äñüìïò äéáóôáõñþíåôáé, äåîéÜ äéáó÷ßæïíôáò ôï ÁêñùôÞñé öôÜíåé óôï Áåñïäñüìéï êáé áñéóôåñÜ öôÜíåé óôçí ðáñáëßá. Áêïëïõèïýìå ôïí äñüìï åõèåßá, áíôéêñßæïõìå áñéóôåñÜ, ôïí üñìï ÊáëáèÜ, ôïõñéóôéêÜ áîéïðïéçìÝíï, ìå óçìáíôéêÞ êßíçóç. Óõíå÷ßæïõìå ãéá ôï ÷ùñéü ×ùñáöÜêéá, üðïõ õðÜñ÷åé äéáóôáýñùóç. Ï äñüìïò äåîéÜ ðçãáßíåé óôçí Áãßá ÔñéÜäá. Ðçãáßíïìå åõèåßá ãéá ôï Óôáõñü, ôï âïñåéïäõôéêü Üêñï ôïõ Áêñùôçñßïõ êáé Ýíá ðïëý êáëÜ ðñïöõëáãìÝíï êïëðßóêï, ìå éäáíéêÞ áììïõäéÜ ãéá ìðÜíéï. ÌïíÞ Ôæáãêáñüëùí Áðü ôá ×ùñáöÜêéá, áñéóôåñÜ óå ìéêñÞ áðüóôáóç âñßóêåôáé ç ÌïíÞ Ôæáãêáñüëùí. ÌÝóá óå ìéá åîáéñåôéêÞ ôïðïèåóßá, óå Ýíá êÜìðï ìå áìðÝëéá êáé åëáéüäåíôñá, áíôéêñßæïõìå ôçí åíôõðùóéáêÞ

×áíéÜ 93


åßóïäï ôçò ìïíÞò. Ç ìïíÞ åßíáé åíôõðùóéáêÞ êáé Üñéóôá äéáôçñçìÝíç. Êôßóôçêå ôï 1612 áðü ôïõò ìïíá÷ïýò ËáõñÝíôéï êáé Éåñåìßá, ïé ïðïßïé áíÞêïõí óôç âåíåôóéÜíéêç ïéêïãÝíåéá ôùí Ôæáãêáñüëùí, êñçôéêÞò êáôáãùãÞò, áðü ôïõò ïðïßïõò ðÞñå êáé ôï üíïìÜ ôçò. ËÝãåôáé ìÜëéóôá, üôé åêåß ðïõ ÷ôßóôçêå ç ìïíÞ, õðÞñ÷å ðáëáéüôåñï åêêëçóÜêé, áöéåñùìÝíï óôïõò Áãßïõò Áðïóôüëïõò. Ç åêêëçóßá ôïõ ìïíáóôçñéïý, êôßóôçêå ôï 1634 êáé åßíáé óôáõñïåéäÞò ìå ôñïýëï, ìå Ýíôïíç åðßäñáóç ôçò ÉôáëéêÞò áíáãÝííçóçò. Ç ðñüóïøÞ ôçò åßíáé åíôõðùóéáêÞ ìå äùñéêïýò êßïíåò. ÐÜíù óôçí åßóïäï ôçò ìïíÞò, âñßóêåôáé ôï åðéâëçôéêü êáìðáíáñéü ôïõ 1864. Óôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 ç ìïíÞ, êÜçêå áðü ôïõò Ôïýñêïõò êáé åñçìþèçêå ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá. Ôï ìïõóåßï ôçò, óôåãÜæåôáé óå ôñåéò óõíå÷üìåíåò ìéêñÝò áßèïõóåò, âüñåéá áðü ôçí êåíôñéêÞ åßóïäï. Óôá åêèÝìáôá ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ëéãïóôÜ áíôéêåßìåíá ðïõ áðÝìåéíáí ìåôÜ ôçí ðõñðüëçóç êáé ôç ëåçëáóßá ôïõ 1821, áëëÜ êáé ìåôáãåíÝóôåñá áíôéêåßìåíá, üðùò åéêüíåò, óõëëïãÞ áìößùí êáé äåßãìáôá ìéêñïôå÷íßáò. Óôï ìïõóåßï åêôßèåôáé åðßóçò ìéêñüò áñéèìüò ÷åéñïãñÜöùí êáé âéâëßùí. ÌïíÞ ÃïõâåñíÝôïõ Áðü ôçí åßóïäï ôçò ìïíÞò, áñéóôåñÜ ï äñüìïò ìáò ïäçãåß óôç ÌïíÞ ÃäåñíÝôïõ Þ ÃïõâåñíÝôïõ, áöéåñùìÝíç óôçí Ðáíáãßá Êõñßá ôùí ÁããÝëùí. Åßíáé óçìáíôéêü ìïíáóôÞñé ðïõ ðåñéâÜëëåôáé áðü ðëÞñç êáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ï÷ýñùóç. Âñßóêåôáé óå õøüìåôñï 260 ìÝôñùí êáé èåùñåßôáé áðü ôá ðáëáéüôåñá ìïíáóôÞñéá ôçò ÊñÞôçò, êôéóìÝíç ðéèáíþò ôï 1537 áðü ìïíá÷ïýò ôçò ÌïíÞò Êáèïëéêïý, ðïõ Þôáí êïíôÜ óôç èÜëáóóá êáé Ýöõãáí åî’áéôßáò ôùí ðåéñáôþí.

94 ×áíéÜ

Ç ðñüóïøç ôçò, åßíáé äéáêïóìçìÝíç ìå ùñáßá åíåôéêÜ ãëõðôÜ. Óôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 êáôáóôñÜöçêáí áðü ôïõò Ôïýñêïõò êáé áñãüôåñá áíáêáéíßóôçêå êáé óõã÷ùíåýôçêå åêêëçóéáóôéêÜ ìå ôç ìïíÞ ôçò Áãßáò ÔñéÜäáò. Ç ìïíÞ óõíäÝåôáé ìå ôç äñÜóç ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç ôïõ Åñçìßôç. Ðïëý êïíôÜ óôï õðïâëçôéêü åñåéðùìÝíï óõãêñüôçìá ôïõ Êáèïëéêïý, ìÝóá óå äýóâáôï öáñÜããé, êáèþò êáé óôï óðÞëáéï ôçò Áñêïýäáò, ÷þñïò ëáôñåßáò áêüìç êáé áðü ôçí ðñïúóôïñéêÞ åðï÷Þ, óôïí ïðïßï óÞìåñá âñßóêåôáé ï Íáüò ôçò Ðáíáãßáò ôçò Áñêïõäéþôéóóáò.


ÐÜíù óôï ëüöï, óôï ÁêñùôÞñé, äßðëá óôïõò ôÜ öïõò ôùí ÂåíéæÝëùí, Ýíá ìðáëêüíé óôçí ðüëç ôùí ×áíßùí ìå èÝá ðïõ êüâåé ôçí áíÜóá, ç Êïõ êïõâÜãéá, Ý÷åé ãßíåé åäþ êáé ÷ñüíéá ãëõêéÜ óõíÞèåéá ôùí íôüðéùí. Ôç ìïíáäéêÞ åéêüíá ôïõ ÷þñïõ, óõìðëçñþíïõí ôá äéÜóçìá ãëõêÜ êáèþò êáé ôï Æïõìåñü êÝéê óïêïëÜôáò. Ç öéëïîåíßá êáé ç áíèñþðéíç öñïíôßäá, óõìðëçñþíïõí ôéò Ü ñéóôåò åíôõðþóåéò. Êáëþò íá ïñßóåôå! Áíïé÷ôü áðü ôéò 10 ð.ì. ÊïõêïõâÜãéá ÔÜöïé ÂåíéæÝëùí - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 27449 On the hill, at Akrotiri, next to the Venizelos graves there is a veranda looking at the town of Chania with a breathtaking view, Koukouvagia, has become the last years a sweet habit for the local people. The unique image of the place is accom panied by our well known sweets and the Juicy chocolate cake. Hospitality and family care complete the great impres sions. You are all welcome! It is open from 10 a.m. Koukouvagia Venizelos graves - Chania Tel.: +30 28210 27449


ÁñéóôåñÜ ôá ×áíéÜ óå õðÝñï÷ç åéêüíá, ðïõ áãêáëéÜæåé ôï êýìá. ÄåîéÜ ï Êüëðïò ôçò Óïýäáò, óõìðëçñþíåé ôï öõóé êü æùãñáöéêü ðßíáêá. Âñßóêåóôå óôï ÊáöÝ ¼óôñéá, óôïõò ôÜöïõò ôùí ÂåíéæÝëùí, óôï éóôïñéêü ÁêñùôÞñé. ÊáöÝò, ðï ôü, snacks, öõóéêüò ÷õìüò, óðéôéêÜ ãëõêÜ, äçìéïõñãÞìá ôá áðü áãíÝò ðñþôåò ýëåò. ÈáõìÜóôå ôï çëéïâáóßëåìá êáé áðïëáýóôå ôï ìïíáäéêü ÷ñþìá ôïõ äåéëéíïý. ¼óôñéá Cafe ÁêñùôÞñé ×áíßùí - Ôçë.: 28210 56642 www.ostriacafe.gr On your left, you can see Chania as a wonderful image embraced by waves. On your right, the Gulf of Souda com pletes the natural painting. You are at Ostria Cafe, next to the Venizelos graves, at the historic Akrotiri. Coffee, drinks, snacks, natural juices, wonderful sweet creations of pure raw materials. Admire the sunset and enjoy the unique color that is spread every afternoon. Ostria Cafe Akrotiri - Chania - Tel.: 28210 56642 www.ostriacafe.gr


Óôï ðáíÝìïñöï ÁêñùôÞñé ×áíßùí, óáò êáëùóïñßæåé ôï Öåã ãáñüöùôï, ç ðáñáäïóéáêÞ ôáâÝñíá ìå ôéò õðÝñï÷åò ãåý óåéò. Óôçí áßèïõóá ôç ãåìÜôç öùò, ðñÜóéíåò ðéíåëéÝò êáé óôïé÷åßá ôï ÷áíéþôéêïõ ôïðéêïý ðïëéôéóìïý, ï åðéóêÝðôçò áðïëáìâÜíåé öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò. Óõíôá ãÝò öåñìÝíåò áðü ôï ðáñåëèüí, öôéáãìÝíåò ìå áãíü åëáéü ëáäï êáé íôüðéåò ðñþôåò ýëåò. ÄïêéìÜóôå ôá Óìõñíáßéêá óïõôæïõêÜêéá, ôï ðåñßöçìï óìõñíáßéêï ãêéïýëìðáóé (ìðïõ êéÝò ÷ïéñéíïý ìå öÝôá), ìïó÷Üñé êïêêéíéóôü ìå öñÝóêéá íôï ìÜôá, ôï ìáíôéëÜêé (áñíß ÷ùñßò êüêáëï ìå ôçãáíçôÞ ìåëé ôæÜíá). ÓõíïäÝøôå ìå êáëü êñáóß êáé áöåèåßôå óôçí ïéêïãå íåéáêÞ ðåñéðïßçóç. Êáëþò íá Ýñèåôå. Öåããáñüöùôï ÐáñáäïóéáêÞ - ÏéêïãåíåéáêÞ ÔáâÝñíá ÁêñùôÞñé ×áíßùí Ôçë.: 28210 69073 - Êéíçôü: 6974 407905 At the very beautiful Akrotiri of Chania, Feggarofoto is wel coming you, the traditional tavern with the great tastes. In the full of light room, green strokes and elements of the Chania culture, visitors enjoy meals of the traditional cuisine. Here recipes that come from the past are used made with pure olive oil and local raw materials Taste soutzoukakia smyrneika (Smyrna sausages in tomato wine sauce), the well known gulbashi from Smyrna (pork meat pieces cooked with feta cheese), reddened veal with fresh tomato, mantilaki (lamb without bone with fried eggplant). Accompany them with good wine and let yourself free to enjoy the family care. You are all welcome. Feggarofoto Traditional - Family Tavern Akrotiri, Chania Tel.: +30 28210 69073 - Mobile: +30 6974 407905


¸íá ìðáëêüíé ðÜíù óôçí ðüëç ôùí ×áíßùí. ÅëÜ÷éóôá ìÝôñá áðü ôïí ôÜöï ôïõ Åë. ÂåíéæÝëïõ, óôï ÁêñùôÞñé, óáò ðñïóìÝíïõí ïé Íýìöåò. Ìå èÝá ôçí ðüëç, áðïëáýóôå ôï ðñùéíü, ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôá snacks, ôï õðÝñï÷ï óðéôéêü ãëõêü. Ãåõôåßôå ôéò ðåñßöçìåò ðïéêéëßåò ïýæïõ, ôçí ðáãùìÝíç ìðýñá. ÆÞóôå ôï ìïíáäéêü ×áíéþôéêï çëéïâáóßëåìá, èáõìÜóôå ôá ìýñéá ÷ñþìáôá ðïõ íôýíïõí ôçí ðüëç ôï äåéëéíü, áöÞóôå ôï âëÝììá íá ðëáíçèåß óôçí áðÝñáíôç èÜëáóóá. Áöåèåßôå óôï õðÝñï÷ï óÝñ âéò, áðïëáýóôå ôï ÷áìüãåëï ôùí áíèñþðùí. Ìïíáäéêüò ÷þñïò, óôéãìÝò æùÞò, áîÝ÷áóôåò äéáêïðÝò óå éóôïñéêü ôüðï. Êáëþò íá Ýñèåôå. Íýìöåò ÊáöÝ - åóôéáôüñéï ÁêñùôÞñé ×áíßùí Ôçë.: 28210 52160 A balcony above the town of Chania. At a distance of a few meters from El. Venizelos grave, at the place called Akrotiri, “Nymph” is waiting for you to come. Looking at the town, enjoy your break fast, coffee, drink, snacks, and great homemade sweets. Taste the great variety of ouzo mezes and the frozen beer. Experience the unique sunset of Chania, enjoy the millions of colors that dress the town in the afternoon and let your eyes wander at the endless sea. Rely on the great service and enjoy the smile of our people. Unique place, moments of a lifetime, unforgettable vacations in a place full of history. You are all welcome. Nymphes Cafe - Restaurant Akrotiri, Chania Tel.: +30 28210 52160


Áîéïðïéïýìå ôçí áãíüôçôá ôùí ×áíéþôéêùí ðñïúüíôùí, ôç íïóôéìéÜ ðïõ ðñï óöÝñåé ï îõëüöïõñíïò. Ìå ìåñÜêé, ãíþóç êáé óåâáóìü óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò, ðáñáóêåõÜæïìå ðåíôáíüóôéìá öáãçôÜ, ðïõ éêáíïðïéïýí êÜèå ãåõóôéêÞ áðáßôçóç. Ðßôóá üëùí ôùí ôýðùí, öáãçôÜ ôçò ôïðéêÞò êïõæßíáò, êüêïñá êñáóÜôï, ìïó÷Üñé öôéáãìÝíï ìå ðïëëïýò ôñüðïõò, øçôü ôçò þñáò óôï êÜñ âïõíï, æõìáñéêÜ, ðïéêéëßá ïñåêôéêþí, óáëÜôåò. Áðïëáýóôå ìïíáäéêÝò ãåý óåéò óôïí Üíåôï ÷þñï ôïõ åóôéáôïñßïõ ìáò, óôï Áñþíé Áêñùôçñßïõ, äßðëá óôï äñüìï. Áöåèåßôå óôç öñïíôßäá êáé ôï ÷áìüãåëï ôùí áíèñþðùí ìáò êáé æÞóôå óôéãìÝò ìïíáäéêÝò. ÓôéãìÝò æùÞò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÃåõóôéêÝò Áë÷çìåßåò Ðéôóáñßá - ØçóôáñéÜ Áñþíé Áêñùôçñßïõ Ôçë.: 28210 63444 - 28210 63664 We are exploiting the purity of the products of Chania and the taste that is offered by the oven burning woods. With love, knowledge and respect to our visitors, we prepare delicious dishes that satisfy all taste demands. All types of pizza, local cuisine dishes, rooster with wine, veal cooked in many ways, grills, pasta, a variety of appetizers, salads. Enjoy unique tastes in the comfortable area of our restaurant, in Aroni of Akrotiri, by the road. Let yourself free to enjoy the care and the smile of our people and live unique moments. Moments of a lifetime. You are all welcome. Gefstikes Alchimies Pizzeria - Grill Aroni, Akrotiri Tel.: +30 28210 63444 - +30 28210 63664


Óáò ðñïóìÝíåé óôá ÊïõíïõðéäéáíÜ Áêñùôçñßïõ ×áíßùí, áðÝíá íôé áðü ôï Ðïëõôå÷íåßï ÊñÞôçò. Óôçí Üíåôç áßèïõóá ôï ×åéìþ íá, óôçí êáôÜöùôç áõëÞ ôï Êáëïêáßñé, áðïëáýóôå ãåýóåéò ìï íáäéêÝò. Áñ÷ßóôå ìå ôç ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü ïñåêôéêÜ,ôéò óáëÜ ôåò ìå áãíü åëáéüëáäï, ôéò ðåñßöçìåò ðßôåò ìå ãýñï, óïõâëÜêé, ìðéöôÝêé, êïôüðïõëï. ÄïêéìÜóôå ôï èñáêüøùìï. Ôéò ÷ïñôáóôé êÝò ðïéêéëßåò. Ãåõèåßôå ôï ðåñßöçìï ðáúäÜêé êïôüðïõëï ìå ôçí éäéáßôåñç óùò, øçìÝíï óôï ãêñéë. Óõìðëçñþóôå ìå êáëü êñáóß Þ ðáãùìÝíç ìðýñá êáé áðïëáýóôå ôç ìïíáäéêÞ ðåñéðïßçóç, ïé ìåãÜëïé êáé ïé ìéêñïß, ôïí ðáéäüôïðï. Ôá ðñïúüíôá ìáò, ðáñá äßäïíôáé óôï ÷þñï óáò ãñÞãïñá, ÷ùñßò åðßðëÝïí åðéâÜñõíóç. ÁíáëáìâÜíïõìå êïéíùíéêÝò åêäçëþóåéò. Ïé ôéìÝò ðáñáìÝíïõí ÷áìçëÝò êáé ïé ìåñßäåò ÷ïñôáóôéêÝò. Ðßôá RUN ÔáâÝñíá - øçóôáñéÜ ÊïõíïõðéäéáíÜ - ÁêñùôÞñé ×áíßùí Ôçë.: 28210 69993 - 69264 It is waiting for you in Kounoupidiana of Chania, opposite of the Technical University of Crete. You can enjoy unique flavors in the comfortable room during Winter and outside in the court during Summer. Start with the wide variety of appetizers, salads with pure olive oil, the well known pita with gyros, souvlaki, burgers, chicken fillets. Taste thrakopsomo. The filling mixes. Taste the wonderful chicken ribs with the special sauce baked in grill. Com plete your taste with good wine or frozen beer and the older ones enjoy the unique care and the younger enjoy the playground. Our products are delivered to your place quickly without any additional charges. We also undertake your social events. Prices remain low and portions filling. Pita RUN Tavern - Grill House Kounoupidiana - Akrotiri of Chania Tel.: +30 28210 69993 - 69264


Óáò êáëùóïñßæïõìå óå Ýíá ÷þñï ðïõ áãáðÜ ôï êáëü öáÀ êáé ôçí êáëÞ ðáñÝá. Ôá ÃïõñïõíÜêéá óáò ìõïýí óôá ìõóôéêÜ ôçò êáëÞò êïõæßíáò êáé ôçò ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò, ðïõ ðñþôïé ïé ¸ëëçíåò áíÝäåéîáí. Áíáêáëýøôå ôéò ãåýóåéò, ôçí êáëÞ ðá ñÝá, ôï åðéëåãìÝíï êñáóß, ôçí áðüëáõóç êáé üëá üóá êÜíïõí ôçí åðßóêåøÞ óáò, ìéáí áíåðáíÜëçðôç åìðåéñßá. Óáò ðñïôåß íïõìå ôç ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü øçôÜ óïýâëáò, êáèþò êáé ôï ìïíáäéêü óêïñäÜôï (öéëÝôï ÷ïéñéíü ìå ôõñß êáé ìðÝéêïí). Ôá ÃïõñïõíÜêéá Grill House - Øçôïðùëåßï Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ - ÊïõíïõðéäéáíÜ Ôçë.: 28210 69550 We welcome you in a place that loves good food and good company. Gourounakia initiate you into the secrets of good cuisine and Mediterranean diet that Greeks were the first to highlight. Discover tastes, good company, selected wine, plea sure and all those thinks that make your visit an unprecedented experience. We recommend the large mix grill and also the unique pork in garlic (pork steak with cheese and bacon). Gourounakia Grill House Eleftherios Venizelos str. - Kounoupidiana Tel.: +30 28210 69550


¸íáò õðÝñï÷ïò, ðïëý÷ñùìïò, Üíåôïò, áóöáëÞò ðáéäüôïðïò, ìå ðáé÷íßäéá ðïõ óõíáñðÜæïõí ôïõò ìéêñïýò êáé åíôõðùóéÜ æïõí ôïõò ìåãÜëïõò. ¸íá êáöÝ åóôéáôüñéï ìå áõèåíôéêÝò ðá ñáäïóéáêÝò ÷áíéþôéêåò ãåýóåéò. ¢íåôï ðáñêéíãê. Áßèïõóá õðÝ ñï÷ç, ãåìÜôç öùò ðïõ óôåãÜæåé ôéò êïéíùíéêÝò óáò åêäçëþ óåéò. ¸íá Üñôéï óõãêñüôçìá óáò ðåñéìÝíåé óôï Ðáæéíü Áêñù ôçñßïõ, óôï äñüìï ãéá ôï áåñïäñüìéï. Ìïíáäéêüò ÷þñïò, ãå ìÜôïò æùÞ êáé óðéôéêÞ öñïíôßäá. ÕðÝñï÷ïò ðáéäüôïðïò, ðá ñÜäåéóïò ãéá ôïõò ìéêñïýò, åóôéáôüñéï, êáöÝ, ðïôü, ïéêïãå íåéáêÞ öñïíôßäá ãéá ôïõò ìåãÜëïõò. ÓôéãìÝò îÝãíïéáóôåò, ãå ìÜôåò æùÞ. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÍåöÝëç Ðáéäüôïðïò - Cafe - restaurant Ðáæéíüò Áêñùôçñßïõ Ôçë.: 28210 63460 ÊéíçôÜ: 6945 900939 - 6948 004901 A great, multi coloured, comfortable, safe playground, with games that are exciting for the young ones and that impress the older ones. A cafe restaurant with original traditional tastes from Chania. Comfortable parking space. A great room full of light that accommodates your social events. A perfect complex is waiting for you in Pazinos of Akrotiri on the road to the air port. A unique place full of life and home care. A great play ground that is truly a heaven for the younger ones, whereas for the older ones there is a restaurant where they can find coffee, drinks, family care. Carefree moments full of life. You are all welcome. Nefeli Playground - cafe - restaurant Pazinos, Akrotiri Tel.: +30 28210 63460 Mobile: +30 6945 900939 - +30 6948 004901


ÐáñáäïóéáêÞ ÊñçôéêÞ Êïõ æßíá, Øçôü ôçò ¿ñáò, ØÜñé, êáëü íôüðéï êñáóß, ïéêïãå íåéáêÞ ðåñéðïßçóç. ÅéñÞíç ÔáâÝñíá Ôçë.: 28210 39470 ×ùñáöÜêéá Áêñùôçñßïõ Traditional Cretan Cuisine. You can find here grilled meat, Fish, good local wine, family service. Irene Tavern Tel.: +30 28210 39470 Chorafakia, Akrotiri


Ôï îåíïäï÷åßï Perle Resort Hotel & Health SPA Marine, âñßóêåôáé óôç âïñåéïäõôéêÞ ðëåõñÜ ôçò ÷åñóïíÞóïõ ôïõ Áêñùôçñßïõ, óôï ÄÞìï ×á íßùí áíÜìåóá óôï Óôáõñü êáé óôïí ÔåñóáíÜ, óå ìéá Ýêôáóç 43.000 ô.ì. Ôï îåíïäï÷åßï ðñïóöÝñåé ôç ãíùóôÞ óå üëïõò êñçôéêÞ öéëïîåíßá óå Üíåôïõò, ðïëõôåëåßò ÷þñïõò, êáôçãïñßáò 5 áóôÝñùí ìå ðáñáäïóéáêÞ êáé äéåèíÞ êïõæßíá ãéá åã÷þñéïõò êáé äéåèíåßò åðéóêÝðôåò ìå óýã÷ñï íåò áðáéôÞóåéò. ¼ëá ôá äùìÜôéá åßíáé ðëÞñùò åîïðëéóìÝíá ìå ìðáë êüíé Þ âåñÜíôá ìå Ýðéðëá áðü ìðáìðïý, ðïëõôåëÞ ìùóáúêÜ óôï ìðÜ íéï, åõñý÷ùñá äùìÜôéá ìå îýëéíá Ýðéðëá, êëéìáôéóìü, ôçëÝöùíï, äï ñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç êáé ñáäéüöùíï, ðñüóâáóç óôï äéáäßêôõï, øõ ãåßï. PERLE Hotel & Health Spa Marine Óôáõñüò Áêñùôçñßïõ Tel.: 28210 39400 - Fax: 28210 39650 www.perle-spa.com Perle Resort Hotel & Health SPA Marine is situated at the North West seaside of the Akrotiri peninsula of the Municipality of Chania between the villages of Stavros and Tersanas, on a ground of 43,000 sq. Meters. The hotel is offering the well known Cretan hospitality, luxurious areas, its 5 stars dining with traditional and international cuisine for domestic and international clientele with modern requirements. All rooms are fully equipped with balcony or terrace with bamboo furniture, luxurious mo saic bathrooms, spacious bedrooms with wooden furniture, air condi tioning, telephone, satellite TV and radio, internet access, refrigerator PERLE Hotel & Health Spa Marine Stavros Akrotiriou Tel.: +30 28210 39400 - Fax: +30 28210 39650 www.perle-spa.com


Áñùìáôïèåñáðåßá - Aromatherapy ÁíèïúÜìáôá Âach - Bach Flower Remedies ÏìïéïðáèçôéêÞ - Homeopathy Öõôïèåñáðåßá - Phytotherapy ÏñèïðåäéêÜ - Orthopedics ÊáëëõíôéêÜ - Cosmetics Ayurveda Öáñìáêåßï Ìáñßá Âëá÷Üêç Maria Vlachaki Pharmacy ÁñéóôïôÝëïõò 1 - ÊïõíïõðéäéáíÜ - ×áíéÜ 1, Aristotelous Str., Kounoupidiana - Chania Ôçë. /Tel. - Fax: 28210 69791


Áêñùôçñßïõ 165 - ×áíéÜ - Ôçë.: 28210 55716 - 165, Akrotiriou Str., Chania - Tel.: 28210 55716 www.bst-gym.gr


Ãýñù áðü ôçí ðüëç

¢ãéïò Íéêüëáïò Áñìåíßïõ - Aghios Nikolaos in Armeni

Ç ýðáéèñïò ôùí ×áíßùí, ç ðåñéï÷Þ êïíôÜ óôçí ðüëç, ðñïóöÝñåôáé ãéá ìéêñÝò çìåñÞóéåò åêäñïìÝò. Ï åðéóêÝðôçò, ãßíåôáé êïéíùíüò ôïõ ðïëéôéóìïý, ôùí çèþí êáé ôùí åèßìùí ôùí êáôïßêùí. Ï ôüðïò õðÝñï÷ïò, èá áðïæçìéþóåé ìå ôï ðáñáðÜíù ôïí åðéóêÝðôç. Áêïëïõèïýìå ôï äñüìï ìÝ÷ñé ôéò Êáëýâåò, 20 ðåñßðïõ ëåðôÜ áðü ôç Ðüëç. Ï åðüìåíïò óôáèìüò, ïé ÁñìÝíïé. ¸íá áñ÷ïíôï÷þñé, ãåìÜôï ðëáôÜíéá, åëéÝò, êáëëéÝñãåéåò. Ôï ÷ùñéü êôßóôçêå ìåôÜ ôï 961 áðü ÁñìÝíéïõò ðïõ õðçñåôïýóáí óôá óôñáôü ôïõ Íéêçöüñïõ ÖùêÜ. Åäþ, ôï 1878, Ýãéíå óöïäñÞ ìÜ÷ç. ¢öèïíï íåñü, õðÝñï÷ïé Üíèñùðïé, ãíÞóéá öéëïîåíßá, ôáâÝñíåò ìå êáëü êñçôéêü öáãçôü, ãáëÞíéï ôïðßï, Þ÷ïé ôçò öýóçò, ðáñÜäåéóïò. Åäþ õðÜñ÷åé îåíïäï÷åßï ìå Üñéóôç ïñãÜíùóç êáé üëåò ôéò áíÝóåéò. Ï äñüìïò ìáò ïäçãåß óôï Óôýëï Áðïêïñþíïõ. ÅëéÝò, íåñü ãÜñãáñï, ëüöïé ÷á-

112 ×áíéÜ

ìçëïß êáôÜöõôïé, ôïðßï ðïõ ìáãåýåé ôïõò åðéóêÝðôåò. Óôï êÝíôñï ôïõ ÷ùñéïý, ï ðïôáìüò ÊõëéÜñçò, èåüñáôá ðëáôÜíéá êáé ç ôáâÝñíá ôïõ ÂáôóïãéÜííç ìå êáëÞ ñáêÞ êáé êñÝáò óôï êÜñâïõíï. Ðåñßðïõ äÝêá ÷éëéüìåôñá áðü ôï Óôýëï, öéäùôüò äñüìïò ìáò ïäçãåß óôï âõæáíôéíü íáü ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ìå õðÝñï÷åò ôïé÷ïãñáößåò. Ïíïìáóôü åßíáé åðßóçò ôï öáñÜããé ôçò ðåñéï÷Þò. Ï äñüìïò áíçöïñéêüò ìå õðÝñï÷ç èÝá ìáò ïäçãåß óôçí ¢ðôåñá.


Âñßóêåôáé óôïõò ÁñìÝíïõò ×áíßùí. Åßíáé êôéóìÝíç óå êáôáðñÜ óéíç ôïðïèåóßá, ãåìÜôç êÞðïõò êáé áñþìáôá. Íåüêôéóôï êôßñéï, ìå õðÝñï÷ç áñ÷éôåêôïíéêÞ, ðïõ äÝíåé áðüëõôá ìå ôï ðåñéâÜëëïí. ÄéáèÝôåé åõñý÷ùñá, Üíåôá äùìÜôéá, ãåìÜôá ÷ñþìá êáé öùò, ðïõ åíôõðùóéÜæïõí ôïí åðéóêÝðôç êáé äçìéïõñãïýí óõíèÞêåò çñåìß áò êáé Üíåôùí äéáêïðþí. Ôá Ýðéðëá, öñïíôéóìÝíá ìå óçìáóßá óôç ëåðôïìÝñåéá, ðáñáðÝìðïõí óå åðßðëùóç áñ÷ïíôéêïý, ìå óýã ÷ñïíç ëåéôïõñãéêüôçôá êáé Üíåóç. Ôï óõãêñüôçìá äéáèÝôåé ðéóß íá. Ôï óÝñâéò ïéêïãåíåéáêü, êáëýðôåé Üíåôá êÜèå áðáßôçóç. Éäá íéêüò ôüðïò ãéá åîïñìÞóåéò óôïí ïñåéíü üãêï ôùí Óöáêßùí, ôá ×áíéÜ, ôï ÁêñùôÞñé ôùí ÂåíéæÝëùí, ôéò õðÝñï÷åò ðáñáëßåò ôçò ðåñéï÷Þò. Ôüðïò ãéá ìïíáäéêÝò äéáêïðÝò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Âßëá Êëåéþ ÁñìÝíïé ×áíßùí ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 6978 222013 E-mail: info@villaclio.gr www.villaclio.gr It is in Armeni of Chania. It is built in an evergreen place, full of gardens and fragrances. Newly built following wonderful archi tecture that matches absolutely with the environment. It has spa cious, comfortable rooms, full of light and color impressing the visitors and they create conditions of calmness and relaxed vaca tions. Furniture, made focusing on the details, they bring to the mind furniture of a noble house with modern functionality and comfort. The complex has a swimming pool. The family service covers all demands. An ideal place for trips to the mountain area of Sfakia, to Chania, Akrotiri with the Venizelos graves and to the wonderful beaches of the area. A place for unique vacations. You are all welcome. Villa Clio Armeni Chania Tel: +30 6978 222013 E-mail: info@villaclio.gr www.villaclio.gr


ÃåìÜôïé Þ÷ïõò ôçò öýóçò, ôñå÷ïý ìåíá íåñÜ, óêéÝò êáé èåüñáôá äÝ íôñá, õðïäÝ÷ïíôáé ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõò, ïé ÁñìÝíïé óôá ×áíéÜ. ÌéêñÞ áðüóôáóç áðü ôéò Êáëýâåò, äñüìïò ãåìÜôïò ÷ñþìá êáé ìõñéóôéêÜ, ìáò ïäçãåß óôçí ôáâÝñ íá ÄñïóïóôáëéÜ, óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá. Ðáñá äïóéáêÞ, ðÝôñá êáé îýëï, íåñü ðïõ ôñÝ÷åé, çñåìßá êáé ãåýóåéò. Ï åðéóêÝðôçò, áðïëáìâÜíåé ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öñïíôéóìÝíá, öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï. ÄïêéìÜæåé ôï øçôü ôçò þñáò, ôá èáëáóóéíÜ, ôéò óáëÜôåò, ôïõò õðÝñï÷ïõò ìåæÝäåò ,ôï Êá ëü ÷ýìá êñáóß. Åäþ, ôï óÝñâéò ãßíåôáé öéëïîåíßá. Ïé óôéãìÝò áîÝ÷á óôåò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÄñïóïóôáëéÜ ÔáâÝñíá - Åóôéáôüñéï ÁñìÝíïé ×áíßùí Ôçë.: 28250 41451 - 41063 Full of the sounds of nature, running waters, shadows and giant trees, Armenoi of Chania welcome their visitors. At a close distance from Kalyves, following a road full of color and aromatics leading to the Drossostalia tavern on the central plaza. Traditional, stone and wood, running water, calmness and flavors. Visitors enjoy traditional meals, cared and cooked with pure olive oil; Taste the grilled meat, sea food, salads, wonderful mezes and good bulk wine. Here service becomes hospitality. Unforgettable moments. You are all welcome. Drossostalia Tavern - Restaurant Armeni, Chania Tel.: +30 28250 41451 - 41063


Ôüðïò ðáñáäåéóÝíéïò. ÍåñÜ ðïõ ôñÝ÷ïõí, ðëáôÜíéá èåü ñáôá ðïõ áðëþíïõí óêéÜ êáé êëþíïõò ðáíôïý, ëïõëïýäéá êáé ìõñéóôéêÜ, ðÝôñá êáé îýëï ðïõ óõìðëçñþíïõí åéêüíåò ðáñáäåßóïõ ìïíáäéêÝò, óáò êáëùóïñßæïõí óôçí ôáâÝñíá ÐëÜôáíïò. Åäþ ï ÷þñïò, ç ôÝ÷íç ôïõ ìÜãåéñá, ôá áãíÜ õëé êÜ, ôï ÷áìüãåëï ôùí áíèñþðùí, ôï ïéêïãåíåéáêü êëßìá, äç ìéïõñãïýí Ýíá óýíïëï, üðïõ ïé ãåýóåéò, óõìðëçñþíïõí ôçí ïìïñöéÜ êáé ôçí áñôéüôçôá ôïõ ôüðïõ. Ïé óðÜíéïé ìåæÝäåò, ôï áñíÜêé ìå ôï óôáìíáãêÜèé, ïé ÷ï÷ëéïß øçìÝíïé ìå «÷ßëéåò» êñçôéêÝò óõíôáãÝò, ôï áãíü ëéüëáäï, õðüó÷ïíôáé ðïëëÜ. Óõìðëçñþóåôå ìå íôüðéï ÷ýìá êñáóß êáé áöåèåßôå óôç ìá ãåßá ôùí óôéãìþí. Êáëþò ïñßóáôå… ÐëÜôáíïò ÐáñáäïóéáêÞ ÔáâÝñíá ÁñìÝíïé ×áíßùí Ôçë.: 28250 41655 A place like heaven. Running water, huge plane trees spreading their shadow and branches everywhere, flowers and aromatics, stone and wood completing a heaven set ting, the all welcome you in Platanos tavern. Here, the place, the artistry of the chef, pure material, the smile of our people, the family ambient they create scenery where tastes com plete the beauty and the perfection of the place. Rare mezedes, lamb cooked with stamnagathi (spiny chicory), snails grilled following a “thousand” Cretan recipes, and pure olive oil make great promises. Accompany them with local bulk wine and surrender to the magic of the moments. Welcome… Platanos Traditional Tavern Armeni - Chania Tel.: 28250 41655


Ïé åãêáôáóôÜóåéò ôçò ÅÔÁÍÁÐ, óõíïëéêÞò åðéöÜ íåéáò 8.500 ôì, âñßóêïíôáé óôï ÷ùñéü Óôýëïò Áðï êïñþíïõ, ó Ýíá öõóéêü ðåñéâÜëëïí, ôï ïðïßï áðÝ ÷åé 16 ÷ëì. áðü ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí. Âñßóêåôáé óôïõò âüñåéïõò ðñüðïäåò ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí ü ðïõ êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò õðÜñ÷åé Ýíôïíç äñáóôçñéüôçôá ôïõ õäÜôéíïõ óôïé÷åßïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðåñéï÷Þ ìå öõóéêÝò ðçãÝò ìå íåñÜ Üñéóôçò öõóéêï÷çìéêÞò óýíèåóçò, ÷áìçëÜ åðßðåäá íáôñßïõ êáé ðëïýóéá óå áóâÝóôéï. Ç óýã÷ñïíç ôå÷íïëïãßá ç ïðïßá ÷ñçóéìïðïéåß ç Åôáéñåßá ðåñéïñßæåé ôï áíèñþ ðéíï äõíáìéêü óôï ñüëï ôïõ ðáñáôçñçôÞ êáèþò ç ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá åßíáé ðëÞñùò áõôïìáôïðïé çìÝíç êáé äåí õðÜñ÷åé áíèñþðéíç åðÝìâáóç êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò åìöéÜëùóçò. Ìå áõôü ôïí ôñüðï äéáôçñåßôáé êáé åîáóöáëßæåôáé ç Üñéóôç ðïéüôçôá ôïõ íåñïý SAMARIA üðùò áõôü áíôëÞèçêå áðü ôçí ðçãÞ. Ïé ãå ùôñÞóåéò ôçò ÅÔÁÍÁÐ âñßóêïíôáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôïõ Óôýëïõ. Ðñüêåé ôáé ãéá óýã÷ñïíåò ãåùôñÞóåéò äõíáìé êüôçôáò 20, 25 êáé 100 êõâéêþí ìÝôñùí áíôéóôïß÷ùò. Ôï íåñü áíôëåßôáé áðü âÜ èïò 50 ìÝôñùí êáé óå áðüóôáóç 500 ðåñßðïõ ìÝôñùí Í.Ä. ôùí ðçãþí ôçò ðåñéï÷Þò êáé ðñïò ôïí ïñåéíü üãêï ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí þóôå íá áðïöåõ÷èåß êÜèå ðéèáíüôçôá åðéìüëõíóçò êáôÜ ôçí Ýîïäü ôïõ áðü ôéò ðçãÝò. Ç äéáäé êáóßá áõôÞ ôçò Üíôëçóçò óå óõíäõá óìü ìå ôçí Üøïãç ìéêñïâéïëïãéêÞ ðïéüôçôá êáé ÷çìéêÞ óýóôáóÞ ôïõ äéá ôçñåß áãíü ôï íåñü þóôå êáôÜ ôçí åì öéÜëùóÞ ôïõ íá ìçí áðáéôåßôáé êáìßá åðåîåñãáóßá. Ç ãåþôñçóç êáé ôï äß êôõï ìåôáöïñÜò åßíáé êáôáóêåõáóìÝ íá ìå üëåò ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ÷ñÞóç âéïìç÷áíéþí åìöéÜëùóçò (áíïîåßäùôç óùëÞíùóç ãåþôñçóçò êáé äéêôýïõ ìåôáöïñÜò). Áðü ôçí ðçãÞ ôï íåñü ìåôáöÝñåôáé ìå ôïí åëåãìÝíï åîïðëéóìü þóôå íá áðï öåýãåôáé êÜèå ÷çìéêÞ, öõóéêï÷çìéêÞ êáé ìéêñïâéïëïãéêÞ ìåôáâïëÞ ôïõ óôï ÷þñï ôïõ åñãïóôáóßïõ üðïõ öéëôñÜ ñåôáé áðü äõï óõóôïé÷ßåò ößëôñùí: Äõï ößëôñá äéáìÝôñïõ ðüñùí 0,45 ìm. Äõï ößëôñá (ôåëéêÜ) äéáìÝôñïõ ðüñùí 0,2 ìm. Ìå áõôü ôïí ôñüðï å îáóöáëßæåôáé ç Üñéóôç ðïéüôçôá ôïõ ôåëéêïý ðñïúü íôïò êáé äßêáéá ôï íåñü ìáò êáôáôÜóóåôáé óå Ýíá áðü ôá ðéï åõåñãåôéêÜ öõóéêÜ íåñÜ ðïõ êõêëïöï ñïýí áíÜ ôïí êüóìï, êáèþò åßíáé áðüëõôá éóïññï ðçìÝíï, ìå ÷áìçëÞ ðåñéåêôéêüôçôá óå íÜôñéï êáé ÷ëþñéï êáé ìå áðáñáßôçôá óôïé÷åßá ãéá ôïí áíèñþ ðéíï ïñãáíéóìü. Ç ÅÔÁÍÁÐ ÁÅ Ý÷ïíôáò ùò æçôïý ìåíï íá ðáñÜãåé êáé íá äéáèÝôåé óôïõò ðåëÜôåò ôçò ðïéïôéêÜ êáé áóöáëÞ ðñïò êáôáíÜëùóç ðñïúüíôá êáëýðôïíôáò ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ÅèíéêÞò & Êïéíïôé êÞò Íïìïèåóßáò Ý÷åé ôåêìçñéþóåé êáé åöáñìüæåé Óý óôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò êáé áóöÜëåéáò ôñï ößìùí êáôÜ ISO 22000:2005 ðïõ êáëýðôåé ôéò áðáé ôÞóåéò ôçò Íïìïèåóßáò 93/43/ÅÊ êáé ôçò Êïéíïôé êÞò Ïäçãßáò 852/2004/ÅÊ.

ETANAP facilities, of 8.500 m2 in total, are in the Stylos Apokoronou village, in a natural environment that is at a distance of 16 km from the town of Chania. It lies in the northern foothills of the White Mountains where all year long there is an intense activity of the water. It is an area with natural springs with water of exquisite physiochemical composition, containing low levels of sodium and rich in calcium. Modern technology used by the Company limits the human factor in the role of supervisor since production process is fully comput erized and there is no human intervention during bot tling process. This way, the high quality of SAMARIA water is maintained and ensured as it is pumped from the spring. ETANAP drills are in the wider area of Stylos. They are modern drills with capacity of 20, 25 and 100 cubic meters respectively. Wa ter is pumped from a depth of 50 meters and at a distance of about 500 meters on the north west of the springs of the area and towards the White Mountains in order to avoid any possi bility of superinfection upon its exit from the springs. This pumping pro cess in combination with its flawless microbiological quality and chemical composition maintain water pure so that no treatment is required during its bottling. Drilling and transfer network are built following all the specifications that are required for the usage of bot tling industries (stainless drilling tub ing and transfer network). Water is transferred from the spring using the checked equipment in order to avoid any chemical, physiochemical and mi crobiological change in the area of the factory where it is filtered by two rows of filters: Two filters with pore diameter of 0.45 ìm. Two (end) filters with pore diameter of 0.2 ìm. This way, we en sure the highest quality of our end product and our water is fairly classi fied among the most beneficial natural waters around the world, as it is abso lutely balanced with low concentration in sodium and chlorine and the neces sary ingredients for the human body. ETANAP S.A. aiming at producing and offering to its clients high quality prod ucts that are safe to be consumed ful filling the requirements of the National & European Laws, has documented and implements a Food Qual ity and Safety Control System under ISO 22000:2005 that conforms to the requirements of Law 93/43/EC and the European Directive 852/2004/EC. ETANAP S.A. SAMARIA Factory: Stylos Armeni Municipality Chania Tel.: 28250 83310 Fax: 28250 83312 Consumer Hotline: 801 11 83310 E mail: info@etanap.gr www.etanap.gr, www.samariawater.gr Athens Branch and rest of Greece: 10, Agias Annis str., Tavros, Athens Tel. & Fax: 210 3455936


Èåúêüò ôüðïò ï Óôýëïò ×áíßùí áðïôåëåß ôüðï åðßóêå øçò ðïëëþí îÝíùí. Óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá, êÜôù áðü ôç óêéÜ ôï Êáëïêáßñé Þ áí ôï åðéèõìåßôå, óôçí Üíåôç áßèïõóá ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ äéáêüóìçóç, áðïëáýóôå ìïíáäéêÝò ãåýóåéò. ÖáãçôÜ ôçò ×áíéþôéêçò Êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå íôüðéåò óõíôáãÝò êáé ðñþôåò ýëåò äé êÞò ìáò ðáñáãùãÞò. ÖáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõ æßíáò, ôçò þñáò óôï êÜñâïõíï, ÷ýìá êáëü êñáóß. Ãåõèåßôå ôï ñéãáíÜôï êïõíÝëé, ôï ìðïõñÝêé ôçò ãéáãéÜò, ôï ðáñáäï óéáêü ôõñß óôï êÜñâïõíï, ôçí ðñïâáôßíá óôï êÜñâïõíï. Ç ïéêïãåíåéáêÞ åîõðçñÝôçóç èá óáò åíôõðùóéÜóåé êáé èá óáò îáíáöÝñåé êáé ðÜëé. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÔáâÝñíá Ôï ÖáñÜããé Ï ÂáôóïãéÜííçò ï Ìéêéüò Óôýëïò Áðïêïñþíïõ ×áíßùí Ôçë.: 28250 41462 Êéíçôü: 6972 221240 E mail: taverna.faraggi@yahoo.gr Stylos of Chania is a sublime place that is site that many foreigners visit. On the central park, enjoy unique tastes un der the shadow during summer or if you wish so in the com fortable traditionally decorated room. Meals of the Chanean cuisine, cooked following local recipes and using raw mate rials that we produce. Traditional meals, grilled meat and good bulk wine. Taste oregano rabbit, grandma’s boureki, lamb front foot, that is delicious, and grilled ewe. Family service shall impress you and it shall make you come again. You are all welcome. Faraggi Tavern Vatsoyiannis Mikios Stylos Apokoronou, Chania Ôel.: 28250 41462 Mobile: 6972 221240 E mail: taverna.faraggi@yahoo.gr


Âñßóêåôáé óôïí ÊåöáëÜ Áðïêïñþíïõ, ëßãá ÷éëéüìåôñá Ýîù áðü ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí. ÊôéóìÝíç ìå ðÝôñá êáé îýëï êáé áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïðéêïý áñ÷ïíôéêïý, ðñïêáëåß ôïõò åðéóêÝðôåò ìå ôï äéÜêïóìï êáé ôéò ãåýóåéò. ÖáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò ìå íôüðéåò óõíôáãÝò êáé õëéêÜ, êáèþò êáé áãíü å ëáéüëáäï. ÄïêéìÜóôå ôï íôüðéï êñÝáò ôçò þñáò, ôï êïôüðïõ ëï ìå êÜñõ, ôï ãåìéóôü ìå ãñáâéÝñá, ôéò õðÝñï÷åò óáëÜôåò, ôï ÷ýìá íôüðéï êñáóß. ÁöÞóôå ôç ìáôéÜ íá ÷áúäÝøåé ôç èÝá ìå ôï ãáëÜæéï ïñßæïíôá óôï âÜèïò êáé áðïëáýóôå ôç ìïíáäéêÞ öñïíôßäá ôùí áíèñþðùí. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ðáñáäïóéáêü Êáöåíåßï - ÔáâÝñíá Ìåôåñßæé ÊåöáëÜò Áðïêïñþíïõ ×áíßùí Ôçë.: 28250 22666 - Êéíçôü: 6977 250042 It is situated at Kefalas Apokoronou, just a few kilometers distance from the town of Chania. Built with stone and wood and using the architecture f the local noble houses, it at tracts visitors with its interior design and the tastes it offers to them. Traditional meals prepared using local recipes and raw materials and also pure olive oil. Taste grilled local meat, chicken with curry, chicken filled with graviera cheese, lo cal bulk wine. Let your eyes caress the view with the blue horizon at the background and enjoy the unique service. You are all welcome. Meterizi Traditional cafe - Tavern Kefalas Apokoronou, Chania Tel.: +30 28250 22666 - Mobile: +30 6977 250042


Ç áñ÷áßá ðüëç - êñÜôïò ¢ðôåñá

Ç áñ÷áßá ðüëç - êñÜôïò ¢ðôåñá, éäñýèçêå êáôÜ ôïí 8ï áéþíá ð.×. êáé äåóðüæåé ôïõ êüëðïõ ôçò Óïýäáò. Ç ¢ðôåñá ùò óçìáíôéêüôáôç ðüëç-êñÜôïò ôùí ×áíßùí, Ýðáéîå êáèïñéóôéêü ñüëï óôá éóôïñéêÜ äñþìåíá ôçò ÊñÞôçò, óôçí åóùôåñéêÞ êáé åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ. Ç ðåñßïäïò üìùò êáôÜ ôçí ïðïßá ç ¢ðôåñá ãíþñéóå ôçí ìåãáëýôåñç áêìÞ ôçò, Þôáí ôá ðñþéìá åëëçíéóôéêÜ ÷ñüíéá. Ç ßäñõóç ôçò ¢ðôåñá ôïðïèåôåßôáé óôç ãåùìåôñéêÞ åðï÷Þ. Ôï üíïìÜ ôçò, óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜäïóç, ôï ðÞñå áðü ôéò ÓåéñÞíåò, ïé ïðïßåò Ý÷áóáí ôá öôåñÜ ôïõò áðü ëýðç, ýóôåñá áðü ôçí Þôôá ôïõò ó’ Ýíá áãþíá ìïõóéêïý ðåñéå-

÷ïìÝíïõ, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï óõãêåêñéìÝíï óçìåßï, ìå ôéò Ìïýóåò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ç ðüëç ðñÝðåé íá ðÞñå ôï üíïìÜ ôçò áðü ôï ïìþíõìï åðßèåôï ôçò èåÜò ¢ñôåìéò, ðïõ ëáôñåõüôáí óôçí ðåñéï÷Þ êáé áðåéêïíßæåôáé óôá íïìßóìáôÜ ôçò. Óþæïíôáé ðëçóßïí ôùí áñ÷áéïôÞôùí äýï öñïýñéá åîáéñåôéêïý éóôïñéêïý åíäéáöÝñïíôïò, ðïõ êáôáóêåõÜóôçêáí ôçí ðåñßïäï ôçò Ôïõñêïêñáôßáò, ôï öñïýñéï Ðáëáßêáóôñï, ôï ïðïßï êôßóôçêå áðü ôïõò Ôïýñêïõò ìå áöïñìÞ ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1866 êáé ôï öñïýñéï Éôæåäßí óôçí ôïðïèåóßá ÊáëÜìé, ôï ïðïßï êôßóôçêå ôï 1872 êáé äéÝèåôå óôñáôþíåò, íïóïêïìåßï êáé Üëëåò åãêáôáóôÜóåéò.


Âñßóêåôáé åëÜ÷éóôá ìÝôñá áðü ôïí áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï ¢ðôåñá. Êôé óìÝíï óôçí ðëáãéÜ, äéáèÝôåé ìïíáäéêÞ èÝá óôïí êüëðï ôçò Óïýäáò êáé ôéò áðÝíáíôé âïõíïðëáãéÝò. Ï ÷þñïò ðáíÝìïñöïò, ãåìÜôïò äñï óéÜ êáé ìõñéóôéêÜ, éêáíïðïéåß êÜèå áðáßôçóç. Åäþ êõñéáñ÷ïýí ïé ãåýóåéò. öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíÝò ðñþôåò ýëåò êáé åëáéüëáäï. ÄïêéìÜóôå ôï íôüðéï êïôüðïõëï, ôï êïõ íÝëé óôéöÜäï, ôï óöáêéáíü ãéá÷íß, ôïõò ÷ï÷ëéïýò ìå ÷üíôñï, ôï ÷ïé ñéíü ìå óÝëéíï, ôéò áãêéíÜñåò ìå êïõêéÜ. Ãåõèåßôå ôçí ðáñáäïóéáêÞ óôÜêá ìå áõãÜ êáé áðïëáýóôå ôï íôüðéï êáëü êñáóß. Êëåßóôå ôï öáãçôü óáò ìå ìéá ðáãùìÝíç ñáêß êáé äïêéìÜóôå ôá õðÝñï÷á ÷á íéþôéêá êáëéôóïýíéá. Êáëþò ïñßóáôå. ÔáâÝñíá Ç ÓôñÜôá ¢ðôåñá ×áíßùí Ôçë.: 28250 31794 - Êéíçôü: 6946 665632 It is at a distance of only of few meters from the ar chaeological site of Aptera. As it is built on the hill, it offers a unique view to the gulf of Souda and the opposite mountains. The place is very beautiful; full of coolness and aromatics fulfils all demands. Here, tastes are ruling. Traditional meals made with pure raw materials and olive oil. Taste local chicken, rab bit in casserole with onions, tomato stew from Sfakia, snails with chondros (trachana), pork with celery, artichokes with beans. Taste traditional Staka dip with eggs and enjoy the good local wine. Finish your meal with a frozen raki and taste the wonderful kalitsounia (sweet cheese pastries) of Chania. Welcome. Strata Tavern Aptera, Chania Tel.:28250 31794 - Mobile: 6946 665632


Åêêëçóßåò êáé ÌïíáóôÞñéá ¸íáò áíõðïëüãéóôçò áîßáò èçóáõñüò, óå åêêëçóéÝò (ðÜíù áðü 300 âõæáíôéíÝò), åîùêêëÞóéá êáé óçìáíôéêÜ ìïíáóôÞñéá, âñßóêïíôáé äéáóêïñðéóìÝíá óôï íïìü ×áíßùí. Åäþ ìðïñåß êÜðïéïò íá âéþóåé áíåðáíÜëçðôï èñçóêåõôéêü ôïõñéóìü Þ íá äéåîÜãåé Ýñåõíåò ó÷åôéêÜ ìå ôç âõæáíôéíÞ ôÝ÷íç Þ ôç èñçóêåõôéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ. ÈáõìÜóéåò åêêëçóéÝò ìå åîáéñåôéêÝò ôïé÷ïãñáößåò- åí ìÝñåé áðü ìáÝóôñïõò ôçò âõæáíôéíÞò áãéïãñáößáò, öáíåñþíïõí ôç óðïõäáéüôçôá áõôïý ôïõ ôüðïõ. Ï åðéóêÝðôçò ìðïñåß åêôüò Üëëùí íá åðéóêåöôåß ôçí åêêëçóßá ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ óôïõò ÊïìéôÜäåò Óöáêßùí (1314), ôïí ¢ã. Íéêüëáï óôç ÌïíÞ Óåëßíïõ (1315), ôïí Áñ÷Üããåëï Ìé÷áÞë óôá ÊáâáëáñéáíÜ ÊáíäÜíïõ (1328), ôç ÌçôÝñá ôïõ Èåïý óôï Êáêïäßêé Óåëßíïõ (1332), ôçí åêêëçóßá ôïõ Áã. ÍéêïëÜïõ óôá ÊõñéáêïóÝëéá, ôç Ñïôüíôá óôçí ÅðéóêïðÞ ÊéóÜìïõ, ôç ÌçôÝñá ôïõ Èåïý óôï Óôýëï (12ïò áé.), ôç âáóéëéêÞ áðü ôçí á’ âõæáíôéíÞ ðåñßïäï óôç Óïýãéá êáé ðïëëÝò Üëëåò. Óôçí ðåñéï÷Þ ôùí ×áíßùí âñßóêïíôáé êáé ðïëëÜ óðïõäáßá ìïíáóôÞñéá. ÌåñéêÜ áðü áõôÜ åßíáé ç Áã. ÔñéÜäá Ôæáãêáñüëùí êáé ôï ÃïõâåñíÝôï óôï ÁêñùôÞñé, ç ÌïíÞ ÃùíéÜò óôï ÊïëõìðÜñé, ç ÌïíÞ ôçò ×ñõóïóêáëßôéóóáò êïíôÜ óôï ÅëáöïíÞóé êáé ôï ãõíáéêåßï ìïíáóôÞñé ôçò ×ñõóïðçãÞò óôéò ÌïõñíéÝò.

122 ×áíéÜ


Áãßá ÔñéÜäá Holy Trinity


ÄéáäñïìÝò ×áíéÜ - ÈÝñéóï - Äñáêþíá ×áíéÜ - ÁêñùôÞñé Ãýñù áðü ôçí ðüëç ×áíéÜ - Óïýäá - Ãåùñãéïýðïëç - Ëßìíç ÊïõñíÜ ×áíéÜ - Ïìáëüò - Áãßá ÑïõìÝëç - ×þñá Óöáêßùí ×þñá Óöáêßùí - Áíþðïëç Âñýóåò - ×þñá Óöáêßùí ×áíéÜ - ÊïëõìðÜñé Ôáõñùíßôçò - Ðáëáéü÷ùñá ÊÜíäáíïò - ÔåìÝíéá - Óïýãéá Óïýãéá - Áã. ÅéñÞíç - Áëéêéáíüò - ×áíéÜ ÖáñÜããé Ôïðïëßùí - ÓðÞëáéï ôçò Áãßáò Óïößáò ÌïíÞ ×ñõóïóêáëßôéóóáò - ÅëáöïíÞóé

Routes Chania - Therisso - Drakona Chania - Akrotiri Around the city Chania - Souda - Georgioupoli - Kournas lake Chania - Omalos - Ag. Roumeli - Sfakia Sfakia - Anopoli Vrisses - Sfakia Chania - Kolymbari Tavronitis - Paleochora Kandanos - Temenia - Sougia Sougia - Ag. Irini - Alikianos - Chania Topolion Gorge - Ag. Sofia cave Chrisoskalitissa - Elafonissi


×áíéÜ - Óïýäá - Ãåùñãéïýðïëç Ëßìíç ÊïõñíÜ

Ôï Óõììá÷éêü íåêñïôáöåßï óôç Óïýäá - Allied war cemetery in Souda

Äñüìïò ìå ëåýêåò, äåîéÜ-áñéóôåñÜ, ìÞêïõò 6 ÷ëì. ìáò ïäçãåß óôç Óïýäá, ôï ìåãÜëï ëéìÜíé ôùí ×áíßùí. Öõóéêü ëéìÜíé, ç êýñéá ðýëç ðñïò êáé áðü ôç èÜëáóóá, óçìáíôéêüôáôï ãéá ôá ×áíéÜ, ôç äõôéêÞ ÊñÞôç êáé Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá ôçò ×þñáò. ÌåãÜëïò êáé áóöáëÞò êüëðïò ôçò Ìåóïãåßïõ, öéëïîÝíçóå ðÜíôá íáõôéêÝò âÜóåéò êáé õðÞñîå ôï ìÞëï ôçò Ýñéäïò óôïõò äéÜöïñïõò êáôáêôçôÝò. Ç ðüëç ôçò Óïýäáò ÷ôßóôçêå óôï ôÝëïò ôïõ 19ïõ áéþíá êáé ïöåßëåé ôï üíïìÜ ôçò óôç ëáôéíéêÞ ëÝîç suda ðïõ óçìáßíåé óôåíÞ äßïäïò. Óôçí åßóïäï ôïõ êüëðïõ âñßóêïíôáé ôá ìéêñÜ íçóéÜ ðïõ óôçí áñ÷áéüôçôá ïíïìÜæïíôáí ËåõêÝò. Óôï íçóÜêé Óïýäá, ïé Åíåôïß åß÷áí êôßóåé ôï óçìáíôéêü öñïýñéï ðïõ ðñïóôÜôåõå ôïí êüëðï êáé ôá ðëïßá ðïõ íáõëï÷ïýóáí óå áõôüí, áðü ðåéñáôéêÝò åðéèÝóåéò. Ç ôåëåéüôçôá ôùí åãêáôáóôÜóåùí êáé ç ï÷ýñùóç ôïõ öñïõñßïõ âïÞèçóå þóôå íá êáôáëçöèåß 70 ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí êáôÜëçøç ôùí ×áíßùí. ÌåôÜ ôç Óïýäá, óõíáíôïýìå ôï ÷ùñéü ÊáëÜìé, 14 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ. Óå ôïýôï ôï ìÝñïò, ï Ñåïýö

126 ×áíéÜ

ÐáóÜò Ýêôéóå ôï öñïýñéï Éôæåíôßí. Ôï öñïýñéï êôßóôçêå ìåôÜ ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1866 êáé ðÞñå ôï üíïìá ôïõ ðñùôüôïêïõ ãéïý ôïõ Ñåïýö ÐáóÜ, Áìðíôïýë Éíôæåíôßí. Äåóðüæåé óôçí åßóïäï ôïõ êüëðïõ ôçò Óïýäáò. ÌåôÜ ôçí áðÝëáóç ôïõ ôïõñêéêïý óôñáôïý áðü ôçí ÊñÞôç, ç ÊñçôéêÞ Ðïëéôåßá ôï ìåôÝôñåøå óå öõëáêÞ. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá öéëïîåíåß åãêáôáóôÜóåéò ôïõ íáõôéêïý. Ïé Êáëýâåò åßíáé ôï åðüìåíï ÷ùñéü ðïõ óõíáíôïýìå óôï äñüìï ìáò. ÊôéóìÝíåò óôï ìõ÷ü ìéáò ðáíÝìïñöçò ðáñáëßáò, ìå Üñôéá ôïõñéóôéêÞ õðïäïìÞ îåíïäï÷åßá êáé åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá, äÝ÷ïíôáé êÜèå ÷ñüíï ðïëëïýò ôïõñßóôåò. Ôï êáëïêáßñé áðïôåëåß éäáíéêü ôüðï äéáêïðþí. Ôá ðáñáäïóéáêÜ óðßôéá êáé ïé óýã÷ñïíåò êáôáóêåõÝò, äÝíïõí áñìïíéêÜ êáé äçìéïõñãïýí Üñôéï óýíïëï. Ç Áëìõñßäá âñßóêåôáé 25 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ, ìåôÜ ôéò Êáëýâåò. ÍÝïò ôïõñéóôéêüò ðñïïñéóìüò, äéáôçñåß óå óçìáíôéêü âáèìü ôçí áõèåíôéêüôçôá êáé ôçí ðá-


Ôï êÜóôñï Éôæåíôßí êáé óôï âÜèïò ôï íçóÜêé, öýëáêáò-Üããåëïò ôïõ ëéìáíéïý Itzentin fort and at the background, the guardian-angel island of the poert

ñáäïóéáêÞ ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞ. ÐåíôáêÜèáñç ðáñáëßá, ãñáöéêÜ áîéïèÝáôá, üðùò ç ÊåñÜ, ôï Êüêêéíï ×ùñéü, ç ÐëÜêá, äçìéïõñãïýí ìéá åíäéáöÝñïõóá ðåñéï÷Þ ðïõ áîßæåé íá ôçí åðéóêåöèåß ï êáèÝíáò. ÕðÜñ÷ïõí ôáâÝñíåò, îåíïäï÷åßá êáé äùìÜôéá ãéá äéáìïíÞ. Óôçí ÐëÜêá êáé ôï Êüêêéíï ×ùñéü, ï åðéóêÝðôçò èá èáõìÜóåé ðáíÝìïñöá óðßôéá ìå êÞðïõò êáé ìõñéóôéêÜ. Óôï Êüêêéíï ×ùñéü ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ãýñéóìá ìåñéêþí óêçíþí áðü ôï Ýñãï “ÁëÝîçò ÆïñìðÜò”. Óôï Êüêêéíï ×ùñéü, õðÜñ÷ïõí åñãáóôÞñéá ãéá ðáñáãùãÞ öõóçôïý ãõáëéïý êáé ôáâÝñíá üðïõ ðñïóöÝñïíôáé âéïëïãéêÜ ðñïúüíôá. Ç öýóç êáé ôï ðåñéâÜëëïí ôçò Áëìõñßäáò, åßíáé åðßóçò îå÷ùñéóôü. Ôï öáñÜããé ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ìå ôéò 215 óðçëéÝò, ôï Þñåìï íçóß ôçò ÊÜñãáò, ðïõ öéëïîåíåß ÷éëéÜäåò ðïõëéÜ ôçí ðåñßïäï ôïõ æåõãáñþìáôïò, ôá õðÝñï÷á çëéïâáóéëÝìáôá áðü ôçí ÐëÜêá êáé ôï Êüêêéíï ×ùñéü, ôá ôáâåñíÜêéá ðáíÝìïñöá, ÷ùìÝ-

íá óôá ìõñéóôéêÜ ,óõãêéíïýí ôïõò åðéóêÝðôåò, ðïõ ÷ñüíï ìå ôï ÷ñüíï ãßíïíôáé ðåñéóóüôåñïé. Ôï Ãáâáëï÷þñé, ðáíÝìïñöï ÷ùñéü ìå ôéò âñýóåò êáé ôéò ðïëëÝò åêêëçóßåò ôïõ, ðñïóöÝñåôáé ãéá ìéêñÞ åêäñïìÞ êáé êáöÝ. Ðñùôåýïõóá ôïõ Áðïêüñùíá åßíáé ï ÂÜìïò, åìðïñéêü êáé äéïéêçôéêü êÝíôñï ôçò ðåñéï÷Þò. Ï ÂÜìïò ëüãù ôçò èÝóçò ôïõ, õðÞñîå èÝáôñï ðïëåìéêþí åðé÷åéñÞóåùí, êõñßùò êáôÜ ôçí ôïõñêïêñáôßá. Ôï 1866 ïé åðáíáóôÜôåò ðïëéüñêçóáí óôï ÂÜìï ôïí Áéãõðôéáêü óôñáôü. Ãéá âïÞèåéá ôùí Áéãõðôßùí Ýôñåîáí áðü ôá ×áíéÜ 500 ôïýñêïé. ÌðñïóôÜ óôï ÷ùñéü, ôïõò óôáìÜôçóáí 100 åðáíáóôÜôåò êáé ôïõò äéÝëõóáí. Áðü ôï ÂÜìï êáôáãüôáí ï ÐáðáìáëÝêïò, Þñùáò ôçò åðáíÜóôáóçò ôïõ 1896. ÓÞìåñá ï ÂÜìïò äéáôçñåß óå ìåãÜëï âáèìü ôçí áõèåíôéêüôçôá, ôçí áßãëç êáé ôçí ïìïñöéÜ ôïõ. Óðßôéá áíáðáëáéùìÝíá, ðáñáäïóéáêïß îåíþíåò, ôáâÝñíåò, óçìáíôéêÞ õðïäïìÞ, ãßíïíôáé ðüëïò Ýëîçò óôïõò îÝíïõò. Ôï Üñéóôï ïäéêü äßêôõï, åããõÜôáé ôçí ðñüóâáóç

×áíéÜ 127


Êáëýâåò Áðïêïñþíïõ - Kalyves Apokoronou

óôá ×áíéÜ êáé ôéò ãýñù ðáñáëßåò. Ï ÂÜìïò óÞìåñá åîåëßóóåôáé óå ôïõñéóôéêü ðñïïñéóìü, ðïõ ðñïóöÝñåé Üíåôç äéáìïíÞ êáé çñåìßá. Ç ÍÝá ÅèíéêÞ Ïäüò ×áíßùí - Çñáêëåßïõ ìáò ïäçãåß óôç Ãåùñãéïýðïëç. Ìéá êùìüðïëç êôéóìÝíç ðáñáëéáêÜ óôéò åêâïëÝò ôïõ Áëìõñïý ðïôáìïý ðïõ îåêéíÜ áðü ôç Ëßìíç ôïõ ÊïõñíÜ. Ôï ðñþôï ôçò üíïìá Þôáí Áëìõñüò. ÌåôïíïìÜóôçêå Ãåùñãéïýðïëç ðñïò ôéìÞ ôïõ Ãåùñãßïõ ôïõ Á´, áñìïóôÞ ôçò ÊñÞôçò. ÐíéãìÝíç óôï ðñÜóéíï, ìå ðëáôåßá ðïõ

óêåðÜæåôáé áðü èåüñáôïõò åõêáëýðôïõò, ðñïóöÝñåé óôïí åðéóêÝðôç õðÝñï÷ç åéêüíá. ÄéáèÝôåé ìåãÜëç ðåíôáêÜèáñç ðáñáëßá, ìå Üììï øéëÞ ðïõ öôÜíåé ðåñßðïõ ôá 8 ÷ëì. óå ìÞêïò. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ç ôïõñéóôéêÞ õðïäïìÞ ðáñïõóéÜæåé áëìáôþäç áíÜðôõîç. Îåíïäï÷åéáêÝò ìïíÜäåò, ìåãÜëåò êáé ìéêñüôåñåò, ôáâÝñíåò êáé åóôéáôüñéá, êáôáóôÞìáôá êÜèå ëïãÞò, ðåñéìÝíïõí íá åîõðçñåôÞóïõí êáé íá åíôõðùóéÜóïõí ôïí ôïõñßóôá. Ç Ãåùñãéïýðïëç åßíáé óçìáíôéêüò ôïõñéóôéêüò ðíåýìïíáò ôïõ íïìïý ×áíßùí.

Çëéïâáóßëåìá óôçí Áëìõñßäá - Sunset in Almyrida


Óôçí êåíôñéêÞ Ðëáôåßá ôçò Óïýäáò, óôçí ìåãÜëç éóôï ñéêÞ èáëÜóóéá ðýëç ôùí ×áíéþí, óáò ðåñéìÝíåé ï ÅîÜ íôáò. Êáëþò Þñèáôå óôá ×áíéÜ ìå ðëïýóéï ðñùéíü, ìå íôüðéá ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá. Ãåõèåßôå ôçí ×áíéþôéêç ìðïõãÜôóá ÉïñäÜíçò, ðáñáäïóéáêÞ ëé÷ïõäéÜ, öôéáãìÝ íç ìå ìïíáäéêÞ óõíôáãÞ êáé áãíÞ ÷áíéþôéêç ìõæÞèñá. Áðïëáýóôå ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôï ÷õìü, ôï ðáãùôü, ôçí ðßôóá, ôá snacks. Áðïëáýóôå ôç ìïõóéêÞ ðïõ íôýíåé ôï ÷þñï êáé ðåñéçãçèåßôå óôï ãñÞãïñï internet. Áöåèåßôå óôçí ðåñéðïßçóç êáé ôï áíèñþðéíï ÷áìüãåëï. ÆÞóôå óôéãìÝò çñåìßáò, óôéãìÝò æùÞò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÅîÜíôáò ÊáöÝ ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Óïýäáò Ôçë.: 28210 81335 Exantas is waiting for you at the central Square of Suda, the great historic sea gate of Chania. It is welcoming you in Chania with rich breakfast made of local tradi tional products. Taste Iordanis’ bougatsa from Chania, the traditional goody, made using the unique recipe and the pure mizithra cheese of Chania. Enjoy your coffee, drinks, juices, ice cream, pizza and snacks. Enjoy the music that dresses the place and surf with the fast internet. Let yourself free to enjoy the care and the smile of our people. Live moments of calmness, moments of life. You are all welcome. Exantas Cafe Central square of Suda Tel.: 28210 8133


ÅëÜ÷éóôá ìÝôñá áðü ôï ëéìÜíé ôçò Óïýäáò, óáò êáëùóï ñßæåé ôï åóôéáôüñéï Ðïóåéäþíéï. Öáãçôü ôçò ðáñáäïóéá êÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíï ìå áãíü åëáéüëáäï, ìåãÜëç ðïé êéëßá áðü ìåæÝäåò, øáñïìåæÝäåò, ÷ïñôáóôéêÝò ðïéêéëßåò, ìåæÝäåò ïýæïõ, ãýñïò, óïõâëÜêé, êáèáñü ðåñéâÜëëïí, êá ëü ÷ýìá êñáóß, ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá. Ôï îåíïäï÷åßï Ðáñ èåíþí èá óáò óôåãÜóåé êáé èá êáëýøåé Üíåôá ôçí áíÜãêç äéáìïíÞò. Ôá äùìÜôéá Üíåôá, åõñý÷ùñá, ìå ðëÞñç åîï ðëéóìü, ôçëåüñáóç, êëéìáôéóìü, èá óáò éêáíïðïéÞóïõí á ðüëõôá. ÆåóôÞ ÷áíéþôéêç öéëïîåíßá, êáëü öáãçôü, Þóõ ÷ïò ýðíïò óôç Óïýäá, ôï ìåãÜëï ëéìÜíé ôùí ×áíéþí. Êá ëþò íá Ýñèåôå. Îåíïäï÷åßï Ðáñèåíþí - Åóôéáôüñéï Ðïóåéäþíéï Óïýäá ×áíßùí Ôçë.: 28210 89245

At a distance of just a few meters from the port of Souda, Posidonio restaurant is welcoming you. Here you can find traditional meals made with pure olive oil, great variety of mezes, fish mezes, filling varieties, ouzo mezes, gyros, souvlaki, clean, good bulk wine, family care. Parthenon hotel shall give you shelter and it shall cover your ac commodation need. Rooms are comfortable, spacious, fully equipped with television, air conditioning and they shall satisfy you completely. We offer the well known warm hospitality of Chania people, good food, calm sleep in Souda, the great port of Chania. You are all welcome. Parthenon Hotel - Posidonio Restaurant Souda, Chania Tel.: +30 28210 89245


Âñßóêåôáé óôçí ðáëéÜ Å.Ï ×áíßùí Êáëõâþí, óôï ÊáëÜìé ×áíßùí. Áíáðáýåôáé óôç óêéÜ ôïõ èñõëé êïý êÜóôñïõ Éíôæåäßí êáé áãíáíôåýåé ôïí ðåñßöç ìï êüëðï ôçò Óïýäáò. Óå ôïýôï ôïí ðáíÝìïñöï ÷þñï, êõñéáñ÷ïýí ïé ãåýóåéò. ÅðéëåãìÝíá ðéÜôá ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå ìåñÜ êé êáé ãíþóç. ÄïêéìÜóôå ôçí ôçãáíéÜ ìå ñáêüìå ëï, ôï óáãáíÜêé ìå áíèüôõñï. Ôç óôÜêá ìå áõãÜ. Ôéò ðåñßöçìåò óáëÜôåò ìå ôç ãåýóç ôïõ ðáñèÝ íïõ åëáéüëáäïõ. Ôïõò óðéôéêïýò ìåæÝäåò, ìå íôü ðéá õëéêÜ. Áöåèåßôå óôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ, óôçí ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá. Êáëþò íá Ýñèåôå. Éíôæåäßí Ìåæåäïðùëåßï - Åóôéáôüñéï ÐáëáéÜ Å.Ï ×áíßùí - Êáëõâþí - ÊáëÜìé ×áíßùí Ôçë.: 28217 71444 It is on the old National Road of Chania Kalyves in Kalami of Chania. It lies under the shadow of the Intzedin legendary castle and it looks at the well known Suda bay. In this very beau tiful place, tastes are dominating. Selected traditional meals made with love and knowl edge. Taste panned meat with rakomelo and fried meat with anthotiro; Staka dip with eggs;. Great salads having the taste of virgin olive oil; Home made mezes using local materials. Rely on the magic of the place and the fam ily care. You are all welcome. Intzedin Snack - Restaurant Old National Road of Chania – Kalyves, Kalami - Chania Tel.: +30 28217 71444


ðáñáëßá Áëìõñßäáò Almyrida beach


¸íáò ðáñÜäåéóïò óáò ðåñéìÝíåé óôï ãñáöéêü ðáñáèáëÜóóéï øáñï÷þñé Áëìõñßäá,15 ÷ëì. áíáôïëéêÜ áðü ôá ×áíéÜ. Ôï Almyrida Residence, åßíáé åäþ ãéá íá óáò ðñïóöÝñåé üôé ëá÷ôáñÜåé ç êáñäéÜ óáò. ÎåêéíÞóôå ôç ìÝñá óáò ìå ôï ðëïýóéï ðñùéíü, óôïí õðÝñï÷ï ÷þñï óôï éóüãåéï. Äñïóéóôåßôå óôçí ðåíôáêÜèáñç ðáñáëßá êáé áðïëáýóôå ôïí Þëéï êáé ôá èáëÜóóéá óðïñ, ðïõ èá ãåìßóïõí ôï ÷ñüíï óáò. Ôï åëåýèåñï internet ôïõ îåíïäï÷åßïõ, åßíáé óôç äéÜèåóç óáò, ãéá åñãáóßá ç äéáóêÝäáóç. Áðïëáýóôå ôï ìðüïõëéíãê (äéáèÝóéìï ãéá åðéóêÝðôåò) êáé ðåñÜóôå îÝãíïéáóôåò óôéãìÝò. Áí ôï åðéèõìåßôå, äñïóéóôåßôå óôçí ðéóßíá êáé áðïëáýóôå Ýíá ðïôü óôï ìðáñ ôïõ îåíïäï÷åßïõ. Ôá äùìÜôéá, ïé ìåæïíÝôåò ôá studios êáé ïé óïõßôåò, ðåñéìÝíïõí ãéá íá êÜíïõí ðñáãìáôéêüôçôá ôá üíåéñá óáò. Ôï ðñïóùðéêü, ìå åõãÝíåéá êáé åðáããåëìáôéóìü, èá éêáíïðïéÞóåé êÜèå åðéèõìßá óáò. Ôï åóôéáôüñéï thea, ìå ôç ìïíáäéêÞ åéêüíá ôïõ ðåëÜãïõò Þ ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí êáé ôéò óðåóéáëéôÝ ôçò Äéåèíïýò Þ ÊñçôéêÞò êïõæßíáò èá óõìðëçñþóåé ôéò Üñéóôåò åíôõðþóåéò. Almyrida residence Áëìõñßäá Áðïêïñþíïõ - ×áíéÜ Ôçë.: (+30) 28250 32284 - Fax.: (+30) 28250 32284 E-mail: info@almyridabeach.com www.almyridabeach.com Heaven awaits you at the picturesque fishing village of Almyrida, 15 kilometres east of the city of Chania. Almyrida Residence, is here to offer whatever your heart desires. Start your day with a sumptuous breakfast at the wonderful area on the ground floor Cool on the explicitly clean beach and enjoy the sun and water sports and you’ll never get bored. Hotel’s free internet is open for you, for either work or pleasure. If wish so, you can enjoy a cool dip in the hotel’s swimming pool, and enjoy a drink at the hotel’s bar. Standard rooms, studios, maisonettes and suites are waiting to make your dreams come true. Staff shall fulfill all your wishes with politeness and professionalism. Thea restaurant with panoramic views of the sea and the Lefka Ori offering the specialties of International or Cretan cuisine shall complete your excellent impressions. Almyrida residence Almyrida Apokoronou - Chania- Crete - Greece Tel.: (+30) 28250 32284 - (+30) 28250 32284 - Fax.: (+30) 28250 32284 www.almyridabeach.com E-mail: info@almyridabeach.com www.almyridabeach.com


Óôéò Êáëýâåò Áðïêïñþíïõ, Ýíá ÷éëéüìåôñï áðü ôïí êåíôñéêü äñüìï, âñßóêåôáé ï Êïýìïò. ¸íáò ÷þñïò áíáøõ÷Þò, ìïíáäéêüò óôï åßäïò ôïõ. ÖôéáãìÝíïò áðü ðÝôñá ôçò ÌáäÜñáò, öñïíôé óìÝíïò áðü ôï ÷Ýñé ôïõ äçìéïõñãïý ëéèïîüïõ Ãéþñãïõ ×áâáëå äÜêç, ðÜíù óå ðáñáäïóéáêÝò öüñìåò, åíôõðùóéÜæåé ôïí åðé óêÝðôç. ÁíÜâåéò áãéïêÝñé óôçí åêêëçóéÜ. Óôçí ôáâÝñíá, áðï ëáìâÜíåéò ôï ðáãùôü, ôï ãåýìá, ôï äåßðíï, ôç ôóéêïõäéÜ, ôï ðïôü, ôïí êáöÝ. Êé ýóôåñá óôï îõëïêÜìéíï, áðïëáìâÜíåéò ôï áíôéêñéóôü áñíß ðïõ óêïñðÜ ôç ìõñùäéÜ ôïõ ôñéãýñù. Êáé ìåôÜ áêïëïõèåßò ôï äñüìï, ìÝóá áðü ôéò åëéÝò, ôá ëïõëïýäéá, ôá ðïõ ëéÜ, ôá óéíôñéâÜíéá. Ôï ìéêñü ìïõóåßï ìå ôïí áñãáëåéü, ç ïäüò ôùí áðáôçìÝíùí óõæýãùí, ôï ðïëõâïëåßï, ïé ìïíáäéêÝò ðÝôñé íåò öüñìåò ðïõ æùíôáíåýïõí êáé ðáñáðÝìðïõí óå óêçíÝò êáé ìïñöÝò êáèçìåñéíÝò óå óõíáñðÜæïõí. Ìïíáäéêüò ÷þñïò, ãå ìÜôïò äçìéïõñãßá, ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá, ãåýóåéò. ÔáâÝñíá Êïýìïò Êáëýâåò Áðïêïñþíïõ Ôçë.: 28250 32257 In Kalyves Apokoronou, one kilometer from the main road, there lies Koumos. A unique place of entertainment. Made of Madara stone, by the artist stone worker, Giorgos Chavaledakis, on tra ditional forms they impress visitors. You light a candle in the church. In the tavern, one may enjoy ice cream, meals, dinner, tsikoudia, drinks and coffee. And then by the wood burning fur nace, you can enjoy the antikristo lamb that spreads smells all over the place. After that you can take the road with olive trees, flowers, birds and fountains next to it; the little museum with the loom, the street of the cheated wives, the pillbox, the unique stone forms that take life and bring to the mind fascinating ev eryday figures. A unique place full of creativity, family care and tastes. Koumos Tavern Kalyves Apokoronou Tel.: 28250 32257


Âñßóêåôáé óôéò Êáëýâåò Áðïêïñþíïõ, äßðëá óôï êýìá. ÐáíÝ ìïñöïò ÷þñïò, öéëéêüò óôïí åðéóêÝðôç, ðïõ ëïýæåôáé áðü ôï öùò êáé ôçí áëìýñá ôïõ êüëðïõ ôçò Óïýäáò. Ï åðéóêÝðôçò, áðïëáìâÜíåé ðáñáäïóéáêÜ ðéÜôá êñçôéêÞò êïõæßíáò, öñÝóêï øÜñé, ìïíáäéêïýò ìåæÝäåò óå ìåãÜëç ðïéêéëßá. ÓõíïäÝøôå ìå êáëü ÷ýìá êñáóß êáé áöåèåßôå óôçí ïéêïãåíåéáêÞ ðåñéðïßçóç. Ôá åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá Ãéáëüò, ðëÞñùò åîïðëéóìÝíá, ìå èÝá ôçí ðáñáëßá êáé Üñéóôç ðåñéðïßçóç óõìðëçñþíïõí Üñé óôá, ôçí áíÜãêç äéáìïíÞò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ãéáëüò ÐáñáäïóéáêÞ ÔáâÝñíá Êáëýâåò ×áíßùí Ôçë.: 28250 31117 - Êéíçôü: 6945 930120 - 6977 819916 It is in Kalyves Apokoronou, next to the sea. It is a very beauti ful visitor friendly place bathing in the light and the saltines of Suda bay. Visitors enjoy traditional Cretan cuisine, fresh fish, unique great variety of mezes. Accompany them with good bulk wine and let yourself free to enjoy the family care. The Gialos rooms to rent are fully equipped looking at the beach and they offer great service covering all staying requirements. You are all welcome. Gialos Traditional Tavern Kalyves, Chania Tel.: +30 28250 31117 Mobile: +30 6945 930120 - +30 6977 819916


Óôçí åßóïäï ôïõ üìïñöïõ ÷ùñéïý ôùí Êáëõâþí âñßóêåôáé ôï Christi apartments. Åßíáé ìßá ïéêïãåíåéáêÞ åðé÷åßñçóç ìå ðïëý öéëéêü ðåñé âÜëëïí ðïõ ìðïñåßôå íá ðåñÜóåôå ôéò äéáêïðÝò óáò åõ÷Üñéóôá. Ôï Christi apartments åßíáé äßðëá óôçí èÜëáóóá êáé üëá ôá äùìÜôéá Ý÷ïõí êáôáðëçêôéêÞ èÝá. Ôá äùìÜôéá äéáèÝôïõí ôçëåüñáóç, êëéìáôéóìü, áóýñìáôï ßíôåñíåô, ðïëõêïõæéíÜêé, øõãåßï, ìðÜíéï, ÷ñçìáôïêéâþôéï, åëåýèåñï ðÜñêéí êáé ìðáëêüíéá ìå õðÝñï÷ç èÝá óôçí èÜëáóóá. Óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôá äùìÜôéá õðÜñ÷ïõí super market, åóôéáôüñéá, êáöåôÝñéåò, ìðÜñ.Ôï Christi apartments ðáñáìÝíåé áíïé÷ôÜ êáé ôïí ÷åéìþíá ðáñÝ÷ïíôáò êåíôñéêÞ èÝñìáíóç. Christi Apartments ÖñáãêéáäÜêçò Ãéþñãïò Êáëýâåò - ×áíéÜ - ÊñÞôç 73003 Ôçë : +30 28250 31010 - Fax: +30 28250 83160 Êéíçôü: +30 6977 426669 www.christi.gr

Christi apartments are situated in the entrance of the beautiful village of Kalyves. It is a family business with a very friendly ambi ence where you can spend your vacation as pleasant as possible. Christi apartments are next to the sea and all the rooms have an amazing view. Every studio has its own television, air conditioner, free wireless internet, multi cooker, refrigerator, safe box, free parking and balconies with great sea view. Nearby there are su per market, restaurants, cafes and bars. Christi apartments run all year long with central heating. Christi Apartments Fragiadakis Giorgos Kalyves - Chania - Crete 73003 Tel.: +30 2825031010 - Fax: +30 2825083160 Mobile: +30 69774 26669 www.christi.gr


Óôçí Áëìõñßäá, óôïí êå íôñéêü äñüìï, óáò ðñï óìÝíåé «Ï ÌÜêçò», ç ðáñá äïóéáêÞ øçóôáñéÜ ìå ôéò ðåñßöçìåò ãåýóåéò. Óôïí Üíåôï ÷þñï, ìå ôï ïéêïãåíåéáêü óÝñ âéò êáé ôéò ðïëý êáëÝò ôéìÝò, ï åðéóêÝðôçò áðïëáìâÜíåé ðñïúü íôá öôéáãìÝíá ìå íôüðéï êñÝáò êáé áãíÝò ðñþôåò ýëåò. Ðáñá äïóéáêÜ öáãçôÜ, öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï, óïõâëÜêé, ãý ñï, èáëáóóéíÜ êáé ÷ýìá êáëü êñáóß, óå ðïëéôéóìÝíï ðåñéâÜë ëïí. ÄïêéìÜóôå ôï øáñïíÝöñé ìå ôç ìïíáäéêÞ óùò ôïõ êáôá óôÞìáôïò, ôï ðåñßöçìï óôéöÜäï, ôçí ðïéêéëßá èáëáóóéíþí, ôï ÷ôáðüäé ó÷Üñáò. Ç ðåñéðïßçóç óõìðëçñþíåé ôéò ãåýóåéò êáé ôéò Üñéóôåò åíôõðþóåéò. êáëþò íá Ýñèåôå. Ï ÌÜêçò ØçóôáñéÜ Åóôéáôüñéï Áëìõñßäá ×áíßùí Ôçë.: 28250 31212 In Almyrida, on the central road, the traditional tavern “Makis” with its well known tastes is waiting for you. In the comfortable area with family service and the great prices, visitors enjoy prod ucts made of local meat and pure raw materials. They can find traditional dishes made of pure olive oil, souvlaki, gyros, sea food and good bulk wine in a civilized ambient. Taste porter house stake with our unique sauce, the excellent meat in casse role with onions, the variety of seafood, the grilled octopus. Care completes tastes and the best impressions. You are all wel come. Makis Grill - Restaurant Almyrida - Chania Tel.: 28250 31212


Âñßóêïíôáé óôéò Êáëýâåò Áðïêïñþíïõ ×áíßùí. Ôñéãýñù ï ÷þñïò óêåðÜæåôáé áðü åëáéüäåíôñá, ñïäáêéíéÝò êáé áìðÝ ëéá. ÊáôáðñÜóéíç ðåñéï÷Þ, ðáíÝìïñöç óá æùãñáöéÜ, ðïõ áíáðáýåé ôï ìÜôé êáé çñåìåß ôçí øõ÷Þ êáé ôï óþìá. ÁðÝ÷ïõí 100 ì. áðï ôç ðáñáëßá ôùí Êáëõâþí. Ôá âñÜäéá áðü ôá ìðáëêüíéá áíôéêñßæåéò ôï ãáëÜæéï óáí ïðôáóßá, íá ãåìßæåé ôï ìÜôé. Ôá äéáìåñßóìáôá äéáèÝôïõí ðëÞñç åîïðëéóìü êïõ æßíáò êáé öéëïîåíïýí Üíåôá ìéêñÝò ç ìåãÜëåò ïéêïãÝíåéåò. Ôï Üñéóôï óÝñâéò êáé ïé ðïëý êáëÝò ôéìÝò, óõìðëçñþíïõí ôéò Üñéóôåò åíôõðþóåéò. Ôá äéáìåñßóìáôá áðïôåëïýí éäáíé êü ôüðï ãéá åîïñìÞóåéò, óôïí ïñåéíü üãêï ôùí Óöáêßùí, ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí, ôéò ðáñáëßåò ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôï öá ñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò. Áñãõñþ Åíïéêéáæüìåíá Äéáìåñßóìáôá Êáëýâåò Áðïêïñþíïõ - ×áíéÜ Ôçë.: 28250 31180 They are in Kalyves Apokoronou of Chania. The area all around is covered by olive trees, peach trees and vineyards. An evergreen area, so beautiful like a picture where your eyes are relaxed and your soul and body find the calmness that they seek. From the balconies in the night, one can see blue as a vision. Apartments have fully equipped kitchen and they can comfortably accommodate small or larger families. Excellent service and very competitive prices complete the best impression. Apartments are the ideal place to dash at the mountainous area of Sfakia, the town of Chania, the beaches of the area and Samaria Gorge. Argyro apartments to let Kalyves Apokoronou, Chania Ôel.: 28250 31180


Ìå Üëåõñá Üñéóôçò ðïéüôçôáò, ìå ðáñáäïóéáêÝò óõíôáãÝò êáé ìåãÜ ëç ðåßñá, ðáñáóêåõÜæïìå êáé ðñïóöÝñïìå ôá ðñïúüíôá Üñôïõ ðïõ öÝñïõí ôï üíïìá ìáò. Óôï êáôÜóôçìÜ ìáò óôçí Áëìõñßäá ×áíßùí, èá âñåßôå øùìß üëùí ôùí ôýðùí êáé âÝâáéá, ôï ðåñßöçìï ÷ùñéÜôéêï. Åðß óçò, ôï êñçôéêü ðáîéìÜäé, óçìáíôéêü óõóôáôéêü ôçò êñçôéêÞò äéáôñï öÞò, ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü âïõôÞìáôá, êáèþò êáé ðáñáäïóéáêÜ ãëõ êÜ, ãåõóôéêÜ, öôéáãìÝíá ìå áãíÝò ðñþôåò ýëåò. Ôá ðñïúüíôá ìáò ðñï óöÝñïíôáé êáé áðü ôï áñôïðïéåßï óôï Ãáâáëï÷þñé ×áíßùí. Áñôïðïéßá - Æá÷áñïðëáóôéêÞ ÐéðåñÜêç Áëìõñßäá ×áíßùí Ôçë.: 28250 22087 Áñôïðïéåßï: Ãáâáëï÷þñé ×áíßùí We make and offer bread products bearing our name using high qua lity flours, traditional recipes and extensive experience. In our shop in Almyrida of Chania, you may find all types of bread and of course the well known Farmer’s bread. Furthermore, we also sell Cretan crackers that is an important ingredient of Cretan diet, a great variety of biscuits and also traditional tasty sweets made of pure raw materials. Our prod ucts are also available in the bakery shop of Gavalochori of Chania. Bakery - Pastry shop Piperakis Almyrida, Chania Tel.: 28250 22087 Bakery: Gavalochori - Chania


Óå ÷þñï áðüëõôá öõóéêü, ðíéãìÝíï óôï ðñÜóéíï, äç ìéïõñãÞóáìå ìïíÜäá áíáêýêëùóçò ôùí ðñïúüíôùí ãõáëéïý êáé ìåôÜëëïõ. Ìå áðüëõôç ãíþóç êáé óõíåß äçóç, äçìéïõñãïýìå êáé ðñïóöÝñïõìå óôïõò åðéóêÝ ðôåò ìáò, áíôéêåßìåíá áðáñÜìéëëçò áéóèçôéêÞò ÷ñç óôéêÜ Þ äéáêïóìçôéêÜ, ðïõ öôéÜ÷íïíôáé áðü áíáêõêëù ìÝíï ãõáëß Þ ìÝôáëëï. Óôçí ïéêïëïãéêÞ ìáò ôáâÝñíá, ï åðéóêÝðôçò èá äïêéìÜóåé ðñïúüíôá áðüëõôá ïéêïëï ãéêÜ ðïõ ðáñÜãïíôáé ìå áðüëõôá öõóéêü ôñüðï ÷ùñßò ÷çìéêÜ ëéðÜóìáôá. Óôçí öÜñìá ìáò åêôñÝöïíôáé æþá ÷ùñßò óõíèåôéêÝò ôñïöÝò, åëåýèåñçò âïóêÞò. Ôï êñá óß áðü ôéò ðáìðÜëáéåò êñçôéêÝò ðïéêéëßåò Ý÷åé ìïíáäé êÞ ãåýóç. Óôïí ïéêïãåíåéáêü ôïýôï ÷þñï, üëá åßíáé öõóéêÜ, óå ìïíáäéêïýò ñõèìïýò êáé ðïéüôçôá. Ìå ìå ãÜëç ÷áñÜ, èá óáò êáëùóïñßóïõìå êáé èá óáò îåíá ãÞóïõìå. Êáé áí ôï èåëÞóåôå, èá ðñïìçèåõôåßôå ïéêï ëïãéêÜ ðñïúüíôá, õðÝñï÷çò ãåýóçò êáé áðüëõôá õãéåé íÜ. Êáëþò íá Ýñèåôå

In an absolutely natural place drown in green, we cre ated a recycling unit for glass and metal products. With an absolute knowledge and conscience, we create and offer to our visitors useful or decorative articles of in comparable taste, that are made of recycled glass or metal. In our ecologic tavern, visitors shall taste prod ucts that are absolutely ecologic and produced in an absolutely natural method without chemical fertilizers. We raise freely fed animals in our farm without using synthetic food. The wine coming from the ancient Cretan vine varieties has a unique taste. In this family place, everything is natural following unique rhythms and quality. We shall welcome you and tour you with great joy. If you wish so, you can buy ecologic prod uct of great taste that are absolutely healthy. You are all welcome

Ç ôÝ÷íç ôïõ íá æåéò - ÏéêïëïãéêÞ ÔáâÝñíá Äçìéïõñãßá êáé ãíþóç ãéá ôéò áîßåò ôçò ÔÝ÷íçò, ðïõ ðåñéâÜëëïõí ôç ÆùÞ ìáò. ÊáôáóêåõÞ áíôéêåéìÝíùí áðü öõóçôü ÷åéñïðïßçôï ãõáëß, ìðñïýíôæï êáé Üëëá ìÝôáëëá. ÏéêïëïãéêÜ ðñïúüíôá & õðçñåóßåò. Êüêêéíï ×ùñéü Áðïêïñþíïõ Ôçë.: 28250 31194 www.artofliving.gr

The art of living - Ecologic Tavern Creation and knowledge for the values of Art. Creation of handmade articles made of molten glass, bronze and other metals. Ecological products & services. Kokkino Horio Apokoronou Tel.: +30 28250 31194 www.artofliving.gr


Ôï Super Market Village óáò êáëùóïñßæåé óôçí õðÝ ñï÷ç Áëìõñßäá ×áíßùí êáé óáò åý÷åôáé êáëÞ äéáìïíÞ. Óå ìáò èá âñåßôå ðáñáäï óéáêÜ ðñïúüíôá, åëáéüëá äá, êñáóß, íôüðéá ôõñïêï ìéêÜ, üëá ôá åßäç Super Market, óå ôéìÝò ðïëý êáëÝò êáé Üñéóôç ðïéüôçôá. Ç åîõðçñÝôçóç åäþ ãßíåôáé öéëïîåíßá êáé ïé áãïñÝò åõ ÷Üñéóôç åìðåéñßá. Êáëþò íá Ýñèåôå. Village Super Market Ôçë.: 6936 703534 Super Market Village is wel coming you in the wonder ful village of Almyrida of Chania and wishes you to have a good stay. In our store, you shall find tradi tional products, olive oils, wine, local diary products, all Super Market articles, in very good prices and at an excellent quality. Here ser vice becomes hospitality and purchasing becomes a pleasant experience. You are all welcome Village Super Market Ôel.: 6936 703534


Ôï ðñùß áðïëáýóôå ôï ðëïýóéï ðñùéíü, ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôï ÷õìü äßðëá óôï êýìá, ìå ôï èáëáóóéíü áÝñá íá äñïóßæåé ôï ðñüóù ðï, ôï âñÜäõ ôï êïêôÝéë, ôï ðïôü, ç ìðýñá óáò óõíôñïöåýïõí óôçí õðÝñï÷ç áßèïõóá. Ç ìïõóéêÞ íá íôýíåé ôï ÷þñï, ôï öùò íá ÷ïñåýåé ãýñù,ôï ÷áìüãåëï íá óõìðëçñþ íåé ôç ìáãåßá ôùí óôéãìþí. Ìïíáäéêüò ÷þ ñïò, áëëéþôéêÝò äéáêïðÝò, ãåìÜôåò æùÞ. Êá ëþò ïñßóáôå. Sirocco ÊáöÝ Ìðáñ Áëìõñßäá ×áíßùí Ôçë.: 28250 32494 In the morning you can enjoy rich break fast, coffee, drink, juice on the beach with the sea breeze cooling your face, and in the evening, cocktails, drinks and beers accom pany you in the wonderful room. Music dresses the place, light dances all over and smile completes the magic of the moments. A unique place; different vacations full of life. Welcome. Sirocco Cafe Bar Almyrida, Chania Tel.: +30 28250 32494

Âñßóêåôáé óôçí ÐëÜêá Áðïêïñþ íïõ. ÐáíÝìïñöïò ÷þñïò üðïõ êõ ñéáñ÷åß ç ðÝôñá êáé ç ðëáóôéêü ôçôá ôïõ îýëïõ. Åäþ êõñéáñ÷ïýí ïé ãåýóåéò. Ï åðéóêÝðôçò áðïëáì âÜíåé ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéá êÞò êïõæßíáò. ÓõíôáãÝò íôüðéåò, ìå êõñßáñ÷ï óôïé÷åßï ôï áãíü ðáñ èÝíï åëáéüëáäï. Áðïëáýóôå ôï öñÝóêï øÜñé, ôï øçôü ôçò þñáò, ôï êáôóßêé öïõñéÜñéêï ìå ìÝëé êáé öáóêüìçëï, ôï ÷ïéñéíü ìå ìÝëé êáé âáôüìïõñï. ÓõíïäÝøôå ìå êáëü êñáóß êáé áöåèåßôå óôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ êáé ôç öéëïîåíßá ôùí áíèñþðùí ôïõ. Åëðßò ÔáâÝñíá ÐáñáäïóéáêÞ ÐëÜêá Áðïêïñþíïõ Ôçë.: 28250 31584 Êéíçôü: 6979 963003

It is located in Plaka Apokoronou It is a very beautiful place where stone and the plasticity of the wood are dominating. Here, tastes are ruling. Visitors enjoy traditional meals. Cooked following local reci pes, with dominating element pure olive oil. Enjoy fresh fish, grilled meat, Fouriariko goat with honey and sage, pork with honey and blackberries. Accompany them with a good wine and let yourself free to enjoy the magic of the place and the hospitality of its people. Elpis Traditional Tavern Plaka Apokoronou Tel.: 28250 31584 Mobile: 6979 963003


Ôá øáñïêÜéêá ôùí ×áíßùí, êÜèå ðñùß, ìåôáöÝñïõí ôç ìïíáäéêÞ ôïõò øáñéÜ. Ïëüöñåóêá øÜñéá êáé èáëáóóéíÜ ðïõ ìõñßæïõí ÈÜëáóóá. Ïëïæþíôáíá, ãåìÜ ôá ãåýóç êáé õãåßá, ôá ìåôáöÝñïìå óôçí øáñïôáâÝñíá Øáñüò óôçí Áëìõñßäá Á ðïêïñþíïõ. Ìå ìåñÜêé ôá öôéÜ÷íïìå êáé ôá ðñïóöÝ ñïìå óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò. Áðïëáýóôå ôïõò ìïíáäéêïýò øá ñïìåæÝäåò, ôï öñÝóêï øÜñé, ôéò ðïéêéëßåò èáëáóóéíþí, ôï øç ôü ôçò þñáò, ôá åðéëåãìÝíá öáãçôÜ ôçò íôüðéáò êïõæßíáò. Ãåõèåßôå ôï áñíÜêé óôï öïýñíï, óõíïäÝøôå ìå êáëü êñáóß êáé áöåèåßôå óôçí ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá. Êáëþò íá Ýñèåôå. Øáñüò ÊáöÝ - Åóôéáôüñéï - ÔáâÝñíá Áëìõñßäá Áðïêïñþíïõ Ôçë.: 28250 32430 Fishing boats of Chania transfer every morning their unique fresh fishes; Very fresh seafood still smelling sea. We carry them as they are alive, full of taste and health at the fish tavern Psaros in Almyrida of Apokoronou. We prepare them with love and we offer them to our visitors. Enjoy unique fish snacks, fresh fish, seafood varieties, grilled meats, selected local dishes. Taste lamb baked in oven and accompany with good wine and let yourself free to en joy the family care. You are all welcome. Psaros Cafe - Restaurant - Tavern Almyrida Apokoronou Tel.: +30 28250 32430


Ôï êáöåæá÷áñïðëáóôåßï Françoise óáò õðïäÝ÷åôáé óôçí ðáñáëßá ôïõ èåñÝôñïõ ôçò Áëìõñßäáò, ìå ãáëëéêÞ öéíÝôóá. Áðü ôï 1980, ñßæùóå óå ôïýôï ôïí ôüðï. ÌåôÝöåñå ôéò ãáëëéêÝò åìðåéñßåò êáé ôéò ðÜíôñåøå ìå ôç öñåóêÜäá, ôçí ïìïñöéÜ êáé ôçí ðáñÜäïóç ôçò ÷áíéþôéêçò öýóçò. Ï åðéóêÝðôçò áðïëáìâÜíåé ôï ðåñßöçìï ðñùéíü, êñÝðåò, ôïóô, ÷Üìðïõñ ãêåñ, ðïôÜ, ÷õìïýò, õðÝñï÷åò öñïõôïóáëÜôåò. Áöåèåßôå óôï èáëáóóé íü áåñÜêé, óôç ìïíáäéêÞ öñïíôßäá êáé ôï áíèñþðéíï ÷áìüãåëï. ÓôéãìÝò îÝãíïéáóôåò, üìïñöåò, óáí ôç æùÞ. Êáëþò ïñßóáôå. Francoise Êáöåæá÷áñïðëáóôåßï Áëìõñßäá Áðïêïñþíïõ Ôçë.: 28250 32591 The Café and pastry shop of Françoise with its French finesse is welcom ing you at the beach of Almyrida resort. Since 1980, it has spread its roots in this place. It has transferred French experience and it has com bined it with the freshness, the beauty and the tradition of Chania. Visi tors enjoy the exquisite breakfast along with crepes, toasts, burgers, drinks, juices and great fruit salads. Let yourself free to enjoy the sea breeze, the unique care and the smile of our people. Carefree moments, beautiful, such as life itself. Welcome. Françoise Café-pastry shop Almyrida Apokoronou Tel.: +30 28250 32591


Ìå íôüðéá êñÝáôá, ìå ãíþóç êáé ôÝ÷íç, ðáñáóêåõÜæïìå êáé ðñïóöÝñïìå óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò óôçí ØçóôáñéÜ ÏâåëéóôÞñéï «Ï ÖÜíçò», óôçí ðáñáëßá ôçò Áëìõ ñßäáò. ÄïêéìÜóôå ôï ãýñï, ôï óïõâëÜêé, ôá åðéëåãìÝíá ðéÜôá ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, ôï íôüðéï êñáóß, ôéò óáëÜôåò, ôçí ïéêïãåíåéáêÞ ðåñéðïßçóç äßðëá óôï êýìá. ÁöÞóôå ôï ìÜôé íá áðïëáýóåé ôï áðÝñáíôï ãáëÜæéï êáé æÞóôå ìïíáäéêÝò óôéãìÝò óå õðÝñï÷ï ôüðï. Êáëþò íá Ýñèåôå. ØçóôáñéÜ - ÏâåëéóôÞñéï ÖÜíçò Ðáñáëßá Áëìõñßäáò - Ôçë.: 6982 010746 Using local meat, with knowledge and artistry, we produce and offer to our visitors grilled meat in Grill «Fanis», at the beach of Almyrida. Taste gyros, souvlaki, selected dishes of traditional cuisine, local wine, salads, family care by the wave. Let your eyes enjoy the endless blue and live unique moments in a great place. You are all welcome. Grill Fanis Almyrida beach - Tel.: +30 6982 010746

Óôï ôÝëïò ôçò ðáñáëßáò ôçò Áëìõñßäáò, óôçí êáíôßíá, óôç óêéÜ, äßðëá óôï êýìá áðïëáý óôå ôïí êáöÝ, ôï óÜíôïõéôò, ôéò íüóôéìåò ðßôóåò, ôá ðïôÜ. Äñïóéóôåßôå óôçí ðåíôáêÜèá ñç èÜëáóóá êáé áðïëáýóôå óôéãìÝò îåãíïéáóéÜò, ìå èÝá ôï áðÝñáíôï ãáëÜæéï êáé ôá øáñïêÜéêá ðïõ ëéêíßæïíôáé óôï êýìá.

At the end of Almyrida beach, at the canteen, under the shadow of the trees, next to the sea enjoy your coffee, sandwich, delicious pizzas and drinks. Cool yourself in the crystal clear sea and en joy carefree moments, looking at the endless blue and the fishing boats rocking in the wave.

Êáíôßíá - Snack bar - Cafe Ðáñáëßá Áëìõñßäáò

Canteen - Snack bar - Cafe Almyrida beach


ÍôõìÝíï óôá ëåõêÜ, ìå ãáëÜæéåò ðé íåëéÝò, ðáíÝìïñöï, äñïóßæåôáé á ðü ôï èáëáóóéíü áåñÜêé ðïõ Ýñ÷å ôáé öïñôùìÝíï ìå ìõñùäéÝò ôçò èÜ ëáóóáò. Ìå ôç ìïõóéêÞ íá íôýíåé ôï ÷þñï, ï åðéóêÝðôçò áðïëáìâÜ íåé ôá öáãçôÜ ôçò ìåóïãåéáêÞò êïõæßíáò. ÅðéëåãìÝíá ðéÜôá, öôéáã ìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï. ÖñÝóêï øÜñé ôçò íôüðéáò áëßåõóçò, øçôü ôçò þñáò. ÄïêéìÜóôå ôï íüóôéìï ìõäïðßëáöï, ôï ìðéöôÝêé ôï áñù ìáôéêü, ôá öéëåôÜêéá áðü øáñïíÝ öñé ìå öñÝóêá ìáíéôÜñéá êáé ãëõ êüîéíç óÜëôóá. ÓõíïäÝøôå ìå êá ëü êñáóß êáé áöÞóôå ôï ìÜôé íá ãå ìßóåé áðü ôç ìáãåßá ôïõ ãáëÜæéïõ, ðïõ áðëþíåôáé ìðñïóôÜ. Êáëþò íá Ýñèåôå.

As it is dressed in white, with blue strokes, and very beautiful, it enjoys the coolness of the sea breeze that carries the scents of the sea. With the music covering the place, visitors enjoy the dishes of the Mediterranean cuisine. Selected meals, cooked with pure olive oil. Local fresh fish, roasted. Taste the delicious mussels with rice, scented burger, porterhouse steaks with fresh mushroom and sweet and sour sauce. Accompany with good wine and let your eyes get filled by the magic of blue that lies before them. You are all wel come.

ÁåñÜêé Åóôéáôüñéï Ìðáñ Ôçë.: 28250 83390 Êéíçôü: 6932 244804

Aeraki Bar - Restaurant Tel.: 28250 83390 Mobile: 6932 244804

ÐáëáéÜ êáôïéêßá óôï Ãáâáëï÷þñé ×áíßùí. ×áñá êôçñéóôéêü äåßãìá ôïðéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò, ðïõ óôåãÜæåé Üíåôá 6 Üôïìá. ÄéáèÝôåé üëåò ôéò áíÝ óåéò êáé ôçí ðéóôïðïßçóç ôïõ ÅÏÔ. Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 6974 641763 It is an old house at Gavalochori of Chania. It is a characteristic sample of local architecture that accommodates 6 people. It has all comforts and the certification of GNTO. Contact Tel.: 6974 641763


Âñýóåò ×áíßùí 30 ÷ëì. ÍA ôùí ×áíßùí, áêñéâþò 2 ÷ëì. áðü ôçí ÅèíéêÞ ïäü ðñïò ôï ÑÝèõìíï, âñßóêïíôáé ïé Âñýóåò, Ýíá üìïñöï ÷ùñéü ìå 850 ìïíßìïõò êáôïßêïõò, êôéóìÝíï óå ìéá êïéëÜäá ãåìÜôç áðü äÝíôñá, ïñãéáóôéêÞ âëÜóôçóç êáé ôñå÷ïýìåíá íåñÜ. ÕðÜñ÷ïõí ëßãá äùìÜôéá ãéá äéáìïíÞ, áëëÜ ôï öáãçôü ìðïñåß íá ãßíåé ðñáãìáôéêÞ áðüëáõóç. ÌéêñÝò ôáâÝñíåò êáé êáöåíåßá óôç óêéÜ ôùí äÝíôñùí, ðñïóöÝñïõí ðáñáäïóéáêÜ ðéÜôá. Ôï ðéï åíäéáöÝñïí åßíáé üôé ôï ÷ùñéü åßíáé ãíùóôü ãéá ôç êáëÞ ðïéüôçôá ôùí ãáëáêôïêïìéêþí. Óå ìéêñÞ áðüóôáóç õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ ðáñáäïóéáêÜ ÷ùñéÜ, üðùò ï ÖñÝò, ÂáöÝò, Áëßêáìðïò êáé ÌÜæá, ðïõ åêôüò áðü ôçí ðáñáäïóéáêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ, Ý÷ïõí åðßóçò äéáôçñÞóåé ôïí ðáëéü Êñçôéêü ôñüðï æùÞò. Êáèþò áõôÜ ôá ÷ùñéÜ åßíáé Ýîù áðü ôïõò äçìïöéëåßò ðñïïñéóìïýò ôùí ôïõñéóôþí, ï åðéóêÝðôçò ìðïñåß íá âñåé åäþ ôçí ðéï áõèåíôéêÞ åéêüíá ôïõ Êñçôéêïý ÷ùñéïý êáé ôùí áíèñþðùí ôïõ.

150 ×áíéÜ


Óôï 31ï ÷éëéüìåôñï ôçò Å.Ï. ×áíßùí Ñåèýìíïõ, óôéò Âñýóåò Áðï êïñþíïõ, ðÜíù óôï äñüìï, èá âñåßôå üëá ôá ðáñáäïóéáêÜ ðñï úüíôá ôçò ÊñÞôçò. ÌïíáäéêÜ åßäç öôéáãìÝíá áðü íôüðéïõò ðáñá ãùãïýò ìå áãíÝò ðñþôåò ýëåò êáé ðáìðÜëáéåò óõíôáãÝò. Ðñï ìçèåõôåßôå êñçôéêÜ ðáîéìÜäéá, õðÝñï÷ï ìÝëé, íôüðéá êñáóéÜ, ôóé êïõäéÜ, ñáêüìåëï, êáëéôóïýíéá, ÓöáêéáíÝò ðßôåò, Üãñéá âüôáíá, ôõñïêïìéêÜ ðñïúüíôá õðÝñï÷çò ãåýóçò, ðñïóöïñÜ óôçí õãéåéíÞ äéáôñïöÞ. ÄïêéìÜóôå ôá íôüðéá ëïõêÜíéêá, ôï íôüðéï êñÝáò áðü æþá åëåýèåñçò âïóêÞò. Ðñïìçèåõôåßôå äþñá, ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò êáé êñáôåßóôå ãéá êáéñü ôç ãåýóç ôçò êñçôéêÞò ðáñÜ äïóçò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÃïõíáäÜêçò - ÐáñáäïóéáêÜ Ðñïúüíôá 31ï ÷ëì. Å.Ï. ×áíßùí - Ñåèýìíïõ Ôçë.: 28250 51850 - Êéíçôü: 6974 788956 At the 31st kilometer on the National Road Chania Rethymno, in Vrysses Apokoronou, by the road, one may find all the traditional products of Crete. They are made in a unique way by local pro ducers using pure raw materials and very old recipes. Buy Cretan crackers, great honey, local wines, tsikoudia, rakomelo, kalitsounia, Sfakia pies, wild herbs, dairy products of exquisite taste, an offer to healthy diet. Taste local sausages and local meat that comes from freely fed animals. Buy gifts for you and your friends and keep for a long time the taste of Cretan tradition. You are all wel come. Gounadakis Traditional products 31st km National Road Chania-Rethymnon Tel.: +30 28250 51850 Mobile: +30 6974 788956


Ôï Áéãïðñüâåéï ãÜëá, ðáñáãùãÞ ôùí æþùí åëåýèåñçò âï óêÞò ôùí ÷áíéþôéêùí âïõíþí, ç ôÝ÷íç ôïõ ôõñïêüìïõ ðïõ äé äá÷ôÞêáìå áðü ôïõò ðáëéïýò ×áíéþôåò ôå÷íßôåò, ç ó÷ïëáóôé êÞ ôÞñçóç ôùí êáíüíùí õãéåéíÞò, âïçèÜ óôçí ðáñáóêåõÞ ôùí ðáñáäïóéáêþí ÷áíéþôéêùí ôõñïêïìéêþí ðñïúüíôùí ðïõ ðñï óöÝñïìå óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò, óôï êáôÜóôçìÜ ìáò, óôï 31ï ÷éëéüìåôñï ôçò Å.Ï ×áíßùí Ñåèýìíçò, óôéò Âñýóåò Áðïêïñþ íïõ. ÄïêéìÜóôå ôçí ðåñßöçìç ãñáâéÝñá, ôï êåöáëïôýñé, ôï ðáñáäïóéáêü ãéáïýñôé, ôç óôÜêá, ôç ãåõóôéêÞ ÖÝôá, ôï ÷á íéþôéêï áíèüôõñï, ôç ìõæÞèñá. Óôïëßóôå ôï ôñáðÝæé óáò ìå ðñïúüíôá æõìùìÝíá ìå ôïí ÷áíéþôéêï Þëéï. ÊÜíôå ôá äþñá óôïõò ößëïõò óáò. Èá èõìßæïõí ó’ åêåßíïõò êáé óå óáò, ôç ÷áíéþôéêç ãåýóç êáé ðáñÜäïóç. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ðáñáäïóéáêü ôõñïêïìåßï ÊáñêÜíç 31ï ÷ëì. Å.Ï. ×áíßùí - Ñåèýìíçò Âñýóåò Áðïêïñþíïõ Ôçë.: 28250 51277 The Sheep milk, produced by animals freely fed on the moun tains of Chania, the artistry of cheese makers that we learned by the old artisans of Chania, the diligent adherence to the rules of hygiene, help to the production of traditional cheese products of Chania that we offer to our visitors in our shop at the 31st kilometer of the National Road Chania Rethymnon, at Vryses of Apokoronou. Taste the famous graviera cheese, the kefalotyri cheese, the traditional yogurt, the Staka dip, the taste ful Feta cheese, the Chania anthotiro and the mizithra. Gar ment your table with products kneaded by the sun of Chania. Donate them to your friends. They shall always bring to the minds of you and your friends the taste and tradition of Chania. You are all welcome. Traditional Karkanis Dairy Products 31st km of the National Road Chania-Rethymnon Vryses Apokoronou Tel.: 28250 51277


Tï åëáéüëáäï áðïôåëåß äþñï áêñéâü ôçò öýóçò óôïí ¢í èñùðï. Áðü ôá ðáíÜñ÷áéá ÷ñüíéá, ç åëéÜ ñßæùóå óôçí ÊñÞ ôç êáé Ýèñåøå ôïõò êáôïßêïõò ôçò. Ôï áãíü ðáñèÝíï åëáéü ëáäï Kanakis, ðáñÜãåôáé óôï íïìü ×áíßùí, óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áðïêüñùíá. Áéùíüâéåò åëéÝò, ðáñÜãïõí ôïí åêëåêôü êáñðü, ìå ôïí õðÝñï÷ï ÷õìü, ôïí åõåñãåôéêü óôïí ¢íèñù ðï. Ìå öõóéêÝò ìåèüäïõò Ýêèëéøçò, ãåìÜôï ãåýóç êáé Ü ñùìá ôï åîÜãïìå êáé ôï ðñïóöÝñïìå óå åêåßíïõò ðïõ ôï ðñïôéìïýí. Ðñïìçèåõôåßôå ôï. Áðïôåëåß ìïíáäéêü äþñï ôçò öýóçò ðïõ èá êïóìÞóåé ôï ôñáðÝæé óáò êáé ôùí ößëùí óáò. ¸îôñá ÐáñèÝíï åëáéüëáäï Kanakis ÌÜæá Áðïêïñþíïõ ×áíßùí Ôçë.: 28250 51224 - Fax: 28250 51547 http://kanakis.rethymnon.com Olive oil is a precious gift of nature to man. Since antiquity, olive trees rooted in Crete and it fed its residents. Kanakis virgin olive oil is produced in the prefecture of Chania in the area of Apokorona. Perennial olive trees produced the ex quisite fruit, with the great juice, that is so beneficial for Men. Using natural methods of crushing we produce oil full of flavor and scent and we offer it to those who prefer it. Buy it. It is a unique gift of nature that shall garment your tables and those of your friends. Kanakis Extra Virgin Olive Oil Maza Apokoronou, Chania Tel.: +30 28250 51224 - Fax: +30 28250 51547 http://kanakis.rethymnon.com

Ôá äéáìåñßóìáôá Êanakis óôçí Å.Ï. ×áíßùí Ñåèýìíïõ, óôïí ÐåôñÝ êáëý ðôïõí Üíåôá ôçí áíÜãêç äéáìïíÞò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Kanakis Apts - Áöïß ÌðïõíôïõñÜêç ÐåôñÝò ÑÝèõìíïõ - Ôçë.: 28310 61040 - Fax: 28310 61410 www.kanakis-apartments.rethymnon.com Kanakis apartments on the National Road of Chania Rethymnon, in the vil lage of Petres cover easily all accommodation needs. You are all welcome. Kanakis Apts - Boundourakis Bros. Petres, Rethymnon - Tel.: 28310 61040 - Fax: 28310 61410 www.kanakis-apartments.rethymnon.com


ÌõñùäéÝò êáé ÷ñþìáôá êáé óôïé÷åßá ôïðéêïý ðïëéôé óìïý óõíèÝôïõí Ýíá ìïíáäéêü ðåñéâÜëëïí, ðïõ áíá ðáýåé ôï ìÜôé êáé åíôõðùóéÜæåé ôïí åðéóêÝðôç. Ï åðé óêÝðôçò áðïëáìâÜíåé ìïíáäéêÝò ãåýóåéò. Ðëïýóéï ðñùéíü, ãåýìá Þ äåßðíï. ÖáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, óõíôáãÝò ðáìðÜëáéåò, ìå ôç ãåýóç ôïõ á ãíïý åëáéüëáäïõ. Áöåèåßôå óôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ, óôçí áíèñþðéíç öñïíôßäá, ôï ÷áìüãåëï. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ìýèïò Åóôéáôüñéï Ðëáôåßá Ãåùñãéïýðïëçò Ôçë.: 28250 61798 Scents, colors, and local culture elements compose a unique ambient where visitors’ eye rest and feel im pressed. Visitors enjoy unique tastes; Rich breakfast, meal or dinner. Traditional meals prepared using very old recipes with the taste of pure olive oil. Rely on the magic of the place and the human care and smile. You are all welcome. Mythos Restaurant Georgioupoli square Tel.: +30 28250 61798


ÖõôåìÝíï óôï öñýäé ôïõ ãéáëïý, ôï La Palma óáò ðñïóìÝíåé óôçí ðáíÝìïñöç ðáñáëßá ôçò Ãåùñãéïý ðïëçò. Áðïëáýóôå ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôï ÷õìü, ôï ðáãùôü, äßðëá óôï êýìá. ÁöÞóôå ôï èáëáóóéíü áÝ ñá íá äñïóßæåé ôá ìáëëéÜ, ôï ìÜôé íá ÷áúäÝøåé ôï êýìá. Ôï ìåóçìÝñé ãåõèåßôå ôá öáãçôÜ åóôéáôïñß ïõ, ôï øçôü ôçò þñáò, óõíôñïöéÜ ìå ìéá ðáãùìÝíç ìðýñá Þ Ýíá ðïôÞñé êñáóß. Áöåèåßôå óôç ìáãåßá ôïõ äåéëéíïý, æÞóôå óôéãìÝò æùÞò, ãåìÜôåò ÷ñþìá. Êá ëþò íá Ýñèåôå. La Palma Beach bar - Restaurant Ðáñáëßá Ãåùñãéïýðïëçò Íßêïò ÐáëéïõäÜêçò Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 6972 318256 Planted by the seaside, La Palma is waiting for you at the beautiful beach of Georgioupolis. Enjoy your coffee, drinks, juices, ice cream by the sea. Let the sea breeze caressing your hair, your eyes looking at the wave. In the midday you can taste the restaurant dishes, grilled meat, along with a frozen beer or a glass of wine. Let yourself free to enjoy the magic of the afternoon, live moments full of life and color. You are all welcome. La Palma Beach bar - Restaurant Georgioupoli beach Nikos Palioudakis Communication Tel.: +30 6972 318256


• WELL LOOKED AFTER HORSES & SMALL GUIDED GROUPS • DAILY FASCINATING RIDES Early morning & sunset rides only • 3 RIDING LEVELS Beginners (only walking): 2 h nature walk Intermediate (walking and trotting): 2 h beach ride 4 h mini safari to Lake Kournas Advanced (walking, trotting and galloping): 2 h beach ride 4 h mini safari to Lake Kournas 6 h day trip to evergreen Argiroupoli 6 h day trip swimming with horses Only on reservation Tel.: 2825 061745 - 694 718 56 56 Organized transport on request English, French, German, Greek and Dutch spoken Ìå áóöÜëåéá, ìå ðëÞñç åðßâëåøç, áðü ãíþóôåò ôçò éððáóßáò, äïêéìÜóôå ìéá ìïíáäéêÞ åìðåéñßá ìå ìéá âüëôá óôá õ ðÝñï÷á ôïðßá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, éððåý ïíôáò ôá ðëÞñùò åîçìåñùìÝíá Üëïãá ôïõ óôÜâëïõ ìáò. Ìüíï êáôüðéí êñÜôçóçò Ôçë.: 2825 061745 - 694 718 56 56 ÏñãÜíùóç ìåôáöïñÜò êáôüðéí áßôçóçò


ÐÝôñá, îýëï êáé äéáêüóìçóç ðáëéïý áñ÷ïíôéêïý. Ôï «Éð ðïêïñþíéïí», ðåñéìÝíåé ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ ìå ìïíáäé êÝò ãåýóåéò. ÖáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáã ìÝíá áðü íôüðéåò ðñþôåò ýëåò, øçìÝíá óôïí îõëüöïõñ íï. ÅðéëÝîôå áðï ìéá ìåãÜëç ðïéêéëßá öáãçôþí ôçò ×áíéþôéêçò ðáñáäïóéáêÞò Êïõæßíáò. Óõìðëçñþóôå ìå íôü ðéï êñáóß, áöÞóôå ôï âëÝììá íá ðëáíçèåß óôéò êáôÜöõ ôåò ðëáãéÝò êáé áðïëáýóôå ôç öñïíôßäá êáé ôç ìïíáäéêÞ ðåñéðïßçóç. Êáëþò íá Ýñèåôå. Éððïêïñþíéïí ÔáâÝñíá Ôçë.: 28250 51037 - Êéíçôü: 6974 932896 Íßððïò Áðïêïñþíïõ Stone, wood and old noble house decoration. “Ippo koronion” is waiting its visitors along with its unique tastes. Traditional meals made by pure raw materials baked in the wood burning oven. Make your selection from a wide variety of dishes from the traditional Chanean Cuisine. Complete with local wine, let your eyes wander over the evergreen slopes and enjoy the care and unique service. You are all welcome. Ippokoronion Tavern Tel.: +30 28250 51037 - Mobile: +30 6974 932896 Nippos Apokoronou


Ç ìáãåßá ôçò ëßìíçò ÊïõñíÜ êáé ï ìýèïò

Ç ëßìíç ôïõ ÊïõñíÜ, óáí ðßíáêáò æùãñáöéêÞò óôïëßæåé ôï íïìü ×áíßùí. Ç ìïíáäéêÞ öõóéêÞ ëßìíç ôçò ÊñÞôçò, âñßóêåôáé 30 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ, êïíôÜ óôá óýíïñá ìå ôï íïìü Ñåèýìíïõ, áíÜìåóá óå ëüöïõò, Ýíáò èáõìÜóéïò ðñïïñéóìüò ãéá ôáîéäéþôåò, ÷åéìþíá êáé êáëïêáßñé. Ôï üíïìÜ ôçò ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí áñáâéêÞ ëÝîç ÊïõñíÜò, ðïõ óçìáßíåé ëïõôÞñáò Þ ëßìíç. Áðïôåëåß Ýíáí áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò õäñïâéüôïðïõò ïëüêëçñïõ ôïõ íçóéïý, ðïõ üìùò ðáñïõóéÜæåé óçìáíôéêÞ ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç. Ç ìéá ü÷èç ôçò ëßìíçò, åßíáé êáôåéëçììÝíç áðü ôáâÝñíåò ðïõ åêôüò áðü êáëü öáãçôü, ðñïóöÝñïõí êáé õðÝñï÷ç

èÝá. ÁíÜìåóá óôá êáíü êáé ôá èáëÜóóéá ðïäÞëáôá, ðïõ áõëáêþíïõí ôçí åðéöÜíåéá, ïé ðÜðéåò, ïé íåñï÷åëþíåò êáé ôá ìåôáíáóôåõôéêÜ ðïõëéÜ, ðñïóðáèïýí íá äéáôçñÞóïõí ôïõò äéêïýò ôïõò ñõèìïýò. ÊáôÜ ôçí áñ÷áéüôçôá, ç ëßìíç ïíïìáæüôáí Êïññçóßá. Ôá óêïýñá ôçò íåñÜ öüâéæáí ôïõò íôüðéïõò ðïõ ôç èåùñïýóáí Üðáôç. Åßíáé ãíùóôüò ï èñýëïò ôçò êüñçò, ðïõ ÷Üèçêå Üäéêá êáé ðüôå-ðüôå ÷ôåíßæåé ôá ìáêñéÜ ôçò ìáëëéÜ óôï êÝíôñï ôçò ëßìíçò. Åßíáé ìáãåõôéêÝò ïé óôéãìÝò ôïõ ðñùéíïý, üôáí óôá ìáãéêÜ ôçò íåñÜ êáèñåðôßæïíôáé ïé ÷éïíéóìÝíåò êïñöÝò ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí êáé ïé öõóéêïß ôçò êÜôïéêïé, Þñåìïé, áðïëáìâÜíïõí ôç ìïíáîéÜ ôïõò, ìáêñéÜ áðü ôï èüñõâï êáé ôçí áíèñþðéíç ü÷ëçóç.


ÃåìÜôç èñýëïõò, åéêüíåò õðÝñï÷åò, âëÜóôçóç ïñãéþäç, Þ÷ïõò ôçò öýóçò, óáò õðïäÝ÷åôáé ç ëßìíç ÊïõñíÜ. Óôçí Üêñç ôçò, Ýíá ìðáëêüíé ìå ìïíáäéêÞ èÝá, óáò õðïäÝ÷åôáé ï ÌÜñ êïò ìå ôéò ìïíáäéêÝò ôïõ ãåýóåéò. Áðïëáýóôå ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôï ðñùéíü ìå ôá ðñïúüíôá äéêÞò ôïõ ðáñáãùãÞò áðü éäéüêôçôá êôÞìáôá, ìå ôç ãíþóç êáé ôï ìåñÜêé ôïõ íôüðéïõ ðáñáãùãïý. Ôá ðáñáäïóéáêÜ öáãçôÜ Ý÷ïõí ôçí áõèåíôéêÞ ãåýóç ôïõ ôüðïõ ôïõò. Ôï íôüðéï êñÝáò, ôï êáëü êñáóß, ôï ïéêïãåíåéáêü êëßìá óõìðëçñþíïõí ôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ. Åäþ ï ÷þñïò êáé ïé ãåýóåéò, äÝíïõí áðüëõôá. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÑùôÞóôå ìáò ãéá ôá ðéÜôá çìÝñáò!! Markos Place ÔáâÝñíá - ÊáöÝ Ëßìíç ÊïõñíÜ Ôçë.: 6973 606508 Filled with legends, great pictures, wild vegetation, sounds of nature, lake Kournas is welcoming you. At it end, Markos with his unique tastes is welcoming you on a balcony with unique view. Enjoy your coffee, drink and breakfast all made by prod ucts that he himself cultivates in his own prop erty with the knowledge and love of the lo cal producer. Traditional dishes have the authentic taste of their place of origin. Lo cal meat, good wine, family ambient they all complete the magic of the place. Here the place and tastes are perfectly com bined. You are all welcome. Ask us about the specialties of the day!! Markos Place Cafe - Tavern Kournas Lake Tel.: 6973 606508


Ôï ÖáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò: ïé Ðüñôåò Samaria Gorge: a place called Portes


×áíéÜ - Ïìáëüò - Áãßá ÑïõìÝëç ×þñá Óöáêßùí ×éëéÜäåò Üíèñùðïé êÜèå ìÝñá îåêéíïýí ôï ìáãåõôéêü ôïýôï ôáîßäé, ôï ìïíáäéêü ãéá ôçí ÊñÞôç êáé ïëüêëçñç ôçí ÅëëÜäá. ×éëéÜäåò Üíèñùðïé ãåýïíôáé ôç ìïíáäéêüôçôá ôçò ÊñçôéêÞò ãçò êáé ðñáãìáôïðïéïýí Ýíá åîÜùñï ðïäáñüäñïìï, óôï ìåãáëýôåñï áðü ôá öáñÜããéá ôçò ÊñÞôçò, ôï ÖáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò. ÊÜðïéïé ãéá íá äïõí ôï ïìïñöüôåñï öáñÜããé ôçò Åõñþðçò. ÊÜðïéïé ãéá íá äïêéìÜóïõí ôçí áíôï÷Þ ôïõò êáé íá äéçãçèïýí óôïõò Üëëïõò ìéá ìïíáäéêÞ åìðåéñßá. ¢ëëïé ðáñáóõñìÝíïé áðü ôç äéåèíÞ ôïõ öÞìç, áëëÜ ôåëéêÜ öôÜíïõí óôï ôÝëïò ìå êïììÝíç ôçí áíÜóá áðü ôï ìåãáëåßï ìéáò öýóçò, ðïõ Ýìåéíå áíÝããé÷ôç óôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí. Ëßãïé üìùò ðåñéìÝíïõí íá äïõí ôçí ÊñÞôç óõìðõêíùìÝíç óå 18 ÷ëì. ðïñåßáò. Áêüìç

ëéãüôåñïé, Ýñ÷ïíôáé íá ðñïóêõíÞóïõí ôïí áóçìü÷ñùìï Ãêßãêéëï, íá äñïóéóôïýí óôï ãáëáæïðñÜóéíï ñÝìá, óôï ðåíôáêÜèáñï íåñü, íá áíôéêñýóïõí ôá ÷áëÜóìáôá ôçò åñåéðùìÝíçò ÓáìáñéÜò, íá «ìéëÞóïõí» óôï ðáìðÜëáéï åêêëçóÜêé ôçò Ïóßáò Ìáñßáò, íá áêïõìðÞóïõí áñ÷áßá åñåßðéá, óðáñÜãìáôá, ôçò áñ÷áßáò ÔÜñáò, íá îåäéøÜóïõí áðü ôï íåñü áðü ëéùìÝíï ÷éüíé, íá èáõìÜóïõí ôá åëåýèåñá áãñßìéá, áí åßíáé ôõ÷åñïß. Íá áðïëáýóïõí ôç ìïíáäéêÞ óõíáõëßá ôùí ðïõëéþí, ôïí áðüêïóìï èüñõâï ôïõ áÝñá ðïõ óöõñßæåé óôá äÝíôñá. Íá ìõñßóïõí ôïí ðåñßöçìï äßêôáìï, íá ðåñÜóïõí åõëáâéêÜ ôéò Ðüñôåò, íá óôñÝøïõí ôï âëÝììá óôïí ïõñáíü êáé í’ áíôéêñßóïõí øçëÜ, ìéá êáôáãÜëáíç ëùñßäá ìðëå íá áêïõìðÜ ôéò êÜèåôåò øç-


Ëïõôñï Óöáêßùí - Loutro Sfakion

ëÝò êïñöÝò, óå áíåðáíÜëçðôç óýíèåóç. Êáé óôï ôÝëïò, íá áíôéêñýóïõí ôï Ëéâõêü ìå ôá ãáëÜæéá ôïõ íåñÜ, íá óâÞóïõí ôç äßøá ôïõò ìå ìéá ðáãùìÝíç ôóéêïõäéÜ êáé ôÝëïò, íá ëõôñùèïýí ìå ìéá âïõôéÜ óôá êñõóôÜëëéíá íåñÜ ôçò èÜëáóóáò. “¸íáò åßíáé ï ÖÜñáããáò” ëÝíå ïé Óöáêéáíïß, ôá Üëëá åßíáé öáñÜããéá. Óôï íïìü ×áíßùí, ï áñéèìüò ôùí öáñáããéþí áããßæåé ôá 50. ¼ëá üìïñöá, ðïõ ðñïóöÝñïõí óôï äéáâÜôç ìïíáäéêÝò óõãêéíÞóåéò. Ôï öáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò îå÷ùñßæåé. Êïõâáëåß ìáæß ôïõ ìéá öÞìç, ðïõ Ýñ÷åôáé áðü ðïëý ðáëéÜ. Ìéá öÞìç ãåìÜôç èñýëïõò êáé éóôïñßá êáé ãåãïíüôá ìïíáäéêÜ . Óôá 18 ÷ëì. ôçò äéáäñïìÞò ôïõ öáñáããéïý, óõãêåíôñþíïíôáé åéêüíåò ôñïìåñÝò, îåêÜèáñá êñçôéêÝò êáé ìåãáëïðñåðåßò. Ôï üíïìÜ ôïõ ðÞñå áðü ôçí Ïóßá Ìáñßá ôçí Áéãõðôßá (Ïóßá Ìáñßá, Óßá Ìáñßá, ÓáìáñéÜ) ðïõ ôéìÜôáé óôï ìéêñü åêêëçóÜêé ðïõ óõíáíôïýìå, ëßãï Ýîù áðü ôïí ïéêéóìü ôçò ÓáìáñéÜò. Ôá áãñßìéá êáé ïé Êñçôéêïß, Ýíéùèáí áíÝêáèåí ôï öáñÜããé óáí Ýíá êïììÜôé áðü

162 ×áíéÜ

ôïí ßäéï ôïõò ôïí åáõôü, êõñéïëåêôéêÜ óáí óðßôé ôïõò. Ìå ôçí áíáêÞñõîç ôïõ ùò Åèíéêïý Äñõìïý (1962) êáé ôéò åñãáóßåò ðïõ Ýãéíáí, ôï öáñÜããé Ýãéíå ðñïóéôü óôïõò åðéóêÝðôåò ðïõ Ýñ÷ïíôáé áðü üëï ôïí êüóìï. Ïé íôüðéïé, óõíå÷ßæïõí íá áðïôåëïýí ôïõò èåìáôïöýëáêåò ôïõ ôüðïõ êáé ôïõò åããõçôÝò, ôçò äéáôÞñçóçò ôçò áõèåíôéêüôçôáò êáé ôçò óõíÝ÷åéÜò ôïõ. Åèíéêü ÐÜñêï ÓáìáñéÜò Ï ðõñÞíáò ôïõ ÐÜñêïõ Ý÷åé Ýêôáóç 51000 óôñÝììáôá. ÄõôéêÜ ïñßæåôáé áðü ôéò êïñõöÝò ØéëÜöé (1983 ì.), Ãêßãêéëïò (2080 ì.) êáé ÂïëáêéÜò (2226 ì.). Âüñåéá áðü ôçí ôïðïèåóßá Îõëüóêáëï êáé ôéò ðáñõöÝò ôïõ ïñïðåäßïõ Ïìáëïý êáé áíáôïëéêÜ áðü ôéò êïñõöÝò Ìåëéíôáïý (2133 ì.) êáé Øéñßóôñá (1766 ì.). Óôá íüôéá, ï ðõñÞíáò öôÜíåé Ýùò ôçí Ýîïäï ôïõ Öáñáããéïý, óôï Ëéâõêü ÐÝëáãïò. Ôï ×åéìþíá, ôï êëßìá ôïõ ÐÜñêïõ åßíáé øõ÷ñü êáé õãñü, êáèþò ï Þëéïò åäþ öáßíåôáé ëßãåò þñåò ôçí çìÝñá. Óõ÷íÜ âñÝ÷åé, åíþ ïé ãýñù êïñõöÝò óêåðÜæïíôáé


áðü ÷éüíéá. Ôï Êáëïêáßñé, ôï êëßìá åßíáé îçñü êáé æåóôü, éäéáßôåñá ôéò çìÝñåò ðïõ åðéêñáôåß Üðíïéá. Ôçí ¢íïéîç êáé ôï Öèéíüðùñï, çëéüëïõóôåò ìÝñåò åíáëëÜóóïíôáé ìå óõííåöéáóìÝíåò êáé âñï÷åñÝò, åíþ äå ëåßðïõí êáé ïé îáöíéêÝò ìðüñåò. Ç äéÝëåõóç ôïõ Öáñáããéïý ôçò ÓáìáñéÜò, áðïôåëåß ìïíáäéêÞ êáé áíåðáíÜëçðôç åìðåéñßá. Ôá ëåùöïñåßá ôïõ ÊÔÅË îåêéíïýí áðü ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí ðïëý ðñùß, ãýñù óôéò 6 êáé óõíå÷ßæïíôáé óå ôáêôÜ äéáóôÞìáôá üëç ìÝñá. Ï äñüìïò ðáíÝìïñöïò, öéäùôüò, ìå óõíå÷åßò åíáëëáãÝò, åíôõðùóéÜæåé. Ìéá ðñïóìïíÞ áëëéþôéêç óå óõíåðáßñíåé. Íéþèåéò áëëéþôéêá, ëåò êáé ðñüêåéôáé íá óõìâåß êÜôé ðñùôüãíùñï. 15 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ âñßóêåôáé ï ÖïõñíÝò. Ç ãýñù ðåñéï÷Þ åßíáé Ýíá áðü ôá êýñéá ðáñáãùãéêÜ êÝíôñá óå åóðåñéäïåéäÞ. Ëßãï ìåôÜ ôï ÷ùñéü, ïé êÞðïé ìå ôéò ðïñôïêáëéÝò ÷Üíïíôáé êáé ï äñüìïò áíçöïñßæåé. Óå ìéá áðü ôéò áôÝëåéùôåò óôñïöÝò, óôï âÜèïò, öáßíåôáé óêáñöáëùìÝíï óôçí ðëáãéÜ, ôï ðåñßöçìï êáðåôáíï÷þñé, ïé ËÜêêïé. ÁêïõìðÜ ôçí ðëáãéÜ ëåò êáé ðñïóôáôåýåé ôç ìåãÜëç åêêëçóéÜ ðïõ âñßóêåôáé óôï êÝíôñï ôïõ. Áãßá ÑïõìÝëç: ç ðáñáëßá Aghia Roumeli: the beach

Ôïýôï ôï ÷ùñéü, õðÞñîå ðáôñßäá óçìáíôéêþí áãùíéóôþí ôçò ÊñçôéêÞ Åëåõèåñßáò. Áð’ åäþ êáôáãüôáí ï ×áôæçìé÷Üëçò ÃéÜííáñçò, áñ÷çãüò ôçò åðáñ÷ßáò Êõäùíßáò áðü ôï 1866 ìÝ÷ñé ôï 1898. Ï ôÜöïò ôïõ âñßóêåôáé óôïí Ïìáëü. Ðåñßðïõ 10 ÷ëì. ìåôÜ ôïõò ËÜêêïõò, óôï âÜèïò öáßíåôáé ôï ïñïðÝäéï. ÊáëÜ ðñïóôáôåõìÝíï, áíÜìåóá óôéò êïñöÝò, óõìðëçñþíåé ôçí åéêüíá êáé ïëïêëçñþíåé ìéá áíåðáíÜëçðôç ïìïñöéÜ. Óôï ïñïðÝäéï, üðïõ ðáëéÜ õðÞñ÷å ëßìíç, óÞìåñá êáëëéåñãïýíôáé äçìçôñéáêÜ êáé êçðåõôéêÜ äéÜöïñá. Îåíïäï÷åßá êáé ôáâÝñíåò öéëéùìÝíá ìå ôï ðåñéâÜëëïí, õðïäÝ÷ïíôáé ôïõò îÝíïõò êáé öñïíôßæïõí ãéá ôçí Üíåôç äéáìïíÞ ôïõò. Ðåñßðïõ 4 ÷ëì. áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ïñïðåäßïõ öôÜíåé êáé ôåëåéþíåé ï äñüìïò óôï Îõëüóêáëï. ¼ëïé ïé èñýëïé, ðïõ áéþíåò äçìéïýñãçóå ç áíèñþðéíç öáíôáóßá ãéá ôïýôï ôï ìïíáäéêÜ ìåãáëüðñåðï äçìéïýñãçìá ôçò öýóçò, Ýñ÷ïíôáé óôï íïõ êáé óïõ óôïé÷åéþíïõí ôç óêÝøç. Ï Ãêßãêéëïò áðÝíáíôé, èåüñáôïò, ôá øçëÜ äÝíôñá ðáíôïý ãáíôæùìÝíá ðÜíù óôïõò âñÜ÷ïõò óå áöýóéêï åíáãêáëéóìü, ç ðñùéíÞ ïìß÷ëç ðïõ ëåò


Ðáñáëßá Áã. ÑïõìÝëçò - Aghia Roumeli beach

êáé óôïé÷åéþíåé ôï ÷þñï, ôïõ íåñïý ï èüñõâïò, ôá ðïõëéÜ ðïõ êåëáçäïýí, ôï áðüêïóìï èñüéóìá ôùí öýëëùí, ïé áíáðíïÝò ðïõ áñ÷ßæïõí íá êïíôáßíïõí óå óõíåðáßñíïõí. ¼ëá óå ôïýôï ôï ìÝñïò åßíáé õðÝñï÷á. ÓðÜíéá öõôÜ. ÁíåðáíÜëçðôç ÷ëùñßäá êáé ðáíßäá êáé ìéá óôáëéÜ áéùíéüôçôá ðïõ óå áããßæåé óôï öáñÜããé åôïýôï ôùí ×áíéþí. Óôïõò ðñüðïäåò ôçò ðñþôçò ìåãÜëçò êáôùöÝñåéáò ôùí âñÜ÷ùí, äåîéÜ, åßíáé ôï ËéíïóÝëëé. Óå ôïýôç ôçí ðçãÞ ìå ôï êñõóôÜëëéíï íåñü, Ýêáíå ï Äßáò ôï ìðÜíéï ôïõ. Óôï âÜèïò, áñéóôåñÜ, öáßíïíôáé ïé ãõìíÝò êïñõöÝò ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí. Ìéá áð’ áõôÝò, ïé ÐÜ÷íåò, åßíáé ç øçëüôåñç êïñöÞ ôçò ÊñÞôçò. ÌåôÜ áðü ðåñßðïõ 30 ëåðôÜ êáôÜâáóç, õðÜñ÷åé ôï Íåñïýôóéêï. Áðü áõôÞ ôçí ðçãÞ Þðéáí íåñü èåïß êáé çìßèåïé. ÓÞìåñá ôï ðåíôáêÜèáñï íåñü ôçò, îåäéøÜ ÷éëéÜäåò äéáâÜôåò. Ç ðçãÞ Ýãéíå êÝíôñï áéìáôçñþí óõãêñïýóåùí óôï ðáñåëèüí. Ç óçìáíôéêüôåñç Ýãéíå ìåôá-

164 ×áíéÜ

îý ôùí Ôïýñêùí êáé ôùí Óöáêéáíþí, ìå ôïí áñ÷çãü ôïõò ôï ÄáóêáëïãéÜííç ôï 1770. ÌåôÜ áðü 45 ëåðôÜ ðåñðÜôçìá, öôÜíïìå óôï åêêëçóÜêé ôïõ Áú-Íéêüëá. Áéùíüâéá êõðáñßóóéá óêåðÜæïõí ôï åêêëçóÜêé, ëåò ãéá íá ôï ðñïóôáôÝøïõí áðü êÜèå êáêü. ËÝíå ðùò ôï êõðáñßóóé äßðëá, åßíáé ôï ðéï ãÝñéêï óôçí ÊñÞôç êáé áããßæåé ôá ÷ßëéá ÷ñüíéá æùÞò. Óå 60 ðåñßðïõ ëåðôÜ áðü ôïí ¢ãéï Íéêüëáï, öôÜíïìå óôïí åñåéðùìÝíï ïéêéóìü ôçò ÓáìáñéÜò ðïõ âñßóêåôáé ðåñßðïõ óôá ìéóÜ ôçò äéáäñïìÞò. Åäþ õðÜñ÷åé ç âÜóç ãéá ôç äéáìïíÞ ôùí öõëÜêùí, ðñþôåò âïÞèåéåò êáé ôçëÝöùíï. Ç ÓáìáñéÜ åãêáôáëåßöèçêå ôï 1962, üôáí ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç áíáêÞñõîå ôï öáñÜããé Åèíéêü Äñõìü. Ïé êÜôïéêïé åãêáôáóôÜèçêáí óôçí Áãßá ÑïõìÝëç êáé óå Üëëá ìÝñç. Ìüíï ôá åêêëçóÜêéá Ïóßá Ìáñßá êáé ¢ãéïò Ãåþñãéïò, áíôéóôÝêïíôáé óôï ÷ñüíï. Ç Ïóßá Ìáñßá êôßóôçêå ôï 1379. Óôï öáñÜããé åíäçìïýí ðïëëÜ óðÜíéá öõôÜ. Ç ðåñéï÷Þ ôïõ, åßíáé åðß-


óçò ç êáôïéêßá ôïõ ðåñßöçìïõ êñçôéêïý áßãáãñïõ, ôïõ ðéï áãíïý æþïõ ôçò ÊñÞôçò, ðïõ ïíïìÜæåôáé êñß-êñß. Ïé Ìßíùåò ôï èåùñïýóáí éåñü æþï. Óå ðåñßðïõ 45 ëåðôÜ, óå ìéá äéáäñïìÞ üðïõ ôï öáñÜããé ãßíåôáé âáèý êáé ïé ðëáãéÝò ïñèþíïíôáé áðüôïìá, öôÜíïìå óôçí ðåñßöçìç ðçãÞ Êåöáëüâñõóç, üðïõ óýìöùíá ìå ôï ìýèï, ãåííÞèçêå ç èåÜ Âñéôüìáñôõò. Óå 20 ëåðôÜ, óõíáíôïýìå ôï åêêëçóÜêé ôçò Ìåôáìüñöùóçò. Ôï ìÝñïò èåùñåßôáé óáí Ýäñá ôïõ ìáíôåßïõ ôïõ Áðüëëùíá, ôïõ 5ïõ áéþíá ð.×. ¸íá áðü ôá ðéï åðéâëçôéêÜ óçìåßá ôïõ öáñáããéïý, åßíáé ïé Ðüñôåò. ÊÜèåôåò ðëáãéÝò, êïììÝíåò ìå Ýíá ãéãÜíôéï ìá÷áßñé, ìéá ëùñßäá ïõñáíïý êáé Ýíá ðÝñáóìá 3 ìÝôñùí, üðïõ íéþèåéò íá óå óõíèëßâïõí, êáèþò ðåñíÜò, ïé ãéãÜíôéïé üãêïé ðïõ ïñèþíïíôáé óôçí êåöáëÞ óïõ. Ôïýôï ôï ìÝñïò èåùñÞèçêå óõìâïëéêü áðü ôïõò Ìéíùßôåò, áöïý óáí ðÝñáóìá ôïõò ïäçãïýóå óôïí Üëëï êüóìï, ãåìÜôï ìå óÜôõñïõò, èåïýò, íýìöåò, íåñÜéäåò, ìÜãéóóåò êáé äáßìïíåò. Óå ðåñßðïõ 30 ëåðôÜ, öôÜíïìå óôçí ðáëéÜ ÁãéÜ ÑïõìÝëç êáé ýóôåñá óôï íáü ôïõ Áðüëëùíá, ÷ôéóìÝíï áðü ôïõò Äùñéåßò êáôÜ ôïí 5ï áéþíá ð.×. Ï ðáñáëéáêüò ïéêéóìüò ôçò Áãßáò ÑïõìÝëçò, ÷ôéóìÝíïò óôç èÝóç ôçò Áñ÷áßáò ÔÜññáò, åßíáé ôï ôÝñìá ìéáò áíåðáíÜëçðôçò äéáäñïìÞò, ãåìÜôçò ìáãåßá.

êñåìáóìÝíá êõñéïëåêôéêÜ óôï ÷Üïò, åíôõðùóéÜæïõí. Óôç ìÝóç ðåñßðïõ ôçò äéáäñïìÞò, ðÜíù óå ìéá áììïõäéÜ, öáßíåôáé ôï åîùêêëÞóé ôïõ Áãßïõ Ðáýëïõ. Åßíáé ôï óçìåßï ðïõ êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç, ï Áðüóôïëïò ôùí Åèíþí âãÞêå óôç óôåñéÜ. Óôç äéáäñïìÞ, ôï ðëïßï óôáìáôÜ óôï Ëïõôñü. ¸íá ðáíÝìïñöï èÝñåôñï, ðïõ ëïýæåôáé óôá íåñÜ. Óôéò ãýñù ðëáãéÝò åñåéðùìÝíá êÜóôñá, åêêëçóéÝò êáé áíåìüìõëïé, óõìðëçñþíïõí ìéá åéäõëëéáêÞ åéêüíá. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ìéêñÜ ðáíÝìïñöá îåíïäï÷åßá êáé êáôáóôÞìáôá, åîõðçñåôïýí ôïõò ðïëëïýò åðéóêÝðôåò. ÔÝñìá ôçò äéáäñïìÞò åßíáé ç ×þñá Óöáêßùí. Åäþ ðåñéìÝíïõí ôá ëåùöïñåßá ðïõ ìåôáöÝñïõí ôïõò ôïõñßóôåò óôá ×áíéÜ. Ç ×þñá Óöáêßùí, äéáèÝôåé áñêåôÜ äùìÜôéá êáé åóôéáôüñéá. ÓÞìåñá ç ×þñá Óöáêßùí, åßíáé ìéá ìéêñÞ ðüëç ëßãùí åêáôïíôÜäùí êáôïßêùí, ðïõ ôï Êáëïêáßñé ãßíåôáé êÝíôñï ìå ðåñßðïõ 3000 åðéóêÝðôåò. Ç ðáñáêìÞ Üñ÷éóå ìåôÜ ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1770 ìå áñ÷çãü ôï ÄáóêáëïãéÜííç êáé ïëïêëçñþèçêå óôéò åðüìåíåò åðáíáóôÜóåéò, 1866-68.

ÊáöÝò, ñáêÞ, âïõôéÜ ëõôñùôéêÞ óôá ðåíôáêÜèáñá íåñÜ êáé ìÝóá óôï ðëïßï ãéá ôï Ëïõôñü êáé ôç ×þñá Óöáêßùí. Ôï ðëïßï óå ìéá õðÝñï÷ç ðáñáëéáêÞ êñïõáæéÝñá, öôÜíåé óôç ×þñá Óöáêßùí. Ïé ìáãåõôéêÝò áêôÝò ôçò åðáñ÷ßáò ôùí Óöáêéþí, ôá áðüôïìá âïõíÜ, ôá âáèéÜ öáñÜããéá, ïé óêïôåéíÝò óðçëéÝò ìéóïâõèéóìÝíåò óôç èÜëáóóá, ôá ìïíïðÜôéá

×áíéÜ 165


Âñßóêåôáé óôï ÏñïðÝäéï ôïõ Ïìáëïý, óôï äñüìï ðñïò ôï öáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò, óå õøüìåôñï 1050 ì. êáé áðüóôáóç 35 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ. Êôßóìá ðåôñüêôéóôï ìå áñ÷éôåêôïíéêÞ öéëéêÞ ðñïò ôï ÷þñï, äéáèÝôåé Üíåôá åõñý÷ùñá äùìÜôéá ìå Üíåôï åîïðëéóìü êáé ðÜñêéíãê. Ôï ×åéìþ íá, ïé âïõíïðëáãéÝò óêåðÜæïíôáé ìå ÷éüíé êáé äçìéïõñãïýí åéêüíåò ðá ñáäåßóïõ. Ôï Êáëïêáßñé, ï áÝñáò ôïõ âïõíïý, ç åéêüíá ôùí âïõíïðëá ãéþí, óõíáñðÜæåé ôïí åðéóêÝðôç. Óôï åóôéáôüñéï, ï åðéóêÝðôçò áðï ëáìâÜíåé ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå ôïðé êÝò óõíôáãÝò êáé áãíü åëáéüëáäï, íôüðéï êñÝáò, øçôü ôçò þñáò, íôü ðéï êñáóß êáé ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá. ÐáñÝ÷ïíôáé Ýãêõñåò ðëçñïöïñß åò ãéá ôïõò ðåñðáôçôÝò ðïõ èÝëïõí íá âáäßóïõí óôá õðÝñï÷á ìïíï ðÜôéá ôçò ðåñéï÷Þò Þ ôï öáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò. Ôï îåíïäï÷åßï ðáñÝ ÷åé äùñåÜí ìåôáöïñÜ óôçí áñ÷Þ ôùí ìïíïðáôéþí ãéá áîÝ÷áóôåò ðåñéðáôçôéêÝò äéáäñïìÝò êáé äéáèÝôåé äùñåáí áóýñìáôï Internet. Íeos Omalos Hotel Ïìáëüò ×áíßùí Ôçë.: 28210 67269 - 67590 - 67269 - 96735 - Fax: 28210 67190 www.neos-omalos.gr It is located in the magnificent plateau of Omalos on the way to Samaria Gorge, at 1,050 meters and 35 km from the town of Chania. A stone building following an architecture that is friendly to the place it has com fortable spatious rooms with full equipment and parking. During winter, mountain hills are covered by snow creating heavenly images. During summer, mountain breeze, the image of mountain hills fascinate all visi tors. At the Restaurant, the visitor can enjoy meals of the traditional Cretan cuisine, prepared following local recipes and pure olive oil, local meat, grill meat, local wine and family care. We provide valid informa tion to the walkers who want to walk through the wonderful paths of the area or the Samaria Gorge. The Hotel provides for free transportation from the town and it has wireless internet. Neos Omalos Hotel Omalos - Chania Tel.: 28210 67269 - 67590 - 67269 - 96735 - Fax: 28210 67190 www.neos-omalos.gr


×þñá Óöáêßùí - Áíþðïëç

Ï äñüìïò áíçöïñéêüò, ãåìÜôïò óôñïöÝò, óêáììÝíïò óôçí ðëáãéÜ, ìå áðåñéüñéóôç èÝá. ÁñéóôåñÜ ôï õðÝñï÷ï ãáëÜæéï ôïõ Ëéâõêïý, ðßóù ç ×þñá Óöáêéþí, ìå ôï êÜóôñï ôçò êáé ôá êáñáâÜêéá ðïõ áõëáêþíïõí ôç èÜëáóóá óå õðÝñï÷ï æùãñáöéêü ðßíáêá. Áðü ôç ×þñá êáé äõôéêÜ, ôï ôïðßï áðïãõìíþíåôáé åíôåëþò, ïé áêôÝò ãßíïíôáé âñá÷þäåéò êáé ìüíï ìéêñÝò áììïõäéÝò, óðÜíå ôç ìïíïôïíßá ôçò ðÝôñáò. Ï äñüìïò áíåâáßíåé áãêïìá÷çôÜ ãéá íá öôÜóåé ýóôåñá áðü ëßãï óôçí Áíþðïëç, ðñþôï óôáèìü ôïõ ïäïéðïñéêïý ìáò. ÓêáñöáëùìÝíá óôéò Üêñåò ôïõ äñüìïõ, âüóêïõí åëåýèåñá ôá “öïõñéÜñéêá” êáôóßêéá, ðïõ ðáñÜãïõí ôï ãÜëá, ôçí ðñþôç ýëç ãéá ôá åêëåêôÜ ôõñïêïìéêÜ ôùí Óöáêéþí. Ç Áíþðïëç ëïéðüí. Åäþ ôá ðñÜãìáôá ðáñáìÝíïõí ðáñáäïóéáêÜ êáé ïé ñõèìïß áñãïß. Êýñéá áó÷ïëßá åäþ åßíáé ç êôçíïôñïößá. Ï ôïõñéóìüò ðåñéïñßæåôáé óå ìåñéêÝò ôáâÝñíåò ìå íüóôéìá öáãçôÜ êáé åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá ìå ôá áðáñáßôçôá, áëëÜ ðåíôáêÜèáñá êáé ìå

ðïëý êáëÞ öéëïîåíßá. Óå ìéá áðü ôéò ãåéôïíéÝò ôçò Áíþðïëçò, îåêéíÜ ï äñüìïò ðñïò ôï ýøùìá ôçò Áãßáò Áéêáôåñßíçò áðü üðïõ åßíáé åêðëçêôéêÞ ç èÝá ðñïò ôï Ëéâõêü êáé ôï Ëïõôñü. Óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá, äåóðüæåé ôï Üãáëìá ôïõ Þñùá ÄáóêáëïãéÜííç êáé äßðëá, üôé áðÝìåéíå áðü ôçí êáôïéêßá ôïõ. Áðü ôçí Áíþðïëç, ï äñüìïò áíçöïñßæåé óôá ËåõêÜ ¼ñç. Ôï åðüìåíï ÷ùñéü óôçí êõñßùò äéáäñïìÞ åßíáé ç ÁñÜäáéíá. Áðü ôï ÷ùñéü îåêéíÜ ï äñüìïò ðñïò ôï ÷ùñéü ËéâáíéáíÜ êáé ôçí ðáñáëßá ôïõ Öïßíéêá, ðïõ ðñïóöÝñåé ðáíïñáìéêÞ èÝá óôéò áðüêñçìíåò áêôÝò ôùí Óöáêßùí. Ôåëåõôáßïò óôáèìüò åßíáé ï ¢ãéïò ÉùÜííçò, ìéêñü ÷ùñéü ìå åëÜ÷éóôïõò êáôïßêïõò. ÁñÜäáéíá Ôï èÝáìá ðïõ áíôéêñßæåé ï åðéóêÝðôçò åßíáé ìïíáäéêü. ëßãï ìåôÜ ôçí Áíþðïëç, Ýíá ÷ùñéü åñåéðùìÝíï, áðü ôï ïðïßï ìáò ÷ùñßæåé ìüíï Ýíá öáñÜããé. Ôï ðåñßöçìï öáñÜããé ôçò ÁñÜäáéíáò ðïõ ÷Üóêåé êÜôù áðü ôá ðüäéá óá ìéá èåüñáôç áíïé÷ôÞ ðëçãÞ. ÐïëëÝò åßíáé ïé éóôïñßåò ãéá

×áíéÜ 167


Ç ãÝöõñá ÂáñäéíïãéÜííç Vardinnogianni bridge

ôï ÷ùñéü ðïõ ÷ôßóôçêå óôç èÝóç ôçò Áñ÷áßáò ÁñáäÞí, åíþ óÞìåñá äéáêñßíïíôáé õðïëåßììáôá ìéáò ðÝôñéíçò äåîáìåíÞò. Ìéá áðü ôéò éóôïñßåò ëÝåé ðùò ôï ÷ùñéü åß÷å áñêåôïýò êáôïßêïõò êáé üëá ðÞãáéíáí êáëÜ, ìÝ÷ñé ôï 1947, üðïõ ìéá âåíôÝôá áéìáôçñÞ, Ýãéíå ç áéôßá ôïõ îåêëçñßóìáôïò. ÅðôÜ Üíèñùðïé Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò êáé óôáäéáêÜ ïé êÜôïéêïé åãêáôÝëåéøáí ôï ÷ùñéü êáé äåí îáíáãýñéóáí. Áðü ôá åñåßðéá, ôï ìüíï ðïõ óõíôçñåßôáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç åßíáé ç åêêëçóßá ôïõ 14ïõ áéþíá ðïõ ôéìÜ ôïí Áñ÷Üããåëï Ìé÷áÞë. Ç äåýôåñç éóôïñßá áíáöÝñåé ãéá ôï öáñÜããé: ìÝ÷ñé ðñéí áðü ëßãá ÷ñüíéá, ï äñüìïò óôáìáôïýóå óôçí áðÝíáíôé ðëåõñÜ êáé áí Þèåëåò íá ðåñÜóåéò óôçí ÁñÜäáéíá, Ýðñåðå íá êáôÝâåéò ôï

168 ×áíéÜ

ïìïñöüôåñï ìïíïðÜôé ôçò ÊñÞôçò, íá öôÜóåéò óôïí ðÜôï êáé íá áíÝâåéò ôçí Üëëç ðëåõñÜ. Óôç äåêáåôßá ôïõ 1980 óôÞèçêå ç ÃÝöõñá ÂáñäéíïãéÜííç ðïõ Ýíùóå ôéò äõü ðëåõñÝò. Óå ôïýôç ôç íåüêôéóôç ãÝöõñá, êÜèå Êáëïêáßñé, åêôõëßóóåôáé ç óýã÷ñïíç éóôïñßá ôçò ÁñÜäáéíáò. ÁðÝíáíôé áðü ôá ìéóïãêñåìéóìÝíá óðßôéá, áðÝíáíôé áðü ôï Üãñõðíï âëÝììá ôïõ Áñ÷áããÝëïõ, ïé áôñüìçôïé íÝïé áðëþíïõí ôá ÷Ýñéá êáé âïõôïýí óôï êåíü (bungee jumping) áíÜìåóá óôïõò âñÜ÷ïõò ôïõ öáñáããéïý. Ôï öáñÜããé ôçò ÁñÜäáéíáò åßíáé âáôü ìå Þðéáò ìïñöÞò äõóêïëßá êáé ïäçãåß óôï Ëéâõêü óôçí ðáñáëßá ÌÜñìáñá.


Óôçí áåôïöùëéÜ ôçò ÊñÞôçò, óôçí Áíþðïëç Óöáêßùí, ôï «Ðáíüñá ìá» óáò êáëùóïñßæåé. Ôá Üíåôá, åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá, ìå ôç èÝá, êáëýðôïõí ôçí áíÜãêç äéáìïíÞò. Óôçí ôáâÝñíá ïé ÓöáêéáíÝò ãåý óåéò, öáãçôÜ öôéáãìÝíá ìå áãíÝò ðñþôåò ýëåò êáé åëáéüëáäï, ôï øçôü ôçò þñáò, ïé ðåñßöçìåò ÓöáêéáíÝò ðßôåò, ôï Óöáêéáíü ãéá÷íß, ï ëáãüò üôáí õðÜñ÷åé, ôï âñáóôü, ôï óöáêéáíü ðéëÜöé, ôï ÷ýìá êñáóß, èá ãåìßóïõí ôï ôñáðÝæé óáò êáé èá óáò ãíùñßóïõí ðñùôüãíùñåò ãåýóåéò. Ðñïìçèåõôåßôå áãíü ìÝëé, âáóéëéêü ðïëôü, ìõñéóôéêÜ ôùí Óöáêéáíþí âïõíþí, áãíÜ ìïíáäéêÜ ðñïúüíôá éäáíéêÜ äþñá ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Ôï ïéêïãåíåéáêü êëßìá èá óáò åíôõðùóéÜóåé. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÁêïëïõèÞóôå ìáò óå ìéá ìïíáäéêÞ åêäñïìÞ óôéò ÐÜ÷íåò Ðáíüñáìá Åíïéêéáæüìåíá ÄùìÜôéá - ÔáâÝñíá ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá Áíþðïëç Óöáêßùí Ôçë.: 6973 099139 - 6988 981231 (Êá Êáôåñßíá) Panorama welcomes you at the aerie of Crete, Anopoli of Sfakia. Our rooms to let are comfortable, with great view, covering all accommo dation needs. In our tavern, tastes of Sfakia, meals made of pure ma terials and olive oil, grilled meat, the excellent pies of Sfakia, tomato stew from Sfakia, rabbit, when available, boiled meat, pilaf from Chania and bulk wine, they shall cover your table and they shall make your acquaintance to new tastes. Buy pure honey, royal jelly, aromatics from the mountains of Sfakia, pure unique products that are ideal gifts for you and your friends. Family ambient shall impress you! You are all welcome. Follow us in a unique trip to Pachnes Panorama Rooms to let - Tavern - traditional products Anopoli - Sfakia Tel.: 6973 099139 - 6988 981231 (Mrs Katerina)


Âñýóåò - ×þñá Óöáêßùí

Ôï ïñïðÝäéï Áóêýöïõ - The Askifou plateau

Ï äñüìïò ðïõ åíþíåé ôç ×þñá Óöáêßùí ìå ôï âüñåéï ôìÞìá ôïõ íïìïý, îåêéíÜåé áðü ôï ðáíÝìïñöï êåöáëï÷þñé Âñýóåò. ÐåñéôñéãõñéóìÝíï áðü ðëáôÜíéá, ôï ÷ùñéü, êüâåôáé óôç ìÝóç áðü ôá íåñÜ ôïõ Âñõóáêïý ðïôáìïý. ÊïíôÜ âñßóêåôáé ç åëëçíïñùìáúêÞ ãÝöõñá ( ç åëëçíéêÞ êáìÜñá üðùò ôç ëÝíå ïé íôüðéïé). Ôï êôßóéìü ôçò óýìöùíá ìå ôï èñýëï, ÷ñåéÜóôçêå ôç èõóßá ôçò üìïñöçò ãõíáßêáò ôïõ ðñùôïìÜóôïñá ðïõ ìå ôçí ôñáãéêÞ ôçò éóôïñßá, ðÝñáóå óôçí áèáíáóßá ìÝóá áðü ôï äçìïôéêü ôñáãïýäé. Ç äéáäñïìÞ ðñïò ôá ÓöáêéÜ áñ÷ßæåé íá ãßíåôáé åíäéáöÝñïõóá ìåôÜ ôï ïñïðÝäéï ÊñÜðç. Óå ôïýôï ôï ìéêñü éóôïñéêü ïñïðÝäéï, Ýãéíáí öïâåñÝò ìÜ÷åò åíáíôßïí ôùí Ôïýñêùí. ÊáôÜ ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ ÄáóêáëïãéÜííç ôï 1770, óõãêåíôñþèçêáí 2000 ðÜíïðëïé Óöáêéáíïß ôçí çìÝñá ôïõ ÐÜó÷á êáé Üñ÷éóáí ôïí ðüëåìï. Ðñéí ñé÷ôïýí óôç öùôéÜ ôïõ ðïëÝìïõ, Ýêáìáí óôï åêêëçóÜêé ôïõ Áã. ÉùÜííïõ ôïõ Ðñïäñüìïõ ôç äåýôåñç

170 ×áíéÜ

ÁíÜóôáóç. Óôéò 24 Áðñéëßïõ, 18000 Ôïýñêïé îåêßíçóáí áðü ôéò Âñýóåò. Áêïëïýèçóáí óêëçñÝò ìÜ÷åò ìå ðïëëïýò íåêñïýò. Ï äñüìïò äéáó÷ßæåé ïõóéáóôéêÜ ôá ËåõêÜ ¼ñç ãéá íá êáôçöïñßóåé ðñïò ôç êïéëÜäá ôïõ Áóêýöïõ êáé ôïõò ðÝíôå ïéêéóìïýò ôïõ. Ôï Áóêýöïõ áðÝ÷åé áðü ôá ×áíéÜ 50 ÷ëì. ðåñßðïõ, âñßóêåôáé óå õøüìåôñï 730 ì. êáé åßíáé ôìÞìá ôçò ðåñéï÷Þò ðïõ ïíïìÜæïõìå ÓöáêéÜ. Ôï ïñïðÝäéï ðåñéâÜëëåôáé áðü ôá ËåõêÜ ¼ñç êáé ìïéÜæåé óáí Ýíá ãéãÜíôéï êýðåëëï, ðïõ óôá áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ ëÝãåôáé óêýöïò (Áóêýöïõ). Åßíáé ðéèáíü, ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá ðñéí, ôï ïñïðÝäéï Áóêýöïõ íá Þôáí ìéá ìåãÜëç ëßìíç. Åäþ, ôï 1821 åêôõëß÷èçêå ìåãÜëç ìÜ÷ç áíÜìåóá óôïõò Ôïýñêïõò êáé ôïõò Óöáêéáíïýò, ðïõ êáôÝëçîå óå íßêç ôùí íôüðéùí. Äõóôõ÷þò, 2 ÷ñüíéá ìåôÜ, ôï 1823, ôï Áóêýöïõ êÜçêå áðü ôïí ×ïõóåÀí


Ôï êÜóôñï Áóêýöïõ Askifou castle

ÌíÞìåò ÊáëëéêñÜôç Kallikrati’s memories

ÌðÝç. ÁðïìåéíÜñé ôçò åðï÷Þò åêåßíçò åßíáé ôï ìéêñü öñïýñéï ðïõ óþæåôáé óôçí êïñõöÞ ôïõ ëüöïõ óôá âüñåéïáíáôïëéêÜ ôïõ ïñïðåäßïõ. ÓÞìåñá ôï Áóêýöïõ åßíáé æùíôáíü. Ï åðéóêÝðôçò èá åðéóêåöèåß ôï ðïëåìéêü ìïõóåßï ôïõ Ãéþñãïõ ×áôæçäÜêç. Áðü ôá áñôïðïéåßá èá ðñïìçèåõôåß ôá ðåñßöçìá ÓöáêéáíÜ ðáîéìÜäéá êáé ôá ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá. Óôï Áóêýöïõ õðÜñ÷åé åêôñïöåßï èçñáìÜôùí êáé ðåñßðôåñï åêìÜèçóçò óêïðïâïëÞò. ÕðÜñ÷åé åðßóçò ôï îåíïäï÷åßï Lefkoritis resort êáé áñêåôïß îåíþíåò, ìå ôïí êáëýôåñï óôçí óõíïéêßá Ãùíß. Ëßãá ÷éëéüìåôñá ðéï êÜôù, ï äñüìïò óôñßâåé áñéóôåñÜ êáé ìåôÜ áðü ìéá õðÝñï÷ç äéáäñïìÞ, ìáò ïäçãåß óôï ÁóöÝíôïõ êáé ôåëéêÜ óôïí ÊáëëéêñÜôç. Ï äñüìïò óõíå÷ßæåé ðñïò ôï ÑÝèõìíï êáé äåîéÜ óôï ÖñáãêïêÜóôåëëï. Ôï ×åéìþíá, ï ÊáëëéêñÜôçò åñçìþíåôáé. Ôï Êáëïêáßñé, èá âñåßôå ôï êáöåíåßï áíïé÷ôü êáé ôïí éäéïêôÞôç ôïõ, ôïí öéëüîåíï ÓôÝëéï ÃáííáêÜêç, ðñüèõìï íá óáò öéëÝøåé ñáêÞ êáé õðÝñï÷åò ÓöáêéáíÝò ðßôåò. ÅðéóôñÝöïìå ðßóù óôïí êåíôñéêü ïäéêü Üîïíá êáé óõíå÷ßæïìå ôç äéáäñïìÞ ðñïò ºìâñï Þ ºìðñï üðùò ëÝíå ïé íôüðéïé.

Ôï öáñÜããé ôïõ ºìâñïõ - Imvros gorge


Áðü ôïýôï ôï óçìåßï, äßðëá áðü ôçí ôáâÝñíá Êáëçíþñéóìá, áñ÷ßæåé ôï öáñÜããé ôçò ºìâñïõ. ¸íá ìéêñü, áëëÜ õðÝñï÷ï öáñÜããé, ðïõ êÜèå ÷ñüíï ôï åðéóêÝðôïíôáé ðåñéóóüôåñïé áðü 50.000 Üíèñùðïé. Êáé áõôü, ãéáôß ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß Üíåôá ç äéÜâáóç ôïõ êÜèå åðï÷Þ, ìå êÜèå êáéñü. Ôï öáñÜããé Ý÷åé ìÞêïò 8 ÷ëì. êáé ç äéÜâáóç ôïõ ÷ñåéÜæåôáé, áíáëüãùò ôïõ ñõèìïý ðåæïðïñßáò, äýï þñåò. ¸÷åé åðéâëçôéêÝò ðüñôåò, äçëáäÞ óôåíþìáôá êáôáêüñõöùí âñÜ÷ùí, ðïõ óôç ìÝóç ðåñßðïõ ôçò äéáäñïìÞò êëåßíïõí ó÷åäüí ôç èÝá ðñïò ôïí ïõñáíü óáí ôïýíåë. Ôï ðéï óôåíü óçìåßï åßíáé ìüëéò äýï ìÝôñá.Ôï öáñÜããé ôåëåéþíåé óôïí áóöáëôïóôñùìÝíï äñüìï ðïõ åíþíåé ôç ×þñá Óöáêßùí, äõôéêÜ ìå ôï îáêïõóôü êÜóôñï êáé ðáñáëßá ôïõ ÖñáãêïêÜóôåëëïõ, áíáôïëéêÜ. Óôçí ºìâñï õðÜñ÷ïõí ôáâÝñíåò ìå ôïðéêÝò ëé÷ïõäéÝò. Óôï öáñÜããé ôçò ºìâñïõ öõôñþíåé ôï ðåñßöçìï êñçôéêü äßêôáìï. Áðü ôï ÷ùñéü ºìðñï ìÝ÷ñé ôç Xþñá Óöáêßùí, ìåóïëáâåß ìéá åðéåéêþò áðßóôåõôç äéáäñïìÞ. Ï óôåíüò, óá ößäé, äñüìïò, åßíáé óêáììÝíïò óôç ðëáãéÜ, óôïõò âñÜ÷ïõò. Åëßóóåôáé êáé áêïëïõèåß ôç ìïñöïëïãßá ôïõ öáñáããéïý ðïõ ÷Üóêåé áñéóôåñÜ óå Ýíá öïâåñü âÜñáèñï. ÄåîéÜ êáé áñéóôåñÜ, ôá äÝíôñá ñéæþíïõí óôï âñÜ÷ï êáé áíôéóôÝêïíôáé óôç ìáíßá ôùí áíÝìùí, êüíôñá óôá óôïé÷åéÜ

ôçò öýóçò. Óôçí åîùôåñéêÞ ìåñéÜ ôïõ äñüìïõ õðÜñ÷ïõí ðëáôþìáôá áðü üðïõ ç èÝá ðñïò ôï öáñÜããé åßíáé åíôõðùóéáêÞ. Óå ëßãï öáíåñþíåôáé ìðñïóôÜ ôï Ëéâõêü ðÝëáãïò êáé ìüíï ïé óêéÝò ôçò Ãáýäïõ êáé ôçò Ãáõäïðïýëáò äßíïõí ìéá ðñïïðôéêÞ óôï áðÝñáíôï ìðëå ðïõ áðëþíåôáé ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá. Ãéá íá öôÜóïìå óôç ×þñá Óöáêßùí ðñÝðåé íá êáôåâïýìå äåêÜäåò óôñïöÝò - öïõñêÝôåò. Áöïý êáôçöïñßóïìå, óôñßâïìå áñéóôåñÜ ðñïò ôï ÖñáãêïêÜóôåëëï. ÄåîéÜ ðçãáßíïìå ðñïò ôç ×þñá Óöáêßùí. ÌåôÜ ôá éóôïñéêÜ êáé ðïëý ãíùóôÜ ÷ùñéÜ ÊïìéôÜäåò, ÂïõâÜò, ÍïìéêéáíÜ, Áã. ÍåêôÜñéïò, öôÜíïìå óôï ðåñßöçìï ÖñáãêïêÜóôåëëï. Óå üëç ôç äéáäñïìÞ õðÜñ÷ïõí ðáñáäïóéáêÝò ôáâÝñíåò, êáöåíåßá êáé ìåñéêÜ åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá. Ôï ÖñáãêïêÜóôåëëï: éóôïñßá, ìíÞìåò êáé èñýëïé Frangokastello: history, memories and legends


Âñßóêåôáé óôéò Âñýóåò Áðïêïñþíïõ óôï êÝíôñï ôçò Ðëáôåßáò, äßðëá óôï ðïôÜìé, óôç óêéÜ ôùí èåüñáôùí ðëÜôáíùí. ×þñïò ìï íáäéêüò, üðïõ ïé Þ÷ïé ôçò öýóçò, óõìðëçñþíïõí ôç ìáãéêÞ åé êüíá ôïõ ×þñïõ. Åäþ êõñéáñ÷ïýí ïé ãåýóåéò. Ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êñçôéêÞò êïõæßíáò, ìå ôï áãíü ëéüëáäï, ôï êñÝáò óôï êÜñâïõíï, ç óïýâëá ìå ôá íôüðéá áñíÜêéá, ôï êïíôïóïýâëé, ôï êïêêïñÝôóé, ï êïêêéíéóôüò íôüðéïò êüêïñáò, ôï êïõíÝëé óôé öÜäï. Áðïëáýóôå ôï ãéáïýñôé ìå íôüðéï ìÝëé, ôçí ðåñßöçìç óöá êéáíÞ ðßôá. Êáé áí ôï åðéèõìåßôå ðñïìçèåõôåßôå áãíÜ ðáñáäïóéá êÜ ðñïúüíôá, éäáíéêÜ äþñá ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ôï ÓôÝêé ôïõ ÊáðñÞ ÔáâÝñíá - Åóôéáôüñéï - ÊáöÝ ìðáñ Ìáíïýóïò ÊáðñéäÜêçò Âñýóåò Áðïêïñþíïõ Ôçë.: 28250 51780 Êéíçôü: 6974 760708 It is at Vryses Apokoronou, at the center of Plaza, next to the river, under the shadow of the huge plane trees. It is a unique place, where the sounds of nature complete the magic image of the Place. Here, tastes are ruling; the meals of the traditional Cretan cuisine using pure olive oil, grilled meat, skewered local lamb, kontosouvli, kokoretsi, reddened local rooster, rab bit in casserole with onions. Enjoy yogurt with local honey, the well known pie of Sfakia. Furthermore, if you wish so, buy pure traditional products that are ideal gifts for you and your friends. You are all welcome. Steki of Kapris Tavern - Restaurant - Coffee Bar Manoussos Kapridakis Vryses Apokoronou Tel.: 28250 51780 Mobile: 6974 760708


Ìéá ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü êáöÝäåò ðïõ ðéóôåý ïõìå üôé èá Ý÷åôå ìéá ðñïóùðéêÞ åîÜñôçóç ìáæß ôïõò ìåôÜ ôçí ðñþôç öïñÜ ðïõ èá ôïõò áðïëáýóåôå. Éäáíéêüò ÷þ ñïò ãéá óôéãìÝò ÷áëÜñùóçò ôùí áðáéôçôéêþí All age èáìþíùí ôïõ, ìå ÷ïñôáóôéêü Cappucino, ÷ïñôáóôéêÜ ãëõêÜ Þ ìå ôçí ìïíáäéêÞ áðï ëáõóôéêÞ óïêïëÜôá ãéá áõôïýò ðïõ äåí èá ðñïôéìÞóïõí êáöÝ ÕðÝ ñï÷á ðáãùôÜ ðïõ óå óõíåñãáóßá ìå êáëïøçìÝíá waffles èá óáò êÜíïõí íá èÝëåôå íá óõíå÷ßóåôå ìå ôïõò ðéï äñïóéóôéêïýò ÷õìïýò êáé íá áöåèåßôå óôï êÜëåóìá ôïõ Åëëçíéêïý. Ïé ðåñßöçìåò Óöáêéá íÝò ðßôåò ìå ôï ìÝëé ôïõ Ïìáëïý, ç óêéÜ áðü ôá ðëáôÜíéá, ï èüñõ âïò ôïõ íåñïý óôï äéðëáíü ðïôÜìé, ìÝíïõí áîÝ÷áóôá. Ï Ðáéäüôï ðïò, ç áßèïõóá ìå ôá ðáé÷íßäéá, èá óáò ÷áëáñþóåé êáé èá óáò äéá óêåäÜóåé. Ôçí åéêüíá óõìðëçñþíåé ôï Üñéóôï óÝñâéò. ÌáãåõôéêÝò åéêüíåò, äéáêïðÝò áëëéþôéêåò. ÊáöÝ ÃÝöõñá Âñýóåò Áðïêïñþíïõ Ôçë.: 28250 51556 - Êéíçôü: 6974 596468 A great variety of coffees, with which you should develop an addic tion from the first time you shall taste them. It’s an ideal place for relax moments of its demanding All age clients, with a filing Cappuccino, sweets or with the unique tasty chocolate for those who don t prefer coffee. Our wonderful ice creams along with the well done waffles shall make you want to continue with the most refreshing fruit juices and let yourself free to accept the invita tion of the Greek coffee. The well known pies of Sfakia with Omalos honey, the shadows from the plane trees, the sound of the water flowing in the river next to it are unforgettable. The playground and the play room shall make you relax and they shall entertain you. The image is completed by the excellent service. Enchanting images and different vacations. Gefyra Cafe Vryses Apokoronou Tel.: 28250 51556 - Mobile: 6974 596468


Óôçí åßóïäï ôçò üìïñöçò êáé öéëüîåíçò Åðáñ ÷ßáò Óöáêßùí, âñßóêåôáé ôï ðáíÝìïñöï ëåêá íïðÝäéï ÊñÜðçò êáé ôï «Ðåñßðôåñï ôçò Êáôå ñßíáò». Åäþ èá âñåßôå üëá ôá ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá, ðïõ ìáò ðñïóöÝñåé ç óöáêéáíÞ ãç üðùò: óýãêëéíá (÷ïéñéíü êáðíéóôü), ëïõêÜíé êá ÷ùñéÜôéêá (êáðíéóôÜ, ÓöáêéáíÝò ðßôåò, ìÝ ëé èõìáñßóéï, ôõñïêïìéêÜ ðñïúüíôá, åëáéüëá äï, êñáóß, ñáêüìåëï, ðåôéìÝæé, âüôáíá áðü ôá ëåõêÜ üñç, ãëõêÜ ôïõ êïõôáëéïý, áñôïóêåõÜ óìáôá êáé áñêåôÞ ñáêÞ ãéá êÝñáóìá, þóôå íá ãíùñßóåôå êáëýôåñá ôïí ôüðï ìáò. Óôï æåóôü ðåñéâÜëëïí ìáò ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå ôïí êáöÝ, ôï áíáøõêôéêü, ôï óÜíôïõéôò Þ ôï ðá ãùôü óáò, êáèþò êáé íá åîõðçñåôçèåßôå óå Ýíá óùñü øéëéêÜ åßäç. Ôï êéüóêé ôçò Êáôåñßíáò ÊñÜðç Óöáêßùí - ×áíéÜ Ôçë.: 6974 020753 Áíïé÷ôÜ üëç ìÝñá, êÜèå ìÝñá !

Óöáêéáíü ðáîéìÜäé ÓöáêéáíÝò ðßôôåò Êáëéôóïýíéá ÐáñáäïóéáêÜ ÂïõôÞìáôá. ÌïíáäéêÞ ãåýóç êáé ðïéüôçôá ËåõêÜ ¼ñç Ðáñáäïóéáêüò Öïýñíïò Áóêýöïõ Óöáêßùí Ôçë.: 28250 95230 Êéí.: 6977 467860

Sfakia crackers Sfakia pies Kalitsounia (Sweet Cheese Pastries) Traditional biscuits Unique taste and quality White mountains Traditional Oven Askyfos Sfakia Tel.: 28250 95230 Mob: 6977 467860

At the entrance of the beautiful and hospi table province of Sfakia, the beautiful basin of Krapi can be found as well as Katerina’s Kiosk. You will find all the traditional prod ucts: siglina (smoked pork), sausages (smoked), cheese pies, thyme honey, dairy products, olive oil, wine, raki with honey, mo lasses, herbs from the White Mountains, sweets, pastries and enough raki to treat in order to better know our place. In the warm environment you can enjoy coffee, soft drinks, sandwiches or ice cream, and find everyday use items. Katerina’s Kiosk Krapi - Sfakia Tel.: 6974 020753 Open all day, every day!


Ç ðÝôñá ôçò ìáäÜñáò êáé ç ôïðéêÞ áñ ÷éôåêôïíéêÞ, äçìéïýñãçóáí Ýíá áñìï íéêü óýíïëï ðñïóáñìïóìÝíï óôéò óýã÷ñïíåò áðáéôÞóåéò. Ç âßëëá ÃáëÜ ôåéá åßíáé êôéóìÝíç óôçí ðëáãéÜ, óôç óõíïéêßá Ãùíß ôïõ Áóêýöïõ Óöáêßùí. Ïé ðëáãéÝò ïé êáôáðñÜóéíåò, ï ðå ñßöçìïò êÜìðïò ôïõ Áóêýöïõ, óõí èÝôïõí ìéá õðÝñï÷ç åéêüíá ðïõ îåäé ðëþíåôáé ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ôïõ åðé óêÝðôç êáé ôïí åíôõðùóéÜæåé. Óôï åóùôåñéêü ôçò âßëëáò, êõñéáñ÷åß ôï îýëï êáé ç áðüëõôç áñìïíßá. Õðåñ ðëÞñçò åîïðëéóìüò, üëá ôá áíôéêåß ìåíá ðïõ êÜíïõí åýêïëç ôç äéáìïíÞ. Ôá äùìÜôéá åõñý÷ùñá ìå ðëïýóéï åîïðëéóìü, ìå äéáêñéôéêÞ ðïëõôÝëåéá, éêáíïðïéïýí êÜèå áðáßôçóç. Ï îåíþ íáò äéáèÝôåé ãéá ôïõò åíïßêïõò, ðëÞñç êïõæßíá óôï éóüãåéï. Áðïôåëåß éäáíé êü ôüðï ãéá åîüñìçóç óôç ×þñá Óöá êßùí, óôï Ëïõôñü, ôï ÖñáãêïêÜóôå ëï, ôï éððéêü êÝíôñï, ôï êõíçãåôéêü êÝíôñï ôçò ðåñéï÷Þò. Ôüðïò öïñôù ìÝíïò ìå ìíÞìåò, ôüðïò éäáíéêüò ãéá íá æåéò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Âßëëá ÃáëÜôåéá Áóêýöïõ Óöáêßùí - Óõíïéêßá Ãùíß Ôçë.: 6974 873408 - 28210 75411

The stone from the grassland and the local architecture created a harmonic set adjusted to the modern require ments. Villa Galatia is built on the hills, in the Goni residential area of Askyfos of Sfakia. The evergreen hills, the well known plain of Askyfos compose a great setting that is deployed before the eyes of the visitor and impresses him. Indoors, wood and the absolute har mony dominate. Complete equipment including all items that make accom modation easy. Rooms are spacious and fully equipped, and with their dis crete luxury satisfy all needs. Guest house has for the residents fully equipped kitchen on the ground floor. It is an ideal place to visit the Area of Sfakia, Loutro, Fragocastello, the horse riding center and the hunting center of the region. It is a place loaded with memories, a place that is ideal to live. You are all welcome. Villa Galatia Askyfos - Sfakia Goni residential area Tel.: 6974 873408 - 28210 75411


Ìå ôïí ôñüðï ðïõ ìáò äßäáîå ç ðáñÜäïóç, Üëåõñá ðïéüôç ôïò, óõíôáãÝò ðáìðÜëáéåò ôùí Óöáêéþí, ðáñáóêåõÜæïìå óôïí ðáñáäïóéáêü îõëüöïõñíï êáé ðñïóöÝñïìå óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò, ôá ìïíáäéêÜ ðñïúüíôá ðïõ öÝñïõí ôï üíï ìÜ ìáò. Êñçôéêü ðáîéìÜäé üëùí ôùí ôýðùí, ôï ðåñßöçìï ÷ù ñéÜôéêï øùìß ìå ðñïæýìé, ôéò ÓöáêéáíÝò ðßôåò, ôá êïõëïýñéá ãÜìïõ êáé ôá êáëïñßæéêá. Ôá ðñïúüíôá ìáò èá ôá âñåßôå óôï ðñáôÞñéï ìáò óôï Áóêýöïõ Óöáêßùí êáé óôá êáôáóôÞìáôá ÉÍÊÁ ôùí ×áíßùí êáé ÎáèÝñé, óôçí ïäü Áðïêï ñþíïõ 9. Ðñï ìçèåõôåßôå ôá êáé äùñßóôå ôá óôïõò ößëïõò óáò. Èá êïóìÞ óïõí ôï ôñáðÝæé êáé èá óáò èõìßæïõí ôéò ìïíáäéêÝò óôéãìÝò ôùí äéáêïðþí óáò ÊáðñÞò Ðáñáäïóéáêüò Îõëüöïõñíïò Ôçë.: 28250 95202 - Êéíçôü: 6946 680219 In our traditional oven with wood following the instructions of tradition and using high quality flour we cook ancient recipes of Sfakia and we offer unique products bearing our name to our visitors. All types of bread; the well known Farmer’s bread made with sourdough, Sfakia’s pies, gamokouloura (wedding bread loaves) and kalorizika (biscuits with almonds). You can find our products in our shop at Askyfos of Sfakia and in the INKA shops of Chania. Make supplies and give them to your friends. They shall varnish your table and they shall remind you of the unique moments of your vacations. Kapris Traditional woodoven Bakery Tel. 28250 95202 - Mobile: 6946 680219


Óôá ÓöáêéÜ ÊñÞôçò äçìéïõñãÞóáìå ãéá ôïõò êõíçãïýò, ìéá åëåã÷üìåíç êáé ðëÞ ñùò ïñãáíùìÝíç êõíçãåôéêÞ ðåñéï÷Þ óôï ïñïðÝäéï Áóêýöïõ ×áíßùí, óå õøü ìåôñï 800 ì. Åäþ ï êõíçãüò ìðïñåß íá æÞóåé áëçóìüíçôåò óêïðåõôéêÝò åìðåéñßåò, êõíçãþíôáò óå ÷þñïõò ìå åíáëëáãÝò ôïðßùí, ôï öáóéáíü, ôçí ðÝñ äéêá, ôï ïñôýêé. Ðáñï÷Ýò: • ÊõíÞãé öáóéáíïý, ðÝñäéêáò, ïñôõ êéïý • ÄéáìïíÞ óå åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï óáëÝ • ÓêïðåõôÞñéï skeet, sporting & ball trap • Åêðáßäåõóç óêýëùí ãéá ðôåñùôÜ èç ñÜìáôá êáé ëáãü • Ðþëçóç èçñáìÜôùí ãéá åìðëïõôéóìü • Ðþëçóç èçñáìÜôùí ãéá êáôáíÜëùóç • Ðþëçóç óêýëùí Îåíïäï÷åßï óêý ëùí ÄùñåÜí äéáìïíÞ óêýëùí ôùí ðåëáôþí ìáò • ÄùñåÜí ðáñï÷Þ óêýëïõ êáé üðëïõ óôïõò ðåëÜôåò ìáò • Ðþëçóç öõóéããßùí êáé ëïéðïý åîï ðëéóìïý Ôá óáëÝ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá áðü îý ëï êáé ðÝôñá, äÝíïõí áðüëõôá ìå ôï ðå ñéâÜëëïí êáé ðáñÝ÷ïõí Üíåôç äéáìïíÞ. ÊõíçãåôéêÞ êáé ÓêïðåõôéêÞ ðåñéï÷Þ Óöáêßùí ÊñÞôçò Áóêýöïõ Óöáêßùí - ×áíéÜ Ôçë.: 6977 444959 - 6946 696320 www.sfakia-hunting.com

We created for hunters a perfect orga nized Private Controlled Hunting area on the plateau of Askifos at Sfakia (800 m). Here hunters can live unforgettable hunting experiences, hunting pheas ant, partridge and quail in places with a variation of hunting scenery. We offer: • Pheasant, partridge, quail hunting • Accommodation in a specially con figured chalet • Shooting range skeet, sporting & ball trap • Dog training for winged chases and hare. • Selling prey for recreation • Selling prey for consumption • Selling dogs Dog hotel Free resi dence for our customer’s dogs. • Free offering of dog and gun to our clients • Selling of shotgun shells and other equipment. Chalets are made of wood and stone and they are perfectly combined with the environment offering great accom modation. Hunting and Shooting Area in Sfakia Crete Askyfos - Sfakia - Chania Tel.: +30 6977 444959 +30 6946 696320 www.sfakia-hunting.com


Ðåôñüêôéóôç, åíôõðùóéáêÞ, ìå õðÝñï÷ç èÝá, óáò ðñïóìÝíåé óôçí ÉóôïñéêÞ ºìâñï Óöáêßùí, äßðëá óôçí åßóïäï ôïõ îáêïõóôïý öá ñáããéïý, ç ÔáâÝñíá Êáëçíþñéóìá. ¢íåôïò ÷þñïò, ìå ðáñáäïóéá êÞ óöáêéáíÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ ,óáò ðåñéìÝíåé ìå ãåýóåéò. Áðïëáýóôå ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéü ëáäï êáé íôüðéåò ðñþôåò ýëåò. ÄïêéìÜóôå ôá ðåñßöçìá ôõñéÜ Óöáêßùí, ôï õðÝñï÷ï ôóéãáñéóôü, ôéò ÓöáêéáíÝò ðßôåò, ôï ÷ýìá êñáóß. Ôá Üíåôá äùìÜôéá ìå ôïí ðëÞñç åîïðëéóìü êáé ôç ìïíáäé êÞ èÝá, êáëýðôïõí Üñéóôá ôçí áíÜãêç äéáìïíÞò. Ç ÓöáêéáíÞ öé ëïîåíßá óõìðëçñþíåé ôéò Üñéóôåò åíôõðþóåéò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Êáëçíþñéóìá ÐáñáäïóéáêÞ ÔáâÝñíá - Åíïéêéáæüìåíá ÄùìÜôéá Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 6944 799859 - 28250 95253 Stone built, impressing, with a wonderful view Kalinorisma Tavern is waiting for you in the Historic Imvros of Sfakia, next to the en trance of the famous gorge. A comfortable place built with the tra ditional architecture of Sfakia is waiting for you full of tastes. Enjoy traditional meals made with pure olive oil and local raw materials. Taste the famous cheeses of Sfakia, the wonderful tsigariasto (stewed meat), pies from Sfakia and the bulk wine. Our comfortable rooms to let are fully equipped and they have unique view, covering all staying needs in the best pos sible way. The hospitality of Sfakia completes the best impressions. You are all welcome Kalinorisma Traditional Tavern - Rooms to let Contact number: 6944 799859 - 28250 95253


Ïé ÓöáêéáíÝò ìáäÜñåò ÌáêñéÜ áðü ôéò êáôïéêçìÝíåò ðåñéï÷Ýò, âñßóêïíôáé ïé ðéï üìïñöïé ôüðïé ôçò ÊñÞôçò. Óôï øçëüôåñï íüôéï ìéóü ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí, õðÜñ÷ïõí ãõìíÝò êùíéêÝò âïõíïêïñöÝò äßðëá-äßðëá, ðïõ êáôáëÞãïõí óå îåñÝò êïéëÜäåò. Óôï åóùôåñéêü ôïõò õðÜñ÷åé ìéá êõøÝëç ìå äïëßíåò. Ç ðåñéï÷Þ ìïéÜæåé åíôåëþò ãõìíÞ. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá üìùò åßíáé ãåìÜôç áðü öõôÜ ðïõ Ý÷ïõí ðñïóáñìïóèåß óôéò ôïðéêÝò óõíèÞêåò. Ïé åðéóôÞìïíåò, ïíïìÜæïõí áõôÞ ôçí ðåñéï÷Þ ïñåéíÞ Ýñçìï. Ëßãï ÷áìçëüôåñá áðü ôçí ïñåéíÞ Ýñçìï, óôï âüñåéï êïììÜôé ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí, óå õøüìåôñï 1950 ì., õðÜñ÷ïõí ïé ÓöáêéáíÝò ÌáäÜñåò, ôá èåñéíÜ âïóêïôüðéá ôùí Óöáêéáíþí. Óôßò áñ÷Ýò ôïõ Êáëïêáéñéïý ðïõ ôá ðåäéíÜ âïóêïôüðéá Ý÷ïõí åîáíôëçèåß, ôá êïðÜäéá âñßóêïõí ðëïýóéá ôñïöÞ. Ç ÌáäÜñá áíÞêåé óå ðïëëïýò éäéïêôÞôåò - ü÷é óôï êñÜôïò - ðïõ ôç íïéêéÜæïõí óå Üëëïõò. Ïé ÌáäÜñåò ðÞñáí ôï üíïìá ôïõò áðü ôï áñ÷áéïåëëçíéêü ìáäáñüò ðïõ óçìáßíåé ãõìíüò. Ôá ìçôÜôá óôéò ÌáäÜñåò, áðïôåëïýíôáé áðü êïýìïõò, ðÝôñéíá êôßóìáôá áðü ðÝôñá, ôéò êïýñôåò (ìáíôñéÜ), ãéá ôá ðñüâáôá êáé ðåñéâüëïõò. Êýñéá äñáóôçñéüôçôá ôùí âïóêþí, åßíáé ç ðáñáãùãÞ ôçò ðåñßöçìçò ÓöáêéáíÞò ãñáâéÝñáò, ôïõ êáëý-

ôåñïõ êñçôéêïý ðñüâåéïõ ôõñéïý. Ç õðåñï÷Þ óôçñßæåôáé óôçí ôñïöÞ ôùí ðñïâÜôùí ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôçí ðåñßöçìç ìáëïôÞñá êáé âïëâïýò, êáèþò êáé óôïí ôñüðï ùñßìáíóçò. Ôï ôõñß ùñéìÜæåé óå âáèéÝò áóâåóôïëéèéêÝò ó÷éóìÝò, üðïõ õðÜñ÷åé ÷éüíé áêüìç êáé ôï Êáëïêáßñé Þ óå ðÝôñéíïõò Êïýìïõò, óå ðïëý ÷áìçëÞ èåñìïêñáóßá. ¼ôáí óõãêåíôñùèåß ðïëý ôõñß, ìåôáöÝñåôáé óôçí Áíþðïëç. Ïé Ìáäáñßôåò, åßíáé ïé Üíèñùðïé ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé åäþ. Æïõí óå ðåñéâÜëëïí üðïõ ç ïìïñöéÜ êüâåé ôçí áíÜóá. Óå åãêáôáóôÜóåéò ðñùôüãïíåò, ðïõ äéáôçñïýíôáé ïé ßäéåò åðß áéþíåò, ðáñÜãïõí ôï èçóáõñü ðïõ ïíïìÜæåôáé óöáêéáíÞ ãñáâéÝñá. Ç ìáëïôÞñá åßíáé åíäçìéêü öõôü ôçò ÊñÞôçò ðïõ áðïôåëïýóå áíÝêáèåí ôï êáôåîï÷Þí èåñáðåõôéêü ñüöçìá ôùí êáôïßêùí ôçò. Öõôñþíåé óå õøüìåôñï 900 ì., óôïí Øçëïñåßôç êáé ôá ËåõêÜ ¼ñç. Ç óýã÷ñïíç åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá áðïêÜëõøå ôçí ðáñïõóßá óôï öõôü êáé óôï áöÝøçìÜ ôïõ ðïéêßëåò öáñìáêïäõíáìéêÝò äñÜóåéò, äéÝãåñóç ôçò êáñäéÜò, åëÜôôùóç ôçò ðßåóçò êáé ôüíùóç ôùí ôñé÷ïåéäþí áããåßùí. Óôï áéèÝñéï Ýëáéï ôçò, Ý÷ïõí áðïìïíùèåß 38 ïõóßåò ìå áíôéìéêñïâéáêÝò éäéüôçôåò.


Íá áíáêáëýøù … • Ôá ÃëõêÜ ÍåñÜ: Ç ðñüóâáóç ãßíåôáé ìå ôá ðüäéá Þ ìå êáñáâÜêé ðïõ öåýãåé áðü ôç ×þñá Óöáêßùí. Áí ðÜìå ðåæÞ, ðåñðáôþíôáò ôï äñüìï ôçò Áíþðïëçò, èá âñïýìå ôï óÞìá ôïõ äéåèíïýò ìïíïðáôéïý Å4 êáé ôï ìïíïðÜôé ðïõ öåýãåé êáôçöïñéêÜ óôá âñÜ÷éá. Óôï âÜèïò, öáßíåôáé ç ðáñáëßá ðïõ ðÞñå ôï üíïìá ôçò áðü ôï ðüóéìï íåñü ðïõ áíáâëýæåé áí óêÜøïìå ëßãï ôçí Üììï. • Ôá ÌÜñìáñá: ÕðÝñï÷ïò êüëðïò äõôéêÜ ôçò ðáñáëßáò ôïõ Ëýêïõ ðïõ Ý÷åé ðñüóâáóç ìüíï áðü ôç èÜëáóóá. Åêåß êáôáëÞãåé ôï öáñÜããé ôçò ÁñÜäáéíáò. Óôá íüôéá ôïõ íïìïý õðÜñ÷ïõí êáôáðëçêôéêÝò ðáñáëßåò ðïõ åßíáé ðñïóéôÝò ìüíï áðü ôç èÜëáóóá. Óýìöùíá ìå ôï ìýèï, ó’ áõôÝò ãåííÞèçêå ï Ýñùôáò ôïõ èåïý Áðüëëùíá ìå ôç íýìöç Áêáêáëëßäá. • ÓðçëéÝò áðü ÌÜñìáñï: Èá ôéò âñïýìå ìåôÜ ôïí êüëðï ôçò Áãßáò ÑïõìÝëçò. Åßíáé ìéêñÝò ðáñáëßåò ìå øéëÜ

âüôóáëá êáé ãêñåìïýò êáôÜöõôïõò áðü ðåýêá. Åäþ õðÜñ÷åé ôï ìïíáäéêü äéþñïöï óðÞëáéï. • Êáëüãåñïò: ÐáíÝìïñöç ðáñáëßá ðïõ Ý÷åé ðÜñåé ôï üíïìÜ ôçò áðü ìéá îÝñá. Óôç ìéá Üêñç ôçò Ý÷åé ìéá óðçëéÜ ìå äýï ïñüöïõò ãéá ðñïóôáóßá êáé äéáíõêôÝñåõóç. • ÔñõðçôÞ: Âñßóêåôáé åêåß üðïõ ôï öáñÜããé ôçò ÔñõðçôÞò óõíáíôÜ ôï Ëéâõêü. Åäþ õðÞñ÷å ç áñ÷áßá ðüëç Ðïéêéëáóüò ìå ôï ìåãÜëï öõóéêü ëéìÜíé, ôï ïðïßï óÞìåñá Ý÷åé ãßíåé îÝñá ìå áðßèáíïõò ó÷çìáôéóìïýò. • Äþìáôá: Óå ôïýôç ôçí ðáñáëßá êáôáëÞãåé ôï öáñÜããé ôïõ ÊëÜäïõ êáé ôï íåñü Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé Ýíá õðÝñï÷ï öõóéêü ìíçìåßï. Ôï üíïìÜ ôçò ðÞñå áðü ôç äéÜôáîç ôùí ðåôñùìÜôùí ðïõ èõìßæïõí óôÝãåò, äþìáôá. Ïé ðÝôñåò ðïõ Ýñ÷ïíôáé áðü ôï öáñÜããé, ï áÝíáïò êõìáôéóìüò ôçò èÜëáóóáò, äçìéïýñãçóáí ìéá åíôõðùóéáêÞ åéêüíá.


Óôá ÓöáêéÜ ôçò ÊñÞôçò, åêåß üðïõ ïé èñýëïé óìßãïõí ìå ôçí éóôïñßá êáé ç ðÝôñá áðïôåëåß êõñßáñ÷ï óôïé ÷åßï äüìçóçò êáé õëéêü äçìéïõñãßáò, ïé ðåôñüêôéóôåò âßëëåò, óáò êáëùóïñßæïõí. Óå êáôáðñÜóéíï ôïðßï, äýï ðáñáäïóéáêÝò âßëëåò, ìå áñ÷éôåêôïíéêÞ öéëéêÞ ðñïò ôï ôïðßï, óôåãÜæïõí åóÜò êáé ôïõò ößëïõò Þ ôçí ïéêïãÝíåéÜ óáò êáé óáò õðüó÷ïíôáé ìïíáäéêÝò äéáêïðÝò. Ç êÜèå ìßá äéáèÝôåé éóüãåéï ÷þñï 90 ô.ì. ï ïðïßïò ðåñéëáìâÜíåé óáëüíé, ôæÜêé, êáíáðÝ ðïõ ãß íåôáé êñåâÜôé äéðëü, ðëÞñùò åîïðëéóìÝíç êïõæßíá êáé ëïõôñü ìå íôïõò. Ï üñïöïò äéáèÝôåé õðíïäùìÜ ôéï ìå äéðëü êñåâÜôé, ìðáëêüíé ìå èÝá óôï ìðëå ôçò èÜëáóóáò, õðíïäùìÜôéï ìå ôñßá ìïíÜ êñåâÜôéá, ðáé äéêÞ êïýíéá ôïõáëÝôá ìå íôïõæéÝñá êáé ðëõíôÞñéï ñïý÷ùí. Óôïí êÞðï, ç ðéóßíá êáé ôï ìðÜñìðåêéïõ, åßíáé óôç äéÜèåóç ôùí åðéóêåðôþí. ÏÉ âßëëåò âñß óêïíôáé óôï ïìïñöüôåñï ìÝñïò ôùí Óöáêéþí êáé á ðïôåëïýí éäáíéêü ôüðï åîüñìçóçò óôá ìïíïðÜôéá êáé ôá ÷ùñéÜ ôçò ðáíÝìïñöçò ðåñéï÷Þò

In Sfakia of Crete, at the point where legends meet history and stone is the dominating construction ele ment and creation material, stone built villas welcome you. In an evergreen place, two traditional villas, made with scenery friendly architecture, they accommodate you and your friends or your family and they promise unique vacations. Each one has a ground area of 90 sq.m. including a living room, fire place, a twin bed sofa, and a fully equipped kitchen and bathroom with douche. On the first floor there is a bedroom with a twin bed, a balcony with view at the blue sea, a bed room with three single beds, a cradle and a bath room with a douche and washing machine. In the garden, swimming pool and barbecue are available to the visitors. Villas are at the most beautiful place of Sfakia and they are the ideal place to dash to the paths and the villages of the very beautiful area.

ÐÝôñéíåò Âßëëåò - Åíïéêéáæüìåíåò êáôïéêßåò ÓöáêéÜ ÊñÞôçò Ôçë.: 28250 91196 ÊéíçôÜ: 6906 418928 - 6904 118928 - 6986 289512 - 6973 983401 (åéäéêÝò ôéìÝò êáôüðéí åðéêïéíùíßáò óôï ôåëåõôáßï ôçëÝöùíï)

Petrines Villes - Houses to Rent Sfakia - Crete Tel.: 28250 91196 Mobiles: 6906 418928 - 6904 118928 - 6986 289512 - 6973 983401 (special prices if you communicate with the last telephone number)


Ðëïýóéï ðñùéíü, ðáñáäï óéáêÞ êñçôéêÞ êïõæßíá ìå áãíü åëáéüëáäï, øçôÜ ôçò þñáò, êáöÝ, ðïôü, äßðëá óôï ÖñáãêïêÜóôåëï, ðÜíù óôçí ðáíÝìïñöç ðáñáëßá ôïõ Ëéâõêïý.

Rich breakfast, traditional Cretan cuisine with pure olive oil, grilled meat, coffees, drinks, next to Fragocastello, on the most beautiful beach of the Libyan Sea.

Fata Morgana ÊáöÝ - ÔáâÝñíá ÖñáãêïêÜóôåëï Óöáêßùí Ôçë.: 28250 92074

Fata Morgana Cafe Tavern Fragocastello - Sfakia Tel.: 28250 92074

ÕðÝñï÷ï óõãêñüôçìá åíïé êéáæïìÝíùí äùìáôßùí êáé äéáìåñéóìÜôùí óôá ÓöáêéÜ. Ìå ðëÞñç åîïðëéóìü, áðï ôåëïýí éäáíéêü ôüðï äéáìï íÞò óôçí ðéï üìïñöç ðåñéï ÷Þ ôçò ÊñÞôçò. Äßðëá óôï ÖñáãêïêÜóôåëï, ìå ðéóßíá êáé ðëÞñç åîïðëéóìü, óáò êáëïýí ãéá åîïñìÞóåéò óå ðåñéï÷Þ ìïíáäéêïý êÜë ëïõò. captain Ôom Ôçë.: 28250 92000 Êéíçôü: 6973 055547 www.captaintom.gr

A wonderful complex of rooms and apartments to let in Sfakia. They are fully equipped and they are an ideal place to live in the most beautiful area of Crete. Nextto Fragocastello, with a swimming pool and being fully equipped, they invite you to dash in an area of unique beauty. Captain Ôom Tel.: +30 28250 92000 Mobile: +30 6973 055547 www.captaintom.gr


Âñßóêåôáé óôïí ïäéêü Üîïíá ×áíßùí ÊéóóÜìïõ. ÕðÜñ÷åé ôáêôéêÞ óõãêïéíùíßá êáé Üñéóôç ðñüóâáóç óôçí ðüëç ôùí ×áíßùí êáèþò êáé ôá êÝíôñá äéáóêÝäáóçò ôçò ðåñéï÷Þò. Óôï îåíïäï÷åßï, õðÜñ÷ïõí 24 äßêëéíá äùìÜôéá êáé 24 äéáìåñß óìáôá (studios) äýï äùìáôßùí (êñåâáôïêÜìáñá ìå ìðÜíéï êáé óáëüíé), üëá åîïðëéóìÝíá ìå ôá ðéï óýã÷ñïíåò áíÝóåéò. ÄéáèÝôïõí ðïëõêïõæéíÜêéá, åöïäéáóìÝíá ìå øõãåßï, çëåêôñé êÝò åóôßåò êáé óêåýç ìáãåéñÝìáôïò, air condition, ôçëåüñá óç, mini safe, ìðÜíéï ìå íôïõò êáé áðëü÷ùñåò âåñÜíôåò ìå èÝá ôï ãáëÜæéï Êñçôéêü ÐÝëáãïò Þ ôçí ðéóßíá. Óôï êÝíôñï ôïõ îåíïäï÷åéáêïý óõãêñïôÞìáôïò, ìéá ìåãÜëç, õðÝñï÷ç, ðéóßíá êáé ìéá ìéêñüôåñç, äßðëá ôçò, äñïóßæïõí ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò, ôéò êáõôÝò êáëïêáéñéíÝò ìÝñåò êáé ôïõò êñáôïýí êïíôÜ ôïõò, ùò áñãÜ ôï âñÜäõ, óôï áôìïóöáéñéêü pool bar, üðïõ ëáìâÜíïõí ÷þñá äéÜöïñá events (ðÜñôõ, âñáäéÝò ìå jazz, latin Þ rock ìïõóéêÞ Þ ìå êñçôéêÝò ìáíôéíÜäåò êáé ðïëý ÷ïñü). Ôï îåíïäï÷åßï, áðïôåëåß éäáíéêü ôüðï ãéá äéáìïíÞ êáé åîïñìÞóåéò óôéò ðáñáëßåò êáé ôá ìíçìåßá ôïõ íïìïý. Ç Üñéóôç öéëïîåíßá óõìðëçñþíåé ôéò Üñéóôåò åíôõðþóåéò. Ôï îåíïäï÷åßï ëåéôïõñãåß áðü Áðñßëéï Ýùò ÍïÝìâñéï.

It is on the road Chania Kissamos. Buses pass frequently and there is a perfect access to the city of Chania and also to the night clubs of the area. The hotel has 24 double rooms and 24 two room studios (bedroom with bathroom and living room) equipped with the most modern com forts. They have multi kitchens, they are equipped with fridge, electric kitchen and culinary equipment, air condi tion, TV, mini safe, bathroom with douche and big balco nies looking at the blue Cretan Sea or at the pool. In the center of the hotel complex, there is a large great pool and a smaller one next to it offer coolness to its young or older visitors during the hot summer days and they keep them next to them up until late in the night by the atmospheric pool bar, where various events take place (parties, jazz, latin or rock nights or theme nights with Cretan couplets and a lot of dancing). The hotel is an ideal place to stay and dash to the beaches and the monuments of the pre fecture. The excellent hospitality completes the best im pressions. The hotel runs from April to November

Porto Kalamaki Îåíïäï÷åßï - Äéáìåñßóìáôá ÊáëáìÜêé, ×áíéÜ, ÊñÞôç Ôçë: +30 28210 32990, +30 28210 32990 +30 28210 31035, +30 28210 31035 Fax: +30 28210 32447 Êéíçôü: +30 6972 308108 - +30 6974 630351 E-mail: info@porto-kalamaki.gr www.porto-kalamaki.gr

Porto Kalamaki Hotel - Studios Kalamaki, Chania, Crete Tel.: +30 28210 32990, +30 28210 32990, +30 28210 31035, +30 28210 31035 Fax: +30 28210 32447 Mobile: +30 6972 308108 - +30 6974 630351 E-mail: info@porto-kalamaki.gr www.porto-kalamaki.gr


Óôïí ÊÜôù Óôáëü, óôï 7ï ÷éëéüìåôñï ôçò ÐáëéÜò Å.Ï ×áíßùí ÊéóóÜìïõ, óáò ðñïóìÝíåé ç ¼áóç. ×ñþìá êáé öùò, Üíåóç êáé ãåýóç êáé ïéêïãåíåéáêÞ ðáñÜäïóç. Ìå åðéëåãìÝíåò ðñþôåò ý ëåò, ÷áíéþôéêåò óõíôáãÝò öõëáãìÝíåò ìå ìåñÜêé, ç ïéêïäÝóðïéíá ðáñáóêåõÜæåé ôá ìïíáäéêÜ öáãçôÜ ðïõ ðñïóöÝñåé óôïõò åðé óêÝðôåò ôçò. ÖáãçôÜ ðåíôáíüóôéìá, ìå áãíü ëéüëáäï. ÄïêéìÜ óôå ôçí ðåñßöçìç êñåáôüôïõñôá, ôï áñíß öñéêáóÝ, ôï áñíÜêé óôáìíáãêÜèé, ôá êáëéôóïýíéá ìå ÷üñôá Þ ôõñïìÜëáìá. Áñ÷ßóôå ôç ìÝñá óáò ìå ôï ðëïýóéï ðñùéíü êáé óõíå÷ßóôå ìå ôï ãåýìá Þ ôï äåßðíï. Ôï êáëü êñáóß, ç ÷áíéþôéêç öéëïîåíßá, èá óõìðëçñþ óåé ôéò õðÝñï÷åò ãåýóåéò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ¼áóç ÔáâÝñíá - Åóôéáôüñéï ÊÜôù Óôáëüò - 7ï ÷ëì ðáëéÜ Å.Ï. ×áíßùí-ÊéóóÜìïõ Ôçë.: 28210 60050 In Kato Stalos, at the 7th kilometer of the Old N.R. of Chania Kissamos, Oassis is waiting for you. Color and light, comfort and taste and family tradition. Using selected raw materials for reci pes from Chania kept with love, our hostess prepares the unique foods that are offered to the visitors. Very delicious dishes made with pure olive oil. Taste the great meat pie, lamb fricasee, lamb cooked with stamnagathi (spiny chicory), kalitsounia (sweet cheese pastries) with vegetables or tyromalama cheese. Start your day with our rich breakfast and go on with your meals or dinners. The good wine and the hospitality of Chania shall com plete the great tastes. You are all welcome. Oassi Tavern - Restaurant Kato Stalos - 7th km old N.R. of Chania-Kissamos Tel.: +30 28210 60050


Ôá ãáëÜæéï ôçò èÜëáóóáò, ç èÝá ôïõ íçóéïý ôùí Áãßùí Èåïäþñùí, ôï êáöÝ, ôï ðñùéíü, ôï õðÝñï÷ï öáãçôü, ôï ïéêïãåíåéáêü óÝñâéò, áðïëáìâÜíåé ï åðéóêÝðôçò óôï Åóôéáôüñéï Êõáíü, óôçí ðëáæ ôïõ ÐëáôáíéÜ. ÌáãåõôéêÝò åéêüíåò, õðÝñï÷åò ãåýóåéò, ìïíáäéêüò ôü ðïò. Êáëþò íá Ýñèåôå.

At Platania beach, in KYANO Res taurant, visitors enjoy the sea blue, the view at the island of Agii Theodori, your coffee, your break fast, the great meals and the fam ily service. There are enchanting pictures, great tastes, a unique place. You are all welcome. KYANO Cafe - Restaurant Platanias Beach Tel.: 28210 60057


Âñßóêåôáé óôï ÃåñÜíé ×áíßùí, äßðëá óôçí Å.Ï. ×áíßùí ÊéóóÜìïõ. Äéá èÝôåé äéáìåñßóìáôá ìå äýï õðíïäùìÜôéá êáé êáèéóôéêü, êáèþò êáé ðëÞ ñùò åîïðëéóìÝíç êïõæßíá. ÄéáèÝôåé åðßóçò äùìÜôéá ìïíü÷ùñá ìå êïõ æßíá, êáèþò êáé 11 áðëÜ äùìÜôéá, ìå ðëÞñç åîïðëéóìü ÷ùñßò êïõæßíá. ¼ëá ôá äùìÜôéá, äéáèÝôïõí ôçëåüñáóç, êëéìáôéóìü, ìðáëêüíéá ìå èÝá ôç èÜëáóóá êáé áóýñìáôï ßíôåñíåô äùñåÜí. Áðïëáýóôå ôçí äñïóéÜ ôçò ðéóßíáò, ôï ðïôü, ôï snack óôï ìðáñ, ôçí ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá. To óõãêñüôçìá áðÝ÷åé ðåñßðïõ 250 ì. áðü ôçí ðáñáëßá Ãåñáíßïõ. Ôï îåíïäï÷åßï áðïôåëåß éäáíéêü ôüðï ãéá åîïñìÞóåéò óôçí ðüëç ôùí ×áíß ùí, óôá ìïíáóôÞñéá, óôá õðÝñï÷á ìíçìåßá ôçò ðåñéï÷Þò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ¸ëåíá Îåíïäï÷åßï Ôçë.: 28210 61060 - 61223 Êéíçôü: 6973 774820 It is situated in Gerani of Chania, by the National Road Chania Kissamos. It has studios with two bedrooms, a living room and a fully equipped kitchen as well. It has as well one room studios with a kitchen and also 11 fully equipped rooms without kitchen. All rooms are fully equipped with TV, air condition, balconies with sea view and free wireless internet. Enjoy the coolness of the pool with your drinks and snacks in the bar offered with warm service. The complex is at a distance of about 250 meters from the Geranio beach. The hotel is an ideal place to dash to the town of Chania, the monasteries and the great monuments of the area. You are all welcome. Hotel Elena Tel.: +30 28210 61060 - 61223 Mobile: +30 6973 774820


×áíéÜ - ÊïëõìðÜñé

Ðáñáëßá ÐëáôáíéÜ - Platanias beach

ÌåôÜ ôç ãÝöõñá Êëáäéóóïý, áñ÷ßæåé ç âüñåéá ðáñáëéáêÞ áñôçñßá ôïõ íïìïý ðïõ öôÜíåé ìÝ÷ñé ôï ÊïëõìâÜñé. Åßíáé ç ðëÝïí áíáðôõãìÝíç ôïõñéóôéêÜ êáé ìéá áðü ôéò ïìïñöüôåñåò üëçò ôçò ÊñÞôçò. Ðáñáëßåò ðáíÝìïñöåò, äåîéÜ ìå ôï íçóß ôùí Áãßùí Èåïäþñùí, áêïßìçôï öýëáêá-Üããåëï áðü ôç ìåñéÜ ôçò èÜëáóóáò. Ìéêñïß ëüöïé, ðáíÝìïñöïé, óçìáíôéêÜ ìíçìåßá áñéóôåñÜ, óõìðëçñþíïõí ôçí åéêüíá. Óå ôïýôç ôç óôåíÞ ëùñßäá ãçò, Ýãéíáí ïé öïíéêüôåñåò óõìðëïêÝò êáôÜ ôç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò. Ôá ìíçìåßá ôùí ðåóüíôùí, ï ðüíïò êáé ïé ìíÞìåò ôùí åêôåëåóèÝíôùí êñáôïýí áêüìç æùíôáíü ôïí ðüíï êáé ôç ìíÞìç ôçò ôéôáíïìá÷ßáò áõôÞò. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá õðÜñ÷åé ïñãéþäçò ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç. Ðáñáëßåò ðáíÝìïñöåò, îåíïäï÷åßá êáé ôáâÝñíåò, ôïõñéóôéêÜ êáôáóôÞìáôá ðñïóöÝñïõí óôïí åðéóêÝðôç åðéëïãÝò

êÜèå ìïñöÞò. Áðü ôï ÌÜç ìÝ÷ñé êáé ôïí Ïêôþâñç, Ýíá ìùóáúêü ëáþí êáôáêëýæåé ôçí ðåñéï÷Þ. ¢íèñùðïé áðü üëç ôç ãç óõíáíôþíôáé åäþ êáé áðïëáìâÜíïõí ôéò ïìïñöéÝò ôïõ ôüðïõ êáé ôç öéëïîåíßá ôùí áíèñþðùí ôïõ. Ç ×ñõóÞ ÁêôÞ, ç ÁêôÞ ôùí Áãßùí Áðïóôüëùí, Ôï ÊáëáìÜêé, ôïõ ÐëáôáíéÜ, ôçò Áãßáò Ìáñßíáò, äéáäÝ÷ïíôáé ç ìéá ôçí Üëëç. ÅîáéñåôéêÜ êëáìð, ðáñáëéáêÝò êáöåôÝñéåò, åóôéáôüñéá ðïõ ëïýæïíôáé áðü ôç ìõñùäéÜ ôçò èÜëáóóáò, éêáíïðïéïýí êÜèå áíÜãêç ãéá äéáóêÝäáóç. Áîßæåé íá åðéóêåöèïýìå ôá ìíçìåßá ôçò ðåñéï÷Þò. Ôï ìíçìåßï ôùí ðåóüíôùí óôï êÝíôñï ôïõ ÃáëáôÜ. Ôï áíáêïéíùèÝí ôùí Ãåñìáíþí áíÝöåñå: «ÔìÞìá áëåîéðôùôéóôþí ìáò ìåôÜ áðü óêëçñïýò áãþíåò êáôÝëáâáí óÞìåñïí ïñéóôéêþò ôï ÷ùñßïí ÃáëáôÜò. Ôïýôï åß÷å êáôáëçöèåß ôñéò

×áíéÜ 189


ç íçóßäá ¢ãéïò Èåïäþñïò Aghios Theodoros islet

õðü ôùí óôñáôåõìÜôùí ìáò êáé ôñéò áíåêáôåëÞöèç áðü ôïõò å÷èñïýò». Ïé ãýñù ëüöïé èá äéçãïýíôáé óôïõò áéþíåò ôçí áõôïèõóßá ôùí Êñçôþí, ôùí Íåïæçëáíäþí, ôùí Áõóôñáëþí, ôùí Êõðñßùí êáé ¢ããëùí áëëÜ êáé ôï ðåßóìá ôïõ êáôáêôçôÞ Ãåñìáíïý. Áðü ôá üñéá ôçò ÍÝáò Êõäùíßáò, áðü ôïí ÊÜôù Óôáëü, áñ÷ßæåé ç Áãßá Ìáñßíá. ÐáíÝìïñöç ç ðáñáëßá, «ÊÜëëéóôïò áéãéáëüò», óçìåéþíåé ï ÄÜðåñ, óôçí ðåñéÞãçóÞ ôïõ ôï 1836. ÁðÝíáíôé áðü ôçí Áãßá Ìáñßíá áíáðáýåôáé íù÷åëéêÜ ç íçóßäá ôùí Áãßùí Èåïäþñùí, «ôá Èïäùñïý». Ôïýôç ç âñá÷þäçò íçóßäá Ý÷åé ðåñßìåôñï 3800 ì. êáé ýøïò 185 ì. Áêïßôéï ôçí åßðáí ïé áñ÷áßïé, åðåéäÞ Þôáí áêáôïßêçôç. Èïäùñïý Þ Áã. Èåüäùñïé ôçí ëÝíå ïé íôüðéïé. Óôá áñ÷áßá ÷ñüíéá Þôáí ôï èåñéü óôï áíïé÷ôü ðÝëáãïò, ðïõ Þèåëå íá êáôáâñï÷èßóåé ÷ùñéÜ êáé áíèñþðïõò. Óôá ×ñéóôéáíéêÜ ÷ñüíéá åßíáé ôï Üãñéï èåñéü ðïõ Ýñ÷åôáé íá êáôá-

óðáñÜîåé ôïõò áíèñþðïõò êáé óþæïíôáé ÷Üñéò óôç ×Üñç ôçò Áãßáò Ìáñßíáò. ÊáôÜ ôç âåíåôïêñáôßá, ç Âåíåôßá ìå ôïõò åäþ åêðñïóþðïõò ôçò, áðïöÜóéóå íá ï÷õñþóåé ôï íçóß. Ôá Ýñãá Üñ÷éóáí ôï ÌÜñôç ôïõ 1574 êáé êñÜôçóáí 9 ÷ñüíéá, 3 ìÞíåò êáé 16 ìÝñåò. Áñãüôåñá êáôåëÞöèç áðü ôïõò Ôïýñêïõò êáé Ýãéíå ÷åéìáäéü. ÓÞìåñá åßíáé åêôñïöåßï áéãÜãñùí ðïõ êéíäõíåýïõí ìå áöáíéóìü. Óôï åêêëçóÜêé ôïõ íçóéïý, óôéò 8 Éïõíßïõ, ðïëýò êüóìïò åðéóêÝðôåôáé ôï íçóß êáé ÷áßñåôáé ôç öýóç êáé ôéò áðÝíáíôé ðáñáëßåò. Âñéóêüìáóôå óôïí ÐëáôáíéÜ ìå ôçí õðÝñï÷ç ðáñáëßá, ôá îåíïäï÷åßá, ôá êáôáóôÞìáôá. ÌåôÜ ôï ÃåñÜíé áêïëïõèåß ôï ÌÜëåìå. Åäþ, ç éóôïñéêÞ ìíÞìç óôáìáôÜ óôéò 20 ÌáÀïõ 1941, çìÝñá ðïõ óå ôïýôï ôï ÷þñï Ýðåóáí 3000 Ãåñìáíïß áëåîéðôùôéóôÝò:“Óôï ÌÜëåìå, óôïí ÐëáôáíéÜ, óô’ Áëéêéáíïý áñìåíßæïõí ÷éëéÜäåò áëåîßðôùôá, ôïí ïõñáíü ãåìßæïõí….” Óå ôïýôï êáé ôïõò ãýñù ÷þñïõò, Ýãéíáí ïé öïíéêüôåñåò ìÜ÷åò ôïõ ãåñìáíéêïý ðïëÝìïõ. ×éëéÜäåò íôüðéïé õðïäÝ÷ôçêáí ôïõò ðÜíïðëïõò Ãåñìáíïýò ìå õðïôõðþäç åîïðëéóìü êáé ðïëý èÜññïò. Ï ðüëåìïò, óå ôïýôç ôçí ðåñéï÷Þ, Üöçóå íåêñïýò, êáôáóôñïöÝò, ðüíï. Ìå ôç ëÞîç ôïõ ðïëÝìïõ, ôï ÌÜëåìå, Ýãéíå ðåäßï âïëÞò ôçò áåñïðïñßáò. Óöñáãßóôçêå óôïõò áéþíåò óáí ìÝñïò ôçò éóôïñßáò êáé ôïõ èñýëïõ. Èëéâåñü áðïìåéíÜ-


ñé ôùí ìá÷þí, ôñáãéêü ìíçìåßï áßìáôïò, ôï Ãåñìáíéêü íåêñïôáöåßï áíáðáýåé ôïõò Üñåéïõò êáôáêôçôÝò ðïõ Ýìåéíáí ãéá ðÜíôá åäþ. 2465 Ãåñìáíïß èáììÝíïé, èá èõìßæïõí ôïí ðáñáëïãéóìü ôïõ ðïëÝìïõ. 20 ðåñßðïõ ÷éëéüìåôñá áðü ôá ×áíéÜ, ìáò õðïäÝ÷åôáé ï Ôáõñùíßôçò. Åäþ Ýãéíáí öïíéêÝò ìÜ÷åò ìå ôá ãåñìáíéêÜ óôñáôåýìáôá. Äßðëá, ÷ôéóìÝíï óôçí ðëáãéÜ, ôï ÐïëåìÜñ÷é, Ýãéíå ôüðïò åêôÝëåóçò ðáôñéùôþí áðü ôïõò Ãåñìáíïýò. Óôï äñüìï, ï åðéóêÝðôçò óõíáíôÜ ôá ÊáìéóéáíÜ, ôá ÑáðáíéáíÜ, ôï Óêïõôåëþíá, ôá ÌéíùèéáíÜ. Âñßóêïíôáé óå ðïëý ìéêñÞ áðüóôáóç ìåôáîý ôïõò. Ç ôïõñéóôéêÞ õðïäïìÞ åäþ åßíáé óçìáíôéêÞ. Ôá Þèç êáé ôá Ýèéìá ôçò ðåñéï÷Þò, äéáôçñïýíôáé óå ðïëý ìåãÜëï âáèìü. Ôá ãëÝíôéá óôá ðáíçãýñéá, ôá Êéóóáìßôéêá âéïëéÜ óáò êáëïýí íå ãßíåôå Ýíá ìå ôïõò íôüðéïõò, íá íéþóåôå ôç ìáãåßá ôçò ðáñÜäïóçò. Ôï ðáñáèáëÜóóéï ÷ùñéü ÊïëõìðÜñé, åðüìåíïò óôáèìüò, ôï óõíáíôÜìå óå áðüóôáóç 24 ÷ëì. äõôéêÜ áðü ôá ×áíéÜ. Ç ôïõñéóôéêÞ õðïäïìÞ ôïõ åßíáé áñêåôÜ êáëÞ êáé êÜèå ÷ñüíï áíáðôýóóåôáé êáé åîåëßóóåôáé. Ï åðéóêÝðôçò ôçò ðåñéï÷Þò ìðïñåß íá åðéëÝîåé íá ìåßíåé óå îåíïäï÷åßï Þ åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá. Íá ãåõìáôßóåé óå ôáâÝñíåò êáé ðáñáäïóéáêÜ ïõæåñß, áðïëáìâÜíïíôáò ôçí êñçôéêÞ êïõæßíá. Ôï ÊïëõìðÜñé äéáêñßíåôáé ãéá ôçí ðáíÝìïñöç ðáñáëßá ôïõ. ÊáèáñÜ íåñÜ êáé áðÝñáíôç ÷ñõóáöÝíéá áììïõäéÜ óõíèÝôïõí Ýíá ðáíÝìïñöï óêçíéêü. Óôç âüñåéá ðëåõñÜ ôïõ ÷ùñéïý, âñßóêåôáé ôï ìïíáóôÞñé ôçò ÃùíéÜò Þ óýìöùíá ìå ôçí åðßóçìç ïíïìáóßá ôïõ, ç ÓôáõñïðçãéáêÞ ÌïíÞ ôçò ÏäçãÞôñéáò, ôï ïðïßï éäñýèçêå ôï 1618. ÄéáèÝôåé ìéá áîéüëïãç óõëëïãÞ ìåôáâõ-

æáíôéíþí åéêüíùí êáé Üëëá èñçóêåõôéêÜ êåéìÞëéá. Áðü ôï ÊïëõìðÜñé ìðïñåßôå íá åðéóêåöèåßôå ìå êáÀêé ôç ÷åñóïíÞóïõ Ñïäïðïý êáé íá äåßôå ôá åñåßðéá ôçò áñ÷áßáò ðüëçò Äßêôõíá, êáèþò êáé ôï íáü ôçò ÈåÜò ÁñôÝìéäïò ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé ôïí 2ï áéþíá ð.×. Óå ýøùìá ìå õðÝñï÷ç èÝá, ðÜíù áðü ôï ÊïëõìðÜñé, âñßóêåôáé ï ôÜöïò ôùí Åõåëðßäùí ðïý Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò óôç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò. Óõíå÷ßæïìå ôçí ðåñéðëÜíçóç óôï ÁêñùôÞñé ÓðÜèá. Ðáñáëßåò ìå ðåíôáêÜèáñá íåñÜ, áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá. Êáé ìåôÜ ôá ÁöñÜôá, Ýíá ìéêñü, ðïëý üìïñöï ÷ùñéü, ìå Üðëåôç èÝá óôïí êüëðï ôùí ×áíßùí. Óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôï ÷ùñéü, ìáò õðïäÝ÷åôáé ðåíôáêÜèáñç ðáñáëßá, éäáíéêÞ ãéá êïëýìðé. Óå áðüóôáóç 2 ðåñßðïõ ÷éëéïìÝôñùí õðÜñ÷åé ï Åëëçíüóðçëéïò. ÓðÞëáéï ìå åêðëçêôéêÞ ïìïñöéÜ. Ìå Üíåôç ðñüóâáóç, áðïæçìéþíåé ôïí åðéóêÝðôç ìå ôïõò åíôõðùóéáêïýò óôáëáêôßôåò êáé óôáëáãìßôåò ôïõ. ÅðéóôñÝöïõìå ãéá ôéò ÌÝíéåò, üðïõ õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá, êôßñéá êáé ñùìáúêÜ ëïõôñÜ. Óôçí êïñõöÞ õðÜñ÷ïõí ôá óðáñÜãìáôá ôïõ íáïý ôçò èåÜò ÁñôÝìéäïò. Åðüìåíïò óôáèìüò åßíáé ôá Ñáâäïý÷á, Ýíá ðáíÝìïñöï ÷ùñéü ðïõ ìáò ïäçãåß óå äéáäñïìÞ ìå õðÝñï÷ç èÝá óå ðáñáëßá ìå ðåíôáêÜèáñá íåñÜ.


Ôï îåíïäï÷åßï ÁêÜóôç âñßóêåôáé óôï ÊáëáìÜêé Êõäùíßáò, ëßãá ÷éëéüìåôñá áðü ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí. ÁðÝ÷åé åëÜ÷é óôá ìÝôñá áðü ôç èÜëáóóá êáé ôçí ðåñßöçìç ðåíôáêÜ èáñç ðáñáëßá ôïõ Êáëáìáêßïõ. ÄéáèÝôåé Üíåôá åõñý÷ùñá äùìÜôéá ìå ðëÞñç åîïðëéóìü êáé ìðáëêüíéá ìå èÝá ôçí ðéóßíá Þ ôç èÜëáóóá. Ï åðéóêÝðôçò áðïëáìâÜíåé ôï ðëïý óéï ðñùéíü, ôï ðïôü, ôï ðáãùôü Þ ôï snacks, äßðëá óôçí ðéóßíá. Ôï îåíïäï÷åßï áðïôåëåß éäáíéêü ôüðï ãéá åîïñìÞ óåéò óôçí ðüëç ôùí ×áíßùí, óôï öáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò, ôïõò ôÜöïõò ôùí ÂåíéæÝëùí, ôá ìïíáäéêÜ ìíçìåßá ôïõ Íïìïý. Áöåèåßôå óôçí ïéêïãåíåéáêÞ öéëïîåíßá êáé æÞóôå äéáêïðÝò áëëéþôéêåò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Hotel Akasti ÊáëáìÜêé Êõäùíßáò Ôçë.: 28210 31352 - Fax: 28210 33101 www.akasti-hotel.gr Akasti Hotel is in Kalamaki of Kydonia, just a few kilometers distance from the town of Chania. It is at a close distance from the sea and the well known and very clean Kalamaki beach. It has comfortable spacious rooms fully equipped and balconies with view to the swimming pool or the sea. Visitors enjoy rich breakfast, drinks, ice creams or snacks by the pool. Hotel is the ideal place to visit the town of Chania, Samaria Gorge, the Venizelos’ graves, and the unique monuments of the Prefecture. Let yourself free to enjoy family hospitality and live different vacations. You are all welcome. Hotel Akasti Kalamaki-Kydonia Tel.: 28210 31352 - Fax: 28210 33101 www.akasti-hotel.gr


Êáëùóïñßóáôå óôçí ðáñáëßá ÊáëáìÜêé, åëðßæïõ ìå íá áðïëáýóåôå ôçí ðáñáìïíÞ óáò. Ôï Êá ëáìÜêé åßíáé óôçí ðåñéï÷Þ ãéá ðåñßðïõ 40 ÷ñü íéá, óõíåðþò ïëüêëçñç ç ðåñéï÷Þ ðÞñå ôï ü íïìÜ ôçò áðü ôçí ðáñáëéáêÞ ôáâÝñíá. Ôï Êá ëáìÜêé ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç ëÝîç êáëÜìé ðïõ åßíáé ôï ëåðôü Ü÷õñï áðü ìðáìðïý ðïõ êÜëõðôå êÜðïôå ôçí ðåñéï÷Þ êáé ôçí ðáñáëßá. ÅÜí õðÜñ÷åé êÜôé ðïõ ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ãéá åóÜò, åßôå åßíáé íá óáò êáôåõèýíïõìå óôéò íôïõæéÝñåò åßôå íá óáò ïñãáíþóïõìå Ýíá ðÜñôé Ýêðëçîç ãéá ôá ãåíÝ èëéá êÜðïéïõ áãáðçìÝíïõ óáò, åìåßò åßìáóôå åäþ. Ç êñçôéêÞ öéëïîå íßá åßíáé óôï áßìá ìáò. Áêüìá êé áí ÷ñåéÜæåóôå ìüíïí ðëçñïöïñßåò, ôï ÷áìïãåëáóôü ìáò ðñïóùðéêü èá ÷áñåß íá óáò âïçèÞóåé. ÆçôÞóôå íá äåßôå ôá âéâëßá ðåëáôþí ìáò êáé ôéò öùôïãñáößåò ôùí ößëùí ìáò ðïõ Ýñ÷ïíôáé ÷ñüíï ìå ôïí ÷ñüíï ãéá íá ðåñÜóïõí ôéò êáëïêáéñéíÝò çìÝñåò êáé íý÷ôåò ìáæß ìáò. ×áëáñþóôå... Áðïëáýóôå... Ãéá ìßá áêü ìç öïñÜ, êáëþò íá ïñßóåôå. Kalamaki Restaurant ×áíéÜ Tçë.: 28210 33100 - Fax.: 28210 54364 E-mail: info@restaurant-kalamaki.gr www.restaurant-kalamaki.gr Welcome to Kalamaki beach we hope you enjoy your stay. Kalamaki has been around for an odd 40 years subsequently the whole area getting the name of the sea side taverna. Kalamaki derives from the word kalami meaning fine bamboo straw which once covered the area and beach. If there is anything in our power to do for you whether that is to direct you to the showers or to organize a suprise birthday party for a loved one, we are here. Cretan hospitality is in our blood. Even if it’s just information our smiling staff will be happy to help. Ask to see our customer books and pho tos of friends that come year after year to spend the summer days and nights with us. Relax ... Indulge ... Once again wel come. Kalamaki Restaurant Chania Crete Tel.: 28210 33100 Fax.: 28210 54364 E-mail: info@restaurant-kalamaki.gr www.restaurant-kalamaki.gr


Óôçí õðÝñï÷ç ðëáæ ôïõ Êáëáìáêßïõ, óôá ×áíéÜ, ç ôá âÝñíá ÓáëáâáíôÝò, êõñéïëåêôéêÜ ìÝóá óôï êýìá, õðï äÝ÷åôáé ôïõò åðéóêÝðôåò ôçò ìå ãåýóåéò. Áðïëáýóôå ôï ðñùéíü, ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôï öáãçôü ôçò ðáñáäïóéá êÞò êáé äéåèíïýò êïõæßíáò, öôéáãìÝíï ìå áãíÜ õëéêÜ, íôü ðéá, ôï ìåñÜêé êáé ôçí ðïëý÷ñïíç ðåßñá. ÓõíïäÝøôå ìå êáëü êñáóß Þ ðáãùìÝíç ìðýñá êáé áöåèåßôå óôçí áýñá ôïõ ðåëÜãïõò êáé ôùí áíèñþðùí ôç öñïíôßäá. Êáëþò íá Ýñèåôå. ÓáëáâáíôÝò ÔáâÝñíá Ðáñáëßá ÊáëáìÜêé - ×áíéÜ Ôçë.: 28210 29880 On the wonderful beach of Kalamaki in Chania, Salavades taverna is literally by the sea and it welcomes its visitors with wonderful tastes. Enjoy your breakfast, coffee, drink, traditional and international meals made with pure local materials and with love and long experience. Accompany them with good wine, frozen beer and let yourself free to enjoy the breeze of the sea and the care of our people. You are all welcome. Salavades Tavern Kalamaki Beach Chania Tel.: 28210 29880


ÃåìÜôï öùò óêéÝò êáé ìõñùäéÝò ôçò èÜëáóóáò, ôï ÁêôÞ åóôéá ôüñéï, áãíáíôåýåé ôï íçóß ôùí Áãßùí Èåïäþñùí. Óôçí Üêñç ôïõ ãéáëïý, ï åðéóêÝðôçò áðïëáìâÜíåé 42 åßäç ìðýñáò áðü üëï ôïí êüóìï. Ïé ðïëëïß ìåæÝäåò, ç ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü óáëÜôåò, ïé ðïéêéëßåò êñÝáôïò êáé èáëáóóéíþí, üëá öôéáãìÝ íá áðü áãíü åëáéüëáäï, óõìðëçñþíïõí ôç ìáãåßá ôïõ ÷þ ñïõ. Ç ìïõóéêÞ íôýíåé ôï ÷þñï êáé äçìéïõñãåß ìïíáäéêÜ óõ íáéóèÞìáôá. Áðïëáýóôå ôïí Þ÷ï ôïõ êýìáôïò, ôç äñïóéÜ ôùí äÝíôñùí ðïõ êáèñåðôßæïíôáé óôï êýìá, ôï õðÝñï÷ï óÝñâéò êáé æÞóôå óôéãìÝò ìïíáäéêÝò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ï ÷þñïò äéáôßèåôáé ãéá äéÜöïñåò åêäçëþóåéò Akti Restaurant - Bar Áãßá Ìáñßíá ×áíßùí Ôçë.: 28210 60694 Full of light and scents of the sea, Akti Restaurant is looking at the island of Agii Theodori. By the beach, visitors enjoy 42 brands of beer from all over the world. The great number of mezedes, the great variety of salads, mix grill of meat or sea food, that are all made of pure olive oil, complete the magic of the place. Music dresses the place and creates unique feel ings. Enjoy the sound of the waves, the coolness of the trees that are mirrored on the wave and the wonderful service and live unique mo ments. You are all welcome. The place is available for various events. Akti Restaurant - Bar Agia Marina, Chania Tel.: 28210 60694


Ôï a la carte åóôéáôüñéï Olive tree, âñßóêåôáé äßðëá óôï îåíïäï÷åßï ÑÜíéá, 200 ðåñßðïõ ìÝôñá áðü ôï èÝñåôñï ôïõ ÐëáôáíéÜ, 10 ÷éëéüìåôñá áðü ôçí Ðüëç ôùí ×áíßùí. Ç ôïðïèåóßá åßíáé ìïíáäéêÞ. ÊôéóìÝíï áêñéâþò äßðëá óôçí ðáíÝìïñöç ðáñáëßá, áãíáíôåýåé ôï íçóß Èïäùñïý áðÝíáíôé. Ôï áðÝñáíôï ìðëå, ï áÝñáò ôçò èÜëáóóáò, äç ìéïõñãåß õðÝñï÷á óõíáéóèÞìáôá. ¼ëá ôá öáãçôÜ, öôéÜ ÷íïíôáé ìå áãíÝò ðñþôåò ýëåò êáé Ýîôñá ðáñèÝíï êñçôé êü åëáéüëáäï. Ï åðéóêÝðôçò äñïóßæåôáé áðü ôï èáëáó óéíü áÝñá êáé áðïëáìâÜíåé ðáñáäïóéáêÝò ãåýóåéò. Ôï óÝñâéò ïéêïãåíåéáêü, éêáíïðïéåß êÜèå áðáßôçóç. Olive tree Åóôéáôüñéï ÐëáôáíéÜò ×áíéÜ Ôçë.: 28210 68840 Fax: 28210 60044 www.rania-hotel.com/olivetree.html The A La Carte restaurant is next to the Rania hotel, at a distance of about 200 meters from the Platanias resort and 10 km from the town of Chania. The setting is unique. It is built on the most beautiful beach and it has amazing view to Thodorou islet in front. Endless blue and the sea breeze give birth to wonderful feelings. All dishes are pre pared with pure ingredients and extra olive oil of the Cretan land. Visitors enjoy the coolness of see breeze and our traditional tastes. The family service satisfies all demands. Olive tree Restaurant Platanias, Chania Tel.: +30 28210 68840 Fax: +30 28210 60044 www.rania-hotel.com/olivetree.html


Âñßóêåôáé óôïí ÐëáôáíéÜ ×áíßùí. ×þñïò ðáíÝìïñöïò, ìå áðá ëÝò áðï÷ñþóåéò êáé ðéíåëéÝò ìå ìõñéóôéêÜ êáé öõôÜ. Óå ôïýôï ôï ÷þñï, êõñéáñ÷ïýí ïé ãåýóåéò. ÖáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï. Ï åðéóêÝðôçò áðï ëáìâÜíåé ôá ìáãåéñåõôÜ, ôï óôéöÜäï, ôï êëÝöôéêï, ôá óðáã ãÝôé öôéáãìÝíá ìå ìïíáäéêü ôñüðï. Ôïí øçôü îéößá, ôéò íüóôé ìåò ãáñßäåò. Ôï øçôü ôçò þñáò, ôï êïôïöéëÝôï, ôï øáñïíÝ öñé. ÓõíïäÝøôå ìå êáëü êñáóß, ÷ýìá Þ áðü ôçí êÜâá êáé áöå èåßôå óôçí áíèñþðéíç öñïíôßäá. Metaxia’s Ïéêïãåíåéáêü Åóôéáôüñéï ÐëáôáíéÜò ×áíßùí Ôçë.: 28210 60223 - Êéíçôü: 6944 747479 It is in Platania of Chania. It is a very beautiful place with pale colours and strokes of aromatics and vegetables. In this place, tastes are dominating. Traditional meals, cooked with pure ol ive oil. Visitors, enjoy cooked dishes, stifado (meat in casse role with onions), kleftiko, spaghettis that are cooked in a unique way. Grilled swordfish, tasty shrimps. Grilled dishes, chicken fillet and porterhouse. Accompany them with good wine, bulk or from our cave and let yourself free to enjoy the human care. Metaxia’ s Restaurant Platania - Chania Tel. 28210 60223 - Mobile: 6944 747479


20 ÷ëì. äõôéêÜ ôçò ðüëåùò ôùí ×á íßùí, 4 ÷ëì. áðü ôçí ðáëáéÜ ÅèíéêÞ ïäü ×áíßùí ÊéóóÜìïõ áðü ôïí Ðýñ ãï ØçëïíÝñïõ, áñéóôåñÜ ðñïò Êï íôïìáñß, âñßóêåôáé ç ðáñáäïóéáêÞ ðåôñüêôéóôç ôáâÝñíá ÁäñÜ÷ôé. Äéá èÝôåé õðÝñï÷ç áñ÷éôåêôïíéêÞ, ðáíï ñáìéêÞ èÝá êáé ìðïñåß íá öéëïîåíÞ óåé ôéò êïéíùíéêÝò óáò åêäçëþóåéò. Ðáñáêïëïõèåßóôå õðÝñï÷åò âñá äéÝò ìå êñçôéêÞ ìïõóéêÞ êáé äïêéìÜ óôå ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò. Êáëþò íá Ýñèåôå.

20 km on the west of the town of Chania, 4 km from the old National road of Chania Kissamos from the Pyrgos Psilonerou, on the left to wards Kontomari, you can find the traditional stone built tavern of Adraxti. It has a wonderful architec ture, panoramic view and it can ac commodate your social events. Watch wonderful nights with Cretan music and taste the dishes of the tra ditional cuisine. You are all welcome.

ÁäñÜ÷ôé ÐáñáäïóéáêÞ ÊñçôéêÞ ÔáâÝñíá ÎçñïêÜìðé Êïíôïìáñß, ÐëáôáíéÜ ×áíßùí Êéíçôü: 6992 559929

Adraxti Traditional Cretan Tavern Xirokampi Kontomari Platania of Chania Mobile: +30 6992 559929

Ðåôñüêôéóôï ðáñáäïóéáêü, ãåìÜ ôï öùò êáé ìõñùäéÝò ôçò èÜëáó óáò, áãíáíôåýåé ôï íçóß ôùí Áãßùí Èåïäþñùí êáé ôçí áðÝñáíôç ðá ñáëßá ìðñïóôÜ. Ï åðéóêÝðôçò áðï ëáìâÜíåé öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéá êÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï. ØçôÜ ôçò þñáò, èáëáó óéíÜ ìå ôïí øáñÜäéêï ôñüðï, öñÝ óêï øÜñé íôüðéáò áëßåõóçò. Óõíï äÝøôå ìå êáëü êñáóß, áðïëáýóôå ôç öéëïîåíßá êáé áöÞóôå ôï áåñÜêé íá óáò ÷áúäåýåé ôá ìáëëéÜ. Ìïíá äéêüò ôüðïò. ÓôéãìÝò æùÞò. Êáëþò Þñèáôå.

Stone built, traditional, full of light and scents of the sea, looking at the island of Agii Theodori and the vast beach. Visitors enjoy traditional meals, cooked with pure olive oil, grilled meat, seafood cooked with the method that old fishermen used, local fresh fish. Accompany with good wine, enjoy hospitality and let the breeze caress your hair. What a unique place. Moments of a lifetime. Welcome.

ÁíáôïëéêÜ Ôçò ÅäÝì ÔáâÝñíá ÐëáôáíéÜò ×áíßùí Ôçë.: 6992 559929

Anatolika tis EdemTavern Platania, Chania Ôel.: 6992 559929


Óôçí êåíôñéêÞ ïäü ôïõ ÌÜëåìå, ìå íôüðéï êñÝáò êáé åëáéü ëáäï ðáñáóêåõÜæïìå êáé ðñïóöÝñïìå óôïõò åðéóêÝðôåò ìáò, íüóôéìåò õãéåéíÝò ãåýóåéò. ÓïõâëÜêé, Ãýñï, Êåìðá ìð, ÌðéöôÝêé, ÊñÝáò óôç óïýâëá. ÓõíïäÝøôå ìå óáëÜôá, êáëü êñáóß Þ ðáãùìÝíç ìðýñá êáé áðïëáýóôå ìïíáäéêÞ ðïéüôçôá. Ôá ðñïúüíôá ìáò ðáñáäßäïíôáé óôï ÷þñï óáò ìå Ýíá ôçëåöþíçìá ÷ùñßò êáìéÜ åðéâÜñõíóç. Øçôïðùëåßï Ï Ãýñïò Ôïõ ÌÜëåìå ÌÜëåìå ×áíßùí Ôçë.: 28210 62920 On the central road of Maleme, we prepare and offer to our customers unique healthy tastes cooked with local meats and olive oil. Souvlaki, Gyros, kebab, burger, skewered meat. Accompany them with salad, good wine, frozen beer and enjoy their unique quality. Our products are delivered to your place with just one phone call and without any ad ditional charges. Barbecue Gyros of Maleme Maleme - Chania Tel.: 28210 62920


ÌïíÞ ÃùíéÜò

Óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôá ×áíéÜ, óôçí Üêñç ôïõ Áêñùôçñßïõ ðïõ åêôåßíåôáé âüñåéá áðü ôï ÊïëõìâÜñé, âñßóêåôáé ç ÌïíÞ ÃùíéÜò. Ôïýôç ç ÌïíÞ, ÷ùñßò íá åßíáé áðïêïììÝíç áðü ôïí êüóìï, Ý÷åé êáôáöÝñåé íá äéáôçñÞóåé ôçí çóõ÷ßá ôçò, ÷Üñç óôï áõóôçñÜ ìïíá÷éêü ôõðéêü ðïõ äéáôçñåß. ÐáñÜëëçëá ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ìéá öñïõñéáêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ, ðïõ óïõ êüâåé ôçí áíÜóá. Ôï ìïíáóôÞñé ÷ôßóôçêå ôï 13ï áéþíá, óôç èÝóç üðïõ óÞìåñá âñßóêåôáé ôï êïéìçôÞñéï. Ç áíÝãåñóç ôïõ óçìåñéíïý êôéñßïõ îåêßíçóå ôï 1618 áðü ôïí Êýðñéï ìïíá÷ü ÂëÜóéï êáé ïëïêëçñþèçêå ôï 1634, üðùò öáíåñþíåé ç åðéãñáöÞ ðïõ åßíáé ÷áñáãìÝíç óôï äõôéêü ìÝñïò ôïõ ôñïýëïõ. ÁíÜìåóá óôïõò êôÞôïñåò, óõãêáôáëÝãåôáé ï Ãåþñãéïò Ìïõñìïýñçò, Ýíáò åõãåíÞò áðü ôá ×áíéÜ, ï ïðïßïò äþñéóå ôçí ðåñéïõóßá ôïõ óôç ÌïíÞ êáé âïÞèçóå óôçí áíïéêïäüìçóç êáé óõíôÞñçóÞ ôçò. Áðü ôçí åðï÷Þ ðïõ éäñýèçêå ìÝ÷ñé óÞìåñá, Ý÷åé õðïóôåß Ýîé ìåãÜëåò êáôáóôñïöÝò: ôï 1645, 1652, ôï 1822, ôï 1841 êáé ôï 1867, áðü ôïõò Ôïýñêïõò êáé ôï 1941, áðü ôïõ Ãåñìáíïýò. ÓÞìåñá óôç ÌïíÞ âñßóêïíôáé áñêåôïß ìïíá÷ïß. Áõôïß åðéôåëïýí óðïõäáßï

200 ×áíéÜ

ðíåõìáôéêü Ýñãï. Åîõðçñåôïýí ëáôñåõôéêÝò áíÜãêåò ôùí ãýñù ÷ùñéþí êáé óõììåôÝ÷ïõí óôçí ðíåõìáôéêÞ êáé êïéíïâéáêÞ æùÞ ôçò ÌïíÞò. Áí êáé êáôÜ ôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí, õðÝóôç ðïëëÜ äåéíÜ êáé êáôáóôñïöÝò áðü äéÜöïñïõò êáôáêôçôÝò, ïé ìïíá÷ïß êáôÜöåñáí íá äéáóþóïõí óçìáíôéêÜ êåéìÞëéá, ðïõ áðïôåëïýí ôïí ðëïýôï ôçò ÌïíÞò. ÊïíôÜ óôç ÌïíÞ, âñßóêåôáé ç Ïñèüäïîç Áêáäçìßá ÊñÞôçò, Ýíá ðïëý óçìáíôéêü óýã÷ñïíï èñçóêåõôéêü êáé ðíåõìáôéêü ßäñõìá ôçò Áñ÷éåðéóêïðÞò ÊñÞôçò. Óôá êåéìÞëéá ôçò ÌïíÞò óõãêáôáëÝãïíôáé, åéêüíåò, åîáßóéá äåßãìáôá ôçò ÊñçôéêÞò Ó÷ïëÞò, Ýñãá ïíïìáóôþí áãéïãñÜöùí ðïõ éóôïñÞèçêáí êáôÜ ôá Ýôç 1642 êáé ìåôáãåíÝóôåñá. Äýï Ðáôñéáñ÷éêÜ óéãßëéá ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç Êáëëßíéêïõ (1690)êáé ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç Ãñçãïñßïõ ôïõ Å´(1797), êáèþò êáé ôï áñ÷åßï Ðáñèåíßïõ Ðåñßäç. Óôá êåéìÞëéá âñßóêïíôáé åðßóçò, ðïëýôéìá óêåýç, óôáõñïß ðïëýôéìïé, áóçìÝíéá ÅõáããÝëéá, äéóêïðüôçñá, åîáðôÝñõãá, ëåéøáíïèÞêåò ìå éåñÜ ëåßøáíá. Ç ÌïíÞ ãéïñôÜæåé êáôÜ ôçí åïñôÞ ôçò Êïßìçóçò ôçò Ðáíáãßáò óôéò 15 Áõãïýóôïõ.


Ìå ìåñÜêé êáé ìáêñü÷ñïíç ðåßñá, áîéïðïéïýìå ôéò ðáñá äïóéáêÝò óõíôáãÝò ôïõ ôüðïõ ìáò. ÌïíáäéêÝò ãåýóåéò, ðïõ Ýöôáóáí áíáëëïßùôåò óôéò ìÝñåò ìáò. ÖáãçôÜ ôçò ÷áíéþ ôéêçò êïõæßíáò, ãåìÜôá õãåßá êáé áãíüôçôá. Áðïëáýóôå ôá, óôçí ôáâÝñíá Åõôõ÷ßá, óôó Óêïõôåëþíá Êïëõìâáñßïõ, óôï äñüìï ðñïò ôç ÌïíÞ ÃùíéÜò êáé ôï ÊïëõìâÜñé. Ãåõèåßôå ôç ×áíéþôéêç ôïýñôá (êñåáôüðéôá), ôá êáëéôóïýíéá, ôï êñç ôéêü ðéëÜöé, ôá îåñïôÞãáíá, ôéò êñÝðåò, ôïõò íôïëìÜäåò ìå áíèïýò, ôï óöáêéáíü ãéá÷íß. ÓõíïäÝøôå ìå ÷ýìá êáëü êñá óß êáé áöåèåßôå óôçí áíèñþðéíç öñïíôßäá. Êáëþò íá Ýñ èåôå. Åõôõ÷ßá Åóôéáôüñéï Óêïõôåëþíáò Êïëõìâáñßïõ Ôçë.: 28240 22777 We exploit our local traditional recipes with love and long experience. Unique tastes that are maintained unchanged up to our days. Dishes of the Chania cuisine, full of health and purity. Enjoy them in the Eftichia tavern at Kamisiana of Kissamos on the road to Moni Gonias and Kolymvari. Taste Chania pie (meat pie), kalitsounia (sweet cheese pastries), Cretan pilaf, kserotigana, crepes, stuffed vine with flowers and tomato stew from Sfakia. Accompany them with good bulk wine and let yourself free to enjoy the human care. You are all welcome. Eftichia Restaurant Skoutelonas of Kolymvari Tel.: +30 28240 22777


ÊÜèå ðñùß ôá øáñïêÜéêá ôùí ×áíßùí, êïõâáëïýí ôç óïäåéÜ ôçò íý÷ôáò. ÖñÝóêá øÜñéá êáé èáëáóóéíÜ, ôçò êñçôéêÞò èÜëáó óáò. Íüóôéìá êáé õãéåéíÜ, ôá ìåôáöÝñïìå óôçí ôáâÝñíá Ãéá ëüò, óôçí ðáñáëßá ôïõ Êïëõìâáñßïõ. ÖôéáãìÝíá ìå ôï ìïíáäé êü øáñÜäéêï ôñüðï, ôá áðïëáìâÜíïõí ïé åðéóêÝðôåò, äßðëá óôï êýìá Þ ôçí ðáíÝìïñöç áßèïõóá, ìå ôç èÝá ôïõ ðåëÜãïõò êáé ôçò éóôïñéêÞò ÌïíÞò ÃùíéÜò áðÝíáíôé. Ôï êáëü êñáóß, ÷ý ìá Þ áðü ôçí ðëïýóéá êÜâá, óõìðëçñþíåé ôéò ãåýóåéò. Åäþ ç áóôáêïìáêáñïíÜäá, ç ãáñßäá ìå ïýæï, ç ðåñßöçìç êáêêáâéÜ Ý÷ïõí ôçí áõèåíôéêÞ ãåýóç ðïõ ìÝíåé áîÝ÷áóôç. Ãõáëüò ØáñïôáâÝñíá ÊïëõìâÜñé ×áíßùí Ôçë.: 28240 22234 E-mail: gualostavern@gmail.com Every morning the fishing boats from Chania carry the yield of the night. Fresh fish and seafood from the Cretan sea. Tasty and healthy we transfer them in Gialos tavern at the Kolymvari beach. Made with the unique method that old fishermen used, visitors enjoy them by the sea or in the beautiful room looking at the sea and opposite to the historic Moni Gonias. Good wine, bulk or from our rich cave completes tastes. Here, lobster pasta, shrimps with ouzo, the well known kakavia (fish soup) have the original taste that is unforgettable. Gialos Fresh fish tavern Kolymvari, Chania Ôel.: 28240 22234 E-mail: gualostavern@gmail.com


Âñßóêåôáé óôçí ðáñáëßá ôïõ Êïëõìâáñßïõ, áðÝíáíôé áðü ôçí éóôïñéêÞ MïíÞ Ãù íéÜò, óôï öñýäé ôïõ ãéáëïý. Óôç óïöÜ äéáêïóìçìÝíç áßèïõóá êáé óôïí áýëåéï ÷þñï äßðëá óôï êýìá, ï åðéóêÝðôçò, áðïëáìâÜíåé ôá öáãçôÜ ôçò ÊñçôéêÞò Êïõæß íáò. ÐáìðÜëáéåò óõíôáãÝò ðïõ äéáôçñÞèçêáí áôüöéåò óôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí. Ôï ìåíïý óõìðëçñþíåé ôï ïëüöñåóêï øÜñé íôüðéáò áëßåõóçò, ôï øçôü ôçò þñáò. Ç ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü óáëÜôåò, ôï êáëü êñáóß, óõìðëçñþíïõí ôéò õðÝñï÷åò åíôõ ðþóåéò. ÄïêéìÜóôå ôçí áóôáêïìáêáñïíÜäá ìå ïëüöñåóêï áóôáêü, ôï ãáìïðßëá öï ìå äéêÞ óáò ðáñáããåëßá, ôï êëÝöôéêï áñíÜêé ìå ëá÷áíéêÜ óå öýëëï êñïýóôáò. ÁöÞóôå ôï èáëáóóéíü áÝñá íá æùíôáíÝøåé ôéò áéóèÞóåéò êáé áðïëáýóôå ôçí áðüëõ ôç çñåìßá. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ðáëéü Áñ÷ïíôéêü ÔáâÝñíá - Ìðáñ ÊïëõìâÜñé ×áíßùí Ôçë.: 28240 22124 Ôï ìïíáäéêü ôçò ðåñéï÷Þò ìå Êñçôéêü óýìöùíï Ðïéüôçôáò êáé åéäéêü óÞìá ðïéüôçôáò ÅëëçíéêÞò Êïõæßíáò ðïõ êáèéóôïýí õðï÷ñåùôéêÞ ôç ÷ñÞóç ÐáñèÝíïõ Êñçôéêïý ÅëáéïëÜäïõ êáé íùðþí Êñçôéêþí ðñïúüíôùí. It is on the beach of Kolymvari, opposite to the historic Moni Gonias, by the sea side. In the wisely decorated room and the courtyard by the wave, visitors enjoy meals of the Cretan cuisine. Very old recipes that are maintained the same in the course of time. Very fresh local fish and grilled dishes complete menu. The great variety of salads, good wine, they all complete the best impressions. Taste lobster pasta with very fresh lobster, gamopilafo (wedding pilaf) upon order, kleftiko roast lamb with vegetables covered by fillo pastry. Let the sea breeze bring your senses to life and enjoy the absolute calmness. You are all welcome. Palio Archontiko Tavern - Bar Kolymvari - Chania Tel.: 28240 22124

Cretan Quality Agreement. Special Quality Label of Greek Cuisine


ËÜäé, ôï äþñï ôçò öýóçò óôïí ¢íèñùðï. Áðü ôá ðáíÜñ÷áéá ÷ñü íéá, ðëïýôéóå ôï ôñáðÝæé öôù÷þí êáé áñ÷üíôùí. ¸ãéíå ìýèïò. Ðñü óöåñå ìáêñïæùßá êáé åõåîßá óå êåßíïõò ðïõ ôï ãåýïíôáé. Ç ðåñéï ÷Þ Êïëõìâáñßïõ, öýóç ðáñáãùãéêÞ ðåñéï÷Þ, ðáñÜãåé õøçëÞò ðïéü ôçôáò åëáéüëáäá. Ç ¸íùóç Áãñïôéêþí óõíåôáéñéóìþí áîéïðïéåß ôï ìü÷èï ôùí åëáéïðáñáãùãþí ôçò ðåñéï÷Þò. Ìå áðüëõôç óõíÝ ðåéá êáé õðåñóýã÷ñïíåò åãêáôáóôÜóåéò óõóêåõÜæåé êáé ðñïùèåß, åëáéüëáäá õøçëÞò âéïëïãéêÞò áîßáò êáé ãåýóçò. Ôï «¸îôñá Ðáñ èÝíï Åëáéüëáäï Êïëõìâáñßïõ» êõêëïöïñåß óå üëåò ôéò áãïñÝò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôïõ åîùôåñéêïý, óå ðïëëÝò óõóêåõáóßåò. Öõóé êüò ÷õìüò åëéÜò, ÷ùñßò êáìéÜ áëëïßùóç, ìå áóýãêñéôç ãåýóç êáé îå÷ùñéóôü Üñùìá, áðïôåëåß äþñï ìïíáäéêü, ãåìÜôï Þëéï êáé êñç ôéêü öùò, óå åêåßíïõò ðïõ ôï ðñïôéìïýí. ÄïêéìÜóôå ôï. Åßíáé áíå êôßìçôï. ¸íùóç Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí Êõäùíßáò ÊéóóÜìïõ ÕðïêáôÜóôçìá Êïëõìâáñßïõ ÊïëõìâÜñé ×áíßùí Ôçë.: 28240 22448 - 28240 22208 - 28240 23811 Fax: 28240 22680 www.kriti.net/kolymvari Oil is the gift of nature to Mankind. Since antiquity, it has been on the tables of both poor and noble men. It has become a legend. It has offered longevity and well being to those who taste it. Kolymvari area, where nature offers many products, produces high quality olive oil. Union of Agricultural Cooperatives exploits the olive pro ducers’ oil of the area. With absolute fidelity to tradition and state of the art facilities, they pack and promote olive oils of high biologi cal value and taste. “Kolymvari Extra Virgin Olive Oil” is available all over Greece and abroad in many packages. Natural olive juice, with no alteration and incomparable taste and distinctive scent, it is a unique gift full of sun and Cretan light to those who prefer it. Taste it. It is priceless. Union of Agricultural Cooperatives Kydonia - Kissamos Branch of Kolymvari Kolymvari, Chania Tel.: 28240 22448 - 28240 22208 - 28240 23811 Fax: 28240 22680 www.kriti.net/kolymvari


“Öýãáí ôá ìÜôéá ìáò, áëëá ðñïðïñåõüíôáí ïé øõ÷Ýò ìáò óôç óõíáÜíôçóç ôïõò ìåó’ ôïõò ïõñáíïýò” Ïä. Åëýôçò


Óôçí êáñ äéÜ ôïõ ãñáöéêïý ÷ùñéïý ôùí ÁöñÜôùí, 28 ÷ëì. äõôéêÜ ôçò ðüëçò ôùí ×áíßùí, ëßãï ìåôÜ ôï ÊïëõìâÜñé, óáò ðåñéìÝíïõí ïé ðáñáäïóéáêïß îåíþíåò Afrata Villas. ×ôéóìÝíïé åîïëïêëÞñïõ áðü ðÝôñá êáé îýëï, äéáêïóìçìÝíïé êáé åðéðëùìÝíïé óýìöùíá ìå ôçí êñçôéêÞ ðá ñÜäïóç, ïé îåíþíåò Afrata Villas óáò ðñï óöÝñïõí ãíÞóéá êñçôéêÞ öéëïîåíßá êáé Üíåôç äéáìïíÞ ãéá üóï åóåßò åðéëÝîåôå. Áðïôåëïýí éäáíéêü ôüðï ãéá åîïñìÞóåéò óôï ÊïëõìâÜñé, óôçí ðüëç ôùí ×áíßùí, óôçí Êßóóáìï, óôïí ÐëáôáíéÜ, óôá ÖáëÜ óáñíá, ôá ìíçìåßá êáé ôéò ðáñáëßåò ôçò ðåñéï÷Þò. Áfrata Villas ÁöñÜôá ÄÞìïõ ÐëáôáíéÜ ×áíéÜ Êéíçôü: 6977 314441 Fax: 28210 57172 Å-mail: info@afratavillas.gr www.afratavillas.gr

In the heart of the picturesque village Afrata, 28 km west from the town of Chania at a close distance after Kolymvari, you can find traditional houses “Afrata Villas”. Houses are built only of stone and wood and they are decorated and furnished according to the Cretan tradition. “Afrata Villas” offer you the original Cretan hospitality and a com fortable stay for as long as you like. They are the ideal place to dash to Kolymvari, the town of Chania, Kissamos, and the monuments and the beaches of the area. Áfrata Villas Áfrata Villas Afrata - Platania Chania Mobile: +30 6977 314441 Fax: +30 28210 57172 Å-mail: info@afratavillas.gr www.afratavillas.gr


Ôáõñùíßôçò - Ðáëáéü÷ùñá

ÐáëáéÜ Ñïýìáôá - Palaia Roumata

19 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ, ôïí Ôáõñùíßôç êáé ôïí ïìþíõìï óõãêïéíùíéáêü êüìâï, áêïëïõèïýìå ôçí áñéóôåñÞ äéáêëÜäùóç, ôï äñüìï ðñïò Ðáëáéü÷ùñá. 26 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ, óôï äñüìï ìáò, âñßóêåôáé ôï êåöáëï÷þñé, ïé ÂïõêïëéÝò. ÌåãÜëï ÷ùñéü, êôçíïôñïöéêüò êáé ãåùñãéêüò êüìâïò, ðïõ ïöåßëåé ôï üíïìÜ ôïõ óôïõò âïõêüëïõò, âïóêïýò, ðïõ êáôïéêïýóáí åäþ. Ï äñüìïò óõíå÷ßæåé íüôéá óå ìéá äéáäñïìÞ ðïõ ðåñíÜ ìÝóá áðü åëáéüäåíôñá. Áðü ôïí Êáêüðåôñï, ðáñÝêêëéóç áñéóôåñÜ, ïäçãåß óôï ÐáëáéÜ Ñïýìáôá. Áéùíüâéåò åëéÝò, ðáìðÜëáéåò åêêëçóéÝò êáé Ýíáò äñáóôÞñéïò ðïëéôéóôéêüò óýëëïãïò, ðïõ ðáñïõóéÜæåé ìéá óçìáíôéêÞ ðïëéôéóôéêÞ äñáóôçñéüôçôá. Óôçí åßóïäï ôïõ ÷ùñéïý õðÜñ÷åé ç ÷éëéü÷ñïíç åëéÜ, ìíçìåßï ôçò öýóçò. Óôçí ðëáôåßá, õðÜñ÷åé ç äçìïôéêÞ âéâëéïèÞêç, ôï ðíåõìáôéêü êÝíôñï. Óôï ÷ùñéü õðÜñ÷åé Óõíåôáéñéóìüò Ãõíáéêþí ðïõ ðñïóöÝñåé åêëåêôÜ ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá, ãëõêÜ êïõôáëéïý êáé õðÝñï÷á ÷åéñïôå÷íÞìáôá. ÅðéóôñÝöïìå óôçí êåíôñé-

êÞ áñôçñßá êáé óõíå÷ßæïìå. Ï äñüìïò áíçöïñßæåé êáé öôÜíåé óôï øçëüôåñï óçìåßï ôçò äéáäñïìÞò, ôá Öëþñéá, óå õøüìåôñï 580 ì. Ôïýôï ôï ÷ùñéü, ðñïóöÝñåé ìéá áíÜóá äñïóéÜò óôïí ôáîéäéþôç. Êáöåíåßï, êáëÞ ñáêÞ, õðÝñï÷ïé Üíèñùðïé êáé åîáéñåôéêÞ öéëïîåíßá. Óôçí ðëáôåßá, äßðëá óôï ðáëéü ó÷ïëåßï, õðÜñ÷åé ôï ãåñìáíéêü ìíçìåßï, áðïìåéíÜñé ôùí ìá÷þí ðïõ Ýãéíáí åäþ. Ôï ÷ùñéü áðïôåëåßôáé áðü äõï óõíïéêßåò, ôá ÐÜíù êáé ÊÜôù Öëþñéá. Ï Êáóôñïöýëáêáò áíáöÝñåé Cato Flori êáé Flori Mesa. Áñ÷ïíôéêü ÷ùñéü, ìå áñêåôü ðëïýôï, ðïõ ìáæß ìå ôçí åñãáôéêüôçôá ôùí áíèñþðùí ôïõ, âïÞèçóå óôçí åõçìåñßá êáé ôçí Üíåôç ôïõò äéáâßùóç. Óôá ìÝñç ôïýôá Ýãéíáí óðïõäáßåò ìÜ÷åò ôùí íôüðéùí, ìå ôïõò Ãåñìáíïýò. Óôßò 23 ÌáÀïõ 1941, ïìÜäá Ãåñìáíþí õðü ôïí áíèõðïëï÷áãü Heller óôáìÜôçóå óôï ÷ùñéü. Ïé êÜôïéêïé ôùí ãýñù ÷ùñéþí êáôÝöèáóáí óôçí ðåñéï÷Þ ÁãñéìïêåöÜëá, üðïõ Ýãéíå óðïõäáßá ìÜ÷ç. Ïé êáôáêôçôÝò Ý÷áóáí 7 Üôïìá. ÓõíïëéêÜ óôéò ìÜ÷åò ðïõ áêï-

×áíéÜ 209


Ìå ìåñÜêé, áãíÜ õëéêÜ êáé óðéôéêÞ öñïíôßäá, ïé ãõíáß êåò ôùí Ðáëáéþí ÑïõìÜôùí áîéïðïéïýí ôéò ðáëáéÝò óõíôáãÝò ôïõ ôüðïõ ôïõò. ÐáñáóêåõÜæïõí êáé äéáèÝ ôïõí óôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ ôüðïõ ôïõò, ãëõêÜ êïõôá ëéïý, ÎåñïôÞãáíá, ÁõãïêáëÜìáñá, Êáëéôóïýíéá, Êïõ ëïõñÜêéá, ôïðéêü ðáîéìÜäé êáèþò êáé ÷õëïðßôåò êáé îéíü÷ïíôñï. ÁãíÜ ðñïúüíôá, éäáíéêÜ äþñá ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Ðñïìçèåõôåßôå ôá áðü ôï ðñáôÞñéï ôïõ Óõíåôáéñéóìïý óôá ÐáëáéÜ Ñïýìáôá ×áíßùí êáé áðü åðéëåãìÝíá êáôáóôÞìáôá ôùí ×áíßùí. Áãñïôéêüò Óõíåôáéñéóìüò Ãõíáéêþí Ð. ÑïõìÜôùí Ôçë.: 28240 41160 ÊéíçôÜ: 6974 498334 - 6972 512035 Women of Palaia Roumata, exploit the old local reci pes using pure material and home care. They cook and offer to the visitors of their village Preserves, Xerotigana (Honey dipped pastries), Avgokalamara (Delights), Kalitsounia (Sweet Cheese Pastries), Cookies, local crackers, noodles and Xinochondros. Pure products that are ideal gifts for you and your friends. Buy them from the Association’s sales room in Palaia Roumata of Chania and from selected stores in Chania. Agricultural Women Association of P. Roumata Ôel.: 28240 41160 Mobile: 6974 498334 - 6972 512035


Åéêüíåò áðï ôá Öëþñéá - Views from Floria

ëïýèçóáí, óêïôþèçêáí 23 Ãåñìáíïß, ïé ïðïßïé åôÜöçóáí óôï ìíçìåßï ôïõ ÷ùñéïý. Áðü ôïõò íôüðéïõò, 9 Üôïìá Ýðåóáí êáé 5 ôñáõìáôßóôçêáí. Óôç èÝóç ¢ííáâïò, ôïí Áýãïõóôï ôïõ 1944, êôõðÞèçêå öÜëáããá ôùí Ãåñìáíþí, ìå óçìáíôéêÝò áðþëåéåò. Ôüôå ôá Öëþñéá êÜçêáí êáé êçñý÷ôçêáí áðáãïñåõìÝíç ðåñéï÷Þ, ìÝ÷ñé ôçí ôåëéêÞ áðåëåõèÝñùóç. ÓÞìåñá, ôï ìéêñü ôïýôï ÷ùñéü ìå ôçí ðïëý áñ÷ïíôéÜ êáé ôéò óçìáíôéêÝò éóôïñéêÝò áíáöïñÝò, õðïäÝ÷åôáé ôïí îÝíï, ôïí êåñíÜ ñáêÞ êáé ôïí êáôåõïäþíåé ìå ðåñçöÜíéá. Áîßæåé ôç ìíÞìç êáé ôçí ðñïóï÷Þ üëùí. Óôá ÐÜíù Öëþñéá, õðÜñ÷åé ç åêêëçóßá ôùí Áã. ÐÜíôùí, éóôïñçìÝíç ôï 1462 áðü ôïí åîáßñåôï æùãñÜöï, ÎÝíï ÄéãåíÞ. Óôá ÊÜôù Öëþñéá õðÜñ÷åé ç êáôÜãñáöç âõæáíôéíÞ åêêëçóßá ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ, éóôïñçìÝíç ôï 1497 áðü ôïí Ã. Ðñïâáôüðïõëï. Áðü ôá Öëþñéá, ï äñüìïò áñ÷ßæåé íá êáôçöïñßæåé. 52 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ êáé âñéóêüìáóôå óôç ÊÜíäáíï. Åßíáé ðñùôåýïõóá ôçò åðáñ÷ßáò Óåëßíïõ, åìðïñéêü êáé äéïéêçôéêü ôçò êÝíôñï, ìå ðåñßðïõ 500 êáôïßêïõò. Âñßóêåôáé óôç èÝóç ôçò áñ÷áßáò ÊáíôÜíïõ, ðïõ ÷ôßóôçêå áðü ôïõò Äùñéåßò ôï 1049 ð.×. ÊáôÜ ôç âõæáíôéíÞ ðåñßïäï, Þôáí Ýäñá åðéóêïðÞò. Áðü ôüôå óþæïíôáé ðïëëÝò áîéüëïãåò åêêëçóéÝò ìå ôïé÷ïãñáößåò, üðùò ç Áãßá ÊõñéáêÞ, ï Ìé÷áÞë Áñ÷Üããåëïò, ç Áãßá ¢ííá óôï Áíé-

212 ×áíéÜ

óáñÜêé. Åðß Ôïõñêïêñáôßáò, Þôáí ôï êÝíôñï ÃåíéôóÜñùí êáé Ýäñá ÊáúìáêÜìç. ¼ìùò êáé ç íåüôåñç éóôïñßá, ôçò äþñéóå óçìáíôéêÝò óåëßäåò äüîáò. Óôéò 23/5/1941, ïé êÜôïéêïé ìå ðñùôüãïíá ìÝóá, óêüôùóáí áñêåôïýò Íáæß. Åêåßíïé ìðÞêáí óôï ÷ùñéü óôéò 25/5 êáé ôï êáôÝóôñåøáí ïëïó÷åñþò. Åßíáé óõãêëïíéóôéêÞ ç åðéãñáöÞ ðïõ ôïðïèÝôçóáí óôçí åßóïäï, ôá áíèñùðüìïñöá êôÞíç ðïõ Ýãñáøáí åðß ëÝîåé: “Åäþ õðÞñ÷å ç ÊÜíôáíïò. ÊáôåóôñÜöç ðñïò åîéëáóìü ôçò äïëïöïíßáò 25 Ãåñìáíþí. Ç ðüëç îáíá÷ôßóôçêå ìåôÜ ôïí ðüëåìï”. Ï äñüìïò óõíå÷ßæåé ðñïò ôçí Ðáëáéü÷ùñá. Áêïëïõèåß ôï Êáêïäßêé, ÷ùñéü ìå âõæáíôéíÝò óðïõäáßåò åêêëçóéÝò ìå ôïé÷ïãñáößåò ôïõ 1837, éáìáôéêÞ ðçãÞ êáé ìåãÜëç ðáñáãùãÞ ëáäéïý. Óáñáêßíá, ÂëéèéÜò êáé ìåôÜ Ðáëáéü÷ùñá. Ìíçìåßï ðåóüíôùí óôçí ÊÜíôáíï War memorial in Kandanos


Ðáëáéü÷ùñá

Öýóç êáé Üíèñùðïò, óå ìéá áñìïíéêÞ óõíýðáñîç. ÊÜëëïò ôüðïõ, ðëïýôïò æùÞò, éóôïñéêÝò ìíÞìåò, Þëéïò êáé ÷ñþìá, ðáñáëßåò ðåíôáêÜèáñåò, óõíôáßñéáîáí óå ìïíáäéêü óýíïëï. Ç Ðáëáéü÷ùñá âñßóêåôáé íïôéïäõôéêÜ ôïõ íïìïý, óå ìéá ìéêñÞ ÷åñóüíçóï, áíÜìåóá óå äõü êüëðïõò. ÂñÝ÷åôáé áðü ôï Ëéâõêü ðÝëáãïò êáé ïíïìÜæåôáé ç Íýìöç ôïõ Ëéâõêïý. Åßíáé ôï íïôéüôåñï Üêñï ôçò ÅëëÜäïò êáé ôï íïôéïáíáôïëéêüôåñï óýíïñï ôçò Åõñþðçò. Ôï 1278 ï Åíåôüò Ìáñßíïò Ãñáäåíßãïò Ý÷ôéóå ôï ÊáóôÝëï ÓÝëéíï, óå ýøùìá ìå ðñïíïìéáêÞ èÝá ðñïò ôï Ëéâõêü. ÓÞìåñá ôñáíü óðÜñáãìá, öõëÜåé ôï èÝñåôñï, áêïßìçôïò öñïõñüò ôçò éóôïñßáò ôïõ, óçìÜäé ôùí ÷ñüíùí ðïõ ðÝñáóáí. Áð’ åäþ ïé íôüðéïé êáé îÝíïé, áðïëáìâÜíïõí ôá çëéïâáóéëÝìáôá ðïõ âÜöïõí ôç ãç êáé ôï êýìá ìå êåßíåò ôéò ìïíáäéêÝò áíôáýãåéåò ðïõ ìÝíïõí áîÝ÷áóôåò. Ç Ðáëáéü÷ùñá ðáñïõóéÜæåé óçìáíôéêÞ ôïõñéóôéêÞ õðïäïìÞ. ÄåêÜäåò îåíïäï-

÷åéáêÝò ìïíÜäåò, êÜìðéíãê, åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá, êáôáóôÞìáôá ôïõñéóôéêÜ, ôáâÝñíåò, éêáíïðïéïýí êÜèå áíÜãêç. Ïé Üíèñùðïé öéëüîåíïé, äéáôçñïýí ôá Þèç êáé ôá ÝèéìÜ ôïõò êáé äçìéïõñãïýí óôïí îÝíï, éäáíéêÝò óõíèÞêåò äéáìïíÞò. Ôï êëßìá åýêñáôï, èáõìÜóéï, õãéåéíü, ìå çëéïöÜíåéá 90%, ìÝóç èåñìïêñáóßá 31ïC ôï ÈÝñïò êáé 12ïC ôï ×åéìþíá. Ç èÜëáóóá, ðåíôáêÜèáñç ìå îå÷ùñéóôü ðñáóéíïãÜëáæï ÷ñþìá êáé ðïéêéëßá áêôþí ðïõ åêôåßíåôáé óå 20 ðåñßðïõ ÷ëì åðéôñÝðåé íá ôç ÷áñåßôå üðùò èÝëåôå. Ç Ðáëáéü÷ùñá åßíáé ðëÞñçò ôüðïò ðáñáèåñéóìïý. ÐáìðÜëáéåò âõæáíôéíÝò åêêëçóéÝò, éóôïñéêÜ ìíçìåßá, áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò, ìïíáóôÞñéá, ìïõóåßá, ðÜíù óå óýã÷ñïíï êáìâÜ, ðïõ äéáôçñåßôáé ìå áðüëõôï óåâáóìü. Åäþ, ï ¢íèñùðïò, öéëéùìÝíïò ìå ôïí ôüðï, äçìéïõñãåß óå áñìïíßá ìáæß ôïõ. Ìå óåâáóìü. ×ùñßò áêñüôçôåò. ¹ðéá óáí ôç öýóç ôïõ. ÓçìáíôéêÜ ìåóáéùíéêÜ êáé âõæáíôéíÜ ìíçìåßá áðïôåëïýí åíäéáöÝ-

×áíéÜ 213


ñïíôåò ðñïïñéóìïýò. ÓðÜíéåò ôïé÷ïãñáößåò, åñåßðéá ðáëáéï÷ñéóôéáíéêþí íáþí, öùëéÝò ðáìðÜëáéåò ôçò ðßóôçò ðïõ åíôõðùóéÜæïõí. Áîßæåé íá áíáöÝñïõìå ôçò ×ñõóïóêáëßôéóóáò. Ôïí Óôáõñåðßãñáöï íáü ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ óôïõò ¢íõäñïõò, ôï íáü ôçò Áãßáò Ìáñßíáò ìå ôéò ðåñßöçìåò ôïé÷ïãñáößåò ôùí êïëáóìÝíùí, ôï íáü ôïõ Áã. Èåïäþñïõ óôïí ÁæùãõñÝ, ôï óðÞëáéï «ÆïõñÝò» ðïõ Ýæçóáí ïé ¢ãéïé ÐáôÝñåò. Óôçí Êïõíôïýñá õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò âõæáíôéíÝò åêêëçóßåò üðùò: Áãßïõ ÌÜìá ôïõ 1400, Áãßïõ ÉùÜííç Èåïëüãïõ (1400), Áãßùí Èåïäþñùí (1358), Áãßïõ Åõóôñáôßïõ êáé ðïëëÝò Üëëåò. Óôç Óïýãéá, ï ôñßêëéôïò ðáëáéï÷ñéóôéáíéêüò íáüò êáé åñåßðéá äýï ðáëáéï÷ñéóôéáíéêþí íáþí ìå øçöéäùôÜ äÜðåäá. Áîßæåé íá óêýøåé ï åðéóêÝðôçò óôéò ðïëëÝò áñ÷áßåò ðüëåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí ðåñéï÷Þ êáé öáíåñþíïõí ìéá óçìáíôéêÞ äéá÷ñïíéêÞ Üíèçóç. Ëéóóüò ÁíáôïëéêÜ ôçò Ðáëáéü÷ùñáò, ç áíåîÜñôçôç êáé éó÷õñÞ ðüëç ôïõ 4ïõ áéþíá ð.×, åðßíåéï ôùí áñ÷áßùí ðüëåùí ôçò ÍÄ ÊñÞôçò, ôçò Õñôáêßíáò êáé ôïõ Åëýñïõ, ç ïðïßá Üíèéóå ìÝ÷ñé ôïí 9ï áéþíá ð.×. Ç Ëéóóüò Þôáí ìåãÜëï åìðïñéêü êÝÐáëáéü÷ùñá - Paleochora

íôñï, åß÷å äéêü ôçò ÷ñõóü íüìéóìá êáé áíáöÝñåôáé ï áñ÷áßïò ãåùãñÜöïò Óêýëáêáò óôï Ýñãï ôïõ “ï Ðåñßðëïõò” ôï 350 ð.×. Ãýñù áðü ôïí üñìï ôïõ Áãßïõ Êýñêïõ, âñÝèçêå åêôåôáìÝíïò áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò ìå äéÜóðáñôá êåñáìéêÜ êëáóóéêÞò åðï÷Þò êáé ÅëëçíéóôéêÞò, ÑùìáúêÞò êáé ÂõæáíôéíÞò. ÕðÜñ÷åé åðßóçò ìéêñü èÝáôñï, äåîáìåíÞ, êáèþò êáé äÜðåäá øçöéäùôÜ. Óôç äõôéêÞ ðëåõñÜ ôçò íåêñïýðïëçò, õðÜñ÷ïõí èáëáìù-


ôÜ êôÞñéá ìå áøßäåò, ðïëëÜ áðü ôá ïðïßá åßíáé óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ÅíôõðùóéáêÜ áñ÷áßá ëåßøáíá âñßóêïíôáé óôï óçìåñéíü ÷ùñéü ÊÜäñïò. ÕðÜñ÷åé ðïëý åíäéáöÝñïí íåêñïôáöåßï Åëëçíéóôéêþí ÷ñüíùí, ìå ëáîåõìÝíïõò ôÜöïõò óôïõò âñÜ÷ïõò. Ç óçìáíôéêüôåñç üìùò ðüëç Þôáí ç ÊÜíôáíïò Þ Êáíôáíßá, åñåßðéá ôçò ïðïßáò óþæïíôáé ÍÁ ôçò óçìåñéíÞò ÊáíôÜíïõ. Áðü ôçí Ðáëáéü÷ùñá ìðïñïýìå íá åðéóêåöèïýìå ôï íçóß ôçò Ãáýäïõ.


Ðáëáéü÷ùñá. Ôüðïò íá æåéò. Ðáñáëßåò, ìíçìåßá, ðáñèÝíåò èÜëáóóåò, ïäéêü äßêôõï Üñôéï, óçìá íôéêÞ õðïäïìÞ, çñåìßá. Ç Âëçóßäçò ÏéêïäïìéêÞ, óáò ðñïóöÝñåé ôç äõíáôüôçôá óçìáíôéêÞò åðÝí äõóçò. ÁãïñÜóôå êáôïéêßåò êáé äéáìåñßóìáôá, íå üêôéóôá, Üñôéá, Üñéóôçò êáôáóêåõÞò, óôá ôåëåéü ôåñá ìÝñç ôïõ ïéêéóìïý. Ìå áðåñéüñéóôç èÝá, ðïëõôåëÞ, óå ðïëý ðñïóéôÝò ôéìÝò. Ãéá êáôïéêßá Þ åðÝíäõóç, áðïôåëïýí ìïíáäéêÝò åõêáéñßåò. Âëçóßäçò ÏéêïäïìéêÞ Åôáéñßá Ðáëáéü÷ùñá Ôçë.: 6972 997057 Paleochora. A place to live. Beaches, monuments, virgin seas, road network, important infrastruc ture, calmness. Vlisidis Construction allows you a significant investment. Buy houses and apart ments, newly built, fully equipped, excellent con structed in the most perfect places of the resi dential area. Luxurious houses with endless view, at very low prices. For accommodation or invest ment, they are unique opportunities. Vlisidis Construction Company Paleochora Tel.: +30 6972 997057


¸íá ìðáëêüíé óôçí ðëáæ. Áãíáíôåýåé ôçí áðÝñáíôç èÜëáóóá êáé ôç ìåãÜëç ðáñáëßá ôçò Ðáëáéü÷ùñáò, ðïõ áðëþíåôáé ìðñïóôÜ. Äñïóßæåé ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ ìå èáëáóóéíü áÝñá, öïñôùìÝíï ìå ôéò ìõñù äéÝò ôïõ êýìáôïò. Ðáñáêïëïõèåß ôïí Þëéï íá âÜöåé ôï êýìá, ìå ôéò ìïíáäéêÝò áíôáýãåéåò, êÜèå óôéãìÞ ôçò ìÝñáò. Óôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ, ðñïóöÝñåé ðëïý óéï ðñùéíü, ðáãùôü, ÷õìïýò, óíáê, ðáãùìÝíç ìðý ñá, ìåæÝäåò ïýæïõ, êáöÝ, ãëõêÜ óðéôéêÜ, êáèþò êáé ôùí áíèñþðùí ôïõ ôçí ðñïèõìßá êáé ôï ÷áìüãåëï. ÓôéãìÝò ìïíáäéêÝò. ÓôéãìÝò æùÞò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Castello Cafe bar Ðáëáéü÷ùñá Ôçë.: 28230 41143 A balcony looking at the beach. It looks at the end less sea and the vast beach of Paleochora that lays before. It offers to the visitors the coolness of the air breeze that carries with it the scents of the wave. It watches the sun painting the wave with the unique light bouquets all day long. Here, visitors can find rich breakfast, ice creams, juices, snacks, frozen beer, mezes for ouzo, coffee, homemade sweets and also the willingness and the small of the staff. Unique mo ments. Moments of a lifetime. You are all welcome. Castello Cafe bar Paleochora Ôel.: 28230 41143

www.viena-apts-paleochora.com

Óå áðüóôáóç 6 km äõôéêÜ ôçò Ðáëáéü÷ùñáò, ìÝóá óôï ðñÜóé íï, âñßóêåôáé ôï ïéêïãåíåéáêü óõãêñüôçìá åíïéêéáæïìÝíùí äéáìåñéóìÜôùí êáé äùìáôßùí Viena. ÄéáèÝôåé ìåãÜëç ðéóßíá 250 ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí, êá èþò êáé cafe pool bar êáé åóôéá ôüñéï ðïõ ëåéôïõñãåß êáé ãéá ôïõò åðéóêÝðôåò. Ôá äéáìåñß óìáôá êáé äùìÜôéá ôïõ Viena åß íáé ðëÞñùò åîïðëéóìÝíá êáé ìå êëéìáôéóìü. ÄéáèÝôåé åëåýèåñï êáé ãñÞãïñï internet óôïõò êïé íü÷ñçóôïõò ÷þñïõò.

At a distance of 6 km west of Paleochora, in a green oasis, is located the family run com plex of rented apartments and rooms Viena. It has a large swimming pool of 250 square meters and a cafe pool bar and a restaurant that is also avail able to visitors. Viena apart ments and rooms are fully equipped with air conditioning. We also offer free and fast internet access in public places.

Viena äéáìåñßóìáôá & äùìÜôéá Õðåýèõíç: ÌáñÜêç ÅëÝíç Êïõíôïýñá - Ðáëáéü÷ùñá Ôçë.: +30 28230 41478 Êéíçôü: +30 6978 327727

Viena apartments & rooms Manager: Maraki Eleni Kountoura - Paleochora Tel.: +30 28230 41478 Mobile: +30 6978 327727


Óôçí ïìïñöüôåñç ðëåõñÜ ôïõ èåñÝôñïõ, óå ìÝñïò õøçëÞò áéóèçôéêÞò, óôç óêéÜ ôùí åëáéïäÝíôñùí, óôçí Üêñç ôïõ ãéáëïý, ôá Bungalows & Rooms BLUE PARADISO, áðïôåëïýí éäáíéêü ôüðï ãéá äéáìïíÞ. ×ñþìá, Üñùìá, Þ÷ïé ôçò öýóçò, áåñÜêé ôçò èÜëáóóáò ìå èáëáóóéíÞ áëìýñá. ÓõíèÞêåò ãéá ìïíáäéêÝò äéáêïðÝò. Ôá Bungalows äéáèÝôïõí ðëÞñç åîïðëéóìü êáé êáëýðôïõí Üíåôá ôçí áíÜãêç äéáìïíÞò. Ôï óõãêñüôçìá áðïôåëåß éäáíéêü ôüðï ãéá åîïñìÞóåéò óôçí Ðáëáéü÷ùñá, ôá ÖáëÜóáñíá, ôï ÅëáöïíÞóé, ôç ×ñõóïóêáëßôéóóá. Ôï óÝñâéò ïéêïãåíåéáêü, óõìðëçñþíåé ôéò Üñéóôåò åíôõ ðþóåéò. Êáëþò íá Ýñèåôå. BLUE PARADISO Bungalows & Rooms Ðáëáéü÷ùñá Ôçë.: 28230 41744 - Êéíçôü: 6948 871962 E-mail: blueparadisopaleohora@hotmail.com On the most beautiful side of the resort, at a place of great taste, under the shadow of olive trees, at the corner of the beach, Paleochora Bungalows Apartments are an ideal place to stay. Here you shall meet color and the sounds of the nature, the sea breeze along with the sea salt. Conditions for unique vacations. Bungalows are fully equipped and they cover all staying needs. The complex is an ideal place for excursions to Paleochora, Falasarna, Elafonisi and Chrysoskalitissa. Family service shall leave the best impression on you. You are all welcome. BLUE PARADISO Bungalows & Rooms Paleochora Ôel.: 28230 41744 - Mobile: 6948 871962 E-mail: blueparadisopaleohora@hotmail.com


Ôá Óïýðåñ ÌÜñêåô Âëçóßäç óáò êáëùóïñßæïõí óôçí ðáíÝìïñöç Ðáëáéü÷ùñá. Âñßóêïíôáé óôá êåíôñéêü ôåñá óçìåßá ôïõ èåñÝôñïõ. Óôï ëéìÜíé, äßðëá óôï ìþ ëï êáé óôçí ðáíÝìïñöç ðáñáëßá, åëÜ÷éóôá ìÝôñá á ðü ôçí êåíôñéêÞ ïñãáíùìÝíç ðëáæ. Åäþ èá âñåßôå ìåãÜëç ðïéêéëßá ðáñáäïóéáêþí ðñïúüíôùí ôçò ðå ñéï÷Þò. ÐáñèÝíï åëáéüëáäï, ðáñáäïóéáêÜ ôõñïêï ìéêÜ, ìÝëé Ïìáëïý, êñáóß ôùí ðáñáãùãþí ôçò ÊñÞ ôçò, ôóéêïõäéÜ, îéíüäåíôñï, êñçôéêÜ ëïõêÜíéêá, öñïý ôá, íôüðéï êñÝáò Üñéóôçò ðïéüôçôáò. Åðßóçò üëá ôá åßäç Óïýðåñ ÌÜñêåô óå ìåãÜëç ðïéêéëßá êáé ÷áìç ëÝò ôéìÝò. Ç åîõðçñÝôçóç õøçëïý åðéðÝäïõ èá óáò åíôõðùóéÜóåé. Êáëþò íá Ýñèåôå. Óïýðåñ ÌÜñêåô Âëçóßäç 1ï ÊáôÜóôçìá: Ðá÷åéÜ ¢ììïò - Ôçë.: 28230 41640 2ï ÊáôÜóôçìá: ËéìÜíé Ðáëáéïý - Ôçë: 28230 41854 3ï ÊáôÜóôçìá: Êïõíôïýñáò - Ôçë.: 28230 41650 Vlissidis Super Markets are welcoming you in the very beautiful area of Paleochora. They are at the most central locations of the resort. At the port, next to the pier and at the beautiful beach only a few meters from the central beach. Here you can find a great variety of the traditional products of the area. Virgin olive oil, traditional dairy products, honey from Omalos, wine coming from the Crete producers, tsikoudia, Cretan sausages, fruits, local meat of the highest quality. Fur thermore, all the articles you can find in Super Mar kets at a great variety and low prices. High quality service shall impress you. You are all welcome Vlissidis Super Markets 1st Shop: Pachia Ammos - Ôel.: 28230 41640 2nd Shop: Palaiou Harbour - Ôel.: 28230 41854 3rd Shop: Kountouras - Ôel.: 28230 41650


Óå áðüóôáóç ìüíï 4 ÷éëéïìÝôñùí áðü ôï êÝíôñï ôçò Ðá ëáéü÷ùñáò, ðÜíù óôá êáôáãÜëáíá íåñÜ ôçò ìáãåõôéêÞò ðáñáëßáò ôïõ ÃñáììÝíïõ, ìå öüíôï ôï äÜóïò ôùí ÊÝäñùí ìå ôïõò ìå äÝíôñá çëéêßáò 150 åôþí, âñßóêåôáé ôï Grammeno Camping. ×áëáñþóôå. Áíôéêñßóôå ôïí Þëéï íá âáóéëåýåé óôï âÜèïò ôïõ Ëéâõêïý ÐåëÜãïõò êáé óôáìáôÞ óôå ôï ÷ñüíï óå Ýíá áðü ôá ðéï üìïñöá çëéïâáóéëÝìáôá. ¼ðïéá ìïñöÞ äéáêïðþí êáé áí äéáëÝîåôå, ôï Grammeno Camping óáò ôçí ðñïóöÝñåé áðëü÷åñá. Ôï Grammeno Camping, ëåéôïõñãåß õðü íÝá äéåýèõíóç êáé íÝá öéëïóï ößá, ãéá üóïõò áðü åóÜò èÝëåôå íá æÞóåôå ôç ìïíáäéêÞ åìðåéñßá ôïõ camping, Üíåôá êáé ïéêïíïìéêÜ. Åêåß ðïõ… ôåëåéþíåé ç Åõñþðç áñ÷ßæïõí ïé äéáêïðÝò óáò!!! Camping Grammeno Beach Êïõíôïýñá Ðáëáéü÷ùñá - ×áíéÜ - ÊñÞôç Ôçë.:+30 28230 42125 Êéíçôü: +30 6979 228612 Fax: +30 28230 42125 info@grammenocamping.gr www.grammenocamping.gr Grammeno Camping is situated only 4 kilometers from the center of Paleochora, right next to the blue waters of the magnificent beach Grammenou having as a background scenery the Cedar forest with cedars of over 150 years old. Relax. Watch the sun setting in the deep waters of the Livikos sea, and stop time in one of the most beautiful sunsets to be seen. Whatever form of holidays you may choose, Grammeno Camping is more than willing to provide for you. Now, under new management and with a whole new phi losophy, Grammeno Camping is here to provide the most low cost and relaxed camping experience. Your holidays begin… where Europe ends!!! Camping Grammeno Kountoura Beach Paleochora - Chania - Crete Tel.: +30 28230 42125 - Mobile: +30 6979228612 Fax: +30 28230 42125 info@grammenocamping.gr www.grammenocamping.gr


ÌðñïóôÜ ç áðÝñáíôç èÜëáóóá ôçò Ðáëáéü÷ùñáò, áëçèéíÞ ìáãåßá. Ìéá áíåðáíÜëçðôç åéêüíá, ðïõ îåôõëßãåôáé ìðñï óôÜ óôá ìÜôéá, üëåò ôéò þñåò. Óôçí ôáâÝñíá ÌÝèåîéò êõ ñéáñ÷ïýí ïé ãåýóåéò. ¼ëá ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò ÊñçôéêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï êáé ôïðé êÝò óõíôáãÝò áðü ôá Ýìðåéñá ÷Ýñéá ôçò êõñÜ Áíôùíßáò. Ôï íôüðéï öñÝóêï øÜñé öôéáãìÝíï ìå ôïí ôïðéêü øáñÜäéêï ôñüðï, ôï íôüðéï øçôü êñÝáò, ïé óáëÜôåò, ôï êáëü êñáóß, óõìðëçñþíïõí ôï ðëïýóéï ìåíïý. ÅíôõðùóéÜæåé ôïõò ãåõ óéãíþóôåò ôï êÜóôáíï óôéöÜäï, ôï êáôóßêé ìå áóêïëý ìðñïõò. Óôçí ðëÞñùò ïñãáíùìÝíç ðåíôáêÜèáñç ðáñáëßá ìðñïóôÜ, ï åðéóêÝðôçò, äñïóßæåôáé êáé áíáðáýåôáé óôéò éäéü êôçôåò îáðëþóôñåò. Ç åîõðçñÝôçóç õøçëïý åðéðÝäïõ óõ ìðëçñþíåé ôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ. ÌÝèåîéò ÊñçôéêÞ ÐáñáäïóéáêÞ ÔáâÝñíá Ðáñáëßá Ðáëáéü÷ùñáò Õð.: ÍåêôÜñéïò êáé ÁíäñÝáò ËïõãéÜêçò Ôçë.: 28230 41431 - Êéíçôü: 6972 924704 Before the tavern lays the vast sea of Paleochora that is real magic. An unprecedented image that unfolds before your eyes all day long. In Methexis tavern, tastes are ruling. All the dishes of the traditional Cretan cuisine made of pure ol ive oil and local recipes by the experienced hands of Mrs Antonia. Local fresh meat made with method that local fish ermen use, grilled local meat, salads and good wine com plete the rich menu. Tasters are impressed by the chestnut with onions and lamb with askolympros. In the full organized very clean beach in front, visitors get cool and rest on the private beach chairs. The high level service completes the magic of the place. Methexis Traditional Cretan Tavern Paleochora beach Managers: Nectarios and Andreas Lougiakis Tel.: 28230 41431 - Mobile: 6972 924704


Ãáýäïò Ç Ãáýäïò åßíáé ï íïôéüôåñïò ïéêéóìüò ôçò Åõñþðçò. ÁðÝ÷åé áðü ôçí ÊñÞôç 28 í.ì. êáé ðåñßðïõ 150 í.ì. áðü ôéò áêôÝò ôçò ÁöñéêÞò. ¸íá íçóß îå÷áóìÝíï óå ìéá ãùíéÜ, íüôéá ôçò Åõñþðçò, ãíùóôü áðü ôç íåïëéèéêÞ åðï÷Þ. Åßíáé ç ïìçñéêÞ “Ùãõãßá” üðïõ ç íýìöç Êáëõøþ, êñÜôçóå áé÷ìÜëùôï ôïí ðåñßöçìï ôáîéäåõôÞ, ôïí ÏäõóóÝá. Êáôáöýãéï êïõñóÜñùí, áñáîïâüëé ôáîéäéùôþí, öÜñïò óçìáôïäüôçò ôïõ äñüìïõ ðïõ óå öÝñíåé áðü ôï ÂïññÜ óôï Íüôï. Áðü ôá Áðüøåéò ôçò Ãáýäïõ Views of Gavdos

ÓöáêéÜ Þ ôçí Ðáëéü÷ùñá, Ýíá ìéêñü ðëåïýìåíï óå ðáßñíåé ãéá íá óå ìåôáöÝñåé óå Ýíá ôüðï ìïíáäéêü, ïíåéñåìÝíï. “Ç ÅóùôåñéêÞ èÜëáóóá áíÜìåóá óôá ÓöáêéÜ, Ðáëéü÷ùñá êáé Ãáýäï, ìïéÜæåé ìå ðëáôý ðïôÜìé ðïõ ôï åíþíïõí áåñïãÝöõñåò, áõôÝò êáèáõôÝò ïé óõíÞèåéåò ôùí áíèñþðùí ðïõ æïõí óôéò äõü ôïõ ü÷èåò.” Çñþ ÓãïõñÜêç Åßíáé êáôÜöõôç áðü êÝäñïõò, ðåýêá êáé êõðáñßóóéá. Ïé íüôéåò êáé äõôéêÝò áêôÝò åßíáé Üãñéåò, åðéâëçôéêÝò, ìåãáëïðñåðåßò. Ïé âüñåéåò, áðïëÞãïõí áðáëÜ, óâÞíïõí óôï êýìá êáé äÝ÷ïíôáé ôá ÷Üäéá ôïõ. Åäþ ç æùÞ Ý÷åé ôïõò äéêïýò ôçò ñõèìïýò. Óôá ìéêñÜ ÷ùñéÜ, ôïí ¢ìðåëï, ôá ÂáôóéáíÜ, ôï Êáóôñß, ôï Óáñáêßíéêï, ôá óðßôéá åßíáé ôáðåéíÜ, áðüëõôá öéëéùìÝíá ìå ôï ÷þñï ôïõò. Ôï íçóß äéáèÝôåé Üðåéñåò äéáäñïìÝò ãéá ðåæïðïñßá, óðçëéÝò êáé êáìÜñåò óôçí “ÔñõðçôÞ”. Ôïýôï ôï íçóß, áðïôåëåß ôïí éäåþäç ôüðï ãéá îåêïýñáóç êáé çñåìßá. ¹÷ïé ôçò öýóçò, áÝñáò èáëáóóéíüò, îåêïýñáóç, öñÝóêï øÜñé, ðåñéóõëëïãÞ, ìõñùäéÝò ôùí êÝäñùí. ÁõôÞ åßíáé ç Ãáýäïò óÞìåñá. Ìéá õðÝñï÷ç áñ÷üíôéóóá öåñìÝíç áðü Üëëç åðï÷Þ. Ãéá ôïõò áðáéôçôéêïýò, õðÜñ÷ïõí åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá. Ãéá ôïõò ïíåéñïðüëïõò, óåíôüíé ôïõò ô’ áóôÝñéá ô’ ïõñáíïý.


ÊÜíäáíïò - ÔåìÝíéá - Óïýãéá

Áðü ôçí ÊÜíôáíï, ï äñüìïò áíçöïñßæåé êáé êéíåßôáé íüôéá ðñïò ôá ÔåìÝíéá. Åäþ åìöéáëþíïíôáé áíáøõêôéêÜ êáé ðáñáäßðëá õðÜñ÷åé õäñïèåñáðåõôÞñéï, áöïý óôçí ðåñéï÷Þ õðÜñ÷ïõí éáìáôéêÝò ðçãÝò. Ëßãï ìåôÜ ôá ÔåìÝíéá, ï äñüìïò óôñßâåé áñéóôåñÜ ðñïò ÌÜæá êáé ÑïäïâÜíé. Óå ôïýôï ôï óçìåßï, ìÝóá óôïõò åëáéþíåò, äéáôçñåßôáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç ï íáüò ôïõ ÓùôÞñïò ×ñéóôïý. Óôï åðüìåíï ÷ùñéü, ôç ÌÜæá, õðÜñ÷åé ç åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, ìå óçìáíôéêÝò åéêüíåò ôïõ 1325. Ëßãï ìåôÜ ôï ÑïäïâÜíé, óôñßâïìå áñéóôåñÜ ðñïò Óïýãéá. ¸íá óôåíü äñïìÜêé äåîéÜ, áíçöïñßæåé óå ëüöï ðïõ êÜðïôå Þêìáóå ç áñ÷áßá ðüëç ¸ëõñïò. Åðüìåíï ÷ùñéü åßíáé ç ÌïíÞ, êïíôÜ óôï ïðïßï åßíáé ôï åíôõðùóéáêü ìïíáóôÞñé ôçò Ðáíáãßáò ôçò ÊåñÜò. Óôïí åðüìåíï óôáèìü ìáò, ôç Óïýãéá, èá âñïýìå

ôçí áðüëõôç ÷áëÜñùóç. Óôç Óïýãéá âñéóêüôáí ç áñ÷áßá ðüëç Óõßá, ëéìÜíé ôçò Åëýñïõ, üðïõ êÜðïôå õðÞñ÷áí äÜóç âåëáíéäéÜò. Óôï áñéóôåñü Üêñï ôçò ðáñáëßáò, äéáêñßíïíôáé áêüìç ëßãá åñåßðéá ôçò ðüëçò ðïõ Üíèçóå óôá ÑùìáúêÜ ÷ñüíéá. Áðü ôç Óïýãéá èá ðåñðáôÞóïìå ìÝ÷ñé ôç èÝóç ôçò áñ÷áßáò Ëéóïý. ¹ôáí ôï äåýôåñï ëéìÜíé ôçò Åëýñïõ. Åêåß õðÞñ÷å óôçí áñ÷áéüôçôá, ç éáìáôéêÞ ðçãÞ êáé ôï ðåñßöçìï Áóêëçðéåßï. Ïé áíáóêáöÝò Ýöåñáí óôï öùò øçöéäùôÜ äÜðåäá, áðïìåéíÜñéá áðü èÝáôñï êáé ôï õäñáãùãåßï ôçò ðüëçò. ÐïëëÜ åõñÞìáôá âñßóêïíôáé óôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ×áíßùí. Óôç Ëéóü ðÜìå ìå êáñáâÜêé áðü ôç Óïýãéá. ÓÞìåñá ç Óïýãéá áðïôåëåß óçìáíôéêü ôïõñéóôéêü ðñïïñéóìü, ìå ôïõñéóôéêÞ õðïäïìÞ êáé áðüëõôç çñåìßá.

×áíéÜ 225


Óïýãéá - Áã. ÅéñÞíç - Áëéêéáíüò - ×áíéÜ

Áðü ôç Óïýãéá öåýãïìå âüñåéá, ðåñíïýìå ôï ÷ùñéü ÌïíÞ êáé öôÜíïìå óôï ÑïäïâÜíé. Áðü ôï ÑïäïâÜíé, åðéóôñÝöïìå óôá ÔåìÝíéá êáé ðÜëé ðçãáßíïìå âüñåéá. ÐåñíÜìå ôá ÌáñÜëéá êáé öôÜíïìå óôïí Êáìðáíü, ðïõ åßíáé êôéóìÝíïò óôïõò ðñüðïäåò ôùí Ëåõêþí ÏñÝùí. 46 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ, óõíáíôïýìå ôï Åðáíï÷þñé. ¼ìïñöï ÷ùñéü ìå èÝá ôá ËåõêÜ ¼ñç êáé ôï Ëéâõêü ÐÝëáãïò. Åðüìåíï ÷ùñéü åßíáé ç Áãßá ÅéñÞíç, ÷ùñéïõäÜêé óôéò ü÷èåò ôïõ ðïôáìïý, ðïõ ÷ýíåôáé óôç Óïýãéá. Áðü ôïýôï ôï óçìåßï îåêéíÜ ôï ÖáñÜããé ôçò Áãßáò ÅéñÞíçò. Áðü õøüìåôñï 550 ì. ôï öáñÜããé åßíáé âáôü êáé ìåôÜ áðü ðåñßðïõ 2,5 þñåò äéáäñïìÞ, êáôáëÞãåé óôç Óïýãéá. ¸÷åé ìÞêïò ðåñßðïõ 7,5 ÷ëì. êáé ïé êáôáêüñõöåò ðëåõñÝò ôïõ, öôÜíïõí ôá 500 ì. ýøïò. Ïñãéþäçò âëÜóôçóç áðü ðïþäç, èáìíþäç, êáé åßäç áíôéðñïóùðåõôéêÜ ôçò ðåñéï÷Þò. Êõñéáñ÷åß ç ôñá÷åßá ðåýêç êáé ï ðëÜôáíïò. Ïé ðëáãéÝò åßíáé êáôÜöõôåò áðü áéùíüâéá äÝíôñá êáé ôåñÜóôéá áíáññé÷çôéêÜ öõôÜ, ðïõ êáëýðôïõí ôá èåüñáôá âñÜ÷éá. ÕðÜñ÷ïõí åðßóçò åíäçìéêÜ öõôÜ üðùò ï äßêôáìïò, ïé öáóêïìçëéÝò, áóðÜëáèïé, êõêëÜìéíá, èÜìíïé, âüôáíá. Åßíáé ìéá åíäéáöÝñïõóá ãåùãñáöéêÞ äéáìüñöùóç, ìå 13 óðÞëáéá êáé ðïëëïýò ó÷çìáôéóìïýò óõãêëïíéóôéêÞò áéóèçôéêÞò. Åðüìåíï ÷ùñéü åßíáé ï ÓÝìðñùíáò, ìå ðáñáãùãÞ êáóôÜíùí êáé åîáéñåôéêÞò ðïéü-

226 ×áíéÜ

ôçôáò ìÞëùí. Óôï äñüìï õðÜñ÷åé ôáâÝñíá, ìå êáëü öáãçôü. Åðüìåíï ÷ùñéü åßíáé ï ÐñáóÝò êáé ôá ÍÝá Ñïýìáôá. Áêïëïõèåß ôï ÷ùñéü ÓêéíÝò, ìå ôç ìåãÜëç ðïóüôçôá ðïñôïêáëéþí - 100.000 äÝíôñá. Ôçí ¢íïéîç ãéïñôÜæåôáé åäþ ç ãéïñôÞ ðïñôïêáëéïý. Ï äñüìïò ìáò ïäçãåß óôïí Áëéêéáíü, 12 ÷ëì. áðü ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí. ÊáôáðñÜóéíï ÷ùñéü ìå íåñÜ êáé ðïñôïêáëéÝò. Åäþ âñßóêïíôáé ôá åñåßðéá ôïõ ðýñãïõ ôïõ åíåôïý Üñ÷ïíôá Äáìïëßíïõ, êáèþò êáé ìéá ùñáéüôáôç åêêëçóßá ôïõ 12ïõ áéþíá ìå óçìáíôéêÝò ôïé÷ïãñáößåò. Óôï äñüìï õðÜñ÷åé êáé ìíçìåßï ðåóüíôùí êáôÜ ôï äåýôåñï ðáãêüóìéï ðüëåìï. Óõíå÷ßæïìå ôï äñüìï ìáò öôÜíïìå óôçí ÁãõéÜ. Óôï âÜëôï ôçò ÁãõéÜò, Þôáí êôéóìÝíåò ïé öõëáêÝò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóáí ïé Ãåñìáíïß êáé ðïõ åäþ, ìáñôýñçóáí ÷éëéÜäåò ðáôñéþôåò. Åðüìåíç óôÜóç åßíáé óôá ×áíéÜ. Ìíçìåßï ðåóüíôùí óôïí Áëéêéáíü War memorial in Kandanos


ÐáíÝìïñöïò ÷þñïò, êÜôù áðü ôéò óêéÝò, äßðëá óôï äñüìï. Áðïëáýóôå ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôï ÷õìü. ÄïêéìÜ óôå ôéò ãåõóôéêÝò óáëÜôåò ìå ôá íôü ðéá õëéêÜ, ôï øçôü ôçò þñáò, ôç ìðñé æüëá, ôï íüóôéìï ðáúäÜêé, ôï åîáéñå ôéêü ôóéãáñéáóôü. ÓõíïäÝøôå ôïí êá öÝ ìå ðáñáäïóéáêÝò ðßôåò êáé ôçí áãíÞ êñçôéêÞ ôóéêïõäéÜ. Ôï êáëü ÷ý ìá êñáóß èá óõíïäÝøåé ôï öáãçôü. Ç ïéêïãåíåéáêÞ ðåñéðïßçóç èá óáò åíôõðùóéÜóåé. Ðñïìçèåõôåßôå åîáé ñåôéêÜ ìÞëá äéêÞò ìáò ðáñáãùãÞò. Êáëþò íá Ýñèåôå.

A beautiful place, under the shadows, next to the road. Enjoy coffee, drink and juice. Taste the tasteful salads with lo cal materials, grilled meat, steaks, tasty lamb ribs and the exquisite tsigariasto (sauteed lamb). Accompany your cof fee with traditional pies and the pure Cretan tsikoudia. The good bulk wine shall accompany food. Family care shall impress you! Buy great apples that we, ourselves, produce. You are all welcome.

Óåëß ÔáâÝñíá - Êáöåíåßï ÓÝìðñùíáò ×áíßùí Ôçë.: 28210 77742

Seli Tavern - Cafe Sempronas, Chania Tel.: +30 28210 77742

Áðüøåéò ôïõ ÓÝìðñùíá Sempronas views

×áíéÜ 227


ÊñçôéêÞ ÌïõóéêÞ Ç øõ÷Þ åíüò ëáïý áéþíéïõ … Ç êñçôéêÞ ìïõóéêÞ åßíáé ç áñ÷áéüôåñç åëëçíéêÞ êáé åõñùðáúêÞ ìïõóéêÞ. Áðü ôçí áñ÷áéüôçôá, ç ìïõóéêÞ óôç ÊñÞôç åß÷å îå÷ùñéóôÞ èÝóç êáé áõôü ôåêìçñéþíåôáé áðü ôéò áñ÷áéïëïãéêÝò áíáóêáöÝò, áðü ôá áñ÷áßá êåßìåíá êáé áðü ôéò áíáðáñáóôÜóåéò ðïõ óþæïíôáé . ÂëÝðïõìå ðùò ï ëõñÜñçò üðùò êáé óôç óçìåñéíÞ åðï÷Þ ðáßæåé óôç ìÝóç êáé ïé ÷ïñåõôÝò ÷ïñåýïõí ãýñù ôïõ, êõêëéêÜ. ÕðÜñ÷ïõí åðßóçò åéêüíåò áõëþí, äßáõëùí, âïýêéíá, óÜëðéããåò êáé ç áñ÷áßá ëýñá. ÌåôÜ ôçí Üëùóç ôçò Ðüëçò (1453 ì.×) ç ÊñÞôç ðáñÝìåéíå óôç êõñéáñ÷ßá ôùí Åíåôþí. Ïé Åíåôïß, ïé ïðïßïé óÝâïíôáí ôçí êëçñïíïìéÜ ôùí Êñçôþí, âïÞèçóáí óôï íá áíáðôõ÷èåß ç ìïõóéêÞ ðáéäåßá óôç ÊñÞôç. ÊÜðïéïé öùôéóìÝíïé äÜóêáëïé ôçò åêêëçóéáóôéêÞò ìïõóéêÞò áðü ôçí Ðüëç ßäñõóáí ó÷ïëÝò åëëçíéêÞò-âõæáíôéíÞò ìïõóéêÞò êáé ðáñÜëëçëá êáëëéÝñãçóáí ôçí êñçôéêÞ äçìïôéêÞ ìïõóéêÞ. Ïé ìåëåôçôÝò ôçò óýã÷ñïíçò êñçôéêÞò ìïõóéêÞò Ý÷ïõí êáôáëÞîåé óôï óõìðÝñáóìá üôé äÝ÷ôçêå åðéäñÜóåéò êáé áðü ôçí âõæáíôéíÞ ìïõóéêÞ. Åðßóçò ç êñçôéêÞ ìïõóéêÞ óå áíôßèåóç Üëëùí ðåñéï÷þí ôçò ÅëëÜäïò, åîáêïëïõèåß íá åßíáé æùíôáíÞ êáé íá åîåëßóóåôáé. Áõôü Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôïí óôß÷ï ôùí ôñáãïõäéþí ï ïðïßïò óõíÞèùò äçìéïõñãåßôáé ìÝóù ôïõ áõôïó÷åäéáóìïý ôïõ ëõñÜñç. ¸ôóé ôá êñçôéêÜ ôñáãïýäéá áíáöÝñïíôáé ó÷åäüí óå üëá ôá éóôïñéêÜ ãåãïíüôá üðùò óôç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò, ôç äéêôáôïñßá, ôçí åîÝãåñóç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ê.ô.ë. Ï áõôïó÷åäéáóìüò

228 ×áíéÜ

åßíáé óôïé÷åßï ôçò êñçôéêÞò ìïõóéêÞò, áöïý ðïôÝ ï ëõñÜñçò äåí ðåñéïñßæåôáé óôçí åêôÝëåóç ôïõ ôñáãïõäéïý ìå óõãêåêñéìÝíï óôß÷ï áëëÜ áíÜëïãá ìå ôçí øõ÷éêÞ ôïõ äéÜèåóç, áõôïó÷åäéÜæåé êáé äçìéïõñãåß ôñáãïýäéá, ôéò ãíùóôÝò ÌáíôéíÜäåò. Ç ëýñá åßíáé ôï âáóéêü üñãáíï ôçò êñçôéêÞò ìïõóéêÞò. ¼ìùò ôï ëáïýôï óõíïäåýåé åðéôõ÷þò ôï ìåëùäéêü áõôïó÷åäéáóìü. Óå êÜðïéåò åðáñ÷ßåò ôçò ÊñÞôçò, áíôß ãéá ôçí ëýñá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï âéïëß. Óôç êñçôéêÞ ìïõóéêÞ åðßóçò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá ðíåõóôÜ: ôï èáìðüëé (åßäïò öëïãÝñáò), ç ìáíôïýñá (åßäïò êëáñéíÝôïõ) êáé ç áóêïìáíôïýñá. Ôá ñéæßôéêá ôñáãïýäéá äåí ÷ïñåýïíôáé, ôñáãïõäéïýíôáé óå 32 ìåëùäßåò, óõíÞèùò áðü Ýíáí ôñáãïõäéóôÞ êáé ìåôÜ åðáíáëáìâÜíåé ï ÷ïñüò. ¸íá ñéæßôéêï ôñáãïýäé åßíáé ï Åñùôüêñéôïò ôïõ ÂéôóÝíôæïõ ÊïñíÜñïõ. Ïé ãñÞãïñïé ÷ïñïß ôçò ÊñÞôçò åßíáé ôï ðåíôïæÜëé, ç óïýóôá, ï êáóôñéíüò, ïé ðçäç÷ôïß. Ç ìïõóéêÞ ôïõò ðñïÝñ÷åôáé áðü ôïõò áñ÷áßïõò ðõññß÷éïõò ÷ïñïýò. Ïé ðõññß÷éïé ôçò ÊñÞôçò Ý÷ïõí Üìåóç ó÷Ýóç ìå ôïõò ðõññß÷éïõò ôïõ Ðüíôïõ, óÝñá, ôñïìá÷ôüí ê.ô.ë êáé áõôü óõìâáßíåé äéüôé: ç Ìßëçôïò, ç áðïéêßá áðü ôçí ïðïßá îåêßíçóå ï áðïéêéóìüò ôïõ Åýîåéíïõ Ðüíôïõ Þôáí áðïéêßá ôçò ÊñçôéêÞò ðüëçò ÌéëÜôïõ. Ç óïýóôá åßíáé ï ÷ïñüò ôçò áãÜðçò, ïé ÷ïñåõôÝò ó÷çìáôßæïõí æåõãÜñéá, ÷ïñåýïõí áíôéêñéóôÜ êáé ç ìïõóéêÞ äéáôçñåß ôïí ðõññß÷éï Þ÷ï.Ç óïýóôá åßíáé ï ðéï ðáëéüò ÷ïñüò ôçò ÊñÞôçò.


Ëßãá ÷éëéüìåôñá áðü ôá ×áíéÜ, ìéá õðÝñï÷ç äéáäñïìÞ ìÝ óá áðü ëåìïíéÝò êáé ðïñôïêáëéÝò, ï äñüìïò ìáò ïäçãåß óôá ÍÝá Ñïýìáôá. Óôçí Üêñç ôïõ ÷ùñéïý, ìáò ðåñéìÝíåé ç ÔáâÝñíá ÍÝá Ñïýìáôá. ¢íåôç áßèïõóá, ìå ôç èáëðùñÞ ôïõ ôæáêéïý ôï ×åéìþíá, ôçí õðÝñï÷ç èÝá óôéò êáôÜöõôåò ðëá ãéÝò, ìå óïöÞ äéáêüóìçóç êáé óôïé÷åßá ôïõ ðïëéôéóìïý ôçò åëéÜò ðáíôïý. Åäþ êõñéáñ÷ïýí ïé ãåýóåéò. ÖáãçôÜ ôçò ðá ñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, øçìÝíá óôïí îõëüöïõñíï. Øçôü ôçò þñáò óôï êÜñâïõíï, ïöôü êñÝáò øçìÝíï ìå ôï ìïíáäéêü ÷áíéþôéêï ôñüðï. ÄïêéìÜóôå ôï êñÝáò ìå áãêéíÜñåò, ôç ìå ãÜëç ðïéêéëßá áðü óáëÜôåò, ôï êáëü ÷ýìá êñáóß. Ç ïéêïãå íåéáêÞ öñïíôßäá, óõìðëçñþíåé ôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ. Êá ëþò íá Ýñèåôå. ÍÝá Ñïýìáôá ÔáâÝñíá Ôçë.: 28210 77937 - Êéíçôü: 6976 557206 Just a few kilometers from Chania, following a wonderful route through lemon and orange trees, the road leads to Nea Roumata. At the end of the village, Nea Roumata Tav ern is waiting. One can enjoy the comfortable room, with the warmth of the fireplace during Winter, the great view at the ever green slopes, with the wise decoration and ele ments of olive all over. Here, tastes are ruling; Traditional dishes, baked in the wood burning oven. Grilled meat, ofto meat roasted with the unique way of Chania. Taste meat with artichokes, the wide variety of salads, good bulk wine. The family care completes the magic of the place. You are all welcome. Nea Roumata Tavern Tel.: +30 28210 77937 - Mobile: +30 6976 557206


Êßóóáìïò

Ôï äõôéêü ìÝñïò ôïõ íïìïý ×áíßùí, êáëýðôåôáé áðü ôçí Êßóóáìï. ×áñáêôçñéóôéêü ôçò ãåùãñáöéêü óôïé÷åßï, ïé äýï êÜèåôåò ÷åñóüíçóïé Ãñáìâïýóáò êáé Ñïäïðïý ðïõ óöçíþíïíôáé óôï Êñçôéêü êáé ó÷çìáôßæïõí ôïí êüëðï ôçò ÊéóóÜìïõ. ÅõëïãçìÝíïò áðü ôç öýóç ôïõ ï ôüðïò ôïýôïò, äéáèÝôåé Ýíôïíåò ðôõ÷þóåéò, âáèéÝò êïéëÜäåò, ëüöïõò ðïõ óâÞíïõí áðáëÜ óôï êýìá. Ïé åýöïñåò ðåäéÜäåò óõìðëçñþíïõí Ýíá õðÝñï÷ï áíÜãëõöï, ðëïýóéï, ãåìÜôï ïìïñöéÜ. Ç ðåñéï÷Þ ôçò ÊéóóÜìïõ, äéáèÝôåé áñêåôÜ öáñÜããéá üðùò ôïõ Ìáëáèýñïõ, ôçò Ñüêáò, ôùí Ðáôåñéáíþí, ôïõ Óçñéêáñßïõ, ôùí Ôïðïëßùí. Óôç âüñåéá êáé äõôéêÞ ðëåõñÜ, äåóðüæïõí ïé åíôõðùóéáêÝò ðáñáëßåò ôïõ êüëðïõ ÊéóóÜìïõ, ôçò ÖáëÜóáñíáò, ôïõ Åëáöïíçóßïõ, ôïõ Áìõãäáëïêåöáëßïõ. Ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý, áó÷ïëåßôáé ìå ôç ãåùñãßá êáé ôçí êôçíïôñïößá. ÐáñÜãïíôáé åëéÝò êáé åëáéüëáäá Üñéóôçò ðïéüôçôáò, õðÝñï÷á êñáóéÜ, åóðåñéäïåéäÞ, êçðåõôéêÜ, ìÝëé, êñÝáò êáé ãÜëá õøçëÞò ðïéüôçôáò. Ï åðéóêÝðôçò ôçò ðåñéï÷Þò èá âñåé éäáíé-

230 ×áíéÜ

êÝò óõíèÞêåò äéáìïíÞò. Ïéêïôüðïõò ìïíáäéêïýò ãéá ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç, öáñÜããéá, ðåñéï÷Ýò Natura 2000, ÷ëùñßäá êáé ðáíßäá, ðáñáëßåò õðÝñï÷åò êáé äõíáôüôçôá äéáìïíÞò üëï ôï Ýôïò. Ôïí öõóéêü ðëïýôï óõìðëçñþíåé ìéá óçìáíôéêÞ õðïäïìÞ. Îåíïäï÷åßá êáé åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá, åóôéáôüñéá, ôáâÝñíåò, êáôáóôÞìáôá êÜèå ëïãÞò. ÉóôïñéêÜ êáé èñçóêåõôéêÜ ìíçìåßá óõìðëçñþíïõí ôç öýóç êáé äçìéïõñãïýí åíäéáöÝñïí óýíïëï, ðïõ ãïçôåýåé ôïí åðéóêÝðôç êáé åíôõðùóéÜæåé ôï ìåëåôçôÞ. ÐÜíù óå ôïýôï ôïí êáìâÜ, ï Üíèñùðïò äçìéïõñãåß óôïõò áéþíåò. ÐëÜèåé Ýíá õðÝñï÷ï ðïëéôéóìü. ÓÝâåôáé ôá äþñá ôçò öýóçò êáé ðïñåýåôáé óõíôñïöéÜ ìå ôçí ïìïñöéÜ ðïõ êëçñïíüìçóå. Ïé ìáêñï÷ñüíéïé áãþíåò, óìßëåøáí ôï ÷áñáêôÞñá êáé äéáìüñöùóáí ôç öéëïîåíßá ôïõ óå õøçëÜ åðßðåäá. ÊÝíôñï ôçò ðåñéï÷Þò, ôï ÊáóôÝëé Þ Êßóóáìïò. Ç ðüëç ìå ôá äýï ïíüìáôá êáé ôçí ðáìðÜëáéá éóôïñßá. ÊôéóìÝíç óôï ìõ÷ü ôïõ Ìõñôßëïõ êüëðïõ (êüëðïò ÊéóóÜìïõ), ç áñ÷áßá Êßóóáìïò Þôáí ðüëç ðáñáèáëÜóóéá êáé ÷ñçóßìåõå óáí åðßíåéï ôçò


Ôï äçìáñ÷åßï ôçò ÊéóóÜìïõ Kissamos Town Hall

éó÷õñÞò ÐïëõññÞíéáò. ËÝãåôáé üôé ï ÁãáìÝìíïíáò, åðéóôñÝöïíôáò áðü ôçí Ôñïßá, ðñïóïñìßóôçêå óôï ëéìÜíé ôçò ÊéóóÜìïõ, áíÝâçêå óôçí ÐïëõññÞíéá êáé ðñüóöåñå èõóßá óôç èåÜ ¢ñôåìç. Ç áêìÞ ôçò ðüëçò, ôïðïèåôåßôáé óôç ñùìáúêÞ ðåñßïäï. Ç Êßóóáìïò äåí áíôéóôÜèçêå óôïõò êáôáêôçôÝò ãéá ôïýôï ôç óôüëéóáí ìå ìåãÜëïõò äñüìïõò, ëïõôñÜ, åðáýëåéò, èÝáôñï, íáïýò, áãÜëìáôá. Ôï ìïõóåßï ôçò ÊéóóÜìïõ óÞìåñá, öéëïîåíåß Ýíá ÷áñáêôçñéóôéêü ðëÞèïò áíôéêåéìÝíùí, áããåßùí êáé áãáëìÜôùí üðùò åêåßíï ôïõ Áäñéáíïý. ¼ëá öáíåñþíïõí ìéá áíèïýóá ðüëç, ðïõ åðùöåëÞèçêå áðü ôçí ðáñáêìÞ ôçò ÖáëÜóáñíáò êáé ôçò ÐïëõññÞíéáò. Áðü ôç ìáêñü÷ñïíç éóôïñßá ôçò ðüëçò, Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò áðü ìíçìåßá êáé óðáñÜãìáôá, óþæïíôáé êáé öáíåñþíïõí ôç óðïõäáßá ôçò äéáäñïìÞ. Ôåëåõôáßá ôçò éóôïñéêÞ åíüôçôá, åßíáé ç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò êáé ç áíôßóôáóç åíáíôßïí ôùí Ãåñìáíþí. Ôï ÌÜç ôïõ 1941 üôáí ïé ïõñáíïß ãÝìéóáí áðü êáôáêôçôÝò êáé ï ðüíïò áðëþèçêå ðáíôïý, ïé Êéóóáìßôåò áíôéóôÜèçêáí ìå ìáíßá ãéá íá äéáôçñÞ-

óïõí åëåýèåñï ôïí ôüðï ôïõò. ÌåôÜ üìùò ôçí êáôÜëçøç ôïõ ÌÜëåìå, ç ðåñéï÷Þ óêëáâþèçêå. Ôï ÊáóôÝëé ëåçëáôÞèçêå êáé ïé êÜôïéêïé åêôåëÝóôçêáí óå áíôßðïéíá. ¼ìùò ï áãþíáò óõíå÷ßóôçêå ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 1945, ïðüôå ïé Ãåñìáíïß áíáôßíáîáí ôá ï÷õñÜ ôïõò êáé ôï ëéìÜíé êáé Ýöõãáí. ÓÞìåñá ôï ÊáóôÝëé åßíáé ôÝëåéïò ôïõñéóôéêüò ðñïïñéóìüò. ÄéáèÝôåé ôçí õðïäïìÞ ðïõ ôáéñéÜæåé ìå ôçí áéóèçôéêÞ êáé ôïí ðïëéôéóìü ôùí áíèñþðùí ôïõ. Ôá îåíïäï÷åßá, ìéêñÝò öùëéÝò, ïéêïãåíåéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáèñåðôßæïõí ôçí áñ÷ïíôéÜ ôùí áíèñþðùí ôïõò. Ç äéáôñïöÞ ðáìðÜëáéá, äéáôçñåßôáé áãíÞ ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ãåýóåéò ìïíáäéêÝò, öåñìÝíåò áðü ôá âÜèç ôùí ÷ñüíùí, ðïõ óõíáñðÜæïõí. Ôá óðßôéá áñ÷ïíôéêÜ, ãåìÜôá ìå ìõñéóôéêÜ. Ôï ÊáóôÝëé áðïôåëåß ôüðï ãéá åîïñìÞóåéò óôç Ãñáìâïýóá, ôç ÖáëÜóáñíá, ôç ×ñõóïóêáëßôéóóá, ôï ÅëáöïíÞóé êáé ôéò õðÝñï÷åò ðáñáëßåò ôçò ðåñéï÷Þò. ÊáóôÝëé, Þëéïò êáé èÜëáóóá êáé ñéæßôéêï êáé ìáíôéíÜäá êáé âéïëß êáé êñçôéêü Üêïõóìá: “...ÊïðéÜóôå óôï öéëüîåíï ôóé Êßóóáìïò ôñáðÝæé, áðïý äå ëåßðåé ôï êñáóß, ìÝëé êáé ðåôéìÝæé. Êé áíå ôï âñåßôå óå ÷áñÜ ì´ïýëï ôæç ôï óéíÜöé, åëÜóôå ößëïé, ãåýãåóôå, ôï Êñçôéêü ÐéëÜöé…êé üíôå èá âãåéò åéò ôóç ãéáãéÜò ôï êÜôáóðñï óêáëÜêé, êüøå äéïóìß êé áñéóìáñß êáé ìýñéóå ëéãÜêé….ÅâãÞêåò óôï ëéïìÜæùìá êé Ýâáëå ï Þëéïò óêÝøç. ÅêåéÜ ðïõ óôÝêåé íá óôáèåß Þ í’ áðïâáóéëÝøåé...” Áðü ôï ÊáóôÝëé îåêéíïýí ôá êáñáâÜêéá ðïõ ìåôáöÝñïõí ôïõò ôïõñßóôåò óôç Ãñáìâïýóá. Ìéá åêäñïìÞ, Ýíá ôáîßäé, Ýíá ðñïóêýíçìá óå Ýíá ÷þñï ôçò éóôïñßáò.

×áíéÜ 231


Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ÊéóóÜìïõ

Kissamos Archaeological Museum

Ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ÊéóóÜìïõ óôåãÜæåôáé óôï åíåôïôïõñêéêü ìíçìåßï ôçò êùìüðïëçò, ôï ãíùóôü ùò ÄéïéêçôÞñéï. Âñßóêåôáé óôï ÷áñáêôçñéóìÝíï ùò ðáñáäïóéáêü ôìÞìá óôç èÝóç ðïõ êáôáëÜìâáíå ï ïéêéóôéêüò ðõñÞíáò ôçò Åíåôïêñáôßáò, Ýîù áðü ôï âåíåôóéÜíéêï êÜóôñï, ôï Castel chissamos, áðü ôï ïðïßï ðñïÝêõøå ç ïíïìáóßá ôçò êùìüðïëçò ÊáóôÝëé. ÊáôÜ ôçí Ôïõñêïêñáôßá, ôï êÜóôñï Üíïéîå êé Ýêëåéóå óôçí ðåñßìåôñü ôïõ ôï ÄéïéêçôÞñéï. Ôá åêèÝìáôá ôïõ ìïõóåßïõ ðáñÝ÷ïõí ìéá äéá÷ñïíéêÞ åéêüíá ôçò éóôïñßáò ôçò ðåñéï÷Þò áðü ôçí ðñïúóôïñéêÞ åðï÷Þ ìÝ÷ñé ôçí ýóôåñç áñ÷áéüôçôá. Ç Ýêèåóç åßíáé ÷ùñéóìÝíç óå åíüôçôåò, ìå âÜóç ÷ñïíïëïãéêÜ êáé ôïðéêÜ ÷áñáêôçñé-

232 ×áíéÜ

óôéêÜ êáé êáëýðôåé ôï éóüãåéï êáé ôïí üñïöï ôïõ êôéñßïõ. Ôï óýíïëï ôçò Ýêèåóçò ðåñéëáìâÜíåé áñêåôü ðëçñïöïñéáêü êáé åðïðôéêü õëéêü. Ãéá ôçí ðëçñÝóôáôç åíçìÝñùóç ôùí åðéóêåðôþí õðÜñ÷åé óôç äéÜèåóÞ ôïõò, óôá äåîéÜ ìåôÜ ôçí åßóïäï, ìéá çëåêôñïíéêÞ ðáñïõóßáóç ìå Ýñåõíá êáé ôåêìçñßùóç ãýñù áðü ôïí êáôáóôñåðôéêüôåñï óåéóìü ôçò áñ÷áéüôçôáò, ôï 365 ì.×., ðïõ Ýðëçîå ôçí ðåñéï÷Þ êáé éóïðÝäùóå ôçí Êßóóáìï. Áðü ôï ëéìÜíé ôïõ Êáóôåëßïõ îåêéíïýí êáñáâÜêéá ãéá ôá äõü íçóÜêéá, öýëáêåò ôçò ðåñéï÷Þò, ôçí ¹ìåñç êáé ¢ãñéá Ãñáìâïýóá .Óôçí êïñõöÞ ôïõ áðüêñçìíïõ âñÜ÷ïõ õðÜñ÷åé ôï ðåñßöçìï êÜóôñï. Êôßóôçêå ôçí åðï÷Þ ôçò Åíåôïêñáôßáò ãéá íá ðñïóöÝñåé áóöÜëåéá óôá êáñÜâéá ôçò ðïõ Ýöôáíáí óôï Êá-


óôÝëé .Ç êáôáóêåõÞ ôïõ, ïëïêëçñþèçêå ôï 1583 êáé èåùñÞèçêå áðüñèçôï ãéá ôçí åðï÷Þ ôïõ. Ôïõñéóôéêüò ðñïïñéóìüò åßíáé ç ëéìíïèÜëáóóá ôïõ ÌðÜëïõ. ÌÝñïò åðßóêåøçò ÷éëéÜäùí áíèñþðùí, ôüðïò áíåðáíÜëçðôçò áéóèçôéêÞò, åîáéñåôéêÞò ïìïñöéÜò. ÓðÜíéá åßäç ôçò ÷ëùñßäáò êáé ôçò ðáíßäáò âñßóêïõí êáôáöýãéï óå ôïýôï ôï Ýñçìï íçóß. Ç ðñüóâáóç åßíáé äýóêïëç áðü ôï ÷ùñéü ÊáëõâéáíÞ. ¼ìùò ç ìáãåßá ôïõ ôüðïõ áðïæçìéþíåé ôïí ôáîéäéþôç.

Ôá åêèÝìáôá ôïõ Ìïõóåßïõ öáíåñþíïõí ìéá ðëïýóéá éóôïñéêÞ äéáäñïìÞ Museum’s exhibits reveal a rich history

×áíéÜ 233


Âñßóêåôáé óôï ÊáóôÝëé ÊéóóÜìïõ óôï êÝíôñï ôçò ðüëåùò. ÄéáèÝ ôåé Üíåôá äùìÜôéá, ìå ðëÞñç åîïðëéóìü êáé ìðáëêüíéá ìå èÝá. ÁðÝ÷åé 50 ìÝôñá áðü ôç èÜëáóóá êáé ôçí ðáíÝìïñöç áììþäç ðáñáëßá Ìáýñïõ Ìþëïõ ôçò ÊéóóÜìïõ. Áðïôåëåß éäáíéêü ôüðï ãéá åîïñìÞóåéò óôï íçóß ôçò Ãñáìâïýóáò, ôï ÌðÜëï, ôï Åëáöï íÞóé ôç ×ñõóïóêáëßôéóóá, ôçí ðüëç ôùí ×áíßùí. ÄéáèÝôåé áßèïõ óá ãéá ðñùéíü, ðéóßíá êáé ìðáñ ãéá ìðÜíéï êáé îåêïýñáóç. Ôï ïéêïãåíåéáêü óåñâéò, ç áðüëõôç çñåìßá, ôï ÷áìüãåëï ôùí áí èñþðùí óõìðëçñþíïõí ôçí áñôéüôçôá, ôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ. Åäþ ïé äéáêïðÝò åßíáé áëëéþôéêåò. ÌïíáäéêÝò. Peli Îåíïäï÷åßï ÊáóôÝëé ÊéóóÜìïõ Ôçë.: 28220 23223 23654 www.hotelpeli.com

Fax: 28220 22343

It is located in the center of the town of Castelli of Kissamos. It has comfortable fully equipped rooms and they have balconies with view. It is at a close distance from the sea and the beautiful beach of Kissamos. It is an ideal place to dash to the Gramvousa island, Balo, Elafonisi, Chrysoskalitissa and the town of Chania. It has a room for breakfast, swimming pool and bar for swimming and relaxation. Family service, the absolute calmness and the smile of our people complete the perfection and the magic of the place. Here your vacations are different. They are unique. Peli Hotel Castelli - Chania Tel.: 28220 23223 - 23654 - Fax: 28220 22343 www.hotelpeli.com


Óôçí Êßóóáìï, ìéá áðü ôéò ùñáéüôåñåò ðåñéï÷Ýò ôçò äõôéêÞò ÊñÞôçò, óå ðáíïñáìéêÞ èÝóç ôïõ êüëðïõ ÊéóóÜìïõ, âñßóêåôáé ðÜíù óôç èÜ ëáóóá ôï ôïõñéóôéêü óõãêñüôçìá Äåëößíé ÄçìÞôñçò ×ñõóÜíç. Ôï êÜ èå äéáìÝñéóìÜ ôïõ, ðïõ äéáèÝôåé óýã÷ñïíï åîïðëéóìü, Ý÷åé õðíïäù ìÜôéï, ðëÞñåò ëïõôñü ìå ìðáíéÝñá êáé æåóôü íåñü, êáèéóôéêü, ôçëÝ öùíï, ìïõóéêÞ, êëéìáôéóìü, ÷ñçìáôïêéâþôéï, ðïëõêïõæéíÜêé ìå øõãåß ï, áíåîÜñôçôç åßóïäï êáé äõï ìåãÜëåò âåñÜíôåò ðñïò ôç èÜëáóóá. Ôï óõãêñüôçìá äéáèÝôåé åðßóçò ÷þñïõò øõ÷áãùãßáò, ðáéäéêÞ ÷áñÜ, ñå óåøéüí, ìðáñ êáé äùñåÜí ßíôåñíåô. Ôï îåíïäï÷åßï Ý÷åé ìðñïóôÜ ôïõ ôçí ðáñáëßá ôçò ÊéóóÜìïõ êáé äßðëá ôïõ ôéò ðáñáëßåò ôïõ ÌðÜëïõ, ôçí Ãñáìâïýóá, ôïõ Åëáöïíçóéïý, ôùí ÖáëáóÜñíùí. Îåíïäï÷åßï Äåëößíé ÄçìÞôñçò ×ñõóÜíç Êßóóáìïò ×áíßùí Ôçë.: 28220 23390 - 28220 22337 - 28220 22655 Fax: 28220 23464 www.hotel-delfini.gr “Delifni, Dimitris Cryssany” tourist complex is built in Kissamos, one of the most beautiful places of western Crete, on a hill with panoramic view to the sea and the gulf of Kissamos. Each one of its apartments with modern equipment has one bedroom, a fully equipped bathroom with bathtub and warm water, living room, telephone, music, air condi tioner, safe box, multi kitchens, refrigerator, independent entrance and two great balconies looking at the sea. The complex also has entertain ment areas, playground, lobby, bar and free internet access. The hotel looks at the beach of Kissamos and it is next to the beaches of Balos, Gramvoussa Elafonisi and Falassarna. Delfini Hotel Dimitris Chryssany Kissamos - Chania Tel.: 28220 23390 - 28220 22337 - 28220 22655 Fax 28220 23464 www.hotel-delfini.gr


ÓáñÜíôá ðÝíôå ÷ñüíéá ôþñá, êáëùóïñßæåé ôïõò åðéóêÝðôåò ç ôá âÝñíá Óôçìáäþñçò óôçí Êßóóáìï. ¢íåôç, åõñý÷ùñç, ãåìÜôç ÷ñþìá êáé öùò, óôï äñüìï ðñïò ÖáëÜóáñíá, 100 ìÝôñá ðñßí áðü ôï øáñïëßìáíï, óáò õðïäÝ÷åôáé ìå ãåýóåéò. ÖñÝóêï øÜñé íôüðéáò áëßåõóçò, õðÝñï÷ç áóôáêïìáêáñïíÜäá, ìåãÜëç ðïéêé ëßá èáëáóóéíþí êáé ôçí ðåñßöçìç óáëÜôá ôïõ ãéáëïý, ìå ëé÷ïõ äéÝò ôçò èÜëáóóáò áðü ôï éäéüêôçôï é÷èõïðùëåßï. Ç ïéêïãåíåéá êÞ öñïíôßäá óõìðëçñþíåé ôéò ãåýóåéò. Êáëþò íá Ýñèåôå. ØáñïôáâÝñíá Ï Óôçìáäþñçò Êßóóáìïò ×áíßùí Ôçë.: 28220 22057 Ôçë. É÷èõïðùëåßïõ (ãéá áãïñÜ öñÝóêùí øáñéþí): 28220 22866 For forty five years, Stimadoris tavern has been welcoming visi tors in Kissamos. Comfortable, spacious, full of color, at a dis tance of 100 meters from the fishing port, it is welcoming you with great tastes; Local fresh fish, wonderful lobster pasta, a great va riety of seafood and the well known sea salad, using goodies of the sea from our fish shop. Family care completes flavors. You are all welcome. Fresh fish tavern Stimadoris Kissamos - Chania Tel.: 28220 22057 Fish shop tel.: (to buy fresh fish) 28220 22866


Óôçí ðáñáëßá ôçò ÊéóóÜìïõ, óáò ðåñéìÝíåé ç Áñåôïýóá. Áãíá íôåýåé ôç èÜëáóóá ìå ôï áðÝñáíôï ìðëå êáé äñïóßæåôáé áðü ôéò ìõñùìÝíåò ñéðÝò ôïõ èáëáóóéíïý áÝñá. Ï åðéóêÝðôçò, áðïëáì âÜíåé ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò. ÖôéáãìÝíá ìå áãíÜ õëéêÜ êáé ôïí ôñüðï ôçò ðáñÜäïóçò, áðïôåëïýí ìïíáäéêïýò èç óáõñïýò ôçò êñçôéêÞò ãåýóçò. ÄïêéìÜóôå ôï öñÝóêï øÜñé ôçò íôüðéáò áëßåõóçò, ôç ìïíáäéêÞ óáñäÝëá øçôÞ. Ãåõôåßôå ôïõò ìðïõìðïõñéóôïýò ÷ï÷ëéïýò, ôá ìáêáñüíéá ìå èáëáóóéíÜ, ôï êá ëáìÜñé ãåìéóôü, ôïõò ðëïýóéïõò ìåæÝäåò ïýæïõ. Óõìðëçñþóôå ìå êáëü êñáóß, ïýæï Þ ðáãùìÝíç ôóéêïõäéÜ êáé áöåèåßôå óôçí ïéêïãåíåéáêÞ öñïíôßäá. Êáëþò íá Ýñèåôå. Áñåôïýóá ÔáâÝñíá - ïõæåñß Ðáñáëßá Êáóôåëßïõ ÊéóóÜìïõ Ôçë.: 28220 23569

On the beach of Kissamos, Aretousa is waiting for you. It looks at the sea with the endless blue and it takes coolness from the scented shots of the sea breeze. Visitors enjoy traditional meals. They are made of pure materials and using the traditional method, they are unique treasures of the Cretan tastes. Taste the local fresh fish and the unique grilled sardine. Taste fried pork, pasta with sea food, stuffed squids and the rich mezes for ouzo. Complete the taste with good wine, ouzo or frozen tsikoudia and let yourself free to enjoy family care. You are all welcome. Aretousa Tavern - ouzeri Castelli beach, Kissamos Tel.: 28220 23569


ÃåìÜôï öùò êáé äñïóéÜ ôçò èÜëáóóáò, óáò êáëùóïñß æåé ôï Café bar Aqua, óôçí ðáñáëßá ôçò ÊéóóÜìïõ. Áðï ëáýóôå ôïí êáöÝ, ôï ðïôü, ôçí ðáãùìÝíç ìðýñá, ôï ãñÞ ãïñï öáãçôü, ôï toast, ôï ÷õìü, ôï ðáãùôü ìå ôéò ÷ßëéåò ãåýóåéò. Ãåõôåßôå ôç ìáãåßá ôçò Êéóóáìßôéêçò èÜëáóóáò êáé áöÞóôå ôï èáëáóóéíü áÝñá íá óáò ÷áäåýåé ôá ìáë ëéÜ. Ç ìïõóéêÞ íôýíåé ôï ÷þñï, ôá óõíáéóèÞìáôá áðï ãåéþíïíôáé. ÓôéãìÝò æùÞò, ìïíáäéêÝò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Aqua Cafe bar Ðáñáëßá ÊéóóÜìïõ Ôçë.: 28220 23324 Full of light and sea coolness, Cafe bar Aqua welcomes you in Kissamos beach. Enjoy your coffee, drinks, frozen beer, finger food, toasts, juices and ice cream with a thou sand tastes. Taste the magic of the Kissamos sea and let the sea breeze caress your hair. Music dresses the place and feelings take off. Moments of a lifetime, unique mo ments. You are all welcome. Aqua Cafe bar Kissamos beach Tel.: 28220 23324


Ìå Üëåõñá Üñéóôçò ðïéüôçôáò, ìå ôïí ðáñáäïóéáêü ôñüðï ôùí ×áíß ùí, ðáñáóêåõÜæïìå ôá ðñïúüíôá ðïõ ðñïóöÝñïíôáé óôï áñôïðïéåßï ìáò óôçí Êßóóáìï, óôçí Ðëáôåßá ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ìïõóåßïõ ôçò Ðüëçò. Ðáñáäïóéáêü æõìùôü øùìß, ìå ðñïæýìé, âïõôÞìáôá óå ìåãÜ ëç ðïéêéëßá, åöôÜæõìá. ÄïêéìÜóôå ôçí ôõñüðéôôá, ôï êïõëïýñé. Ôçí ðåñßöçìç êñçôéêÞ Êñéèáñïêïõëïýñá, áðáñáßôçôï óõìðëÞñùìá ôçò êñçôéêÞò äéáôñïöÞò. ¼ëá ìáò ôá ðñïúüíôá ãßíïíôáé ìå áãíÝò ðñþôåò ýëåò êáé áãíü åëáéüëáäï, êáèþò êáé ôïõò êáíüíåò ôçò ðáñáäïóéáêÞò áñôïðïéßáò ôïõ ôüðïõ ìáò. Ðáñáäïóéáêü Áñôïðïéåßï ï ×áéñÝôçò Êßóóáìïò ÁðÝíáíôé áðü ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ÊéóóÜìïõ Ôçë.: 28220 22088 22954 Using flour of exquisite quality, with the traditional method of Chania, we prepare the products offered in our bakery shop in Kissamos, at the Square of the Town Archaeological Museum; traditional kneaded bread, with yeast, variety of biscuits, eftazyma (no knead artisan breads) Taste cheese pie, koulouri. The great Kritharokouloura (Traditional barley bread roll), that are necessary supplement of the Cretan diet. All of our products are prepared using pure raw materials and pure olive oil and also following the rules of the traditional bakery art of our place. Traditional Bakery Chairetis Kissamos Opposite Archaeological Museum of Kissamos Tel.: +30 28220 22088 22954

Míçìåßï Ðåóüíôùí War Memorial


ÖáëÜóáñíá

Ï äñüìïò ðïõ óõíäÝåé ôá ×áíéÜ ìå ôï ÊáóôÝëé, óõíå÷ßæåé äõôéêÜ ìÝ÷ñé ôï ÷ùñéü ÐëÜôáíïò êáé ôá ÖáëÜóáñíá. Ç äéáäñïìÞ ìáãåýåé ôïí åðéóêÝðôç. ÅêðëçêôéêÞ ç èÝá ðñïò ôçí ðáñáëßá êáé ðñïò ôçí áñ÷áßá ðüëç. Ï äñüìïò, ìáò ïäçãåß óôçí áñ÷áßá ÖáëÜóáñíá, êÜðïôå óçìáíôéêü ëéìÜíé ôçò ÅëëçíéóôéêÞò êáé ÊëáóóéêÞò ðåñéüäïõ. Óôá äåîéÜ ôïõ äñüìïõ, õðÜñ÷åé åðéâëçôéêüò ðÝôñéíïò èñüíïò êáé ëßãï ðáñáêÜôù ôá åíôõðùóéáêÜ ôåß÷ç ôçò áñ÷áßáò ðüëçò êáé ôï åëëçíéóôéêü ëéìÜíé ðïõ óÞìåñá âñßóêåôáé óôç óôåñéÜ, ëüãù ôçò óôáäéáêÞò áíýøùóçò ôçò ÄõôéêÞò ÊñÞôçò. Óôçí êïñõöÞ ôïõ ëüöïõ,õðÜñ÷ïõí ôá åñåßðéá ôùí ôåé÷þí ôçò áñ÷áßáò áêñüðïëçò êáé ôá ëåßøáíá åíüò íáïý. ÌðñïóôÜ áðü ôçí áñ÷áßá ðüëç, åêôåßíåôáé ç õðÝñï÷ç ðáñáëßá êáé ëßãï íïôéüôåñá ìéá Üëëç ðáñáëßá, ç Ðá÷éÜ ¢ììïò. Ôá ÖáëÜóáñíá ðáñïõóéÜæïõí áñêåôÜ ìåãÜëç ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç. ÕðÜñ÷ïõí äùìÜôéá êáé ôáâÝñíåò êáé ìåñéêÜ êáôáóôÞìáôá, ðïõ åîõðçñåôïýí áñêåôïýò åðéóêÝðôåò êÜèå ÷ñüíï.

242 ×áíéÜ


ÖáñÜããé Ôïðïëßùí - ÓðÞëáéï ôçò Áãßáò Óïößáò Ôï öáñÜããé ôùí Ôïðïëßùí âñßóêåôáé óå áðüóôáóç 47 ÷ëì. áðü ôá ×áíéÜ. Áðïôåëåßôáé áðü äõï áßèïõóåò óå äéáöïñåôéêÜ åðßðåäá. Ôï ýøïò ôïõ åßíáé ìåôáâëçôü êáé óå ïñéóìÝíá óçìåßá öèÜíåé ôá 20 ì. Ç åßóïäïò ôïõ Ý÷åé Üíïéãìá 25 ì. êáé óôï áñéóôåñü ôïõ Üêñï âñßóêåôáé ôï åêêëçóÜêé ôçò Áã. Óïößáò, äéáóôÜóåùí 6 ì. x 3 ì. Ï áñ÷áéïëüãïò Paul Faure åíôüðéóå üóôñáêá íåïëéèéêÞò, êëáóéêÞò êáé ñùìáúêÞò ðåñéüäïõ. Åðßóçò, ôï 1963 áíáêáëýöèçêå áðü ôïí S. Hood Ýíá ðÞëéíï åéäþëéï ôïõ 4ïõ áé. ð. ×. êáèþò êáé êåñáìéêÞ íåïëéèéêþí, ðñùôïìéíùéêþí, õóôåñïìéíùéêþí ÉÉÉ, êëáóéêþí, åëëçíéóôéêþí êáé ñùìáúêþí ÷ñüíùí.

êïýóáí íåñÜéäåò êáé ç èåÜ Âñéôüìáñôéò. Óå ôïýôï ôá öáñÜããé, ðïëëÝò öïñÝò, îáðüóôáóå ï ãßãáíôáò ÔÜëùò ãéá íá áðïëáýóåé ôá ôñáãïýäéá ìå ôç èåúêÞ ìïõóéêÞ ðïõ Ýðáéæáí ïé íåñÜéäåò. Ï èåúêüò ãßãáíôáò, ðïõ äñáóêÝëéæå âïõíÜ êáé öáñÜããéá ôçò ÊñÞôçò, êáèçìåñéíÜ ðñïóôÜôåõå êáé åðÝâáëå ôá ÷ñçóôÜ Þèç, Ýðéíå íåñü êáé êïéìüôáí. Ôüôå Ýñ÷ïíôáí ïé

×éëéÜäåò åðéóêÝðôåò ðñïóêõíïýí óôï ÅêêëçóÜêé ðïõ öéëïîåíåßôáé óôï ÓðÞëáéï. Ï èñýëïò áíáöÝñåé ðùò åäþ âñÝèçêå, ìåôÜ ôçí ðôþóç ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, ç åéêüíá ôçò Áãßáò Óïößáò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óöçíùìÝíç óôá èåüñáôá âñÜ÷éá. Ç ðñüóâáóç ãßíåôáé ìå áíçöïñéêÜ óêáëïðÜôéá. Ï åðéóêÝðôçò èáõìÜæåé ôç ìïíáäéêÞ èÝá óôï öáñÜããé êáé áðïëáìâÜíåé ôçí çñåìßá ôïõ ÷þñïõ. Äßðëá ëåéôïõñãåß áíáøõêôÞñéï ìå êáöÝ êáé ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá. Ôï öáñÜããé, Üãñéï êáé ìåãáëüðñåðï, ìÞêïõò 500 ì., äéáèÝôåé ðëïýóéá âëÜóôçóç, ÷ëùñßäá êáé ðáíßäá. Ïé ðëáãéÝò ôïõ öôÜíïõí óå ýøïò 300 ì. êáé ðëÜôïò áðü 5 ìÝ÷ñé 50 ì. Óôï öáñÜããé ôïýôï, êáôïé-

Ç Áãßá Óïößá êáé ç óðçëéÜ Ághia Sophia and the cave

íåñÜéäåò êáé ôá îùôéêÜ, ÷üñåõáí, ôñáãïõäïýóáí êáé ôïí íáíïýñéæáí. ÓÞìåñá, ôçí ßäéá çñåìßá êáé ïìïñöéÜ áðïëáìâÜíïõí ïé ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò, ðïõ êáèçìåñéíÜ ôï äéáâáßíïõí.

×áíéÜ 243


Óôï ðåñßöçìï öáñÜããé Ôïðïëßùí ìå ôç ìåãÜëç éóôïñßá êáé ôçí Üãñéá ïìïñöéÜ, äßðëá óôï ðåñßöçìï óðÞëáéï ôçò Áãßáò Óïößáò ìå ôïõò èñýëïõò ðïõ ôï óõíï äåýïõí, óáò ðñïóìÝíåé ç Romantza. ÐÝ ôñá êáé îýëï êáé ïìïñöéÜ êáé ðáñÜäï óç. Åäþ ï åðéóêÝðôçò, áðïëáìâÜíåé ôç óõãêëïíéóôéêÞ èÝá, óõíôñïöéÜ ìå ôïí êá öÝ, ôçí ðáãùìÝíç ñáêß, ôç óöáêéáíÞ ðß ôá, ôç ìáñáèüðéôá, ôï ñáêüìåëï, ôï ôóé ãáñéóôü öôéáãìÝíï ìå áãíü åëáéüëáäï. ÄïêéìÜæåé ôá ðåñßöçìá íôüðéá êáëéôóïý íéá, ôï êáëü ÷ýìá êñáóß. Ôï óõãêëïíéóôéêü ôïðßï, ç ìá ãåßá ôçò öýóçò, óõìðëçñþíåé ôéò õðÝñï÷åò ãåýóåéò. Ðñï ìçèåõôåßôå áãíÜ ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá, íôüðéï êñáóß, ôóéêïõäéÜ, ñáêüìåëï, áãíü èõìáñßóéï ìÝëé êáé êÜíôå äþñï ãéá óáò êáé ôïõò ößëïõò óáò ðñïúüíôá æõìùìÝíá ìå ôçí Þëéï êáé ôïí áÝñá ôçò ÊñÞôçò. Êáëþò íá Ýñèåôå. Romantza ÔáâÝñíá ÊáöÝ ÖáñÜããé Ôïðïëßùí - Áãßá Óïößá Ôçë.: 28220 51709 - Êéíçôü: 6944 635778 In the well known Topolia gorge with the long history and the wild beauty, next to the well known cave of Agia Sofia due to the legends that accompanies it, Romanza is wait ing for you. Stone and wood, beauty and tradition. Here, visitors enjoy the breathtaking view with their coffee, frozen raki, the pie of Sfakia, fennel pie, rakomelo, tsigariasto (stewed meat) made with pure olive oil. The can taste the well known local kalitsounia (sweet cheese pastries) and good bulk wine. Wonderful tastes complete the breathtak ing scenery and the magic of the nature. Buy pure tradi tional products, local wine, raki, rakomelo, pure thyme honey and offer to yourself and to your friends products kneaded with the Cretan sun and air. You are all welcome. Romanza Tavern Cafe Topolia Gorge Agia Sofia Tel.: 28220 51709 Mobile: 6944 635778


Óôï ¸ëïò ÊéóóÜìïõ, óôïí êåíôñéêü äñüìï, óáò ðñïóìÝ íåé ôï Ðáñáäïóéáêü. ÐÝôñá êáé îýëï, öùò, áñþìáôá, ìõñéóôéêÜ êáé ãåýóåéò. Áðïëáýóôå ðáñáäïóéáêÜ öáãç ôÜ, íüóôéìï ãýñï, óïõâëÜêé, óáëÜôåò, íôüðéï ëïõêÜíé êï, ôï ðåñßöçìï óýãêëéíï, áðÜêé. Óõìðëçñþóôå ìå êá ëü ÷ýìá êñáóß, ðáãùìÝíç ôóéêïõäéÜ êáé âÝâáéá, ôç ìï íáäéêÞ óöáêéáíÞ ðßôá. Áöåèåßôå óôï ïéêïãåíåéáêü óÝñ âéò êáé áðïëáýóôå ôç èÝá ôùí êáôáðñÜóéíùí ðëáãéþí. Êáëþò íá Ýñèåôå. Ôï Ðáñáäïóéáêü - ØçóôáñéÜ - Åóôéáôüñéï ¸ëïò ÊéóóÜìïõ Ôçë.: 28220 61557 - Êéíçôü: 6947 717431 Paradosiako is waiting for you on the main road of Elos of Kissamos. Stone and wood, light, scents, aromatics and flavors. Enjoy traditional meals, delicious gyros, souvlaki, salads, local sausage, the well known Cretan sygklino, apaki (smoked pork meat), accompany the with good bulk wine, frozen tsikoudia and of course the unique pie of Sfakia. Surrender to the family service and enjoy the view of the evergreen hills. You are all welcome. Paradosiako Grill - Restaurant Elos - Kissamos Ôel.: 28220 61557 - Mobile: 6947 717431


Óôï äñüìï ðñïò ôç ×ñõóïóêáëßôéóóá êáé ôï ÅëáöïíÞóé, ìåôÜ ôï ðåñßöçìï öáñÜããé Ôïðïëßùí, äßðëá óôï Êáôóï ìáôÜäù, óôïõò Ìýëïõò, óôç óêéÜ ôùí ðëáôÜíùí, ç Ôá âÝñíá Ìýëïé áðïôåëåß ìïíáäéêü ÷þñï ãéá öáãçôü êáé îåêïýñáóç. Áðïëáýóôå ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï. Ôï øçôü ôçò þñáò óôï êÜñâïõíï. Ãåõèåßôå ôç âñáóôÞ ãßäá, ôï ÷á íéþôéêï ðéëÜöé, ôï êáôóßêé ôóéãáñéáóôü, ôá ÷áíéþôéêá êá ëéôóïýíéá ìå ìÝëé, ôïí êáöÝ, ôçí ðáãùìÝíç ñáêß. ÐÜñôå áíÜóåò äñïóéÜò êáé áíèñþðéíçò öñïíôßäáò êáé óõ íå÷ßóôå ôï ôáîßäé óôï õðÝñï÷ï ÷áíéþôéêï ôïðßï. Êáëþò ïñßóáôå. ÔáâÝñíá Ïé Ìýëïé - ÐáñáäïóéáêÞ ÊñçôéêÞ ÔáâÝñíá ÊáôóïìáôÜäù ×áíßùí Ôçë.: 28220 51435 On the road to Chrysoskalitissa and Elafonisi, after the well known Topolia gorge, next to Katsomatado, under the shadow of the trees, Myli Tavern is a unique place to eat and rest. Enjoy our traditional meals made of pure olive oil; and grilled meat. Taste boiled goat, pilaf from Chania, tsigariasto (sauted lamb), kalitsounia (sweet cheese pastries) of Chania made with honey, coffee and frozen raki. Breath in the cool air and relax to enjoy hu man care and then continue your trip in the wonderful scenery of Chania. Welcome Myli Tavern - Traditional Cretan Tavern Katsomatado - Chania Tel.: 28220 51435


ÌïíÞ ×ñõóïóêáëßôéóóáò

Chrissoskalitissa

Ç ìïíÞ ×ñõóïóêáëßôéóóáò åßíáé áöéåñùìÝíç óôçí Êïßìçóç ôçò Èåïôüêïõ. ¸íá ìéêñü êÜôáóðñï ìïíáóôÞñé ÷ôéóìÝíï ðÜíù óå øçëü âñÜ÷ï, âïñåéüôåñá áðü ôï ÅëáöïíÞóé. 98 óêáëéÜ ìáò ïäçãïýí óôç ÌïíÞ. Óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜäïóç, ôï ôåëåõôáßï Þôáí ÷ñõóü áëëÜ ìüíï ïé ðéóôïß ìðïñïýóáí íá ôï äéáêñßíïõí. Ï èñýëïò áíáöÝñåé ðùò ï ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò Ýäùóå ôåëéêÜ ôï ÷ñõóü óêáëïðÜôé óôï óïõëôÜíï, ãéá íá áëëÜîåé ôç óõìðåñéöïñÜ ôùí êáôáêôçôþí áðÝíáíôé óôïõò Êñçôéêïýò. Óýìöùíá üìùò ìå Üëëç åêäï÷Þ, ïé ìïíá÷ïß åß÷áí êñýøåé êÜôù áðü Ýíá óêáëïðÜôé, ôá ÷ñõóÜ êåéìÞëéá ôïõ ìïíáóôçñéïý, ãéá íá ôá ðñïöõëÜîïõí áðü ôïõò Tïýñêïõò. Ôá ðñþôá óôïé÷åßá

ðïõ ãíùñßæïõìå áíÜãïíôáé óôï 1855, üôáí åãêáôáóôÜèçêå åäþ ï éåñïìüíá÷ïò ÌáíáóÞò, ðïõ Ýöôéáîå ôá êåëéÜ, ïñãÜíùóå êáé åãêáôÝóôçóå ìéá ãõíáéêåßá áäåëöüôçôá êáé Ýäùóå íÝá æùÞ óôï ìïíáóôÞñé. Ôï 1900 ïé Ôïýñêïé, äéÝëõóáí ôçí áäåëöüôçôá êáé óôï ìïíáóôÞñé ðáñÝìåéíáí ðïëý ëßãïé ìïíá÷ïß. Ï óõãêåêñéìÝíïò ÷þñïò, Ýãéíå ï áãáðçìÝíïò ôüðïò ðñïóåõ÷Þò ãéá ôïõò êáôïßêïõò ðïõ óõíå÷ßæïõí íá ðñïóêõíïýí óôç ÷Üñç Ôçò. Ôï ìïíáóôÞñé êáôáóôñÜöçêå óôç äéÜñêåéá ôçò êáôï÷Þò áðü ôïõò Ãåñìáíïýò, ïé ïðïßïé ôï ìåôÝôñåøáí óå óôñáôéùôéêü öõëÜêéï. ÓÞìåñá åßíáé áíïé÷ôü óôïõò ðñïóêõíçôÝò. ×éëéÜäåò ôïõñßóôåò áíÜâïõí áãéïêÝñé êáé ðñïóêõíïýí åõëáâéêÜ.

×áíéÜ 247


Ëßãï ðñéí ôç ×ñõóïóêáëßôéóóá, óôï äñüìï ãéá ôï Åëá öïíÞóé, óå ÷þñï ãåìÜôï áðü óêéÜ êáé èåüñáôá äÝíôñá, óáò êáëùóïñßæåé ç ÎáóôåñéÜ. Áðïëáýóôå ôá öáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå óðéôéêÝò óõíôáãÝò êáé áãíü åëáéüëáäï. Ãåõèåßôå ôï ðåñßöçìï ôóéãáñéáóôü, ÓöáêéáíÝò ðßôåò, ðáñáäïóéáêÜ óýãêëéíá. Óõìðëçñþóôå ìå êáëü ÷ýìá êñáóß, êëåßóôå ôï ãåýìá ìå ìéá óöáêéáíÞ ðßôá ìå ÷áíéþôéêï ìÝëé êáé áöåèåßôå óôï ìïíáäéêü óÝñâéò ðïõ åíôõðùóéÜæåé. Êáëþò íá Ýñ èåôå. ÎáóôåñéÜ ÐáñáäïóéáêÞ ÔáâÝñíá ×ñõóïóêáëßôéóóá Ôçë.: 28220 61557 Êéíçôü: 6947 717431 A few meters before you reach Chrysoskalitissa, on the road to Elafonisi, at a very shaded place with huge trees, Xasteria is welcoming you. Enjoy traditional meals made following home recipes and using pure olive oil. Taste the well known tsigariasto (sauted lamb), pies from Sfakia and traditional sygklino. Accompany them with good bulk wine, and finish your dinner with a pie from Sfakia made with honey from Chania and surrender to the unique impressive service. You are all welcome. Xasteria Traditional Tavern Chrysoskalitissa Tel.: 28220 61557 Mobile: 6947717431


ÌïíÞ ×ñõóïóêáëßôéóóáò Chrysoskalitissa


Ôï óõãêñüôçìá âñßóêåôáé óôï äñüìï ðñïò ôï ÅëáöïíÞóé êáé ôç ×ñõóïóêáëßôéóóá, óå ìÝñïò ìå õðÝñï÷ç èÝá êáé öõóéêÞ ïìïñöéÜ. Ôá äùìÜôéá åßíáé åõñý÷ùñá, Üíåôá, ìå êëéìáôéóìü, øõãåßï, ðÜñêéí ãê, ðéóßíá êáé áðåñéüñéóôç èÝá óôï ðÝëáãïò. Ôï ïéêïãåíåéáêü óÝñ âéò, ï Üñéóôïò äéÜêïóìïò, óõìðëçñþíåé ôéò ðïëý êáëÝò åíôõðþóåéò. Ç ôáâÝñíá ðñïóöÝñåé ìïíáäéêÜ öáãçôÜ ôçò êñçôéêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíü åëáéüëáäï êáé íôüðéåò ðñþôåò ýëåò. Ï åðéóêÝ ðôçò áðïëáìâÜíåé öáãçôÜ, ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí áðü Ýìðåéñï óåö ìå ìåñÜêé, ìïíáäéêïýò ãåõóôéêïýò èçóáõñïýò, ðïõ åíôõðùóéÜæïõí. Ïé äéáêïðÝò óå ôïýôï ôï ãåìÜôï çñåìßá ôüðï, åßíáé áëëéþôéêåò. Ç ðáñÜäïóç ôùí ôñéÜíôá ÷ñüíùí öáßíåôáé ðáíôïý. Óôçí ðïéüôçôá, óôéò ôéìÝò, óôçí åîõðçñÝôçóç, óôçí áôìüóöáéñá ðïõ åíôõðùóéÜæåé. Ôï óõãêñüôçìá áðÝ÷åé åëÜ÷éóôá áðü ôï ÅëáöïíÞóé êáé ôçí éóôïñéêÞ ìïíÞ ôçò ×ñõóïóêáëßôéóóáò. Ãëõêåñßá Åíïéêéáæüìåíá ÄùìÜôéá - ÔáâÝñíá Ôçë.: 28220 61292 Complex is on the road to Elafonisi and Chrysoskalitissa, at a place with wonderful view and natural beauty. The rooms are spacious, comfortable, the have A/C, fridge, parking, swimming pool and unobstructed view to the sea. Family service and the excellent deco ration complete the excellent impressions. Tavern offers unique meals of the Cretan cuisine made with pure olive oil and local raw materials. Visitors enjoy food made by an experienced chef with love, unique tasteful treasures that are impressive. Vacations in this completely calm place are different. Our thirty years old tradition is obvious everywhere; in tradition, and in impressive prices, service and ambient. Complex is at a minimum distance from Elafonisi and the historic monastery of Chrysoskalitissa. Glykeria Rooms to let - Tavern Tel.: 28220 61292


ÅëáöïíÞóé

Ï ìéêñüò ôñïðéêüò ðáñÜäåéóïò, ôï ìéêñü åðßðåäï íçóß ðïõ ÷ùñßæåôáé áðü ôç óôåñéÜ ìå ìåñéêÜ ìÝôñá ñç÷Þò èÜëáóóáò, åßíáé ï áðüëõôïò ðñïïñéóìüò üëùí åêåßíùí ðïõ Ýñ÷ïíôáé óôï íïìü ×áíßùí. Ôï íçóß Ýäùóå ôï üíïìÜ ôïõ óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. Ôá áâáèÞ êñõóôÜëëéíá íåñÜ, ç øéëÞ Üììïò ìå ôéò ðïñöõñÝò áðï÷ñþóåéò ðïõ ÷ñùìáôßæïíôáé áðü ôá óðáóìÝíá üóôñáêá, ïé óõóôÜäåò ôùí êÝäñùí ðïõ ñéæþíïõí ìÝóá óôïõò áììüëïöïõò, Ýêáíáí ôï ÅëáöïíÞóé Ýíáí õðÝñï÷ï ðñïïñéóìü, ãéá ÷éëéÜäåò áíèñþðïõò. Óôï ðáñåëèüí, ôá ôåñÜóôéá êýìáôá Ýãéíáí ï öüâïò êáé ï ôñüìïò ôùí íáõôéêþí, êáèþò ïé Üíåìïé Ýóðñù÷íáí ôá êáñÜâéá óôïõò äéÜóðáñôïõò õöÜëïõò. Áõôü óõíÝâç êáé ìå ôï áõóôñéáêü ðëïßï Imperatrix, ðïõ âõèßóôçêå åäþ ôï 1908. ÓáñÜíôá ðåñßðïõ Üíèñùðïé Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò êáé èÜöôçêáí óôï íçóß. Ç ðéï ôñáãéêÞ üìùò éóôïñßá ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôï ÅëáöïíÞóé, åßíáé üìùò Üë-

ëç: ôçí ÊõñéáêÞ ôïõ ÐÜó÷á ôïõ 1824, óöáãéÜóôçêáí áðü ôïõò Ôïýñêïõò ðåñßðïõ 40 ðïëåìéóôÝò êáé 500 ãõíáéêüðáéäá, êáô’ Üëëïõò 900, åíþ ðïëëïß áêüìá ðïõëÞèçêáí óêëÜâïé. ¹ôáí ìéá áðü ôéò ìáýñåò óåëßäåò ôçò ÊñÞôçò. ¸íá áêüìç ãåãïíüò óôï äñüìï ãéá ôçí åëåõèåñßá. Óå ôïýôï ôï ìÝñïò ðïõ êÜðïôå Ýãéíå ôüðïò óöáãÞò, óÞìåñá æïõí åéñçíéêÜ ÷éëéÜäåò áíèñþðùí áðü üëç ôç ãç êáé áðïëáìâÜíïõí ôç ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ. Ôï Êáëïêáßñé, ï ÷þñïò áóöõêôéÜ áðü ôçí ðïëõêïóìßá. ÌåôÜ áðü ðïëëÝò ðñïóðÜèåéåò, ï ÷þñïò åíôÜ÷ôçêå óôéò ðñïóôáôåõüìåíåò ðåñéï÷Ýò Natura 2000. ÓÞìåñá ôá äÝíôñá êáé ôá öõôÜ ðñïóôáôåýïíôáé áðü öñÜ÷ôåò. ÅíçìåñùôéêÝò ðéíáêßäåò ìå ôá åßäç öõôþí êáé ôï ïñíéèïðáíßäá ôçò ðåñéï÷Þò, ìáò êáèïäçãïýí êáé ðñïóôáôåýïõí ôá åßäç.


ÊåäñïäÜóïò Ìå ðïëý ðñïóðÜèåéá, ï äñüìïò ìáò ïäçãåß óå ìéá áðü ôéò ïìïñöüôåñåò ðåñéï÷Ýò ôçò äõôéêÞò ÊñÞôçò. ¸íá ðõêíü êåäñïäÜóïò, áììüëïöïé êáé çöáéóôåéïãåíÞ ðåôñþìáôá ðñïóêõíïýí óôï êýìá êáé ó÷çìáôßæïõí ìéá áíåðáíÜëçðôç åéêüíá ìïíáäéêÞò áéóèçôéêÞò. Áíôßèåôá ìå ôï åýêïëá ðñïóâÜóéìï ÅëáöïíÞóé, üëá åßíáé Üãñéá. Ôá äÝíôñá, ç èÜëáóóá, ç ìïñöïëïãßá ôïõ åäÜöïõò. ÌÝ÷ñé ðñüóöáôá, ôï êåäñïäÜóïò Þôáí åðéóêÝøéìï ãéá ëßãïõò ðïõ ãíþñéæáí êáé áðïëÜìâáíáí ôç ãïçôåßá ôïõ. Ôþñá üìùò êÜèå Êáëïêáßñé, üëï êáé ðåñéóóüôåñïé êáôáöôÜíïõí óå ôïýôï ôï ìÝñïò, üðïõ íåñü äåí õðÜñ÷åé, ïýôå Üëëç õðïäïìÞ. Áîßæåé ôï óåâáóìü üëùí ôïýôç ç õðÝñï÷ç ãùíéÜ ôçò ÊñÞôçò, ãéá íá óõíå÷ßóåé íá öéëïîåíåß ôïõò ëÜôñåéò ôçò öýóçò êáé ôçò ìïíáäéêÞò ôçò ãïçôåßáò.


254 ×áíéÜ


Åõ÷áñéóôþ… Åðß ôñåéò ìÞíåò ìåßíáìå óôá ×áíéÜ. ÆÞóáìå ôç ìáãåßá ôïõ ôüðïõ êáé ôùí áíèñþðùí. ÐñïóêõíÞóáìå ôéò åêêëçóéÝò. ÐåñéçãçèÞêáìå ôá ìíçìåßá. Åßäáìå áðü êïíôÜ ôï ìü÷èï ôùí ×áíéùôþí êáé ôçí åõãåíéêÞ ôïõò óõìðåñéöïñÜ. ÓêéñôÞóáìå óôï ôñÝìïõëï ôçò ëýñáò, óôïí Þ÷ï ôïõ ñéæßôéêïõ. ÊÜíáìå ðïëëïýò ößëïõò ðïõ èá èõìüìáóôå ãéá ðÜíôá. ÈÝëïõìå íá ôïõò ðïýìå Ýíá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ. Ãéá ôç öéëïîåíßá, ôï ÷áìüãåëï, ôç ìåãÜëç ôïõò åîõðçñÝôçóç. ÉäéáéôÝñùò åõ÷áñéóôïýìå ôïõò áíèñþðïõò ôïõ Ãñáöåßïõ Ôïõñéóìïý ôçò Íïìáñ÷ßáò. Ôïí ÄÞìáñ÷ï ×áíßùí. Ôïõò ÄçìÜñ÷ïõò êáé ôéò õðçñåóßåò ôùí ÄÞìùí, ãéá ôéò ðëçñïöïñßåò êáé ôï õëéêü ðïõ ìáò Ýäùóáí. Ôïõò áñ÷áéïëüãïõò ôùí ìïõóåßùí êáé éäéáßôåñá ôùí ×áíßùí êáé ôçò ÊéóóÜìïõ. Ôïí ðïëéôéóôéêü óýëëïãï Öëùñßùí êáé éäéáßôåñá ôïí êýñéï Áíôþíç ÐåñÜêç. Ôïí õðåýèõíï ôïõ ìïõóåßïõ óôï ÈÝñéóï. Ôï ÄéåõèõíôÞ ôïõ ÌÁÉ× êáèþò êáé ôéò êõñßåò ×ñéóôßíá ÖáíïõñÜêç êáé Ðáíáãéþôá Ãþôóéïõ. Åðßóçò åõ÷áñéóôþ ôïí êýñéï ÊõñéÜêï ÌáñÜêç ãéá ôï öùôïãñáöéêü õëéêü ôçò Ðáëáéü÷ùñáò. ¸íá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ óôïõò åðé÷åéñçìáôßåò ðïõ óôÞñéîáí ôç äïõëåéÜ ìáò êáé ìáò åìðéóôåýôçêáí ôçí ðñïâïëÞ ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõò. ×ùñßò áõôïýò äå èá Þôáí äõíáôÞ ôïýôç ç Ýêäïóç. Åëðßæïìå ôï áðïôÝëåóìá, íá åßíáé áíôÜîéï ôùí ðñïóäïêéþí ôïõò êáé ôçò ðïéüôçôáò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõò. ÐñïóùðéêÜ åõ÷áñéóôþ ôçí Ðïëýìíéá, ôï Ìé÷Üëç êáé ôï ÍéêÞôá ðïõ ìå óõíüäåøáí óå ôïýôï ôï ðåñðÜôçìá ìíÞìçò. Ìå åêôßìçóç, Ìé÷. ÊáñôóÜêçò

×áíéÜ 255


English section

Views of Chania

256 ×áíéÜ


Introduction Come and walk with us in Chania. Let’s feel the morning breeze in the natural port of Souda with its great and decisive contribution to the history of the place. Let’s walk the distance of about 6 km from the City. Let’s get our eyes full of nobility. Noble houses of older times, dusted by the glory and their memories. Let’s enjoy our morning coffee at the old port. On your left hand, lies Firkas with its memories. Straight before there lies the light-house, on the right there are the dockyards and leaving behind Castelli with its Venetian and Turkish memories. Let’s hear the sound of the town. Let’s admire an urban plan that is a mixture of old and modern elements composing an absolutely functional, beautiful and full of life setting. A dream dressed with the Cretan music, lyre, lute, Cretan folk songs (rizitika). Next, there is the road to Akrotiri. The graveyard of Crete. Here the Giant is sleeping. Incense and candles and riffles together. Very old monasteries, castles of fights and Freedom. Come and wander in the mountains. Let’s hear the whisper of trees in Samaria, the brusque air of Gigilos. Let’s enjoy frozen tsikoudia in Fragocastello. Let’s feel the pride of the

people from Askyfos; the pride that keeps the people alive through the centuries. Let’s feel the beauty of the place in Vrisses, let’s follow the water road of Stylos. In the evening, let’s enjoy the sunset in Chania. Read this and come and see through our eyes the magic of a place that maintains its tradition, nobility and magic as centuries are passing by. Let’s live with the unique way of the Chania people. Let’s make kindness, dancing, rizitika and singing our life-style. Let’s fill your eyes with the colors of the sea in Elafonisi and your smelling with the scents of Kissamos. Chania is a magic place. An eternal fairy tale that excites your thought. Small hillocks full of the eternal olive trees. Mountain dressed with the sound of the bells hanging from the lyre bow (gerakokoudouna). Small sand beaches like hugs with the trees making a pilgrim to the wave. On this canvas, there is a people who have been fighting for freedom and prosperity from the ancient years. Follow the trace of life. Enjoy the present of a place that bears an endless civilization. Welcome to heaven.


The Town of Chania

Chania is the second more populated town of Crete, next to Heraklion, and it is the capital of the prefecture and as such it is its commercial and administrative center. It has been the center and the capital of the whole island of Crete during the independence fight and the first few years after its integration in Greece. Chania consist of the old and the New town that are harmonically combined forming a beautiful, warm, united set. Old Venetian buildings surround you with a unique magic and glory and they transfer you to their times. In the town of Chania, you can relive history with the help of the buildings. A very old long history that gives to the town an inherent nobility, a unique image that is imposing. The old town is surrounded by the well-known Venetian walls of the 15th century and it is a characteristic sample of the Venetian architecture. Narrow

258 ×áíéÜ

maze streets, Venetian building where some Turkish streets are tangled, they show the conquerors that passed from this place. The old Venetian port, with the long Venetian pier and its lighthouse, bring to the mind the years when Chania was a prosperous commercial town. Nowadays, this port doesn’t cover any more the basic needs. Souda port has taken its place. The New Town lies around the old one and it consists of many quarters. It is a modern picturesque town. Here streets are comfortable with great urban plan. Green is all over, streets and buildings are covered by trees and flowers, while suburbs are stifled by flowers. Chania is built over the ruins of ancient Kydonia. According to the myth, the town was built by Kydon, the grand son of Minoas or son of Hermes and protector of travelers, after whom citizens inherited their well-known


hospitality. Archaeological researches showed the existence of a Minoan residence. In the years after Minoan era, at the same place the powerful commercial town of Kydonia was developed and it was a competitive town of the other two great towns of Crete, Knossos and Gortyna. In 69 BC, it was conquered by the Romans up to 325 AD when it passed to the Byzantines. During the Byzantine ages, it had the same luck with most of the Cretan town by decaying. In 823 Arabs took over and changed its name to Chania. It regained its great glory under the Venetian dominance, who built on the Castelli hill a town that was named “La Canea”. Its first defensive wall was built at about 1300. In 16th century, this wall was reinforced and expanded to include the new quarters of the town that where established in the meantime. It was at that time that the port got protected by a powerful seawall and pier. Nevertheless, the port never gained the expected glory

because shallow and sensitive to the north winds. But the town did acquire its great glory and prosperity and it was named as “Venice of the East”. The new walls weren’t able to stop the rush of the Turks in Chania, it was the first Cretan town that fell in their hands in 1645 after a besiege that lasted 55 days. Remainings of this domination were the mosques and the minarets, Turkish baths and buildings with grilled windows that are maintained up to this day and bring to the mind the passing of one more conqueror. In 1850, Chania was declared to be the capital of the whole mountain. It kept this position also during the independent years of Crete (1898-1913) but also after its union with Greece in 1913 and up to 1972. During the years of Cretan independence, Chania enjoy great prosperity. The embassies of the Great Powers, the admiral and the independent government had their seat in Chania.


Let’s take a walk Narrow streets, Venetian and Turkish buildings, remaining of rough times, basil, aromatics and Bougainvilleas, unique sounds of the town and sounds of the lyre that are tangled with languages and multi-national hearings, eyes nailed on very old noble houses of unique taste, mosques and churches, minarets and domes, incense and candle and raki glasses clinking together, beauty dusted with nobility and historic memories, that is what people who walk in this town enjoy. Walk starts from Splanzia quarter, at the end of Daliani street behind the Municipal Market. This quarter is a characteristic remaining of the Turkish quarter, where minaret of Agios Nikolaos church dominates. During the Venetian years, it was part of the Dominican monastery the cells of which still exist. Road leads to the Castelli quarter, the Venetian area where the noble houses were. At the end of the road, we shall meet Eleftherios Venizelos square, that used to be the center of Chania. Here, aristo-

crats took their walk, drank their coffee and commented the political and social events. At older times a club used to be here where all the officers of the great powers were gathered. Among the artistes of the era there was Madame Hortense, the heroine of Alexis Zorbas, the novel of Nikos Kazantzakis. This building later accommodated the Prefecture services. Here is also the mosque of Hasan Pasha, that used to be a museum and the Port Station. We follow Kountouriotis coast with the traditional stores and we enter the Topana quarter. It is named after the cannons (topia) that Turks established there. At the end of the dock, lies the historic fortress of Firkas. In this building complex, Venetians imprisoned Cretans who were sentenced to death. The first building of the fortress accommodates the Nautical Museum, with historic proofs of the nautical art of the Greeks, rare editions, photographic material and important heirlooms from the Navy action since 1821 up to this day.


At Halidon street, in Ovraika quarter, you can find the metropolitan church of Chania “Trimartiri”. On the same street there is the church of Saint Francis, a glorious Gothic building Basilica with columns where Chania Archaeological Museum is located today. Exactly in front of the Old town, there is the calm old port loaded with its memories and accommodating the Egyptian lighthouse that is dominating at the end. This lighthouse was built in 1570 by the Venetians. After many times that it was destructed, Egyptians reconstructed it in 1830 and gave to it its current shape. At the old port there are also the dockyards, the great vaults from the Venetian dockyards where ships were repaired. Seven vaults are saved until today and they are used as exhibition place. At the east, the port is closing with the impressive Venetian fortress. Picturesque cafes and restaurants replaced ladies with their crinolines and their official male costumes of another era. Chania Venetian port with fishing boats, tourist yachts continues its course in time loaded with memories. A very beautiful place for walks and recreation it is a place of our current suggestion for recreation of the local and the foreign visitors of the town. The new town lies around the old one and hugs it in a caring way trying to protect it from the plotting of time. Their connection point is the Chania Municipal Market, on Kotzabasi square. The Municipal Market was built in 1911. In front and at the right at a small distance from the Municipal Market, there lies 1866 Square, that is decorated by busts of war chiefs who had a leading role in the fight for the independence of the island. A quarter of new stores has been created in the area. The Municipality of Chania is close to this Square that is an important building

with great architecture. Municipal Library is located in this building. At the south of Municipal Garden, an important recreational place of Chania, there is the Historical and Folklore Museum, accommodating a wide collection of heirlooms from the Cretan fights. Historic archive of Crete is located in the same building that is considered to be the second most import archive next to the General State Archives. It is established in 1920 and it includes many historical collections, the official correspondence of the Cretan revolutions, old priceless documents and many historic articles. It has also a library of about 6500 volumes and some of them are rare and priceless. Furthermore, there is a press archive with all the Cretan documents since 1831. Dikastirion Square is on the southeastern part of the Municipal Garden, and there Prefecture services are lodged in a neoclassic building. At the eastern corner of the town and on the road that is leading to Akrotiri, you shall meet the noble suburb of Chalepa. It is built on a hill and during the Independence period of Crete the governmental buildings and the luxurious villas of ambassadors and consuls lay here. Prince George lived here when he was the Governor of the island and Eleftherios Venizelos lived here as well. It is interesting to see Venizelos neoclassic house on the homonymous square with his statue and also the Russian-Byzantine rhythm church of Aghia Magdalini. It was built in 1903 by the grand Duchess Maria, Prince George’s sister. Today, the home of Eleftherios Venizelos accommodates a museum with souvenirs from the life of the Ethnarch, his personal office, the items the he used, proofs of the important events of his era and also his car that was perforated by bullets after the murder attempt against him.

×áíéÜ 261


Olive Before the earth and the sky and the heroes and heroines and the springs and the rivers and all the gods and goddesses. Each one of us swears to plant an olive tree and to be able to prove that he grew it up. Whoever will not do it, he shall pay a fine of fifty staters. Such was the importance that ancient people gave to the cultivation of olive trees, that our ancient ancestors and their children sworn to cultivate it. Olive tree was not a usual tree. Its fruit, in the form of oil and edible olives, was a great part of the main food of the Crete. Nowadays, olive tree is one of the main trees that visitors meet in Chania. It covers the hills with a silver color and it makes nature beautiful and supplements greatly the income of cultivators. It enjoys great respect. It is the basis of the Cretan diet that slowly spreads everywhere. Oil is

262 ×áíéÜ

used to light the candle of the saints and to light up the icons in country churches. For centuries, the fate of this tree has been connected with Crete. It rooted on the rocks, took in the juices of the earth and turned them into blessing. It was swayed by the blowing of air and it was murmuring along with the sound of lyre. The same olive for which the young people of Crete took this oath still rests the eyes and makes hills more beautiful. It is said that when Jew people pursued Christ, it leaned and its arms covered Him. Bad people passed by and He gave His blessing. His blessing became a constant fortune to this big tree. When walking in the olive plantation all of a sudden, you can hear the eternal oath: “Each one of us swears to plant an olive tree and to be able to prove that he grew it up.”


Cretan Diet The history of Cretan diet is very old. Archaeological findings show that Ancient Cretans, the Minoans, consumed about the same products that Cretans consume nowadays. In the Minoic palace great earthenware jars were found containing various products. Olive oil, nuts, beans and honey were the basis of everyday diet. The secret of longevity and good health is simple for the Cretans. They consume products produced by their land. A great deal of fruits, vegetables, bean, cheese and greens, the great aromatic plants coming from the Cretan mountains, olive oil, honey, products of the highest nutritional value are the basis of the Cretan cuisine. Meat has its own value and position on the Cretan table. At ancient years, they used to eat meat from the offerings to the shrines. In the earlier years, meat garmented tables every Sunday. The diet of the Cretan family has been maintained unsullied for centuries. Nowadays, as it has become known all over the world, its value is offered to the mankind as a valuable secret of life. Cretan producers and companies producing Cretan diet products offer to the Greek tables, the products of their area pure, valuable, woven by the air and the soil of their island. Cretan olive oil, the gift of the nature to man, the exquisite aromatic plants that we can meet only in Crete, such as great Malotira tea and dittany that grow alone on the mountains of Crete offer beneficial services to man. Hippocrates mentioned dittany in particular as “okytokeio”, since it helped women give

Cretan Dakos, Olives, Kalitsounia

×áíéÜ 263


birth easier. It is also known that Cretan wild beast, wild goat, eats dittany in order to heal its wounds. Cretan biscuits and Cretan wine are some of the products that impress with their taste and quality. The consumption of cheese in Crete is the highest all over the world. The great Cretan graviera cheese, Kefalograviera Cheese, sweet and sour mizithra and other dairy products have been internationally recognized as the best ones. The roots of sheep and goat feeding in Crete are lost in the course of time. Dairy products of Crete raised Zeus who was born in the known cave with Amaltheia, the goat which fed Zeus with its milk. Nowadays, animals live completely free on the mountains and they enjoy the great flora of Crete. Foreign travelers at Crete in 19th century describe Cretan biscuit as delicious. Pashley, an English traveler, was impressed by the delicious brown bread that the monks of this island made using wheat, barley and rye. Nowadays, Cretan rusk (paximadi) is along with olive oil the basis of the Cretan diet. It is a nourishment that is fully balanced, with

important concentration of complex B vitamins and many fibers which prevents cancer. Honey was particularly known in Minoic Crete. One of the most beautiful exhibits of the Heraklion museum is the wonderful golden jewelry with two bees showing the absolute relationship of Cretan people with bees. The flora of the island, i.e. its unique plants, offers the ideal basis for the bees to create their great product. Cretan honey, pure as it is, it is offered to the family tables and it completes in an ideal way its wealth. Cretan cuisine is unique. It has been maintained exactly the same through the course of time. It comes from the past but it keeps its originality and its taste and biological value. Raki, good wine, rusks, exquisite olive oil, great dairy products of Sfakia, local juices, well-known snails, but above all, joy and hospitality shall accompany you during your stay here. And when you leave, take with you the tastes and the aromas of this place. It is a unique gift for you and your beloved ones.


Chania Archaeological Museum

Chania Archaeological Museum is lodged in the Venetian Katholiko of Ag. Frangiskou church. At the era of the Turks domination, the monastery was converted into a Muslim mosque of Yusuf Pasha, while in later years it was used as cinema and stockroom of military items. The operation of the museum here started in 1963. Show room is divided in two great sections. In the eastern part of the building, findings from the Neolithic era up to the Later Minoic years are exhibited, while findings from the Geometric era up to the Roman times are kept in the western sector. The findings of various eras are sorted either by the place they were found or by the class in which they belong (grave findings, settlement findings). When entering the museum we look at articles found the last fifty years proving that this area has been inhabited con-

tinuously since Neolithic years. Most of the findings in the prefecture of Chania have been found in the caves of Platyvola and Mameloukos that were used in the Minoan era. Findings that came to light in the Castelli hill of Chania are also impressive. This settlement was destructed in 1450 B.C. It is considered to be the most important settlement of the area and researchers identify it with ancient Kydonia. Outside the showcases, clay painted sarcophagi that come from researches in graveyards of Western Crete are exhibited in various points of the room. Archaic and Classic era are represented with just a few findings. The blame for this is to be given to the wars between the Towns of Crete that ancient authors mention. It is worth mentioning the collection of Kon. Mitsotakis that is lodged at a special place in the museum.

×áíéÜ 265


Chania Municipal Market

Municipal Market is in the center of Chania, at the point where the heart of the town is beating today, where the main rampart of the fortification stood during the Venetian years. Up to the mid 19th century, this used to be the end of the town. Here lay stalls with meat, fishes, vegetables, inns etc. sloppily installed. Here used to be the outdoors bazaar where peasants brought their products to sell them. The scenery was bad and that’s why Municipality of Chania decided in 1908 to embellish the place by building a municipal market. Built upon a design of the local engineer, Drandakis, following the model of the closed market of Marseille, the building started in 1911. The Munici-

266 ×áíéÜ

pal market was inaugurated in 1913 by Eleftherios Venizelos. It has the shape of cross and 4 doors, one in each wing that close in order to provide safety to the shops that are lodged here. It lodges 76 shops, with butcher’s shops, fish shops, drug stores, grocery stores e.t.c.. It is an architectural garment for Chania and it is one of the most impressive markets all over Balkans. Nowadays, the Municipal Market is place of visit for thousands of people on an everyday basis. Any type of stores, restaurants, traditional products, cafes they all accommodate local and foreigner people. It is a meeting place, a living cell of the commercial and social life goes on its course in time.


Chania - Akrotiri

After leaving Chania, we follow the uphilling road to Akrotiri of Chania. Akrotiri accommodates the graves of two important Greek politicians: The graves of Ethnarch Eleftherios Venizelos and his son Sophocles. Graves are in the area of Profitis Ilias. The location of the graves offers an exceptional view of Chania. The enchanting afternoons with the great color that paint the town and the sea in a unique way along with the calmness of the place and the history of the are attract thousands of visitors every year. Sunset in Profitis Ilias is real magic. On the left, there is the town of Chania, calm as it is seen from this height, reigned by all-green slopes, it embraces the gulf and the sea creasing by the sea breeze. On the background, the endless blue that has been an ally of the place in the course of time and helped in development, freedom and progress. You can watch the sun diving, getting lost in the sea and scattering all over the last rays in thousand of shades enchanting and binding you. This place is closely bound with Cretan Freedom. During the last revolt (1897) the Revolutionary Camp of Crete was established in the area of Profitis Ilias. A conflict between the Christians and the Turks

started in the morning of the 9th of February 1897. Eleftherios Venizelos was negotiating with the leaders of the European Forces, while the Turk army commander visited that day for the first time the flagships of their war ships that were anchored outside the port of Chania. At about 3.30 p.m., the signal from the Italian flagship was given and terrible shootings started against the trenches all over the area and in particular against Profitis Ilias, where the Greek flag waved which was a gift from the grandson of Admiral Kanaris to Eleftherios Venizelos and archimandrite Chrysanthos Tsepetakis of the time for the Revolutionary Camp of Akrotiri. Bombarding was continuous - a great number of bombshell was thrown by Christians against Christians. And during the storm of fire«...A piece of bullet shot down the flag but the brave war chief, Mich. Kalorrizikos gave the order to raise it again. At once, fearless soldier, Spyros Kagialedakis, in the mid of the bombshell storm grabbed the shaft and restored the flag in its previous position... A little while after the restora-

×áíéÜ 267


tion of the flag, the firing of the battle ceased and at the same time the European cannons silenced... (Georgios A. Sifakas, “Revolutionary Camp of Akrotiri Journal and Memoirs 1897»). This event that characterizes the Revolt, i.e. the selfsacrifice of the Cretan hero who put his body as a living shield of the great ideal, the sacred shaft of the National symbol, against the bullets is illustrated by the great statue that decorates the area. This place became the symbol of self-sacrifice and love for freedom of a whole people. We continue towards the north up to Kounopidiana village. Here you’ll find a cross-road: on the right you go to the Airport through Akrotiri and on the left you reach the beach. We take the road straight ahead and on our left hand we look at Kalathas bay where is important touristic interest. We go on for Chorafakia village where we find a crossroad. The road on the right leads to Aghia Triada. We take the road ahead to Stavros, which is the north-western end of Akrotiri and a very well-protected little bay, with an ideal sand beach for swimming. Monastery of Tzagarolon Turning to the left from the little plots at a close distance there lies the monastery of Tzagarolon. At an exquisite location, at a plain with vineyards and olive trees we look at the impressive entrance of the monastery. The monastery is impressive and in an excellent state. It was built in 1612 by the monks Lavrentios and Jeremiah who were members of the Venetian family of Tzagaroloi, of Cretan origin, and the monastery was named after this family. It is also said that at the place where this monastery was built an older little church dedicated to Aghii Apostoli used to exist. The church of the

268 ×áíéÜ

monastery was built in 1634 and it is cruciform with a dome with an intense effect of the Italian Renaissance. Its facade is impressing with Dorian pillars. Over the entrance of the monastery there it the imposing steeple built in 1864. During the revolution of 1821, the monastery was burnt down by the Turks and it was abandoned for many years. Its museum is accommodated in three successive little rooms northern of the central entrance. Among the exhibits there are the few articles that were saved from the fire and the pillaging of 1821, and also later articles such as icons, a collection of robes and samples of miniature art. A small number of manuscripts and books is also exhibited. Gouverneto Monastery The road on the left at the entrance of the monastery leads us to Gderneto or Gouverneto monastery which is dedicated to Our Lady of the Angels. It is an important monastery that is surrounded by a full and characteristic fortification. It is at altitude of 260 meters and it is considered to be one of the oldest monasteries of Crete which was probably built in 1537 by some monks of the Katholiko monastery which was close to the sea and they left due to pirates. Its facade is decorated with beautiful Venetian sculptures. At the Greek revolution in 1821 it was destroyed by the Turks and later it was renovated and it was ecclesiastically merged with Aghias Triadas monastery. The later is connected with the action of Aghios Ioannis Erimitis. It is very close to the imposing abandoned complex of Katholiko within a hard-to-walk gorge and also to the Bear cave which used to be a worship place even during pre-historic era and there is today the Church of Panagia Arkoudiotissa.


Around the town Kyliaris river

The countryside of Chania is a region near the town that is the best place for small daily excursions. Visitors become witnesses of civilization, morals and customs of the residents. The great place shall not only indemnify visitors. Take the road to Kalyves, 20 minutes from the Town. Your next stop is Armeni; a noble village, full of plane trees, olive trees, and cultivations. The village was build after 961 by Armenians who where in the army of Nikiforos Fokas. Here in 1878 a violent battle took place. Plenty of water, great people offering genuine Cretan hospitality, taverns with good Cretan food and relaxing setting with nature’s sounds, a real heaven. Here you can find a hotel with a great organization that is fully equipped. This road leads to Stylos of Apokoronos. Olive

trees, fresh water, low evergreen hills, a setting that is magic for visitors. At the center of the village, there is Kyliaris river, with huge plane trees and the tavern of Vatsoyiannis with good raki and grilled meat. At a distance of about ten kilometers from Stylos, a snake road leads us to the byzantine church of Aghios Nikolaos with great frescos. The canyon of the area is also well-known. An uphilling road with great view leads to Aptera.

×áíéÜ 269


The ancient city - state of Aptera The ancient city - state of “Aptera”, was founded in the 8th century BC and it is at such a location that it dominates in the gulf of Suda. It is a part of the wider area of the Municipality of Suda in Chania. Aptera as a very important city-state of Chania has played frequently a decisive role in the history of Crete, and the interior and external policy. Nevertheless the period during which Aptera enjoyed its greatest prosperity was the early Hellenistic age. The foundation of Aptera takes place in the geometric era. It was one of the most important cities-states of Crete. According the myth, it was named by the Sirens who lost their wings out of their sorrow for their loss in a music competition with Muses that took part at the same location. In reality, the town must have been named after the homonymous characterization of goddess Artemis who

was worshipped in the area and she is illustrated in the coins of the town. About four kilometers long of the walls of town Aptera is salvaged. It was built in the 3rd century BC and its strong masonry shows the great prosperity of the town during the Hellenistic period. Passing through the walls, in about the middle of the place, there is a guarded part from where one can see the ruins of a small two-part temple of the classic era (end of 5th-4th century BC). Close to the ancient monuments two fortresses are salvaged of exquisite historic interest that were constructed during the period of the Turks domination; i.e. the “Palaikastro” fortress that was built by the Turks with the pretense of the 1866 revolt and the “Itzedin” fort in the location of Kalami which was built in 1872 and it had barracks, a hospital and other premises.


Chania - Souda - Georgioupolis Kourna Lake

A road with poplar trees on both sides with a length of 6 kilometers leads us to Souda, the big port of Chania. It is a natural port, the main gate to and from the sea and very important for Chania, Western Crete and one of the greatest ports of the country. A great and safe Mediterranean gulf has always accommodated naval bases and it has been the apple of discord for various conquerors. The town of Souda was built by the end of 19th century and it was named after the Latin word “suda” that means “narrow passage”. In the entrance of the gulf, there are the small island that were called Lefkes in ancient times. In the little island of Souda, Venetians have built the important fortress that protected the gulf and the ships that anchored in it from pirate attacks. The perfection of the establishment and the fortification of the fortress helped it to be occupied 70 years after the occupation of Chania. After Souda we meet Kalami village at a distance of 14 kilometers from Chania. In

this place, Reouf Pasha built Itzentin Fort. Fortress was built after the revolt of 1866 and it was named after the first born son of Reouf Pasha Abdul Itzentin. It dominates in the entrance of Souda gulf. After the deportation of the Turkish army from Crete, Cretan State made it a prison. The last years it accommodates Naval premises. Kalyves is the next village that we meet in our road. They are built in the cove of a very beautiful beach with sufficient touristic infrastructure, hotels and rooms to let accept many tourists every year. During summer it is an ideal place for vacation. Traditional houses and modern constructions are harmonically combined and they create a good set. Almyrida is 25 kilometers from Chania after Kalyves. A new touristic destination, it maintains in a significant degree, its authenticity and its traditional architecture. The very clean beach, the picturesque sites, such as Kera, Kokkino Horio and Plaka, they

×áíéÜ 271


all create an interesting area that all of us should visit. There are taverns, hotels and rooms for accommodation. In Plaka and Kokkino Horio, visitors may admire very beautiful houses with gardens and aromatics. In Kokkino Horio, some scenes from the movie “Zorba the Greek� were shot. In Kokkino Horio, there are workshops for the production of molten glass and taverns where biological products are available. The nature and the environment of Almyrida is also exceptional. Aghios Nikolas gorge with 215 caves, the calm island of Karga accommodating thousands of birds during pairing time, the great sun-rises from Plaka and Kokkino Horio, little taverns sunk in aromatics they all move the visitors who year after year become more. Gavalochori, a very beautiful village with springs and many churches, it is great for a short excursion for coffee. The capital of Apokoronos is Vamos, the commercial and administrative central of the area. Vamos due to its location has been the theater of war operations especially during the Turks domination. In 1866, rebels besieged the Egyptian army in Vamos. 500 Turks ran from Chania to help the Egyptians. Before the entrance of the vil-

lage 100 rebels stopped them and scattered them. Papamalekos, the hero of the 1896 revolt came from Vamos. Nowadays, Vamos maintains at an important degree its authenticity, glory and beauty. Restored houses, traditional guest-houses, taverns and important infrastructure, they become an attraction for the foreigners. The excellent road network guarantees the access to Chania and the beaches all around. Vamos is developed today in a touristic destination offering comfortable stay and relax. The new National Road of Chania-Heraklion is leading us to Georgioupolis. A little town built on the coast at the estuary of Almyros river starting from the Lake of Kournas. Its first name was Almyros. It was renamed to Georgioupolis in honor of King George I, Governor of Crete. Drown in green with a square covered by huge eucalyptus it offers to the visitors a great image. It has a vast crystal clear beach with fine sand that reaches approximately 8 kilometers in length. The last few years, its touristic infrastructure has a rapid development. Hotels, bigger or smaller, taverns and restaurants, shops of every type are waiting to serve and impress the tourists. Georgioupolis is an important touristic lung of Chania prefecture.


The magic of Kournas lake and the myth

Kournas lake decorates the prefecture of Chania like a painting. The only natural lake of Crete is at a distance of 30 kilometers from Chania close to the boarders with the prefecture of Rethymnon lost among hills, it is a wonderful destination of the visitors both in winter and summer. Its name comes from the Arab word Kournas that means bath or lake. It is one of the most important Wetland habitats of th island which has nevertheless significant touristic development. One of the coasts of the lake is occupied by taverns that apart from good food offer wonderful view as well. Ducks, water turtles and migration birds are trying to keep their own rhythm between the canoes and the sea bikes channeling the surface.

lost unjustly and at times she brushes her long hair in the center of the lake is known. Morning hours are enchanting when the snowy summits of the Lefka Ori are mirrored on its magic water and its natural inhabitants enjoy their loneliness away from the noise and the human vexation.

During the ancient times, the Lake was called Korrissia. Its dark waters frighten the local people who considered it bottomless. The legend of the girl who was

×áíéÜ 273


Chania - Omalos Ag. Roumeli - Sfakia

Every day thousands of people start this enchanting trip that is unique in Crete and all over Greece. Thousands of people taste the authenticity of the Cretan land and they take a 6-hour walk in the longest gorge of Crete, Samaria Gorge. Some of them come to see the most beautiful gorge of Europe. Some of them come to check their endurance and to narrate to others a unique experience. Others drifted by its international fame, but at the end they reach the end with their breath taken from the splendor of a nature that remained untouched in the course of years. But only a few of them are expecting to see Crete condensed in a path of 18 kilometers. Even fewer come to make a pilgrim to the silver Gigilos, to get refreshed in the blue-green current, the crystal clear water, to look at the ruins of deserted Samaria, to «speak» to the very old little church of Saint Mary, to touch ancient ruins, remains of ancient Tara, to quench their thirst with the water coming from

274 ×áíéÜ

melted snow, to admire free wild animals and to smile to them if they are lucky enough. They come to enjoy the unique concert of the birds, the eerie sound of the air blowing among the trees; to smell the great dittany, to pass with respect through the doors, to turn their eyes to the sky and to look up high at a blue strap touching the vertical high tops in an unprecedented combination. And at the end to face the blue water of the Libyan sea, to quench their thirst with a frozen tsikoudia and finally to relieve themselves with a dive in the crystal water of the Libyan sea. The men of Sfakia say that «Faragas is only one» the others are just gorges. In the prefecture of Chania, the number of gorges reaches the number of 50. They all are beautiful and offer unique sentiments to the visitors. But Samaria gorge stands out. It bears a fame that comes from the very long past. Fame full of legends and history and unique events. Clearly Cretan and glorious terrible im-


ages are gathered on the 18 km of the gorge route. It was named after Saint Maria of Egypt (Osia (Saint) Maria, Sia Maria, Samaria) who is worshiped in the small church that is a little outside the inhabited area of Samaria. Wild animals and Cretan people always felt that the gorge is a part of their being, literally like their home. The last years, by its declaration as National park (1962) and the work that took place, the gorge became more accessible to visitors coming from all over the world. Local people continue to be the trustees of the place and the people who guarantee the maintenance of its authenticity and its existence. Samaria National Park The core of the Park covers 5100 hectares (51.000.000 sq.m.). On the west it is delimited by the summits Psilafi (1983m), Gigilos (2080m) and Volakias (2226m). Northern of the place Xyloskalo and the edges of the plateau of Omalos and eastern of the summits of Melidau (2133m) and Psiristra (1766m). On the south, the core of the park reaches the exit of the Gorge to the

Libyan sea. During winter, the climate of the Park is cold and wet since sun lights here only a few hours per day. Rains are frequent, while the summits all around are covered by snow. During summer, the climate is dry and warm in particular on the days when there is no wind blowing. During spring and autumn, shiny days are rotating with cloudy and rainy days and sudden storms are also frequent. Passing through the Gorge of Samaria is a unique and unprecedented experience. Green buses start from the town of Chania very early in the morning at about 6 am and they continue regularly all day long. A very beautiful road with turns like a snake and consecutive changes is really impressing. A hope different than others takes you over. You fell different as if something unfamiliar is going to happen to you. Fournes is 15 kilometers from Chania. The area all around is one of the main centers for the production of citrus fruits. A little after the road, the gardens with orange trees are lost and the road becomes uphilling. In


one of the endless turns in the back, Lakki, the well-known captain-village looks like it is pinned on the hill. It touches the slope as if it protects the great church that is in its center. This village used to be the home-land of important fighters of the Cretan Freedom. This is the home land of Chadjimichalis Giannaris, leader of the county of Kydonia from 1866 up to 1898. His grave is in Omalos, next to his country house. The plateau is visible about 10 kilometers after Lakki. As it is protected by the summits, it completes the picture and an unprecedented beauty. On the plateau where used to be a lake, cereals and various vegetables are cultivated today. Hotels and taverns familiarized with the environment, they welcome foreigners and they take care for their comfortable accommodation. The road to Xyloskalo reaches and ends at about 4 km after the start of the plateau. All the legends that human imagination has been creating for centuries for this magnificent creation of the nature come to mind and

haunt your thoughts. Enormous Gigilos on the opposite, the high trees everywhere hooked on the rooks in an unnatural hug, the morning mist as if the place is haunted, the sound of water, the singing birds, the eerie brusque whisper of leaves, breaths that become shorter; they all excite you. Everything is great in this place; Rare plants. Unprecedented fauna and flora and a drop of eternity that touches you in this gorge of Chania. On the foothills of the first great downhill of the rocks, at the right hand you can meet Linoselli. In this spring with crystal water, Zeus had been taking his bath. In the background on the left, the naked summits of the mountains appear. One of them, Pachnes is the highest summit of Crete. After almost 30 minutes of downhilling, you meet Neroutsiko spring. This is the spring that gods and semigods drank water. Nowadays, its crystal clear water quenches the thirst of thousands of those who are passing by. This spring has become the center of bloody conflicts in the past. The most


important of them was the one between the Turks and the Sfakia people having Daskalogianni as their captain in 1770. After 45 minutes of walking, we reach the little church of Ai-Nikolas. Perennial cypress trees cover the little church as if they are trying to protect it from every bad. It is told that cypress tree next to the church is the oldest one in Crete and it is one thousand years old. In about 60 minutes from Aghios Nikolaos, we reach the deserted inhabited area of Samaria that is in the middle of the route. Here there is the base for the accommodation of the guards, first aid and telephone. Samaria was abandoned in 1962, when the Greek government declared the gorge as National Park. Residents were established in Aghia Roumeli and other places. Only the little churches of Osia Maria and Aghios Georgios resist to time. Osia Maria church was built in 1379 and gave its name to the gorge (Osia (Saint) Maria - Sia Maria - Samaria). In the gorge many rare plants reside. Its area is also the residence of the wellknown Cretan wild goat, the most pure animal of Crete, the wild animal named kri-kri. Minoan people considered it as a holy animal. In about 45 minutes, following a route where the gorge becomes deep and the slopes are rising steep and we reach the well-known fountain head, where according to the myth the goddess Britomartys. In 20 minutes, we meet the little church of Metamorphosis. This place is considered to be the seat of the Apollo Oracle built on the 5th century B.C.. One of the most imposing points of the canyon is Portes (doors). Vertical slopes cut by a giant knife, a strap of sky and a passage of 3 meters, make you feel that they are crushing you, as you pass through, the giant volumes that are over

your head. This place was considered as a symbol by the Minoan people, since it lead them to the other world, full of satyrs, gods, nymphs, fairies, witches and demons. In about 30 minutes, we reach the old Aghia Roumeli and next the temple of Apollo, built by the Dorian people in 5th century B.C.. The coastal inhabited area of Aghia Roumeli, built at the place of Ancient Tarra is the end of an unprecedented route full of magic. Coffee, tsikoudia, relieving dives in the crystal clear water and in the boat to Loutro and Chora of Sfakia. The boat following a great cruise by the coast reaches Chora of Sfakia. The enchanting coast of the county of Sfakia, the steep mountains, the deep gorges that open hungrily their jaws to the sky, the dark caves that are half-sunk into the sea and the paths that are literally hanging over the chaos are impressing. At the middle of the route, over a sandy beach, the country church of Saint Paul appears. It is the point where according to tradition the Apostle of the Nations came to the land. On the route, the ship stops to Loutro. A very beautiful resort bathing in the water. In the hill sides around, deserted castles, churches and windmills complete an ideal image. The last years, small beautiful hotels and shops serve the great number of visitors. At the end of the route is Chora of Sfakia. Here buses are waiting to transfer the tourists to Chania. Chora of Sfakia has many rooms and restaurants. Today, Chora of Sfakia is a small town of a few hundred residents that during summer it turns to a center with about 3000 visitors. Decay started after the revolution of 1770 with Daskalogiannis as the captain and it was finished during the next revolutions of 1866-68.

×áíéÜ 277


Sfakia - Anopoli The road uphill, curvy, dug into the hillside with panoramic views. At the left the lovely blue of the Libyan behind Sfakia, with its castle and boats corrugating the sea in a beautiful painting. The landscape stripped completely, the shores are rocky and small sandy beaches only, break the monotony of the stone. The road climbs gasps to get after a while to Anopolis, the first stop of our itinerary. On the road perched on the edges of the road, grazing freely “fouriarika ‘kids, producing milk, the raw material for the gourmet cheese of Sfakia. Then Anopolis. Here things are still traditional and the pace is slow. The main occupation here is farming. Tourism is limited to a few restaurants with delicious meals and rooms with the necessary, but clean and good hospitality. In one of the neighborhoods of Anopolis, begins the road to the hill of Aghia Aikaterini where are the stunning views of the Libyan sea and Loutro. In the central square stands the statue of the hero Daskalogianni and next, what is left of his home. From Anopolis, the road ascends to the Lefka Ori. The next village on the main route is Aradena. From the village begins the road to the village Livaniana and palm beach, offering panoramic views of the rugged coast of Sfakia. The last stop is Aghios Ioannis, a small village with few inhabitants. Aradena The sight of the visitor is unique. Shortly after Anopolis, a ruined village, from which we separated only by a ravine. The famous gorge Aradena. that husky be-

278 ×áíéÜ

neath his feet like a huge open wound. There are many stories about the village built on the site of Ancient Aradin, now divided remnants of a stone tank. One story says that the village had several people and all went well until 194, until a bloody feud was the cause of the wipe. Seven people died and gradually people left the village and never returned. From the ruins, only maintained in good condition is the church of the 14th century that commemorates Archangel Michael. The second story is about the canyon: Until a few years ago the road stop on the opposite side and if you wanted to spend the Aradena had to come down the beautiful path of Crete to get to the bottom and climb the other side. In the 1980s, Vardinoyannis bridge erected, who joined the two sides. Into this newly built bridge, every summer unfolds the modern history of Aradena. Across the half-ruined houses, across from the watchful eye of the Archangel, fearless young cast hands and plunge into the gap between the rocks of the gorge. Gorge Aradena is compatible with mild difficulty and leads to the Libyan Sea beach Marmara.


Vrisses - Sfakia

The road linking Sfakia in the northern part of the county, starting from the beautiful Vrisses. Surrounded by trees, the village is cut in half from Vrissakos river. Nearby is the Roman bridge (the Greek arch as the locals call it). The building according to the legend, took the sacrifice of craftsman’s beautiful wife, that the tragic history, passed into immortality, through folk song. The path to Sfakia starts to become interesting after the plateau Krapi. In this small historic plateau, there were fierce battles against the Turks. During Daskalogianni’s revolution in 1770, 2000 armored Sfakians gathered on Easter Day and began the war. Before being cast into the fire of war, they have done the second resurrection at the church of Aghios Ioannis Vaptistis. On April 24th, 18000 Turks marched from

Vrisses. Heavy fighting with several deaths followed. The road actually crosses the Lefka Ori to descend to the valley of Askifou and the five settlements. Askifou distance from Chania, is about 50 km, at an altitude of 730 meters and is part of the area called Sfakia. The plateau is surrounded by the Lefka Ori and looks like a giant bowl, which in ancient Greek said “Skifos” (Skifos - Askifou). It is likely that many thousands of years ago, the plateau Askifou was a big lake. Here, in 1821 a major battle took place between the Turks and Sfakiots, which resulted in victory for the locals. Unfortunately, 2 years later, in 1823, Askifou was burned by Hussein Bey. A relic of that era is the small fortress survives on a hilltop in the north-east of the plateau. Today Askifou is alive. The guests will visit the War Museum by George

×áíéÜ 279


Hatzidakis. From baker to obtain the famous Sfakian nuts and traditional products. In Askifou there is a game breeding and shooting area available. There is also Lefkoritis Resort hotel and several houses in the best district (Goni). A few kilometers away, we turn left and after a wonderful road trip, we find ourselves to Asfendou and finally to Kallikrates. The road continues to Rethymnon and to the right, to Frangokastello. In winter, Kallikrates is deserted. In summer, we will find the cafe open and the hospitable owner Stelio Gannakaki, willing to treat you raki and wonderful pies from Sfakia. We drive back to the main road and we continue the path to Imvro or Imbro as the locals say. From this point, next to the tavern Kalinorisma, we enter the gorge of Imbros. A small but beautiful canyon, which is visited each year from more than 50,000 people. And this, because it can be done easily by passing each season, each time. The gorge has a length of eight kilometers and passing it, depending on the rate hike, is about two hours. It has imposing gates, vertical rocks in the middle of the way, that almost close the view to

the sky like a tunnel. The narrowest point is only two meters. The canyon ends at the paved road that connects Sfakia, at west and with its famous castle and beach Frangokastello, at east. Imvros taverns with local delicacies. In the gorge of Imbros grows the famous Cretan Dittany. From the village of Imbros to Sfakia, mediates a mildly incredible journey. The narrow road like a snake, is dug into the hillside rocks. Manoeuvrable and follows the topography of the gorge that husky left in a terrible precipice. Right and left, the trees are rooted in the rock and resist the fury of the wind. On the outer side of the road are flats where the view of the canyon is spectacular. Manifested in front of the Libyan Sea and only the shadows of Gavdos and Gavdopoula give a view of the endless blue stretches in front. To arrive in Sfakia, we must come down dozens of hairpin turns. After we drive downhill, we turn left to Frangokastello. To the right we drive to Sfakia. After the historical and well known villages of Commitades, Vouvas, Nomikiana, Aghios Nektarios, we arrive to the famous Frangokastello. Along the route, there are tavernas, cafes and some rooms to let.


Chania - Kolimbari

After the bridge of Kladissou, starts the northern coastal road from the county that reaches Kolymvari. It is the most developed tourist and one of the most beautiful of all Crete. Beautiful beaches right on the island of Aghii Theodori, sleepless guardian-angel by the seaside. Small hills are gorgeous, important monuments left, complete the picture. Into this narrow strip of land took place the most devastating fighting in the Battle of Crete. The monuments of the fallen, the pain and memories of executed ones, are still kept alive. In recent years there is a noticeable tourism development. Beautiful beaches, hotels and restaurants, souvenir shops offer the visitor a choice of any kind. From May until October, a mosaic of people flood the area. People from all over the world, meet here and enjoy the beauty of the place and the hospitality of its people. The Golden Coast, Coast of the Apostles, Kalamaki, Platanias, Aghia Marina, succeed one another. Excellent clubs, seafront cafes, restaurant,

bathed in the smell of the sea meet every need for fun. It is worth visiting the monuments. The war memorial in the center of Galata. The message left by the Germans: “Section of paratroopers after a hard battle won and took today the village of Galatas. This had been captured three times by our troops and recaptured three times from their enemies.” The surrounding hills will tell for centuries the sacrifice of New Zealanders, Australians, British and Cypriots but also the tenacity of the German occupier. From the boundaries of New Cydonia by Kato Stalos, Aghia Marina begins. Beautiful beach, “Callistus seashore” says Daper in the tour in 1836. Opposite Aghia Marina resting lazily the island of Aghii Theodori. The rocky island has a circumference of 3800 meters and a height of 185 m. “Akitio” the ancients have said, because it was uninhabited. Theodorou or Aghii Theodori called by the locals. In ancient times, it was the beast in the open sea, that wanted to

×áíéÜ 281


devour villages and people. In the Christian era it was the wild beast that comes to attack people and saved through the grace of Aghia Marina. At the Venetian, Venice with its representatives here, decided to fortify the island. The works started in March 1574 and lasted for 9 years 3 months and 16 days. Later occupied by the Turks and became Chimadio. Today it is a farm with chamois in danger of extinction. On June 8, many people visit the church of the island and enjoy nature and the opposite beach. We are located in Platanias, with its magnificent beach, hotels, shops. After Gerani, Maleme is following. Here the historical memory stop on May 20 1941, the day that in this place 3000 German paratroopers were dropped. In this and the surrounding areas, the most devastating battles of the German war. Thousands of locals welcomed the German armored with substandard equipment and much courage. The war here in the region left dead, destruction, pain. By the end of the war, Maleme, became a firing area of aviation. Sealed for centuries as a part of history and legend. Sad relic of the tragic battle monument blood, the German cemetery comfort the invaders who have stayed here forever. 2465 Germans buried will remind the absurdity of war. About 20 km from Chania, Tavronitis welcomes us. Here deadly battles with German troops tooks also place. Next, built on the slope, Polemarchi became the location where patriots were executed by Germans. On the road, the visitor encounters Kamisiana, Rapaniana, Skoutelona, Minothiana. Located at short distance. The tourism infrastructure here is important. The manners and customs of the region, maintained a very large extent. The feasts at festivals, the violins

282 ×áíéÜ

Kissamos invite you to become a local, to feel the magic of tradition. Next station, Kolimbari village, found just 24 km west of Chania. The tourism infrastructure is quite good and each year grows and evolves. The visitor can choose to stay in a hotel or apartments. To dine in tavernas and ouzo bars enjoying traditional Cretan cuisine. Kolimbari known for its beautiful beach. Clear water and endless golden sand beaches. On the north side of the village, is the monastery of Gonia under its official name, the Monastery of Odigitrias, founded in 1618. It has a remarkable collection of post-Byzantine icons and other religious relics. From Kolimbari you can visit by boat the peninsula Rodopou and see the ruins of the ancient city Diktyna and the Temple of Artemis dating from the 2nd century BC. On a hill with splendid views over Kolimbari, is the tomb of the cadets who died in the Battle of Crete. Within walking distance of Kolimbari monastery of Gonia can be found. We continue the tour in Cape Spatha. Beaches with crystal clear waters, archeological findings. And then, Afrata, a small beautiful village, with panoramic views over the bay of Chania. Within walking distance from the village, a welcoming and clean beach, ideal for swimming is waiting for you. Located at about 2 km away, there is Ellinospilios. Cave with stunning beauty. With convenient access to indemnify the visitor with its impressive stalactites and stalagmites. Returning to Menies where many archeological findings, buildings and Roman baths. At the top are the fragments of the temple of Artemis. Next stop is Ravdoucha, a beautiful village that leads to a path with wonderful views over the beach with clear waters.


Moni Gonias

At a close distance from Chania, at the end of Akrotiri that is northern of Kolymvari, there is Moni Gonias. This monastery, without being cut from the world, it has managed to retain its peace thanks to the strictly monastery formalities that follows. At the same time, it is characterized by a breath-taking fortress-like architecture. Monastery was built in 13th century where the cemetery is today. The construction of the current building started in 1618 by Cypriot monk Vlassios and it was completed in 1634, as it is stated in the sign that is curved on the western part of the dome. One of its proprietors is Georgios Mourmouris, a noble man from Chania who donated his property to the monastery and helped to its rebuilding and maintenance. From the time it was inaugurated up to this day, it has been hugely destructed six times: in 1645, 1652, 1822, 1841 and 1867 by the Turks and in 1941 by the Germans. Nowadays, there are many monks in the monastery. They perform a great spiritual acts. They serve the

worshipping needs of the villages in the area and they take part in the spiritual life of the monastery. Even though through the course of time, it has suffered many rigors and destructions by various conquerors, monks managed to save important heirlooms that are the monastery fortune. Close to the Monastery, there is the Orthodox Academy of Crete, a very important modern religious and spiritual institution of Crete Archbishop. Among the monastery there are icons, exquisite samples of the Cretan School, some works of known aghiographer who narrated the history of 1642 and at later times. Two Patriarch’s edicts of Patriarch Kallinikos (1690) and Patriarch Gregorios the 5th (1797) and the archive of Parthenios Peridis as well. Among the heirlooms there are also valuable vessels, valuable Crosses, silver Gospel books, chalices, cherubim, reliquaries with saint bones. The monastery celebrates on the celebration of Dormition of Virgin Mary in 15th of August.

×áíéÜ 283


Tavronitis - Paleochora est point of the route, Floria village, at altitude of 580 m. This village offers relief to the traveler. A coffee shop, good raki, great people and exceptional hospitality. On the square next to the old school, there is a German monument that is a remain from the battles that took place here.

19 kilometers from Chania, at Tavronitis and taking the left road at the homonymous junction towards Paleochora. At a distance of 26 kilometers from Chania, maintaining the same direction, we meet the large village of Voukolies. A large village, a stock farming and agricultural junction that took its name from the pastoral people, shepherds who lived here. The road is continued to the south through olive trees. A deviation to the left from Kakopetro leads to Palaia Roumata. Perennial olive trees, ancient churches and a vivid cultural center presenting an important cultural activity. At the entrance of the village, there is the one-thousand year old olive tree, which is a monument of nature. On the square, there is the municipal library and the cultural center. There is a Woman Association in the village that offers exquisite traditional products, preserves and wonderful handworks. We return at the main road and go on. The road is going up and it reaches the high-

284 ×áíéÜ

The village consists of two settlements, Pano and Kato Floria. Kastrofylakas mentions “cato flori” and “flori mesa”. It is a noble house, with great wealth that along with the hardworking people helped to the prosperity and their comfortable living. These locations were the theater of important battles between the locals and the Germans. On May 23rd 1941, a group of Germans under the commands of sergeant major Heller stopped at the village. The residents of the villages of the area came to Agrimokefala location where an important battle took place. Conquerors lost 7 men. In the battles that followed, 23 Germans were killed in total and they were buried in the monument of the village. 9 people of the locals fell down and 5 of


them were injured. At Annavos location, in August 1944, German soldiers were hit and suffered of important losses. At that time, Floria was burnt down and they were declared to be a restricted area up to the final liberation. Today, this small village with its great nobility and the important historic references welcomes strangers, treats them raki and sees them off with pride. It is worthy for all of us to remember and give attention to it. In Pano Floria, there is the church of Agii Pantes, painted in 1462 by the excellent painter, Xenios Digenis. In Kato Floria, there is the all-painted church of Ag. Georgios with its story painted in 1497 by G. Provatopoulos. The road from Floria and on starts to be downhilling. Kandanos is 52 kilometers away from Chania. It is the capital of Selinos county, its commercial and administrative center with about 500 residents. It is at the location of ancient Kantanos, that was built by the Dorian people in 1049 BC. During the Byzantine period, it used

to be the episcopate house. Many important churches are saved from that time, such as Aghia Kyriaki, Archangelos Michail and Aghia Anna in Anisaraki. During the Turkish domination, it used to be the center of Janissaries and the seat of Kaymakam. But its recent history as well donated important pages of glory. On May 23rd 1941, residents killed many Nazis using primitive means. They entered the village on May 25th and destroyed it completely. The sign placed in the entrance of the village by the manlike animals is shocking; it was saying word for word: “Here used to be Kantanos, it was destroyed in a gesture of atonement for the murder of 25 Germans. The town was rebuilt after the war”. The road continues to Paleochora. Next, you’ll find Kakodiki, the village with great Byzantine churches, spa and a great production of oil. Next we’ll see Sarakina, Vlithia and then Paleochora.


Paleochora Nature and people in a harmonic coexistence. The beauty of the place, the wealth of life, historic memories, sun and colors, very clean beaches, they are all combined creating a unique setting. Paleochora is at the southwestern part of the prefecture, at a small peninsula between two bays. It is by the Libyan sea and it is also known as the Nymph of the Libyan sea. It is the southernmost end of Greece and the southeastern boarder of Europe. In 1278, Venetian Marino Gradenigo built Castello Selino on a hill with a great view to the Libyan sea. Nowadays, as it is a greatly proportionate ruin, it is as if it protects this resort as an unsleeping guard of its history; It is a sign of the past years. Here, locals and foreigners enjoy the sunsets that spread color on the land and the wave with those unique shades that are unforgettable. Paleochora has an important touristic infrastructure. Tens of hotel complexes, camping, rooms to let, touristic shops, taverns that fulfill all requirements. Hospitable people preserve their customs and morals and they create to foreigners ideal conditions of stay. There’s a temperate, healthy climate with 90% sunshine and mean temperature of 31ï C during summer and 12ï C during winter. The sea is very clean with exceptional green-blue

286 ×áíéÜ

color and a variety of beaches that cover about 20 km, allows you to enjoy it as you wish. Paleochora is a vacation destination that has it all. Very old byzantine churches, historic monuments, archaeological sites, monasteries and museums; all these over a modern canvas full of respect. Here, man familiarized with place is creating in harmony with it. Without any extreme reactions. In a mild way like nature all around. Important medieval and Byzantine monuments are interesting destinations. Ruins of palaiochristian churches, very old impressing nests of faith. It is worth mentioning Chryso-skalitissa, The church with the cross sign of Ag. Georgios in Anidri, the church of Aghia Marina, the church of Ag. Theodoros in Azogires, “Zoures” cave where Saint Church Fathers lived. In Kountoura, there are many Byzantine churches such as: Aghios Mamas since 1400, Aghios Ioannis Theologos since 1400, Aghii Theodori since 1358, Aghios Efstratios and many others. In Sougia there is the three-aisled palaiochristian church and ruins of two palaiochristian churches with mosaic floors.It is worth for the visitors to visit many ancient town that exist in the area and show an important diachronic development.


Gavdos

Gavdos is the southernmost settlement of Europe. It is at a distance of 28 nautical miles from Crete and about 150 nautical miles from African coasts. An island forgotten at the southern corner of Europe, known from Neolithic years. It is the island “Ogygia” where, according to Homer, nymph Calypso captivated Ulysses, the famous traveler. It has been a refuge for pirates, anchorage for travelers, a lighthouse for the road from north to south. A small boat takes you in a unique, dreamy place from Paleochora or Sfakia. “The Internal sea between Sfakia, Paleochora and Gavdos looks like a wide river connected by invisible bridges such as the habits of the people who live on both coasts”. Iro Sgouraki. It is all covered by cedar trees, pine trees and cypress trees. Southern and western coasts are wild, impressive and glorious. Northern coasts end softly,

tune down in the wave and they accept its caresses. Here life follows its own style. In the small villages of Ampelos, Vatsiana, Kastri, Sakiniko, houses are humble, absolutely combined with their area around. The island has a thousand paths for trekking, caves and arches in «Tripiti». This island is the ideal place for rest and calmness. Sounds of nature, sea breeze, rest, fresh fish, meditation, scents of cedar. This is Gavdos today. A great noble island coming from older times. For the most demanding visitors, there are rooms to let. For the dreamers, they can lay their sheet under the stars.

×áíéÜ 287


Kissamos

The western part of the prefecture of Chania is covered by Kissamos. Its characteristic geographic element is the two vertical peninsulas of Gramvousa and Rodopou that are wedged in the Cretan sea and they form Kissamos bay. This place as it is blessed by nature, it has intense foldings, deep valleys, hills that are tuned down to the wave. Fertile plains complete a wonderful, rich, full of beauty terrain. The area of Kissamos has many gorges such as Malathyros, Roka, Paterianos, Sirikario, Topolia. On the northern and western side, the dominant role belongs to the impressive beaches of Falasarna, Elafonisi, Amygdalokefalio on the bay of Kissamos. The greatest part of population is involved in agriculture and animal breeding. Olives and olive oils of exquisite quality, great wines, citrus fruits, vegetables, honey, meat and milk of the highest quality are produced here. The visitor in the area shall find ideal accommodation conditions; Unique habitats in all Europe, gorges, Natura 2000

288 ×áíéÜ

areas, flora and fauna, great beaches and the ability to come here all year round. The wealth of the nature is supplemented by a significant infrastructure; hotels and rooms to let, restaurants, taverns, shops of any type. Historic and religious monument are combined with nature and they create an interesting setting that fascinates and impresses researchers. Over this canvas, man has been creating for centuries. Man has been creating a great civilization. He respects the gifts of nature and makes his life along with the beauty he inherited. Long-term struggles sculpted the character of the people and they formed their hospitality at great levels. The center of the area is Castelli or Kissamos. A town with two names but with one history, the oldest. Built in the cove of Myrtilos bay (Kissamos bay), ancient Kissamos was a coastal town and it was used as a seaport of the strong town of Polyrrhenia. It is said that


Agamemnon as he was coming back from Troy, he moored to the port of Kissamos, went up to Polyrrhenia and sacrificed to Artemis. Kissamos didn’t oppose to conquerors and this is why it was garmented with great roads, baths, mansions, theater, churches and statues. In the museum of Kissamos, today, there is a characteristic number of articles, Hellenistic articles, vessels and statues as the one of Adrianos. They all witness a prosperous town that benefited from the decay of Falasarna and Polyrrhenia. An important part of monuments and ruins are saved to show great long course of the town. Its last historic moments are the Battle of Crete and resistance to Germans. In May 1941, when the sky was full by the conquerors and pain was spread everywhere, people of Kissamos fought with rage in order to keep their place free. Nevertheless after the occupation of

Maleme, this area was enslaved. Castelli spoiled and residents were executed in retaliation. But the fight was continued until the end of 1945, when Germans blew up their fortification and the port and they left. Nowadays, Castelli is a perfect destination for the tourists. It has the infrastructure that matches the taste and the civilization of its people; Hotels, which are like small nests run by families, represent the nobility of their people; Diet is very old and it is kept pure up to this day; Unique tastes, that are coming from the beginning of time, excite all visitors; Noble houses full of aromatics. Castelli is a place to dash to Gramvousa, Falasarna, Chrysoskalitissa, Elafonisi and the great beaches of the area. Castelli is the starting point for the little ships that transfer tourist to Gramvousa. A trip, a journey, a pilgrim to a historic place.


Kissamos Archaeological Museum Archaeological Museum of Kissamos is located on the Venetian-Turkish monument of the small town, aka Residency. It is at the traditional part of the town where it used to be the settlement core during the Venetian years, outside the Venetian castle, “Castel chissamos”, after which the little town of Castelli was named. During the Turkish domination, the castle opened its gates and enclosed “Residency” within its perimeter. The exhibits of the museum offer a classic image of the area history from pre-history until late ancient times. Exhibition is divided in units based on chronological and local features and cover the ground floor and the first floor of the building. The whole exhibition of the museum includes a lot of informative and supervisory material. For more detailed information of the visitors, on the right after the entrance, there is available an electronic presentation supported by study and documentation regarding the most destructive earthquake of antiquity, in 365 BC that hit the area and flattened

Kissamos. The port of Castelli is the start of little boats for the two little islandsguards of the area Calm (Imeri) and Wild (Agria) Gramvousa. On the top of the steep rock, there is the great castle. It was built during the Venetian domination to offer security to the Venetian boats that reached Castelli. Its construction was completed in 1583 and it was considered to be impregnable at that time. Balos Laguna is a touristic destination. A place that thousands of people visit, a place of unprecedented taste and exquisite beauty. Rare species of flora and fauna take refuge in this deserted island. Access from Kolyviani village is difficult. But the magic of this place indemnifies travelers.


Topolia Gorge - Cave of Aghia Sofia At a distance of 47 km from Chania, there is the gorge of Topolia. It consists of two rooms on different levels. Its height is fluctuant and at some points it reaches 20 m. Its entrance has an opening of 25 m. and on its left end there is the little church of Ag. Sofia, with dimensions 6x3m. Archaeologist Paul Faure detected shell of the Neolithic, Classical and Roman era. Moreover, in 1963. S. Hood discovered a clay idol of the 4th century BC and also ceramics dated back to the Neolithic, Early Minoan, Late Minoan III, Classical, Hellenistic and Roman years. Today, thousands of visitors come to see the little church that is located at the cave. Legend mentions that the icon of Aghia Sofia was found here after the fall of Constantinople being wedged into the huge rocks. The access to this place is with up-hilling steps. The visitor admires the unique view to

the gorge and he can enjoy the calmness of the place. Next to it there is a refreshment stand serving coffee and traditional products. The gorge is wild and glorious with a length of 500 m and it has rich vegetation and fauna. Its hills reach 300 m. height and 5 to 50 m in width. This gorge was the residence of fairies and Britomatys goddess. This gorge is the place where giant Talos relaxed many times to enjoy the songs and the divine music that fairies played. The divine giant who straddled the mountains and gorges of Crete on an everyday basis protected morals and imposed the usual customs, drank water and slept here. Then, the fairies and elves started dancing and singing to lull him. Nowadays, the same calmness and beauty are enjoyed by the thousands of visitors that pass through it daily.


Monastery of Chrysoskalitissa

The Monastery of Chrysoskalitissa is dedicated to the dormition of Virgin Mary. A small white monastery built on a high rock, a little more northern than Elafonisi. 98 steps lead us to the monastery. According to tradition, the last one was gold but only the true believers could discriminate it. According to the legend, Ecumenical Patriarch finally gave the gold step to the Sultan to change the behavior of the conquerors to the Cretans. But according to another version, monks had hidden under a step the golden heirlooms of the monastery in order to protect them from the Turks. The first data we have regarding this monastery come from 1855, when Manasis, priest-monk, was established here, constructed the cells, organized and founded a female order and gave again life to the monastery. In 1900 the Turks dissolved this order and only very

292 ×áíéÜ

few monks stayed in the monastery. This particular place became the beloved place of praying for the residents who still come. The monastery was destructed during the German occupation and it was converted into a military guardhouse. Nowadays, it is open to the pilgrims. Thousands of tourists light their candle and make a respectful pilgrim.


Elafonisi

The small tropical heaven, the small flat island that is separated by the land and between there are only a few meters of shallow sea, it is the absolute destination of all those who come in the prefecture of Chania. The island gave its name to the broader area. The shallow crystal water, the fine sand with the reddish colors taken by the broken shells, the tufts of cedar trees that have their roots in the sand-dunes, they all made Elafonisi a great destination for thousands of people. In the past, the huge waves terrorized seamen as winds pussed boats to the dispersed reefs. This was also the case of the Austrian ship “Imperatrix” that was sunk here in 1908. Approximately 40 people lost their lives and got buried on the island. But the most tragic story connected with Elafonisi is another one: on Easter Sunday of 1824, the Turks slaughtered about 40 warriors and 500, others say 900, women and children and many others were sold as slaves. It was one of the onerous events of the Cretan history. Another fact in the road to freedom. In this place that once was a massacre place, today thousands of people come

from all over the world to live peacefully and enjoy the magic of the place. In summer, the place is choking by the crowd. After many efforts, this place was integrated in the protected areas of Natura 2000. Today trees and plants are protected by fences. Signs with information on the species of plants of the area inform us. Êedrodasos (Cedar forest) After a great effort, the road leads us to one of the most beautiful areas of Western Crete. A dense cedar forest, sanddunes and volcanic rocks make a pilgrim to the waves and form an unprecedented image of great taste. On the contrary to the easily accessible Elafonisi, everything is wild; the trees, the sea, the morphology of the land. Until recently, the cedar forest was visitable for only a few persons who knew and enjoyed its charm. But now, every summer the number of people which arrive here becomes bigger. Here there is no water nor other infrastructure. In order to keep accommodating the people who love nature and its great charm, this splendid corner of Crete worth the respect of all of us.

×áíéÜ 293


×ñÞóéìá ÔçëÝöùíá - Useful numbers Íïìáñ÷ßá ×áíßùí - Chania Prefecture ................................................................................................................. 28213 Ãñáöåßï ÔïõñéóôéêÞò ÐñïâïëÞò - Chania Publicity office ................................................................................ 28213 ÄÞìïò ×áíßùí - Chania Municipality ................................................................................................................... 28210 Íïóïêïìåßï ×áíßùí - Chania Hospital ................................................................................................................ 28210 ÔïõñéóôéêÞ Áóôõíïìßá - Tourist Police ................................................................................................................ 28210 ÅÏÔ - GNTO ............................................................................................................................................................. 28210 Ëéìåíáñ÷åßï - Port Authority ................................................................................................................................. 28210 ÊÔÅË - KTEL ............................................................................................................................................................ 28210

40214 40108 92000 22000 53333 92943 89240 93052

¸êäïóç Åéóéôçñßùí - Tickets Ðñáêôïñåßï ÃåëáóÜêç - Gelasakis Travel ............................................................................................. 28210 75444 - 81478 ÁNEK - ANEK Ferries ............................................................................................................................................. 28210 27500 Ìïõóåßá - Museums Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï - Archaeological Museum ............................................................................................. 28210 Éóôïñéêü Áñ÷åßï ÊñÞôçò - Historical Museum of Creta ..................................................................................... 28210 Íáõôéêü Ìïõóåßï - Nautical Museum .................................................................................................................. 28210 ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç - Municipal Library ........................................................................................................... 28210 Ìïõóåßï Èåñßóïõ - Therissos Museum ................................................................................................ 28210 78833 -

Âéâëéïãñáößá ÊñÞôç Éóôïñßá êáé ðïëéôéóìüò Óýíä. Ôïð. Åí. ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí ÊñÞôçò ÄéáêïðÝò óôçí ÅëëÜäá National Geographic Åéêüíåò Êáôï÷Þò ÂÜóïò Ìáèéüðïõëïò Ï ÂåíéæÝëïò êáé ç Åðï÷Þ ôïõ ÅðéìÝëåéá ÂåñÝìçò Íéêïëáêüðïõëïò Éóôïñßá ÅéêïíïãñáöçìÝíç - Ôá ÓöáêéÜ êáé ïé Óöáêéáíïß Íßêïò ÁããåëÞò Ç åðáíÜóôáóç ôïõ 1909 Óðýñïõ ÌåëÜ Eêäüóåéò Ìðßñçò Éóôïñßá ôïõ Åëëçíéêïý ¸èíïõò Êùíóôáíôßíïõ Ðáðáñçãüðïõëïõ National Geographic H ÊñÞôç ÓôÝñãéïõ ÓðáíÜêç (Ôüìïò Äåýôåñïò) Áðü ôá ×áíéÜ ùò ôï ÊïëõìðÜñé ÓôáìÜôç ÁðïóôïëÜêç Ç ÌÜ÷ç Ôçò ÊñÞôçò ÍéêïëÜïõ ÔùìáäÜêç Ýêäïóç Ðáãêñçôßïõ Åíþóåùò Åñùôüêñéôïò - ÂéôæÝíôæïò ÊïñíÜñïò Åêäüóåéò ÁäÜì Ç Ãáýäïò Çñþ ÓãïõñÜêç ÊáðåôÜí Ìé÷Üëçò Íßêïò ÊáæáíôæÜêçò Ñéæßôéêá Ãéá Ôá ÓöáêéÜ ÐÜñéò ÊåëáúäÞò Éóôïñßá ôçò ÊñÞôçò Óô. Îáíèïõäßäç (1990) Ôï öáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò Ãéáíïýêïò Éáôñßäçò ÊÑÇÔÉÊÏÉ ÁÐÏÇ×ÏÉ Õðåýèõíïò ýëçò - Ýêäïóçò: Ìé÷Üëçò ÊáñôóÜêçò • Ôçë.: 6937 258591 • Å-mail: kartsaki@otenet.gr • ÌåôáöñÜóåéò: ÁããåëéêÞ ÔóéÜðïõ www.chaniacreta.gr

90334 52606 74484 93273 98092


Chania-Creta - Χανιά - Κρήτη  

Touristic Guide of Chania Τουριστικός Οδηγός Χανίων

Chania-Creta - Χανιά - Κρήτη  

Touristic Guide of Chania Τουριστικός Οδηγός Χανίων

Advertisement