Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP0B01(Y5)

6MM778Y5-01

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale

• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logourile SD şi SDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat) Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea fotografiilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa întrun loc în care toţi cei care utilizează produsul să aibă acces pentru a-l citi. Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi Adaptorul CA de încărcare/Adaptorul CA, asiguraţi-vă că este deconectat. • Utilizaţi numai un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL10 (inclus). Încărcaţi acumulatorul introducându-l în aparatul foto şi conectând Adaptorul CA de încărcare EH-68P/EH-68P (AR) (inclus). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Pentru a transporta acumulatorul, introduceţi-l în carcasa de acumulator. Nu îl transportaţi şi nu îl depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este descărcat complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi Adaptorul CA de încărcare Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de Adaptorul CA de încărcare în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau Adaptorul CA de încărcare cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, deoarece în acest caz bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de un metru distanţă faţă de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele. Dacă utilizaţi aparatul într-un avion sau într-un spital, opriţi alimentarea Dacă utilizaţi aparatul într-un avion în timpul decolării şi aterizării, opriţi alimentarea. La utilizarea aparatului întrun spital, respectaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de acest aparat foto pot disturba sistemele electronice ale avionului sau instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru a fi colectat separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile domestice. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol indică faptul că acest acumulator trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Toţi acumulatorii, indiferent dacă sunt sau nu marcaţi cu acest simbol, sunt concepuţi pentru a fi colectaţi separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile domestice. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră...................................................................................................ii AVERTISMENTE ......................................................................................................................................................... ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Operaţiuni de bază................................................................................................................................ 6 Butonul A (mod fotografiere).......................................................................................................................6 Butonul c (redare) ..............................................................................................................................................6 Butonul de declanşare.........................................................................................................................................7 Fixarea curelei aparatului foto ........................................................................................................................7 Utilizarea panoului cu atingere......................................................................................................... 8 Atingerea .....................................................................................................................................................................8 Glisarea..........................................................................................................................................................................8 Utilizarea acului........................................................................................................................................................9 Afişajul principal al monitorului/panoului cu atingere şi acţiunile de bază ...................10 Fotografierea (Comenzile de operare) ...................................................................................................10 Fotografierea (Alţi indicatori)........................................................................................................................11 Redarea (Comenzile de operare) ...............................................................................................................12 Redarea (Afişajul de informaţii) ...................................................................................................................13 Ecranul meniului ..................................................................................................................................................14 Afişaj de ajutor.......................................................................................................................................................15

Primii paşi............................................................................................................................................. 16 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................16 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................17 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................18 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................21 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................22 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................24 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................24

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat) ............................. 26 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) ..............................26 Indicatoare afişate în modul A (automat)..........................................................................................27 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................28 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................29

vi


Cuprins Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................30 Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................32 Redarea fotografiilor (Mod redare) ...........................................................................................................32 Ştergerea fotografiilor.......................................................................................................................................33 Atingerea monitorului pentru a elibera declanşatorul (Touch Shutter)..........................34 Atingerea ecranului pentru a focaliza (Touch AF/AE).............................................................37 Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare (Subject Tracking) ..................................................40 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................42 Setarea modului bliţ...........................................................................................................................................42 Fotografierea cu autodeclanşatorul..............................................................................................44 Modul macro .........................................................................................................................................45

Mai multe despre fotografiere...................................................................................................... 46 Selectarea unui mod de fotografiere............................................................................................46 Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat)) ..........................47 Image Mode (Mod imagine) (Calitate imagine/Dimensiune imagine) .............................48 White balance (Balans de alb) (Ajustarea nuanţei) .........................................................................50 Exposure Comp. (Compensarea expunerii) (Ajustarea luminozităţii) .................................52 Continuous (Continuu) ....................................................................................................................................53 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) ................................................................................................................54 AF area mode (Modul zonă AF) ..................................................................................................................55 Autofocus mode (Mod focalizare automată) ....................................................................................57 Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan .............................................................58 Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) ...................................................................59 Setarea unui Mod scenă..................................................................................................................................59 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) .............................................................................60 Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici) .............................62 Utilizarea opţiuni de desenare.....................................................................................................................69 Fotografierea pentru realizarea unei Panorame...............................................................................70 Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)............................72 Meniul portret inteligent.................................................................................................................................74

vii


Cuprins Mai multe despre redare................................................................................................................. 75 Operaţiuni în modul redare cadru întreg....................................................................................75 Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor .......................................................77 Să privim mai atent: zoom redare..................................................................................................79 Selectarea modului de redare .........................................................................................................80 Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures)..................................................81 Adăugarea fotografiilor în albume............................................................................................................81 Vizualizarea fotografiilor dintr-un album ..............................................................................................83 Eliminarea fotografiilor din albume..........................................................................................................84 Utilizarea modului fotografii favorite.......................................................................................................85 Meniul fotografii favorite.................................................................................................................................85 Schimbarea pictogramelor atribuite albumelor...............................................................................86 Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată) ...........................................88 Vizualizarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată) .........................................88 Utilizarea modului Auto Sort (Sortare automată) ............................................................................90 Meniul sortare automată.................................................................................................................................90 Vizualizarea imaginilor după dată (modul List by Date)........................................................91 Selectarea unei date în modul List by date (Listare după dată) .............................................91 Utilizarea modului List by Date (Listare după dată) .......................................................................92 Meniuri Listare după dată...............................................................................................................................92 Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare).......................................................93 Print set (Set imprimare) (Crearea unei ordini de imprimare DPOF) ...................................94 Slide show (Prezentare diapozitive) .........................................................................................................97 Delete (Ştergere) (Ştergerea mai multor fotografii) .......................................................................98 Protect (Protecţie) ............................................................................................................................................ 100 Copy (Copiere) (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie) ....................... 100 Rotire fotografie ................................................................................................................................ 102 Note vocale: înregistrare şi redare .............................................................................................. 103 Înregistrarea notelor vocale ....................................................................................................................... 103 Redarea notelor vocale ................................................................................................................................. 104 Ştergerea notelor vocale.............................................................................................................................. 104

viii


Cuprins Editarea fotografiilor ......................................................................................................................105 Funcţiile de editare........................................................................................................................... 105 Editarea fotografiilor........................................................................................................................ 107 U Pictare: pictarea fotografiilor............................................................................................................... 107 k Retuşare rapidă: creşterea contrastului şi a saturaţiei........................................................ 110 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului................................................. 111 e Estomparea pielii: estomparea tonurilor pielii......................................................................... 112 P Extindere: extinderea fotografiilor .................................................................................................. 114 O Control perspectivă: ajustarea percepţiei perspectivei ..................................................... 115 g Imagine mică: redimensionarea fotografiilor .......................................................................... 116 F Opţiunile de culoare: modificarea tonurilor de culoare.................................................... 117 o Decupare: crearea unei copii decupate ....................................................................................... 118

Înregistrarea şi redarea filmelor .................................................................................................119 Înregistrarea filmelor ....................................................................................................................... 119 Meniu film ............................................................................................................................................................. 121 Movie options (Opţiuni film) ..................................................................................................................... 121 Autofocus mode (Mod focalizare automată) .................................................................................. 122 Electronic VR (VR electronic) ..................................................................................................................... 122 Redarea filmului................................................................................................................................. 123 Ştergerea unui film .......................................................................................................................................... 123

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante ........................................................124 Conectarea la TV................................................................................................................................ 124 Conectarea la computer................................................................................................................. 126 Înainte de a conecta aparatul foto......................................................................................................... 126 Transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator ................................................ 127 Încărcarea în timpul conectării la computer.................................................................................... 131 Conectarea la imprimantă ............................................................................................................. 132 Conectarea aparatului foto la o imprimantă ................................................................................... 133 Imprimarea fotografiilor una câte una ................................................................................................ 134 Imprimarea mai multor fotografii........................................................................................................... 135

ix


Cuprins Noţiuni elementare de setare a aparatului foto...................................................................138 Meniu setare ....................................................................................................................................... 138 Welcome screen (Ecran de întâmpinare) .......................................................................................... 140 Date (Dată)............................................................................................................................................................ 141 Monitor settings (Setări monitor) ........................................................................................................... 144 Date Imprint (Imprimare dată) (Imprimarea datei şi a orei) .................................................. 144 Electronic VR (VR electronic) ..................................................................................................................... 145 Motion detection (Detectare mişcare) ............................................................................................... 146 AF assist (Asistenţă AF) ................................................................................................................................. 147 Digital Zoom (Zoom digital) ...................................................................................................................... 148 Sound settings (Setări sunet) ................................................................................................................... 148 Auto Off (Oprire automată) ........................................................................................................................ 149 Format Memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card) ......................... 150 Language (Limba) ............................................................................................................................................ 151 Video Mode (Modul video) ........................................................................................................................ 151 Charge by computer (Încărcare de la computer)......................................................................... 152 Blink warning (Avertizare clipire) ........................................................................................................... 152 Reset all (Resetare totală)............................................................................................................................. 154 Firmware Version (Versiune firmware) ............................................................................................... 156

Întreţinerea aparatului foto .........................................................................................................157 Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto ................................. 157 Curăţarea................................................................................................................................................................ 159 Stocarea.................................................................................................................................................................. 159

Note tehnice şi index .....................................................................................................................160 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 160 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 161 Nume fişier imagine/sunet şi dosar............................................................................................ 162 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 163 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 167 Specificaţii............................................................................................................................................ 174 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 177 Index ...................................................................................................................................................... 178

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S4000. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual.

A

Această pictogramă indică disponibilitatea mai multor informaţii în altă parte a acestui manual.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau ale mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt afişate cu litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi Afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele afişate în realitate.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, a şterge sau a vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe următoarele situri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi site-ul de la adresa de mai jos pentru informaţiile de contact. http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Numai accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele, adaptoarele CA de încărcare şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea conform cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, Sigiliul holografic: identifică spargerea sau scurgerea lichidului din acumulatori. acest dispozitiv ca fiind un Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un produs autentic Nikon. distribuitor local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind drepturile de autor Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyrightul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, trebuie să înlocuiţi oricare din imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 140). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto 1

2

3 4

5

6

Introducere

9

Capac obiectiv închis

8

4

7

5

Obiectiv........................................................159, 174

1

Control zoom........................................................ 29 f: larg ................................................................. 29 g: tele.................................................................... 29 h: redare miniaturi..................................... 77 i: zoom redare ............................................... 79

6

Indicator luminos autodeclanşator .........44 Dispozitiv iluminare asistenţă AF........... 147

7

Microfon încorporat.............................103, 119

2

Buton declanşare................................................ 30

8

Capac obiectiv................................................... 157

3

Bliţ încorporat ....................................................... 42

9

Buclă pentru curea aparat foto .....................7

4

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit................................................26, 149


Componentele aparatului foto

Introducere

1 2 3 4

Deschiderea capacului conectorului

12

11

10

8

9

7

6

5

1

Indicator luminos încărcare ...............19, 131 Bec bliţ....................................................................... 43

7

Cameră acumulator .......................................... 16

2

Buton A (mod fotografiere).................. 6, 46

8

Capac cameră acumulator/ fantă card memorie................................... 16, 24

3

Buton c (redare) ................................. 6, 32, 80

9

Difuzor ..........................................................104, 123

4

Monitor/panou cu atingere......................... 10

5

Zăvor acumulator....................................... 16, 17

6

Fantă card de memorie .................................. 24

10 Montură trepied 11

Conector USB/Conector ieşire audio/video....................................124, 127, 133

12 Capac conector............................124, 127, 133

5


Operaţiuni de bază Butonul A (mod fotografiere) Introducere

• Apăsaţi pe butonul A în modul redare pentru a intra în modul fotografiere. • Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi pentru a schimba modurile de fotografiere (A 46).

Butonul c (redare) • Apăsaţi pe butonul c în modul fotografiere pentru a intra în modul redare. • Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi pentru a schimba modurile de redare (A 80). • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

6


Operaţiuni de bază

Butonul de declanşare

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea

Introducere

Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia

Fixarea curelei aparatului foto

7


Utilizarea panoului cu atingere Monitorul de pe COOLPIX S4000 este un afişaj de tip panou cu atingere. Utilizaţi un deget sau acul furnizat pentru folosirea panoului cu atingere. Introducere

Atingerea Atingeţi ecranul cu atingere. Utilizaţi această acţiune pentru a: selecta pictogramele sau alte comenzi; selecta fotografiile în modul redare miniaturi (A 77); efectua acţiuni de declanşare prin atingere (A 34), AF/AE la atingere (A 37) sau de urmărire a subiectului (A 40); porni/termina înregistrări de filme (A 119).

Glisarea Glisaţi degetul pe panoul cu atingere. Utilizaţi această acţiune pentru a: derula fotografiile în modul de redare cadru întreg (A 32); muta porţiunea vizibilă a unei fotografii mărite prin zoom de redare (A 79); utiliza cursoarele pentru a regla compensarea expunerii (A 52) sau alte setări.

8


Utilizarea panoului cu atingere

Utilizarea acului Introducere

Utilizaţi acul pentru acţiuni cum ar fi cele necesare atunci când utilizaţi opţiunea de pictare (A 107) sau opţiunea de desenare (A 69), care necesită mai multă precizie decât cea obţinută prin utilizarea degetului.

Ataşarea acului Ataşaţi acul de curea, ca în imagine.

B

Note privind panoul cu atingere

• Nu apăsaţi pe panoul cu atingere utilizând alte obiecte ascuţite decât acul furnizat. • Nu folosiţi presiune inutilă pe panoul cu atingere.

B

Note privind atingerea/glisarea

• Este posibil ca aparatul foto să nu răspundă, dacă degetul rămâne într-un singur loc prea multă vreme. • Este posibil ca aparatul foto să nu răspundă în situaţiile descrise mai jos. - Mişcarea degetului iese în afara afişajului. - Glisaţi degetul pe o distanţă prea mică. - Apăsaţi pe afişaj prea uşor. - Mişcaţi degetul prea repede.

B

Note privind panoul cu atingere

• Nu lăsaţi acul la îndemâna copiilor mici. • Nu ţineţi aparatul foto de ac. Este posibil ca acul să alunece din curea, iar aparatul foto poate să cadă.

9


Afişajul principal al monitorului/panoului cu atingere şi acţiunile de bază Fotografierea (Comenzile de operare) Introducere

Apăsaţi pe următoarele butoane pentru a schimba setările. • Butoanele disponibile şi indicatorii afişaţi variază în funcţie de starea de pornit/oprit a afişajului de informaţii, în funcţie de modul de fotografiere şi de setările curente ale aparatului foto.

1 2 3

6

4

7 5

1 2

Flash mode (Modul bliţ) ............................ 42

5

Self-timer (Autodeclanşator)................... 44

6 3 4

C

Macro mode (Modul macro) .................. 45 A Setarea afişajului de informaţii

7

Ajustarea nuanţei (în modul scenă Food (Alimente)) ........................................................... 66 Fotografiere prin atingere w Touch shutter (Declanşatorul prin atingere) ...................................................... 34 x Touch AF/AE (AF/AE la atingere) .... 37 y Subject tracking (Urmărire subiect) ..... 40 a Anulare AF/AE la atingere................. 37 F Meniu .................................................................... 14

Setarea afişajului de informaţii

Atingeţi A pentru a activa şi a dezactiva afişajul de informaţii, în următoarea ordine. În acest manual, afişajele de monitor cu afişarea informaţiilor sunt utilizate numai cu scopul de a furniza explicaţii.

Afişajul de informaţii activat

11

Sunt afişate vizualizarea prin obiectiv, comenzile de operare şi informaţiile de fotografiere.

10

Reţea de linii de încadrare

11

Este afişată o reţea de încadrare (afişată numai în modul A (automat)) pentru a ajuta la încadrarea fotografiei.

Afişajul de informaţii dezactivat


Afişajul principal al monitorului/panoului cu atingere şi acţiunile de bază

Fotografierea (Alţi indicatori)

1 2 3

4

567

24

8 9 10 11 12 13

23

14 15

25

22

16

Start

999

21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 19 18 17

Mod fotografiere* ....................26, 59, 72, 119 Mod declanşare continuă, BSS........................53 F Macro mode (Modul macro) .................. 45 Indicator zoom............................................. 29, 45 B Indicator încărcare acumulator............. 26 s Motion detection (Detectare mişcare).....146 r Pictogramă Electronic VR (VR electronic)................................................145

14

15

17 18 19

Smile timer (Cronometru zâmbet)...... 74

20

Mod Balans alb ................................................ 50

12 Indicator „dată nesetată”..............................163 13 Pictograma Destinaţia călătoriei.............141

999 9999 1 00 1 00

a b

Date imprint (Imprimare dată)............ 144 Image mode (Mod imagine)................... 48

Movie options (Opţiuni film)................ 121 a Număr de expuneri rămase 16 (imagini statice)............................................... 26 b Lungime film.................................................. 119

Skin softening (Estompare piele)......... 74

Blink proof (Ochi deschişi)........................ 74

Introducere

Următorul afişaj de monitor arată setările curente aplicate din meniul de fotografiere (A 47) precum şi zona activă de focalizare. • Indicatorii afişaţi variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto şi de modul de fotografiere.

21 22 23 24 25

C

Indicator memorie internă ....................... 27 Valoare compensare expunere ............. 52 Indicator de pornire a urmăririi subiectului............................................................... 40 E z ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)... 43, 54 Zonă focalizare (mod urmărire subiect) ....40 Zonă focalizare (AF/AE la atingere) ......... 37 Zonă focalizare (prioritate faţă).......... 30, 55 Zonă focalizare (centru).................................. 55 Zonă focalizare (automată)................... 30, 55

* Indicatorii afişaţi variază în funcţie de modul curent de fotogrrafiere.

11


Afişajul principal al monitorului/panoului cu atingere şi acţiunile de bază

Redarea (Comenzile de operare) Introducere

Atingeţi următoarele butoane pentru a comuta între afişajele monitorului sau pentru a şterge ori a edita fotografii. • Butoanele disponibile şi indicatorii afişaţi variază în funcţie de starea de pornit/oprit a afişajului de informaţii, în funcţie de fotografia redată şi de setările curente ale aparatului foto.

2 3 4 5 6

1

1 2 3

A Setarea afişajului de informaţii B Afişează fotografia anterioară ................ 32 X Volum.......................................................104, 123 C Afişează fotografia următoare................ 32

4

5 6

C

D Editarea (fotografii statice) ...................................................81, 102, 103, 105 G Decuparea ....................................................... 118 R Redare film ...................................................... 123 E Ştergere................................................................ 33 F Meniu .................................................................... 14

Setarea afişajului de informaţii

Atingeţi A pentru a activa şi a dezactiva afişajul de informaţii, în următoarea ordine. În acest manual, afişajele de monitor cu afişarea informaţiilor sunt utilizate numai cu scopul de a furniza explicaţii.

Activarea informaţiilor despre fotografie 15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

12

4

Sunt afişate fotografia, comenzile de operare şi informaţiile despre fotografie.

Dezactivarea informaţiilor


Afişajul principal al monitorului/panoului cu atingere şi acţiunile de bază

Redarea (Afişajul de informaţii)

12

3

45

Introducere

Următorul afişaj de monitor afişează informaţiile pentru fotografia afişată în prezent. • Butoanele şi indicatorii afişaţi variază în funcţie de fotografia redată şi de setările curente ale aparatului foto.

15/05/2010 15:30 0004 . J PG

6 7 999 999

10 9 8 1

Mod redare1....................................32, 81, 88, 91

2

Număr şi tip fişier..............................................162

3

Dată/oră înregistrare ........................................ 22

4

Pictogramă Protect (Protejare).................100

5

B Indicator încărcare acumulator............. 26

6

1 2

w g a c d b P O p

Pictogramă ordine imprimare........... 94 Pictogramă Estompare piele............112 Pictogramă Retuşare rapidă .............110 Pictogramă D-Lighting ........................111 Pictogramă Pictare .................................107 Pictogramă Opţiuni culoare.............117 Pictogramă Extindere...........................114 Pictogramă Control perspectivă....115 Pictogramă Notă vocală......................104 Pictogramă Imagine mică ...116

999 / 999 9999 / 9999 1 00 1 00

a b

7

a Număr cadru curent/ număr total de cadre ................................... 32 b Lungime film.................................................. 123

8

C Indicator memorie internă ....................... 27

9

Image mode (Mod imagine)................... 48 Movie options (Opţiuni film)................ 121

Pictogramă Album în modul fotografii favorite2 .............................. 83 10 Pictogramă Categorie în modul sortare automată2 .............................. 88

Indicatorii afişaţi variază în funcţie de modul curent de fotografiere. Este afişată pictograma pentru albumul sau categoria selectată în modul sortare automată, care este selectată în modul redare.

13


Afişajul principal al monitorului/panoului cu atingere şi acţiunile de bază

Ecranul meniului Introducere

Atingeţi F pentru a afişa meniul pentru modul selectat. • Atingeţi o filă din partea de sus a ecranului meniului pentru a comuta la meniul pentru fila respectivă. • Atingeţi H pentru a ieşi din meniu. Este afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Afişează meniul de setare Afişează meniul disponibil în modul curent

Image mode

White balance

Exposure comp.

Continuous

ISO sensitivity

AF area mode

Afişează pagina anterioară sau următoare Afişează ecranul de ajutor (A 15) Iese din meniu şi revine la modul de fotografiere sau de redare

Autofocus mode Autofocus mode Single AF

Full-time AF

Revine la ecranul anterior Atingeţi elementul de meniu pentru a accesa setul următor de opţiuni

14

Atingeţi opţiunea pentru a aplica selecţia


Afişajul principal al monitorului/panoului cu atingere şi acţiunile de bază

Afişaj de ajutor Introducere

Atingeţi butonul când u este afişat pe monitor, pentru a afişa ecranul de selecţie a secţiunii de ajutor. Atingeţi un element de meniu sau o opţiune pentru a vizualiza descrierea acelei caracteristici sau setări. Atingeţi J pentru a reveni la ecranul anterior.

White balance Image mode

White balance

Image mode

White balance

Exposure comp.

Continuous

Exposure comp.

Continuous

ISO sensitivity

AF area mode

ISO sensitivity

AF area mode

For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

15


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL10 (inclus) în aparatul foto. • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat (A 18).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–) ale acumulatorului, aşa cum este descris pe etichetă la deschiderea camerei acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge în sus zăvorul portocaliu al acumulatorului (1) în timp ce introduceţi acumulatorul (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi dacă acumulatorul este corect orientat.

3

16

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

B

Primii paşi

Opriţi aparatul foto (A 21) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1). Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna (2). • Reţineţi că acumulatorul se poate înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului.

Note privind acumulatorul

• Citiţi şi respectaţi avertizările privind acumulatorul de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 158) înainte de a utiliza acumulatorul. • Dacă acumulatorul nu se foloseşte o perioadă mai mare de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi consumaţi-l complet înainte de a-l depozita din nou.

17


Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul furnizat Li-ion EN-EL10 introdus în aparatul foto conectând adaptorul CA de încărcare EH-68P furnizat la aparatul foto prin intermediul cablului USB UC-E6 furnizat, şi apoi conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză electrică.

1

Pregătirea adaptorului CA de încărcare EH-68P.

Primii paşi

Dacă este inclus un adaptor de priză*, ataşaţi-l la conectorul de pe Adaptorul CA de încărcare. Împingeţi adaptorul de priză cu putere pentru a-l fixa în poziţia corespunzătoare. După conectarea celor două, încercarea de a îndepărta forţat adaptorul de priză ar putea dăuna produsului. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care s-a achiziţionat aparatul foto.

Pentru clienţii din Argentina Dacă aparatul foto s-a achiziţionat în Argentina, forma adaptorului CA de încărcare EH-68P (AR) diferă faţă de cea a adaptoarelor livrate în alte ţări, iar adaptorul de priză nu este inclus. Treceţi la pasul 2. EH-68P (AR)

2

Verificaţi dacă s-a stins indicatorul luminos de aparat pornit şi s-a închis monitorul. Verificaţi dacă aţi introdus acumulatorul în aparatul foto (A 16) şi opriţi aparatul foto (A 21).

3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto.

Cablu USB

B 18

Conectarea cablului

Când conectaţi cablul, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul de la aparatul foto.


Încărcarea acumulatorului

4

Conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză electrică. Indicatorul luminos de încărcare este verde şi clipeşte rar pentru a indica încărcarea acumulatorului. Sunt necesare aproximativ două ore şi zece minute pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat. Primii paşi

În tabelul următor se explică starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la o priză electrică.

Indicator luminos încărcare

5

Descriere

Clipeşte rar (verde)

Acumulatorul se încarcă.

Oprit

Acumulatorul nu se încarcă. La terminarea încărcării, indicatorul luminos de încărcare nu mai este verde şi nu mai clipeşte, adică se stinge.

Clipeşte (verde)

• Temperatura ambientală nu este recomandată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambiantă între 5°C şi 35°C. • Cablul USB sau adaptorul CA de încărcare nu este conectat corespunzător sau există o problemă cu acumulatorul. Deconectaţi cablul USB sau adaptorul CA de încărcare şi reconectaţi-le corespunzător sau schimbaţi acumulatorul.

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza electrică şi apoi deconectaţi cablul USB.

19


Încărcarea acumulatorului

B

Note privind adaptorul CA de încărcare

Primii paşi

• Adaptorul CA de încărcare EH-68P se utilizează numai cu dispozitive compatibile. Nu se va utiliza cu altă marcă sau cu alt model de dispozitiv. • Înainte de utilizare, trebuie să citiţi şi să respectaţi avertizările referitoare la adaptorul CA de încărcare de la pagina iii şi secţiunea, „Bateria” (A 158). • Adaptorul CA de încărcare EH-68P poate fi utilizat cu surse de curent CA la 50/60 Hz şi 100-240 V. Pentru a utiliza adaptorul CA de încărcare în afara ţării, asiguraţi-vă că utilizaţi un adaptor de curent (disponibil în comerţ), dacă este cazul. În prealabil, solicitaţi informaţii de la agenţia de turism în privinţa necesităţii conectoarelor de adaptor pentru curent. • Adaptorul CA de încărcare EH-68P se utilizează pentru încărcarea bateriilor introduse în aparatul foto. Aparatul foto nu se poate porni atunci când este conectat la o priză electrică cu adaptorul CA de încărcare. • Nu utilizaţi, în niciun caz, altă marcă sau model de adaptor CA, cu excepţia adaptorului CA de încărcare EH-68P sau a adaptorului CA prin USB. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

C

Notă privind Alimentarea electrică CA

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62D (disponibil separat; A 160), aparatul foto se alimentează de la o priză electrică şi se pot efectua şi reda fotografii. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA, cu excepţia adaptorului EH-62D. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

D

Încărcarea prin intermediul computerului sau a încărcătorului acumulatorului

• Când se conectează COOLPIX S4000 la un computer, se încarcă şi acumulatorul li-ion EN-EL10 (A 126, 152). • Acumulatorul li-ion EN-EL10 se mai poate încărca utilizând încărcătorul acumulatorului MH-63 (disponibil separat; A 160).

20


Încărcarea acumulatorului

Pornirea şi oprirea aparatului foto

C

Primii paşi

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor opri. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 33).

Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată)

Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se va închide automat, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va clipi. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. • Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu se va efectua nicio operaţiune în modul fotografiere sau redare, aparatul foto va intra în modul veghe. • Dacă monitorul s-a închis în modul veghe (indicatorul luminos aparat pornit clipeşte), apăsaţi pe butonul următor pentru reactivarea acestuia. Comutatorul de alimentare, butonul declanşator, butonul A sau butonul c • Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe poate fi modificat folosind opţiunea Auto off (Oprire automată) (A 149) din meniul de setări (A 138).

21


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

2

Atingeţi chenarul corespunzător limbii dorite. Dacă nu este afişată limba dorită, atingeţi A sau B pentru a vedea şi alte opţiuni de limbi. Pentru mai multe informaţii privind operarea panoului cu atingere, consultaţi „Utilizarea panoului cu atingere” (A 8).

Language Čeština

Dansk

Deutsch

English

Español

Ελληνικά

Français

Indonesia

.

3

Atingeţi Yes (Da). Dacă atingeţi No (Nu), nu se vor seta data şi ora.

Date Set time and date?

Yes

4

D

Atingeţi C sau D pentru a selecta fusul orar local (A 143) şi atingeţi I.

Oră de vară

Dacă este activă ora de vară, atingeţi p în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4 pentru a activa opţiunea oră de vară. Când opţiunea oră de vară este activată, în partea de sus a monitorului este afişat W. Pentru a dezactiva opţiunea oră de vară, atingeţi din nou p.

22

London Casablanca

London Casablanca

No


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

00

00

01

01

2010

DMY

00

00

01

01

2010

DMY

14

30

15

05

2010

Date

Atingeţi I. Date

Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului trece în modul fotografiere.

D

DMY

Editaţi data şi ora. Atingeţi elementul dorit şi B sau C pentru a edita elementul evidenţiat.

7

Date

Primii paşi

6

Atingeţi B sau C pentru a alege ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul.

Modificarea şi imprimarea datei şi a orei

• Selectaţi Date (Dată) din elementul Date (Dată) (A 141) din meniu setare (A 138) pentru a modifica data şi ora curente şi urmaţi procedura descrisă mai sus, la pasul 5. • Selectaţi Time zone (Fus orar) din elementul Date (Dată) (A 141) din meniu setare pentru a modifica setările fusului orar şi ale orei de vară. • Pentru a imprima data pe imagine, activaţi opţiunea de imprimare a datei Date imprint (Imprimare dată) (A 144) în meniul de setare după ce aţi definit data şi ora.

23


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 45 MB) sau pe carduri de memorie Secure Digital (SD) amovibile (disponibile în comerţ; A 161). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar datele înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera fotografii din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi dacă orientarea cardului de memorie este corectă.

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi confirmaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi pe card în dreptul (1) pentru a-l scoate parţial. Apoi cardul poate fi îndepărtat cu mâna. Nu încercaţi să scoateţi cardul în unghi (2).

24


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Atunci când acest comutator este în dreptul poziţiei „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge imaginile sau a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Dacă se afişează mesajul din dreapta când se porneşte camera, cardul de memorie trebuie formatat înainte de utilizare (A 150). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de Card is not formatted. pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate Format card? imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Atingeţi Yes (Da) pentru a formata. Când se afişează dialogul de Yes No confirmare, atingeţi Yes (Da). Pentru a începe formatarea, atingeţi OK. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fanta cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S4000 (A 150).

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

25


Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) Această secţiune descrie cum puteţi fotografia în modul A (automat), un mod automat, „vizează şi declanşează”, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. De asemenea, se va extinde obiectivul.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Treceţi la pasul 4 când se afişează A.

2

Apăsaţi pe butonul A pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere.

3

Atingeţi A pe monitor. Aparatul foto trece în modul A (automat).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Auto mode

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulator complet încărcat. B

Acumulator aproape descărcat. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Battery exhausted. (Baterie consumată.)

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

11

Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase

26

Numărul de fotografii care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setările modului imagine (A 49).


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat)

Indicatoare afişate în modul A (automat) Mod fotografiere A afişat în modul A (automat).

Pictograma detecţie mişcare Efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului sunt reduse.

11

Image mode (Mod imagine) Se afişează combinaţia între calitatea imaginii (compresie) şi dimensiunea imaginii. Setarea implicită este M 4000×3000.

• Atingeţi A pentru a modifica informaţiile afişate pe monitor (A 10). • Când monitorul s-a oprit în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi pe butonul următor pentru a-l reactiva (A 149). - Comutatorul de alimentare, butonul declanşator sau butonul A

B

Notă privind Declanşatorul prin atingere

În cazul utilizării setărilor implicite, declanşatorul poate fi activat prin simpla atingere a unui subiect pe monitor (A 34). Aveţi grijă să nu activaţi declanşatorul în mod accidental.

D

Funcţiile disponibile în modul A (Automat)

• Pot fi activate declanşatorul prin atingere (A 34), AF/AE la atingere (A 37) sau funcţia de urmărire a subiectului (A 40). • Se poate ajusta modul bliţ (A 42), iar modurile autodeclanşator (A 44) şi macro (A 45) se pot aplica. • Se poate atinge F pentru a specifica setări pentru toate elementele meniului de fotografiere (A 47), în funcţie de condiţiile de fotografiere.

D

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Indicator memorie internă Indică faptul că fotografiile vor fi stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 45 MB). Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu se va mai afişa, iar imaginile vor fi stocate pe cardul de memorie.

Motion detection (Detectare mişcare)

Consultaţi Motion detection (Detectare mişcare) (A 146) în meniul de setare (A 138), pentru mai multe informaţii.

D

Reducerea electronică a vibraţiilor

Dacă pentru modul bliţ (A 42) aţi setat W (oprit) sau Y (sincronizare lentă), iar Electronic VR (VR electronic) (A 145) din meniul de setare este setată la Auto (Automat), pictograma r poate fi afişată pe monitor. Când se afişează r, efectele de tremurat ale aparatului foto pot fi pronunţate în condiţiile curente de fotografiere. În aceste situaţii, aparatul foto reduce efectele tremuratului aparatului foto în cadrul fotografiilor, înainte de a le înregistra.

27


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătirea aparatului foto. Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini, având grijă ca degetele şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfonul şi difuzorul.

Atunci când fotografiaţi în orientarea portret („pe înălţime”), întoarceţi aparatul foto astfel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

28

2

Încadraţi fotografia. În cazul utilizării setărilor implicite, dacă o faţă este recunoscută de aparatul foto, aceasta va fi încadrată de o margine dublă galbenă (zona de focalizare). Pot fi detectate până la 12 feţe. Dacă se recunosc mai multe feţe, cea mai apropiată faţă de aparatul foto va fi încadrată de o margine dublă, iar celelalte de o singură margine.

11

Dacă fotografiaţi alte subiecte decât oameni sau încadraţi un subiect pentru care nu este recunoscută o faţă, nu se va afişa zona de focalizare. Încadraţi imaginea astfel încât subiectul respectiv să se afle în apropierea centrului cadrului.


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Utilizaţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi controlul zoomului spre g pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o porţiune mai mare din cadru, sau spre f pentru a depărta, mărind astfel spaţiul vizibil în cadru.

Mărire

Zoom optic

Zoom digital

Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Zoom digital Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g se declanşează zoomul digital. Subiectul este mărit de până la 4×, nivelul de zoom optic maxim posibil. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.

Zoom optic maxim

C

Zoom digital activat

Zoomul digital şi interpolarea

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Micşorare

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un mod de procesare denumit interpolare, care conduce la o uşoară deteriorare a calităţii imaginii în funcţie de modul imagine (A 48) şi de nivelul de mărire al zoomului digital. Interpolarea se aplică la poziţiile de zoom peste V, atunci când se realizează imagini statice. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. Poziţia de V se deplasează la dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiei de zoom la care fotografierea fără interpolare este posibilă la setarea modului de imagine curent.

Imagine de dimensiune mică Zoomul digital se poate dezactiva selectând opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A 148) în meniul de setare (A 138).

29


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Focalizarea se blochează atunci când butonul de declanşare se apasă la jumătate. Când o faţă este recunoscută, aceasta este încadrată de o margine dublă care indică zona activă de focalizare. Când subiectul este focalizat, marginea dublă va avea culoarea verde.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

1 250 F3.2

Diafragmă Viteza de declanşare Când nu este recunoscută o faţă, aparatul foto selectează automat zona de focalizare (până la nouă zone) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde. 1 250 F3.2

Diafragmă Viteza de declanşare Atunci când utilizaţi un zoom digital, zona de focalizare nu este afişată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. După ce focalizarea este efectuată, indicatorul de focalizare străluceşte verde.

Indicator focalizare

Când butonul de declanşare se apasă până la jumătate, se afişează şi valorile vitezei de declanşare şi ale diafragmei. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la 1 125 F5.9 jumătate. Zona sau indicatorul de focalizare pot lumina intermitent în roşu, în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Acest lucru indică faptul că aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

2

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

30


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul salvării

În timpul înregistrării imaginilor, afişajul cu numărul de expuneri rămas va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce se înregistrează imagini. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

B

Notă privind Prioritate faţă

Consultaţi AF area mode (Mod zonă AF) (A 55) sau Face priority (Prioritate faţă) (A 56), pentru mai multe informaţii.

C

Declanşatorul prin atingere

În cazul utilizării setărilor implicite, declanşatorul poate fi activat prin simpla atingere a unui subiect pe monitor (A 34), în loc să apăsaţi pe butonul declanşator. Opţiunea Declanşator prin atingere poate fi schimbată în opţiunea Touch AF/AE (AF/AE la atingere), prin care aparatul foto blochează focalizarea şi expunerea, fără a elibera declanşatorul, atunci când se atinge un subiect (A 37).

C

Ecranul de avertizare clipire

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare este aprins verde. • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele aflat în spatele subiectului, va face ca subiectul să fie puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul unui portret, purtând o cămaşă albă, stă în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect (A 39). Atunci când focalizaţi pe alt subiect, asiguraţivă că subiectul alternativ se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul pe care intenţionaţi să îl focalizaţi, în timp ce butonul declanşator este apăsat până la jumătate.

Când aparatul foto detectează faptul că este posibil ca subiecţii unor portrete să fi clipit în timpul fotografierii cu modul prioritate faţă activat şi cu opţiunea d Blink warning (Avertizare clipire) setată la On (Pornit), ecranul de avertizare clipire (A 153) este afişat pe monitor.

D

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 147) poate lumina atunci când butonul declanşator este apăsat până la jumătate sau bliţul (A 42) se poate declanşa atunci când este apăsat butonul declanşator până la capăt.

31


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor Redarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c (redare) 15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Butonul A (mod fotografiere)

Buton c (redare)

4

Indicator memorie internă

Ultima fotografie făcută va fi afişată în modul redare cadru întreg. Trageţi fotografia curentă spre stânga sau spre dreapta pentru a afişa fotografia anterioară sau pe cea ulterioară. Fotografiile anterioare sau următoare pot fi, de asemenea, vizualizate atingând B sau C. Glisaţi degetul rapid pe jumătate de monitor sau mai mult pentru a trece cu cinci fotografii înainte sau înapoi. Atingeţi monitorul pentru a vă opri la o fotografie, în timpul glisării. Afişaţi fotografia anterioară

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

Afişaţi fotografia următoare

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

4

4

Este posibil ca fotografiile să fie afişate rapid, la rezoluţie mică, în timp ce sunt citite de pe cardul de memorie sau de pe memoria internă. Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare pentru a trece în modul fotografiere. Când redaţi imagini stocate în memoria internă a aparatului foto, C este afişat. Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu este afişat, iar imaginile stocate pe cardul de memorie sunt redate. Atingeţi A pentru a comuta între comenzile de operare afişate şi pentru a activa sau dezactiva afişajul de informaţii (A 12).

32


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

Ştergerea fotografiilor

1

Atingeţi E pentru a şterge fotografia afişată în mod curent pe monitor.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

Atingeţi Yes (Da). Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, atingeţi No (Nu).

Erase 1 image?

Yes

C

No

Operaţii disponibile în modul redare

Consultaţi „Mai multe despre redare” (A 75) sau „Editarea fotografiilor” (A 105) pentru mai multe informaţii.

C

Apăsând pe butonul c veţi deschide aparatul foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c va porni în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

4

Vizualizarea imaginilor

• Atunci când fotografiile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii (A 56) se afişează în modul redare cadru întreg, fotografiile pot fi rotite automat pentru afişarea în redare, în funcţie de orientarea feţei detectate (cu excepţia fotografiilor realizate folosind setările Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16); A 53). • Când monitorul s-a oprit în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi pe următorul buton pentru a-l reactiva (A 149). - Comutatorul de alimentare, butonul declanşator sau butonul c

D

Ştergerea mai multor fotografii

Se pot şterge mai multe fotografii cu ajutorul opţiunii Delete (Ştergere) (A 98) din meniul redare (A 93), din meniul fotografii favorite (A 85), din meniul sortare automată (A 90) sau din meniul listare după dată (A 92).

33


Atingerea monitorului pentru a elibera declanşatorul (Touch Shutter) Se pot face fotografii prin simpla atingere a monitorului. • Când se afişează w (setare implicită) pentru indicatorul de fotografiere prin atingere, treceţi la pasul 3.

11

1 Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Atingeţi pictograma de fotografiere prin atingere. Meniul de fotografiere prin atingere este afişat pe monitor.

11

2

Atingeţi r (Touch shutter (Declanşatorul prin atingere)). w se afişează în partea dreaptă pe monitor în modul fotografiere.

3

Touch shutter

Atingeţi subiectul dorit pentru a face o fotografie. Nu atingeţi monitorul cu forţă, deoarece aceasta ar putea cauza mişcarea aparatului foto, rezultând fotografii neclare. Dacă este folosită funcţia zoom digital, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului.

11

Se poate utiliza şi butonul de declanşare când este selectată opţiunea de fotografiere prin atingere. Dacă se afişează X când se atinge monitorul, declanşatorul nu poate fi activat. Atingeţi o zonă din X sau o margine afişată atunci când aparatul foto recunoaşte o faţă.

11

34


Atingerea monitorului pentru a elibera declanşatorul (Touch Shutter)

B

Note privind Declanşatorul prin atingere

C

Moduri de fotografiere care acceptă Declanşatorul prin atingere

Declanşatorul prin atingere poate fi activat şi în alte moduri de fotografiere decât modul A (automat). Operarea Declanşatorului prin atingere diferă în fincţie de modul de fotografiere curent, după cum urmează. Mod fotografiere

Operarea Declanşatorului prin atingere

Modul A (automat) (A 26), Modurile scenă Sports (Sporturi), Party/indoor (Petrecere/interior), Beach/snow (Plajă/zăpadă), Close-up (Prim-plan), Food (Alimente), Museum (Muzeu), Copy (Copiere) şi Backlight (Iluminare fundal) (A 59)

Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl fotografiaţi. Focalizarea şi expunerea sunt setate pentru zona atinsă. Când aparatul foto recunoaşte mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă.

Modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 59) şi modul portret inteligent (când Smile timer (Cronometru zâmbet) este setat la Off (Oprit); A 72)

• Atunci când aparatul foto recunoaşte o faţă, focalizarea şi expunerea sunt setate pentru zona încadrată de marginea dublă. Când aparatul foto recunoaşte mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă. • Când nu este recunoscută nicio faţă, aparatul foto focalizează zona atinsă.

Modul Portrait (Portret) şi modul scenă Night portrait (Portret de noapte) (A 59)

Numai o margine afişată de funcţia prioritate faţă poate fi selectată. Când aparatul foto recunoaşte mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a seta focalizarea şi expunerea pentru faţa respectivă.

Modurile scenă Landscape (Peisaj), Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/zori), Night landscape (Peisaj de noapte), Fireworks show (Spectacol artificii) şi Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 59)

Focalizarea şi expunerea sunt setate pentru aceeaşi zonă de focalizare utilizată atunci când fotografiile sunt efectuate prin apăsarea butonului de declanşare. Consultaţi „Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici)” (A 62) pentru mai multe informaţii.

Mod portret inteligent (dacă se setează Smile timer (Cronometru zâmbet) la On (Pornit); A 72)

Declanşatorul prin atingere nu poate fi activat. Când aparatul foto recunoaşte mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

• Atunci când efectuaţi fotografii cu Continuous (Continuu) sau cu BSS având activată setarea Continuous (Continuu) (A 53) sau în modul Sports (Sporturi) ori în modul scenă Museum (Muzeu) (A 59), utilizaţi butonul de declanşare pentru a face fotografii. Nu se pot efectua mai multe fotografii simultan, dacă utilizaţi funcţia de declanşare prin atingere. • Preveniţi fotografierea prin atingerea accidentală a monitorului în modul A (automat) şi în unele moduri scenă, schimbând setarea de fotografiere prin atingere în Touch AF/AE (AF/AE la atingere) (A 37). Prin această setare, declanşatorul nu este activat atunci când se atinge monitorul. • În unele cazuri rare, subiecţii fotografiilor pentru care focalizarea automată este posibil să nu funcţioneze aşa cum vă aşteptaţi, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat (A 31). • Când se atinge un subiect afişat pe monitor, iar setarea autodeclanşator (A 44) este activată, aparatul foto blochează focalizarea şi activează declanşatorul după zece sau două secunde.

35


Atingerea monitorului pentru a elibera declanşatorul (Touch Shutter)

C

Funcţia Declanşator prin atingere în timpul înregistrării filmelor

Declanşatorul este disponibil şi pentru înregistrarea filmelor. Înregistrarea filmelor poate fi iniţiată sau oprită prin atingerea monitorului (A 119).

C

Setarea Fotografiere prin atingere

Setarea fotografiere prin atingere aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar şi după ce acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

36


Atingerea ecranului pentru a focaliza (Touch AF/AE) Setarea fotografiere prin atingere poate fi schimbată din Touch shutter (Declanşatorul prin atingere) (setare implicită) în Touch AF/AE (AF/AE la atingere). Atingeţi un subiect pe monitor pentru a selecta zona în care doriţi să focalizeze. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea şi expunerea pentru zona atinsă şi apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a face fotografia.

1

Atingeţi comanda de fotografiere prin atingere.

11

2

Atingeţi s (Touch AF/AE (AF/AE la atingere)). x se afişează în partea dreaptă pe monitor în modul fotografiere. Touch shutter

3

Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl focalizeze aparatul foto. u sau o margine dublă se va afişa pe zona atinsă. Când se aplică zoomul digital, zona de focalizare nu poate fi selectată. Pentru a dezactiva selectarea zonei de focalizare, atingeţi a care se afişează în partea dreaptă pe monitor.

11

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Meniul pentru setarea de fotografiere prin atingere este afişat pe monitor.

Dacă este atinsă o poziţie în care nu se poate focaliza, se va afişa X pe monitor. Atingeţi altă poziţie în X.

11

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a obţine focalizarea şi expunerea şi apoi apăsaţi-l până la capăt pentru a activa declanşatorul.

37


Atingerea ecranului pentru a focaliza (Touch AF/AE)

B

Notă privind AF/AE la atingere

În unele cazuri rare, subiecţii fotografiilor pentru care focalizarea automată este posibil să nu funcţioneze aşa cum vă aşteptaţi, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat (A 31).

C

Moduri de fotografiere care permit activarea funcţiei AF/AE la atingere

Funcţia AF/AE la atingere poate fi activată şi în alte moduri de fotografiere decât modul A (automat). Operarea funcţiei AF/AE la atingere diferă în fincţie de modul de fotografiere curent, după cum urmează. Mod fotografiere

Operarea funcţiei AF/AE la atingere

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Modul A (automat) (A 26), modurile scenă Sports (Sporturi), Party/indoor (Petrecere/interior), Beach/snow (Plajă/zăpadă), Close-up (Prim-plan), Food (Alimente), Museum (Muzeu), Copy (Copiere) şi Backlight (Iluminare fundal) (A 59)

Focalizarea şi expunerea sunt setate pentru zona atinsă.

Modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 59) şi modul portret inteligent (când Smile timer (Cronometru zâmbet) este setat la Off (Oprit); A 72)

• Când aparatul foto recunoaşte o faţă, poate fi selectată numai o faţă încadrată de o margine. Când aparatul foto recunoaşte mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă. • Când nu este recunoscută nicio faţă, aparatul foto focalizează zona atinsă.

Modurile scenă Portrait (Portret) şi Night portrait (Portret de noapte) (A 59), modul portret inteligent (când Smile timer (Cronometru zâmbet) se setează la On (Pornit); A 72)

Numai o margine afişată de funcţia prioritate faţă poate fi selectată. Când aparatul foto recunoaşte mai multe feţe, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă.

Modurile scenă Landscape (Peisaj), Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/zori), Night landscape (Peisaj de noapte), Fireworks show (Spectacol artificii) şi Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 59)

Zona de focalizare nu se poate modifica.

C

Setarea Fotografiere prin atingere

Setarea fotografiere prin atingere aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar şi după ce acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

38


Atingerea ecranului pentru a focaliza (Touch AF/AE)

D

Fotografierea subiecţilor pentru care este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor

Atunci când se efectuează fotografii ale subiecţilor pentru care este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 31), încercaţi de câteva ori să apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza din nou sau încercaţi următoarele tehnici. 1 Comutaţi la modul A (automat) şi selectaţi Touch AF/AE (AF/ AE la atingere) pentru setarea de fotografiere prin atingere. • x se afişează în partea dreaptă pe monitor în modul Touch shutter fotografiere.

subiectul dorit.

11

3 Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona de focalizare este verde. • Expunerea este blocată pentru subiectul pe care s-a realizat focalizarea, atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

1/250

F3.2

1/250

F3.2

4 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că menţineţi aceeaşi distanţă între aparatul foto şi subiect în timp ce apăsaţi până la jumătate pe butonul de declanşare.

5 Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2 Atingeţi alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de cameră ca şi

39


Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare (Subject Tracking) În modul A (automat) (A 26), setarea de fotografiere prin atingere poate fi schimbată din Touch shutter (Declanşatorul prin atingere) (setare implicită) în Subject tracking (Urmărire subiect). Utilizaţi această opţiune pentru a fotografia subiecţii aflaţi în mişcare. Atingeţi subiectul pe care aparatul foto va focaliza. Zona de focalizare se va deplasa automat pentru a urmări subiectul.

1

Atingeţi comanda de fotografiere prin atingere. Meniul pentru setarea de fotografiere prin atingere este afişat pe monitor.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

11

2

Atingeţi s (Subject tracking (Urmărire subiect)). y se afişează în partea dreaptă pe monitor în modul fotografiere.

Touch shutter

s (urmărirea subiectului) nu este activată în alte moduri de fotografiere în afară de modul A (automat).

3

Selectaţi un subiect. Atingeţi subiectul de urmărire dorit pe monitor. - Subiectul este selectat. - Atunci când marginea care încadrează subiectul este roşie, aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou.

Star t

Dacă este atinsă o zonă care nu conţine un subiect ce poate fi selectat, se va afişa X pe monitor. Atingeţi un subiect din X. Când subiectul este selectat, în jurul acestui subiect se va afişa un chenar galben (zonă de focalizare), iar aparatul foto va începe să urmărească subiectul respectiv. Atingeţi alt subiect pentru a schimba subiectul urmărit. Pentru a deselecta subiectul, atingeţi a, care se afişează în dreapta pe monitor. Dacă aparatul foto nu mai poate urmări subiectul selectat, zona de focalizare va dispărea şi selecţia se va anula. Selectaţi din nou subiectul.

40

11


Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare (Subject Tracking)

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Aparatul foto va focaliza în zona de focalizare în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Zona de focalizare se va aprinde şi va avea culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată. 1/250

F3.2

Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va lumina intermitent. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea.

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a acţiona declanşatorul.

B

Note privind modul urmărire subiect

• Digital zoom (Zoom digital) indisponibil. • Ajustaţi poziţia zoomului şi aplicaţi setările de bliţ sau de meniu înainte de selectarea subiectului. Dacă aceste setări sunt ajustate după ce subiectul a fost selectat, selecţia subiectului va fi anulată. • S-ar putea să nu puteţi selecta subiectul dorit sau aparatul foto să nu poată urmări subiectul selectat sau să înceapă să urmărească un alt subiect, dacă subiectul se deplasează rapid, dacă tremuratul camerei este destul de mare, sau dacă aparatul foto recunoaşte un subiect asemănător. Capacitatea aparatului foto de a urmări în mod precis subiectul selectat depinde şi de dimensiunea şi strălucirea subiectului. • În anumite cazuri rare, este posibil ca subiecţii pentru care se poate ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 31) să nu fie focalizaţi, chiar dacă zona de focalizare este iluminată în verde. În această situaţie, focalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit, în timp ce apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate (A 39). • Pot exista funcţii cu care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 58) pentru mai multe informaţii.

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Dacă butonul de declanşare se apasă până la jumătate, iar zona de focalizare nu se afişează, focalizarea este setată pe subiectul aflat în centrul cadrului.

Funcţii disponibile în modul urmărire subiect

• Flash mode (Modul bliţ) (A 42) poate fi schimbat. • Self-timer (Autodeclanşator) (A 44) şi macro mode (modul macro) (A 45) nu sunt disponibile.

C

Setarea Fotografiere prin atingere

• Setarea fotografiere prin atingere aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar şi după ce acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat). • Selectarea subiectului cu funcţia de urmărire a subiectului va fi anulată, atunci când se închide aparatul foto.

41


Utilizarea bliţului Când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat), bliţul are o rază de 0,5 – 4,5 m la poziţia maximă de zoom cu unghi larg şi o rază de 0,5 – 2,4 m la poziţia maximă de zoom de telefotografie. Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U

Automat Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

V

Automat cu reducere ochi roşii Reduceţi efectul de „ochi roşii” în portrete (A 43).

W

Oprit

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă. X

Bliţ de umplere Bliţul se declaşează când se efectuează o fotografie. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

Y

Sincronizare lentă U (automat) este combinat cu viteza redusă de declanşare. Adecvat pentru portrete pe timp de seară şi de noapte care includ decor în fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului bliţ

1

Atingeţi comanda pentru modul bliţ. Se afişează meniul mod.

11

2

Atingeţi comanda pentru modul bliţ dorit. Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Când se atinge H, meniul se va închide, iar afişajul monitorului va reveni la modul fotografiere fără a schimba modul bliţ.

42

Flash mode


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea când bliţul este dezactivat (W) sau la lumină slabă

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru fixarea aparatului foto pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele tremurării. • Indicatorul E este afişat când aparatul foto măreşte sensibilitatea în mod automat. Fotografiile făcute când E este afişat, pot avea un uşor zgomot de imagine. • Funcţia de reducere a zgomotului se poate activa în unele condiţii de fotografiere, cum ar fi lumina slabă. În cazul în care folosiţi funcţia de reducere a zgomotului, înregistrarea fotografiilor va dura mai mult decât în mod normal.

B

Notă despre utilizarea bliţului

C

Becul bliţului

Becul indicator al bliţului arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. • Oprit: bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă acumulatorul este la un nivel scăzut, afişajul monitorului se va opri şi va rămâne aşa, până când bliţul este complet încărcat.

C

Setarea modului bliţ

Setarea modului bliţ implicit variază cu modul de fotografiere. • Modul A (automat): U (automat) • Scena: variază în funcţie de modul scenă selectat (A 62) • F (smart portrait (portret inteligent)): fixat la U (automat) când Off (Oprit) este selectat pentru Blink proof (Ochi deschişi); W (oprit) când se selectează On (Pornit) pentru Blink proof (Ochi deschişi) (A 74) Pot exista funcţii pentru care bliţul nu poate fi activat. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 58) pentru mai multe informaţii. Setarea mod bliţ aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto, chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (oprit).

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Dacă aparatul foto detectează „ochi roşii” în timpul înregistrării unei fotografii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi efectul de ochi roşii înainte de salvarea fotografiei. Reţineţi următoarele în timpul fotografierii. • Pentru înregistrarea fotografiilor este necesar mai mult timp decât în mod normal. • Nu întotdeauna reducerea ochilor roşii produce rezultatul dorit. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de reducere a ochilor roşii; în aceste cazuri alegeţi un alt mod bliţ şi încercaţi din nou.

43


Fotografierea cu autodeclanşatorul Aparatul foto este echipat cu un temporizator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied.

1

Atingeţi comanda pentru autodeclanşare. Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

11

2

Atingeţi 10s sau 2s. 10s (zece secunde): se utilizează în ocazii importante, de exemplu la nunţi 2s (două secunde): se utilizează pentru a preveni tremuratul aparatului foto Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Atingeţi H pentru a închide meniul şi a reveni la modul de fotografiere fără a schimba setarea autodeclanşatorului.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate. Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

1 250 F3.2

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul cronometrează. Cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia, lampa nu va mai lumina intermitent, ci va rămâne aprinsă. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat la OFF.

44

Self-timer

Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

1 250 F3.2


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte aflate la distanţă de 8 cm. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm.

1

Atingeţi comanda pentru modul macro. Se afişează meniul modului macro.

2

Atingeţi o. Este afişată pictograma mod macro (F). Când se atinge H, meniul se va închide, iar afişajul monitorului va reveni la modul fotografiere fără a schimba setarea modului macro.

3

Macro mode

Rotiţi butonul control zoom pentru a încadra imaginea. Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza la distanţele cele mai mici, când F şi indicatorul de zoom luminează verde, în timp ce indicatorul de zoom este poziţionat în stânga (unghi larg) faţă de G. În poziţia de zoom cu un pas la dreapta (telefotografie) de poziţia de zoom maximă la unghi999 larg, aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la distanţă de 8 cm de obiectiv. La poziţia de zoom de unghi larg maxim şi la poziţia de zoom G, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 20 cm.

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

11

Focalizarea automată

Când se utilizează modul A (automat), dacă Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 57) s-a setat la Full-time AF (AF permanent), aparatul foto focalizează continuu până blocarea focalizării atunci când butonul de declanşare se apasă până la jumătate. De aceea, puteţi auzi sunetul făcut de mişcarea lentilelor obiectivului. Când utilizaţi alte moduri de fotografiere pentru fotografii statice, Full-time AF (AF permanent) se activează automat atunci când se porneşte modul macro.

C

Setarea modului macro

Setarea mod macro aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

45


Mai multe despre fotografiere

Selectarea unui mod de fotografiere Selectarea unui mod de fotografiere dintre modurile A (automat), x (scenă), F (smart portrait (portret inteligent)) şi D (movie (film)).

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere. Se afişează meniul de selectare a modului de fotografiere.

2

Atingeţi comanda pentru modul de fotografiere dorit.

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto intră în modul de fotografiere selectat. În cazul în care comanda modului scenă (a doua comandă de sus) a fost atinsă, atingeţi pictograma modului scenă dorit (A 59).

1 2 3 4

Auto mode

Pentru a reveni la modul de fotografiere curent fără a comuta modurile de fotografiere, apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. 1

A Auto mode (Modul automat)

A 26

Fotografiile se pot efectua în modul automat „vizează şi declanşează” recomandat pentru utilizatorii neiniţiaţi în utilizarea aparatelor foto digitale. Setarea de urmărire a subiectului se poate aplica. Setările de fotografiere, cum ar fi fotografierea continuă, pot fi aplicate din meniul de fotografiere (A 47). 2

x Modul scenă

A 59

Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru scena selectată. În modul selector automat scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografiere mai simplă. 3

F Mod portret inteligent

A 72

Aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte feţele unor subiecte umane, apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a afişa estompat tonurile pielii subiecţilor umani. 4

D Movie (Film) Se poate înregistra film (cu sunet).

46

A 119


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat)) Următoarele opţiuni pot fi definite la fotografierea în modul A (automat) (A 26). A 48

Image mode (Mod imagine)

Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi raportul de compresie) la care se înregistrează imaginile. Setarea modului imagine poate fi modificată, de asemenea, din alte moduri de fotografiere (cu excepţia înregistrării filmelor). A 50

White balance (Balans de alb) Potriviţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.

A 52

Exposure comp. (Compensarea expunerii)

Modificaţi expunerea pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate. A 53

Continuous (Continuu)

A 54

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Controlează sensibilitatea aparatului foto la lumină.

A 55

AF area mode (Mod zonă AF) Selectaţi modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare.

A 57

Autofocus mode (Mod focalizare automată) Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto.

Afişarea meniului fotografiere

Mai multe despre fotografiere

Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere).

Intraţi în modul A (automat) (A 26). Atingeţi F pentru a afişa meniul de fotografiere.

11

Image mode

White balance

Exposure comp.

Continuous

ISO sensitivity

AF area mode

• Atingeţi elementele de meniu pentru a ajusta setările. • Atingeţi H pentru a ieşi din meniul de fotografiere.

B

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

Anumite funcţii nu pot fi utilizate împreună cu altele (A 58).

47


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

Image Mode (Mod imagine) (Calitate imagine/Dimensiune imagine) A (automat) M F (meniu fotografiere) M Image mode (Mod imagine)

Modul imagine se referă la combinaţia dintre dimensiunile şi calitatea imaginii (compresie) la care fotografia este înregistrată. Selectaţi modul imagine care corespunde modului în care fotografiile vor fi utilizate şi capacităţii memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setările pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. Mai multe despre fotografiere

Dimensiune (pixeli)

Descriere

H 4000×3000P

4000 × 3000

Calitate mai mare decât I recomandată pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul de compresie este aproximativ 1:4.

I 4000×3000 (setare implicită)

4000 × 3000

R 3264×2448

3264 × 2448

L 2592×1944

2592 × 1944

M 2048×1536

2048 × 1536

Dimensiunea mai mică decât I, R sau L permite stocarea unui număr mai mare de fotografii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

N 1024×768

1024 × 768

Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

O 640×480

640 × 480

Adecvată pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor cu formatul de imagine de 4:3 sau pentru distribuirea prin e-mail. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

3968 × 2232

Se efectuează fotografii cu un format de imagine de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Opţiune

P 3968×2232

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 11, 13).

C

48

Image Mode (Mod imagine)

• Modificările efectuate în această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia înregistrărilor de filme). • Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 58) pentru mai multe informaţii.


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor listează numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB. Reţineţi că numărul de fotografii care pot fi stocate va varia în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Setare

Dimensiune imprimare2 (cm)

505

34 × 25

11

1010

34 × 25

R 3264×2448

17

1575

28 × 21

L 2592×1944

28

2565

22 × 16

M 2048×1536

46

4235

17 × 13

N 1024×768

134

13500

9×7

O 640×480

260

23000

5×4

14

1370

34 × 19

P 3968×2232

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, afişajul numărului de expuneri rămase va indica „9999”. 2 Dimensiune de imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicată, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.

Mai multe despre fotografiere

5

I 4000×3000

H 4000×3000P

1

Card de memorie 1 (4 GB)

Memorie internă (aprox. 45 MB)

49


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

White balance (Balans de alb) (Ajustarea nuanţei) A (automat) M F (meniu fotografiere) M White balance (Balans de alb)

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi defini manual valoarea balansului de alb adecvată unei anumite surse de lumină, pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a Auto (Automat) (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. b

Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Preset Manual (Presetare manuală)” (A 51) pentru mai multe informaţii.

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandes. Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent (Bliţ de umplere) Utilizaţi la lumină fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu bliţul.

Pentru alte setări decât Auto (Automat), pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 11).

B 50

Note privind Balansul de alb

• Pot exista funcţii cu care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 58) pentru mai multe informaţii. • Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 42).


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

Preset Manual (Presetare manuală) Presetarea manuală este eficientă în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A 47), atingeţi White balance (Balans de alb) pentru a selecta b Preset manual (Presetare manuală) şi atingeţi I.

3

Încadraţi obiectul de referinţă în fereastra de măsurare. Pentru a aplica valoarea cel mai recent măsurată pentru presetarea manuală, atingeţi Cancel (Anulare).

Auto Preset manual Daylight

Preset manual Cancel Measure

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto măreşte.

White balance

Fereastra de măsurare

4

Atingeţi Measure (Măsurare) pentru a măsura o valoare pentru presetarea manuală. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul alb este setată. Nu este înregistrată nicio fotografie.

B

Preset manual Cancel Measure

Notă referitoare la presetarea manuală

Nu se poate măsura valoarea pentru bliţ cu Preset manual (Presetare manuală). Când fotografiaţi utilizând bliţul, setaţi White balance (Balans de alb) la Auto (Automat) sau la Flash (Bliţ).

51


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

Exposure Comp. (Compensarea expunerii) (Ajustarea luminozităţii) A (automat) M F (meniu de fotografiere) M Exposure Comp. (Compensarea expunerii)

Mai multe despre fotografiere

Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica Exposure compensation expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate. • Pentru a face fotografia mai luminoasă, atingeţi D pentru a aplica o compensare pozitivă (+) a expunerii şi -2 -1 0 +1 +2 atingeţi I. • Pentru a face fotografia mai întunecată, atingeţi C pentru a aplica o compensare negativă (–) a expunerii şi atingeţi I. • Compensarea expunerii poate fi, de asemenea, aplicată sau ajustată prin glisarea cursorului. • Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –2,0 şi +2,0 EV. • Dacă aplicaţi o altă valoare decât 0.0 pentru compensarea expunerii, valoarea este afişată pe monitor cu indicatorul H. • Pentru a ieşi fără a seta compensarea expunerii, setaţi valoarea la 0.0 şi atingeţi I.

C

Valoare compensare expunere

• Compensarea expunerii poate fi activată în modurile scenă (exceptând modurile scenă Fireworks show (Spectacol artificii) şi Draw (Desenare)) şi modul portret inteligent. • Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto, chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat). Valoarea compensării expunerii aplicată în orice mod scenă sau mod portret inteligent revine la 0.0 de fiecare dată când este selectat alt mod de fotografiere sau când aparatul foto este oprit.

D

52

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde să reducă expunerea atunci când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi să mărească expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de soare) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un mănunchi de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

Continuous (Continuu) A (automat) M F (meniu fotografiere) M Continuous (Continuu)

Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere). Bliţul este dezactivat când se selectează Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), iar focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile determinate pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Single (Unic) (setare implicită) La fiecare apăsare a declanşatorului se realizează o fotografie.

V

Continuous (Continuu)

D

BSS (Selector cea mai bună fotografiere) „Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliţ oprit, cu imaginea apropiată sau în alte situaţii când mişcări întâmplătoare pot duce la fotografii neclare. Când BSS este pornit, aparatul foto face până la zece fotografii în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

W

Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) La fiecare apăsare a butonului de declanşare, aparatul foto efectuează 16 cadre la o frecvenţă de aproximativ 30 de cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură imagine. Image mode (Mod imagine) s-a fixat la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). Zoomul digital nu este disponibil.

Mai multe despre fotografiere

În timp ce este apăsat butonul de declanşare, se pot efectua maximum trei fotografii, cu o frecvenţă de aproximativ 0,9 cadre pe secundă (cu setarea Image mode (Mod imagine) la I 4000×3000).

Indicatorul pentru setarea curentă este afişat pe monitor pentru alte setări decât Single (Unic) (A 11).

B

Note privind Fotografierea continuă

• Cadenţa cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 58) pentru mai multe informaţii.

B

Notă privind BSS

BSS este eficient pentru efectuarea fotografiilor subiecţilor statici. Cu BSS (selector cea mai bună fotografie) puteţi să nu obţineţi rezultatele dorite dacă subiectul se deplasează sau compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat.

B

Notă privind Declanşare multiplă 16

Pata (A 159) vizibilă pe monitor când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată, se va înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată.

53


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) A (automat) M F (meniu fotografiere) M ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Sensibilitatea este un mod de măsurare a răspunsului la lumină al aparatului foto. Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât aveţi nevoie de mai puţină lumină pentru a expune o imagine. Cu toate că selectarea unor valori ridicate pentru sensibilitatea ISO este recomandată pentru fotografierea subiecţilor aflaţi în mişcare sau pentru fotografierea în lumină slabă, valorile ridicate ale sensibilităţii sunt adesea asociate cu „zgomotul” care apare la intervale neregulate, pixeli în culori strălucitoare - concentraţi în porţiunile închise ale imaginii. Mai multe despre fotografiere

Auto (Automat) (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 80 în condiţii normale; când lumina este slabă, aparatul foto compensează lipsa de lumină prin ridicarea nivelului sensibilităţii la maximum ISO 1600. Fixed range auto (Auto rază fixă) Selectaţi intervalul în care aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO, dintre ISO 80-400 sau ISO 80-800. Aparatul foto nu va ridica nivelul de sensibilitate dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Setaţi valoarea sensibilităţii maxime ISO pentru controlul eficient al nivelului de „granulaţie” care apare în imagini. 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.

În cazul altor setări decât Auto (Automat), setarea curentă este afişată pe monitor (A 11). Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este mai mare decât ISO 80, se va afişa pictograma E (A 43). Dacă aţi selectat opţiunea Fixed range auto (Auto rază fixă), vor fi afişaţi parametrii z şi valoarea maximă a sensibilităţii ISO.

B

54

Note referitoare la Sensibilitatea ISO

• Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 58) pentru mai multe informaţii. • Când sensibilitatea ISO este setată la altă opţiune decât Auto (Automat), Motion detection (Detectare mişcare) (A 146) este dezactivată.


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

AF area mode (Modul zonă AF) A (automat) M F (meniu fotografiere) M AF area mode (Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru focalizarea automată. • Când zoomul digital este activat, aparatul foto focalizează în centrul cadrului indiferent de setarea specificată. a

11

Zonă focalizare

Auto (Automat) Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto selectează automat zona de focalizare care conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto, iar zona de focalizare selectată (până la nouă zone) va fi afişată pe monitor. Nu se afişează nicio zonă de focalizare până nu se apasă butonul de declanşare până la jumătate.

Mai multe despre fotografiere

w

Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită) Dacă aparatul foto recunoaşte o faţă, aceasta va focaliza pe faţa respectivă. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 56) pentru mai multe informaţii. Dacă sunt recunoscute mai multe feţe, aparatul foto va focaliza pe faţa aflată cel mai aproape de aparat. Dacă fotografiaţi alte subiecte decât oameni sau încadraţi un subiect pentru care nu este recunoscută o faţă, AF area mode (Mod zonă AF) setările se schimbă în Auto (Automat). Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va selecta în mod automat zona de focalizare care conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto.

11

Zonă focalizare y

Center (Centru) Zona de focalizare este afişată în centrul cadrului. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto focalizează pe subiect în centrul cadrului.

11

B

Zonă focalizare

Note privind Modul zonă AF

• Este posibil ca subiectele pentru care focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor să fie în afara focalizării (A 31). • Atunci când declanşatorul prin atingere (A 34) sau funcţia AF/AE la atingere (A 37) este activată, zona de focalizare poate fi selectată prin atingerea monitorului. • Când funcţia de urmărire a subiectului (A 40) este activată, zona de focalizare se mută pentru a urmări subiectul. • Pot exista funcţii cu care această setare nu poate fi activată. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 58) pentru mai multe informaţii.

55


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

Face Priority (Prioritate faţă) Dacă aparatul foto este îndreptat către faţa unui subiect uman, funcţia recunoaştere faţă, prin care aparatul foto recunoaşte automat respectiva faţă şi focalizează pe aceasta, va fi activată. Funcţia prioritate faţă este activată în următoarele situaţii. • AF area mode (Mod zonă AF) (A 55) s-a setat la Face priority (Prioritate faţă) • În modurile scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 60), Portrait (Portret) (A 62) şi Night portrait (Portret de noapte) (A 63) • În modul portret inteligent (A 72)

1

Încadraţi o fotografie. Dacă aparatul recunoaşte o faţă, respectiva faţă va fi încadrată de o margine dublă de culoare galbenă.

Mai multe despre fotografiere

11

Când aparatul foto detectează mai multe feţe, modul de lucru va fi diferit în funcţie de modul fotografiere, după cum urmează. Mod fotografiere

Feţele încadrate cu margine dublă

Numărul de feţe care pot fi recunoscute

Modul A (automat) (prioritate faţă) Scene auto selector (Selector automat scene), modurile scenă Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte)

Faţa aflată cel mai aproape de aparatul foto * Alte feţe încadrate de o singură margine.

Până la 12

Mod portret inteligent

Faţa cea mai apropiată de centrul cadrului * Alte feţe încadrate de o singură margine.

Până la 3

Aparatul va focaliza pe faţa încadrată de marginea dublă. Pentru a selecta altă faţă pentru focalizare, atingeţi o faţă încadrată de o singură margine. Marginea care înconjură faţa selectată se va schimba într-o margine dublă.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Aparatul va focaliza pe faţa încadrată de marginea dublă. Marginea dublă va lumina verde după ce focalizarea a fost blocată. Când aparatul foto nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. 1/250 F3.2 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. În modul portret inteligent, dacă aparatul detectează faptul că faţa încadrată de o margine dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 74) este activată, iar declanşatorul este eliberat automat fără să mai apăsaţi pe butonul de declanşare.

56


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

B

Note privind funcţia Prioritate faţă

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Mai multe despre fotografiere

• Dacă aparatul foto nu poate recunoaşte nicio faţă în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, iar funcţia AF area mode (Mod zonă AF) este setată la Face priority (Prioritate faţă), modul zonă AF se comută automat la Auto (Automat). • Dacă în modurile scenă Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) sau în modul portret inteligent nu s-a detectat nicio faţă la apăsarea la jumătate a butonului de declanşare, aparatul foto va focaliza pe subiectul din centrul cadrului. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată recunoaşte feţele în situaţiile următoare: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă respectivul cadru include mai multe feţe, feţele recunoscute de aparatul foto şi faţa pe care aparatul focalizează depinde de o varietate de factori, inclusiv de direcţia în care feţele privesc. • În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă cadrul dublu străluceşte în culoarea verde (A 31). Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi să apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza din nou de mai multe ori sau focalizaţi din nou pe alt subiect poziţionat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit pentru portret (A 39). • Atunci când fotografiile în care a fost recunoscută o faţă în timpul fotografierii sunt redate în modul de redare cadru întreg sau modul de redare miniaturi, în funcţie de orientarea feţei recunoscute, este posibil ca fotografiile să fie rotite în mod automat pentru afişarea în modul redare cu excepţia fotografiilor efectuate cu Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 53).

A (automat) M F (meniu fotografiere) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto. A

Single AF (AF unic) (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate sau când subiectul de pe monitor este atins (declanşatorul prin atingere, AF/AE la atingere).

B

Full-time AF (AF permanent) Aparatul foto focalizează încontinuu până când butonul de declanşare se apasă până la jumătate. Se utilizează pentru subiecţi în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează se va auzi sunetul de acţionare a obiectivului.

57


Opţiuni de fotografiere: meniul de fotografiere (modul A (automat))

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări ale aparatului foto nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţii restricţionate

Descriere

Mai multe despre fotografiere

Continuous (Continuu) (A 53)

Când se selectează Continuous (Continuu), BSS sau Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) bliţul este dezactivat.

Image mode (Mod imagine)

Continuous (Continuu) (A 53)

Când s-a selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), setarea Image mode (Mod imagine) este fixată la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli).

Continuous (Continuu)

Self-timer (Autodeclanşator) (A 44)

Când se efectuează o fotografie utilizând autodeclanşatorul, setarea continuă este fixată la Single (Unic).

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Continuous (Continuu) (A 53)

Când s-a selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), setarea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) se specifică automat în funcţie de luminozitate.

Digital zoom (Zoom digital) (A 29)

Când se aplică zoomul digital, aparatul foto va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului.

Touch shutter (Declanşatorul prin atingere) (A 31), Touch AF/AE (AF/AE la atingere) (A 34)

Aparatul foto focalizează zona atinsă pe monitor.

Subject tracking (Urmărire subiect) (A 37)

Când un subiect nu a fost selectat pentru a fi urmărit sau aparatul foto pierde subiectul, aparatul foto focalizează centrul cadrului.

Continuous (Continuu) (A 53)

Atunci când se fotografiază cu opţiunea Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată, VR electronic este dezactivat.

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 54)

Când se selectează altă setare decât Auto (Automat) pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), Electronic VR (VR electronic) este dezactivat.

Subject tracking (Urmărire subiect) (A 37)

Când se efectuează o fotografie utilizând funcţia de urmărire a subiectului, Motion detection (Detectare mişcare) este dezactivată.

Continuous (Continuu) (A 53)

Când se selectează Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), Motion detection (Detectare mişcare) nu este activată.

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 54)

Când se selectează o altă setare a sensibilităţii ISO decât Auto (Automat), Motion detection (Detectare mişcare) este dezactivată.

Blink warning (Avertizare clipire)

Continuous (Continuu) (A 53)

Când se efectuează o fotografie utilizând Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), Blink warning (Avertizare clipire) este dezactivată.

Digital zoom (Zoom digital)

Continuous (Continuu) (A 53)

Când se selectează Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), zoomul digital nu este disponibil.

AF area mode (Mod zonă AF)

Electronic VR (VR electronic)

Motion detection (Detectare mişcare)

D 58

Setare

Flash mode (Modul bliţ)

Mai multe informaţii

Consultaţi „Digital Zoom (Zoom digital)” (A 148) pentru mai multe informaţii.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Scene auto selector b Portrait (Selector automat (Portret) scene)

c Landscape (Peisaj)

d Sports (Sporturi)

e Night portrait (Portret de noapte)

g Beach/snow h Sunset f Party/indoor (Petrecere/interior) (Plajă/zăpadă) (Asfinţit)

i Dusk/dawn j Night landscape (Înserare/zori) (Peisaj de noapte)

k Close-up (Prim-plan)

u Food (Alimente)

l Museum (Muzeu)

m Fireworks show n Copy (Copiere) (Spectacol artificii)

A Draw (Desenare)

o Backlight (Iluminare fundal)

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi atingeţi comanda mod scenă. Este afişată pictograma pentru ultimul mod scenă selectat. Setarea implicită este d (Scene auto selector (Selector automat scene); A 60).

2

Scene auto selector

Mai multe despre fotografiere

Setarea unui Mod scenă

Atingeţi pictograma scenă dorită. Pentru informaţii suplimentare privind caracteristicile modului scenă, consultaţi pagina 62. Atingeţi u pentru a afişa ecranul de selecţie a secţiunii de ajutor. Atingeţi o pictogramă scenă pentru a vizualiza o descriere a modului scenei respective. Beach/snow

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

1/250

C

F3.2

Funcţiile disponibile în Mod scenă

• Declanşatorul prin atingere (A 34) poate fi activat. • Funcţia AF/AE la atingere (A 37) poate fi activată în unele moduri scenă. • Când F este atins pentru a afişa meniul C (scenă), opţiunile Image mode (Mod imagine) (A 48) şi Exposure comp. (Compensarea expunerii) (A 52) pot fi ajustate. Modificările efectuate în aceste setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (exceptând înregistrarea de filme).

59


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) Prin simpla încadrare a imaginii, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografierea simplă. Când fotografia este încadrată în modul scenă x (Scene auto selector (Selector automat scene)), aparatul foto selectează automat unul dintre următoarele moduri scenă:

Mai multe despre fotografiere

• Automat (fotografieri • Portrait (Portret) (A 62) generale) • Night portrait (Portret de • Night landscape (Peisaj noapte) (A 63) de noapte) (A 65) • Backlight (Iluminare fundal) (A 67)

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi selectaţi modul scenă x (Scene auto selector (Selector automat scene)) (A 59).

• Landscape (Peisaj) (A 62) • Close-up (Prim-plan) (A 65)

Scene auto selector

Aparatul foto intră în modul selector automat mod scenă.

2

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma modului de fotografiere se transformă în cea a modului scenă activat curent. d: Automat e: Portrait (Portret) f: Landscape (Peisaj) h: Night portrait (Portret de noapte) g: Night landscape (Peisaj de noapte) i: Close-up (Prim-plan) j: Backlight (Iluminare fundal)

11

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

60


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

B

Note privind Mod scenă Selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, treceţi în modul A (automat) (A 26) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 59).

C

Focalizarea în Modul scenă Selector automat scene

• Când aparatul foto recunoaşte o faţă umană în modul selector automat scene, va focaliza pe acea faţă. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 56) pentru mai multe informaţii. • Dacă este afişat indicatorul modului fotografiere d sau i (close-up (prim-plan)), aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto la fel ca în cazul în care selectaţi Auto (Automat) pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 55).

C

Funcţii disponibile în Modul scenă Selector automat scene Mai multe despre fotografiere

• Declanşatorul prin atingere (A 34) sau funcţia AF/AE la atingere (A 38) poate fi activată. • Pot fi specificate modurile bliţului U (automat; setare implicită) şi W (oprit) (A 42). Când este aplicat U (automat), aparatul foto selectează automat modul bliţ optim pentru modul scenă care a fost selectat. Când este aplicat W (oprit), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere. • Se poate aplica setarea autodeclanşator (A 44). • Modul macro este dezactivat. Modul macro este activat numai când aparatul foto selectează modul scenă Close-up (Prim-plan). • Când se atinge F pentru a afişa meniul C (selector automat scenă), Image mode (Mod imagine) (A 48) şi setarea Exposure comp. (Compensarea expunerii) (A 52) pot fi aplicate. Modificările efectuate în aceste setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (exceptând înregistrarea de filme).

61


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici) Pictogramele următoare sunt utilizate pentru descrierile din această secţiune: m, modul bliţ (A 42); autodeclanşatorul n, (A 44); p, modul macro (A 45). Consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene))” (A 60) pentru informaţii suplimentare despre modul selector automat scene. b Portrait (Portret)

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru realizarea portretelor. • Când aparatul foto recunoaşte o faţă umană, faţa respectivă va fi încadrată cu o margine galbenă dublă (zona de focalizare). Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 56) pentru mai multe informaţii. • Când se detectează mai multe feţe, faţa cea mai apropiată de aparatul foto va fi încadrată cu o margine dublă (zona de focalizare), iar celelalte feţe cu o margine simplă. Atingeţi o faţă încadrată cu o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă (A 34, 37). • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de înregistrarea fotografiilor (A 73). • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, prin apăsarea la jumătate a butonului de declanşare, aparatul va focaliza pe subiectul aflat în centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m

V*

n

Oprit*

p

Oprit

p

Oprit

* Setarea implicită poate fi modificată. c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor viu colorate şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 30) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 147) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

* Setarea implicită poate fi modificată.

62

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) d Sports (Sporturi)

m

W

n

p

Oprit

Oprit

O

e Night portrait (Portret de noapte)

Utilizaţi acest mod pentru portretele realizate la apus sau noaptea. Bliţul este acţionat pentru a lumina subiectul portretului păstrând iluminarea de fundal pentru a realiza un echilibru natural între subiectul principal şi ambianţa din fundal. • Când aparatul foto recunoaşte o faţă umană, faţa respectivă va fi încadrată cu o margine galbenă dublă (zona de focalizare). Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 56) pentru mai multe informaţii. • Când se detectează mai multe feţe, faţa cea mai apropiată de aparatul foto va fi încadrată cu o margine dublă (zona de focalizare), iar celelalte feţe cu o margine simplă. Atingeţi o faţă încadrată cu o singură margine pentru a muta zona de focalizare pe faţa respectivă (A 34, 37). • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de înregistrarea fotografiilor (A 73). • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, prin apăsarea la jumătate a butonului de declanşare, aparatul va focaliza pe subiectul aflat în centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Mai multe despre fotografiere

Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului şi focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 34) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 37). • În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, sunt realizate până la trei fotografii cu o frecvenţă de aproximativ 0,9 cadre pe secundă (fps), dacă modul imagine este setat la I 4000×3000. • Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima fotografie din fiecare serie. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 147) nu este aprins. • Cadenţa maximă a cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere.

Oprit

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Se pot selecta alte setări.

63


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) f Party/indoor (Petrecere/interior) Captează efectul de lumină de lumânare şi de alte iluminări de fundal interior. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 34) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 37). • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. Este recomandată utilizarea unui trepied în spaţii întunecate. m

V1

n

Oprit2

p

Oprit

1

Mai multe despre fotografiere

Poate fi utilizat modul bliţ cu sincronizare lentă şi reducerea efectului de ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate. 2 Setările implicite pot fi modificate. g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Captează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 34) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 37).

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit

p

Oprit

* Setarea implicită poate fi modificată.

O

h Sunset (Asfinţit) Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

W*

n

Oprit*

* Setarea implicită poate fi modificată.

64

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

O

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 30) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 147) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

p

Oprit

* Setarea implicită poate fi modificată.

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 30) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 147) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

Mai multe despre fotografiere

O

j Night landscape (Peisaj de noapte)

* Setarea implicită poate fi modificată. k Close-up (Prim-plan) Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 34) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 37). • Modul macro (A 45) este activat, iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza la distanţele cele mai mici, când F şi indicatorul de zoom luminează verde, în timp ce indicatorul de zoom este poziţionat în stânga (unghi larg) faţă de G. În poziţia de zoom cu un pas la dreapta (telefotografie) de poziţia de zoom maximă la unghi larg, aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la distanţă de 8 cm de obiectiv. La poziţia de zoom de unghi larg maxim şi la poziţia de zoom G, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 20 cm. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. m

U*

n

Oprit*

p

Pornit

* Setările implicite pot fi modificate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă de mai puţin de 50 cm.

65


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) u Food (Alimente)

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi când fotografiaţi alimente. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 34) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 37). • Modul macro este activat (A 45), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza la distanţele cele mai mici, când F şi indicatorul de zoom luminează verde, în timp ce indicatorul de zoom este poziţionat în stânga (unghi larg) faţă de G. În poziţia de zoom cu un pas la dreapta (telefotografie) de poziţia de zoom maximă la unghi larg, aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la distanţă de 8 cm de obiectiv. La poziţia de zoom de unghi larg maxim şi la poziţia de zoom G, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 20 cm. • Nuanţa poate fi ajustată cu ajutorul cursorului afişat în partea de jos a monitorului. Glisaţi cursorul spre dreapta pentru ca fotografia să devină mai roşiatică sau spre stânga pentru a deveni mai albastră. Setarea selectată pentru ajustarea nuanţei este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi se va aplica din nou la următoarea selectare a modului scenă alimente. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este 11 blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. m

W

n

Oprit*

p

Pornit

* Setarea implicită poate fi modificată. l Museum (Muzeu) Utilizat pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 34) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 37). • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi activat (A 53). • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 147) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

* Setarea implicită poate fi modificată.

66

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied.

Oprit*


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 30) are întotdeauna culoarea verde când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 147) nu se aprinde. W

m

n

Oprit

p

Oprit

p

Oprit*

n Copy (Copiere)

m

W*

n

Oprit*

* Setarea implicită poate fi modificată.

Mai multe despre fotografiere

Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 34) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 37). • Folosiţi modul macro (A 45) pentru a focaliza la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate bine.

A Draw (Desenare) Scrieţi o notă vocală sau desenaţi o imagine pe afişajul panoului cu atingere şi salvaţi-o ca imagine. Consultaţi „Utilizarea opţiuni de desenare” (A 69) pentru mai multe informaţii. m

n

p

p

Oprit

o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona focalizată poate fi modificată de declanşatorul prin atingere (A 34) sau de funcţia AF/AE la atingere (A 37). m

m

n

Oprit*

* Setarea implicită poate fi modificată.

67


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind programul software Panorama Maker inclus. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea pentru realizarea unei Panorame” (A 70). m Mai multe despre fotografiere

68

W*

n

* Setarea implicită poate fi modificată.

Oprit*

p

Oprit*


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Utilizarea opţiuni de desenare Scrieţi o notă vocală sau desenaţi o imagine pe afişajul panoului cu atingere şi salvaţi-o ca imagine. Imaginea este salvată cu o setare a dimensiunii imaginii de O 640×480.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, pentru a afişa meniul de selectare a modului de fotografiere, şi selectaţi modul scenă A (Draw (Desenare)) (A 59). Scene auto selector

Scrieţi o notă vocală sau desenaţi imagini.

Mai multe despre fotografiere

2

Atingeţi n pentru a mări afişarea imaginii fotografiei la 3×, dimensiunea optimă de afişare pentru textul scris sau pentru desenarea imaginilor. Atingeţi A, D, B sau C pentru a modifica porţiunea de fotografie pe monitor. Atingeţi o pentru a reveni la dimensiunea de afişare originală. Atingeţi I (stiloul) pentru a scrie text sau a desena imagini şi atingeţi J (radieră) pentru a şterge text sau imagini (A 108).

3

Atingeţi I. Atingeţi J, înainte de a atinge I, pentru a anula ultima operaţie aplicată utilizând stiloul sau radiera (pot fi anulate maximum cinci operaţii).

4

Atingeţi Yes (Da). Nota vocală este salvată. Save OK?

Pentru a anula salvarea notei vocale, atingeţi No (Nu).

Yes

No

69


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea pentru realizarea unei Panorame Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, pentru a afişa meniul de selectare a modului de fotografiere, şi selectaţi modul scenă p (Panorama assist (Asistenţă panoramă)) (A 59).

Scene auto selector

Se afişează pictogramele de direcţie ale panoramei pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile. Mai multe despre fotografiere

2

Atingeţi o pictogramă de direcţie. Selectaţi direcţia în care vor fi unite fotografiile pentru a forma panorama completă; dreapta (D), stânga (C), sus (A) sau jos (B). O direcţie diferită poate fi selectată prin atingerea altei pictograme de direcţie a panoramei.

11

Aplicaţi setările pentru modul bliţ (A 42), declanşator (A 44) şi modul macro (A 45) cu ajutorul acestui pas, dacă este necesar.

3

Faceţi următoarea fotografie. O treime din fotografie va fi afişată ca transparentă.

11

4

Faceţi următoarea fotografie. Încadraţi următoarea fotografie astfel încât o treime a cadrului să se suprapună peste fotografia anterioară. Repetaţi acest proces până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a completa scena.

70

10


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

5

Atingeţi H când aţi terminat fotografierea. Aparatul foto revine la pasul 2.

7

Note privind Asistenţă panoramă

• Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator şi modul macro nu pot fi ajustate după realizarea primei fotografii. Fotografiile nu pot fi şterse, nici zoomul sau setarea pentru Image mode (Mod imagine) (A 48) sau pentru Exposure comp. (Compensarea expunerii) (A 52) nu poate fi ajustată după efectuarea primei fotografii. • Fotografierea seriei pentru panoramă se întrerupe dacă funcţia oprire automată (A 149) iniţiază modul stare de veghe în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.

D

Mai multe despre fotografiere

B

Indicatorul R

În modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă), expunerea, balansul de alb şi focalizarea tuturor fotografiilor dintr-o panoramă sunt fixate la valorile definite pentru prima fotografie din fiecare serie. Când prima fotografie este realizată, R este afişat pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea sunt blocate. 10

D

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker de pe CD-ul Software Suite furnizat. Transferaţi fotografiile într-un computer (A 126) şi utilizaţi Panorama Maker (A 130) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

71


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent) Folosind setările implicite, aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte feţele umane şi apoi acţionează automat declanşatorul în momentul în care este detectat zâmbetul (cronometru zâmbet). Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a estompa tonurile pielii subiecţilor umani.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi apoi atingeţi F.

Smart portrait

Aparatul foto intră în modul portret inteligent.

Mai multe despre fotografiere

2

Încadraţi o fotografie. Orientaţi aparatul foto către subiect. Dacă aparatul foto recunoaşte faţa unui subiect uman, în jurul respectivei feţe va fi afişată o margine dublă de culoare galbenă (zona de focalizare). Dacă focalizarea s-a realizat pe respectiva faţă, culoarea marginii duble se va schimba în verde 1/250 F3.2 pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată. Pot fi recunoscute până la trei chipuri. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă este afişată în jurul feţei aflate cel mai aproape de centrul cadrului, iar celelalte vor fi încadrate cu margini simple. Când este atinsă o faţă încadrată de o singură margine, această margine se schimbă într-o margine dublă, iar aparatul foto focalizează pe faţa respectivă.

3

Declanşatorul este eliberat automat. Dacă aparatul foto detectează faptul că faţa încadrată de marginea dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 74) este activată, iar declanşatorul va fi acţionat automat. Când aparatul foto recunoaşte o faţă, indicatorul luminos al autodeclanşatorului (A 4) va lumina intermitent. Imediat după ce declanşatorul este eliberat, indicatorul luminos autodeclanşator va pâlpâi. După fiecare acţionare a declanşatorului, aparatul foto va relua operaţiile de recunoaştere a feţei şi de detectare a zâmbetului pentru fotografierea automată continuă. De asemenea, fotografiile pot fi realizate apăsând pe declanşator. Aparatul foto poate focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului dacă nu a fost recunoscută nicio faţă. La eliberarea declanşatorului aparatul foto atenuează pielea subiectului pentru ca acesta să apară mai estompată şi apoi înregistrează imaginea (Skin softening (Estompare piele); A 74).

4

Fotografierea s-a terminat. Pentru a dezactiva fotografierea automată a feţelor zâmbitoare, fie opriţi aparatul foto, setaţi Smile timer (Cronometru zâmbet) la Off (Oprit), fie apăsaţi pe butonul A şi selectaţi alt mod de fotografiere.

72


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

B

Note privind Modul portret inteligent

• Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, aparatul foto poate să nu recunoască feţele sau să detecteze zâmbetele. • Consultaţi „Note privind funcţia Prioritate faţă” (A 57) pentru mai multe informaţii.

B

Note privind funcţia Estompare piele

C

Oprirea automată în modul cronometru zâmbet

Când Smile timer (Cronometru zâmbet) se setează la On (Pornit), se activează funcţia de oprire automată (A 149), iar iar aparatul foto se opreşte dacă una din situaţiile indicate mai jos persistă şi dacă nu se efectuează nicio altă operaţie. • Aparatul foto nu recunoaşte nicio faţă. • Aparatul foto recunoaşte o faţă, dar nu poate detecta un zâmbet.

C

Funcţiile disponibile în Modul portret inteligent

Mai multe despre fotografiere

• Salvarea unei fotografii la fotografierea folosind funcţia estompare piele poate dura ceva mai mult decât de obicei. • În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate sau anumite părţi altele decât feţele pot să fie modificate dacă aparatul foto detectează o faţă. Dacă nu s-au obţinut rezultatele dorite, setaţi Skin softening (Estompare piele) la Off (Oprit) şi fotografiaţi din nou. • Nivelul de estompare a pielii nu poate fi ajustat dacă pentru modul scenă este selectat portret sau portret de noapte. • De asemenea, funcţia estompare piele poate fi aplicată şi pe o fotografie deja înregistrată (A 112).

• Declanşatorul prin atingere (A 34) poate fi activat când Smile timer (Cronometru zâmbet) este setat la Off (Oprit). • Funcţia AF/AE la atingere (A 37) poate fi activată. • Nu se poate utiliza bliţul dacă funcţia Blink proof (Ochi deschişi) este setată la On (Pornit). Când Blink proof (Ochi deschişi) se setează la Off (Oprit), modul bliţ (A 42) se setează la U (automat) (se poate modifica). • Opţiunile autodeclanşatorului (A 44) se pot aplica atunci când Smile timer (Cronometru zâmbet) se setează la Off (Oprit). • Modul macro nu poate fi folosit. • Atingeţi F pentru a afişa meniul F (portret inteligent) şi ajustaţi Image mode (Mod imagine), Skin softening (Estompare piele), Smile timer (Cronometru zâmbet), Exposure comp. (Compensarea expunerii) şi Blink proof (Ochi deschişi) (A 74).

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 31) pentru mai multe informaţii.

73


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

Meniul portret inteligent În meniul portret inteligent pot fi aplicate următoarele opţiuni. Atingeţi F (A 14) în modul portret inteligent (A 72) pentru a afişa meniul portret inteligent şi atingeţi elementele de meniu pentru a ajusta setările. Image mode (Mod imagine) Ajustaţi Image mode (Mod imagine) (A 48). Modificările efectuate în setarea mod imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (exceptând înregistrarea de filme). Skin softening (Estompare piele)

Mai multe despre fotografiere

Activează funcţia estompare piele. Dacă declanşatorul este eliberat,aparatul foto va detecta una sau mai multe feţe ale subiecţilor umani (maximum 3) şi va procesa imaginea pentru a estompa tonurile pielii înainte de salvarea fotografiei. Gradul de estompare a pielii aplicat poate fi selectat din High (Ridicat), Normal (setare implicită) şi Low (Scăzut). Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit), funcţia estompare piele este dezactivată. • Setările curente pot fi confirmate de indicatorul afişat pe monitor în timpul fotografierii (A 11). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit). Efectele estompării pielii nu sunt vizibile în timp ce încadraţi imaginile pentru fotografiere. Verificaţi nivelul de estompare a pielii obţinut în modul redare. Smile timer (Cronometru zâmbet) • On (Pornit) (setare implicită): aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte faţa unui subiect uman şi apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. • Off (Oprit): aparatul foto nu acţionează declanşatorul automat cu detectare zâmbet. Apăsaţi pe butonul de declanşare sau atingeţi subiectul de pe monitor pentru a efectua o fotografie. • Dacă aţi activat cronometrul pentru zâmbet, în timpul fotografierii pe monitor va fi afişat un indicator (A 11). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit). Exposure comp. (Compensarea expunerii) Ajustaţi Exposure comp. (Compensarea expunerii) (A 52) cu fotografierea în modul portret inteligent. Blink proof (Ochi deschişi)

74

Dacă este selectată opţiunea On (Pornit), aparatul foto va acţiona automat declanşatorul de două ori de fiecare dată când este realizată o fotografie. Dintre cele două fotografii, este salvată numai aceea în care ochii subiectului sunt deschişi. • Dacă aparatul foto a salvat o fotografie în care este posibil ca ochii subiectului să fi fost închişi, cutia de dialog din dreapta este afişată pe ecran pentru câteva secunde. A blink was detected in the • Dacă aţi selecta opţiunea On (Pornit), bliţul nu poate picture just taken. fi folosit. • Setarea implicită este Off (Oprit). • Setarea curentă este afişată pe monitor (A 11). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit).


Mai multe despre redare

Operaţiuni în modul redare cadru întreg Apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a intra în modul redare şi pentru a afişa fotografiile efectuate (A 32).

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. 4

Opţiune

4

A

Descriere

f (h)

Rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi de fotografii.

77

g (i)

Rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a mări fotografia până la 10×. Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

79

A

Atingeţi A pentru a comuta între comenzile de operare afişate şi pentru a activa sau dezactiva afişajul de informaţii.

12

Selectarea fotografiei

B sau C

Atingeţi B sau C ori glisaţi pentru a afişa fotografia anterioară sau pe cea următoare. Glisaţi degetul rapid pe jumătate de monitor sau mai mult, pentru a trece cu cinci fotografii înainte sau înapoi.

32

Editarea fotografiilor

D

Atingeţi D pentru a afişa meniul de retuşare. Se pot adăuga sau elimina fotografii din albume.

81, 84, 102, 103, 105

Redarea filmelor

R

Atingeţi R pentru a reda filmul afişat în momentul respectiv.

123

Ştergere fotografii

E

Atingeţi E pentru a şterge fotografia afişată în momentul respectiv.

33

Afişarea meniului de redare

F

Atingeţi F pentru a afişa meniul pentru modul selectat.

93

Comutarea la alt mod de redare

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului de redare şi pentru a comuta la modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată.

80

Comutare la modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

32

Vizualizarea miniaturilor

Zoom redare Comutaţi între comenzile de operare afişate şi activaţi sau dezactivaţi afişajul de informaţii

Mai multe despre redare

Utilizaţi

75


Operaţiuni în modul redare cadru întreg

C

Vizualizarea fotografiilor

Atunci când fotografiile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii (A 56) se afişează în modul redare cadru întreg, fotografiile pot fi rotite automat pentru afişarea în redare, în funcţie de orientarea feţei detectate, cu excepţia fotografiilor realizate folosind setările Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 53).

Mai multe despre redare

76


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor Rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) în modul de redare cadru întreg (A 75) pentru a afişa fotografiile în format „foi de contact” cu imagini în miniatură.

10

Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile. Operaţie Creşterea numărului de fotografii afişate

Derularea afişajului Comutarea în modul redare cadru întreg Ştergere fotografii

Descriere

f (h)

Rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi de fotografii afişate: 4 ➝ 9 ➝ 16.

g (i)

Rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a reduce numărul de miniaturi de fotografii afişate: 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul de afişare cu 4 imagini în miniatură pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

C sau D –

E

Comutare la modul fotografiere

C

Atingeţi C sau D ori atingeţi cursorul din partea de jos a ecranului.

Atingeţi o fotografie.

Atingeţi E pentru a selecta fotografii pe care doriţi să le ştergeţi. Atingeţi fotografiile pe care doriţi să le ştergeţi şi atingeţi I.

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

32

Mai multe despre redare

Reducere număr fotografii afişate

A

Utilizaţi

Afişaj mod redare miniaturi

Dacă sunt selectate fotografii marcate utilizând Print set (Set imprimare) (A 94) sau Protect (Protecţie) (A 100), pictogramele din dreapta se afişează cu acestea. Filmele sunt afişate sub forma unor cadre de film.

Pictogramă protejare

10

Pictogramă set imprimare Cadre film

77


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

C

Afişarea miniaturilor în Modul Fotografii favorite şi Sortare automată

• Dacă miniaturile sunt afişate în modul fotografii favorite (A 81), pictograma fotografii favorite va fi afişată în dreapta, chiar deasupra miniaturilor.

• Atunci când miniaturile sunt afişate în modul sortare automată (A 88), pictograma categoriei fotografiei se afişează în dreapta, deasupra miniaturilor.

Mai multe despre redare

78

2

3


Să privim mai atent: zoom redare Rotind butonul controlului de zoom la g (i) în modul de redare cadru întreg (A 75) afişarea porţiunii din centru a fotografiei curente este mărită. • Ghidul afişat în dreapta jos prezintă porţiunea din imagine afişată în momentul respectiv. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce afişarea imaginii este mărită. Operaţie Mărire

Utilizaţi

g (i)

A

Descriere Nivelul de zoom este mărit de fiecare dată când butonul de control al zoomului este rotit la g (i), până la un maxim de 10×.

Zoomul scade de fiecare dată când controlul Micşorare

este rotit spre f (h). Când factorul de – f (h) zoomului mărire ajunge la valoarea 1×, afişajul revine la modul de redare cadru întreg. –

Ştergere fotografii

Zona fotografiei care este afişată în momentul – respectiv poate fi schimbată prin glisarea fotografiei.

E

Atingeţi E pentru a şterge fotografia.

32

Comutare în modul redare cadru întreg

H

Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

33

Decuparea fotografiilor

G

Atingeţi G pentru a decupa imaginea curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

118

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

32

Comutare la modul fotografiere

Mai multe despre redare

Modificaţi zona de afişare

Fotografiile efectuate cu funcţia Prioritate faţă La creşterea raportului de mărire (zoom redare) al unei fotografii realizate folosind funcţia prioritate faţă (A 56) prin rotirea butonului de control al zoomului la g (i), imaginea va fi mărită cu faţa recunoscută la fotografiere în centrul monitorului (cu excepţia fotografiilor efectuate cu Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16); A 53). • Dacă au fost recunoscute mai multe feţe, fotografia va fi mărită afişând figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Atingeţi M sau N pentru a afişa alte feţe recunoscute. • Când controlul zoomului este rotit spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de zoom, centrul imaginii (afişare zoom redare normală) este afişat în centrul monitorului în locul feţei.

79


Selectarea modului de redare Selectaţi un mod de redare dintre modurile c (redare), h (favorite pictures (fotografii favorite)), F (auto sort (sortare automată)) şi C (list by date (listare după dată)).

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare. Se afişează meniul modului de redare.

2

Atingeţi comanda pentru modul de redare dorit. Aparatul foto intră în modul de redare selectat. Pentru a reveni la modul de redare fără a comuta la modurile de redare, apăsaţi pe butonul c.

Mai multe despre redare

1 c Mod redare

1 2 3 4

Play

A 32

Redaţi toate fotografiile. 2 h Mod fotografii favorite

A 81

Redaţi fotografiile adăugate într-un album. 3 F Mod Sortare automată

A 88

Redaţi fotografii şi filme sortate automat în categoria selectată la fotografiere/filmare. 4 C Mod Listare după dată Redaţi fotografii efectuate la data selectată.

80

A 91


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures) Fotografiile pot fi sortate în albume. Odată ce fotografiile au fost sortate în albume, modul fotografii favorite poate fi utilizat pentru a reda numai fotografiile dintr-un anumit album. Adăugarea fotografiilor la albume face găsirea unei anumite fotografii mai rapidă şi mai simplă. Fotografiile pot fi sortate în albume clasificate pe teme, cum ar fi călătorii sau nunţi. O fotografie poate fi adăugată în mai multe albume.

Adăugarea fotografiilor în albume Fotografiile pot fi adăugate în albume şi sortate.

1

Afişaţi fotografiile în modul redare (A 32), modul sortare automată (A 88) sau modul listare după dată (A 91).

2

Selectaţi o fotografie şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Afişaţi o fotografie în modul de redare cadru întreg şi atingeţi D. Se afişează meniul retuşare.

3

Atingeţi h. Ecranul de selecţie a albumelor este afişat.

4

Atingeţi albumul dorit. Fotografia este adăugată în album, iar afişajul monitorului revine la modul de redare cadru întreg. Repetaţi pasul 1 şi 2 pentru a adăuga o fotografie la mai multe albume.

Retouch

4

Mai multe despre redare

4

Favorite pictures 01

02

03

04

05

06

07

08

09

81


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures)

B

Note privind Adăugarea fotografiilor favorite

• Un album poate conţine până la 200 de fotografii. • Filmele nu pot fi adăugate la albume. • Dacă fotografia selectată a fost deja adăugată într-un album, caseta de selectare a albumului în care a fost adăugată va fi bifată (w). • Când se adaugă fotografii în albume, acestea nu sunt copiate fizic în albume şi nici mutate din dosarul (A 162) în care au fost iniţial înregistrate (A 87).

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Eliminarea fotografiilor din albume” (A 84) pentru mai multe informaţii.

Mai multe despre redare

82


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures)

Vizualizarea fotografiilor dintr-un album Fotografiile pot fi selectate prin selectarea albumului în care au fost adăugate în „h modul fotografii favorite”. • În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, iar afişarea fotografiei poate fi mărită. Fotografiile statice pot fi editate. • Când se atinge F în modul cadru întreg sau redare miniaturi pentru a afişa meniul fotografii favorite (A 85), toate imaginile sortate în albumul specificat pot fi selectate pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, imprimare sau protecţie.

1

Apăsaţi butonul c în modul de redare pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi atingeţi h.

Favorite pictures

2

Atingeţi albumul dorit.

Fotografiile din albumul selectat vor fi afişate în modul redare cadru întreg.

Mai multe despre redare

Se afişează o listă de albume.

Favorite pictures 01

02

03

04

05

06

07

08

09

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Pictograma pentru albumul curent este afişată pe ecran. Atingeţi m în modul de redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul de selecţie a albumului. 4

4

83


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures)

Eliminarea fotografiilor din albume Pentru a elimina o fotografie dintr-un album, fără a o şterge definitiv, urmaţi procedurile descrise mai jos. • Selectaţi fotografia dorită în afişarea cadru întreg la pasul 2 în modul fotografii favorite (A 83), atingeţi D Retouch şi h în ecranul de retuşare. Când se atinge h, se afişează fereastra de dialog de confirmare.

• Atingeţi Yes (Da) pentru a elimina fotografia din album. Pentru a ieşi fără a elimina fotografia, atingeţi No (Nu). Remove this picture from favorites?

Mai multe despre redare

Yes

B 84

No

Notă privind ştergerea fotografiilor în modul fotografii favorite

Reţineţi că prin ştergerea unei fotografii în modul fotografii favorite se va şterge permanent nu numai fotografia din album, dar şi fotografia originală din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 87).


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures)

Utilizarea modului fotografii favorite În ecranul cu lista de albume sunt disponibile următoarele operaţii. Operaţie

Utilizaţi

A

Descriere

K

Schimbaţi pictograma atribuită unui album.

86

Ştergerea fotografiilor adăugate într-un anumit album

E

Atingeţi E pentru a afişa ecranul de selecţie a albumului. Selectaţi albumul dorit şi atingeţi I pentru a şterge toate fotografiile adăugate în albumul respectiv.

Comutaţi la meniul de fotografii favorite

F

Atingeţi F pentru a afişa meniul de fotografii favorite.

85

Schimbarea modului de redare

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

80

Comutare la modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

32

Meniul fotografii favorite

Mai multe despre redare

Schimbarea pictogramei albumului

Atingeţi F în modul fotografii favorite pentru a aplica opţiunile meniului următor pentru fotografiile din albumul selectat. Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive)* Delete (Ştergere) Protect (Protecţie)*

➝A 94 ➝A 97 ➝A 98 ➝A 100

* Numai în timpul redării cadru întreg

Când se atinge F în ecranul listei de albume (A 83), opţiunea set de imprimare poate fi aplicată tuturor fotografiilor din albumul respectiv sau toate fotografiile din albumul specificat pot fi şterse. Pentru a aplica opţiunile fiecărei fotografii sau pentru a selecta fotografii individuale, pentru a fi şterse, de exemplu, atingeţi F în afişajul cadru întreg.

85


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures)

Schimbarea pictogramelor atribuite albumelor Pictograma atribuită unui album poate fi schimbată pentru a reflecta tema fotografiilor incluse în respectivul album.

1

Apăsaţi butonul c în modul de redare pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi atingeţi h.

Favorite pictures

Se afişează o listă de albume.

2 Mai multe despre redare

3

Atingeţi K.

Atingeţi dosarul dorit. Se afişează ecranul cu pictogramele albumelor şi cu selecţia culorilor pictogramelor.

4

Atingeţi pictograma şi culoarea dorite, apoi atingeţi I.

Favorite pictures 01

02

03

04

05

06

07

08

09

Choose icon 01

02

03

04

05

06

07

08

09

Choose icon

Pictograma se va schimba, iar afişajul monitorului va reveni la lista de albume.

B

86

Note privind pictogramele albumelor

Alegeţi separat pictograme pentru albume din memoria internă şi cele pentru fiecare card de memorie utilizat. • Pentru a modifica pictograma unui album care conţine fotografiile stocate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. • Setarea implicită pentru pictograme o reprezintă numere negre.


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures)

C

Adăugarea/Vizualizarea fotografiilor favorite

Când adăugaţi fotografii într-un album, acestea nu sunt copiate fizic în albume sau mutate din dosarul în care au fost înregistrate iniţial (A 162). În album sunt adăugate numai numele fişierelor fotografiilor. În modul fotografii favorite, sunt redate fotografiile ale căror nume de fişier au fost adăugate în albumul specificat. Reţineţi că prin ştergerea unei fotografii (A 33, 85, 98) redate în modul fotografii favorite se va şterge permanent nu numai fotografia din album, dar şi fotografia originală din memoria internă sau de pe cardul de memorie.

Adăugarea fotografiilor în albume Album 1

Memorie internă/card de memorie

0001.JPG

0002.JPG

0001.JPG

Adaugă nume de fişiere

0002.JPG 0003.JPG

0004.JPG

Album 2 Adăugare nume fişiere

0001.JPG 0004.JPG

Mai multe despre redare

0003.JPG

Redare fotografii favorite 0001.JPG

Album 1 0002.JPG 0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

Fişiere de referinţă

Memoria internă/card de memorie

Redare

0003.JPG

87


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată) După fotografiere, fotografiile şi filmele vor fi sortate automat în oricare dintre categoriile următoare. Dacă aţi selectat modul „F (sortare automată)”, fotografiile şi filmele pot fi vizualizate prin selectarea categoriei în care acestea au fost sortate. Z Smile (Zâmbet)

D Portraits (Portrete)

u Food (Alimente)

U Landscape (Peisaj)

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

D Close-ups (Prim-planuri)

D Movie (Film)

M Retouched copies (Copii retuşate)

W Other scenes (Alte scene)

Mai multe despre redare

• În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, iar afişarea fotografiei poate fi mărită. Fotografiile statice pot fi editate sau adăugate în albume, iar filmele pot fi redate. • Când se atinge F, meniul de sortare automată (A 90) este afişat şi şi toate imaginile sortate în categoria specificată pot fi selectate pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, pentru aplicarea ordinii de imprimare sau a setărilor de protecţie.

Vizualizarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată)

1

Apăsaţi pe butonul c în modul de redare pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi atingeţi F. Auto sort

Se afişează o listă de categorii.

2

Atingeţi categoria dorită.

Auto sort

Pentru informaţii suplimentare despre categorii, consultaţi „Categoriile modului sortare automată” (A 89).

O fotografie sortată în categoria selectată va fi afişată în modul de redare cadru întreg.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Pictograma pentru categoria selectată în mod curent este afişată în partea de jos a ecranului. Atingeţi l în afişarea în cadru întreg pentru a reveni la lista de categorii.

88

4

4


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată)

Categoriile modului sortare automată Categorie

Descriere Sunt afişate fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 72) cu cronometrul zâmbet setat la On (Pornit).

D Portraits (Portrete)

Fotografiile realizate în modul A (automat) (A 26) cu prioritate faţă. Fotografiile efectuate în modul scenă Portrait (Portret)*, Night Portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/interior) şi Backlight (Iluminare fundal)* (A 59). Fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 72) cu opţiunea cronometru zâmbet selectată, Off (Oprit).

u Food (Alimente)

Fotografii realizate în modul scenă Food (Alimente) (A 59).

U Landscape (Peisaj)

Fotografii realizate în modul scenă Landscape (Peisaj)* (A 59).

V Night landscape (Peisaj de noapte)

Fotografii efectuate în modul scenă Night landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/zori) şi Fireworks show (Spectacol artificii) (A 59).

D Close-ups (Primplanuri)

Fotografiile realizate în modul A (automat) cu modul macro (A 45). Fotografiile efectuate în modul scenă Close-up (Prim-plan)* (A 59).

D Movie (Film)

Filme (A 119).

M Retouched copies (Copii retuşate)

Copiile create utilizând funcţia de editare (A 105).

W Other scenes (Alte scene)

Sunt afişate toate celelalte fotografii care nu pot fi definite în funcţie de categoriile descrise mai sus.

Mai multe despre redare

Z Smile (Zâmbet)

* Fotografiile realizate în modul scenă selector automat scenă (A 60) vor fi, de asemenea, sortate în categoriile adecvate.

B

Note privind modul sortare automată

• Până la 999 de fotografii şi de fişiere de film pot fi sortate în fiecare categorie în modul de sortare automată. Dacă 999 de fotografii sau filme au fost deja sortate într-o anumită categorie, fotografiile şi filmele noi nu pot fi sortate în respectiva categorie sau afişate în modul de sortare automată. Afişaţi fotografiile sau filmele care nu au putut fi sortate într-o categorie în modul de redare normal (A 32) sau în modul de listare după dată (A 91). • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă pe un card de memorie sau invers (A 100), nu pot fi afişate în modul de sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S4000 nu pot fi afişate în modul sortare automată.

89


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată)

Utilizarea modului Auto Sort (Sortare automată) În ecranul cu lista de categorii sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

A

Descriere

Mai multe despre redare

E

Atingeţi E pentru a afişa ecranul de selecţie a categoriei. Selectaţi categoria dorită şi atingeţi I pentru a şterge toate fotografiile sortate în categoria respectivă.

F

Atingeţi F pentru a afişa meniul de sortare automată.

90

Comutarea la alt mod de redare

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

80

Comutare la modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

32

Ştergerea fotografiilor sortate într-o anumită categorie Vizualizarea meniului de sortare automată

Meniul sortare automată Atingeţi F în modul de sortare automată pentru a aplica opţiunile meniului următor pentru fotografiile sortate în categoria respectivă. Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive)* Delete (Ştergere) Protect (Protecţie)*

➝A 94 ➝A 97 ➝A 98 ➝A 100

* Numai în timpul redării cadru întreg

Când se atinge F în ecranul listei de categorii (A 88), opţiunea setului de imprimare poate fi aplicată aceleiaşi categorii sau toate fotografiile sortate în aceeaşi categorie pot fi şterse. Pentru a aplica opţiunile fiecărei fotografii sau pentru a selecta fotografii individuale pentru a fi şterse, de exemplu, atingeţi F în afişajul cadru întreg.

90


Vizualizarea imaginilor după dată (modul List by Date) În „modul de listare după dată C” pot fi redate fotografiile efectuate pe aceeaşi dată. • În modul redare cadru întreg, la fel ca în modul normal de redare, afişajul fotografiei poate fi mărit, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, editate sau adăugate în albume, iar filmele pot fi redate. • Când se atinge F, meniul listare după dată (A 92) este afişat, iar fotografiile efectuate pe o dată specificată pot fi selectate pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, pentru aplicarea ordinii de imprimare sau pentru setările de protecţie.

Selectarea unei date în modul List by date (Listare după dată)

1

Apăsaţi pe butonul c în modul de redare pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi atingeţi C. Sunt listate datele pentru care există imagini.

2

Atingeţi data dorită. Aparatul foto listează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile înregistrate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună în Others (Altele).

Prima fotografie efectuată pe data selectată va fi afişată în cadru întreg.

List by date 15 05 2010

4

10 05 2010

2

Others

3

Mai multe despre redare

List by date

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Atingeţi k în afişarea cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

1

B

4

Note referitoare la modul Listare după dată

• În modul de listare după dată pot fi afişate cel mult 9.000 dintre cele mai recente fotografii înregistrate. Dacă există mai multe fotografii, se afişează „*” în dreptul numărului de fotografii pentru data care conţine fotografia 9001 dintre fotografiile cele mai recente. • Fotografiile realizate înainte de setarea datei şi a orei sunt considerate ca fiind realizate pe 1 ianuarie 2010.

91


Vizualizarea imaginilor după dată (modul List by Date)

Utilizarea modului List by Date (Listare după dată) Următoarele operaţiuni sunt disponibile în ecranul listare după dată. Operaţie

A

Utilizaţi

Descriere

C sau D

Atingeţi C sau D ori glisaţi cursorul afişat în partea de jos a ecranului.

Ştergerea fotografiilor efectuate pe data specificată

E

Atingeţi E pentru a afişa ecranul de selecţie a datei. Selectaţi data dorită şi atingeţi I pentru a şterge toate fotografiile adăugate pe data respectivă.

Meniul vizualizare listă după dată

F

Atingeţi F pentru a afişa meniul de listare după dată.

92

Comutarea la alt mod de redare

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

80

Comutare la modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

32

Derularea afişajului

Mai multe despre redare

Meniuri Listare după dată Atingeţi F în modul de listare după dată pentru a aplica opţiunile meniului următor pentru fotografiile efectuate pe data specificată. Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive)* Delete (Ştergere) Protect (Protecţie)*

➝A 94 ➝A 97 ➝A 98 ➝A 100

* Numai în timpul redării cadru întreg

Când se atinge F în ecranul de listare după dată (A 91), opţiunea setului de imprimare poate fi aplicată tuturor fotografiilor efectuate pe aceeaşi dată sau toate fotografiile efectuate pe aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica opţiunile fiecărei fotografii sau pentru a selecta fotografii individuale pentru a fi şterse, de exemplu, atingeţi F în afişajul cadru întreg.

92


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare) În meniul de redare sunt disponibile următoarele opţiuni. A 94

Print set (Set imprimare) Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

A 97

Slide show (Prezentare diapozitive)

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. A 98

Delete (Ştergere)

Şterge toate imaginile sau pe cele selectate. Se pot şterge mai multe fotografii simultan. A 100

Protect (Protecţie) Protejaţi fotografiile selectate de la o ştergere accidentală.

A 100

Copy (Copiere) Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Apăsaţi pe butonul c pentru a intra în modul de redare (A 32). Atingeţi F pentru a afişa meniul de redare. 15/05/2010 15:30 0004.JPG Print set

Slide show

Delete

Protect

Mai multe despre redare

Afişarea meniului de redare

Copy

4

4

• Atingeţi elementele de meniu pentru a ajusta setările. • Atingeţi H pentru a ieşi din meniul de redare.

93


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

Print set (Set imprimare) (Crearea unei ordini de imprimare DPOF) Butonul c (mod redare) M F (meniu redare) M a Print set (Set imprimare)

Când imprimaţi fotografii stocate pe cardul de memorie utilizând una dintre metodele următoare, opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare” pentru imprimare pe dispozitive compatibile cu DPOF. • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF (A 177) • Ducerea cardului de memorie la un laborator foto digital • Conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă cu PictBridge (A 177) (A 132). De asemenea, o ordine de imprimare se poate crea şi pentru fotografiile stocate în memoria internă dacă s-a scos cardul de memorie din aparatul foto. Mai multe despre redare

1

Atingeţi F în modul redare. Se afişează meniul de redare.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

2

Atingeţi Print set (Set imprimare). Treceţi la pasul 4 dacă redaţi utilizând modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată.

Print set

Slide show

Delete

Protect

Copy

3

Atingeţi Select images (Selectare imagini).

Print set

Select images

94

4

Delete print set


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

4

Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii (până la nouă) pentru fiecare.

Print selection 1

5

Atingeţi fotografia dorită şi atingeţi U sau V pentru a specifica numărul de copii care trebuie imprimate. 1 1 1 Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă (y) şi după numărul indicând numărul de copii de imprimat. Dacă nu s-a specificat nicio copie pentru fotografii, selecţia se anulează. Atingeţi Q sau rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Atingeţi B sau rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) pentru a comuta la afişajul cu 6 pictograme. Atingeţi I când setarea este finalizată.

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată în timpul redării.

Print set

Date

Info

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

B

Mai multe despre redare

Atingeţi Date (Dată) pentru a imprima data de fotografiere pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. Atingeţi Info (Informaţii) pentru a imprima informaţii privind fotografia (viteza de declanşare şi diafragma) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. Atingeţi I pentru a finaliza ordinea de imprimare şi pentru a ieşi.

4

Note privind imprimarea cu data fotografierii şi informaţiile despre fotografie

Atunci când sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii) în opţiunea setării de imprimare, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii dacă este utilizată o imprimantă compatibilă cu DPOF (A 177) care acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB inclus, pentru imprimarea DPOF (A 137). • Reţineţi că setările Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt resetate când este afişată opţiunea de setare a imprimării. • Data imprimată este cea înregistrată la realizarea fotografiei. Modificarea datei aparatului foto utilizând opţiunea Date (Dată) în meniul de setare după realizarea unei fotografii nu are niciun efect asupra datei imprimate pe fotografie.

15.05.2010

95


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

B

Note privind Set imprimare

Când se creează o ordine de imprimare în modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată, se afişează ecranul de mai jos dacă s-au marcat pentru imprimare alte fotografii decât cele din categoria sau albumul selectat ori realizate pe data de fotografiere selectată. • Selectaţi Yes (Da) pentru a adăuga la ordinea de imprimare existentă fotografii din albumul sau categoria selectată ori realizate pe data de fotografiere selectată. • Selectaţi No (Nu) pentru a elimina marcajele de imprimare de pe fotografiile marcate anterior şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile din albumul sau categoria selectată ori la fotografiile realizate pe data de fotografiere selectată. Print set

Print set

Save print marking for other images?

Yes

Save print marking for other dates?

Yes

No

Mai multe despre redare

Modul fotografii favorite/ sortare automată

No

Mod List by date (Listare după dată)

Dacă, în total, există mai mult de 99 de fotografii într-o ordine de imprimare, se va afişa ecranul de mai jos. • Selectaţi Yes (Da) pentru a elimina fotografiile adăugate anterior din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care tocmai au fost marcate. • Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a elimina fotografiile pe care tocmai le-aţi adăugat din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care au fost marcate anterior. Print set

Print set

Too many images selected. Remove print marking from other images?

Yes

Yes

Cancel

Modul fotografii favorite/ sortare automată

C

Too many images selected. Remove print marking for other dates?

Cancel

Mod List by date (Listare după dată)

Anularea unei ordini de imprimare existente

Atingeţi Delete print set (Ştergere set imprimare) la pasul 3 din „Print set (Set imprimare) (Crearea unei ordini de imprimare DPOF)” (A 94) pentru a elimina marcajele de imprimare şi pentru a anula ordinea de imprimare.

D

96

Date Imprint (Imprimarea datei)

Dacă data şi ora înregistrării sunt imprimate pe fotografii folosind opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A 144) din meniul de setare, fotografiile sunt înregistrate cu data şi ora fotografierii imprimate pe fotografie în momentul fotografierii. Fotografiile având imprimată data pot fi imprimate şi folosind imprimante care nu suportă imprimarea datei pe fotografii. Vor fi imprimate numai data şi ora imprimate pe fotografii cu opţiunea imprimare dată, chiar dacă opţiunea Print set (Set imprimare) este activată.


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

Slide show (Prezentare diapozitive) Butonul c (mod redare) M F (meniu redare) M b Slide show (Prezentare diapozitive)

Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una ca „prezentare diapozitive” automată.

1

Atingeţi Start. Pentru a modifica intervalul dintre fotografii, atingeţi Frame intvl (Interval dintre cadre) şi selectaţi intervalul dorit înainte de a atinge Start. Pentru a repeta în mod automat prezentarea de diapozitive, atingeţi Loop (Buclă) înainte de a selecta Start. O bifă A (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când va fi activată.

2

Slide show Start Frame intvl Loop

Prezentarea de diapozitive începe.

Atingeţi o comandă pentru a efectua operaţia corespunzătoare. Sunt disponibile următoarele operaţii. Operaţie Derulare înapoi Derulare înainte

Utilizaţi

Mai multe despre redare

Atingeţi monitorul pentru a afişa comenzile de operare şi A pentru a le ascunde.

Descriere

O

Atingeţi lung O pentru a derula înapoi.

P

Atingeţi lung P pentru a derula înainte. Pauză în redare. Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă folosind comenzile afişate la partea dreaptă a monitorului.

Pauză

Încheiere

B

U

Derulaţi cu un cadru înapoi prezentarea de diapozitive. Atingeţi lung U pentru derulare continuă înapoi cadru cu cadru.

V

Derulaţi cu un cadru înainte prezentarea de diapozitive. Atingeţi lung V pentru derulare continuă înainte cadru cu cadru.

R

Reluare redare.

Q

S

Încheiaţi redarea şi reveniţi la meniul de redare.

Note privind Prezentare diapozitive

• Este afişat doar primul cadru al filmelor incluse în prezentările de diapozitive. • Chiar şi atunci când se selectează Loop (Buclă), prezentarea de diapozitive va fi redată numai maximum 30 de minute (A 149).

97


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

Delete (Ştergere) (Ştergerea mai multor fotografii) Butonul c (mod redare) M F (meniu redare) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi toate imaginile sau pe cele selectate. Select images (Selectare imagini) Selectaţi fotografiile din ecranul de selectare a fotografiilor şi ştergeţi-le.Consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A 99) pentru mai multe informaţii. Erase all images (Ştergerea tuturor fotografiilor) Ştergeţi toate fotografiile. În modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată, toate fotografiile din albumul sau categoria selectată ori efectuate pe data selectată şi care sunt redate în momentul respectiv sunt şterse.

Mai multe despre redare

B 98

Note referitoare la ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse (A 100).


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

Selectarea fotografiilor Ecranul de selectare a fotografiei, ca şi cel prezentat în Erase selected images dreapta, este afişat cu următoarele selecţii pentru meniu: 5 5 • Meniu redare: Print set (Set imprimare)>Select images (Selectare imagini) (A 94), Delete (Ştergere)>Select images (Selectare imagini) (A 98), Protect (Protecţie) (A 100) şi Copy (Copiere)>Select images (Imagini selectate) (A 100) • Meniul setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare)>Select an image (Selectarea fotografie) (A 140) Respectaţi procedurile descrise mai jos pentru a alege fotografiile.

1

Erase selected images 1

5

Numai o singură fotografie poate fi selectată pentru Welcome screen (Ecran de întâmpinare). Atingeţi Q sau rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Atingeţi B sau rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 6 miniaturi. Când fotografia este selectată, este afişată o bifă (y) în colţul din stânga sus al fotografiei.

Mai multe despre redare

Atingeţi fotografia dorită pentru a selecta şi atingeţi din nou pentru a deselecta.

Când se selectează fotografii pentru Print set (Set imprimare), atingeţi U sau V pentru a specifica numărul de copii pentru fiecare.

2

Atingeţi I pentru a aplica selecţia de fotografii. Când se selectează Select images (Selectare imagini), se afişează o fereastră de dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile afişate pe monitor.

99


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

Protect (Protecţie) Butonul c (mod redare) M F (meniu redare) M d Protect (Protecţie)

Protejaţi fotografiile selectate de la o ştergere accidentală. Atingeţi fotografiile pentru a activa sau a anula protecţia fotografiilor protejate anterior, din ecranul de selectare a fotografiilor. Consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A 99) pentru mai multe informaţii. Reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge definitiv fişierele protejate (A 150). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s (A 13, 77).

Mai multe despre redare

Copy (Copiere) (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie) Butonul c (mod redare) M F (meniu redare) M h Copy (Copiere)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Atingeţi opţiunea dorită din ecranul de copiere. q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie.

Copy

r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

2

Atingeţi opţiunea de copiere dorită.

Camera to card

Select images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selecţie a imaginilor (A 99). All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile.

100

Selected images

All images


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

B

Note privind copierea fotografiilor

• Pot fi copiate următoarele formate de fişiere: JPEG, AVI şi WAV. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 103) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Nu se garantează această operaţiune pentru fotografii realizate cu altă marcă sau model de aparat foto sau pentru fotografii care au fost modificate pe un computer. • La copierea fotografiilor selectate pentru un Print set (Set imprimare) (A 94), marcajele setului de imprimare nu sunt copiate. Cu toate acestea, setările Protect (Protecţie) (A 100) sunt copiate cu fotografii. • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă pe un card de memorie sau invers nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 88). • La copierea fotografiilor adăugate în albume (A 81), copiile nu vor fi adăugate automat în aceleaşi albume ca şi fotografiile originale.

C

Mesajul „Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)”

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

Mai multe despre redare

Dacă nu există fotografii stocate pe un card de memorie introdus în aparatul foto la aplicarea modului redare, se va afişa mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.). Atingeţi F pentru a afişa ecranul cu opţiunea de copiere şi copiaţi imaginile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

101


Rotire fotografie Specificaţi orientarea în care fotografiile înregistrate sunt afişate la redare. Fotografiile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sens orar sau cu 90 de grade în sens antiorar. Fotografiile înregistrate cu orientare portret („în picioare”) pot fi rotite cu maximum 180 de grade în orice direcţie.

1

Afişaţi o fotografie în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

Atingeţi f. Se afişează ecranul de rotire a fotografiei.

Mai multe despre redare

3

4

Retouch

Atingeţi I sau J.

I Rotire cu 90 de grade în sens antiorar

J Rotire cu 90 de grade în sens orar

Fotografia se roteşte cu 90 de grade. Atingeţi I pentru a finaliza orientarea afişării şi pentru a salva informaţiile de orientare cu fotografia. Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

102


Note vocale: înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Selectaţi fotografia dorită din modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

Atingeţi E. Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale.

Retouch

Mai multe despre redare

3

4

Atingeţi W pentru a înregistra o notă vocală. Înregistrarea se încheie după aproximativ 20 de secunde. Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. În timpul înregistrării, o luminează intermitent pe monitor. Înregistrarea se încheie când se atinge S în timpul înregistrării.

20s

Când înregistrarea se încheie, este afişat ecranul de redare a notelor vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 din „Redarea notelor vocale” (A 104) pentru a reda o notă vocală. Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

15s

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

103


Note vocale: înregistrare şi redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi fotografia dorită din modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

Atingeţi E. Este afişat ecranul de redare a notelor vocale.

Mai multe despre redare

3

4

Retouch

Atingeţi R pentru a reda nota vocală. Atingeţi S pentru a opri redarea. Atingeţi X în timpul redării pentru a ajusta volumul redării. w luminează intermitent în timpul redării. Atingeţi H pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

6s

Ştergerea notelor vocale Atingeţi E în pasul 3 din „Redarea notelor vocale”. Atingeţi Yes (Da) pentru a şterge numai nota vocală. File will be deleted. OK?

Yes

B

104

No

Note privind Notele vocale

• Când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • COOLPIX S4000 nu poate înregistra o notă vocală pentru fotografii realizate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital.


Editarea fotografiilor

Funcţiile de editare Folosiţi COOLPIX S4000 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 162). Sunt disponibile funcţiile de editare descrise mai jos. Funcţie de editare Pictare (A 107) Retuşare rapidă (A 110) D-Lighting (A 111)

Descriere Desenaţi pe fotografii sau adăugaţi-le decoraţii. Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Estompare piele (A 112)

Se estompează tonurile pielii faciale.

Extindere (A 114)

Extindeţi fotografia curentă pe orizontală pentru a face ca subiectul să apară mai subţire sau mai lat.

Control perspectivă (A 115)

Vedeţi pagina 102 pentru funcţia de rotire a imaginii şi pagina 103 pentru funcţia de notă vocală pentru mai multe informaţii.

B

Editarea fotografiilor

Small picture (Imagine mică) (A 116) Color options (Opţiuni culoare) (A 117) Crop (Decupare) (A 118)

Ajustaţi perspectiva fotografiilor efectuate în orientarea peisaj. Aplicaţi controlul perspectivei similar celui oferit de obiectivele de tip shift. Această opţiune este potrivită pentru fotografierea clădirilor sau a arhitecturii. Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru a fi folosite ca ataşamente la mesajele de e-mail. Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. Decupaţi o porţiune a fotografiei. Utilizaţi zoomul pe un subiect sau aranjaţi o compoziţie.

Note privind editarea fotografiilor

• Fotografiile efectuate cu setarea Image mode (Mod imagine) (A 48) din P 3968×2232 nu pot fi editate. • Funcţiile de editare ale acestui aparat foto nu se pot utiliza pentru fotografiile realizate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital. • Dacă nicio faţă nu a fost recunoscută într-o fotografie, nu se pot crea copii folosind funcţia estompare piele (A 112). • Copiile editate create cu acest aparat foto nu pot fi afişate corect pe un model diferit de aparat foto digital. De asemenea, este probabil imposibil să le transferaţi pe un calculator folosind un alt model de aparat foto digital. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu este suficient spaţiu disponibil pentru a stoca copiile editate.

105


Funcţiile de editare

C

Restricţii la editarea fotografiilor

Dacă o copie editată este în continuare modificată folosind o altă funcţie de editare, verificaţi restricţiile de mai jos. Funcţia de editare utilizată

Funcţia de editare adăugată

Pictare

Pot fi adăugate funcţiile pictare, imagine mică şi decupare.

Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting Color options (Opţiuni culoare) Extindere Control perspectivă

Pot fi adăugate funcţiile pictare, imagine mică, estompare piele şi decupare.

Skin softening (Estompare piele)

Pot fi adăugate alte funcţii de editare decât funcţia estompare piele.

Small picture (Imagine mică)

Alte funcţii de editare nu pot fi adăugate.

Crop (Decupare)

Alte funcţii de editare nu pot fi adăugate. Cu toate acestea, funcţia de pictare poate fi aplicată la copii decupate salvate la o dimensiune a imaginii de 640 × 480 pixeli sau mai mare.

Editarea fotografiilor

• Copiile create utilizând alte funcţii de editare decât funcţia de pictare nu pot fi editate în continuare cu aceeaşi funcţie utilizată la crearea acestora. • Când combinaţi funcţia imagine mică sau decupare cu altă funcţie de editare, utilizaţi funcţiile imagine mică şi şi decupare după ce aţi aplicat o altă funcţie de editare. • Funcţia estompare piele poate fi refolosită pe o fotografie creată folosind funcţia estompare piele (A 74). • Imaginile create în modul scenă desenare (A 69) pot fi editate numai cu funcţia de pictare, imagine mică sau de decupare.

D

Fotografii originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setările de marcare pentru imprimare (A 94) şi de protecţie (A 100) nu au efect asupra copiilor editate.

106


Editarea fotografiilor U Pictare: pictarea fotografiilor Desenaţi pe fotografii sau decoraţi-le. Se poate adăuga şi opţiunea de decorare a datei de fotografiere. Copiile pictate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

4

Atingeţi d. Retouch

Utilizaţi instrumentele I, J, K şi L pentru a picta fotografiile.

Anulare

Pentru mai multe informaţii privind utilizarea fiecărui instrument, consultaţi „Scrierea şi desenarea pe fotografii” (A 108). Atingeţi n pentru a mări afişarea fotografiilor cu 3×, dimensiunea optimă de afişare pentru pictarea imaginilor. Atingeţi A, D, B sau C pentru a modifica porţiunea de fotografie pe monitor. Atingeţi o pentru a reveni la dimensiunea de afişare originală. Atingeţi J pentru a anula ultima operaţie aplicată utilizând stiloul, radiera sau instrumentul de decorare (pot fi anulate maximum cinci operaţii).

4

Editarea fotografiilor

3

Cadru Decoraţie Radieră Stilou

Atingeţi I.

107


Editarea fotografiilor

5

Atingeţi Yes (Da). Este creată o copie nouă, decorată. Save OK?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu).

Yes

6

No

Alegeţi o dimensiune. Alegeţi o dimensiune de copie dintre 3 M (2048 × 1536) sau TV (640 × 480). Când se editează fotografiile efectuate cu setarea Image mode (Mod imagine) (A 48) la N 1024×768 sau O 640×480 ori copiile decupate salvate la o dimensiune cu un număr de pixeli mai mic de trei milioane sunt modificate în continuare, utilizând funcţia de pictare, copiile sunt salvate automat la o dimensiune de TV (640 × 480).

Choose a size

3M

TV

Copiile pictate pot fi recunoscute datorită pictogramei d afişate în timpul redării. Editarea fotografiilor

Utilizarea instrumentelor de pictare Scrierea şi desenarea pe fotografii Atingeţi I pentru a scrie sau a desena pe fotografii. • Atingeţi comanda pentru grosime pentru a alege grosimea liniei trasate de stilou. • Atingeţi comanda pentru culori pentru a alege o culoare.

Ştergerea adăugărilor efectuate cu instrumentele de pictare Atingeţi J pentru a şterge adăugările efectuate pe fotografii utilizând instrumentul de pictare sau pe cel de decorare. • Atingeţi comanda dimensiunii radierei pentru a alege dimensiunea acesteia.

108

Culoarea stiloului

Grosimea stiloului

Dimensiunea radierei


Editarea fotografiilor Adăugarea decoraţiilor Atingeţi K pentru a adăuga o decoraţie. • Atingeţi comanda pentru tipul de decoraţie pentru a alege una dintre cele 14 decoraţii. • Atingeţi comanda dimensiunii decoraţiei pentru a alege dimensiunea acesteia. Când se selectează f pentru tipul de decoraţie, sunt disponibile opţiunile f (zi, lună, an) şi S (zi, lună, an, oră).

Tipul de decoraţie

Dimensiunea decoraţiei

Adăugarea unui cadru Atingeţi L pentru a adăuga un cadru în jurul fotografiei. • Atingeţi B sau C pentru a afişa şapte cadre diferite, unul câte unul. Atingeţi I pentru a selecta un cadru.

Editarea fotografiilor

B

Note privind decoraţiile pentru data fotografierii

• Atunci când decoraţia pentru data fotografierii este adăugată la fotografiile efectuate cu o setare Image mode (Mod imagine) (A 48) de O 640×480, este posibil ca data fotografierii să fie dificil de citit. Setaţi Image mode (Mod imagine) la N 1024×768 sau mai mare la fotografiere şi selectaţi 3 M pentru a salva fotografia cu decoraţia pentru data fotografierii. • Data adăugată cu decoraţia pentru data fotografierii utilizează formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Dată) (A 141). • Data şi ora adăugate cu decoraţia pentru data fotografierii sunt data şi ora la care a fost efectuată fotografia. Acestea nu pot fi modificate.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

109


Editarea fotografiilor

k Retuşare rapidă: creşterea contrastului şi a saturaţiei Opţiunea retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile create cu retuşare rapidă sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

4

Atingeţi k. Se afişează ecranul de selectare a gradului de îmbunătăţire.

Editarea fotografiilor

3

Alegeţi gradul de îmbunătăţire aplicată şi atingeţi I.

4

Atingeţi Yes (Da).

Retouch

Este creată o copie nouă, retuşată. Save OK?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu). Copiile create cu funcţia retuşare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma a afişată în modul redare.

D 110

Yes

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

No


Editarea fotografiilor

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului D-Lighting se poate utiliza pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale imaginii. Noile copii sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

4

Atingeţi I. Versiunea originală va fi afişată în partea stângă, iar versiunea editată va fi afişată în partea dreaptă.

Atingeţi I.

4

Atingeţi Yes (Da).

Editarea fotografiilor

3

Retouch

D-Lighting

Este creată o copie nouă, editată. Save OK?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu). Copiile create cu funcţia D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

D

Yes

No

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

111


Editarea fotografiilor

e Estomparea pielii: estomparea tonurilor pielii Aparatul foto va detecta feţele din imagine şi va crea o copie folosind funcţia de estompare a tonurilor pielii. Copiile create cu funcţia estompare piele sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită din modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

Atingeţi e. Este afişat ecranul pentru selectarea gradului de îmbunătăţire utilizat.

Retouch

Editarea fotografiilor

Dacă în fotografie nu a putut fi detectată nicio faţă, va fi afişat un mesaj de avertizare, iar aparatul foto va reveni în modul redare cadru întreg.

3

Selectaţi gradul de îmbunătăţire şi atingeţi I. Ecranul de confirmare este afişat împreună cu faţa pe care este aplicată funcţia estompare piele, mărită în centrul monitorului. Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi H.

4

Verificaţi performanţele acestei îmbunătăţiri. Se estompează tonurile pielii pentru maximum 12 feţe, în ordine, începând cu cea mai apropiată de centrul cadrului. Dacă s-au estompat tonurile feţei pentru mai mult de o faţă, atingeţi M sau N pentru a afişa altă faţă.

Preview

Pentru a modifica nivelul efectului, apăsaţi pe H pentru a reveni la pasul 3. Atingeţi I pentru a afişa fereastra de dialog de confirmare pentru salvarea noii copii.

112

4


Editarea fotografiilor

5

Atingeţi Yes (Da). Este creată o copie editată utilizând funcţia de estompare a pielii.

Save OK?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu). Copiile create cu funcţia estompare piele pot fi recunoscute prin indicatorul g afişat în modul redare.

Yes

No

Editarea fotografiilor

B

Notă privind funcţia Estompare piele

În funcţie de direcţia în care este îndreptată faţa sau de luminozitatea feţei, este posibil ca aparatul foto să nu poată recunoaşte feţele cu precizie sau ca funcţia estompare piele să nu funcţioneze conform aşteptărilor.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162), pentru mai multe informaţii.

113


Editarea fotografiilor

P Extindere: extinderea fotografiilor Extindeţi fotografiile pe orizontală. Copiile extinse sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

4

Atingeţi P. Retouch

Editarea fotografiilor

3

Atingeţi q sau r ori atingeţi cursorul din partea de jos a ecranului pentru a ajusta efectul de extindere.

4

Atingeţi I.

5

Atingeţi Yes (Da). Este creată o copie nouă, extinsă. Save OK?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu). Copiile extinse pot fi recunoscute datorită pictogramei P afişate în timpul modului de redare.

D 114

Yes

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

No


Editarea fotografiilor

O Control perspectivă: ajustarea percepţiei perspectivei Ajustaţi percepţia perspectivei în fotografia efectuată cu orientarea peisaj. Copiile create cu funcţia de control al perspectivei sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

4

Atingeţi O. Retouch

Atingeţi y sau z ori atingeţi cursorul din partea de jos a ecranului pentru a ajusta controlul perspectivei.

4

Atingeţi I.

5

Atingeţi Yes (Da).

Editarea fotografiilor

3

Este creată o copie nouă, editată. Save OK?

Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu). Copiile create cu funcţia de control al perspectivei pot fi recunoscute după pictograma O afişată în modul redare.

D

Yes

No

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

115


Editarea fotografiilor

g Imagine mică: redimensionarea fotografiilor Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Această caracteristică este utilă pentru crearea copiilor de afişat în pagini Web sau de ataşat la mesaje de e-mail. Copiile mici sunt stocate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie de 1:16. Sunt disponibile dimensiunile l 640×480, m 320×240 şi n 160×120.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

2

4

Atingeţi g. Retouch

Editarea fotografiilor

3

Atingeţi comanda de dimensiune a copiei mici şi atingeţi I.

640 480

4

Atingeţi Yes (Da). Este creată o copie nouă, mică. Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu).

Create small picture file?

Copia este afişată cu un cadru gri. Yes

D 116

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

No


Editarea fotografiilor

F Opţiunile de culoare: modificarea tonurilor de culoare Modificaţi tonurile de culoare. Copiile create pentru care a fost modificat tonul de culoare sunt stocate ca fişiere separate. Opţiuni

Descriere

o Vivid color (Culoare intensă)

Utilizaţi această opţiune pentru a obţine un efect intens, de „fotoimprimare”.

p Black-and-white (Alb-negru)

Înregistraţi copii alb-negru.

q Sepia

Înregistraţi copii cu tonuri de sepia.

r Cyanotype (Filtru cyan)

Înregistraţi copii monocrome albastru cyan.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi D.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul retuşare.

4

Atingeţi F.

Editarea fotografiilor

2

4

Retouch

3

Atingeţi comanda opţiunii de culoare dorite şi atingeţi I.

Vivid color

4

Atingeţi Yes (Da). Este creată o copie nouă, cu tonuri de culoare modificate. Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu). Copiile create utilizând opţiunile de culoare pot fi recunoscute după pictograma b afişată în modul de redare.

Save OK?

Yes

D

No

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

117


Editarea fotografiilor

o Decupare: crearea unei copii decupate Creaţi o copie care să conţină numai porţiunile vizibile pe monitor atunci când G se afişează cu zoomul de redare (A 79) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) în modul de redare cadru întreg (A 75) pentru a mări imaginea. Pentru a decupa o imagine afişată orientată pe „înălţime” (portret), apropiaţi imaginea până când barele negre afişate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Fotografia decupată va fi afişată în orientare peisaj. Pentru a decupa imaginea în orientarea ei curentă pe „înălţime” (portret), mai întâi rotiţi fotografia (A 102) astfel încât să fie afişată în orientare de peisaj. Apoi măriţi imaginea pentru decupare, decupaţi-o şi apoi rotiţi-o înapoi la orientarea pe „înălţime” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei.

Editarea fotografiilor

Rotiţi butonul de zoom spre g (i) sau f (h) pentru a ajusta raportul de zoom. Glisaţi fotografia astfel încât numai porţiunea pe care doriţi să o copiaţi să fie vizibilă pe monitor.

3

Atingeţi G.

4

Atingeţi Yes (Da). Este creată o copie decupată. Pentru a ieşi fără a salva copia, atingeţi No (Nu).

Save this image as displayed?

Yes

C

No

Dimensiune imagine

Deoarece zona salvată este redusă, dimensiunile imaginii (pixeli) copiei decupate sunt de asemenea reduse. Dacă dimensiunea imaginii decupate este 320 × 240 sau 160 × 120, în jurul fotografiei este afişat un cadru gri, iar pictograma de imagine mică l sau m este afişată pe partea stângă a ecranului în mod de redare cadru întreg.

D 118

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi apoi atingeţi D. Movie Lungimea maximă a filmului care poate fi înregistrată este afişată pe monitor (A 121). Timpul maxim de înregistrare pentru un singur film este de 29 de minute. Dimensiunea maximă a fişierului pentru un singur film este de 2 GB, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru o înregistrare mai lungă.

2

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. 10s Când Movie options (Opţiuni film) (A 121) se setează la N HD 720p (setarea implicită), filmele sunt înregistrate cu zona indicată în dreapta cu un format de imagine de 16:9.

În timpul înregistrării se afişează durata aproximativă de film rămasă. Înregistrarea filmelor poate fi iniţiată sau oprită prin atingerea monitorului. Înregistrarea se opreşte automat atunci când s-a înregistrat durata maximă a filmului.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare.

119


Înregistrarea filmelor

B

Înregistrarea filmelor

• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate cu categoria de viteză 6 (A 161). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează catalogări mai mici ale clasei de viteză. • Nivelul zoomului optic nu poate fi ajustat după începerea înregistrării. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte de începerea înregistrării filmului. Totuşi, zoomul digital (de până la 2×) poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor. • Poate exista o degradare a calităţii imaginii când se utilizează zoomul digital. • Unghiul de vizualizare (zona de înregistrare) la înregistrarea filmelor este mai îngustă decât la fotografierea imaginilor statice. • Se poate înregistra sunetul operării butonului de control al zoomului sau al acţionării lentilelor la focalizarea automată. • Petele (A 159) vizibile pe monitor la înregistrarea unui film se vor înregistra odată cu filmul. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se înregistrează filme.

B

Notă privind Salvarea filmelor

După înregistrarea unui film, acesta nu este complet salvat în memoria internă sau pe cardul de memorie până când afişajul monitorului revine la afişarea pentru fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului pentru memorie înainte de salvarea integrală a filmelor. Scoaterea cardului de memorie în timpul salvării filmelor poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului.

B Înregistrarea şi redarea filmelor

120

Notă privind Focalizarea automată

Când Single AF (AF unic) (setare implicită) se selectează pentru Autofocus mode (Mod focalizare automată) în meniul film, focalizarea se blochează apăsând pe butonul de declanşare (A 122).

C

Funcţii disponibile în Înregistrare film

• Înregistrarea filmelor poate fi iniţiată sau oprită prin atingerea monitorului (declanşator prin atingere). Atingeţi w pentru a comuta între poziţiile o (setare implicită) şi k ale declanşatorului prin atingere. • Modul macro (A 45) este disponibil. Confirmaţi setările înainte de a porni înregistrarea filmului. Bliţul (A 42) şi autodeclanşatorul (A 44) nu pot fi utilizate. • Atingeţi F pentru a afişa meniul D (film), iar Movie options (Opţiuni film), Autofocus mode (Mod focalizare automată) şi Electronic VR (VR electronic) pot fi activate (A 121).


Înregistrarea filmelor

Meniu film Meniul filmului poate fi utilizat pentru a ajusta setările Movie options (Opţiuni film) (A 121), Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 122) şi Electronic VR (VR electronic) (A 122). Comutaţi la modul D (film) şi atingeţi F (A 14) pentru a afişa meniul film. Atingeţi elementele de meniu pentru a ajusta setările.

Movie options (Opţiuni film) D (film) M F (meniu film) M Movie options (Opţiuni film)

Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi cadenţa cadrelor Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 16:9. Această opţiune este adecvată pentru redarea pe un televizor cu ecran lat. Dimensiunea imaginii: 1280 × 720 pixeli Cadenţă cadre: 24 de cadre pe secundă

I TV movie 640 (Film TV 640)

Dimensiunea imaginii: 640 × 480 pixeli Cadenţă cadre: 30 de cadre pe secundă

S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

Dimensiunea imaginii: 320 × 240 pixeli Cadenţă cadre: 30 de cadre pe secundă

C

Opţiuni film şi durată maximă film Opţiune

Memorie internă (aprox.45 MB)

Card de memorie * (4 GB)

N HD 720p (setare implicită)

18 s

28 min 50 s

I TV movie 640 (Film TV 640)

30 s

46 min

S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

1 min 49 s

2 h 45 min

Înregistrarea şi redarea filmelor

N HD 720p (setare implicită)

Toate cifrele sunt aproximative. Timpul maxim de înregistrare poate să varieze în funcţie de marca de card de memorie. * Timpul maxim de înregistrare pentru un singur film este de 29 de minute. Dimensiunea maximă a fişierului pentru un singur film este de 2 GB, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru o înregistrare mai lungă. Lungimea maximă care poate fi înregistrată pentru un singur film este afişată în timpul înregistrării.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

121


Înregistrarea filmelor

Autofocus mode (Mod focalizare automată) D (film) M F (meniu film) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto la înregistrarea filmelor. Opţiune

Descriere

A Single AF (AF unic) (setare implicită)

Focalizarea se blochează atunci când se apasă butonul de declanşare.

B Full-time AF (AF permanent)

Aparatul foto focalizează în mod continuu în timpul înregistrării filmelor. Pentru a împiedica înregistrarea sunetului de focalizare a aparatului foto, se recomandă să utilizaţi Single AF (AF unic).

Electronic VR (VR electronic) D (film) M F (meniu film) M Electronic VR (VR electronic)

Înregistrarea şi redarea filmelor

Alegeţi dacă doriţi să utilizaţi VR electronic (reducere vibraţii) în timpul înregistrării filmelor. Această opţiune se poate activa atunci când Movie options (Opţiuni film) (A 121) se setează la I TV movie 640 (Film TV 640) sau S Small size 320 (Dimensiune mică 320). Când se selectează N HD 720p (setare implicită), funcţia de reducere a vibraţiilor se dezactivează şi Electronic VR (VR electronic) se blochează la Off (Oprit). Opţiune

Descriere

On (Pornit)

Reduceţi efectele tremuratului aparatului foto în toate modurile film.

Off (Oprit) (setare implicită)

Dezactivare VR electronic.

Atunci când este activată funcţia VR electronic, pictograma aferentă este afişată pe monitor (A 11).

122


Redarea filmului În modul de redare cadru întreg (A 75), filmele sunt recunoscute în funcţie de pictograma de opţiuni ale filmului (A 121). Atingeţi R pentru a reda un film.

15/05/2010 15:30 0 0 1 0 . AV I

17s

Atingeţi comanda de volum în timpul redării pentru a afişa comanda de setare a volumului şi ajustaţi volumul redării. Comenzile de redare sunt afişate în dreapta monitorului. Atingeţi o comandă de redare pentru a efectua operaţia corespunzătoare. Sunt disponibile operaţiile descrise mai jos. Atingeţi A pentru a modifica informaţiile afişate pe monitor (A 12). Operaţie Derulare înapoi Derulare înainte

Utilizaţi

Comandă volum

9s

În timpul redării

Descriere

O

Atingeţi lung O pentru a derula filmul înapoi.

P

Atingeţi lung P pentru a derula filmul înainte.

Pauză

Încheiere

Q

S

U

Atingeţi U pentru a derula filmul înapoi cu un cadru. Atingeţi lung U pentru derulare continuă înapoi.

V

Atingeţi V pentru a derula filmul înainte cu un cadru. Atingeţi lung V pentru derulare continuă înainte.

R

Reluare redare.

Atingeţi S pentru a termina redarea filmului şi pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Pauză în redare. Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă folosind comenzile afişate la partea dreaptă a monitorului.

Ştergerea unui film Selectaţi un film în modul de redare cadru întreg (A 75) şi atingeţi E. Se va afişa un dialog de confirmare. Atingeţi Yes (Da) pentru a şterge filmul sau atingeţi No (Nu) pentru a reveni la afişarea normală a redării fără a şterge filmul.

B

Erase 1 image?

Yes

No

Redarea filmului

Filmele înregistrate de alt aparat foto decât COOLPIX S4000 nu pot fi redate.

123


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la un televizor utilizând cablul audio/video inclus, pentru a reda fotografii în cadru întreg sau într-o prezentare de diapozitive ori pentru a reda filme pe un televizor.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video inclus. Introduceţi conectorul galben în jackul intrare video al televizorului, iar conectorul alb în jackul intrare audio.

Galben

3

Alb

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul redare şi fotografiile sunt afişate pe televizor. Monitorul aparatului foto se închide când se afişează fotografiile pe televizor. Consultaţi „Operaţii în timpul conectării la televizor” (A 125) pentru mai multe informaţii.

124


Conectarea la TV

Operaţii în timpul conectării la televizor

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

În timp ce fotografiile sunt afişate în cadru întreg pe televizor, fotografia anterioară sau următoare poate fi vizualizată dacă glisaţi degetul peste monitorul aparatului foto. Dacă este afişat primul cadru al unui film, se poate reda filmul prin atingerea monitorului aparatului foto. • Atingeţi monitorul aparatului foto pentru a dezactiva afişarea de pe televizor şi pentru a afişa fotografia pe monitorul aparatului foto. Când sunt afişate fotografii pe monitorul aparatului foto, atingeţi comenzile afişate pentru a efectua operaţii pe aparatul foto. • Când aparatul foto este conectat la un televizor, fotografiile nu pot fi afişate ca miniaturi, afişarea fotografiei nu poate fi mărită (zoom redare), iar fotografiile nu pot fi decupate. • Fotografiile vor fi afişate în mod automat pe televizor în următoarele situaţii. - Timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operaţie. - Se redă o prezentare de diapozitive. - Se redă un film.

Conectarea cablului audio/video

Când conectaţi cablul audio/video, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul audio/video la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul audio/ video de la aparatul foto.

B

Modul video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate de televizorul dumneavoastră. Setarea modului video este specificată în opţiunea Video mode (Modul video) (A 151) din meniul de setare (A 138).

125


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile pe un computer folosind programul Nikon Transfer furnizat.

Înainte de a conecta aparatul foto Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Instalarea programelor software Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate diferite programe inclusiv Nikon Transfer, ViewNX pentru afişarea fotografiilor transferate şi Panorama Maker pentru realizarea imaginilor panoramice; toate aceste programe sunt incluse pe discul CD Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid de start rapid.

Sistemele de operare compatibile Windows • Windows 7 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate) • Windows Vista Service Pack 2 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate) • Versiunile pe 32 de biţi a Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional)

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6) Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Note privind conectarea computerului

Deconectaţi de la computer alte dispozitive USB, cum ar fi încărcătoarele USB comerciale. Conectarea simultană la computer a aparatului foto şi altor dispozitive USB poate duce la funcţionarea defectuoasă sau la o supraalimentare a aparatului foto, rezultând deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Consultaţi documentaţia furnizată cu alte dispozitive USB pentru informaţii suplimentare.

B

126

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer pentru a transfera fotografii, utilizaţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat cu setarea Auto (Automat) (setare implicită) selectată pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se încarcă automat utilizând alimentarea furnizată de computer (A 131, 152). Se pot transfera fotografii în timpul încărcării acumulatorului. • Dacă folosiţi adaptorul de c.a. EH-62D (A 160) (comercializat separat), COOLPIX S4000 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi nicio altă marcă sau niciun alt model de adaptor de c.a. deoarece acestea pot duce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto


Conectarea la computer

Transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer. Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus.

Aparatul foto porneşte automat şi se aprinde indicatorul luminos de aparat pornit. Monitorul aparatului va rămâne închis.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1 2 3

Conectarea cablului USB

• Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

127


Conectarea la computer

4

Porniţi programul Nikon Transfer instalat pe calculator.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Când este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S4000, faceţi clic pe Change program (Modificare program) din Import pictures and videos (Import fotografii şi fişiere video). Selectaţi Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din caseta de dialog Change program (Modificare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S4000. • Windows Vista Atunci când dialogul AutoPlay (redare automată) este afişat, faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un dosar de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). • Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer va porni automat când aparatul foto este conectat la computer dacă aţi bifat opţiunea Yes (Da) din caseta de dialog cu setările pentru Auto-Launch (Lansare automată) atunci când Nikon Transfer a fost instalat prima dată. • Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului introdus în aparatul foto este scăzut, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Dacă aparatul foto nu este recunoscut, fotografiile nu vor fi transferate. Când încărcarea acumulatorului porneşte automat utilizând alimentarea furnizată de computer, aşteptaţi până când acumulatorul ajunge la un nivel suficient de încărcare pentru a porni transferul. • Dacă pe cardul de memorie sunt înregistrate multe imagini, deschiderea programului Nikon Transfer poate dura mai mult.

5

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer).

Dispozitiv Sursă

Buton Start Transfer (Pornire transfer)

128

În cazul utilizării setării implicite a programului Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate în computer.


Conectarea la computer În cazul utilizării setărilor implicite ale programului Nikon Transfer, ViewNX va fi deschis automat la terminarea transferului, iar fotografiile transferate pot fi vizualizate.

Deconectaţi aparatul foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Aparatul foto se opreşte automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute în timp ce aparatul foto este conectat prin cablu USB.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer sau ViewNX (A 130).

Încărcarea acumulatorului

Indicatorul luminos de încărcare este verde şi clipeşte rar în timpul încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto (A 131).

C

Folosirea unui cititor de carduri

De asemenea, imaginile stocate pe cardul de memorie introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau dacă acesta este compatibil SDHC, cititorul de carduri sau un dispozitiv similar trebuie să suporte aceste specificaţii ale cardului de memorie. • Introduceţi un card de memorie în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar şi consultaţi paşi 4 şi 5 (A 128) pentru a transfera fotografiile. • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 100).

129


Conectarea la computer

D

Pornirea manuală a programului Nikon Transfer sau ViewNX

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele)>Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau All Programs (Toate programele)>ViewNX>ViewNX). Faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide asociate programului Nikon Transfer sau ViewNX de pe spaţiul de lucru pentru a lansa Nikon Transfer sau ViewNX. Macintosh Deschideţi folderul Applications (Aplicaţii) şi faceţi clic dublu pe Nikon Software>Nikon Transfer> Nikon Transfer (sau Nikon Software>ViewNX>ViewNX). Cu un clic pe pictograma programului Nikon Transfer sau ViewNX de pe dock veţi lansa Nikon Transfer sau ViewNX.

D

Vizualizarea informaţiilor de ajutor pentru Nikon Transfer şi ViewNX

Pentru informaţii suplimentare despre Nikon Transfer sau ViewNX, deschideţi programul Nikon Transfer sau ViewNX şi selectaţi Nikon Transfer Help (Ajutor Nikon Transfer) sau ViewNX Help (Ajutor ViewNX) din meniul Help (Ajutor).

D

Realizarea imaginilor panoramice cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 70) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând pachetul software furnizat pe CD. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows Selectaţi meniul Start >All Programs (Toate programele)>ArcSoft Panorama Maker 5> Panorama Maker 5. Macintosh Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Numele fişierelor imagine şi numele dosarelor

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 162) pentru mai multe informaţii.

130


Conectarea la computer

Încărcarea în timpul conectării la computer

Indicator luminos încărcare În tabelul următor se explică starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la computer. Indicator luminos încărcare

Descriere

Clipeşte rar (verde)

Acumulatorul se încarcă.

Oprit

Acumulatorul nu se încarcă. Dacă indicatorul luminos de încărcare nu mai clipeşte lent (verde) şi se stinge în timp ce indicatorul luminos de aparat pornit este aprins, încărcarea s-a terminat.

Clipeşte (verde)

• Încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambiantă între 5°C şi 35°C. • Cablul USB nu s-a conectat corect sau acumulatorul este defect. Reconectaţi corect cablul USB sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul se află în modul stare de veghe şi nu alimentează. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu se poate încărca dacă setările sau specificaţiile computerului nu acceptă alimentarea aparatului foto.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat cu setarea Auto (Automat) (setare implicită) selectată pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 152) în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se încarcă automat utilizând alimentarea furnizată de computer. Consultaţi „Înainte de a conecta aparatul foto” (A 126) şi „Transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator” (A 127) pentru informaţii suplimentare privind conectarea aparatului foto la computer.

Note privind încărcarea prin conectare la computer

• Acumulatorul nu se poate încărca şi nici nu se pot transfera date atunci când aparatul foto este conectat la computer înainte de setarea datei şi a orei pe aparatul foto (A 22). Dacă bateria ceasului intern al aparatului foto (A 142) s-a consumat, data şi ora trebuie trebuie setate din nou înainte de încărcarea acumulatorului sau de transferul fotografiilor prin conexiune la computer. În acest caz, utilizaţi adaptor CA de încărcare EH-68P (A 18) pentru a încărca acumulatorul şi apoi setaţi data şi ora aparatului foto. • Dacă aparatul foto este oprit, se va opri şi încărcarea. • În cazul în care computerul intră în modul stare de veghe, încărcarea se opreşte şi se poate închide aparatul foto. • Când deconectaţi aparatul foto de la computer, opriţi aparatul foto şi apoi deconectaţi cablul USB. • Încărcarea acumulatorului prin conexiune la computer poate dura mai mult decât încărcarea prin adaptor CA de încărcare EH-68P. Timpul de încărcare creşte atunci când fotografiile se transferă în timpul încărcării acumulatorului. • Când aparatul foto este conectat la computer se poate porni o aplicaţie instalată pe computer, cum ar fi Nikon Transfer. Dacă aparatul foto s-a conectat la computer numai pentru încărcarea acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se opreşte automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute după terminarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile computerului, de specificaţii, de alimentare şi de alocare, poate fi imposibilă încărcarea prin conexiunea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

131


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile cu PictBridge (A 177) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Urmaţi procedurile de mai jos pentru a imprima fotografii. Fotografiaţi Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi fotografiile pentru imprimare şi numărul de copii utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 94)

Conectaţi la imprimantă (A 133)

Imprimaţi fotografii una câte una (A 134)

Imprimaţi mai multe fotografii (A 135)

Când imprimarea s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Notă asupra sursei de alimentare

Când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. Dacă utilizaţi adaptorul CA EH-62D (comercializat separat), COOLPIX S4000 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau model de adaptor CA deoarece acestea pot produce supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

B

Notă privind Imprimarea directă

Pentru a imprima fotografii create în modul scenă Draw (Desenare) (A 69) printr-o conexiune directă aparat foto - imprimantă, mai întâi creaţi o ordine de imprimare cu Print set (Set imprimare) (A 94), apoi utilizaţi opţiunea DPOF printing (Imprimare DPOF) (A 137).

D

132

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer de pe imprimanta personală şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF • Ducerea cardului de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimarea folosind aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de copii către cardul de memorie pentru fiecare fotografie utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare (A 94).


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto la o imprimantă Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus.

4

Aparatul foto porneşte automat.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Dacă este conectat corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se va afişa pe monitorul aparatului foto, urmat de ecranul Print selection (Imprimare selecţie) (2). 1

2

Print selection 15 05 2010

B

4

4

Conectarea cablului USB

Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

B

Dacă nu se afişează ecranul PictBridge

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 152) în meniul de setare a aparatului foto la Off (Oprit) şi reconectaţi cablul.

133


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 133), urmaţi procedura de mai jos pentru a imprima o fotografie.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Atingeţi C sau D pentru a alege fotografia dorită şi atingeţi I.

Print selection 15 05 2010

4

Atingeţi B sau rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) pentru a comuta la afişarea cu 6 miniaturi. Atingeţi Q sau rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

2

Atingeţi Copies (Copii).

PictBridge Start print

Copies Paper size

3

Atingeţi numărul dorit de copii (până la nouă).

Copies 1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

4

Atingeţi Paper size (Format hârtie).

PictBridge Start print

Copies Paper size

134

4

Fotografia anterioară sau următoare poate, de asemenea, să fie vizualizată prin atingerea barei de derulare.


Conectarea la imprimantă

5

Atingeţi formatul hârtiei dorit. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) în meniul pentru formatul hârtiei.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Postcard

6

Atingeţi Start print (Pornire imprimare).

PictBridge Start print

Copies Paper size

7

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul selectare imprimare de la pasul 1.

Printing 002 004

Pentru a anula imprimarea înainte de imprimarea tuturor copiilor, atingeţi Cancel (Anulare). Cancel

Număr curent de copii/ număr total de copii

Imprimarea mai multor fotografii După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 133), urmaţi procedura de mai jos pentru a imprima mai multe fotografii.

1

Când se afişează ecranul Print selection (Imprimare selecţie), atingeţi F.

Print selection 15 05 2010

4

4

Se afişează ecranul Print menu (Meniu imprimare).

2

Atingeţi Paper size (Format hârtie). Pentru a ieşi din meniul de imprimare, atingeţi H.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

135


Conectarea la imprimantă

3

Atingeţi formatul hârtiei dorit. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) în opţiunea pentru formatul hârtiei.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Postcard

4

Atingeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor), sau DPOF printing (Imprimare DPOF).

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Print selection (Imprimare selecţie) Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii Print selection (până la nouă) pentru fiecare. • Atingeţi fotografia dorită şi atingeţi U sau V 1 5 pentru a specifica numărul de copii pe care doriţi 1 1 1 să le imprimaţi. • Imaginile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după marcajul bifă (y) şi după numărul de copii de imprimat. Dacă nu s-a specificat nicio copie pentru fotografii, selecţia se anulează. • Atingeţi Q sau rotiţi butonul de control al zoomului la g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Atingeţi B sau rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) pentru a comuta la afişajul cu 6 pictograme. • Atingeţi I când setarea este finalizată. • Când se afişează ecranul din dreapta, atingeţi Print selection Start print (Pornire imprimare) pentru a 010 prints începe imprimarea. Atingeţi J pentru a reveni la meniul de imprimare. Start print Cancel

136


Conectarea la imprimantă Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor)

Start print Cancel

DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare folosind opţiunea Print set (Set imprimare) (A 94). • Când se afişează ecranul din dreapta, atingeţi Start print (Pornire imprimare) pentru a începe imprimarea. Atingeţi J pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea de imprimare curentă, atingeţi View images (Vizualizare fotografii). Pentru a imprima fotografii, atingeţi I.

DPOF printing 010 prints Start print View images Cancel

View images 1 1

5

1

5

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Este imprimată o copie pentru fiecare din fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Când se afişează ecranul din dreapta, atingeţi Print all images Start print (Pornire imprimare) pentru a 012 prints începe imprimarea. Atingeţi J pentru a reveni la meniul de imprimare.

1

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2).

Printing 002 004

Pentru a anula imprimarea înainte de imprimarea tuturor copiilor, atingeţi Cancel (Anulare). Cancel

Număr curent de copii/ număr total de copii

C

Paper Size (Format hârtie)

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Default (Implicită) (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta conectată la aparatul foto), 3.5×5 in. (3,5×5 in.), 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimantă. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) în opţiunea pentru formatul hârtiei.

137


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Meniu setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 140

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. Date (Dată)

A 141

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi destinaţie. Monitor settings (Setări monitor)

A 144

Reglaţi setările privind afişarea informaţiilor despre fotografii şi luminozitatea monitorului. Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Date imprint (Imprimare dată)

A 144

Imprimaţi data şi ora fotografierii pe fotografii. Electronic VR (VR electronic)

A 145

Selectaţi dacă la realizarea fotografiilor statice folosiţi sau nu funcţia de reducere a vibraţiilor. Motion detection (Detectare mişcare)

A 146

Activează sau dezactivează funcţia de detectare a mişcării, care reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto în fotografiile statice. AF assist (Asistenţă AF)

A 147

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare de asistenţă AF. Digital zoom (Zoom digital)

A 148

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Sound settings (Setări sunet)

A 148

Reglaţi setările sunetului. Auto off (Oprire automată)

A 149

Definiţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe pentru a economisi energie. Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card)

A 150

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Language (Limba)

A 151

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. Video mode (Modul video)

A 151

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. Charge by computer (Încărcare de la computer)

A 152

Selectaţi dacă încărcaţi sau nu acumulatorul aparatului foto atunci când îl conectaţi la un computer prin intermediul cablului USB. Blink warning (Avertizare clipire)

A 152

Specificaţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit, la fotografierea folosind funcţia prioritate faţă.

138


Meniu setare A 154

Reset all (Resetare totală) Restabiliţi valorile implicite ale setărilor aparatului foto.

A 156

Firmware Version (Versiune firmware) Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

Afişarea meniului setare

1

Atingeţi F pentru a afişa ecranul meniu.

2

Atingeţi fila z. Image mode

White balance

Exposure comp.

Continuous

ISO sensitivity

AF area mode

Pot fi accesate elementele meniului de setare.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

11

Atingeţi H sau altă filă, pentru a ieşi din meniul de setare. Welcome screen

Date

Monitor settings

Date imprint

Electronic VR

Motion detection

139


Meniu setare

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. None (Niciunul) (setare implicită) Aparatul foto intră în modul de fotografiere sau de redare fără a mai afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

140

Aparatul foto afişează un ecran de întâmpinare şi apoi intră în modul de fotografiere sau de redare. Select an image (Selectarea fotografie) Afişează o imagine selectată pentru ecranul de întâmpinare. La afişarea ecranului de selectare a fotografiei, selectaţi o imagine (A 99) şi apăsaţi pe butonul I. • Deoarece fotografia selectată este memorată de aparatul foto, aceasta va fi afişată la deschiderea aparatului foto chiar dacă fotografia originală a fost ştearsă. • Nu se pot utiliza fotografiile realizate cu setarea Image mode (Mod imagine) (A 48) la P 3968×2232 şi copiile create la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mică, utilizând funcţia imagine mică (A 116) sau funcţia de decupare (A 118).


Meniu setare

Date (Dată) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Date (Dată)

Setaţi ceasul aparatului foto. Date (Dată)

Time zone (Fus orar) w Home time zone (Fus orar local) poate fi specificat, iar opţiunea orei de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (Fus orar). Dacă fusul orar de destinaţie este selectat (x), ora locală (A 143) este calculată automat şi data şi ora regiunii selectate sunt înregistrate la salvarea fotografiilor. Util în timpul călătoriilor.

Selectarea fusului orar al destinaţiei de călătorie

1

Atingeţi Time zone (Fus orar). Se afişează meniul Time zone (Fus orar).

Date 15 05 2010 15 30

Date

2

Atingeţi x Travel destination (Destinaţia călătoriei). Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea curentă selectată.

Time zone

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Atingeţi un element (ordinea de afişare a zilei, lunii şi a anului, ziua, luna, anul, ora sau minutul) în ecranul pentru dată. • Editaţi elementul evidenţiat: atingeţi A sau B. • Aplicaţi setarea: atingeţi I (A 23).

Time zone 15 05 2010 15 30 London, Casablanca Home time zone

Travel destination

141


Meniu setare

3

Atingeţi o. Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Time zone 15 05 2010 15 30 London, Casablanca Home time zone

4

Atingeţi C sau D pentru a alege fusul orar al destinaţiei de călătorie şi atingeţi I.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dacă este valabilă ora de vară, atingeţi p pentru a activa funcţia de oră de vară. W se afişează în partea de sus a monitorului şi ceasul intern al aparatului foto este dat înainte cu o oră. Dacă atingeţi p din nou, se dezactivează funcţia de oră de vară.

01 30

Travel destination

+10 00

Tok yo Seoul

Când fusul orar al destinaţiei de călătorie este selectat, pictograma Z va fi afişată pe monitor când aparatul foto se află în modul de fotografiere.

B

Notă despre acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de către acumulatorul acestuia. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este montat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w Home time zone (Fus orar local)

• Pentru a comuta la fusul orar local, atingeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2. • Pentru a schimba fusul orar local, atingeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi urmaţi paşii 3 şi 4.

C

Oră de vară

Când începe sau se termină ora de vară, activaţi sau dezactivaţi funcţia oră de vară din ecranul de selectare a fusului orar afişat în pasul 4.

D 142

Imprimarea datei pe fotografii

Activaţi opţiunea de imprimare a datei din Date imprint (Imprimare dată) (A 144) din meniul de setare după ce aţi definit data şi ora. Dacă opţiunea Date imprint (Imprimare dată) este activată, fotografiile vor fi înregistrate cu data fotografierii inscripţionată pe ele.


Meniu setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru fusurile orare care nu sunt listate mai jos, definiţi ora locală pentru ceasul intern al aparatului foto din opţiunea Date (Dată). UTC +/–

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

Alaska, Anchorage

+3

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

New Delhi

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4.5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

–4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

–2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

–1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

–9

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

143


Meniu setare

Monitor settings (Setări monitor) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Monitor settings (Setări monitor)

Definiţi opţiunile de mai jos. Image review (Redare imagine) On (Pornit) (setare implicită): Fotografia este afişată automat pe monitor imediat după ce este realizată, iar afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Off (Oprit): Fotografia nu este afişată după ce este realizată. Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Date Imprint (Imprimare dată) (Imprimarea datei şi a orei) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate direct pe fotografii în timpul fotografierii, permiţând ca informaţiile să fie imprimate chiar şi de imprimantele care nu sunt compatibile cu funcţia de imprimare a datelor (A 95).

15.05.2010

Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. f

Date (Dată) Data este imprimată pe fotografii.

S

Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt imprimate pe fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 11).

144


Meniu setare

B

Note privind imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data şi ora nu pot fi imprimate pe fotografii după ce sunt realizate. • Data nu este imprimată în următoarele situaţii: - Fotografiile efectuate în modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) - Filme • Este posibil ca datele imprimate atunci când este activată setarea Image mode (Mod imagine) (A 48) cu valoarea O 640×480 să fie dificil de citit. Alegeţi o setare Image mode (Mod imagine) de N 1024×768 sau mai mare atunci când utilizaţi imprimarea datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Dată) (A 22, 141).

Imprimare dată şi set imprimare

Când imprimaţi de pe imprimante compatibile DPOF care acceptă imprimarea datei şi a informaţiilor fotografierii, data şi informaţiile pot fi imprimate pe fotografii fără ca acestea să fie inscripţionate, utilizând setările din opţiunea Print set (Set imprimare) (A 94).

Electronic VR (VR electronic) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Electronic VR (VR electronic)

Selectaţi dacă la realizarea fotografiilor statice folosiţi sau nu funcţia VR electronic (reducere a vibraţiilor). Auto (Automat)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

C

Funcţia VR electronic este activată şi efectele tremuratului aparatului foto sunt reduse în timpul efectuării fotografiilor statice, atunci când toate condiţiile următoare sunt îndeplinite. • Bliţul este oprit sau setat în modul sincronizare lentă. • Este utilizată o viteză de declanşare redusă. • Setarea Continuous (Continuu) este setată la Single (Unic). • Subiectul este întunecat. Off (Oprit) (setare implicită) VR electronic este dezactivat.

Când se selectează Auto (Automat), r se activează pe monitor (A 11), iar VR electronic se aplică în funcţie de condiţiile de fotografiere.

145


Meniu setare

B

Note privind Reducerea vibraţiilor

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

• VR electronic nu funcţionează când se utilizează bliţul, cu excepţia situaţiei în care este aplicat modul sincronizare lentă. VR electronic nu funcţionează când se utilizează sincronizarea lentă cu reducerea efectului de ochi roşii (A 63, 64). • VR electronic nu funcţionează cu expunerile care depăşesc o anumită durată de timp. • VR electronic este activat numai când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 54) este setată la Auto (Automat). • VR electronic nu funcţionează în următoarele moduri scenă. - Sports (Sporturi) (A 63) - Night portrait (Portret de noapte) (A 63) - Dusk/dawn (Înserare/zori) (A 65) - Night landscape (Peisaj de noapte) (A 65) - Museum (Muzeu) (A 66) - Fireworks show (Spectacol artificii) (A 67) - Backlight (Iluminare fundal) (A 67) • VR electronic nu funcţionează când Blink proof (Ochi deschişi) (A 74) se setează la On (Pornit). • Eficienţa funcţiei VR electronic scade pe măsură ce tremuratul aparatului foto este mai pronunţat. • Fotografiile efectuate utilizând funcţia de reducere a vibraţiilor electronice pot fi oarecum „granulate” la aspect.

D

VR electronic pentru filme

Pentru a compensa tremuratul aparatului foto la înregistrarea de filme, activaţi Electronic VR (VR electronic) (A 122) din meniul film (A 121).

Motion detection (Detectare mişcare) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Motion detection (Detectare mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto când fotografiaţi imagini statice. Auto (Automat) (setare implicită) Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremurat, sensibilitatea ISO şi viteza de declanşare se măresc automat pentru a reduce neclarităţile. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în următoarele situaţii. • Subject tracking (Urmărire subiect) se selectează pentru setarea fotografierii prin atingere • La declanşarea bliţului • Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 54) este setată la Fixed range auto (Auto rază fixă) sau dacă pentru sensibilitatea ISO este setată o anumită valoare în modul A (automat) • Când se selectează Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 53) • Când este activat modul scenă Sports (Sporturi) (A 63), Night portrait (Portret de noapte) (A 63), Dusk/dawn (Înserare/zori) (A 65), Fireworks show (Spectacol artificii) (A 67) sau Backlight (Iluminare fundal) (A 67) • Când se înregistrează filme Off (Oprit)

146

Detectarea mişcării nu este activată.


Meniu setare Setările definite în prezent pentru funcţia de detectare a mişcării pot fi confirmate pe monitorul aparatului foto la fotografiere (A 11, 27). Pictograma de detectare a mişcării are culoarea verde dacă aparatul foto detectează tremuratul aparatului şi măreşte viteza de declanşare. Dacă se selectează Off (Oprit), nu este afişată nicio pictogramă.

B

Note referitoare la Detectarea mişcării

AF assist (Asistenţă AF) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF, care asistă operaţia de focalizare automată atunci când subiectul este slab iluminat. Auto (Automat) (setare implicită) Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF va fi utilizat pentru asistarea operaţiunii de focalizare în cazul în care subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de aproximativ 1,9 m la poziţia maximă de unghi larg şi de aproximativ 1,1 m la poziţia maximă de telefotografie. Reţineţi că în cazul unor moduri de scenă sau zone de focalizare, este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţia mişcării să nu poată elimina complet efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto. • Dacă este prea întuneric, sau dacă subiectul se mişcă prea mult, este posibil ca funcţia Detecţie mişcare să nu funcţioneze. • Fotografiile realizate folosind funcţia detecţie mişcare pot fi puţin „granulate”.

Off (Oprit) Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în condiţii de iluminare slabă.

147


Meniu setare

Digital Zoom (Zoom digital) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Digital zoom (Zoom digital)

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. On (Pornit) (setare implicită) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea butonului de control al zoomului la g (i) se declanşează zoomul digital (A 29). Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Off (Oprit) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile în care se înregistrează filme).

B

Note privind zoomul digital

• Atunci când este activat zoomul digital, AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Center (Centru) (A 55). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Subject tracking (Urmărire subiect) se selectează pentru setarea fotografierii prin atingere - Când se selectează Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) în modul scenă - Când se selectează modul portret inteligent - Când se selectează Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 53) - Chiar înainte de înregistrarea unui film (în timpul înregistrării filmelor, poate fi activat un zoom de până la 2×)

Sound settings (Setări sunet) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Selectaţi On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit). Când este selectat On (Pornit), se va auzi un singur beep când operaţiile se încheie cu succes, două beepuri când aparatul foto focalizează subiectul şi trei beepuri când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Selectaţi On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit). Nu se aude niciun sunet la declanşare, atunci când unele funcţii, cum ar fi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere), sunt activate sau când se înregistrează filme, chiar dacă se selectează On (Pornit).

148


Meniu setare

Auto Off (Oprire automată) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Auto off (Oprire automată)

C

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Când aparatul foto este pornit şi trece o perioadă de timp fără să se efectueze nicio operaţie, monitorul se va închide, iar aparatul foto va intra în modul stare de veghe (A 21) pentru a economisi energie. Odată ce aparatul foto a intrat în modul stare de veghe, indicatorul luminos aparat pornit va clipi şi, dacă nu se efectuează nicio operaţiune în următoarele trei minute, aparatul foto se va opri. Selectaţi perioada de inactivitate după care aparatul intră în modul starea de veghe dintre 30 s (30 s.), 1 mim (1 min.) (setare implicită), 5 min (5 min.) şi 30 min (30 min.).

Anularea modului stare de veghe

Anulaţi modul stare de veghe şi reactivaţi monitorul prin apăsarea unuia dintre următoarele butoane. • comutatorul de alimentare • butonul de declanşare • butonul A • butonul c

C

Notă privind Auto Off (Oprire automată)

Durata de timp permisă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este definită în următoarele situaţii: • Când se afişează un meniu: trei minute • În timpul redării diapozitivelor: până la 30 de minute • Atunci când adaptorul CA EH-62D este conectat: 30 de minute

149


Meniu setare

Format Memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) este afişată în meniul de setare.

Formatarea unui card de memorie Când un card de memorie este inserat în aparatul foto, este afişată opţiunea Format card (Formatare card) în meniul de setare.

All images will be deleted! OK?

Yes

No

Format card All images will be deleted! OK?

Yes

B

150

Format memory

No

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de a formata. • Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie restabileşte setările pentru pictograma albumului (A 86) la setarea implicită (afişată sub formă de număr). • Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S4000.


Meniu setare

Language (Limba) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Language (Limba)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi în care meniurile şi mesajele aparatului foto pot fi afişate. Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Coreeană

Olandeză

Thailandeză

Norvegiană

Arabă

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Cehă

Video Mode (Modul video) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Video mode (Modul video)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Optaţi între NTSC şi PAL.

151


Meniu setare

Charge by computer (Încărcare de la computer) Atingeţi F M z (meniu de setare) (A 139) M Charge by computer (Încărcare de la computer)

Alegeţi dacă acumulatorul introdus în aparatul foto va fi încărcat atunci când acesta este conectat la un computer prin intermediul cablului USB (A 131). Auto (Automat) (setare implicită) Atunci când aparatul foto este conectat la un computer pornit, acumulatorul introdus în acesta va fi încărcat automat utilizând energie furnizată de computer. Off (Oprit) Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când acesta este conectat la un computer.

B

Note privind conectarea aparatului foto la o imprimantă

• Acumulatorul nu poate fi încărcat la conectarea aparatului foto la o imprimantă, chiar dacă aceasta este conformă cu standardul PictBridge. • Dacă selectaţi Auto (Automat) pentru Charge by computer (Încărcare de la computer), este posibil ca imprimarea de imagini prin conectarea directă a aparatului foto la unele imprimante să nu poată fi realizată. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu este afişat pe monitor după ce aparatul foto este conectat la o imprimantă şi apoi pornit, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Charge by computer (Încărcare de la computer) la Off (Oprit) şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

Blink warning (Avertizare clipire) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Blink warning (Avertizare clipire)

Alegeţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit la fotografierea folosind funcţia prioritate faţă (A 56), în următoarele moduri. • Modul A (automat) (dacă se selectează Face priority (Prioritate faţă) (A 55) pentru opţiunea Mod zonă AF). • Se selectează pentru modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 60), Portrait (Portret) (A 62) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 63). On (Pornit) Atunci când aparatul foto detectează posibilitatea ca cel puţin unul dintre subiecţii umani să fi clipit într-o fotografie realizată cu funcţia prioritate faţă, pe monitor va apărea ecranul de avertisment privind clipirea. Faţa subiectului uman care ar fi putut clipi la acţionarea declanşatorului este încadrată de o margine de culoare galbenă. În acest caz, verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi o altă fotografie sau nu. Consultaţi „Utilizarea ecranului de avertizare clipire” (A 153) pentru mai multe informaţii. Off (Oprit) (setare implicită)

152

Avertizarea clipire nu este activată.


Meniu setare

Utilizarea ecranului de avertizare clipire Dacă ecranul de avertizare privind clipirea, prezentat în partea dreaptă, este afişat pe monitor, vor fi disponibile operaţiile descrise mai jos. Aparatul foto va reveni automat în modul fotografiere, dacă timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operaţie.

Operaţie

Utilizaţi

Descriere

g (i)

Rotiţi butonul de zoom spre g (i). Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani care au clipit, atingeţi M sau N pentru a comuta afişarea pe altă faţă.

Comutare în modul redare cadru întreg

f (h)

Ştergere fotografie

E

Atingeţi E.

I

Atingeţi monitorul, I sau H. Butonul de declanşare poate să fie apăsat şi pentru a se reveni la modul de fotografiere.

Comutare la modul fotografiere

B

H

Rotiţi butonul de zoom spre f (h).

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Măriţi faţa pe care a fost detectată clipirea

Did someone blink?

Notă privind avertizare clipire

Funcţia avertizare clipire nu poate fi folosită cu setările continue Continuous (Continuu), BSS sau Multishot 16 (Declanşare multiplă 16).

153


Meniu setare

Reset all (Resetare totală) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Reset all (Resetare totală)

Dacă se selectează Reset (Resetare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Funcţiile elementare de fotografiere Opţiune Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Touch shooting (Fotografiere prin atingere ) (A 34, 37, 40) Flash mode (Modul bliţ) (A 42)

Valoare implicită Touch shutter (Declanşatorul prin atingere) Automat

Self-timer (Autodeclanşator) (A 44)

Oprit

Macro mode (Modul macro) (A 45)

Oprit

Shooting Menu (Meniu fotografiere) Opţiune

Valoare implicită

Image mode (Mod imagine) (A 48)

I 4000×3000

White balance (Balans de alb) (A 50)

Auto (Automat)

Exposure comp. (Compensarea expunerii) (A 52) Continuous (Continuu) (A 53) ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 54) AF area mode (Mod zonă AF) (A 55) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 57)

0,0 Single (Unic) Auto (Automat) Face priority (Prioritate faţă) Single AF (AF unic)

Mod scenă Opţiune Setarea mod scenă din meniul de selecţie mod fotografiere (A 59) Ajustarea nuanţelor în modul Alimente (A 66)

Valoare implicită Scene auto selector (Selector automat scene) Centru

Meniu portret inteligent Opţiune

154

Valoare implicită

Skin softening (Estompare piele) (A 74)

Normal

Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 74)

On (Pornit)

Blink proof (Ochi deschişi) (A 74)

Off (Oprit)


Meniu setare Meniu film Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A 121) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 122) Electronic VR (VR electronic) (A 122)

Valoare implicită N HD 720p Single AF (AF unic) Off (Oprit)

Meniu setare Opţiune

Valoare implicită None (Niciunul)

Image review (Redare imagine) (A 144)

On (Pornit)

Brightness (Luminozitate) (A 144)

3

Date imprint (Imprimare dată) (A 144)

Off (Oprit)

Electronic VR (VR electronic) (A 145)

Off (Oprit)

Motion detection (Detectare mişcare) (A 146)

Auto (Automat)

AF assist (Asistenţă AF) (A 147)

Auto (Automat)

Digital zoom (Zoom digital) (A 148)

On (Pornit)

Button sound (Sunet buton) (A 148)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 148)

On (Pornit)

Auto off (Oprire automată) (A 149)

1 min

Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 152)

Auto (Automat)

Blink warning (Avertizare clipire) (A 152)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 140)

Off (Oprit)

Others (Altele) Opţiune Paper size (Format hârtie) (A 134, 135) Interval între cadre pentru Slide show (Prezentare diapozitive) (A 97)

Valoare implicită Default (Implicită) 3s

155


Meniu setare

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

156

• Selectarea opţiunii Reset (Resetare) şterge, de asemenea, numărul fişierului curent (A 162) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reseta numerotarea fişierelor la „0001”, ştergeţi toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie (A 98) înainte de a selecta Reset (Resetare). • Următoarele setări de meniu vor rămâne neafectate când meniurile sunt resetate utilizând Reset all (Resetare totală). Meniu de fotografiere: date manuale presetate (A 51) preluate pentru White balance (Balans de alb) Meniu setare: Fotografie selectată pentru Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 140), Date (Dată) (A 141), Language (Limba) (A 151) şi Video mode (Modul video) (A 151)

Firmware Version (Versiune firmware) Atingeţi F M z (meniu setare) (A 139) M Firmware Version (Versiune firmware)

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.

COOLPIX S4000 Ver.x . x


Întreţinerea aparatului foto

Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Întreţinerea aparatului foto

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

157


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

C

Întreţinerea aparatului foto

158

Acumulatorul

• Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C. • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambientală între 5°C şi 35°C. • Atunci când încărcaţi COOLPIX S4000 folosind transfrmatorul de c.a. EH-68P sau un computer, reţineţi că acumumatorul nu se va încărca dacă temperatura mediului ambient este de sub 0°C sau de peste 45°C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală poate fi afectată. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi consumaţi-l complet înainte de a-l scoate pentru depozitare. Acumulatorul trebuie depozitat într-un loc răcoros cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulatori opţional atunci când nu este utilizat. Dacă acumulatorul rămâne instalat, vor fi consumate cantităţi infime de energie din acesta, chiar şi dacă nu este utilizat. Acest lucru poate cauza consumarea rapidă a acumulatorului şi pierderea completă a funcţionalităţii acesteia. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la descărcare înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opţional, introduceţil în carcasa de acumulator şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă a duratei de funcţionare a unui acumulator încărcat complet şi utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie înlocuit. Cumpăraţi un nou acumulator EN-EL10. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea cu degetele a componentelor din sticlă. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu ajutorul unui dispozitiv cu aer comprimat, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare circulară care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului pe plajă sau într-un mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Stocarea

C

Întreţinerea aparatului foto

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10°C sau peste 50°C • În spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto. Note despre Monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • La încadrarea unor subiecte strălucitoare, pe monitor se pot vedea dungi albe sau colorate de lumină. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pată”, apare atunci când o lumină extrem de intensă vine în contact cu senzorul de imagine; acesta este caracteristic senzorului de imagine şi nu indică o funcţionare defectuoasă. Pata poate avea inclusiv forma unei decolorări parţiale pe monitor în timpul fotografierii. Aceasta nu apare în imagini capturate de aparatul foto decât în cazurile filmelor şi al imaginilor realizate cu opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) selectată pentru Continuous (Continuu). Atunci când fotografiaţi în aceste moduri, vă recomandăm să evitaţi subiecţii strălucitori precum soarele, lumina solară reflectată şi luminile electrice. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat din spate prin LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

159


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10

Adaptor CA de încărcare

Adaptor CA de încărcare EH-68P*, EH-68P (AR)*

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-63 Adaptor CA EH-62D Conectarea EH-62D 1

2

3

Adaptor CA

Verificaţi dacă a fost introdus corect cablul adaptorului CA în camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. Dacă o parte din acest cablu nu a fost introdusă în cameră, capacul poate fi deteriorat la închidere. USB cablu

USB Cablu UC-E6

Cablu audio/video

Cablu audio/video EG-CP14

* Pentru utilizare în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză consultaţi agenţia de turism. Note tehnice şi index

160


Accesorii opţionale

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate cu categoria de viteză1 6. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu catalogări mai mici ale clasei de viteză. SanDisk

2 GB2, 4 GB3, 8 GB3, 16 GB3, 32 GB3

TOSHIBA

2 GB2, 4 GB3, 8 GB3, 16 GB3, 32 GB3

Panasonic

2 GB2, 4 GB3, 8 GB3, 12 GB3, 16 GB3, 32 GB3

Lexar

2 GB2, 4 GB3, 8 GB3

1

Specificaţii care definesc vitezele minime la transferul de date pentru cardurile de memorie SD şi SDHC. 2 În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de 2 GB. 3 Compatibil cu SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul este compatibil cu SDHC.

Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus.

Note tehnice şi index

161


Nume fişier imagine/sunet şi dosar Fotografiilor, filmelor sau notelor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

D SC N00 0 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Note tehnice şi index

162

Extensie (indică tipul de fişier)

Fotografii statice originale (ataşament notă vocală inclus) şi filme

DSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii create utilizând altă funcţie de editare decât imagine mică şi decupare (ataşament notă vocală inclus)

FSCN

Copii create în modul scenă Draw (Desenare)

MSCN

Fotografii statice

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

• Fişierele se stochează în dosare denumite cu un număr de dosar urmat de un identificator: „P_” plus o secvenţă de trei cifre pentru fotografiile efectuate utilizând modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) (de ex., „101P_001”; A 70) şi „NIKON” pentru celelalte fotografii (de ex., „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere)>Select images (Imagini selectate) sunt copiate în dosarul curent unde li se atribuie numere noi de fişier în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de fişier din memorie. Copy (Copiere)>All images (Toate imaginile) copiază toate dosarele de pe mediul sursă; numele fişierelor nu se modifică, dar dosarelor li se atribuie numere noi în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de dosar de pe mediul de destinaţie (A 100). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul curent conţine deja 200 de fotografii, data următoare când se realizează o fotografie, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii, sau o fotografie este numerotată 9999, nu se mai poate realiza nicio fotografie până la formatarea (A 150) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj

Problema

A

Soluţia

O (clipeşte)

Ceasul nu este setat.

Definiţi data şi ora.

141

B

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

16, 18

N Battery exhausted (Baterie consumată).

Battery exhausted (Baterie consumată).

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

16, 18

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

21

Q (● clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Focalizaţi pe alt subiect aflat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit.

P Please wait for the camera to finish recording. (Vă rugăm să aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

u Memory card is write protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.)

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocare”.

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

25

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.)

Note tehnice şi index

P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.)

30, 31 39

161 24 24

163


Mesaje de eroare Afişaj P Card is not formatted. (Cardul nu este formatat.) Format card? (Formataţi cardul?) Yes (Da) No (Nu)

u Out of memory. (Memorie insuficientă.)

Note tehnice şi index

164

Problema

Soluţia

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat cu COOLPIX S4000.

Formatarea şterge toate datele stocate pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi atins No (Nu) şi că aţi efectuat copii ale tuturor fotografiilor care trebuie păstrate, înainte de a formata cardul de memorie. Atingeţi Yes (Da) pentru a formata cardul de memorie. • Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergere fotografii.

Cardul de memorie este plin.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

A

25

48 33, 98, 123 24 24

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

150

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi cadrul intern de memorie sau cardul de memorie.

162

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Următoarele imagini nu se pot înregistra ca ecran de întâmpinare. • Fotografiile realizate cu setarea Image mode (Mod imagine) la P 3968×2232 • Fotografiile reduse la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mici prin decupare sau prin editare fotografie mică

140

Nu este suficient spaţiu pentru a salva o copie.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

98

N Album is full. No further pictures can be added. (Albumul este plin. Nu mai pot fi adăugate fotografii.)

Peste 200 de fotografii au fost deja adăugate în album.

• Eliminaţi câteva fotografii din album. • Adăugaţi în alte albume.

u A blink was detected in the picture just taken. (În timp ce fotografia a fost executată a fost detectată o clipire.)

Unul sau mai mulţi subiecţi ai acestui portret au clipit la realizarea fotografiei.

Verificaţi fotografia în modul redare.

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

84 81

74, 75


Mesaje de eroare A

Afişaj

Problema

u Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

Fotografia selectată nu poate fi editată.

• Selectaţi fotografiile care acceptă funcţia de editare. • Filmele nu pot fi editate.

u Cannot record movie. (Filmul nu poate fi înregistrat.)

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

24

Nicio fotografie din memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto pentru a reda fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto. • Pentru a copia fotografii din memoria internă pe cardul de memorie, atingeţi F. Va fi afişată o copie a ecranului, iar fotografiile din memoria internă pot fi copiate pe cardul de memorie.

Fotografia nu a fost adăugată în album.

• Adăugaţi fotografia în album. • Selectaţi albumul în care a fost adăugată fotografia.

81 83

Categoria selectată în modul sortare automată nu conţine nicio fotografie.

Selectaţi categoria care conţine fotografiile sortate.

89

Fişierele care nu sunt create cu acest aparat foto.

Fişierele nu pot fi vizualizate pe acest aparat. Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau dispozitivul care a fost utilizat pentru a crea sau a edita acest fişier.

u All images are hidden. (Toate imaginile sunt ascunse.)

Nu sunt fotografii disponibile pentru o prezentare de diapozitive.

97

N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

Fotografia este protejată.

Dezactivaţi protecţia.

100

N Travel destination is in the current time zone. (Destinaţia este în fusul orar curent.)

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

143

N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.)

105 – 24

100

Note tehnice şi index

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine datele unor imagini.)

Soluţia

165


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

Note tehnice şi index

Lens error (Eroare obiectiv) Q

Eroare obiectiv.

P Communications error (Eroare comunicaţii)

Cablul USB a fost deconectat în timpul transferului datelor către imprimantă.

Opriţi aparatul fot şi reconectaţi cablul.

133

System error (Eroare sistem) Q

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

17, 21

PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.)

Eroare imprimantă:

Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, atingeţi Resume (Continuare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check paper (Eroare imprimantă: verificaţi hârtia)

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi hârtia specificată, atingeţi Resume (Continuare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocare hârtie)

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, atingeţi Resume (Continuare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of Imprimanta nu este încărcată paper (Eroare cu hârtie. imprimantă: lipsă hârtie)

Încărcaţi hârtia specificată, atingeţi Resume (Continuare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, atingeţi Resume (Continuare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of ink (Eroare imprimantă: lipsă cerneală)

Cerneală este la un nivel scăzut sau cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cerneala, atingeţi Resume (Continuare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Atingeţi Cancel (Anulare) pentru a anula imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

166

A

Soluţia Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

26


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare Cauza/Soluţia

A

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Mod veghe pentru a economisi energie: apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul A sau pe butonul c. • Când becul bliţului clipeşte, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate utilizând cablul audio/video. • Când conectarea se face la o priză electrică printrun adaptor CA de încărcare, aparatul foto nu se poate porni.

21 26 21, 149

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

144 159 26 149

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este gol. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece. • Aparatul foto se închide dacă adaptorul CA de încărcare este conectat în timp ce aparatul foto este pornit. • Aparatul foto se închide dacă se deconectează cablul USB care-l conectează la un computer sau la o imprimantă. Reconectaţi cablul USB. • Dacă nu s-a setat ceasul intern al aparatului foto, indicatorul „dată nesetată” clipeşte la înregistrarea fotografiilor şi a filmelor. Fotografiile şi filmele înregistrate înainte de setarea ceasului intern sunt datate cu „00/00/0000 00:00” sau cu „01/01/2010 00:00”, respectiv. Setaţi ora şi data corectă din opţiunea Date (Dată) din meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

22, 141

Problema

Monitorul nu afişează nimic.

127 124 18

158 18

127, 129, 133

Note tehnice şi index

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

43

141

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

Atingeţi A pentru a modifica informaţiile afişate pe monitor.

10, 12

Date imprint (Imprimare dată) indisponibilă.

Ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat.

22, 141

167


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Data nu este imprimată pe fotografii nici atunci când este activată opţiunea Date imprint (Imprimare dată).

Modul de fotografiere curent nu acceptă Date imprint (Imprimare dată).

145

Resetare a setărilor aparatului foto.

Bateria ceasului intern este consumată, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

142

Monitorul se închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

21

Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când acesta este conectat la un computer.

• Acumulatorul nu se încarcă atunci când aparatul foto este închis. • Încărcarea se opreşte în cazul în care computerul intră în modul stare de repaus în timpul încărcării bateriei. Aparatul foto se poate închide. • În funcţie de specificaţiile computerului, de setări şi de stare poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

131

Aparate foto controlate electronic

Note tehnice şi index

168

În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.


Localizarea defecţiunilor

Fotografiere Problema

Cauza/Soluţia

A 6, 32

Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

• Când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare. • Când meniurile sunt afişate, atingeţi H. • Acumulatorul este gol. • Când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

31

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare la Auto (Automat). • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

Fotografiile sunt neclare.

• Utilizaţi bliţul. • Creşterea valorii sensibilităţii ISO. • Activaţi funcţiile reducere vibraţie sau detectare mişcare. • Utilizaţi BSS (selector cea mai bună fotografiere). • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

42 54 145, 146 53 44

Pe monitor sunt vizibile dungi de lumină sau decolorări parţiale.

Pătarea se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Continuous (Continuu) având selectată opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

159

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Setaţi setarea modului bliţ la W (oprit).

43

Bliţul nu se declanşează.

• Modul bliţ este setat la W (oprit). • S-a selectat modul scenă cu care bliţul nu funcţionează. • S-a selectat On (Pornit) pentru Blink proof (Ochi deschişi) în meniul portret inteligent. • Movie (Film) s-a selectat pentru modul de fotografiere. • Este activată o altă funcţie care restricţionează bliţul. Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

147 21

42 59-67 74

Note tehnice şi index

Zoomul optic nu poate fi folosit.

14 26 43

119 58

120

169


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

• Digital zoom (Zoom digital) este setat la Off (Oprit) în meniul de setare. • Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. - Subject tracking (Urmărire subiect) se selectează pentru setarea fotografierii prin atingere. - Când se selectează modul scenă Scene auto Zoomul digital nu poate fi folosit. selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte). - Dacă fotografiaţi în modul portret inteligent. - Când se setează Continuous (Continuu) la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16). - Chiar înainte de înregistrarea unui film (se poate aplica cel mult 2× la înregistrarea filmelor). Image mode (Mod imagine) indisponibilă.

Este activată o altă funcţie care restricţionează opţiunea Image mode (Mod imagine).

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• S-a selectat Off (Oprit) pentru Sound settings (Setări sunet)>Shutter sound (Sunet declanşare) în meniul de setare. Nu se aude niciun sunet la unele setări şi moduri de fotografiere, chiar dacă se selectează On (Pornit). • Difuzorul este blocat. Nu acoperiţi difuzorul.

40 60, 62, 63 72 53 119

58 148

5, 28

Note tehnice şi index

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

S-a selectat Off (Oprit) pentru opţiunea AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare. Este posibil ca 62-68, dispozitivul de iluminare asistenţă AF să nu lumineze, 147 în funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă curent, chiar dacă s-a selectat Auto (Automat).

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

159

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

50

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: 42 • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici. 54

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

170

A 148

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

• • • • • •

Modul bliţ este setat la W (oprit) Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Creşteţi sensibilitatea ISO. Subiectul este iluminat din spate. Selectaţi modul scenă Backlight (Iluminare fundal) sau setaţi modul bliţ la X (bliţ de umplere).

Reglaţi compensarea expunerii.

42 28 42 52 54 42, 67

52


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (automat cu reducere ochi roşii).

La fotografierea cu V (automat cu reducere ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii din modul scenă Night portrait (Portret de noapte), poate fi aplicată funcţia Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto pentru zonele care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă în afară de Night portrait (Portret de noapte) şi schimbaţi setarea bliţului la orice altă valoare cu excepţia V (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

Tonurile feţei nu sunt estompate.

• În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate. • Selectaţi e (estompare piele) în meniul retuşare pentru fotografiile care conţin patru sau mai multe feţe.

Salvarea fotografiilor durează.

Salvarea fotografiilor poate dura şi mai mult în următoarele situaţii. • Când este activată funcţia de reducere a zgomotului • Când modul bliţ este setat la V (automat cu reducere ochi roşii) • Când în timpul fotografierii se aplică funcţia de estompare a pielii

A

42, 63

73 112

43 43 62, 63, 74

Problema

A

Cauza/Soluţia

Fişierul nu poate fi redat.

• Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • COOLPIX S4000 nu poate reda filme înregistrate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital.

Fotografia nu poate fi mărită.

Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată în cazul filmelor, a imaginilor mici sau a imaginilor care au fost decupate la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mică.

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor folosind alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

123

Note tehnice şi index

Redare

123 103

171


Localizarea defecţiunilor Problema

Fotografiile nu pot fi editate.

Fotografiile nu sunt afişate pe televizor.

123 48

• Alegeţi Video mode (Modul video) corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din memoria internă. • Afişajul televizorului este oprit, iar fotografiile sunt afişate pe monitorul aparatului foto.

151 24

105 105

125

Note tehnice şi index

Pictograma albumului reiniţializat la valorile implicite sau fotografiile adăugate în album nu sunt afişate la redarea fotografiilor favorite.

Este posibil ca datele de pe cardul de memorie să nu fie redate corect, dacă sunt suprascrise de un computer.

88

Fotografiile înregistrate nu sunt afişate în modul sortare automată.

• Fotografia dorită a fost sortată într-o altă categorie, nu în categoria afişată în prezent. • Fotografiile înregistrate de alt aparat foto decât COOLPIX S4000 şi fotografiile copiate utilizând opţiunea Copy (Copiere) nu pot fi afişate în modul de sortare automată. • Este posibil ca fotografiile înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise de un computer. • Maximum 999 de fotografii şi filme în total pot fi adăugate la fiecare categorie. Dacă în categoria dorită sunt deja, în total, 999 de fotografii sau filme, nu mai pot fi adăugate fotografii sau filme noi. • • • • • •

21 26 127 – 126 130

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

172

A

Cauza/Soluţia • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu se pot utiliza cu fotografii efectuate cu setarea Image mode (Mod imagine) la P 3968×2232. • Selectaţi fotografiile care acceptă funcţiile de editare. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate foto.

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi cerinţele de sistem. Computer nu este setat să pornească Nikon Transfer automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer.

89

89


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Nu se afişează ecranul de pornire PictBridge, atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă.

Este posibil ca la unele imprimante compatibile cu PictBridge să nu se afişeze ecranul de pornire PictBridge, iar imprimarea fotografiilor poate fi imposibilă când se selectează Auto (Automat) pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) în meniul de setare. Setaţi opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) la Off (Oprit) şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria internă. • Pentru a imprima fotografii create în modul scenă Draw (Desenare) printr-o conexiune directă aparat foto - imprimantă, mai întâi creaţi o ordine de imprimare cu Print set (Set imprimare), apoi utilizaţi opţiunea DPOF printing (Imprimare DPOF).

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Formatul hârtiei nu se poate selecta din aparatul foto în situaţiile următoare, chiar dacă se imprimă de pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge: • Imprimanta nu acceptă formatul de hârtie specificat de aparatul foto. • Imprimanta selectează automat formatul hârtiei.

A

152

24 24 69, 94, 137

134, 135 – Note tehnice şi index

173


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S4000 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine

1

Obiectiv Distanţă focală

Zoom optic 4×, obiectiv NIKKOR

f/-număr Construcţie

/2,3 in. CCD; număr total de pixeli: aprox. 12,39 milioane

4,9-19,6mm (unghiul de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de 27-108mm în format 35mm [135]) f/3,2-5,9 6 elemente în 5 grupuri

Digital zoom (Zoom digital)

Până la 4× (unghi de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de aprox. 432mm în format de 35mm [135])

Vibration reduction (Reducere vibraţii)

Electronic VR (VR electronic)

Focalizarea automată (AF)

Detectare contrast AF

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• De la aprox. 50 cm la ∞ • Mod macro: de la aprox. 8 cm la ∞ (poziţie unghi larg)

Selecţie zonă focalizare

Prioritate faţă, automat (selecţie automată 9 zone), centru, manual (zona de focalizare poate fi selectată prin utilizarea panoului cu atingere)

Monitor

Note tehnice şi index

174

Aparat foto digital compact 12,0 milioane

7,5 cm/3 in., aprox. 460.000 puncte, TFT LCD (panou cu atingere) cu strat anti-reflexie şi 5 niveluri de ajustare a luminozităţii

Acoperire cadru (mod fotografiere)

Aprox. 97% pe orizontală şi 97% pe verticală (comparativ cu fotografia efectivă)

Acoperire cadru (mod redare)

Aprox. 100% pe orizontală şi 100% pe verticală (comparativ cu fotografia efectivă)

Stocare Suport

• Memorie internă (aprox. 45 MB) • Carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişier

DCF, Exif 2.2 şi compatibile cu DPOF

Formate fişier

Fotografii statice: JPEG Fişiere de sunet (note vocale): WAV Filme: AVI (compatibil Motion-JPEG)

Dimensiune imagine (pixeli)

• • • • • • • •

12 M (înaltă) [4000 × 3000P] 12 M [4000 × 3000] 8 M [3264 × 2448] 5 M [2592 × 1944] 3 M [2048 × 1536] PC [1024 × 768] VGA [640 × 480] 16:9 [3968 × 2232]

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

• ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 • Auto (Automat) (modificare automată de la ISO 80 până la 1600) • Fixed range auto (Auto rază fixă) (de la ISO 80 până la 400, de la 80 până la 800)


Specificaţii Expunere Măsurare

Matrice cu 256 de segmente, axată pe centru (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mare)

Controlul expunerii

Expunere programată automat cu detectarea mişcării şi cu compensarea expunerii (EV de la –2,0 la +2,0 în paşi de 1/3 EV)

Rază (mod A automat )

[W]: de la –0,6 la +17,2 EV [T]: de la 1,2 la 19 EV (valori ale expunerii obţinute cu ajustarea automată a sensibilităţii ISO convertită la valorile ISO 100)

Declanşator Viteză

Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/2000-1 s

4 s (când modul scenă este setat la Fireworks show (Spectacol artificii)) Diafragmă Rază Self-timer (Autodeclanşator)

Selecţie filtru ND (–2,6 AV) controlată electronic 2 paşi (f/3,2 şi f/8 [W]) Poate fi selectată o durată între 10 şi 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (aprox.) (Sensibilitate ISO: Auto (Automat)) Control bliţ Interfaţă

bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control USB de viteză mare MTP, PTP

Ieşire video

Poate fi selectat între NTSC şi PAL

Terminal I/O

Ieşire audio video/ I/O digital (USB)

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă

Surse de alimentare

Un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL10 (inclus) Adaptor CA EH-62D (disponibil separat) Aprox. 2 ore şi 10 minute (când se foloseşte adaptorul CA de încărcare EH-68P/EH-68P (AR) şi nu mai e nevoie de încărcare)

Timp de încărcare Durata de viaţă a bateriei*

Aprox. 190 de fotografii (EN-EL10)

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 94,5 × 56,5 × 20,4 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 131 g (inclusiv acumulatorul şi SD cardul de memorie)

Note tehnice şi index

Protocol transfer de date

[W]: de la 0,5 la 4,5 m [T]: de la 0,5 la 2,4 m

Mediu de funcţionare Temperatură

De la 0 la 40°C

Umiditate

Mai puţin de 85% (fără condens)

175


Specificaţii • Dacă nu este menţionat în alt fel, toate cifrele sunt valabile pentru un aparat foto cu acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL10, complet încărcat, operat la o temperatură ambientală de 25°C. * Pe baza standardelor stabilite de Asociaţia Aparatelor şi Produselor Foto (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatorilor. Măsurat la 23 (±2) °C; zoom ajustat la fiecare fotografie, bliţ acţionat din două în două fotografii, mod imagine setat la I 4000×3000. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 740 mAh

Temperatură de funcţionare De la 0 la 40°C Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 31,5 × 39,5 × 6 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 15 g (exclusiv carcasa de acumulator)

Adaptor CA de încărcare EH-68P/EH-68P (AR) Intrare nominală

CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,065-0,04 A

Capacitate nominală

6,5 - 9,6 VA

Ieşire nominală

CC 5,0 V, 0,5 A

Temperatură de funcţionare De la 0 la 40°C Note tehnice şi index

Dimensiuni (L × Î × G)

EH-68P: aprox. 55 × 22 × 65 mm EH-68P (AR): aprox. 55 × 51,6 × 66 mm

Greutate

EH-68P: aprox. 60 g EH-68P (AR): aprox. 65 g

B 176

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.2: acest aparat foto acceptă Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras (Exif) (Formatul de fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale statice) versiunea 2.2 pentru aparate foto digitale statice, un standard care permite ca informaţiile stocate odată cu fotografia să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor, atunci când fotografiile sunt imprimate folosind imprimante compatibile Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând imaginilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice şi index

177


Index Simboluri

B

A Auto mode (Modul automat) 26 C Mod scenă 59 F Modul Smart portrait (Portret inteligent) 72 D Movie (Film) 119 c Mod redare 32 h Favorite pictures mode (Mod fotografii favorite) 81 F Modul Sortare automată 88 C Mod Listare după dată 91 z Meniul Setup (Setare) 138 g (Tele) 4 f (Larg) 4 i Zoom redare 4, 79 h Redare miniaturi 4, 79 A Buton mod fotografiere 5, 6 c Buton redare 5, 6, 32 R 71

Backlight (Iluminare fundal) o 67 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 64 Bec bliţ 5, 43 Black-and-white (Alb-negru) 117 Blink proof (Ochi deschişi) 74 Bliţ 42, 43 Bliţ automat 42 Bliţ de umplere 42 Bliţ încorporat 4, 42 Bliţ oprit 42 Brightness (Luminozitate) 144 BSS 53 Buclă pentru curea aparat foto 4 Buton declanşare 4, 30 Button sound (Sunet buton) 148

A

Note tehnice şi index

178

Accesorii opţionale 160 Acul 9 Acumulator 16, 18, 142 Acumulator reîncărcabil 160 Acumulator reîncărcabil Li-ion 16, 18 Adaptor CA 160 Adaptor CA de încărcare 18, 160 AF area mode (Mod zonă AF) 55 AF assist (Asistenţă AF) 147 AF/AE la atingere 37 Ajutor 15 Album 83 Alimentare 22, 26 Apăsare la jumătate 7 Atingere 8 Auto mode (Modul automat) 26 Auto off (Oprire automată) 149 Autofocus mode (Mod focalizare automată) 57, 122 AVI 162

C Cablu audio/video 124, 160 Cablu USB 127, 133 Cameră acumulator 5 Capac compartiment acumulator/fantă card de memorie 5, 16, 24 Capac conector 5 Capac obiectiv 4 Capacitate a memoriei 26 Card de memorie 24, 161 Charge by computer (Încărcare de la computer) 152 Close-up (Prim-plan) k 65 Cloudy (Noros) 50 Color options (Opţiuni culoare) 117 Computer 126, 126–129 copierea fotografiilor pe 126–129 Comutator alimentare 4, 26 Conector USB/Conector ieşire audio/ video 5, 124, 126, 132 Continuous (Continuu) 53 Control perspectivă 115 Control zoom 4, 29, 123 Copierea fotografiilor 100


Index Copy (Copiere) n 67 Crop (Decupare) 118 Curea 7 Cyanotype (Filtru cyan) 117

D Date (Dată) 22, 141 Date imprint (Imprimare dată) 96, 144 Daylight (Lumină zi) 50 Declanşatorul prin atingere 34 Delete (Ştergere) 33, 98, 104, 123 Diafragmă 30 Difuzor 5 Digital zoom (Zoom digital) 29, 148 D-Lighting 105, 111 DPOF 177 DPOF printing (Imprimare DPOF) 137 Draw (Desenare) A 67, 69 DSCN 162 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 65

E

F Face priority (Prioritate faţă) 55, 56 Fantă card de memorie 5, 24 Favorite pictures mode (Mod fotografii favorite) 85 Fireworks show (Spectacol artificii) m 67 Firmware Version (Versiune firmware) 156 Fixed range auto (Auto rază fixă) 54 Fluorescent 50 Focalizare 7, 30, 55 Focalizarea automată 45 Food (Alimente) u 66 Format (Formatare) 25, 150

G Glisare 8

I Identificator 162 Image mode (Mod imagine) 27, 48, 74 Image review (Redare imagine) 144 Imprimantă 132 Imprimare 134, 135 Imprimare directă 132 Incandescent 50 Indicator luminos 5 Indicator luminos aparat pornit 4, 26 Indicator luminos autodeclanşator 4, 44 Indicator luminos încărcare 5, 19, 131 Indicator memorie internă 27

Î Încărcător 18 Încărcător acumulator 18, 160 Înregistrarea filmelor 119

J Jack intrare audio/video 124 JPG 162

L

Note tehnice şi index

EH-68P/EH-68P (AR) 18 Electronic VR (VR electronic) 122, 145 EN-EL10 16, 18 Exposure comp. (Compensarea expunerii) 52 Extensie 162 Extindere 114

Formatarea cardului de memorie 25, 150 Formatarea memoriei interne 150 Fotografiere 26, 28, 30 Fotografiere prin atingere 10 FSCN 162 Full-time AF (AF permanent) 57, 122

La jumătate 7 Landscape (Peisaj) c 62 Language (Limba) 151 Lungime film 121

M Macro mode (Modul macro) 45 Memorie internă 24 Meniu film 121 Meniu List by date (Listare după dată) 92 Meniu setare 138 Meniu sortare automată 90

179


Index Meniul Smart portrait (portret inteligent) 74 Menus (Meniuri) 140 Microfon încorporat 4, 103 Mod fotografiere 46 Mod List by date (Listare după dată) 91 Mod portret inteligent 72 Mod redare 80 Mod scenă 59, 62 Modul Sortare automată 88 Monitor 5, 10, 159 Monitor settings (Setări monitor) 144 Montură trepied 5 Motion detection (Detectare mişcare) 146 Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) 53 Museum (Muzeu) l 66

N

Note tehnice şi index

180

Night landscape (Peisaj de noapte) j 65 Night Portrait (Portret de noapte) e 63 Nikon Transfer 126, 127 Nivel compresie 48 Nivel încărcare acumulator 26 Număr de expuneri rămase 26, 49 Nume dosar 162 Nume fişiere 162

O Obiectiv 4, 174 Ora de vară 22, 142

P Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 68, 70 Panorama Maker 126, 130 Paper size (Format hârtie) 134, 135 Party/indoor (Petrecere/interior) f 64 Pictare 107 PictBridge 132, 177 Playback menu (Meniu redare) 93 Portrait (Portret) b 62 Preset manual (Presetare manuală) 51 Protect (Protecţie) 100

Q Quick retouch (Retuşare rapidă) 110

R Redare 32, 33, 75, 77, 79, 104, 123 Redare cadru întreg 75 Redare film 123 Reducere ochi roşii 42, 43 Reset all (Resetare totală) 154 Rotate image (Rotire fotografie) 102 RSCN 162

S Scene auto selector (Selector automat scene) x 60 Selector cea mai bună fotografiere 53 Self-timer (Autodeclanşator) 44 Sensibilitate ISO 43, 54 Sepia 117 Set imprimare (Dată) 95 Setări pentru film 121 Shooting menu (Meniu fotografiere) 47 Shutter sound (Sunet declanşare) 148 Sincronizare lentă 42 Single (Unic) 53 Single AF (AF unic) 57, 122 Skin softening (Estompare piele) 74, 112 Slide show (Prezentare diapozitive) 97 Small picture (Imagine mică) 116 Smile timer (Cronometru zâmbet) 74 Software Suite 126 Sound settings (Setări sunet) 148 Sports (Sport) d 63 SSCN 162 Subject tracking (Urmărire subiect) 40 Sunset (Asfinţit) h 64

T Thumbnail playback (Redare miniaturi) 77 Time zone (Fus orar) 22, 141, 143 TV 124 TV movie (Film TV) 121


Index

V Video mode (Modul video) 125, 151 ViewNX 126 Viteza de declanşare 30 Vivid color (Culoare intensă) 117 Voice memo (Notă vocală) 103 Volum 104, 123

W WAV 162 Welcome screen (Ecran de întâmpinare) 140 White balance (Balans de alb) 50

Z Zăvor acumulator 5, 16 Zonă AF 30

Note tehnice şi index

181


Index

Note tehnice Ĺ&#x;i index

182


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP0B01(Y5)

6MM778Y5-01

Ro

Manual de utilizare Nikon S4000  
Advertisement