Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Sigla iFrame şi simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-urile SDXC, SDHC şi SD sunt mărci înregistrate ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • HDMI, logo-ul şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora. AVC Patent Portfolio License

Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost obţinut de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C. Vizitaţi http://www.mpegla.com.


Introducere

Primii paşi Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea fotografiilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Configurarea de bază a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într­un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenit de la aparatul foto sau de la adaptorul CA de încărcare, deconectaţi adaptorul CA de încărcare şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea componentelor interne ale aparatului foto sau ale adaptorului CA de încărcare poate provoca răniri. Reparaţiile trebuie să fie efectuate doar de către tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare se sparg în urma căderii sau a altui accident, predaţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare în prezenţa gazelor inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Nu priviţi spre soare prin vizorul aparatului Privitul prin vizor spre soare sau spre alte surse de lumină puternică poate cauza deficienţe de vedere permanente. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Înainte de a înlocui acumulatorul, opriţi produsul. Dacă utilizaţi adaptorul CA de încărcare/adaptorul CA, asiguraţi-vă că este scos din priză. • Folosiţi numai un acumulator li-ion EN­EL5 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul introducându-l în aparatul foto şi conectând adaptorul CA de încărcare EH-69P (furnizat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înlocuiţi capacul terminalului când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet.

• Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi următoarele precauţii când manevraţi adaptorul CA de încărcare Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi ştecherul şi nu vă apropiaţi de adaptorul CA de încărcare în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu modificaţi, deterioraţi, forţaţi sau îndoiţi cablul USB, nu îl amplasaţi sub obiecte grele şi nu îl expuneţi la căldură sau foc. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi ştecherul sau adaptorul CA de încărcare cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

• Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau convertoare de călătorie destinate realizării conversiei de la o tensiune la alta sau cu invertoare curent continuu – curent alternativ. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea produsului sau poate cauza supraîncălzire sau incendiu. Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură. Opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa ATENŢIE EXISTĂ RISCUL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎN CARE ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI ACUMULATORII UZAŢÎ IN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE. Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră ............................................................................................................................ii AVERTISMENTE!.................................................................................................................................................................................. ii Note ....................................................................................................................................................................................v

Introducere.................................................................................................................................................................... 1 Despre acest manual ................................................................................................................................................... 1 Informaţii şi precauţii................................................................................................................................................... 2 Componentele aparatului foto ................................................................................................................................ 4 Corpul aparatului foto ...................................................................................................................................................................4 Schimbarea unghiului monitorului.......................................................................................................................................6 Ridicarea şi coborârea bliţului...................................................................................................................................................7 Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului ................................................................7 Monitorul...............................................................................................................................................................................................8 Operaţiuni de bază.....................................................................................................................................................11 Selectorul de comandă.............................................................................................................................................................. 11 Selectorul multiplu....................................................................................................................................................................... 12 Butonul d (meniu)................................................................................................................................................................ 13 Comutarea între file în ecranul meniului........................................................................................................................ 13 Utilizarea meniurilor aparatului foto.................................................................................................................................. 14 Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt............................................................. 15 Butonul x (monitor)............................................................................................................................................................... 16 Butonul s (afişaj) ................................................................................................................................................................. 17

Primii paşi ....................................................................................................................................................................18 Introducerea acumulatorului..................................................................................................................................18 Scoaterea acumulatorului........................................................................................................................................................ 19 Încărcarea acumulatorului.......................................................................................................................................20 Pornirea şi oprirea aparatului foto....................................................................................................................................... 23 Setarea datei, orei şi limbii afişajului....................................................................................................................24 Introducerea cardului de memorie.......................................................................................................................26 Scoaterea cardului de memorie........................................................................................................................................... 26

vi


Cuprins Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)..............................................................................28 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) .....................................................28 Indicatoare afişate în modul A (automat)................................................................................................................... 29 Pasul 2 Încadrarea unei imagini.............................................................................................................................30 Utilizarea vizorului......................................................................................................................................................................... 30 Folosirea zoomului........................................................................................................................................................................ 31 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea.......................................................................................................................32 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................................34 Vizualizarea fotografiilor (modul redare)......................................................................................................................... 34 Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare........................................................................................................ 35 Utilizarea bliţului .........................................................................................................................................................36 Setarea modului bliţ .................................................................................................................................................................... 37 Fotografierea cu autodeclanşator.........................................................................................................................39 Utilizarea modului focalizare ..................................................................................................................................40 Setarea modului focalizare ...................................................................................................................................................... 41 Utilizarea focalizării manuale.................................................................................................................................................. 42 Reglarea luminozităţii (Compensare expunere) ..............................................................................................43

Mai multe despre fotografiere .............................................................................................................................44 Selectarea scenelor pentru fotografiere (selectorul de moduri)................................................................44 Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă).................................................................................45 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene)........................................ 46 Selectarea unui mod scenă pentru realizarea fotografiilor (funcţii)............................................................... 48 Fotografierea cu setarea Panoramă simplă ................................................................................................................... 60 Vizualizarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă................................................................ 62 Fotografierea cu setarea Asistenţă Panoramă.............................................................................................................. 63 Fotografierea figurilor zâmbitoare (modul Portret inteligent) ...................................................................65 Meniul Portret inteligent........................................................................................................................................................... 67

vii


Cuprins Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile j, k, l, m)................................................................69 Modurile j, k, l, m............................................................................................................................................................... 69 Modul j (Moduri aut. programate).................................................................................................................................. 71 Modul k (Prioritate declanş. autom.)............................................................................................................................... 72 Modul l (Prioritate diafrag. autom.)................................................................................................................................ 73 Modul m (Manual)....................................................................................................................................................................... 74 Declanşarea continuă (modurile j, k, l, m) ...............................................................................................76 Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)....................................................81 Calitate imagine ............................................................................................................................................................................. 83 Dimensiune imagine................................................................................................................................................................... 84 Optimizare imagine ..................................................................................................................................................................... 87 Balans de alb..................................................................................................................................................................................... 90 Sensibilitate ISO.............................................................................................................................................................................. 92 Măsurare.............................................................................................................................................................................................. 93 Bracketing expunere ................................................................................................................................................................... 94 Mod zonă AF .................................................................................................................................................................................... 95 Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Urmărire subiect)................................................ 99 Mod focalizare autom.............................................................................................................................................................. 101 Compens. expunere bliţ......................................................................................................................................................... 101 Reduc. zgom. exp. lungă........................................................................................................................................................ 102 D-Lighting activ........................................................................................................................................................................... 103 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan......................................................................................................................... 104 Utilizarea M (Modul User Setting (Setări utilizator)) ....................................................................................108 Salvarea setărilor în M ............................................................................................................................................................. 109 Fotografierea în modul M (User Setting (Setări utilizator)) .............................................................................. 109 Resetarea setărilor salvate..................................................................................................................................................... 110

viii


Cuprins Mai multe despre redare ..................................................................................................................................... 111 Operaţiuni în modul redare cadru întreg.........................................................................................................111 Redarea imaginilor fotografiate utilizând modul de declanşare continuă (secvenţă) .................... 113 Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă........................................................................................................................... 114 Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor.............................................................................115 Afişarea calendarului ................................................................................................................................................................ 117 O privire mai îndeaproape: zoomul de redare ...............................................................................................118 Redarea imaginilor după categorie....................................................................................................................120 Sortarea fotografiilor favorite (modul Fotografii favorite) .........................................................................122 Adăugarea imaginilor la un album.................................................................................................................................. 122 Vizualizarea imaginilor dintr-un album ........................................................................................................................ 124 Eliminarea imaginilor dintr-un album............................................................................................................................ 125 Utilizarea modului Fotografii favorite............................................................................................................................. 126 Schimbarea pictogramelor corespunzătoare albumelor .................................................................................. 127 Găsirea imaginilor în modul Sortare automată..............................................................................................129 Vizualizarea imaginilor în modul Sortare automată ............................................................................................. 129 Operaţiuni în modul Sortare automată........................................................................................................................ 131 Vizualizarea imaginilor după dată (Listare după dată) ................................................................................132 Vizualizarea imaginilor în modul Listare după dată.............................................................................................. 132 Operaţiuni în modul Listare după dată......................................................................................................................... 133 Opţiunile de redare: meniul redare ....................................................................................................................134 a Ordine imprimare: setarea fotografiilor şi a numărului de copii pentru imprimare ................ 135 b Prezentare diapozitive ................................................................................................................................................... 138 d Protejare................................................................................................................................................................................ 139 Selectarea fotografiilor ............................................................................................................................................................ 140 f Rotire imagine..................................................................................................................................................................... 141 i Ascundere imagine.......................................................................................................................................................... 141 E Notă vocală............................................................................................................................................................................... 142 h Copiere: copierea din memoria internă pe cardul de memorie şi invers ....................................... 144 C Opţiuni afişare secvenţă ................................................................................................................................................ 145 C Alegere imagine importantă ...................................................................................................................................... 145

ix


Cuprins Editarea fotografiilor............................................................................................................................................. 146 Funcţiile de editare a fotografiilor.......................................................................................................................146 Editarea fotografiilor................................................................................................................................................148 k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei.................................................................... 148 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului......................................................................... 149 e Estompare piele: finisarea aspectului pielii ....................................................................................................... 150 p Efecte filtre: filtrul digital................................................................................................................................................... 152 g Imagine mică: micşorarea dimensiunii imaginii............................................................................................ 154 j Chenar negru: adăugarea unui chenar negru la fotografii...................................................................... 155 a Decupare: crearea unei copii prin decupare..................................................................................................... 156

Înregistrarea şi redarea filmelor........................................................................................................................ 157 Înregistrarea filmelor ...............................................................................................................................................157 Înregistrarea filmelor cu redare încetinită şi a filmelor cu redare rapidă (film HS) ............................. 160 Captarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor................................................................................ 162 Utilizarea meniului film........................................................................................................................................................... 163 Opţiuni film .................................................................................................................................................................................... 164 Opţiuni film HS............................................................................................................................................................................. 165 Deschidere cu segment HS.................................................................................................................................................. 165 Mod focalizare autom.............................................................................................................................................................. 166 VR electronic.................................................................................................................................................................................. 167 Reducere zgomot vânt ........................................................................................................................................................... 167 Redarea filmului.........................................................................................................................................................168 Editarea filmelor........................................................................................................................................................................... 169 Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică........................................................................................... 170 Ştergerea filmelor care nu mai sunt necesare.......................................................................................................... 170

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante............................................................................... 171 Conectarea la TV........................................................................................................................................................171 Conectarea la computer.........................................................................................................................................173 Înainte de a conecta aparatul foto .................................................................................................................................. 173 Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator.............................................................................. 174 Încărcarea în timpul conectării la computer ............................................................................................................. 178 Conectarea la o imprimantă..................................................................................................................................179 Conectarea aparatului foto la imprimantă ................................................................................................................. 180 Imprimarea fotografiilor una câte una .......................................................................................................................... 181 Imprimarea simultană a mai multor fotografii ......................................................................................................... 182

x


Cuprins Configurarea de bază a aparatului foto ......................................................................................................... 185 Meniul de configurare.............................................................................................................................................185 Ecran de întâmpinare............................................................................................................................................................... 187 Fus orar şi dată.............................................................................................................................................................................. 188 Setări monitor............................................................................................................................................................................... 191 Imprimare dată ............................................................................................................................................................................ 192 Reducere vibraţii......................................................................................................................................................................... 193 Detecţie mişcare ......................................................................................................................................................................... 195 Asistenţă AF.................................................................................................................................................................................... 196 Reducere ochi roşii .................................................................................................................................................................... 196 Zoom digital .................................................................................................................................................................................. 197 Atrib. con. zoom lateral........................................................................................................................................................... 198 Setări sunet..................................................................................................................................................................................... 199 Oprire automată.......................................................................................................................................................................... 199 Formatare memorie/Formatare card ............................................................................................................................. 200 Limba/Language ........................................................................................................................................................................ 201 Setări TV............................................................................................................................................................................................ 201 Încărcare de la computer....................................................................................................................................................... 202 Reset. numerot. fişiere ............................................................................................................................................................. 202 Avertizare clipire.......................................................................................................................................................................... 203 Resetare totală.............................................................................................................................................................................. 205 Versiune firmware....................................................................................................................................................................... 208

Întreţinerea aparatului foto................................................................................................................................ 209 Întreţinerea aparatului foto...................................................................................................................................209 Curăţarea.......................................................................................................................................................................................... 211 Depozitarea.................................................................................................................................................................................... 212

xi


Cuprins Note tehnice şi index............................................................................................................................................ 213 Accesorii opţionale...................................................................................................................................................213 Carduri de memorie aprobate............................................................................................................................................ 214 Numele fişierelor şi folderelor ..............................................................................................................................215 Mesaje de eroare.......................................................................................................................................................217 Localizarea defectelor .............................................................................................................................................222 Specificaţii....................................................................................................................................................................229 Standarde acceptate ................................................................................................................................................................ 233 Index..............................................................................................................................................................................234

xii


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX P500. Acest manual este redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorările la aparatul foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că în altă secţiune a acestui manual sunt disponibile mai multe informaţii.

Notaţii • Cardul de memorie Secure Digital (SD), cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt denumite în continuare „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor din meniul afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajele afişate pe monitorul computerului sunt scrise cu caractere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din exemplele de afişaj al monitorului sau al vizorului, astfel încât indicatoarele monitorului să fie prezentate mai clar. Ilustraţii şi afişajul ecranului Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Memoria internă şi carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe acesta, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare vor fi aplicate numai fotografiilor de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos din aparat înainte de formatarea sau accesarea memoriei interne pentru stocarea, ştergerea sau vizualizarea fotografiilor.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi site-ul de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele, adaptorul CA de încărcare şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru folosirea cu acest aparat foto digital Nikon sunt create şi testate pentru funcţionare în limitele cerinţelor de operare şi siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea normală a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum şi apariţia scurgerilor de lichid din aceştia. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). Asiguraţi-vă că înlocuiţi şi imaginile selectate pentru opţiunea Selectaţi o imagine din cadrul setării Ecran de întâmpinare (A187). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Bliţ ridicat Introducere

1

23 4

5

6

8

4

9 10 11

7

12

1

Buclă pentru curea aparat foto ...........................7

9

2

Comutator alimentare/ indicator luminos aparat pornit............23, 199

3

Buton C (mod declanşare continuă)................................................................59, 77

4

Selector moduri.........................................................44

Control zoom...............................................................31 f : larg ................................................................31 g : tele ................................................................31 10 h: redare miniaturi..................................115 i : zoom redare.........................................118 j : ajutor............................................................45

5

Microfon (stereo)......................................... 142, 157

11

6

Bliţ.......................................................................................36

7

Buton m (ridicare bliţ).......................................7, 36

8

Capac conector de alimentare (pentru conectare la un adaptor CA opţional) ......213

Buton declanşare ............................................ 15, 32

Indicator luminos autodeclanşator................39 Dispozitiv iluminare asistenţă AF.................196

12 Obiectiv.............................................................211, 229


Componentele aparatului foto

Partea inferioară a aparatului foto

2

3 4

5

6

7 8 9

Introducere

1

19

10 11

12

13 14 15 16 17

18

20 21

22 23 24

1

Control zoom lateral ...............................................31

13 Monitor...............................................................8, 17, 29

2

Difuzor ............................................................... 143, 168

14 Buton c (redare)....................................................34

3

Buton x (monitor)...............................................16

15 Selector multiplu.......................................................12

4

Control ajustare dioptrii........................................30

16 Buton k (aplică selecţia)....................................12

5

Vizor electronic..................................................16, 30

17 Buton d...................13, 45, 82, 135, 163, 186

6

Buton s (afişaj).................................................17

18 Buton l (ştergere)............................35, 143, 170

7

Buton b (e înregistrare film)....................157

19 Montură trepied

8

Comutator mod film............................................157

20

9

Selector de comandă.............................................11

10 Conector USB/audio video.........171, 174, 180 11 Conector HDMI mini............................................171 12 Capac conector..................................171, 174, 180

Capac cameră acumulator/fantă card de memorie.................................................................18, 26

21 Zăvor capac..........................................................18, 26 22 Fantă card memorie................................................26 23 Zăvor acumulator .............................................18, 19 24 Cameră acumulator.................................................18

5


Componentele aparatului foto

Schimbarea unghiului monitorului Introducere

Unghiul monitorului poate fi coborât la 82° sau ridicat la 90°. Această reglare este avantajoasă atunci când se realizează fotografii cu aparatul foto ţinut în poziţii înalte sau joase.

B 6

Note privind monitorul

• Nu apăsaţi prea tare atunci când schimbaţi unghiul monitorului. • Monitorul nu poate fi deplasat pe orizontală. • Readuceţi monitorul în poziţia iniţială atunci când îl utilizaţi în situaţii normale.


Componentele aparatului foto

Ridicarea şi coborârea bliţului Introducere

Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul. • Pentru mai multe informaţii privind reglarea bliţului, consultaţi „Utilizarea bliţului” (A36). • Atunci când nu utilizaţi bliţul, coborâţi-l apăsându-l uşor în jos până când se închide cu un clic.

Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului Ataşaţi capacul obiectivului la curea, apoi prindeţi cureaua de aparatul foto (în două locuri).

B

Capacul obiectivului

• Scoateţi capacul obiectivului înainte de a fotografia. • Când nu fotografiaţi, de exemplu dacă aparatul foto este oprit sau în timp ce este transportat, fixaţi capacul obiectivului pe aparat pentru a proteja obiectivul.

7


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării şi redării fotografiilor (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Consultaţi pagina 17 pentru procedura de schimbare a afişajului monitorului.

Fotografiere 48 47 46 5

4

7

2

6 1

45

3

9 8

10 11

44

12

13 14

43

15

42 17 18

38, 39 37

41

19

20

35 40 34

16

1/250

F5.6

32

27

999

26

21

33

22

25

23

999 9999

36 31

30 29 28

1m00s

a

b

49 50 1/250

8

F5.6

1342

24


Componentele aparatului foto

Introducere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Mod fotografiere* ...........28, 44, 45, 65, 69, 108 Mod focalizare............................................................ 40 Indicator zoom .......................................................... 31 Indicator focalizare.................................................. 32 Indicator AE/AF-L..................................................... 64 Indicator bliţ................................................................ 38 Mod bliţ.......................................................................... 36 Compensare expunere bliţ ............................. 101 Indicator încărcare acumulator ....................... 28 Reducere zgomot la expunere lungă....... 102 Pictogramă detecţie mişcare......................... 195 Pictogramă reducere vibraţii (imagini statice).......................................................................... 193 Pictogramă VR electronic (filme) ................. 167 D-Lighting activ ..................................................... 103 Viz./Ascund. histogr............................................. 191 Imprimare dată....................................................... 192 Indicator destinaţie călătorie ......................... 188 Indicator „Dată nesetată”.................................. 217 Reducere zgomot vânt...................................... 167 Opţiuni film............................................................... 164 Tip film HS.................................................................. 165 Calitate imagine........................................................ 83 Dimensiune imagine.............................................. 84 Panoramă simplă...................................................... 60 (a) Număr de expuneri rămase (imagini statice)..................................................................... 28 (b) Lungime film .................................................... 157

26 Indicator memorie internă .................................29 27 Valoare diafragmă ....................................................70 Zonă focalizare (pentru focalizare manuală, 28 centrală).................................................................. 32, 95 Zonă focalizare (pentru focalizare 29 automată)......................................................................95 Zonă focalizare (pentru detectare feţe, 30 detectare animal de casă)................... 59, 65, 95 Zonă focalizare 31 (pentru urmărire subiect)....................................99 32 Viteză declanşare......................................................70 33 Din mână/trepied............................................. 48, 49 34 Sensibilitate ISO................................................. 38, 92 35 Valoare compensare expunere........................43 36 Indicator expunere..................................................74 37 Estompare piele ........................................................67 38 Cronometru zâmbet...............................................67 39 Ochi deschişi...............................................................68 40 Alb-negru + color.....................................................89 41 Filtru monocrom.......................................................89 42 Optimizare imagine................................................87 43 Balans de alb ...............................................................90 44 Bracketing expunere..............................................94 45 Indicator autodeclanşator........................... 39, 59 46 Mod declanşare continuă........................... 59, 76 47 Iluminare fundal (HDR) .........................................50 48 Fotografiere panoramă.........................................58 49 Zonă măsurare spot................................................93 50 Zonă central-evaluativă........................................93

* Pictogramele diferă în funcţie de modul de fotografiere.

9


Componentele aparatului foto

Redare Introducere

4 1 21 20

19

23 22

2 3

5

6 7

15/05/2011 12:00 9999.JPG

18 17 16 15

9 10

8 999/999

14

13

11 999/999 9999/9999

a

12 1m00s

b

1

Data înregistrării........................................................24

13 Indicator memorie internă..................................34

2

Ora înregistrării...........................................................24

3

Pictogramă protejare ..........................................139

Ghid de redare panoramă simplă...................62 14 Ghid de redare secvenţă...................................113 Ghid de redare film...............................................168

4

Afişare secvenţă............................................113, 145

5

Indicator volum ............................................142, 168

Pictogramă album în modul fotografii favorite1 ....................................................................... 124 6 Pictogramă categorie în modul sortare automată1 .................................................................129 7

Indicator încărcare acumulator........................28

8

Opţiuni film2 ............................................................. 164

9

Calitate imagine2 ......................................................83

10 Dimensiune imagine2............................................84

15 Chenar negru...........................................................155 16 Pictogramă efecte filtre......................................152 17 Pictogramă Estompare piele ..........................150 18 Pictogramă Ordine imprimare.......................135 19 Imagine mică................................................. 154, 156 20 Pictogramă D-Lighting.......................................149 21 Pictogramă retuşare rapidă .............................148 22 Indicator notă vocală...........................................142 23 Număr şi tip fişier...................................................215

11 Indicator panoramă simplă................................62 12 1

10

2

(a) Număr cadru curent/număr total de cadre.........................................................................34 (b) Lungime film..................................................... 168

Este afişată pictograma pentru albumul selectat sau categoria selectată în modul Sortare automată din modul redare. Pictograma afişată diferă în funcţie de setarea stabilită în momentul fotografierii.


Operaţiuni de bază Selectorul de comandă Introducere

Puteţi roti selectorul de comandă pentru a selecta elementele dintr-un ecran de meniu sau pentru a seta oricare dintre funcţiile următoare.

Pentru fotografiere Mod

Descriere

A 71

Selectorul de moduri setat la j

Reglaţi programul flexibil

Selectorul de moduri setat la k

Reglaţi viteza de declanşare

72

Selectorul de moduri setat la l

Reglaţi valoarea diafragmei

73

Selectorul de moduri setat la m

Reglaţi viteza de declanşare sau valoarea diafragmei (apăsaţi K pe selectorul multiplu pentru a comuta 74 între setări).

Pentru redare Mod

Descriere

A 34, 111, 115

Redare cadru întreg sau redare miniaturi

Alegeţi o fotografie

Afişare calendar

Alegeţi o dată

117

Zoom redare

Schimbaţi factorul de mărire

118

Redare film În timpul întreruperii temporare sau editării filmului

Avansaţi sau derulaţi

168

Avansaţi sau derulaţi cadru cu cadru

168

11


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu Introducere

Acţionaţi selectorul multiplu apăsând pe partea de sus (H), jos (I), stângă (J) sau dreaptă (K) ori pe butonul k (aplică selecţia).

Pentru fotografiere Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A36)/alegeţi opţiunea de mai sus

Afişaţi meniul n (Autodeclanşator) (A39)

Afişaţi ghidul o (compensare expunere)* (A43) Mod bliţ

Aplicaţi selecţia Afişaţi meniul D (mod focalizare) (A40)/alegeţi opţiunea de mai jos * În modul de fotografiere m (manual), selectaţi dacă doriţi setarea vitezei de declanşare sau valoarea diafragmei la rotirea selectorului de comandă (A74).

Pentru redare Alegeţi fotografia anterioară

15/05/2011 15:30 0004.JPG

Alegeţi fotografia următoare

4 132

Pentru ecranul meniului Alegeţi opţiunea de mai sus Alegeţi opţiunea din stânga/readuceţi afişajul la ecranul anterior Alegeţi opţiunea de mai jos

12

Meniu fotografiere

Alegeţi opţiunea din dreapta/afişaţi meniul secundar sau aplicaţi selecţia Aplicaţi selecţia sau afişaţi meniul secundar

Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere


Operaţiuni de bază

Butonul d (meniu) Introducere

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul corespunzător modului selectat şi a selecta opţiuni pentru elementele din meniu. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A12). Afişat când meniul G se afişează când există conţine două sau opţiuni de meniu anterioare mai multe pagini Fila pentru meniurile disponibile în modul de Meniu fotografiere fotografiere curent*/fila pentru meniul modului redare Fila pentru meniul film (în timpul modului fotografiere)/ meniul redare (în timpul modului redare) Fila pentru afişarea meniului de configurare

Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Afişat când există opţiuni de meniu care urmează * Filele afişate diferă în funcţie de modul de fotografiere ales. • Modul A (automat): fila pentru meniul Automat • C (scenă): fila pentru Meniu scene (A45) • j (Peisaj noapte): fila pentru meniul Peisaj noapte (A48) • e (Portret de noapte): fila pentru meniul Portret de noapte (A49) • o (Iluminare fundal): fila pentru meniul Iluminare fundal (A50) • F (Portret inteligent): fila pentru meniul Portret inteligent (A67) • j, k, l, m, M: fila pentru meniul de fotografiere (A81)

Comutarea între file în ecranul meniului În ecranul meniului afişat la apăsarea butonului d, alegeţi ultima filă din stânga pentru a comuta la meniul filei selectate. Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Apăsaţi J pe selectorul multiplu pentru a evidenţia fila.

Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Apăsaţi H sauI pe selectorul multiplu pentru a alege altă filă şi apăsaţi fie butonul k, fie K.

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Reducere vibraţii Detecţie mişcare Asistenţă AF

Este afişat meniul corespunzător.

13


Operaţiuni de bază

Utilizarea meniurilor aparatului foto Introducere

1

Apăsaţi pe butonul d.

Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege un element, apoi apăsaţi K sau butonul k. • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă (A11). • Pentru a schimba filele, apăsaţi J (A13).

3

Meniu fotografiere Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Reduc. zgom. exp. lungă D-Lighting activ Salvare user settings Resetare user settings

Selectorul multiplu

Apăsaţi H sau I pentru a alege un element, apoi apăsaţi pe butonul k. • Setarea este aplicată.

4

După ce aţi încheiat setarea, apăsaţi pe butonul d. • Aparatul foto iese din afişajul meniului.

14

Mod focalizare autom. AF unic AF permanent


Operaţiuni de bază

Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt

Apăsaţi până la jumătate pentru a bloca focalizarea şi expunerea.

Introducere

• Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, focalizarea şi expunerea (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei) sunt setate. Focalizarea şi expunerea rămân blocate cât timp butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat în această poziţie, eliberaţi declanşatorul şi fotografiaţi apăsând butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere pe butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului foto şi imagini neclare.

Apăsaţi până la capăt pentru a fotografia.

15


Operaţiuni de bază

Butonul x (monitor) Introducere

Apăsaţi pe butonul x (monitor) pentru a comuta între monitor şi vizor. Comutaţi la monitor sau la vizor, în funcţie de condiţiile de fotografiere. De exemplu, utilizaţi vizorul în locuri luminoase, unde monitorul se distinge cu dificultate. Vizor

Monitor

1/250

1/250

B

F5.6

1342

1342

Ajustarea dioptriei vizorului

Atunci când dioptria pentru vizor nu focalizează corespunzător şi afişajul se distinge cu dificultate, ajustaţi dioptria cu ajutorul controlului pentru ajustarea dioptriilor. În timp ce priviţi prin vizor, rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriilor până când afişajul se poate vedea clar. • Aveţi grijă să nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile.

16

F5.6

Controlul de ajustare a dioptriilor


Operaţiuni de bază

Butonul s (afişaj) Introducere

Pentru a comuta între informaţiile afişate pe monitor în timpul fotografierii şi redării, apăsaţi pe butonul s (afişaj).

Pentru fotografiere

1/250

F5.6

1342

Informaţii afişate Afişaţi fotografia şi informaţiile despre fotografiere.

1/250

F5.6

1342

Cadru de film Afişaţi raza unui film într-un cadru.

Informaţii ascunse Afişaţi doar fotografia.

Pentru redare

15/05/2011 15:30 0004.JPG

100NIKON 0004.JPG P 1/250 F5.6

4 132

Afişaţi informaţiile despre fotografie Afişaţi fotografia realizată şi informaţiile despre fotografie.

ISO 4

+1.0 200 132

Afişaţi informaţiile despre fotografiere

Informaţii ascunse Afişaţi doar fotografia realizată.

(cu excepţia filmelor) Afişaţi evidenţierea1, histograma2 şi informaţiile despre fotografiere3.

1 Cele mai luminoase porţiuni ale imaginii (porţiunile evidenţiate) clipesc. Utilizaţi evidenţierile ca ghid atunci când setaţi expunerea. 2 Histograma este un grafic de bare care prezintă distribuţia luminozităţii din imagine. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli. 3 Informaţiile despre fotografiere includ numele folderului, numele fişierului, modul de fotografiere utilizat (j, k, l sau m), viteza de declanşare, valoarea diafragmei, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO şi numărul fişierului curent/numărul total de expuneri. A se afişează atunci când sunt alese modurile de fotografiere A, y, j, e, o, F sau j.

17


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator li-ion EN-EL5 (livrat). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau atunci când este aproape consumat (A20).

Glisaţi zăvorul capacului în direcţia Y (1) şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie (2).

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

• Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în jos (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). • Atunci când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul îl blochează în poziţia respectivă.

B

Camera acumulatorului

Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului invers sau cu partea din spate înainte poate deteriora aparatul foto. Asiguraţi-vă că acumulatorul este orientat corect.

3

18

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (1) şi glisaţi zăvorul capacului spre poziţia Z (2).


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

B

Primii paşi

Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto (A23) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Pentru a ejecta acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi glisaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1), apoi scoateţi acumulatorul având grijă să îl ţineţi drept (2). • Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie.

Note privind acumulatorul

• Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii). • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Acumulator” (A210). • Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi-l până când se descarcă înainte de a-l depozita din nou.

19


Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul li-ion EN-EL5 livrat, introdus în aparatul foto, conectând adaptorul CA de încărcare EH-69P furnizat la aparatul foto prin intermediul cablului USB UC-E6 furnizat şi apoi introducând adaptorul CA de încărcare într-o priză electrică.

1

Pregătiţi adaptorul CA de încărcare EH-69P.

Primii paşi

Dacă în pachetul livrat este inclus un adaptor de priză*, conectaţi adaptorul de priză la priza adaptorului CA de încărcare. Apăsaţi cu putere adaptorul de priză, până când se fixează în poziţie. După ce cele două componente au fost conectate, încercarea de a scoate cu forţa adaptorul de priză poate deteriora produsul. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat aparatul foto.

2

Introduceţi acumulatorul în aparatul foto (A18). Nu porniţi aparatul foto.

3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto. • Verificaţi orientarea corectă a conectorilor. Nu încercaţi să introduceţi conectorii oblic şi nu utilizaţi forţa atunci când conectaţi sau deconectaţi cablul USB.

Cablu USB

20


Încărcarea acumulatorului

4

Introduceţi adaptorul CA de încărcare într-o priză electrică. Indicatorul luminos aparat pornit clipeşte lent în portocaliu pentru a semnala că acumulatorul se încarcă. Primii paşi

Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ patru ore şi 50 de minute.

Următorul tabel explică starea indicatorului luminos aparat pornit atunci când aparatul foto este conectat la priza electrică.

Indicator luminos aparat pornit

5

Descriere

Clipeşte lent (portocaliu)

Acumulatorul se încarcă.

Stins

Acumulatorul nu se încarcă. Când procesul de încărcare se încheie, indicatorul luminos aparat pornit nu mai clipeşte cu culoarea portocaliu şi se stinge.

Clipeşte rapid (portocaliu)

• Temperatura ambientală nu este potrivită pentru încărcarea acumulatorului. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală de 5°C până la 35°C. • Cablul USB sau adaptorul CA de încărcare nu sunt conectate corect sau există o problemă la acumulator. Deconectaţi cablul USB sau scoateţi din priză adaptorul CA de încărcare şi reconectaţi-le corect sau schimbaţi acumulatorul.

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza electrică, apoi deconectaţi cablul USB.

21


Încărcarea acumulatorului

B

Note privind adaptorul CA de încărcare

Primii paşi

• Adaptorul CA de încărcare EH-69P trebuie utilizat numai cu dispozitive compatibile. Nu utilizaţi adaptorul împreună cu o altă marcă sau un alt model de dispozitiv. • Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele referitoare la adaptorul CA de încărcare de la pagina iii şi din secţiunea „Acumulator” (A210). • EH-69P este compatibil cu prize electrice de CA de 100-240 V, 50/60 Hz. Atunci când îl utilizaţi în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză (disponibil în comerţ). Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj. • Adaptorul CA de încărcare EH-69P este destinat încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto. Atunci când este conectat la o priză electrică prin intermediul adaptorului CA de încărcare, aparatul foto nu poate fi pornit. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA USB în afară de adaptorul CA de încărcare EH-69P. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

C

Sursa de alimentare cu CA

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62A (disponibil separat; A213), aparatul foto este alimentat cu energie electrică de la priza electrică, permiţând realizarea şi redarea fotografiilor. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA în afară de EH-62A. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D

Încărcarea prin intermediul computerului sau al unui încărcător de acumulator

• Încărcarea acumulatorului li-ion EN-EL5 (A178, 202) este posibilă şi prin conectarea aparatului foto COOLPIX P500 la un computer. • Acumulatorul EN-EL5 poate fi încărcat separat de aparatul foto utilizând încărcătorul de acumulator MH-61 (disponibil separat; A213).

22


Încărcarea acumulatorului

Pornirea şi oprirea aparatului foto

C

Primii paşi

Scoateţi capacul obiectivului înainte de a porni aparatul foto. Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde, apoi monitorul este pornit (în momentul în care monitorul porneşte, indicatorul luminos aparat pornit se stinge). Apăsaţi din nou pe comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto. În momentul în care alimentarea cu energie a aparatului foto se opreşte, monitorul şi indicatorul luminos aparat pornit se sting. • Atunci când aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c porneşte aparatul foto în modul redare (A34).

Afişarea unui mesaj

Dacă se afişează mesajul Opriţi aparatul foto, scoateţi capacul şi porniţi aparatul foto., confirmaţi că a fost îndepărtat capacul obiectivului şi apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni din nou aparatul foto.

C

Modul veghe (Oprire automată)

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se stinge automat, aparatul foto intră în modul de veghe şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte. Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe pentru aproximativ trei minute. • Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, reporniţi monitorul efectuând una dintre următoarele operaţiuni. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul c sau pe butonul b (e înregistrare film). - Rotiţi selectorul de moduri. • În modurile de fotografiere sau redare, aparatul foto intră în modul de veghe în aproximativ un minut (setare implicită). • Durata de timp înainte ca aparatul să intre în modul de veghe poate fi modificată de la opţiunea Oprire automată (A199) din meniul de configurare (A185).

23


Setarea datei, orei şi limbii afişajului Dialogurile pentru selecţia limbii şi setarea ceasului intern al aparatului foto se afişează la prima pornire a aparatului foto.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

• Indicatorul luminos aparat pornit se aprinde, apoi monitorul este pornit (în momentul în care monitorul porneşte, indicatorul luminos aparat pornit se stinge).

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege limba dorită, apoi apăsaţi pe butonul k.

Limba/Language

Selectorul multiplu

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a anula setarea fusului orar şi a datei, selectaţi Nu.

Polski Português Русский Română Suomi Svenska Anulare

Fus orar şi dată Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora? Da Nu Anulare

4

Apăsaţi J sau K pentru a selecta fusul orar de reşedinţă (Fus orar) (A190), apoi apăsaţi pe butonul k.

London Casablanca

Înapoi

D

Timpul de economisire a luminii zilei

Pentru a seta data şi ora într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, activaţi setarea pentru economisirea luminii zilei cu H în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4. • Atunci când setarea este activată, pictograma W este afişată pe partea de sus a ecranului. • Pentru a dezactiva setarea, apăsaţi I.

24

London Casablanca

Înapoi


Setarea datei, orei şi limbii afişajului

5

Format dată

Apăsaţi H, J, I sau K pentru a seta data şi ora, apoi apăsaţi pe butonul k.

Dată şi oră

An/Lună/Zi Lună/Zi/An Zi/Lună/An

Z

Primii paşi

6

Apăsaţi H sau I pentru a alege ordinea de afişare a datei şi apăsaţi pe butonul k sau pe K.

L

A

15 05 2011 • Pentru a alege un element: apăsaţi K sau J (selectate în următoarea ordine: Z (zi) ➝ L (lună) ➝ A (an) ➝ oră ➝ minut). 15 10 • Pentru a seta valorile: apăsaţi H sau I. Data şi ora pot fi setate şi prin rotirea selectorului de comandă (A11). Editare • Încheiaţi setarea: alegeţi minut, verificaţi dacă a fost îndepărtat capacul obiectivului şi apoi apăsaţi pe butonul k sau pe K. • După finalizarea setării, obiectivul se extinde uşor şi se afişează ecranul de fotografiere.

D

Imprimarea datei şi modificarea datei şi a orei

• Pentru ca data să se imprime pe imagini când fotografiaţi, setaţi mai întâi data şi ora, apoi setaţi Imprimare dată (A192) în meniul de configurare (A185). • Pentru a modifica data şi ora ceasului intern al aparatului foto, setaţi-le în Fus orar şi dată (A188) din meniul de configurare (A185).

25


Introducerea cardului de memorie Datele înregistrate sunt stocate în memoria internă a aparatului (aprox. 102 MB) sau pe cardurile de memorie Secure Digital (SD) disponibile în comerţ (A214). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe acesta şi pot fi redate, şterse sau transferate. Pentru a utiliza memoria internă, scoateţi cardul de memorie. • Pentru înregistrarea filmelor este necesar un card de memorie. Primii paşi

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul.

2

Introduceţi cardul de memorie. • Glisaţi cardul de memorie până când se blochează cu un clic.

Fantă card memorie

B

Introducerea corectă a cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie invers sau cu partea din spate înainte poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Scoaterea cardului de memorie Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Apăsaţi uşor cardul de memorie în fantă cu degetul (1) pentru a-l scoate parţial, apoi extrageţi-l ţinându-l drept (2). • Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie.

26


Introducerea cardului de memorie

B

Formatarea unui card de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Atunci când comutatorul cardului de memorie este în poziţia „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe card. Dacă doriţi să înregistraţi ori să ştergeţi date sau să formataţi cardul de memorie şi comutatorul este în poziţia „blocare”, glisaţi comutatorul în poziţia iniţială pentru a-l debloca.

B

Primii paşi

Cardul nu este formatat. Dacă mesajul din imaginea din dreapta se afişează în momentul pornirii Formataţi cardul? aparatului foto, cardul de memorie trebuie formatat înainte de utilizare. Reţineţi că formatarea (A200) şterge permanent toate fotografiile şi alte date de pe cardul de memorie. Înainte de a formata cardul de Da memorie, asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate datele pe care doriţi să Nu le păstraţi. Pentru a formata cardul, utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k. Atunci când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Formatare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe formatarea. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când formatarea nu se încheie. • Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost folosit cu alt dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi (A200) utilizând acest aparat foto.

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse de pe acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cardului de memorie: - scoaterea cardului de memorie - scoaterea acumulatorului - oprirea aparatului foto - deconectarea adaptorului CA • Nu utilizaţi un computer pentru a formata cardul de memorie. • Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de memorie. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi cardul de memorie la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi cardul de memorie în lumina directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi cardul de memorie la umiditate, praf sau gaze corozive.

27


Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod „vizează şi fotografiază” automat, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Scoateţi capacul obiectivului şi apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Obiectivul se extinde uşor şi monitorul este pornit.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Rotiţi selectorul de moduri la A. Mod automat

3

Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicatorul de încărcare a acumulatorului

Nivelul de încărcare a acumulatorului Afişaj

Descriere

b

Nivelul de încărcare a acumulatorului este ridicat.

B

Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Bateria este consumată.

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

1/250

F5.6

32

Numărul de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase Numărul de expuneri rămase este afişat. Numărul de imagini care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie, de calitatea şi de dimensiunea imaginii (A85).

28


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat)

Indicatoare afişate în modul A (automat) Pictograma reducere vibraţii Reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto.

Modul de fotografiere A este afişat în modul A (automat).

1/250

F5.6

Valoarea diafragmei (A70) Indicatorul de memorie internă Imaginile sunt înregistrate în memoria internă (aprox. 102 MB). Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, C nu este afişat şi imaginile sunt înregistrate pe cardul de memorie.

32

Calitatea/dimensiunea imaginii Calitatea (nivelul de compresie) şi dimensiunea imaginii curente sunt afişate. Setările implicite sunt W (Normal) pentru calitatea imaginii şi G (4000×3000) pentru dimensiunea imaginii.

Dacă monitorul este oprit în modul de veghe pentru a economisi energie (indicatorul luminos aparat pornit clipeşte) (A199), reporniţi monitorul efectuând una dintre următoarele operaţiuni. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul c sau pe butonul b (e înregistrare film). - Rotiţi selectorul de moduri.

C

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Viteza de declanşare (A70)

Opţiuni film Tipul de film este afişat la înregistrarea filmelor numai atunci când în aparatul foto este introdus un card de memorie (A157, 164, 165).

Notă privind bliţul

Atunci când bliţul este coborât, setarea pentru bliţ este fixată la Dezactivat şi W apare în partea superioară a monitorului. Asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul (A37) în situaţiile în care acesta este necesar, de exemplu în locuri întunecate sau atunci când subiectul este situat pe un fundal iluminat.

C

Funcţiile disponibile în modul A (automat)

• Modul bliţ (A36) poate fi reglat şi autodeclanşatorul (A39), modul focalizare (A40) şi compensarea expunerii (A43) pot fi utilizate. • Apăsaţi pe butonul d pentru a specifica setările pentru opţiunile Calitate imagine (A83) şi Dimensiune imagine (A84) din meniul de fotografiere.

D

Reducere vibraţii

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi Reducere vibraţii (A193) din meniul de configurare (A185). • Setaţi Reducere vibraţii la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii.

29


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătiţi aparatul foto. • Ţineţi aparatul foto stabil, cu ambele mâini. • Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, bliţ, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF şi microfon.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Încadraţi o imagine. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/250

Utilizarea vizorului Utilizaţi vizorul pentru a încadra imagini atunci când afişajul monitorului se distinge cu dificultate din cauza luminii strălucitoare. Apăsaţi pe butonul x pentru a comuta la vizor (A16). Atunci când dioptria pentru vizor nu focalizează corespunzător, rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriilor într-o poziţie la care afişajul se poate vedea clar (A16). • Aveţi grijă să nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile.

32

Controlul de ajustare a dioptriilor

Butonul x

30

F5.6

Vizorul


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului

Zoomul digital Atunci când zoomul optic al aparatului foto este la poziţia maximă, rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g declanşează zoomul digital. Zoomul digital poate apropia imaginea subiectului de aproximativ 4× peste nivelul maxim al zoomului optic.

Zoom optic maxim

Zoom digital activat

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Depărtare Apropiere Rotiţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi controlul zoomului spre g pentru a apropia imaginea, mărind dimensiunea subiectului. Rotiţi controlul zoomului spre f pentru a depărta imaginea, mărind zona vizibilă în cadru. • Când aparatul foto este pornit, zoomul este la poziţia de unghi larg maxim. • Rotirea controlului zoomului până la capăt în oricare dintre direcţii reglează rapid zoomul, în timp ce rotirea parţială a controlului reglează zoomul lent. • Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului Zoom optic Zoom digital când controlul zoomului este rotit. • Zoomul poate fi acţionat şi prin rotirea controlului zoomului lateral (A5) spre g sau f. Funcţia corespunzătoare controlului zoomului lateral poate fi setată prin intermediul opţiunii Atrib. con. zoom lateral (A198) din meniul de configurare (A185).

• Atunci când zoomul digital este activat, aparatul foto focalizează pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.

C

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, pentru a mări imaginile, zoomul digital utilizează procesarea digitală a imaginii denumită interpolare, care poate avea ca efect deteriorarea uşoară a calităţii imaginii, în funcţie de dimensiunea imaginii (A84) şi de mărirea prin zoom digital. Interpolarea se aplică la fotografierea imaginilor statice, la poziţiile de zoom care trec de V. Atunci când zoomul este mărit peste poziţia V, interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom îşi schimbă culoarea în galben pentru a semnala aplicarea interpolării. Poziţia V se deplasează spre dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea fără interpolare la setarea curentă a modului imagine.

Atunci când dimensiunea imaginii este mică • Utilizând opţiunea Zoom digital (A197) din meniul de configurare (A185), puteţi limita mărirea cu zoom digital la un interval care să nu aibă ca efect deteriorarea imaginilor sau puteţi dezactiva zoomul digital.

31


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate (A15), aparatul foto setează focalizarea şi expunerea (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei). Focalizarea şi expunerea rămân blocate cât timp butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aparatul foto focalizează automat pe subiectul aflat în zona de focalizare centrală. În momentul în care subiectul este focalizat, zona de focalizare se aprinde în culoarea verde.

1/250

F5.6

• Atunci când zoomul digital este aplicat, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul ecranului, iar zona de focalizare nu este afişată. În momentul în care subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare (A8) se aprinde în culoarea verde. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie, înseamnă că aparatul foto nu poate focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Declanşatorul este eliberat, iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

B 32

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Dacă subiectul este la distanţă mică de aparatul foto

În cazul în care aparatul foto nu poate focaliza, încercaţi să fotografiaţi cu p (primplan macro) în modul focalizare (A40) sau în modul scenă Primplan (A55).


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce indicatorul care arată numărul de expuneri rămase clipeşte, imaginile sunt înregistrate. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Întreruperea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii pot duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

D

Blocarea focalizării

Utilizaţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe subiecte descentrate atunci când pentru Mod zonă AF este selectată opţiunea Centrală. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, expunerea este blocată.

1/250

F5.6

32

Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

D

1/250

F5.6

1/250

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă sau indicatorul de focalizare se aprind în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • În aceeaşi scenă sunt prezente obiecte cu luminozităţi foarte diferite (de ex. soarele din spatele subiectului face ca acesta să pară foarte întunecat) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. subiectul portretului poartă o cămaşă albă şi stă în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. un animal în interiorul unei cuşti) • Subiecte care repetă acelaşi tipar (de ex. jaluzele sau clădiri cu mai multe şiruri de ferestre de aceeaşi formă) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării. Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit. Puteţi focaliza cu aparatul foto utilizând şi focalizarea manuală (A42).

F5.6

Apăsaţi butonul Asiguraţi-vă că Ţineţi apăsat în Apăsaţi butonul de declanşare zona de focalizare continuare butonul de de declanşare până la se aprinde în declanşare până la până la capăt jumătate. culoarea verde. jumătate şi recompuneţi pentru a fotografia. fotografia.

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF

Când iluminarea este slabă, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A196) se poate aprinde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

33


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (modul redare) Apăsaţi pe butonul c (redare).

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Butonul c (redare) • Ultima fotografie realizată este afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. • Apăsaţi H sau J pe selectorul multiplu pentru a vizualiza imaginea anterioară. Apăsaţi I sau K pentru a vizualiza imaginea următoare. Continuaţi să ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a derula rapid fotografiile. Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului Selectorul multiplu de comandă. • Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică imediat după comutarea la fotografia anterioară sau următoare. • Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul c sau apăsaţi pe butonul de declanşare ori pe butonul b (e înregistrare film). • C apare atunci când sunt afişate fotografiile stocate în memoria 15/05/2011 15:30 0004.JPG internă. Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, C nu este afişat şi sunt redate fotografiile stocate pe cardul de memorie.

4

C

4

Indicatorul de memorie internă

Când monitorul este oprit pentru a economisi energie

Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, apăsaţi pe butonul c pentru a reporni monitorul (A199).

C

Opţiuni disponibile în modul redare

Pentru detalii, consultaţi „Mai multe despre redare” (A111) sau „Editarea fotografiilor” (A146).

C

Apăsarea butonului c pentru pornirea aparatului foto

Atunci când aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c porneşte aparatul foto în modul redare. Obiectivul nu se extinde.

C

34

Vizualizarea fotografiilor

• Apăsaţi pe butonul x pentru a comuta între utilizarea afişajului monitorului şi al vizorului (A16). • Apăsaţi pe butonul s pentru a comuta între afişarea şi ascunderea informaţiilor despre fotografie sau a informaţiilor despre fotografiere care apar pe monitor (A17). • Fotografiile realizate cu funcţia Prioritate faţă (A97) sau cu funcţia de detectare a animalelor de casă (A59) vor fi rotite automat când sunt afişate în modul redare cadru întreg, în funcţie de orientarea feţei (cu excepţia fotografiilor realizate cu setările Continuu (A76) sau Bracketing expunere (A94). • Atunci când se redau imaginile fotografiate prin declanşare continuă, fiecare serie de imagini este considerată un grup şi se afişează numai „imaginea importantă” a grupului (consultaţi „Redarea imaginilor fotografiate utilizând modul de declanşare continuă (secvenţă)” (A113) pentru mai multe informaţii).


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare

1

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor. • Pentru a ieşi fără a şterge, apăsaţi pe butonul d.

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege metoda de ştergere dorită, apoi apăsaţi pe butonul k.

Ştergere

3

Apăsaţi H sau I pentru a selecta Da, apoi apăsaţi pe butonul k.

Ştergeţi 1 imagine?

• Imaginile şterse nu pot fi recuperate. • Pentru a anula operaţiunea, selectaţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

Da Nu

Operaţiuni în ecranul Ştergere imagini selectate

1

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi H pentru a adăuga y la imaginea respectivă.

Ştergere imagini selectate

• Dacă doriţi să revocaţi selecţia, apăsaţi I pentru a îndepărta y. • Rotiţi controlul zoomului (A4) spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a afişa miniaturi.

2

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Imagine curentă: este ştearsă numai imaginea sau nota vocală Imagine curentă curentă (A143). Ştergere imagini selectate • Ştergere imagini selectate: se pot selecta şi şterge mai multe Toate imaginile imagini. Consultaţi „Operaţiuni în ecranul Ştergere imagini selectate” pentru mai multe informaţii. • Toate imaginile: sunt şterse toate imaginile.

Înapoi

ON/OFF

Adăugaţi y la toate imaginile pe care vreţi să le ştergeţi, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a confirma selecţia. • Se afişează un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.

B

Note privind ştergerea

• Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Transferaţi imaginile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile protejate nu pot fi şterse (A139). • Pentru ştergerea imaginilor fotografiate prin declanşare continuă ➝ „Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă” (A114)

C

Ştergerea din modul fotografiere a ultimei imagini fotografiate

În modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine fotografiată.

35


Utilizarea bliţului În locuri întunecate sau când subiectul este situat pe un fundal iluminat, puteţi realiza fotografii cu bliţ ridicând bliţul. Puteţi seta un mod bliţ adecvat condiţiilor de fotografiere. • Bliţul are o rază de acoperire de aproximativ 0,5 până la 8,0 m la poziţia de unghi larg a zoomului şi de aproximativ 2,2 până la 4,5 m la poziţia de telefotografie a zoomului (când Sensibilitate ISO este setată la Automată). U

Automat Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V

Automat cu reducere ochi roşii

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Reduce „ochii roşii” în portrete. W

Dezactivat Bliţul nu se declanşează.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează la fotografiere, indiferent de cât de luminos este subiectul. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal iluminat.

Y

Sincronizare lentă Bliţul de umplere este combinat cu viteza de declanşare redusă. Acest mod este adecvat pentru portrete fotografiate seara sau noaptea, care includ peisaje în fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a imortaliza fundalul în timpul nopţii sau în cazul iluminării slabe.

Z

Sincronizare perdea posterioară Bliţul de umplere se declanşează exact înainte de închiderea declanşatorului, creând efectul unui şuvoi de lumină în spatele subiectelor în mişcare.

C

36

Setarea modului bliţ

• Setarea implicită a modului bliţ variază în funcţie de modul de fotografiere (A44). - Modul A (automat): U Automat - y (Scenă): opţiunile variază în funcţie de scene (A46 până la 59). - j (Peisaj noapte): fixat la W (Dezactivat) - e (Portret de noapte): fixat la V (Automat cu reducere ochi roşii) - o (Iluminare fundal): fixat la X (bliţ de umplere) (atunci când HDR este Dezactivat), fixat la W (Dezactivat) (atunci când HDR este Activat) (A50) - F (Portret inteligent): U (bliţ automat) (atunci când funcţia Ochi deschişi este Dezactivată), fixat la W (Dezactivat) (atunci când funcţia Ochi deschişi este Activată) (A68). - j, k, l, m, M: U Automat • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104). • În următoarele situaţii, setarea pentru modul bliţ rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia. - Atunci când se utilizează modurile de fotografiere j, k, l sau m - Atunci când se fotografiază cu V (Automat cu reducere ochi roşii) în modul A (automat)


Utilizarea bliţului

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ). • Bliţul este ridicat. • Atunci când bliţul este coborât, modul bliţ este fixat la W (Dezactivat).

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Apăsaţi m (mod bliţ) pe selectorul multiplu. • Se afişează meniul Mod bliţ.

3

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege modul dorit, apoi apăsaţi pe butonul k.

Mod bliţ

• Se afişează modul selectat pentru bliţ. • Atunci când este aplicat modul U (Automat), D se afişează doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatoarele (A17) monitorului sunt activate. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

B

1/250

F5.6

32

Coborârea bliţului

Atunci când nu utilizaţi bliţul, coborâţi-l apăsându-l uşor în jos.

37


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea când iluminarea este slabă sau când bliţul este setat la W (Dezactivat)

• Se recomandă folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului în timpul fotografierii şi evitarea efectelor produse de tremuratul aparatului foto. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Reducere vibraţii (A193) la Dezactivată în meniul de configurare (A185). • Este posibil ca în ecranul de fotografiere să se afişeze E. Atunci când se afişează E, sensibilitatea ISO a fost mărită automat. • Funcţia de reducere a zgomotului se poate activa în anumite condiţii de fotografiere, cum ar fi iluminarea slabă. Când acţionează funcţia de reducere a zgomotului, salvarea imaginilor poate dura mai mult.

B Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

38

Notă privind utilizarea bliţului

Reflexiile particulelor de praf din atmosferă pot apărea în fotografii sub formă de pete luminoase. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (Dezactivat) sau fotografiaţi cu bliţul coborât.

C

Indicatorul bliţului

Indicatorul bliţului arată starea bliţului atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se declanşează la fotografiere. • Clipeşte: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Stins: bliţul nu se declanşează la fotografiere.

C

Reducerea efectului „ochi roşii”

Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere a efectului „ochi roşii” („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Înaintea declanşării bliţului principal, sunt descărcate repetat pre-bliţuri la intensitate redusă, atenuând efectul „ochi roşii”. În plus, dacă aparatul foto detectează ochi roşii în timp ce salvează o imagine, zona afectată va fi procesată pentru a reduce acest efect înainte de salvarea imaginii. Reţineţi următoarele atunci când fotografiaţi: • Datorită pre-bliţurilor va apărea o întârziere uşoară între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei. • Durata de timp necesară pentru salvarea fotografiei creşte uşor. • În anumite situaţii, funcţia de reducere a efectului „ochi roşii” poate să nu producă rezultatele dorite. • În situaţii extrem de rare, zonele unde această problemă nu se manifestă ar putea fi afectate de procesarea în modul avansat de reducere a efectului „ochi roşii”. În aceste cazuri, alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou. Atunci când funcţia Reducere ochi roşii (A196) din meniul de configurare este setată la Pre-bliţ dezactivat, declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.


Fotografierea cu autodeclanşator Autodeclanşatorul este indicat pentru realizarea fotografiilor de grup şi reducerea vibraţiilor apărute în momentul apăsării butonului de declanşare. Când se foloseşte autodeclanşatorul, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Reducere vibraţii (A193) în meniul de configurare (A185) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

1

Apăsaţi n (autodeclanşator) pe selectorul multiplu. • Se afişează meniul Autodeclanşator.

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege 10s sau 2s, apoi apăsaţi pe butonul k. • 10s (zece secunde): indicat pentru fotografii de grup. • 2s (două secunde): indicat pentru evitarea efectelor produse de tremuratul aparatului foto. • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşator. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Autodeclanşator

Încadraţi imaginea şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Focalizarea şi expunerea sunt setate.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul porneşte şi se afişează numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul realizează numărătoarea inversă. Aproximativ cu o secundă înainte de eliberarea declanşatorului, indicatorul luminos încetează să clipească şi rămâne aprins. • După eliberarea declanşatorului, autodeclanşatorul comută la OFF. • Pentru a opri temporizatorul înainte de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul de declanşare.

1/250

F5.6

1/250

F5.6

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

9

39


Utilizarea modului focalizare Alegeţi un mod de focalizare în funcţie de scena dorită. A

Focalizare automată Aparatul foto reglează automat focalizarea în funcţie de distanţa faţă de subiect. Utilizaţi acest mod dacă distanţa de la subiect până la obiectiv este de minimum 50 cm sau de minimum 2,2 m atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia de telefotografie maximă.

D

Primplan macro

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Utilizaţi pentru primplanuri având ca subiect flori sau obiecte de mici dimensiuni. Distanţa cea mai mică la care se poate fotografia variază în funcţie de factorul de mărire al zoomului. În poziţia de zoom unde pictograma F şi indicatorul zoomului se aprind în culoarea verde (poziţia de unghi larg începând de la pictograma K), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la aproximativ 10 cm de obiectiv. La poziţia zoomului stabilită la trei paşi de la poziţia de unghi larg maxim spre poziţia de telefotografie, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la aproximativ 1 cm de obiectiv. B

Infinit Utilizaţi atunci când fotografiaţi scene îndepărtate printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi peisaje. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A8) se aprind întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. Modul bliţ este setat la W (dezactivat).

E

Focalizare manuală Focalizarea poate fi reglată pentru orice subiect aflat la o distanţă de 1 cm până la infinit faţă de obiectiv (A42).

Modurile de focalizare disponibile în fiecare mod de fotografiere A

j, k, l, m, M

A (Focalizare automată)

w1

w1

D (Primplan macro)

w

w

B (Infinit)

w

w

w

w

E (Focalizare manuală) 1 2

C

40

y

2

j

e

o

F

w

w

w

Setarea implicită pentru fiecare mod de fotografiere. Modurile de focalizare disponibile şi setarea implicită variază în funcţie de modurile scenă diferite (A46 până la 59).

Setarea modului focalizare

• Pentru modurile de fotografiere j, k, l şi m, setarea modificată a modului de focalizare rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).


Utilizarea modului focalizare

Setarea modului focalizare

1

Apăsaţi p (mod focalizare) pe selectorul multiplu. • Se afişează meniul Focalizare.

Focalizare

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege modul de focalizare dorit şi apăsaţi butonul k. • Se afişează modul selectat pentru modul focalizare. • Atunci când este aplicat modul A (focalizare automată), P este afişat doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatoarele monitorului (A17) sunt activate. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

C

1/250

F5.6

32

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Primplan macro

Atunci când se utilizează modurile de fotografiere j, k, l, m sau M, dacă meniul de fotografiere Mod focalizare autom. (A101) este setat la AF permanent, aparatul foto va continua să focalizeze până când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate şi focalizarea se blochează. În timp ce aparatul foto focalizează, se va auzi un sunet specific. În alte moduri de fotografiere, funcţia AF permanent este activată automat atunci când modul macro este pornit (cu excepţia modului scenă Portret animal de casă).

C

Infinit

Dacă setaţi modul de focalizare la Infinit în timp ce utilizaţi modul A (automat) sau modurile j, k, l, m şi M, zona de focalizare nu va fi afişată pe ecran.

41


Utilizarea modului focalizare

Utilizarea focalizării manuale Este disponibilă atunci când modul de fotografiere este j, k, l, m, M sau modul scenă Sport. Selectaţi un mod de fotografiere prin intermediul selectorului de moduri (A44).

1

Apăsaţi p (mod focalizare) pe selectorul multiplu pentru a afişa meniul de configurare pentru modul focalizare.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E (focalizare manuală) şi apăsaţi pe butonul k. • Pe partea superioară a monitorului apare W, iar zona imaginii şi centrul mărit al fotografiei sunt afişate simultan.

2

Reglaţi focalizarea. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a regla focalizarea în timp ce vizualizaţi imaginea pe monitor. • Apăsaţi H pentru a focaliza pe subiecte aflate la depărtare. • Apăsaţi I pentru a focaliza pe subiecte aflate în apropiere. • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru verificarea compoziţiei. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

3

42

1/250

F5.6

1/125

F5.6

Apăsaţi pe butonul k. • Focalizarea setată este blocată. Puteţi continua fotografierea cu focalizarea blocată. • Dacă doriţi să reajustaţi focalizarea, apăsaţi din nou pe butonul k pentru a afişa ecranul de la pasul 2. • Pentru a comuta la focalizarea automată, reveniţi la pasul 1 şi alegeţi oricare altă setare în afară de E.

C

Focalizare

1342

E (Focalizare manuală)

• Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a examina profunzimea aproximativă a câmpului (zona focalizată din spatele şi din faţa subiectului). • Setaţi Atrib. con. zoom lateral (A198) în meniul de configurare (A185) la Focalizare manuală pentru a focaliza utilizând controlul zoomului lateral în loc de H sau I de la pasul 2. • Zoomul digital nu este disponibil.


Reglarea luminozităţii (Compensare expunere) Prin reglarea compensării expunerii la realizarea fotografiilor, luminozitatea întregii imagini poate fi ajustată pentru ca imaginile să devină mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere) pe selectorul multiplu. • Se afişează ghidul pentru compensarea expunerii şi histograma.

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a selecta o valoare a compensării.

Ghidul pentru compensarea expunerii

• Pentru a face imaginea mai luminoasă, aplicaţi o valoare pozitivă (+) a compensării expunerii. • Pentru a face imaginea mai întunecată, aplicaţi o valoare negativă (–) a compensării expunerii. +0.3

Histograma Valoarea compensării expunerii

3

Apăsaţi pe butonul k pentru seta valoarea compensării. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de setare dispare. • Atunci când este aplicată o valoare a compensării expunerii diferită de 0.0, valoarea este afişată pe monitor împreună cu indicatorul H.

4

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

+0.3

32

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. • Pentru a anula setarea compensării expunerii, reveniţi la pasul 1 şi schimbaţi valoarea la 0.0.

C

Valoarea compensării expunerii

• Valoarea compensării expunerii aplicată în modurile j, k sau l este salvată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia. • Atunci când modul de fotografiere este m (manual) (A74) sau modul scenă este Foc de artificii (A57), compensarea expunerii nu poate fi utilizată.

D

Folosirea histogramei

Histograma este un grafic care prezintă distribuţia tonurilor în imagine. Utilizaţi histograma ca ghid atunci când folosiţi compensarea expunerii şi fotografiaţi fără bliţ. • Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli. • Mărirea compensării expunerii deplasează distribuţia tonurilor spre dreapta şi micşorarea compensării deplasează distribuţia tonurilor spre stânga.

43


Mai multe despre fotografiere

Selectarea scenelor pentru fotografiere (selectorul de moduri) Rotiţi selectorul de moduri şi aliniaţi o pictogramă cu marcajul pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de fotografiere.

Mod automat

Mai multe despre fotografiere

Modurile j, k, l, m (A69)

M Modul User setting (Setări utilizator) (A108)

Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a valorii diafragmei.

Combinaţiile de setări frecvent utilizate pentru fotografiere pot fi salvate. Setările salvate pot fi preluate imediat pentru fotografiere prin simpla rotire a selectorului de moduri la M.

A Mod automat (A28) Un mod „vizează şi fotografiază” automat, recomandat pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale.

F Modul Portret inteligent (A65) Aparatul foto detectează figurile zâmbitoare utilizând funcţia Prioritate faţă şi eliberează automat declanşatorul. Funcţia Estompare piele face ca pielea subiectului uman să pară mai netedă.

Modul scenă (A45) Fotografiaţi cu setări adecvate pentru scenă alegând unul dintre modurile scenă. y (Scenă): alegeţi scena dorită din 15 tipuri diferite de scenă şi setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru scena selectată. În modul Selector aut. scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. j (Peisaj noapte): produce fotografii cu peisaje surprinse noaptea, cu neclaritate şi zgomot atenuate sau captează atmosfera unui peisaj de noapte cu o viteză redusă de declanşare. e (Portret de noapte): bliţul se declanşează pentru a lumina subiectul portretului în timp ce se păstrează atmosfera cadrului de seară sau nocturn. o (Iluminare fundal): bliţul se declanşează pentru ca subiectul situat pe un fundal iluminat să nu rămână ascuns în umbră sau funcţia HDR poate fi utilizată pentru fotografierea scenelor cu contrast puternic.

44


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) Atunci când una dintre următoarele scene este selectată prin intermediul selectorului de moduri sau al Meniului scene, imaginile sunt captate utilizând setări optimizate pentru scena selectată. j Peisaj noapte (A48) e Portret de noapte (A49) R Iluminare fundal (A50) Rotiţi selectorul de moduri la j, e sau R şi realizaţi fotografiile. y (Scenă)

x Selector aut. scene (setare implicită) (A46)

i Crepuscul/Răsărit (A54)

b Portret (A51)

k Primplan (A55)

c Peisaj (A51)

u Mâncare (A56)

d Sport (A52)

l Muzeu (A57)

f Petrecere/Interior (A52)

m Foc de artificii (A57)

Z Plajă (A53)

n Copie alb-negru (A57)

z Zăpadă (A53)

p Panoramă (A58)

h Apus (A53)

O Portret animal de casă (A59)

Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa Meniul scene şi alegeţi una dintre următoarele scene de fotografiere.

Meniu scene Selector aut. scene Portret Peisaj Sport Petrecere/Interior Plajă Zăpadă

• Pentru modurile scenă care utilizează bliţul, asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul înainte de fotografiere. • Alegeţi un tip de scenă din Meniul scene şi rotiţi controlul zoomului (A4) spre g (j) pentru a afişa o descriere (ajutor) a tipului respectiv. Pentru a reveni la ecranul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului spre g (j).

C

Funcţiile Calitate imagine şi Dimensiune imagine

Dacă apăsaţi pe butonul d în modul scenă, puteţi seta funcţiile Calitate imagine (A83) şi Dimensiune imagine (A84). Modificările efectuate la setările pentru calitatea şi dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului de fotografiere M).

45


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim din modurile prezentate în continuare pentru o fotografiere mai simplă. • d: Mod automat (fotografiere generală)

• g: Peisaj noapte

• e: Portret

• i: Primplan

• f: Peisaj

• j: Iluminare fundal

• h: Portret de noapte

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa Meniu scene, alegeţi x Selector aut. scene cu selectorul multiplu şi apăsaţi pe butonul k. • Selector aut. scene este activat. • Atunci când bliţul nu este ridicat, se afişează mesajul Bliţul este coborât.. • Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul.

3

Selector aut. scene Portret Peisaj Sport Petrecere/Interior Plajă Zăpadă

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Pictograma corespunzătoare modului de fotografiere se schimbă. • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

46

Meniu scene

1/250

F5.6

1342


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

B

Note privind modul Selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul A (Automat) (A28) sau alegeţi manual modul scenă dorit (A48).

C

Focalizarea în modul Selector automat scene

• Dacă este selectat Selector aut. scene, aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A97)). • Dacă pictograma afişată pentru modul de fotografiere este d sau i (Primplan), în acelaşi fel ca atunci când Mod zonă AF (A95) este setat la Automat, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat.

C

Fotografierea cu Peisaj noapte şi Portret de noapte la utilizarea modului Selector automat scene

C

Bliţul

Mai multe despre fotografiere

• Dacă aparatul foto comută la g (Peisaj noapte) când se utilizează Selector aut. scene, imaginile sunt fotografiate prin declanşare continuă, iar aparatul foto combină aceste imagini pentru a salva o singură fotografie. • Dacă aparatul foto comută la h (Portret de noapte) când se utilizează Selector aut. scene, modul bliţ este fixat la sincronizare lentă cu reducere ochi roşii pentru fotografierea subiecţilor umani (aparatul foto nu fotografiază prin declanşare continuă). • Când zonele din jurul subiectului sunt întunecate, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Reducere vibraţii (A193) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. • Se pot aplica setările U (Automat) (setare implicită) sau W (Dezactivat) pentru modul bliţ (A36). - Dacă se aplică setarea U (Automat), aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată optimă pentru modul scenă selectat. - Dacă se aplică setarea W (Dezactivat), bliţul nu se declanşează, chiar dacă este ridicat. • Dacă nu doriţi să utilizaţi bliţul, puteţi fotografia cu bliţul coborât.

C

Funcţiile disponibile în modul Selector automat scene

• Setările pentru autodeclanşator (A39) şi compensarea expunerii (A43) pot fi modificate. • Butonul p (mod focalizare) (A12, 40) de pe selectorul multiplu nu poate fi utilizat.

47


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru realizarea fotografiilor (funcţii) • Selectorul de moduri poate fi utilizat la selectarea scenelor pentru fotografiere (A44). • Pentru mai multe informaţii despre modul scenă Selector aut. scene, consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene)” (A46). • Pictograma X indicată pentru fiecare scenă reprezintă setarea pentru modul bliţ atunci când bliţul este ridicat (A36). n este setarea pentru Autodeclanşator (A39), p reprezintă setarea pentru modul focalizare (A40) şi o este setarea pentru compensarea expunerii (A43).

Mai multe despre fotografiere

j Peisaj noapte Q Utilizaţi acest mod pentru a capta atmosfera peisajelor nocturne. Apăsaţi butonul d pentru a selecta Din mână sau Trepied din Peisaj noapte. • Din mână (setare implicită): această setare vă permite să fotografiaţi cu zgomot şi tremurat al aparatului minime, chiar şi atunci când ţineţi aparatul foto în mână. - Pictograma Y este afişată pe ecranul de fotografiere. - Atunci când pictograma j din colţul din stânga sus al monitorului se aprinde în culoarea verde, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o serie de fotografii care vor fi combinate într-o singură imagine şi salvate. - După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil, fără să îl mişcaţi, până când se afişează o imagine statică. După ce fotografiaţi, nu opriţi aparatul foto înainte ca monitorul să comute la ecranul de fotografiere. - Unghiul de câmp (zona imaginii) care apare în imaginea salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor în momentul fotografierii. • Trepied: selectaţi acest mod atunci când aparatul foto este stabilizat, de exemplu prin intermediul unui trepied. - Pictograma Z este afişată pe ecranul de fotografiere. - Reducere vibraţii (A193) este setată automat la Dezactivată, indiferent de opţiunea setată în meniul de configurare (A185). - Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o singură fotografie cu viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare se aprinde întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Zoomul digital nu este disponibil. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A196) nu se aprinde. X *

48

W

n

Dezactivat*

p

B

o

Pot fi selectate alte setări.

Q: Reducerea zgomotului este aplicată la imaginile fotografiate în modurile scenă cu Q; prin urmare, înregistrarea acestora poate dura mai mult.

0.0*


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

Q

e Portret de noapte

Utilizaţi acest mod pentru portrete fotografiate la asfinţit sau noaptea. Pentru iluminarea subiectului se foloseşte bliţul, în timp ce atmosfera fundalului este păstrată. Apăsaţi butonul d pentru a selecta Din mână sau Trepied din Portret de noapte.

• Trepied (setare implicită): selectaţi acest mod atunci când aparatul foto este stabilizat, de exemplu prin intermediul unui trepied. - Pictograma Z este afişată pe ecranul de fotografiere. - Reducere vibraţii (A193) este setată automat la Dezactivată, indiferent de opţiunea setată în meniul de configurare (A185). - Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o singură fotografie cu viteză redusă de declanşare.

Mai multe despre fotografiere

• Din mână: această setare vă permite să fotografiaţi cu zgomot şi tremurat al aparatului minime, chiar şi atunci când ţineţi aparatul foto în mână. - Pictograma Y este afişată pe ecranul de fotografiere. - Atunci când pictograma e din colţul din stânga sus al monitorului se aprinde în culoarea verde, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o serie de fotografii care vor fi combinate într-o singură imagine şi salvate. - După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil, fără să îl mişcaţi, până când se afişează o imagine statică. După ce fotografiaţi, nu opriţi aparatul foto înainte ca monitorul să comute la ecranul de fotografiere. - Unghiul de câmp (zona imaginii) care apare în imaginea salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor în momentul fotografierii. - Dacă subiectul se mişcă în timp ce aparatul foto declanşează continuu, imaginea poate fi deformată, suprapusă sau neclară.

• Realizaţi fotografiile cu bliţul ridicat. • Zoomul digital nu este disponibil. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A97)). - Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. - După ce funcţia Estompare piele finisează aspectul pielii subiectului (maximum trei persoane), aparatul foto înregistrează imaginea (A66). - Dacă aparatul foto nu recunoaşte nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. X 1 2

V1

n

Dezactivat2

p

A

o

0.02

Bliţul de umplere este utilizat împreună cu funcţia de reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări.

Q: Reducerea zgomotului este aplicată la imaginile fotografiate în modurile scenă cu Q; prin urmare, înregistrarea acestora poate dura mai mult.

49


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) o Iluminare fundal Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, iar trăsăturile sau detaliile sunt umbrite. Apăsaţi pe butonul d pentru a regla setările pentru imaginea mixtă HDR (high dynamic range) din meniul HDR. • Când HDR este setat la Dezactivat (setare implicită): bliţul se declanşează pentru ca subiectul să nu rămână ascuns în umbră. - Realizaţi fotografiile cu bliţul ridicat. - Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o singură fotografie.

Mai multe despre fotografiere

• Când HDR este setat la Activat: utilizaţi această setare atunci când realizaţi fotografii cu zone foarte luminoase şi foarte întunecate incluse în acelaşi cadru. - Pictograma P este afişată pe ecranul de fotografiere. Dacă în cadru sunt prezente zone foarte luminoase şi foarte întunecate, pictograma o se aprinde în culoarea verde. - Zoomul digital nu este disponibil. - Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, aparatul foto fotografiază imaginile continuu cu o viteză de declanşare ridicată, apoi salvează următoarele două imagini: - o imagine procesată prin D-Lighting (A149) în momentul fotografierii - o imagine mixtă HDR (efectele supraexpunerii şi subexpunerii sunt reduse) - A doua imagine salvată este o imagine mixtă HDR. Dacă se poate salva o singură imagine, va fi salvată doar o imagine procesată prin D-Lighting. - După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil, fără să îl mişcaţi, până când se afişează o imagine statică. După realizarea fotografiei, salvarea imaginii poate dura mai mult timp. Nu opriţi aparatul foto înainte ca monitorul să comute la ecranul de fotografiere. - Unghiul de câmp (zona imaginii) care apare în imaginea salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor în momentul fotografierii. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. m 1 2

50

m/W1

n

Dezactivat2

p

A

o

Atunci când HDR este setat la Dezactivat, modul bliţ este fixat la X (bliţ de umplere). Atunci când HDR este setat la Activat, modul bliţ este fixat la W (dezactivat). Pot fi selectate alte setări.

0.02


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) y M b Portret Utilizaţi acest mod pentru portrete. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A97)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • După ce funcţia Estompare piele finisează aspectul pielii subiectului (maximum trei persoane), aparatul foto înregistrează imaginea (A66). • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil.

*

V*

n

Dezactivat*

p

A

o

0.0*

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

y M c Peisaj Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A8) se aprind întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A196) nu se aprinde. X *

W

n

Dezactivat*

p

B

Mai multe despre fotografiere

X

Pot fi selectate alte setări.

51


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) y M d Sport

Mai multe despre fotografiere

Folosiţi acest mod pentru fotografii cu acţiune dinamică, care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea într-o serie de fotografii. În cazul declanşării continue, mişcările instantanee ale subiecţilor activi pot fi surprinse cu claritate. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Aparatul foto reglează continuu focalizarea până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru a bloca focalizarea. • În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la cinci fotografii la o cadenţă de aproximativ opt cadre pe secundă (fps) atunci când Calitate imagine este setată la Normal şi Dimensiune imagine este setată la F 4000×3000. • Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile stabilite pentru prima fotografie din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă poate varia în funcţie de setările curente pentru calitatea şi dimensiunea imaginii şi de cardul de memorie utilizat. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A196) nu se aprinde. X 1 2

W

n

Dezactivat

p

A1

o

0.02

o

0.02

E (focalizare manuală) poate fi selectat. Pot fi selectate alte setări.

y M f Petrecere/Interior Mod adecvat pentru fotografierea la petreceri. Captează efectul lumânărilor şi al altor lumini de interior din fundal. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Ţineţi aparatul foto stabil, deoarece tremuratul acestuia poate afecta cu uşurinţă fotografiile. Atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare redusă, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Reducere vibraţii (A193) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. X 1 2

52

V1

n

Dezactivat2

p

A

Se poate utiliza modul bliţ cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări. Pot fi selectate alte setări.


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) y M Z Plajă Captează luminozitatea unor subiecte precum plajele sau întinderile de apă însorite. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X *

U*

n

Dezactivat*

p

A

o

0.0*

A

o

0.0*

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

y M z Zăpadă

X *

U*

n

Dezactivat*

p

Pot fi selectate alte setări.

Mai multe despre fotografiere

Captează luminozitatea unor subiecte precum întinderile de zăpadă însorite. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

O

y M h Apus

Păstrează profunzimea nuanţelor de culoare surprinse la apusul şi răsăritul soarelui. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X *

W*

n

Dezactivat*

p

A

Pot fi selectate alte setări.

O: Utilizarea unui trepied este recomandată la scenele unde apare pictograma O. Setaţi Reducere vibraţii (A193) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

53


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

OQ

y M i Crepuscul/Răsărit

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală difuză întâlnită înainte de răsăritul soarelui sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A8) se aprind întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A196) nu se aprinde. X *

W

n

Dezactivat*

p

B

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

Mai multe despre fotografiere

54

O: Utilizarea unui trepied este recomandată la scenele unde apare pictograma O. Setaţi Reducere vibraţii (A193) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. Q: Reducerea zgomotului este aplicată la imaginile fotografiate în modurile scenă cu Q; prin urmare, înregistrarea acestora poate dura mai mult.


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) y M k Primplan Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în zona apropiată. • Setarea pentru modul focalizare (A40) este schimbată la D (primplan macro) şi se aplică automat zoomul pentru poziţia cea mai apropiată faţă de subiect la care aparatul foto poate fotografia.

X 1 2

W1

n

Dezactivat2

p

p

o

Mai multe despre fotografiere

• Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. În poziţia de zoom unde pictograma F şi indicatorul zoomului se aprind în culoarea verde (poziţia de unghi larg începând de la pictograma K), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la aproximativ 10 cm de obiectiv. La poziţia zoomului stabilită la trei paşi de la poziţia de unghi larg maxim spre poziţia de telefotografie, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la aproximativ 1 cm de obiectiv. • Mod zonă AF este setat la Manual pentru a permite alegerea zonei de focalizare (A95). Apăsaţi pe butonul k, apoi apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a deplasa zona de focalizare. Pentru a regla următoarele setări, apăsaţi pe butonul k pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Modul bliţ sau autodeclanşatorul - Compensarea expunerii • Aparatul foto focalizează continuu utilizând focalizarea automată până când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea. • Deoarece tremuratul aparatului foto poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că setarea Reducere vibraţii (A193) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. 0.02

Pot fi selectate alte setări. Reţineţi că atunci când se fotografiază cu bliţ, este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm. Pot fi selectate alte setări.

55


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) y M u Mâncare Utilizaţi acest mod pentru a fotografia mâncare. • Setarea pentru modul focalizare (A40) este schimbată la D (primplan macro) şi se aplică automat zoomul pentru poziţia cea mai apropiată faţă de subiect la care aparatul foto poate fotografia.

• Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. În poziţia de zoom unde pictograma F şi indicatorul zoomului se aprind în culoarea verde (poziţia de unghi larg începând de la pictograma K), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la aproximativ 10 cm de obiectiv. La poziţia zoomului stabilită la trei paşi de la poziţia de unghi larg maxim spre poziţia de telefotografie, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la aproximativ 1 cm de obiectiv. Mai multe despre fotografiere

• Puteţi ajusta nuanţa pe afişajul cursorului din partea stângă a monitorului. Apăsaţi H pe selectorul multiplu pentru a intensifica nuanţa de roşu şi pe I pentru a accentua nuanţa de albastru. Ajustările nuanţei rămân stocate în memoria aparatului chiar şi după oprirea acestuia. 1/250

1342

• Mod zonă AF este setat la Manual pentru a permite alegerea zonei de focalizare (A95). Apăsaţi pe butonul k, apoi apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a deplasa zona de focalizare. Pentru a regla următoarele setări, apăsaţi pe butonul k pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Nuanţa - Autodeclanşatorul - Compensarea expunerii • Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Deoarece tremuratul aparatului foto poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că setarea Reducere vibraţii (A193) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. X *

56

F5.6

W

Pot fi selectate alte setări.

n

Dezactivat*

p

p

o

0.0*


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) y M l Muzeu Utilizaţi acest mod în interior, unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi folosirea bliţului. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Opţiunea BSS (Selector cea mai bună fotografiere) (A76) poate fi utilizată la fotografiere. • Deoarece tremuratul aparatului foto poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că setarea Reducere vibraţii (A193) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A196) nu se aprinde. X

W

n

Dezactivat1

p

A2

o

0.01

o

0.0

o

0.01

Pot fi selectate alte setări. D (primplan macro) poate fi selectat.

Mai multe despre fotografiere

1 2

O

y M m Foc de artificii

Pentru a capta expansiunea exploziei de lumină a focului de artificii sunt folosite viteze reduse de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul de focalizare (A8) se aprinde întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A196) nu se aprinde. X

W

n

Dezactivat

p

B

y M n Copie alb-negru Furnizează imagini clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Împreună cu acest mod, folosiţi modul p (primplan macro) ca mod de focalizare (A40) pentru a fotografia la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu se vadă foarte clar. X 1 2

W1

n

Dezactivat1

p

A2

Pot fi selectate alte setări. D (primplan macro) poate fi selectat.

O: Utilizarea unui trepied este recomandată la scenele unde apare pictograma O. Setaţi Reducere vibraţii (A193) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

57


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) y M p Panoramă

Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii panoramice. Selectaţi Panoramă simplă sau Asistenţă panoramă pe ecranul afişat la selectarea modului scenă p Panoramă. • Panoramă simplă (setare implicită): realizează fotografii panoramice care pot fi redate pe aparatul foto, prin deplasarea aparatului în direcţia dorită. Mai multe despre fotografiere

➝ Consultaţi „Fotografierea cu setarea Panoramă simplă” (A60). ➝ Consultaţi „Vizualizarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă” (A62).

• Asistenţă panoramă: realizează mai multe fotografii confirmând în acelaşi timp îmbinarea acestora. Transferaţi fotografiile pe un computer şi folosiţi software-ul Panorama Maker 5 furnizat (A177) pentru a le uni într-o singură panoramă. ➝ Consultaţi „Fotografierea cu setarea Asistenţă Panoramă” (A63).

X

W1

n

Dezactivat2

p

A3

o

4

Când se fotografiază cu Asistenţă panoramă, pot fi selectate alte setări. Când se fotografiază cu Asistenţă panoramă, autodeclanşatorul este disponibil. Când se fotografiază cu Panoramă simplă, se poate selecta B (infinit). Când se fotografiază cu Asistenţă panoramă, se pot selecta D (primplan macro) sau B (infinit). Pot fi selectate alte setări.

B

Notă privind imprimarea fotografiilor panoramice

1 2 3

0.04

Atunci când se imprimă fotografii panoramice, în funcţie de setările imprimantei, este posibil să nu poată fi imprimată imaginea completă. În plus, este posibil ca imprimarea să nu se poată realiza, în funcţie de imprimantă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul imprimantei sau contactaţi un laborator foto digital.

58


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă) y M O Portret animal de casă Utilizaţi acest mod pentru a fotografia câini sau pisici. Aparatul foto detectează şi focalizează pe faţa unui câine sau a unei pisici. Atunci când se focalizează asupra subiectului, declanşatorul este eliberat automat (Declanşare automată (setare implicită)) şi aparatul foto realizează trei fotografii.

• Feţele detectate sunt încadrate cu un chenar dublu care indică zona de focalizare; în momentul în care se focalizează pe o faţă, chenarul dublu se aprinde în culoarea verde. Pot fi detectate simultan până la cinci feţe de animale de companie. Dacă aparatul foto detectează mai mult feţe, chenarul dublu care indică zona de focalizare încadrează faţa cea mai mare de pe monitor, iar celelalte feţe sunt încadrate cu chenare simple.

F5.6 F5.

1342

X 1 2 3

W

n

Y1

p

A2

o

Se poate selecta Dezactivat. Setările 10s sau 2s pentru autodeclanşator nu pot fi utilizate. D (primplan macro) poate fi selectat. Pot fi selectate alte setări.

Mai multe despre fotografiere

1/250

• Chiar dacă faţa animalului de casă nu este detectată, apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a elibera declanşatorul. - Dacă nu se detectează nicio faţă, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Apăsaţi pe butonul V (mod declanşare continuă) (A4) pentru a schimba setările pentru declanşare continuă. - Unică: se realizează o singură fotografie la fiecare apăsare a butonului de declanşare. Dacă este selectată setarea Unică, U se afişează timp de câteva secunde pe ecranul de fotografiere. - Continuu (setare implicită): la setarea Declanşare automată (setare implicită), aparatul foto realizează trei fotografii în momentul în care focalizează pe faţa detectată (cadenţa cadrelor: până la aproximativ 1,8 fps atunci când calitatea imaginii este Normal şi dimensiunea imaginii este F 4000×3000). Atunci când nu se foloseşte declanşarea automată în modul de fotografiere a portretelor animalelor de casă, aparatul foto realizează până la 24 de fotografii la o cadenţă de până la aproximativ 1,8 cadre pe secundă în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt (cu calitatea imaginii setată la Normal şi dimensiunea imaginii setată la F 4000×3000). Dacă este selectată setarea Continuu, V se afişează pe ecranul de fotografiere. • Apăsaţi J (n) pe selectorul multiplu pentru a schimba setările de declanşare automată la fotografierea animalelor de casă. - Declanşare automată (setare implicită): atunci când aparatul foto focalizează pe faţa detectată, declanşatorul este eliberat automat. Dacă este selectată setarea Declanşare automată, d se afişează pe ecranul de fotografiere. - Dezactivat: apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a elibera declanşatorul. • Funcţia Declanşare automată este setată automat la Dezactivat în următoarele situaţii. - Când declanşarea continuă cu funcţia Declanşare automată este repetată de cinci ori - Când aparatul foto revine din modul de veghe pentru economisire de energie (A23) - Dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează Pentru a continua fotografierea utilizând Declanşare automată, apăsaţi J (n) de pe selectorul multiplu şi setaţi funcţia din nou. • Zoomul digital nu este disponibil. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A196) nu se aprinde. Sunetele emise la apăsarea butoanelor şi a declanşatorului (A199) sunt dezactivate. • În anumite cazuri, este posibil ca pisicile şi câinii să nu fie detectaţi sau să fie detectate alte animale, în funcţie de distanţa dintre aparatul foto şi animalul de companie, direcţia în care este îndreptat animalul de companie, viteza cu care se mişcă, luminozitatea şi alte condiţii de fotografiere.

0.03

59


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

Fotografierea cu setarea Panoramă simplă

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul Meniu scene, alegeţi p Panoramă cu selectorul multiplu şi apăsaţi pe butonul k.

3

Alegeţi V Panoramă simplă şi apăsaţi pe butonul k.

4

Selectaţi raza de fotografiere, W Normal (180°) sau X Larg (360°), şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu scene Panoramă Portret animal de casă Calitate imagine Dimensiune imagine

Panoramă Panoramă simplă Asistenţă panoramă

Panoramă simplă Normal (180°) Larg (360°)

• Atunci când aparatul foto este ţinut în orientarea peisaj, dimensiunile imaginii (l × Î) sunt următoarele. - W Normal (180°): 3200 × 560 când aparatul foto este deplasat orizontal, 1024 × 3200 când aparatul foto este deplasat vertical - X Larg (360°): 6400 × 560 când aparatul foto este deplasat orizontal, 1024 × 6400 când aparatul foto este deplasat vertical • În ceea ce priveşte dimensiunile imaginii când aparatul foto este ţinut în orientarea „pe înalt”, combinaţiile dintre direcţia de deplasare şi dimensiunile l × Î sunt opuse faţă de cele indicate mai sus.

60


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

5

Încadraţi prima porţiune a scenei panoramice şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a regla focalizarea. • • • • •

6

Zoomul este fixat la poziţia de unghi larg. Ghidul de încadrare este afişat pe ecran. 1342 1/250 F5.6 Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Compensarea expunerii (A43) poate fi reglată. Dacă focalizarea sau expunerea nu pot fi setate pentru subiectul principal, încercaţi să blocaţi focalizarea (A33).

Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt şi eliberaţi-l. • Se afişează pictograma I care indică direcţia panoramei curente.

7

Deplasaţi încet aparatul foto, ţinându-l drept, în una din cele patru direcţii pentru a începe fotografierea. • În momentul în care aparatul foto detectează direcţia panoramei, fotografierea începe. • Se afişează ghidul care arată punctul curent de fotografiere. • În momentul în care ghidul care indică punctul de fotografiere ajunge la sfârşit, fotografierea se încheie. Ghid

Exemplu de deplasare a aparatului foto

• Ţineţi aparatul foto stabil şi deplasaţi-l orizontal sau vertical, ca şi când aţi desena un arc. • Deplasaţi aparatul foto de la un capăt la celălalt în aproximativ 15 secunde atunci când raza de fotografiere a panoramei este180° şi în aproximativ 30 de secunde atunci când raza este 360°.

61


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

B

Note privind fotografierea cu Panoramă simplă

• Zona imaginii văzută în imaginea salvată va fi mai îngustă decât cea văzută pe monitor în momentul fotografierii. • Dacă viteza de deplasare a aparatului foto este prea mare sau tremuratul aparatului foto este prea puternic, fotografierea se încheie cu o eroare. • Fotografiile panoramice nu sunt salvate atunci când fotografierea se încheie înainte de a ajunge la jumătatea razei de fotografiere a panoramei. • Dacă fotografierea trece peste jumătatea razei de fotografiere a panoramei dar se încheie înainte de punctul de sfârşit, raza care nu este fotografiată va fi înregistrată sub forma unei zone gri.

Vizualizarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă

Mai multe despre fotografiere

Comutaţi la modul redare (A34, 111), afişaţi fotografia înregistrată cu Panoramă simplă în modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto afişează imaginea redusă a fotografiei pe întregul ecran şi o deplasează în mod automat.

2011/05/15 15:30 15/05/2011 0004.JPG

4 132

• Fotografia este deplasată în direcţia iniţială de fotografiere a panoramei. • Apăsaţi pe selectorul multiplu pentru a avansa rapid sau pentru a derula. În timpul redării, comenzile de redare sunt afişate în partea de sus a monitorului. Atunci când alegeţi o comandă de redare cu J sau K de pe selectorul multiplu şi apăsaţi pe butonul k, se pot realiza următoarele operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

Descriere

Derulare

A

Deplasaţi rapid înapoi în timp ce butonul k este apăsat.

Avansare

B

Deplasaţi rapid înainte în timp ce butonul k este apăsat. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul comenzilor de redare din partea de sus a monitorului, în timp ce redarea este întreruptă.

Întrerupere temporară (pauză)

Încheiere

E

G

C

Derulaţi în timp ce butonul k este apăsat.*

D

Deplasaţi în timp ce butonul k este apăsat.*

F

Reporniţi deplasarea automată.

Reveniţi la modul redare cadru întreg.

* Fotografiile pot fi deplasate şi prin rotirea selectorului de comandă.

B 62

Notă privind vizualizarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă

Este posibil ca fotografiile panoramice înregistrate cu alte funcţii decât Panoramă simplă a COOLPIX P500 să nu poată fi deplasate sau mărite pe acest aparat foto.


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

Fotografierea cu setarea Asistenţă Panoramă Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosirea unui trepied facilitează realizarea compoziţiei. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Reducere vibraţii (A193) la Dezactivată în meniul de configurare (A185).

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul Meniu scene, alegeţi p Panoramă cu selectorul multiplu şi apăsaţi pe butonul k.

3

Alegeţi U Asistenţă panoramă şi apăsaţi pe butonul k. • Pictograma I este afişată pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

4

Meniu scene Panoramă Portret animal de casă Calitate imagine Dimensiune imagine

Panoramă Panoramă simplă Asistenţă panoramă

Mai multe despre fotografiere

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia si apăsaţi pe butonul k. • Selectaţi direcţia în care vor fi unite fotografiile în panorama completă: dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). • Pictograma galbenă (II) se deplasează în direcţia indicată; 1342 1/250 F5.6 apăsaţi pe butonul k pentru a alege direcţia. O pictogramă albă (I) este afişată în direcţia aleasă. • Dacă este necesar, aplicaţi la acest pas setările pentru modul bliţ (A36), autodeclanşator (A39), modul focalizare (A40) şi compensarea expunerii (A43). • Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reselecta direcţia.

63


Fotografierea optimizată pentru scene (modul scenă)

5

Încadraţi prima porţiune a scenei panoramice şi fotografiaţi prima imagine. • O treime a imaginii va fi afişată translucid.

F5.6

1342

Încheiere

1341

1/250

6

Fotografiaţi următoarea imagine.

Mai multe despre fotografiere

• Potriviţi conturul imaginii următoare astfel încât 1/3 din cadru să se suprapună pe imaginea anterioară şi apăsaţi pe butonul de declanşare. • Repetaţi până când aţi realizat numărul necesar de fotografii pentru a completa imaginea.

7

Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a încheiat. • Aparatul foto revine la pasul 4.

B

Note privind setarea Asistenţă panoramă

• Setaţi modul bliţ, autodeclanşatorul, modul focalizare şi compensarea expunerii înainte de a elibera declanşatorul pentru prima fotografie. Aceste setări nu pot fi modificate după fotografierea primei imagini. Imaginile nu pot fi şterse, zoomul şi setările pentru Calitate imagine (A83) sau Dimensiune imagine (A84) nu pot fi reglate după fotografierea primei imagini. • Seria panoramei este întreruptă dacă funcţia Oprire automată (A199) declanşează modul de veghe în timpul fotografierii. Pentru a evita această situaţie, se recomandă setarea unei durate mai mari de timp pentru funcţia Oprire automată.

D

Indicatorul R (blocare expunere)

Atunci când se utilizează modul Asistenţă panoramă, toate imaginile din cadrul panoramei au aceeaşi expunere, focalizare şi acelaşi balans de alb ca prima imagine a panoramei. La fotografierea primei imagini, R este afişat pentru a indica blocarea expunerii, a balansului de alb şi a focalizării. Încheiere

D

1341

Crearea panoramei

Transferaţi fotografiile pe un computer (A174) şi folosiţi Panorama Maker 5 (A177) pentru a le uni într-o singură panoramă. Instalaţi Panorama Maker 5 pe un computer utilizând CD-ROM-ul ViewNX 2 furnizat.

D 64

Informaţii suplimentare

Consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215) pentru mai multe informaţii.


Fotografierea figurilor zâmbitoare (modul Portret inteligent) La setarea implicită, aparatul foto detectează figurile zâmbitoare utilizând funcţia Prioritate faţă şi eliberează automat declanşatorul (funcţia Cronometru zâmbet). Funcţia Estompare piele face ca pielea subiectului uman să pară mai netedă.

1

Rotiţi selectorul de moduri la F (Portret inteligent). • Aparatul foto intră în modul Portret inteligent.

2

Încadraţi imaginea.

3

Mai multe despre fotografiere

• Îndreptaţi aparatul foto către subiect. • Atunci când aparatul foto detectează o figură, zona de focalizare care conţine figura este afişată cu un chenar dublu. • Pot fi detectate până la trei figuri. Când aparatul foto detectează 1/250 F5.6 1/25 mai multe figuri, figura cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată cu un chenar dublu, iar celelalte cu chenare simple. • Atunci când se detectează mai multe figuri, apăsaţi pe butonul k pentru a alege pe care figură doriţi să focalizaţi. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege figura pe care doriţi să focalizaţi şi apăsaţi pe butonul k.

Declanşatorul este eliberat automat. • Dacă aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu chenar dublu, funcţia Cronometru zâmbet (A67) eliberează automat declanşatorul. • De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, se repetă fotografierea automată cu funcţiile de detectare a feţelor şi a figurilor zâmbitoare.

4

Încheiaţi fotografierea. • Pentru a încheia fotografierea automată a figurilor zâmbitoare, opriţi aparatul, setaţi Cronometru zâmbet la Dezactivat sau rotiţi selectorul de moduri pentru a selecta un alt mod de fotografiere.

65


Fotografierea figurilor zâmbitoare (modul Portret inteligent)

B

Note privind modul Portret inteligent

• Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca figurile şi figurile zâmbitoare să nu fie detectate în mod corect. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note privind funcţia Prioritate faţă” (A98).

B

Note privind funcţia Estompare piele

Mai multe despre fotografiere

• Atunci când se realizează fotografii cu funcţia Estompare piele, durata de timp necesară pentru salvarea imaginilor creşte uşor. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, chiar dacă aparatul foto detectează o figură pe monitor în momentul fotografierii, este posibil ca efectele funcţiei Estompare piele să nu fie vizibile sau să nu se proceseze figura respectivă, ci alte zone. Dacă nu se obţine efectul scontat, setaţi Estompare piele la Dezactivată şi fotografiaţi din nou. • Gradul efectului aplicat de funcţia Estompare piele nu poate fi setat în timp ce se utilizează modurile scenă e (Portret de noapte) sau Portret. • Funcţia Estompare piele poate fi aplicată imaginilor şi după fotografiere (A150).

C

Oprirea automată la utilizarea funcţiei Cronometru zâmbet

Atunci când Cronometru zâmbet este setat la Activat, funcţia Oprire automată (A199) va opri aparatul foto în următoarele situaţii, în cazul în care nu se efectuează nicio operaţiune. • Aparatul foto nu poate detecta o figură. • Aparatul foto a detectat una sau mai multe figuri, dar nu poate detecta o figură zâmbitoare.

C

Când clipeşte indicatorul luminos al autodeclanşatorului

Atunci când se utilizează funcţia Cronometru zâmbet, indicatorul luminos al autodeclanşatorului clipeşte în momentul în care aparatul foto detectează o figură şi clipeşte rapid imediat după eliberarea declanşatorului.

C

Eliberarea manuală a declanşatorului

Declanşatorul poate fi eliberat şi prin apăsarea butonului de declanşare. Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

C

Funcţii disponibile în modul Portret inteligent

• Modul bliţ este dezactivat atunci când funcţia Ochi deschişi este setată la Activat. Modul bliţ (A36) va fi schimbat la U (automat) atunci când funcţia Ochi deschişi este setată la Dezactivat (pot fi selectate alte setări). • Dacă Cronometru zâmbet este setat la Dezactivat, autodeclanşatorul (A39) poate fi setat. • Modul de focalizare este fixat la A (focalizare automată). • Compensarea expunerii (A43) poate fi reglată. • Dacă apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul F (Portret inteligent), puteţi modifica setările pentru Calitate imagine, Dimensiune imagine, Estompare piele, Cronometru zâmbet sau Ochi deschişi.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A33).

66


Fotografierea figurilor zâmbitoare (modul Portret inteligent)

Meniul Portret inteligent Următoarele funcţii pot fi setate în modul Portret inteligent atunci când butonul d (A13) este apăsat pentru a afişa meniul F Portret inteligent. • Cronometru zâmbet şi Ochi deschişi nu pot fi utilizate simultan. Calitate imagine Setările pentru Calitate imagine (A83) pot fi modificate. Modificările efectuate la setarea pentru calitatea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului de fotografiere M). Dimensiune imagine

Estompare piele Setaţi funcţia Estompare piele. Când declanşatorul este eliberat, aparatul foto detectează până la trei figuri şi procesează imaginea pentru a finisa aspectul feţelor, apoi înregistrează imaginea. Efectul acestei funcţii poate fi setat la Ridicată, Normală (setare implicită) sau Redusă. Atunci când este selectat Dezactivată, funcţia Estompare piele este dezactivată. • Dacă funcţia Estompare piele este activată, pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată. În plus, efectele setării curente a funcţiei Estompare piele nu pot fi examinate pe monitor în timpul fotografierii. Pentru a confirma efectele, vizualizaţi imaginile după fotografiere.

Mai multe despre fotografiere

Setările pentru Dimensiune imagine (A84) pot fi modificate. Modificările efectuate la setarea pentru dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului de fotografiere M).

Cronometru zâmbet • Activat (setare implicită): dacă printre figurile detectate, aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu chenar dublu, declanşatorul este eliberat automat. Dacă bliţul nu se declanşează, declanşatorul este eliberat de cinci ori la fiecare fotografiere şi fotografia în care apar cele mai multe persoane zâmbitoare va fi salvată. • Dezactivat: aparatul foto nu eliberează automat declanşatorul utilizând funcţia Cronometru zâmbet; declanşatorul este eliberat numai atunci când se apasă butonul de declanşare. • Dacă funcţia Cronometru zâmbet este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Dezactivat, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

67


Fotografierea figurilor zâmbitoare (modul Portret inteligent) Ochi deschişi

Mai multe despre fotografiere

68

Dacă funcţia este setată la Activat, declanşatorul este eliberat de cinci ori atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt o singură dată; aparatul foto alege o imagine în care ochii subiectului sunt deschişi şi o salvează. • Mesajul din dreapta se va afişa pentru câteva secunde dacă aparatul foto înregistrează o imagine în care cineva este posibil să fi clipit. În imaginea tocmai realizată a fost detectată o clipire. • Atunci când funcţia Ochi deschişi este setată la Activat, Cronometru zâmbet va fi setat la Dezactivat. Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a elibera declanşatorul. • Atunci când funcţia este setată la Activat, bliţul nu poate fi utilizat. • Setarea implicită este Dezactivat. • Dacă funcţia Ochi deschişi este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Dezactivat, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

Afişarea meniului Portret inteligent Rotiţi selectorul de moduri la modul F (Portret inteligent). Apăsaţi pe butonul d (A13) pentru a afişa meniul Portret inteligent. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta şi seta opţiunile de meniu (A12). • Pentru a ieşi din meniul Portret inteligent, apăsaţi pe butonul d.


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile j, k, l, m) Modurile j, k, l, m Rotind selectorul de moduri puteţi fotografia în următoarele patru moduri de expunere: j (Moduri aut. programate), k (Prioritate declanş. autom.), l (Prioritate diafrag. autom.) şi m (Manual). Pe lângă posibilitatea de a seta viteza de declanşare şi diafragma manual, puteţi alege o gamă variată de setări avansate, cum ar fi modificarea sensibilităţii ISO şi a balansului de alb din meniul de fotografiere (A81). Mod

k

l

m

Moduri aut. programate (A71)

Utilizare

Recomandat în majoritatea situaţiilor.

Utilizaţi pentru fotografierea cu viteză Prioritate Utilizatorul alege viteza de declanşare; mare de declanşare a subiectelor care declanş. autom. aparatul foto selectează valoarea se mişcă rapid sau pentru a evidenţia (A72) diafragmei în mod automat. mişcările unui subiect mobil utilizând o viteză de declanşare redusă. Prioritate Utilizatorul alege valoarea diafragmei; Utilizaţi pentru a estompa fundalul diafrag. autom. aparatul foto selectează viteza de sau pentru a focaliza atât pe primplan, (A73) declanşare în mod automat. cât şi pe fundal. Utilizaţi pentru a controla expunerea Manual Utilizatorul controlează atât viteza de în conformitate cu cerinţele pentru (A74) declanşare, cât şi valoarea diafragmei. fotografiere.

Mai multe despre fotografiere

j

Descriere Aparatul foto setează automat viteza de declanşare şi valoarea diafragmei pentru o expunere optimă. Poate fi folosit un program flexibil care schimbă combinaţia între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei păstrând aceeaşi expunere (A71).

Chiar şi atunci când selectorul de moduri este setat la M (modul User setting (Setări utilizator)), puteţi fotografia în modurile j (Moduri aut. programate), k (Prioritate declanş. autom.), l (Prioritate diafrag. autom.) sau m (Manual). Combinaţiile de setări (user settings (setări utilizator)) folosite frecvent pentru fotografiere pot fi salvate în M (A108).

C

Funcţiile disponibile în modurile j, k, l şi m

• Modul bliţ (A36) poate fi modificat, iar setările pentru autodeclanşator (A39), modul focalizare (A40) şi compensarea expunerii (A43) pot fi reglate. • Apăsaţi pe butonul d pentru a regla setările meniului de fotografiere (A81).

69


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile j, k, l, m)

D

Viteza de declanşare şi valoarea diafragmei

Aceeaşi expunere poate fi atinsă cu combinaţii diferite între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei, permiţându-vă să îngheţaţi sau să estompaţi mişcarea şi să controlaţi profunzimea de câmp. Următoarele ilustraţii prezintă modul în care viteza de declanşare şi valoarea diafragmei afectează expunerea. Atunci când setarea pentru sensibilitatea ISO (A92) este modificată, se schimbă şi gama vitezelor de declanşare şi a valorilor diafragmei la care poate fi obţinută expunerea corectă.

1/250

F5.6

1342

Viteza de declanşare

Viteza de declanşare Mai multe despre fotografiere

Viteză mare de declanşare 1/1000 sec.

Viteză redusă de declanşare 1/30 sec.

Valoarea diafragmei

Diafragmă deschisă (apertură relativă mică) f/3,4

70

Diafragmă închisă (apertură relativă mare) f/8

Valoarea diafragmei


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile j, k, l, m)

Modul j (Moduri aut. programate) Aparatul foto setează automat viteza de declanşare şi valoarea diafragmei pentru o expunere optimă.

1

1/250

F5.6

1342

1/500

F4.0

1342

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

Mai multe despre fotografiere

2

Rotiţi selectorul de moduri la j.

• La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A95).

Programul flexibil În modul j (Moduri aut. programate) pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei de declanşare şi valorii diafragmei fără modificarea expunerii, prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil”). În timp ce programul flexibil este activat, în colţul din stânga sus al monitorului, lângă indicatorul de mod (j) apare o pictogramă pentru programul flexibil (A). • Rotiţi selectorul de comandă spre dreapta pentru diafragme deschise (apertură relativă mică) dacă doriţi să estompaţi detaliile din fundal sau pentru viteze mari de declanşare pentru fotografierea subiectelor care se mişcă rapid. • Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru diafragme închise (apertură relativă mare) dacă doriţi să măriţi profunzimea de câmp sau pentru viteze reduse de declanşare pentru a pune accentul pe mişcarea unui subiect. • Pentru a anula programul flexibil, rotiţi selectorul de comandă până când pictograma pentru program flexibil (A) nu mai este afişată. Prin selectarea altui mod de fotografiere sau oprirea aparatului foto, programul flexibil este de asemenea anulat.

B

Notă privind fotografierea cu j (Moduri automate programate)

Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil să nu se obţină expunerea adecvată. În astfel de cazuri, indicatorul vitezei de declanşare şi indicatorul pentru valoarea diafragmei clipesc atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Expunerea corectă poate fi obţinută prin schimbarea anumitor setări, cum ar fi sensibilitatea ISO (A92).

C

Viteza de declanşare

Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A107).

71


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile j, k, l, m)

Modul k (Prioritate declanş. autom.) Utilizatorul alege viteza de declanşare; aparatul foto selectează valoarea diafragmei în mod automat. • Viteza de declanşare poate fi setată într-un interval cuprins între viteza maximă de 1/1500 şi două secunde.

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la k.

2

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a vitezei de declanşare.

1/250

3

F5.6

1342

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A95).

B

Note privind fotografierea cu k (Prioritate declanşare automată)

• Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil ca expunerea adecvată să nu fie obţinută cu viteza de declanşare setată. În astfel de cazuri, indicatorul vitezei de declanşare clipeşte când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă viteză de declanşare şi încercaţi din nou. • La viteze de declanşare de 1/4 secunde sau mai reduse, în imagine poate apărea zgomotul. În astfel de situaţii, indicatorul vitezei de declanşare se aprinde în culoarea roşie. Se recomandă setarea funcţiei Reduc. zgom. exp. lungă (A102) la Activată.

C 72

Viteza de declanşare

Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A107).


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile j, k, l, m)

Modul l (Prioritate diafrag. autom.) Utilizatorul alege valoarea diafragmei; aparatul foto selectează viteza de declanşare în mod automat.

Rotiţi selectorul de moduri la l.

2

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege valoarea diafragmei (apertura relativă). • Valoarea diafragmei poate fi setată în intervalul de la f/3,4 până la 8 (poziţia de unghi larg) şi de la f/5,7 până la 8 (poziţia de telefotografie).

3

1/250

F5.6

1342

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A95).

B

Mai multe despre fotografiere

1

Notă privind fotografierea cu l (Prioritate diafragmă automată)

Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil ca expunerea adecvată să nu fie obţinută cu valoarea setată pentru diafragmă. În astfel de cazuri, indicatorul pentru valoarea diafragmei clipeşte când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă valoare pentru diafragmă şi încercaţi din nou.

C

Viteza de declanşare

Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A107).

D

Diafragma şi zoomul

Valoarea diafragmei (apertura relativă) indică luminozitatea obiectivului. Diafragmele deschise (exprimate prin valori mici ale aperturii relative) permit accesul în aparatul foto a unei cantităţi mai mari de lumină, iar diafragmele închise (valori mari ale aperturii relative) a unei cantităţi mai mici de lumină. Atunci când aparatul foto apropie imaginea, diafragma obiectivului poate fi reglată în intervalul f/3,4 până la 5,7. Valoarea diafragmei creşte (obiectivul devine mai întunecat) atunci când zoomul este reglat în poziţia de telefotografie şi descreşte (obiectivul devine mai luminos) atunci când zoomul este reglat în poziţia de unghi larg.

73


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile j, k, l, m)

Modul m (Manual) Utilizatorul controlează atât viteza de declanşare, cât şi valoarea diafragmei. • Viteza de declanşare poate fi setată într-un interval cuprins între viteza maximă de 1/1500 şi opt secunde.

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la m.

2

Apăsaţi K pe selectorul multiplu pentru a activa setarea pentru viteza de declanşare. • Setarea activă comută între viteza de declanşare şi diafragmă de fiecare dată când este apăsat K pe selectorul multiplu. • La viteze de declanşare de 1/4 secunde sau mai reduse, indicatorul vitezei de declanşare se aprinde în culoarea roşie (A72).

3

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a vitezei de declanşare. • Atunci când se reglează valoarea diafragmei sau viteza de declanşare, pe indicatorul expunerii apare măsura abaterii de la valoarea expunerii măsurată de aparatul foto. • Măsura abaterii de pe indicatorul expunerii este afişată în EV (-2 până la +2 EV în paşi de câte 1/3 EV). Afişajul din dreapta arată că fotografia va fi supraexpusă cu 1 EV (+1).

1/125

F5.6

1342

Indicatorul expunerii Supraexpusă +2

+0

-2

4

74

Subexpusă

Apăsaţi K pe selectorul multiplu pentru a activa setarea pentru valoarea diafragmei.

1/125

F5.6

1342


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile j, k, l, m)

5

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a diafragmei. • Dacă este necesar, repetaţi paşii de la 2 până la 5 pentru a modifica setările vitezei de declanşare şi ale valorii diafragmei până la obţinerea expunerii dorite.

6

1/125

F8.0

1342

Focalizaţi şi fotografiaţi.

B

Mai multe despre fotografiere

• La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A95).

Notă privind funcţia Sensibilitate ISO

Atunci când Sensibilitate ISO (A92) este setată la Automată (setare implicită), Sens. ISO ridicată: autom. sau Interval fix automat, sensibilitatea ISO este fixată la ISO 160.

C

Viteza de declanşare

Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A107).

75


Declanşarea continuă (modurile j, k, l, m) Utilizaţi acest mod pentru a surprinde detaliile unui subiect în mişcare prin fotografierea unei serii continue de imagini. • Această funcţie poate fi utilizată atunci când modul de fotografiere este j, k, l, m sau M. U

Unică (setare implicită) Se realizează o singură fotografie la fiecare apăsare a butonului de declanşare.

k

Continuă mare În timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile sunt fotografiate continuu la o cadenţă de aproximativ opt fps (atunci când setarea pentru Calitate imagine este Normal şi setarea pentru Dimensiune imagine este F 4000×3000). Fotografierea se opreşte când butonul de declanşare este eliberat sau după ce au fost realizate cinci fotografii.

m

Continuă mică

Mai multe despre fotografiere

În timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, se fotografiază continuu aproximativ 24 de imagini, la o cadenţă de până la aproximativ 1,8 fps. (atunci când setarea pentru Calitate imagine este Normal şi setarea pentru Dimensiune imagine este F 4000×3000). q

Cache prefotografiere Funcţia Cache prefotografiere simplifică surprinderea unor momente perfecte, prin salvarea imaginilor înainte de apăsarea până la capăt a butonului de declanşare. Fotografierea cu Cache prefotografiere începe în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi continuă şi după apăsarea butonului până la capăt (A79). • Cadenţa cadrelor: până la 15 fps • Număr de cadre: până la 25 de cadre (inclusiv până la cinci cadre fotografiate în Cache prefotografiere) • Dimensiunea imaginii pentru înregistrare este fixată la B (1600 × 1200 pixeli). • Fotografierea se opreşte în momentul în care butonul de declanşare este eliberat sau după ce aţi fotografiat numărul maxim de cadre.

C n Continuă mare: 120 fps La fiecare apăsare până la capăt a butonului de declanşare, se fotografiază continuu 50 de imagini, la o viteză de aproximativ 1/125 sec. sau mai mare. • Dimensiunea imaginii pentru înregistrare este fixată la A (1280 × 960 pixeli). Cj

Continuă mare: 60 fps La fiecare apăsare până la capăt a butonului de declanşare, se fotografiază continuu 25 de imagini, la o viteză de aproximativ 1/60 sec. sau mai mare. • Dimensiunea imaginii pentru înregistrare este fixată la B (1600 × 1200 pixeli).

D

76

BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Utilizarea BSS se recomandă pentru fotografierea fără bliţ în condiţii de iluminare redusă, cu zoomul setat pe apropiere sau în alte situaţii în care tremuratul aparatului poate face imaginile neclare. Aparatul foto fotografiază continuu până la zece imagini în timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt. Cea mai clară fotografie (imaginea cu cele mai multe detalii) din serie este selectată şi salvată automat.


Declanşarea continuă (modurile j, k, l, m) W

Fotografiere în rafală 16 De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, aparatul foto fotografiază 16 imagini la o cadenţă de aproximativ 30 de cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie. • Calitatea imaginii pentru înregistrare este fixată la Normal, iar dimensiunea imaginii este fixată la D (2560 × 1920 pixeli). • Zoomul digital nu este disponibil.

X

Fotogr. cu temp. interv. Aparatul foto fotografiază imagini statice în mod automat, la intervalul specificat (A79).

Setarea meniului Continuu Mai multe despre fotografiere

1

Apăsaţi pe butonul C (mod declanşare continuă). • Se afişează meniul Continuu.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a seta opţiunile din meniul Continuu şi apăsaţi pe butonul k.

Continuă mică

• Se afişează modul de declanşare continuă selectat. • Atunci când este selectat U (unică), h dispare în câteva secunde, chiar dacă indicatoarele (A17) monitorului sunt activate. 1/250

F5.6

1342

77


Declanşarea continuă (modurile j, k, l, m)

B

Note privind modul de declanşare continuă

Mai multe despre fotografiere

• Bliţul nu poate fi utilizat în timpul declanşării continue (cu excepţia fotografierii cu temporizator de interval). Setările focalizării, expunerii şi balansului de alb sunt fixate la valorile setate pentru prima fotografie din fiecare serie. • După fotografiere, salvarea imaginilor poate dura mai mult. Timpul necesar pentru salvarea imaginilor fotografiate depinde de numărul de imagini, de calitatea şi dimensiunea imaginii, de viteza de scriere a cardului de memorie etc. • Atunci când sensibilitatea ISO creşte, în imaginile fotografiate poate apărea zgomotul. • Viteza de declanşare continuă poate scădea în funcţie de calitatea şi dimensiunea imaginii, de tipul cardului de memorie utilizat şi de condiţiile de fotografiere. • Atunci când modul de declanşare continuă este setat la Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps sau Fotografiere în rafală 16, pe imaginile fotografiate sub surse de lumină care clipesc rapid, de exemplu lumină fluorescentă sau lămpi cu vapori de mercur sau sodiu, pot apărea treceri vizibile de la o nuanţă la alta (banding) sau variaţii de luminozitate ori nuanţă. • Atunci când modul de declanşare continuă este setat la Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps, este posibil ca imaginile fotografiate în zile luminoase, însorite, să nu aibă expunerea corectă (imaginile ar putea fi supraexpuse). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).

B

Notă privind modul Selector cea mai bună fotografiere

BSS este adecvat pentru fotografierea subiectelor staţionare. Este posibil ca BSS să nu producă rezultatele aşteptate dacă subiectul se mişcă sau compoziţia se modifică.

C

Imaginile fotografiate în modul de declanşare continuă

De fiecare dată când se fotografiază imagini cu Continuă mare, Continuă mică, Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps, imaginile sunt salvate ca „secvenţă” (A113).

78


Declanşarea continuă (modurile j, k, l, m)

C

Cache prefotografiere

Atunci când setarea Cache prefotografiere este selectată, fotografierea începe în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru 0,5 secunde sau mai mult, iar imaginile fotografiate înainte ca butonul de declanşare să fie apăsat până la capăt sunt salvate împreună cu cele fotografiate după apăsarea până la capăt a butonului de declanşare. În cache prefotografiere pot fi salvate până la cinci imagini. Setarea Cache prefotografiere poate fi confirmată pe monitor în timpul fotografierii (A8). Atunci când setarea nu este selectată, pictograma corespunzătoare nu este afişată. Pictograma setării Cache prefotografiere se aprinde în culoarea verde în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

Apăsaţi până la capăt

Imagini salvate prin apăsarea până la jumătate

Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi până la jumătate

Imagini salvate prin apăsarea până la capăt

• Dacă numărul de expuneri rămase este mai mic de cinci, fotografierea cu setarea Cache prefotografiere nu este posibilă. Înainte de a fotografia, asiguraţi-vă că mai există cinci sau mai multe expuneri.

Fotografierea cu temporizator de interval Imaginile sunt fotografiate automat la intervalele specificate. Alegeţi între 30 sec., 1 min., 5 min. sau 10 min..

1

Apăsaţi pe butonul C (mod declanşare continuă) pentru a afişa meniul Continuu (A76), utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta X Fotogr. cu temp. interv., apoi apăsaţi pe butonul k. Fotogr. cu temp. interv.

79


Declanşarea continuă (modurile j, k, l, m)

2

Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi pe butonul k. • Aparatul foto revine la ecranul de fotografiere. • Cantitatea maximă de cadre ce poate fi fotografiată în timpul fotografierii cu temporizator de interval variază în funcţie de intervalul dintre fotografii. - 30 sec.: 600 de imagini - 1 min.: 300 de imagini - 5 min.: 60 de imagini - 10 min.: 30 de imagini

Mai multe despre fotografiere

3

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia prima imagine. • Monitorul este oprit, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între declanşări. • Monitorul se reactivează automat cu puţin timp înainte de efectuarea următoarei fotografii.

4

30 sec.

1/250

F5.6

600

Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt pentru a încheia fotografierea. • Fotografierea se opreşte automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau dacă numărul de cadre fotografiate atinge limita superioară.

B

Note privind fotografierea cu temporizator de interval

• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul fotografierii, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi adaptorul CA EH-62A (disponibil separat). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor CA decât EH-62A. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri la o altă setare în timp ce se fotografiază cu temporizator de interval.

D 80

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m) Dacă se fotografiază utilizând modurile j, k, l, m şi M (A108), meniul de fotografiere conţine următoarele opţiuni. A83 Alegeţi calitatea imaginii (nivel de compresie) pentru fotografiile înregistrate. Aceasta poate fi setată şi în meniurile altui mod de fotografiere.

Calitate imagine

A84 Alegeţi dimensiunea imaginii pentru fotografiile înregistrate. Aceasta poate fi setată şi în meniurile altui mod de fotografiere.

Dimensiune imagine

A87 Alegeţi setările pentru optimizarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs..

Optimizare imagine

Sensibilitate ISO

A92

Setaţi sensibilitatea ISO pentru a se potrivi cu luminozitatea subiectului. Măsurare

A93

Alegeţi modul în care aparatul foto măsoară luminozitatea subiectului. Bracketing expunere

A94

Mai multe despre fotografiere

A90 Reglaţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină pentru a produce imagini în culori cu aspect natural.

Balans de alb

Variaţi uşor expunerea pentru o serie de fotografii. Mod zonă AF

A95

Alegeţi modul în care se stabileşte zona de focalizare. Mod focalizare autom. Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează.

A101

Compens. expunere bliţ

A101

Reglaţi nivelul bliţului. Reduc. zgom. exp. lungă

A102

Reduceţi zgomotul din fotografiile realizate la viteze de declanşare reduse. D-Lighting activ

A103

Evitaţi estomparea detaliilor în zonele iluminate şi în umbre, atunci când fotografiaţi. Salvare user settings

A109

Salvaţi setările editate curent în selectorul de moduri M. Resetare user settings

A110

Resetaţi setările salvate în M la valorile implicite.

81


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Afişarea meniului de fotografiere Alegeţi j (Moduri aut. programate), k (Prioritate declanş. autom.), l (Prioritate diafrag. autom.), m (Manual) sau M (User settings (Setări utilizator)) prin rotirea selectorului de moduri. Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul de fotografiere. Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Mai multe despre fotografiere

• Apăsaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul de fotografiere.

B

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan

Unele funcţii nu pot fi activate concomitent cu alte funcţii (A104).

C 82

Navigarea în meniul aparatului foto

Puteţi să utilizaţi şi selectorul de comandă în loc să apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Calitate imagine Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Calitate imagine

Alegeţi nivelul de compresie aplicat fotografiilor. Selectarea unei calităţi mai înalte a imaginii produce fotografii mai detaliate, dar şi dimensiuni mai mari ale fişierelor, limitând astfel numărul de fotografii ce pot fi înregistrate. a Fine Calitate superioară a imaginii (nivel de compresie de 1: 4), indicată pentru mărire sau imprimări de calitate înaltă. b Normal (setare implicită)

Calitate de bază a imaginii (nivel de compresie de 1:16), indicată pentru fotografiile care vor fi distribuite prin e-mail sau vor fi folosite pe pagini web.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A8 până la 10).

C

Mai multe despre fotografiere

Calitate normală a imaginii (nivel de compresie de 1: 8), indicată pentru majoritatea utilizărilor. c Basic

Setarea calităţii imaginii

• Calitatea imaginii poate fi setată şi în alte moduri de fotografiere decât j, k, l sau m, prin apăsarea butonului d. • Setarea se aplică şi altor moduri de fotografiere (cu excepţia modului de fotografiere M). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numărul de expuneri rămase” (A85).

83


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Dimensiune imagine Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Dimensiune imagine

Alegeţi dimensiunea imaginilor în pixeli, pentru înregistrare. Cu cât imaginea este mai mare, cu atât este mai mare dimensiunea la care aceasta poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. În schimb, imaginile fotografiate la dimensiuni mici necesită mai puţină memorie, fiind potrivite distribuţiei prin e-mail sau web. Dimensiune imagine

Descriere

Mai multe despre fotografiere

F

4000×3000 (setare implicită)

Înregistraţi fotografii ce prezintă mai multe detalii decât cele realizate cu E 3264×2448 sau D 2592×1944.

E

3264×2448

D

2592×1944

Un echilibru bun între dimensiunea fişierului şi calitate face ca aceasta să fie cea mai bună opţiune în majoritatea situaţiilor.

C

2048×1536

B

1600×1200

A

1280×960

J

1024×768

Înregistraţi fotografii cu dimensiune adecvată pentru afişarea pe dispozitive, cum ar fi un monitor de computer.

f

640×480

Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe un ecran de televizor cu un format de imagine de 4:3 sau pentru transmiterea ca fişiere ataşate la e-mail.

I

3984×2656

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format de imagine (3:2) ca şi cele realizate cu aparatele foto cu film de 35 mm.

u

3968×2232

O

1920×1080

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format de imagine (16:9) ca şi televizoarele cu ecran lat.

H

2992×2992

Înregistraţi fotografii perfect pătrate.

Dimensiune mai mică decât F 4000×3000, E 3264×2448 şi D 2592×1944 pentru înregistrarea mai multor fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A8 până la 10).

C

84

Setarea dimensiunii imaginii

• Dimensiunea imaginii poate fi setată şi în alte moduri de fotografiere decât j, k, l sau m, prin apăsarea butonului d. • Setarea se aplică şi altor moduri de fotografiere (cu excepţia modului de fotografiere M). • Dimensiunea imaginii este fixată la B 1600×1200 pentru Cache prefotografiere sau Continuă mare: 60 fps, A 1280×960 pentru Continuă mare: 120 fps (A76). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB, la fiecare combinaţie de setări pentru Dimensiune imagine (A84) şi Calitate imagine (A83). Reţineţi că numărul de expuneri care pot fi stocate va varia în funcţie de compoziţia imaginii (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Dimensiune imagine

Calitate imagine

Memorie internă (102 MB)

Card de memorie1 (4 GB)

Dimensiune imprimare2 (cm)

Fine Normal Basic

17 35 68

650 1280 2510

34 × 25

E 3264×2448

Fine Normal Basic

26 52 101

970 1910 3650

28 × 21

D 2592×1944

Fine Normal Basic

41 81 153

1520 2940 5480

22 × 16

C 2048×1536

Fine Normal Basic

65 126 235

2410 4640 8620

17 × 13

B 1600×1200

Fine Normal Basic

104 199 346

3770 7100 12.000

14 × 10

A 1280×960

Fine Normal Basic

156 286 470

5740 10.000 17.200

11 × 8

J 1024×768

Fine Normal Basic

235 411 658

8620 15.000 24.100

9×7

f 640×480

Fine Normal Basic

470 731 940

17.200 24.100 30.100

5×4

I 3984×2656

Fine Normal Basic

20 39 77

730 1450 2800

34 × 22

u 3968×2232

Fine Normal Basic

24 47 91

880 1720 3350

34 × 19

O 1920×1080

Fine Normal Basic

98 182 329

3550 6700 12.000

16 × 9

H 2992×2992

Fine Normal Basic

23 46 91

860 1700 3350

25 × 25

Mai multe despre fotografiere

F 4000×3000 (setare implicită)

85


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m) 1 Dacă numărul de expuneri rămase este de 10 000 sau mai mare, afişajul indică „9999”. 2 Dimensiunea de imprimare la o rezoluţie de ieşire de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţind cu 2,54 cm. Cu toate acestea, chiar şi la aceeaşi setare a dimensiunii imaginii, imaginile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate.

D

Notă privind imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1

Schimbaţi setarea imprimantei la „Border” (Margine) atunci când imprimaţi imagini a căror dimensiune este setată la 1:1. În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate cu formatul 1:1. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei sau adresaţi-vă distribuitorului autorizat al imprimantei. Mai multe despre fotografiere

86


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Optimizare imagine Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Optimizare imagine

Alegeţi setările pentru optimizarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs.. Contrastul, saturaţia, clarificarea şi alte setări pot fi reglate în detaliu. g

Normală (setare implicită) Optimizare standard a imaginii; recomandată în majoritatea situaţiilor.

h

Contrast redus Estompează contururile, producând rezultate naturale potrivite pentru portrete şi retuşare computerizată. Intensă Îmbunătăţeşte saturaţia şi produce nuanţe vii de roşu şi verde. Imaginile devin clare şi prezintă un contrast puţin mai ridicat.

i

Mai intensă Maximizează saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini contrastante cu contururi clare.

j

Portret

Mai multe despre fotografiere

o

Scade contrastul în vreme ce conferă o textură naturală şi o tentă plină pielii subiecţilor din portrete. k

Personalizat Personalizaţi setările de optimizare a imaginii (A88).

p

Alb-negru Realizaţi fotografii în alb-negru sau sepia (A89).

Dacă optimizarea imaginii este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Normală, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Note privind optimizarea imaginii

• Dacă setarea pentru optimizarea imaginii este setată la Normală, Contrast redus, Intensă, Mai intensă, Portret sau Standard din Alb-negru, rezultatele vor fi diferite în funcţie de expunere şi de poziţia subiectului în cadru, chiar şi în cazul în care condiţiile de fotografiere sunt identice. Pentru rezultate consecvente într-o serie de fotografii, selectaţi Personalizat şi alegeţi o setare diferită de Automat pentru contrast, clarificare şi saturaţie. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).

87


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Setarea Personalizat din Optimizare imagine Selectaţi Personalizat pentru a efectua reglaje separate la următoarele opţiuni.

Personalizat Contrast Clarificare imagine Saturaţie

Contrast

Mai multe despre fotografiere

Controlaţi contrastul. Setările de contrast scăzut previn estomparea detaliilor în zonele iluminate fotografiate sub lumină intensă sau în lumina directă a soarelui. Setările de contrast ridicat păstrează detaliile din peisajele înceţoşate sau detaliile altor subiecte cu contrast scăzut. Setarea implicită este Automat.

Contrast Automat Normal Redusă Relativ redusă Relativ ridicată Ridicată

Clarificare imagine Alegeţi cât de mult să fie clarificate contururile în timpul fotografierii. Alegeţi setări ridicate pentru contururi clare şi setări reduse pentru contururi mai estompate. Setarea implicită este Automată.

Clarificare imagine Automată Normală Redusă Relativ redusă Relativ ridicată Ridicată Dezactivată

Saturaţie Controlaţi intensitatea culorilor. Alegeţi Moderată pentru culori mai puţin saturate şi Îmbunătăţită pentru culori mai intense. Setarea implicită este Automată.

B 88

Saturaţie Automată Normală Moderată Îmbunătăţită

Notă privind clarificarea imaginii

Efectele clarificării imaginii nu pot fi examinate pe monitor în timpul fotografierii. Verificaţi rezultatele în modul redare.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Setarea Alb-negru din Optimizare imagine Atunci când este selectată setarea Alb-negru, opţiunile Alb-negru descrise mai jos sunt disponibile. Standard Personalizat • Alegeţi Standard pentru a realiza fotografii alb-negru obişnuite. • Alegeţi Personalizat pentru a regla manual efectele Alb-negru + color Contrast, Clarificare imagine şi Filtru monocrom. • Atunci când opţiunea Alb-negru + color este activată (w), se vor înregistra simultan o fotografie alb-negru şi una color. Următoarele opţiuni pot fi reglate în meniul Personalizat. La fel ca în cazul Optimizare imagine ➝ Personalizat ➝ Contrast (A88). Clarificare imagine La fel ca în cazul Optimizare imagine ➝ Personalizat ➝ Clarificare imagine (A88). Filtru monocrom Acest efect simulează fotografierea alb-negru cu un filtru color. • Galben, Portocaliu, Roşu: Îmbunătăţesc contrastul. Pot fi utilizate pentru a reduce luminozitatea cerului în fotografii cu peisaje. Filtrul portocaliu oferă un contrast mai mare decât filtrul galben, iar filtrul roşu oferă un contrast mai mare decât filtrul portocaliu.

Filtru monocrom Fără Galben Portocaliu Roşu Verde Sepia

Mai multe despre fotografiere

Contrast

• Verde: Atenuează tonurile pielii. Opţiune adecvată pentru portrete. • Sepia: Adaugă un ton de culoare sepia pentru a crea impresia de fotografie veche.

C

Alb-negru + color

Fotografiile color înregistrate atunci când opţiunea Alb-negru + color este activată sunt similare celor fotografiate cu setarea Normală de optimizare a imaginii.

89


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Balans de alb Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Balans de alb

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumina directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare a ochiului uman prin procesarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această caracteristică este cunoscută sub denumirea „balans de alb”. Pentru un colorit natural, alegeţi înainte de a fotografia o setare pentru balans de alb care se potriveşte cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită Automat poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb potrivită unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a Automat (setare implicită) Balansul de alb este reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. b Presetare manuală Utilizaţi în cazul fotografierii în condiţii de iluminare neobişnuită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Presetare manuală” (A91). c Lumină zi* Balansul de alb este reglat pentru lumina directă a soarelui. d Incandescent* Utilizaţi în cazul iluminării incandescente. e Fluorescent (FL1 până la FL3) Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă. Alegeţi dintre setările: FL1 (alb fluorescent), FL2 (fluorescent de tip alb diurn/neutru) şi FL3 (fluorescent de tip lumină de zi). f Noros* Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat. g Bliţ* Utilizaţi împreună cu bliţul. * Devin disponibile şapte setări pentru reglare fină. Direcţia „+” intensifică nuanţa de albastru şi direcţia „–” intensifică nuanţa de roşu.

Atunci când balansul de alb este activat, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Automat, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

C

Note privind balansul de alb

• Pentru setări ale balansului de alb diferite de Automat sau Bliţ, setaţi bliţul la W (Dezactivat) (A36). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).

90


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Presetare manuală Utilizaţi această setare atunci când doriţi ca imaginile fotografiate în condiţii de iluminare neobişnuită (de exemplu lămpi cu lumină roşiatică) să arate ca şi cum ar fi fost fotografiate în lumină normală. Folosiţi procedura de mai jos pentru a măsura valoarea balansului de alb sub sursa de iluminare utilizată în timpul fotografierii.

1

Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi folosită în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A81), utilizaţi selectorul multiplu pentru a seta Balans de alb la b Presetare manuală, apoi apăsaţi pe butonul k.

3

Alegeţi Măsurare.

Automat Presetare manuală Lumină zi Incandescent Fluorescent Noros Bliţ

Presetare manuală

• Pentru a aplica valoarea cea mai recent măsurată pentru balansul de alb, alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k. Va fi setată valoarea pentru balansul de alb măsurată cel mai recent.

Mai multe despre fotografiere

• Obiectivul se extinde în poziţia de zoom pentru măsurare.

Balans de alb

Anulare Măsurare

4

Încadraţi un obiect de referinţă alb sau gri în cadrul pentru obiectul de referinţă.

Presetare manuală

Anulare Măsurare

Cadru pentru obiectul de referinţă

5

Apăsaţi pe butonul k pentru a măsura valoarea balansului de alb. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare presetată pentru balansul de alb este setată (nu se înregistrează nicio imagine).

B

Notă privind presetarea manuală

Aparatul foto nu poate măsura o valoare a balansului de alb pentru fotografierea cu bliţ. Atunci când se fotografiază cu bliţ, setaţi Balans de alb la Automat sau Bliţ.

91


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Sensibilitate ISO Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Sensibilitate ISO

Mai multe despre fotografiere

Atunci când sensibilitatea ISO este mărită, este necesară mai puţină lumină la fotografierea imaginilor. O valoare mai mare a sensibilităţii ISO permite fotografierea subiectelor mai întunecate. În plus, chiar şi în cazul subiectelor cu luminozitate similară, imaginile pot fi fotografiate la viteze de declanşare mai mari, iar neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului poate fi redusă. • Cu toate că o sensibilitate ISO mai ridicată este eficientă la fotografierea subiectelor mai întunecate, la fotografierea fără bliţ sau cu zoomul setat pe apropiere etc., imaginile pot conţine zgomot. Sensibilitate ISO • Automată (setare implicită): sensibilitatea este ISO 160 atunci când iluminarea este suficientă; în cazurile în care iluminarea este slabă, aparatul foto compensează crescând sensibilitatea până la maximum ISO 800. • Sens. ISO ridicată: autom.: sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO 160 până la 1600, în funcţie de luminozitatea subiectului. • Interval fix automat: alegeţi intervalul în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO, între ISO 160-200 (setarea implicită) sau ISO 160-400. Aparatul foto nu va mări sensibilitatea dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a controla în mod eficient nivelul de „granulaţie” care apare în imagini. • 160, 200, 400, 800, 1600, 3200: sensibilitatea ISO va fi blocată la valoarea specificată. Viteză minimă declanşare Atunci când modul de fotografiere este j sau l şi Sensibilitate ISO este stabilită la Automată, Sens. ISO ridicată: autom. sau Interval fix automat, este setată viteza de declanşare (1/125 până la o secundă) la care începe să acţioneze controlul automat al sensibilităţii ISO. Setarea implicită este Fără. Dacă expunerea nu este suficientă la viteza de declanşare setată, sensibilitatea ISO creşte automat pentru obţinerea expunerii corecte. Dacă expunerea este insuficientă chiar şi după creşterea sensibilităţii ISO, viteza de declanşare scade.

Atunci când sensibilitatea ISO este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). • Dacă este selectată opţiunea Automată, pictograma E nu este afişată la ISO 160, dar este afişată dacă sensibilitatea ISO creşte automat la o valoare mai mare de 160 (A38). • Atunci când este selectată opţiunea Sens. ISO ridicată: autom., se afişează pictograma V, iar U şi valoarea maximă a sensibilităţii ISO sunt afişate când este selectată opţiunea Interval fix automat.

C

92

Note privind funcţia Sensibilitate ISO

• În modul m (manual), sensibilitatea ISO va fi fixată la ISO 160 dacă sunt selectate opţiunile Automată, Sens. ISO ridicată: autom. sau Interval fix automat. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Măsurare Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Măsurare

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru determinarea expunerii este cunoscut sub denumirea „măsurare”. Utilizaţi această opţiune pentru a alege modul în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrice (setare implicită) Utilizează o suprafaţă mare a ecranului pentru măsurare. Acest mod de măsurare furnizează expunerea adecvată pentru o gamă variată de condiţii de fotografiere. Opţiune recomandată pentru fotografierea obişnuită. Central-evaluativ Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere subiectului din centrul cadrului. Acest mod este indicat pentru portrete sau alte scene pentru determinarea expunerii în funcţie de condiţiile de iluminare din centrul cadrului. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A33) pentru măsurarea subiectelor descentrate.

r

Spot Aparatul foto măsoară zona indicată prin cercul din centrul cadrului. Acest mod este recomandat atunci când subiectul vizat pentru măsurare este mult mai luminos sau mai întunecat decât fundalul. Atunci când fotografiaţi, asiguraţi-vă că subiectul se află în interiorul zonei demarcate prin cercul din centrul cadrului. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A33) pentru măsurarea subiectelor descentrate.

s

Mai multe despre fotografiere

q

Zonă AF spot Aparatul foto măsoară zona de focalizare selectată pentru a determina expunerea. Modul este disponibil doar dacă pentru Mod zonă AF (A95) sunt selectate opţiunile Manual sau Automat.

B

Note privind funcţia Măsurare

• Atunci când zoomul digital este activat, la măriri de 1,2× până la 1,8×, Măsurare este setată la Central-evaluativ, iar la măriri de 2,0× până la 4,0×, funcţia este setată la Spot. Reţineţi că atunci când zoomul digital este activat, zona măsurată nu este afişată pe monitor. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).

D

Zona de măsurare

Zona de măsurare activă este afişată atunci când Central-evaluativ sau Spot sunt selectate pentru Măsurare (A8).

93


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Bracketing expunere Setaţi la j, k sau l M d (Meniu fotografiere) M Bracketing expunere

Declanşarea continuă se poate realiza în timpul modificării automate a expunerii (luminozitate). Această setare este eficientă atunci când ajustarea luminozităţii unei imagini se dovedeşte dificilă. ±0,3 Aparatul foto modifică expunerea cu 0 EV, –0,3 EV şi +0,3 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Mai multe despre fotografiere

±0,7 Aparatul foto modifică expunerea cu 0 EV, -0,7 EV şi +0,7 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. ±1,0 Aparatul foto modifică expunerea cu 0 EV, -1,0 EV şi +1,0 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Dezactivat (setare implicită) Nu se realizează bracketingul expunerii.

Dacă funcţia Bracketing expunere este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Dezactivat, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Note privind funcţia Bracketing expunere

• Funcţia Bracketing expunere nu este disponibilă în modul m (manual). • Atunci când compensarea expunerii (A43) şi opţiunile ±0,3, ±0,7 sau ±1,0 ale funcţiei Bracketing expunere sunt setate simultan, se aplică valorile combinate ale compensării expunerii. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).

D 94

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Redarea imaginilor fotografiate utilizând modul de declanşare continuă (secvenţă)” (A113).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Mod zonă AF Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Mod zonă AF

Puteţi seta modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru focalizare automată. a

a Automat (setare implicită) Aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată pe monitor (până la nouă zone). x

1/250 1/25

F5.6

1342

Zona de focalizare

1/250

F5.6

Mai multe despre fotografiere

Prioritate faţă Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A97)). Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. Atunci când sunt fotografiaţi alte subiecte decât oameni sau atunci se încadrează un subiect a cărui faţă nu este detectată, Mod zonă AF este setat la Automat. Aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat.

1342

Zone de focalizare

Manual Alegeţi manual poziţia de focalizare din cele 99 de zone de pe ecran. Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ static şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a deplasa zona de focalizare în locul unde se află subiectul şi faceţi fotografia. Zona de focalizare • Pentru a regla următoarele setări, apăsaţi pe butonul Zone selectabile k pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Modul bliţ, modul focalizare sau autodeclanşatorul - Compensarea expunerii Pentru a reveni la ecranul de selecţie a zonei de focalizare, apăsaţi din nou pe butonul k. • La setarea H 2992×2992 pentru Dimensiune imagine (A84), sunt disponibile 81 de zone de focalizare.

95


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m) y

Centrală Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona de focalizare este afişată întotdeauna în centrul cadrului.

1/250

F5.6

1342

Zona de focalizare s

Mai multe despre fotografiere

Urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi; zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul. Consultaţi „Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Urmărire subiect)” (A99).

B

96

Urmărire subiect

Note privind Modul zonă AF

• Atunci când zoomul digital este în vigoare, aparatul foto focalizează pe subiectul din zona de focalizare centrală, indiferent de opţiunea pentru Mod zonă AF aplicată. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecte la care focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A33), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură omenească. Funcţia de detectare a feţelor acţionează în următoarele situaţii. • Atunci când funcţia Prioritate faţă este selectată pentru Mod zonă AF (A95) • Atunci când e (Portret de noapte) (A49), Selector aut. scene (A46) sau Portret (A51) sunt selectate în modul scenă • Atunci când este selectat modul portret inteligent (A65)

1

Încadraţi imaginea. • În momentul în care aparatul foto detectează o figură, zona de focalizare care conţine figura este afişată cu un chenar galben dublu. F5.6

1342

• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, operaţiunea variază în funcţie de modul de fotografiere, după cum urmează. Modul fotografiere

Figuri încadrate cu un chenar dublu

Numărul de figuri ce pot fi recunoscute

Modurile j, k, l, m, M (Prioritate faţă)

Figura cea mai apropiată de aparatul foto Modurile scenă e (Portret de * Celelalte figuri sunt încadrate cu noapte), Selector aut. scene sau un chenar simplu. Portret

Modul Portret inteligent

Figura cea mai apropiată de centrul cadrului * Celelalte figuri sunt încadrate cu un chenar simplu.

Mai multe despre fotografiere

1/250 1/25

Până la 12

Până la 3

97


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată cu chenarul dublu. Chenarul dublu îşi schimbă culoarea în verde şi focalizarea este blocată. • Dacă aparatul foto nu poate focaliza pe o figură, chenarul dublu clipeşte. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la 1/250 F5.6 jumătate şi focalizaţi. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Atunci când utilizaţi Cronometru zâmbet în modul Portret inteligent, chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat, declanşatorul este eliberat automat în momentul în care aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu chenar dublu (A67).

Mai multe despre fotografiere

B

98

Note privind funcţia Prioritate faţă

• Atunci când Prioritate faţă este selectată pentru Mod zonă AF, setarea comută automat la Automat dacă nu se detectează nicio figură când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Dacă nu este detectată nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modurile scenă e (Portret de noapte), Portret sau în modul Portret inteligent, aparatul foto focalizează pe subiectul din zona de focalizare centrală. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta figuri în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte obstacole - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru • În cazul în care aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe o anumită figură în funcţie de condiţiile de fotografiere, de pildă dacă subiectul este îndreptat sau nu spre aparatul foto. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecte asupra cărora focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A33), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare, chiar dacă chenarul dublu îşi schimbă culoarea în verde. Dacă nu puteţi focaliza, schimbaţi setarea pentru Mod zonă AF la Manual sau Centrală sau încercaţi să fotografiaţi cu focalizarea blocată (A33) comutând modul de fotografiere la un alt mod, cum ar fi modul automat, şi refocalizând pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă. • Fotografiile realizate cu funcţia Prioritate faţă vor fi rotite automat atunci când sunt afişate în modurile redare cadru întreg sau redare miniaturi, în funcţie de orientarea feţei (cu excepţia fotografiilor realizate în modul Continuu (A76) sau cu setarea Bracketing expunere (A94)).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Urmărire subiect) Urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi; zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul.

1

Alegeţi s Urmărire subiect, apoi apăsaţi pe butonul k. • Aparatul foto va intra în modul Urmărire subiect şi în centrul cadrului se afişează un chenar de culoare albă.

3

Meniu fotografiere Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Reduc. zgom. exp. lungă D-Lighting activ Salvare user settings Resetare user settings

Mod zonă AF Prioritate faţă Automat Manual Centrală Urmărire subiect

Mai multe despre fotografiere

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A82), utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Mod zonă AF şi apăsaţi pe butonul k.

Alegeţi un subiect. • Încadraţi subiectul în centrul chenarului şi apăsaţi pe butonul k. - Subiectul este înregistrat. - Atunci când aparatul foto nu poate focaliza pe subiect, chenarul îşi schimbă culoarea în roşu. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou. • După ce subiectul a fost înregistrat, este încadrat de un afişaj de culoare galbenă al zonei de focalizare şi începe urmărirea subiectului. • Pentru a schimba subiectul, apăsaţi butonul k pentru a anula subiectul selectat curent, apoi alegeţi un nou subiect. • Dacă subiectul iese din raza de acţiune a aparatului foto, afişajul zonei de focalizare dispare; înregistraţi subiectul din nou.

Pornire

1/250

F5.6

99


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a efectua fotografia. • Dacă aparatul foto focalizează pe zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, afişajul zonei de focalizare se aprinde în culoarea verde şi focalizarea este blocată. 1/250 F5.6 • Dacă aparatul foto nu poate focaliza, afişajul zonei de focalizare va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în timp ce zona de focalizare nu este afişată, aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Mai multe despre fotografiere

B

100

Note privind funcţia Urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Înainte de a înregistra un subiect, setaţi poziţia zoomului, modul bliţ, modul focalizare sau meniul. Dacă oricare dintre aceste setări este modificată după înregistrarea subiectului, subiectul va fi anulat. • În anumite condiţii, de exemplu atunci când subiectul se mişcă rapid, tremuratul aparatului se manifestă puternic sau când există mai mulţi subiecţi asemănători, este posibil ca aparatul foto să nu poată înregistra sau urmări un subiect ori să urmărească un alt subiect. În plus, este posibil ca subiectul să nu fie urmărit corect, în funcţie de anumiţi factori, cum ar fi dimensiunea şi luminozitatea subiectului. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecţi asupra cărora focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A33), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare, chiar dacă zona de focalizare îşi schimbă culoarea în verde. Dacă nu puteţi focaliza, schimbaţi setarea pentru Mod zonă AF la Manual sau Centrală sau încercaţi să fotografiaţi cu focalizarea blocată (A33) comutând modul de fotografiere la un alt mod, cum ar fi modul automat, şi refocalizând pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Mod focalizare autom. Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Mod focalizare autom.

Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează. A

AF unic (setare implicită) Aparatul foto focalizează doar atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

B

AF permanent Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Utilizaţi setarea pentru subiecte în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează, se va auzi un sunet specific.

Notă privind Modul focalizare automată

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).

D

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor poate fi setat cu Mod focalizare autom. (A166) din meniul film (A163).

Mai multe despre fotografiere

C

Compens. expunere bliţ Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Compens. expunere bliţ

Compensarea bliţului este utilizată pentru a regla puterea bliţului cu ±2,0 EV în paşi de câte 1/3 EV, modificând luminozitatea subiectului principal în raport cu fundalul. -0.3 până la -2.0 Puterea bliţului este redusă de la –0,3 la –2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV pentru a împiedica apariţia zonelor iluminate sau a reflexiilor nedorite. 0.0 (setare implicită) Puterea bliţului nu este reglată. +0.3 până la +2.0 Puterea bliţului este mărită de la +0,3 la +2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru ca subiectul principal din cadru să apară mai luminos.

Atunci când compensarea bliţului este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat 0.0, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

101


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Reduc. zgom. exp. lungă Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M Reduc. zgom. exp. lungă

Atunci când se fotografiază în locuri întunecoase la viteze de declanşare reduse, fotografiile pot fi afectate de zgomot. Setaţi funcţia pentru a reduce acest zgomot. Activarea funcţiei Reducere zgomot la expunere lungă extinde perioada de timp necesară înregistrării fotografiilor după efectuarea lor. a Automată (setare implicită) Reducerea zgomotului este realizată la viteze reduse de declanşare, care pot produce imagini afectate de zgomot. Mai multe despre fotografiere

m

Reducerea zgomotului se aplică fotografiilor realizate la viteze de declanşare de 1/4 secundă sau mai reduse. Comutarea funcţiei la Activată este recomandată atunci când se fotografiază la viteze de declanşare reduse.

Atunci când se realizează reducerea zgomotului la expunere lungă, pictograma j este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A8).

C 102

Activată

Notă privind funcţia Reducere zgomot la expunere lungă

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

D-Lighting activ Setaţi la j, k, l sau m M d (Meniu fotografiere) M D-Lighting activ

Setaţi funcţia „D-Lighting activ” înainte de fotografiere pentru a păstra detaliile din zonele iluminate şi umbre. Imaginea fotografiată reproduce efectul de contrast care se vede cu ochiul liber. Funcţia este eficientă mai ales în cazul fotografierii scenelor cu contrast ridicat, cum ar fi fotografierea dintr-o încăpere întunecoasă a unui peisaj în aer liber puternic iluminat sau fotografierea unor subiecte umbrite pe o plajă însorită. a Ridicat, b Normal, c Redus Setaţi nivelul efectului D-Lighting activ aplicat în timpul fotografierii. Dezactivat (setare implicită) D-Lighting activ nu este aplicat.

Dacă D-Lighting activ este activat, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Dezactivat, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Mai multe despre fotografiere

k

Note privind funcţia D-Lighting activ

• Atunci când se fotografiază utilizându-se D-Lighting activ, este necesar un timp suplimentar pentru înregistrarea fotografiilor. • Expunerea este redusă în comparaţie cu fotografierea cu funcţia D-Lighting activ setată la Dezactivat. Pentru ca gradaţia să fie adecvată, reglările aplicate zonelor iluminate, umbrite şi semi-tonurilor se realizează înainte de înregistrare. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A104).

B

D-Lighting activ comparativ cu D-Lighting

Opţiunea D-Lighting activ din meniul de fotografiere reduce expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza raza dinamică. Opţiunea D-Lighting (A149) din meniul de redare optimizează raza dinamică în imagini după fotografiere.

103


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m)

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări din modul bliţ, modul de focalizare, autodeclanşator şi meniul de fotografiere nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţie restricţionată Mod bliţ

Mai multe despre fotografiere

104

Setare

Descriere

Mod Focalizare (A40)

Atunci când B (infinit) este selectat pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil.

Continuu (A76)

Atunci când Continuă mare, Continuă mică, Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps, BSS sau Fotografiere în rafală 16 sunt selectate pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil.

Bracketing expunere (A94)

Bliţul nu este disponibil.

Autodeclanşator

Mod zonă AF (A95)

Atunci când funcţia Urmărire subiect este selectată pentru fotografiere, funcţia Autodeclanşator nu este disponibilă.

Mod Focalizare

Mod zonă AF (A95)

Atunci când funcţia Urmărire subiect este selectată pentru fotografiere, E (focalizare manuală) nu este disponibil.

Calitate imagine

Continuu (A76)

Atunci când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere, Calitate imagine este fixată la Normal.

Dimensiune imagine

Continuu (A76)

• Dimensiune imagine este fixată la D (2560×1920 pixeli) atunci când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere. • Dimensiune imagine este fixată la B (1600×1200 pixeli) atunci când Cache prefotografiere sau Continuă mare: 60 fps sunt selectate pentru fotografiere. • Dimensiune imagine este fixată la A (1280×960 pixeli) atunci când Continuă mare: 120 fps este selectată pentru fotografiere.

Optimizare imagine

D-Lighting activ (A103)

Atunci când D-Lighting activ este utilizat pentru fotografiere, setarea Contrast pentru Personalizat sau pentru Personalizat din meniul Alb-negru va fi fixată la Automat în opţiunile Optimizare imagine.

Balans de alb

Optimizare imagine (A87)

Atunci când Alb-negru este selectat pentru Optimizare imagine, Balans de alb va fi fixat la Automat.

Sensibilitate ISO

Continuu (A76)

• Dacă se fotografiază cu Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps sau Fotografiere în rafală 16, Sensibilitate ISO este setată automat în funcţie de luminozitate atunci când se utilizează modurile de fotografiere j, k sau l. Pentru modul de fotografiere m, setarea pentru Sensibilitate ISO este fixată la 160. • Atunci când se fotografiază cu Continuă mică, opţiunea 3200 nu poate fi selectată. Dacă este selectat Continuă mică când Sensibilitate ISO este setată la 3200, sensibilitatea este modificată la 1600.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m) Funcţie restricţionată Măsurare

Continuu/Bracketing expunere

Setare

Descriere

Mod zonă AF (A95)

Atunci când Mod zonă AF este setat la Centrală, în timp ce Măsurare este setată la Zonă AF spot, setarea pentru Măsurare se schimbă automat la Matrice.

D-Lighting activ (A103)

Măsurare este resetată la Matrice atunci când D-Lighting activ este setat la oricare alt mod decât Dezactivat.

Continuu (A76)/ Bracketing expunere (A94)

Continuu şi Bracketing expunere nu sunt disponibile simultan. Funcţia Bracketing expunere este resetată la Dezactivat atunci când declanşarea continuă este setată la oricare alt mod decât Unică. Setarea pentru declanşare continuă este resetată la Unică dacă funcţia Bracketing expunere este setată la oricare alt mod decât Dezactivat. Continuu şi Autodeclanşator nu sunt disponibile simultan.

Optimizare imagine (A87)

Dacă este selectat Alb-negru şi opţiunea Alb-negru + color este activată în Optimizare imagine, atunci Continuă mare, Continuă mică, Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps, BSS, Fotografiere în rafală 16 şi Bracketing expunere nu sunt disponibile. Atunci când caseta Alb-negru + color este selectată, setarea pentru declanşare continuă este resetată la Unică şi funcţia Bracketing expunere este resetată la Dezactivat. Pentru a înregistra simultan fotografii alb-negru şi color cu Fotogr. cu temp. interv., selectaţi mai întâi Alb-negru + color, apoi selectaţi setarea Fotogr. cu temp. interv..

Reduc. zgom. exp. lungă (A102)

Atunci când Activată este selectat pentru Reduc. zgom. exp. lungă, Continuă mare, Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps şi Fotografiere în rafală 16 nu sunt disponibile.

Mod Focalizare (A40)

• Atunci când este selectată o altă setare decât Urmărire subiect şi B (infinit) este selectat ca mod de focalizare pentru fotografiere, aparatul foto focalizează la infinit, indiferent de opţiunea pentru Mod zonă AF aplicată. • Atunci când modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală), Mod zonă AF nu poate fi setat.

Măsurare (A93)

Atunci când Măsurare este setată la Zonă AF spot sau Spot, funcţia Urmărire subiect nu este disponibilă.

Mod focalizare autom.

Mod Focalizare (A40)

Atunci când modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală), Mod focalizare autom. nu poate fi setat.

Reduc. zgom. exp. lungă

Continuu (A76)

Dacă Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere, funcţia Reduc. zgom. exp. lungă nu este disponibilă.

D-Lighting activ

Sensibilitate ISO (A92)

Atunci când Sensibilitate ISO este setată la Sens. ISO ridicată: autom. sau 3200, D-Lighting activ nu este disponibil. Atunci când sunt selectate opţiunile Sens. ISO ridicată: autom. sau 3200, D-Lighting activ este resetat la Dezactivat.

Mod zonă AF

Mai multe despre fotografiere

Autodeclanşator (A39)

105


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m) Funcţie restricţionată

Descriere Atunci când Continuă mare, Continuă mică, Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps sau BSS sunt selectate pentru fotografiere, imprimarea datei nu este disponibilă.

Bracketing expunere (A94)

Imprimare dată nu este disponibilă.

Avertizare clipire

Continuu (A76)/ Bracketing expunere (A94)

Funcţia Avertizare clipire nu se activează atunci când declanşarea continuă este stabilită la altă setare decât Unică sau atunci când este setată funcţia Bracketing expunere.

Zoom digital

Mod Focalizare (A40)

Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când este selectat E (focalizare manuală).

Mod zonă AF (A95)

Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când se fotografiază cu Urmărire subiect.

Continuu (A76)

Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere.

Mai multe despre fotografiere

B 106

Setare Continuu (A76)

Imprimare dată

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note privind funcţia Zoom digital” (A197).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile j, k, l, m) Viteza de declanşare

Mai multe despre fotografiere

Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul se schimbă la următoarele setări pentru declanşare continuă. Setare Interval de control Sensibilitate ISO (A92)1 Automată2, 1/1500 până la 2 sec. (moduri j, k) ISO 160-4002 din Interval fix 1/1500 până la 4 sec. (mod l) automat 1/1500 până la 8 sec. (mod m) 1/1500 până la 2 sec. (moduri j, k, l) Sens. ISO ridicată: autom.2 1/1500 până la 8 sec. (mod m) ISO 160-2002 din Interval fix 1/1500 până la 2 sec. (moduri j, k) automat 1/1500 până la 8 sec. (moduri l, m) ISO 160, 200 1/1500 până la 2 sec. (moduri j, k) ISO 400, 800 1/1500 până la 4 sec. (moduri l, m) ISO 1600 1/1500 până la 2 sec. ISO 3200 1/1500 până la 1/2 sec. Continuu (A76) Cache prefotografiere 1/4000 până la 1/60 sec. Continuă mare: 120 fps 1/4000 până la 1/125 sec. Continuă mare: 60 fps 1/4000 până la 1/60 sec. Fotografiere în rafală 16 1/4000 până la 1/30 sec. 1 Setarea pentru sensibilitate ISO este limitată în funcţie de setarea pentru declanşare continuă (A104). 2 În modul m, sensibilitatea ISO este fixată la 160.

107


Utilizarea M (Modul User Setting (Setări utilizator)) Combinaţiile de setări (user setting (setări utilizator)) folosite frecvent pentru fotografiere pot fi salvate în M. Setările salvate pot fi preluate imediat pentru fotografiere prin simpla rotire a selectorului de moduri la M. Această funcţie este utilă atunci când doriţi să fotografiaţi cu aceste setări sau când doriţi doar să le modificaţi într-o mică măsură. Fotografierea este posibilă în modurile j (Moduri aut. programate), k (Prioritate declanş. autom.), l (Prioritate diafrag. autom.) şi m (Manual). Următoarele setări pot fi salvate în M.

Setări de bază

Mai multe despre fotografiere

Modurile de fotografiere j, k, l, m (A69)1

Afişaj monitor (A16, 17)2

Poziţie zoom (A31)2

Mod bliţ (A36)

Mod focalizare (A40)3

Compensare expunere (A43)

Calitate imagine (A83)

Dimensiune imagine (A84)

Optimizare imagine (A87)

Balans de alb (A90)4

Sensibilitate ISO (A92)

Măsurare (A93)

Bracketing expunere (A94)

Mod zonă AF (A95)5

Mod focalizare autom. (A101)

Compens. expunere bliţ (A101)

Reduc. zgom. exp. lungă (A102)

D-Lighting activ (A103)

Continuu (A76)

Meniu fotografiere

1 Alegeţi modul de fotografiere standard. Setările pentru programul flexibil curent (dacă modul de fotografiere este setat la j), viteza de declanşare (dacă modul de fotografiere este setat la k şi m) sau diafragmă (dacă modul de fotografiere este setat la l şi m) vor fi de asemenea salvate. 2 Setarea curentă pentru afişajul monitorului şi poziţia zoomului vor fi de asemenea salvate. 3 Distanţa focală curentă va fi de asemenea salvată dacă setarea este E (focalizare manuală). 4 Valoarea presetată pentru presetare manuală se aplică modurilor de fotografiere j, k, l, m şi M. 5 Poziţia curentă a zonei de focalizare este salvată dacă Mod zonă AF este setat la Manual.

B 108

Notă privind acumulatorul ceasului intern

Dacă acumulatorul ceasului intern (A189) este consumat, setările salvate în M vor fi resetate. Se recomandă să notaţi separat setările importante.


Utilizarea M (Modul User Setting (Setări utilizator))

Salvarea setărilor în M Setările de utilizator folosite frecvent pentru fotografiere pot fi modificate şi salvate în M.

1

Rotiţi selectorul de moduri la modul de expunere dorit. • Rotiţi la j, k, l sau m. • Setările pot fi salvate chiar dacă selectorul de moduri este rotit la M (setările implicite ale modului de fotografiere j sunt salvate la achiziţionarea aparatului).

Schimbaţi la o setare utilizată frecvent. Apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de fotografiere. • Apăsaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniu (A12).

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Salvare user settings şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul Efectuat şi setările curente sunt salvate.

Meniu fotografiere

Mai multe despre fotografiere

2 3

Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Reduc. zgom. exp. lungă D-Lighting activ Salvare user settings Resetare user settings

Fotografierea în modul M (User Setting (Setări utilizator)) Rotiţi selectorul de moduri la M pentru a prelua setările salvate în Salvare user settings. • Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi cu aceste setări sau schimbaţi setările conform necesităţilor. • Combinaţiile de setări preluate la rotirea selectorului de moduri la M pot fi modificate ori de câte ori doriţi în Salvare user settings.

109


Utilizarea M (Modul User Setting (Setări utilizator))

Resetarea setărilor salvate Setările salvate pentru M pot fi resetate.

1

2

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k.

Mai multe despre fotografiere

• Setările salvate sunt resetate.

Meniu fotografiere Mod zonă AF Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ Reduc. zgom. exp. lungă D-Lighting activ Salvare user settings Resetare user settings

Resetare user settings User settings vor fi resetate la valorile implicite. OK?

Da Nu

C

110

Alegeţi Resetare user settings din meniul de fotografiere şi apăsaţi pe butonul k.

Resetarea pentru M

Setările salvate în setările de utilizator sunt resetate după cum urmează: • Mod fotografiere: j (moduri automate programate) • Afişaj monitor: afişare informaţii • Poziţie zoom: poziţie de unghi larg maxim • Mod bliţ: U (Automat) • Mod focalizare: A (Focalizare automată) • Compensare expunere: 0.0 • Continuu: Unică • Meniu fotografiere: la fel ca setarea implicită pentru fiecare element


Mai multe despre redare

Operaţiuni în modul redare cadru întreg În modul fotografiere, apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a intra în modul de redare şi a reda fotografiile realizate (A34). Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul redare cadru întreg.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

Funcţie

Utilizaţi

Alegerea fotografiilor

f (h)

Zoom de redare

g (i)

Ascunderea sau afişarea informaţiilor despre fotografiere

s

Comutarea între afişaje

x

Afişarea fotografiilor individuale ale unei secvenţe k Deplasarea unei fotografii înregistrate cu setarea Panoramă simplă Redarea filmelor

Ascundeţi sau afişaţi pe monitor informaţiile despre fotografiere şi fotografie. Comutaţi între afişajul monitorului şi afişajul vizorului. Dacă se apasă în timp ce pe monitor este afişată doar imaginea importantă a unei secvenţe, toate fotografiile aparţinând secvenţei sunt afişate ca fotografii individuale. Pentru a reveni la afişarea imaginii importante, apăsaţi H pe selectorul multiplu. Afişaţi imaginea redusă a fotografiei curente pe întregul ecran şi deplasaţi fotografia în mod automat. Redaţi filmele afişate.

A

11, 12

115, 117

118

Mai multe despre redare

Afişarea miniaturilor/ afişarea calendarului

Descriere Apăsaţi H, I, J sau K pentru a alege o fotografie pentru afişare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a derula rapid fotografiile. Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. Afişaţi fotografiile sub formă de 4, 9, 16 sau 72 de miniaturi. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în afişajul cu 72 miniaturi pentru a comuta la afişarea calendarului (cu excepţia modului Listare după dată). Măriţi până la de 10× vizualizarea imaginii afişate în acel moment pe monitor. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

17 16

113

62 168

111


Operaţiuni în modul redare cadru întreg Funcţie

Ştergerea fotografiilor

Utilizaţi

l

Afişarea meniurilor Comutarea la alt mod de redare

d

Descriere Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografia (fotografiile). Atunci când utilizaţi modul Fotografii favorite (A122), modul Sortare automată (A129) sau modul Listare după dată (A132), fotografiile incluse în acelaşi album, aceeaşi categorie sau cele realizate la aceeaşi dată pot fi şterse. Afişaţi meniul corespunzător modului selectat. Afişaţi meniul şi selectaţi fila N (mod redare) pentru a comuta la modurile Fotografii favorite, Sortare automată sau Listare după dată.

A

35, 114

13 120

c

Mai multe despre redare

34, 157

b (e)

C 112

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea butonului b (e înregistrare film).

Comutarea la ecranul de fotografiere

Schimbarea orientării fotografiilor (poziţionare verticală şi orizontală)

Schimbaţi orientarea după fotografiere, folosind funcţia Rotire imagine (A141) din meniul de redare (A135).


Operaţiuni în modul redare cadru întreg

Redarea imaginilor fotografiate utilizând modul de declanşare continuă (secvenţă)

4

5

Următoarele operaţiuni sunt disponibile la afişarea individuală a fiecărei imagini dintr-o secvenţă. • Alegerea unei imagini: apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu. Imaginile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Mărire: rotiţi controlul zoomului spre g (i) (A118).

D

Mai multe despre redare

Imaginile fotografiate cu următoarele setări pentru modul de declanşare continuă sunt salvate într-un grup (denumit „secvenţă”) corespunzător fiecărei sesiuni de declanşare. • Continuă mare, Continuă mică, Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps din meniul de declanşare continuă (A76) • Bracketing expunere (A94) din meniul de fotografiere (A81) • Continuu din modurile scenă Sport (A52) sau Portret animal de casă (A59) În modul redare cadru întreg sau în modul redare miniaturi (A115), prima imagine a unei secvenţe este utilizată ca „imagine importantă”, adică este afişată ca imagine reprezentativă a secvenţei. • Pe ecranul de redare se afişează F în cazul imaginilor fotografiate şi grupate într-o secvenţă. În timp ce imaginea importantă a unei secvenţe este afişată în 15/05/2011 15:30 modul redare cadru întreg, apăsaţi pe butonul k pentru a afişa 0004.JPG separat fiecare imagine din secvenţă. Pentru a reveni la afişarea imaginii importante, apăsaţi H pe selectorul multiplu.

Opţiuni de afişare a secvenţei

Selectaţi Opţiuni afişare secvenţă (A145) în meniul de redare pentru a seta afişarea tuturor secvenţelor utilizând imaginea importantă corespunzătoare sau imaginile individuale.

D

Schimbarea imaginii importante a secvenţei

Imaginea importantă a unei secvenţe poate fi schimbată utilizând opţiunea Alegere imagine importantă (A145) din meniul de redare.

113


Operaţiuni în modul redare cadru întreg

Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă

Mai multe despre redare

Atunci când Opţiuni afişare secvenţă (A145) este setată la Numai o imagine importantă în meniul de redare, dacă se apasă butonul l şi metoda de ştergere este selectată, sunt şterse următoarele imagini. • Când o secvenţă este afişată doar prin imaginea sa importantă: - Imagine curentă: atunci când este selectată o secvenţă, toate imaginile din secvenţa respectivă sunt şterse. - Ştergere imagini selectate: atunci când este selectată imaginea importantă în ecranul Ştergere imagini selectate (A35), toate imaginile din secvenţa respectivă sunt şterse. - Toate imaginile: sunt şterse toate imaginile, inclusiv secvenţa afişată. • Când fotografiile dintr-o secvenţă sunt afişate individual prin apăsarea butonului k, în timp ce imaginea importantă este afişată înainte de apăsarea butonului l: Metodele de ştergere se modifică după cum urmează. - Ştergere imagine curentă: ştergeţi imaginea afişată. - Ştergere imagini selectate: selectaţi mai multe imagini Ştergere din secvenţă pentru ştergere în ecranul Ştergere imagini selectate (A35). Ştergere imagine curentă - Ştergere întreaga secvenţă: sunt şterse toate imaginile Ştergere imagini selectate Ştergere întreaga secvenţă din secvenţă, inclusiv imaginea afişată.

B

Notă privind secvenţa

Imaginile fotografiate prin declanşare continuă cu alte aparate foto decât COOLPIX P500 nu pot fi afişate ca secvenţă.

C

Opţiunile meniului de redare disponibile la utilizarea secvenţei

Atunci când butonul d este apăsat în timpul redării imaginii importante a unei secvenţe, următoarele opţiuni ale meniului pot fi aplicate imaginilor din secvenţa respectivă. ➝ A148 ➝ A149 • Retuşare rapidă1 • D-Lighting1 ➝ A150 ➝ A152 • Estompare piele1 • Efecte filtre1 ➝ A135 ➝ A138 • Ordine imprimare2 • Prezentare diapozitive ➝ A139 ➝ A141 • Protejare2 • Rotire imagine1 ➝ A141 ➝ A154 • Ascundere imagine2 • Imagine mică1 ➝ A142 ➝ A144 • Notă vocală1 • Copiere2 ➝ A155 ➝ A145 • Chenar negru1 • Opţiuni afişare secvenţă ➝ A145 ➝ A122 • Alegere imagine importantă • Fotografii favorite2 1 2

114

Apăsaţi pe butonul d după afişarea imaginilor individuale. Setările pot fi aplicate imaginilor individuale. Atunci când butonul d este apăsat în timpul redării imaginii importante a unei secvenţe, aceleaşi setări pot fi aplicate tuturor imaginilor din secvenţa respectivă. Apăsaţi pe butonul d după afişarea imaginilor individuale pentru a aplica setările la imaginile individuale.


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg (A34, 111) pentru a afişa fotografiile ca imagini în miniatură în modul redare miniaturi.

1 / 132

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul redare miniaturi. A

Alegerea fotografiilor

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu. Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă.

11, 12

Mărirea numărului de miniaturi afişate/ Afişarea calendarului

Rotiţi controlul zoomului în direcţia f (h) pentru a mări numărul de miniaturi la 4 ➝ 9 ➝16 ➝72. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în afişajul cu 72 miniaturi pentru a comuta la afişarea calendarului (cu excepţia modului Listare după dată). În ecranul de afişare a calendarului, fotografiile pot fi selectate în funcţie de dată prin mutarea cursorului (A117). Rotiţi în direcţia g (i) pentru a reveni la afişarea miniaturilor.

Micşorarea numărului de imagini în miniatură afişate Revenirea la modul redare cadru întreg

Ştergerea fotografiilor

Utilizaţi

f (h)

g (i)

Rotiţi controlul zoomului în direcţia g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi de la 72 ➝16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi din nou spre g (i) în timp ce se afişează 4 miniaturi pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

k

Apăsaţi pe butonul k.

34, 111

l

Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografia (fotografiile). Atunci când utilizaţi modul Fotografii favorite (A122), modul Sortare automată (A129) sau modul Listare după dată (A132), pot fi şterse fotografiile incluse în acelaşi album sau în aceeaşi categorie.

35

Mai multe despre redare

Descriere

Pentru

115


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor Pentru

A

Descriere

Utilizaţi c

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea butonului b (e înregistrare film).

Comutarea la ecranul de fotografiere

34, 157

b (e)

Mai multe despre redare

C

Pictogramele de pe ecranul cu miniaturi

Pictogramele prezentate în dreapta se afişează atunci când sunt selectate fotografii cu setările Ordine imprimare (A135) şi Protejare (A139). Pictograma pentru afişare secvenţă indicată în dreapta apare când este selectată o fotografie dintr-o secvenţă (A113). Filmele sunt afişate sub formă de cadre de film (în afişajul cu 72 de miniaturi, D apare în partea de sus a monitorului atunci când este selectat un film).

C

Pictograma protejare Pictograma ordine imprimare Afişare secvenţă

Cadre de film

Afişarea miniaturilor în modurile Fotografii favorite şi Sortare automată

• În modul Fotografii favorite (A122), pictograma albumului redat apare în partea din dreapta sus a monitorului. • În modul Sortare automată (A129), pictograma categoriei din care face parte fotografia curentă apare în partea din dreapta sus a monitorului.

116

1 / 132

1/

3


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

Afişarea calendarului Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare, atunci când sunt afişate 72 de miniaturi (A115) pentru a comuta la afişarea calendarului (cu excepţia modului Listare după dată). Mutaţi cursorul şi alegeţi fotografiile selectând o dată. Dacă există fotografii efectuate la o anumită dată, aceasta va fi subliniată cu galben.

2011 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul de afişare a calendarului. Pentru Selectarea datei

B

A

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu. Data poate fi selectată şi prin rotirea selectorului de comandă.

11, 12

k g (i)

Comutaţi la modul redare cadru întreg pentru a afişa 34, prima fotografie efectuată la data aleasă. 111 Rotiţi controlul zoomului spre g (i).

-

Mai multe despre redare

Revenirea la modul redare cadru întreg Revenirea la afişarea listei de fotografii

Descriere

Utilizaţi

Note privind afişarea calendarului

• Fotografiile realizate fără dată setată sunt incluse la data „Ianuarie 1, 2011”. • Butoanele d şi l sunt dezactivate în timp ce se afişează calendarul.

D

Modul Listare după dată

În modul Listare după dată pot fi redate numai fotografiile efectuate la aceeaşi dată (A132). Opţiunile pentru listare după dată (A133) sunt de asemenea disponibile numai pentru fotografiile efectuate la datele selectate.

117


O privire mai îndeaproape: zoomul de redare Rotiţi controlul zoomului spre g (i) în modul redare cadru întreg (A34) pentru a aplica zoomul la fotografia curentă, mărind şi afişând centrul imaginii. • Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune a fotografiei este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt mărite. Pentru Mărire

Mai multe despre redare

Micşorare

Utilizaţi

3.0

Descriere

A

g (i)

Rotiţi controlul zoomului spre g (i). Valoarea zoomului creşte cu până la aproximativ 10×. Valoarea 11, zoomului se măreşte şi prin rotirea selectorului de 31 comandă spre dreapta.

f (h)

Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Când nivelul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare 11, cadru întreg. Valoarea zoomului scade şi prin rotirea selectorului de 31 comandă spre stânga. Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a muta zona de afişare spre alte zone ale imaginii.

12

k

Apăsaţi pe butonul k.

34, 111

Ştergerea fotografiilor

l

Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografia (fotografiile). Atunci când utilizaţi modul Fotografii favorite (A122), modul Sortare automată (A129) sau modul Listare după dată (A132), pot fi şterse fotografiile incluse în acelaşi album sau în aceeaşi categorie.

35

Decuparea fotografiei

d

Apăsaţi pentru a salva porţiunea vizibilă ca fişier separat.

156

Mutarea zonei de afişare Revenirea la modul redare cadru întreg

c Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. 34, Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea 157 butonului b (e înregistrare film).

Comutarea la ecranul de fotografiere b (e)

118


O privire mai îndeaproape: zoomul de redare

Fotografiile efectuate utilizând Prioritate faţă sau funcţia de detectare a animalelor de casă Atunci când controlul zoomului este rotit spre g (i) în modul redare cadru întreg pentru fotografiile realizate cu funcţia Prioritate faţă (A97) sau cu funcţia de detectare a animalelor 2.0 de casă (A59), fotografia este mărită pe centrul feţei detectate în timpul fotografierii (cu excepţia fotografiilor efectuate cu declanşare continuă (A59, 76) sau Bracketing expunere (A94)). • Dacă au fost detectate mai multe feţe, fotografia este mărită cu faţa pe care s-a focalizat amplasată în centrul monitorului. Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a afişa alte feţe detectate. • Atunci când controlul zoomului este rotit mai mult spre g (i) sau f (h), factorul de mărire se modifică şi devine un afişaj cu zoom de redare normal. Mai multe despre redare

119


Redarea imaginilor după categorie Pot fi selectate următoarele moduri de redare. c

A111

Redare Redaţi toate imaginile.

h

A122

Fotografii favorite Redaţi imaginile adăugate la un album.

F

A129

Sortare automată Redaţi imaginile şi filmele sortate automat în categoria selectată la fotografiere.

C

A132

Listare după dată Redaţi imaginile fotografiate la data selectată.

1

Apăsaţi pe butonul d în modul redare. • Se afişează meniul de redare.

Mai multe despre redare

2

Apăsaţi J pe selectorul multiplu. • Se activează selecţia filei.

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege fila N.

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Mod redare Redare Fotografii favorite Sortare automată Listare după dată

4

Apăsaţi K sau butonul k. • Se afişează meniul de selecţie a Modului redare.

120

Mod redare Redare Fotografii favorite Sortare automată Listare după dată


Redarea imaginilor după categorie

5

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege un mod de redare. • Pentru a reveni la modul de redare curent fără a comuta la un alt mod de redare, apăsaţi pe butonul d.

6

Mod redare Redare Fotografii favorite Sortare automată Listare după dată

Apăsaţi pe butonul k. • Aparatul foto intră în modul de redare selectat.

Mai multe despre redare

121


Sortarea fotografiilor favorite (modul Fotografii favorite) Imaginile fotografiate pot fi adăugate la un album şi sortate. După ce sunt adăugate, imaginile pot fi redate cu uşurinţă utilizând „h mod fotografii favorite”. • Prin adăugarea imaginilor la un album, acestea pot fi găsite foarte uşor. • Imaginile pot fi sortate după un anumit eveniment, cum ar fi vacanţe sau nunţi. • Aceeaşi imagine poate fi adăugată la mai multe albume.

Adăugarea imaginilor la un album Imaginile fotografiate pot fi adăugate la un album şi sortate.

1

Alegeţi o imagine în modul redare (A34), modul Sortare automată (A129) sau modul Listare după dată (A132) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

Mai multe despre redare

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege h Fotografii favorite şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare Alegere imagine importantă Fotografii favorite

• Se afişează ecranul Fotografii favorite.

3

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu, apoi alegeţi o imagine şi apăsaţi H pentru a afişa y.

Fotografii favorite

• Pentru a adăuga mai multe imagini la acelaşi album, repetaţi acest pas de câte ori este necesar. • Dacă doriţi să anulaţi selecţia, apăsaţi I pentru a îndepărta y. • Rotiţi controlul zoomului (A4) spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a afişa miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa ecranul de selecţie a albumului.

122

Înapoi

ON/OFF


Sortarea fotografiilor favorite (modul Fotografii favorite)

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege albumul la care doriţi să adăugaţi imaginile şi apăsaţi pe butonul k. • Imaginile selectate sunt adăugate şi aparatul foto comută la meniul de redare. • Pentru a adăuga aceeaşi imagine la mai multe albume, repetaţi procedura de la pasul 2.

Fotografii favorite

Înapoi

Adăugare

Mai multe despre redare

B

Note privind modul Fotografii favorite

• La fiecare album pot fi adăugate până la 200 de imagini. • Filmele nu pot fi adăugate la un album. • Dacă imaginea selectată a fost deja adăugată la un album, în caseta de validare corespunzătoare albumului se afişează w. • Atunci când se adaugă imagini la un album, imaginile propriu-zise nu sunt mutate din folderul în care au fost salvate (A215) şi nici nu sunt copiate în album (A128).

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Eliminarea imaginilor dintr-un album” (A125).

123


Sortarea fotografiilor favorite (modul Fotografii favorite)

Vizualizarea imaginilor dintr-un album Atunci când se utilizează „h mod fotografii favorite”, imaginile adăugate la un album pot fi afişate prin selectarea albumului respectiv. • În modul de redare cadru întreg, imaginile incluse în acelaşi album pot fi redate (A111) şi editate (A146). • La apăsarea butonului d în modul de redare cadru întreg sau modul de afişare a miniaturilor, se afişează meniul Fotografii favorite (A126) şi toate imaginile adăugate la un album pot fi selectate pentru vizualizare într-o prezentare de diapozitive; de asemenea, tuturor imaginilor li se pot aplica setări pentru imprimare sau protejare.

1

Apăsaţi pe butonul d în timpul redării, selectaţi fila N (mod redare), apoi apăsaţi K sau butonul k (A120).

Mod redare Redare Fotografii favorite Sortare automată Listare după dată

Mai multe despre redare

• Pentru a afişa o listă de albume, apăsaţi H sau I, alegeţi h Fotografii favorite şi apăsaţi pe butonul k.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege un album.

Fotografii favorite

• Consultaţi „Utilizarea modului Fotografii favorite” (A126) pentru mai multe informaţii despre utilizarea ecranului pe care se afişează lista de albume. Alegere pictogr.

• La apăsarea butonului k, o imagine din albumul selectat este afişată în modul redare cadru întreg. • Pictograma albumului redat în momentul acela este afişată în partea din dreapta sus a monitorului. • Pentru a alege din nou un album, repetaţi paşii 1 şi 2.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4

124

4


Sortarea fotografiilor favorite (modul Fotografii favorite)

Eliminarea imaginilor dintr-un album Eliminaţi imagini dintr-un album fără a le şterge.

1

Selectaţi albumul din care doriţi să eliminaţi imagini, redaţi imaginile din album (A124), apoi apăsaţi pe butonul d.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

• Se afişează meniul de redare. 4

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege h Eliminare din favorite şi apăsaţi pe butonul k.

4

Fotografii favorite Eliminare din favorite

• Se afişează ecranul Eliminare din favorite.

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu, apoi alegeţi o imagine şi apăsaţi H pentru a afişa y. • Pentru a elimina mai multe imagini din acelaşi album, repetaţi acest pas de câte ori este necesar. • Dacă doriţi să anulaţi selecţia, apăsaţi I pentru a îndepărta y. • Rotiţi controlul zoomului (A4) spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a afişa miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k când selecţia este completă.

4

Mai multe despre redare

3

Eliminare din favorite

Înapoi

ON/OFF

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Imaginea este eliminată din album. • Pentru a anula eliminarea, selectaţi Nu.

Eliminaţi această fotografie din fotografiile favorite?

Da Nu

B

Note privind ştergerea

Dacă o imagine este ştearsă în timp ce se utilizează modul Fotografii favorite, imaginea respectivă va fi eliminată din album şi ştearsă permanent din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A128).

125


Sortarea fotografiilor favorite (modul Fotografii favorite)

Utilizarea modului Fotografii favorite Următoarele operaţiuni pot fi efectuate din ecranul pe care se afişează lista de albume (A124, pasul 2). Funcţie

Utilizaţi

Alegerea unui album

A

Descriere Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu. Albumul poate fi ales şi prin rotirea selectorului de comandă.

11, 12

Mai multe despre redare

Comutarea la modul redare cadru întreg

k

Imaginile din albumul selectat sunt afişate în modul de redare cadru întreg.

111

Ştergerea imaginilor

l

Toate imaginile adăugate la albumul selectat sunt şterse. Alegeţi Da atunci când se afişează dialogul de confirmare.

35

Schimbaţi pictograma albumului.

127

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea butonului b (e înregistrare film).

34, 157

Schimbarea pictogramei albumului

d c

Comutarea la modul de fotografiere b (e)

C

Opţiunile meniului de redare disponibile în modul Fotografii favorite

În modul redare cadru întreg sau redare miniaturi, apăsaţi pe butonul d când afişaţi fotografii în modul Fotografii favorite pentru a aplica următoarele opţiuni ale meniului. • Retuşare rapidă • Estompare piele • Ordine imprimare • Protejare • Ascundere imagine • Notă vocală • Opţiuni afişare secvenţă • Eliminare din favorite

126

➝ A148 ➝ A150 ➝ A135 ➝ A139 ➝ A141 ➝ A142 ➝ A145 ➝ A125

• D-Lighting • Efecte filtre • Prezentare diapozitive • Rotire imagine • Imagine mică • Chenar negru • Alegere imagine importantă

➝ A149 ➝ A152 ➝ A138 ➝ A141 ➝ A154 ➝ A155 ➝ A145


Sortarea fotografiilor favorite (modul Fotografii favorite)

Schimbarea pictogramelor corespunzătoare albumelor Designul pictogramelor corespunzătoare albumelor poate fi schimbat. Schimbarea pictogramei va facilita identificarea tipului de imagini adăugate la album.

1

Apăsaţi pe butonul d în timpul redării, alegeţi fila N (mod redare), apoi apăsaţi K sau butonul k (A120).

Mod redare Redare Fotografii favorite Sortare automată Listare după dată

• Pentru a afişa o listă de albume, apăsaţi H sau I, alegeţi h Fotografii favorite şi apăsaţi pe butonul k.

2

Fotografii favorite

• Se afişează ecranul Alegere pictogramă. Alegere pictogr.

3

Apăsaţi J sau K pentru a alege o culoare de pictogramă, apoi apăsaţi pe butonul k.

Alegere pictogramă

Mai multe despre redare

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege un album şi apăsaţi pe butonul d.

Înapoi

4

Apăsaţi H, I, J sau K pentru a alege o pictogramă, apoi apăsaţi pe butonul k.

Alegere pictogramă

• Pictograma se modifică şi afişajul monitorului revine la ecranul listei de albume. Înapoi

B

Note privind pictogramelor corespunzătoare albumelor

Setaţi pictograme separate pentru memoria internă şi cardul de memorie. • Pentru a schimba pictogramele pentru memoria internă, scoateţi mai întâi cardul de memorie din aparatul foto. • Setarea implicită pentru pictogramă este pictograma reprezentând un număr (neagră).

127


Sortarea fotografiilor favorite (modul Fotografii favorite)

C

Adăugarea/redarea fotografiilor favorite

Atunci când se adaugă imagini la un album, imaginile propriu-zise nu sunt mutate din folderul în care au fost salvate (A215) şi nici nu sunt copiate în album. La album sunt adăugate numai numele fişierelor corespunzătoare imaginilor. Când se utilizează modul Fotografii favorite, redarea imaginilor se realizează prin preluarea imaginilor care corespund numelor de fişiere adăugate la albume. Reţineţi că dacă o imagine este ştearsă în timp ce se utilizează modul Fotografii favorite (A35, 126), imaginea respectivă va fi eliminată din album şi ştearsă permanent din memoria internă sau de pe cardul de memorie.

Adăugarea imaginilor la albume Memorie internă sau card de memorie 0001.JPG

0002.JPG

Album 1 Adăugare nume fişiere

0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

0003.JPG

0004.JPG

Mai multe despre redare

Album 2 Adăugare nume fişiere

0001.JPG 0004.JPG

Vizualizarea imaginilor din albume 0001.JPG

Album 1 0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

0002.JPG Preluare fişiere

Memorie internă sau card de memorie

Redare

0003.JPG

128


Găsirea imaginilor în modul Sortare automată Imaginile şi filmele sunt sortate automat în următoarele categorii selectate la fotografiere/ filmare. Când este selectat „F mod sortare automată”, imaginile şi filmele pot fi vizualizate prin selectarea categoriei în care au fost sortate. Z Zâmbet

Y Portrete

u Mâncare

U Peisaj

V Crepuscul - răsărit

D Primplanuri

O Portret animal de casă

D Film

X Copii retuşate

W Alte scene

Vizualizarea imaginilor în modul Sortare automată

1

Apăsaţi pe butonul d în timpul redării, alegeţi fila N (mod redare), apoi apăsaţi K sau butonul k (A120).

Mod redare Redare Fotografii favorite Sortare automată Listare după dată

Mai multe despre redare

• În modul de redare cadru întreg, imaginile incluse în aceeaşi categorie pot fi redate (A111) şi editate (A146). De asemenea, imaginile pot fi sortate în albume. • La apăsarea butonului d se afişează meniul Sortare automată (A131) şi toate imaginile din aceeaşi categorie pot fi selectate pentru vizualizare într-o prezentare de diapozitive; de asemenea, tuturor imaginilor li se pot aplica setări pentru imprimare sau protejare.

• Pentru a afişa o listă de categorii, apăsaţi H sau I, alegeţi F Sortare automată şi apăsaţi pe butonul k.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege categoria dorită. • Pentru informaţii despre categorii, consultaţi „Categoriile modului Sortare automată” (A130). • Consultaţi „Operaţiuni în modul Sortare automată” (A131) pentru mai multe informaţii despre utilizarea ecranului Sortare automată. • Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o imagine din categoria selectată în modul redare cadru întreg. • Pictograma categoriei redate în momentul acela va fi afişată în partea din dreapta sus a monitorului. • Pentru a alege din nou o categorie dorită, repetaţi paşii 1 şi 2.

Portrete

Alte scene

15/05/2011 15:30 0004.JPG

1

4

129


Găsirea imaginilor în modul Sortare automată

Categoriile modului Sortare automată Categorie

Descriere

Mai multe despre redare

Z Zâmbet

Se afişează imagini fotografiate cu modul Portret inteligent (A65), cu Cronometru zâmbet setat la Activat.

Y Portrete

Imagini fotografiate în modurile j, k, l, m sau M utilizând funcţia de detectare a feţelor (A97). Imagini fotografiate în următoarele moduri scenă. • e (Portret de noapte)* (A49) • R (Iluminare fundal)* (A50) • Portret* (A51), Petrecere/Interior (A52)

u Mâncare

Imagini fotografiate în modul scenă Mâncare (A56).

U Peisaj

Imagini fotografiate în modul scenă Peisaj* (A51).

V Crepuscul - răsărit

Imagini fotografiate în următoarele moduri scenă. • j (Peisaj noapte)* (A48) • Apus (A53), Crepuscul/Răsărit (A54), Foc de artificii (A57)

D Primplanuri

Imagini fotografiate în modul de focalizare Primplan macro (A40). Imagini fotografiate în modul scenă Primplan* (A55).

O Portret animal de casă

Imagini fotografiate în modul scenă Portret animal de casă (A59).

D Film

Filme (A157).

X Copii retuşate

Copii create utilizând funcţia de editare (A146).

W Alte scene

Toate celelalte imagini care nu pot fi definite prin categoriile descrise mai sus.

* Imaginile fotografiate cu funcţia Selector aut. scene (A46) sunt de asemenea sortate în categoriile corespunzătoare.

B

130

Note privind modul Sortare automată

• Până la 999 de imagini şi fişiere film pot fi sortate în fiecare categorie din modul Sortare automată. Dacă o anumită categorie conţine deja 999 de imagini sau fişiere film, alte imagini şi fişiere film nu mai pot fi sortate în categoria respectivă şi nu mai pot fi afişate în modul Sortare automată. Imaginile şi filmele care nu au putut fi sortate într-o categorie pot fi afişate în modul redare normală (A34) sau în modul Listare după dată (A132). • Imaginile sau filmele copiate din memoria internă pe un card de memorie sau invers (A144) nu pot fi afişate în modul Sortare automată. • Imaginile sau filmele salvate cu alte aparate foto decât COOLPIX P500 nu pot fi afişate în modul Sortare automată.


Găsirea imaginilor în modul Sortare automată

Operaţiuni în modul Sortare automată Următoarele operaţiuni pot fi efectuate din ecranul pe care se afişează lista de categorii (A129, pasul 2). Funcţie

Utilizaţi

Selectarea unei categorii

A

Descriere Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu. Categoriile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă.

11, 12

k

Afişaţi în modul redare cadru întreg imaginile din categoria selectată.

111

Ştergerea imaginilor

l

Ştergeţi toate imaginile din categoria selectată. Alegeţi Da atunci când se afişează dialogul de confirmare.

35

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea butonului b (e înregistrare film).

34, 157

c Comutarea la modul de fotografiere b (e)

C

Mai multe despre redare

Comutarea la modul redare cadru întreg

Opţiunile meniului de redare disponibile în modul Sortare automată

În modul redare cadru întreg sau redare miniaturi, apăsaţi pe butonul d când afişaţi fotografii în modul Sortare automată pentru a utiliza următoarele meniuri. • Retuşare rapidă • Estompare piele • Ordine imprimare • Protejare • Ascundere imagine • Notă vocală • Opţiuni afişare secvenţă • Fotografii favorite

➝ A148 ➝ A150 ➝ A135 ➝ A139 ➝ A141 ➝ A142 ➝ A145 ➝ A122

• D-Lighting • Efecte filtre • Prezentare diapozitive • Rotire imagine • Imagine mică • Chenar negru • Alegere imagine importantă

➝ A149 ➝ A152 ➝ A138 ➝ A141 ➝ A154 ➝ A155 ➝ A145

131


Vizualizarea imaginilor după dată (Listare după dată) În „C mod listare după dată” pot fi redate doar imaginile fotografiate la aceeaşi dată. • În modul redare cadru întreg, la fel ca în modul redare normală, informaţiile despre fotografiere pot fi afişate, afişajul imaginii poate fi mărit, imaginile pot fi editate şi filmele pot fi redate. De asemenea, imaginile pot fi sortate în albume. • La apăsarea butonului d se afişează meniul Listare după dată (A133) şi toate imaginile fotografiate la aceeaşi dată pot fi selectate pentru vizualizare într-o prezentare de diapozitive; de asemenea, tuturor imaginilor li se pot aplica setări pentru imprimare sau protejare.

Vizualizarea imaginilor în modul Listare după dată

1 Mai multe despre redare

Apăsaţi pe butonul d în timpul redării, alegeţi fila N (mod redare), apoi apăsaţi K sau butonul k (A120).

Mod redare Redare Fotografii favorite Sortare automată Listare după dată

• Pentru a afişa ecranul Listare după dată, apăsaţi H sau I, alegeţi C Listare după dată şi apăsaţi pe butonul k.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege o dată. • Aparatul foto listează până la 29 de date. Dacă există imagini pentru mai mult de 29 de date, toate imaginile salvate anterior celor 29 de date sunt adunate în Altele. • Consultaţi „Operaţiuni în modul Listare după dată” (A133) pentru informaţii despre utilizarea ecranului Listare după dată. • La apăsarea butonului k, prima imagine fotografiată la data selectată va fi afişată în modul de redare cadru întreg. • Pentru a alege din nou o dată, repetaţi paşii 1 şi 2.

Listare după dată

26/05/2011

4

20/05/2011

11

18/05/2011

8

15/05/2011

4

15/05/2011 15:30 0004.JPG

1

B 132

4

Note privind modul Listare după dată

• În modul Listare după dată pot fi afişate cele mai recente 9000 de imagini. Dacă sunt salvate mai mult de 9000 de imagini, „*” se afişează pentru data care conţine a 9001-a imagine. • Imaginile fotografiate fără ca data aparatului foto să fie setată sunt incluse la data „Ianuarie 1, 2011”.


Vizualizarea imaginilor după dată (Listare după dată)

Operaţiuni în modul Listare după dată Următoarele operaţiuni pot fi efectuate din ecranul Listare după dată (A132, pasul 2). Funcţie

Utilizaţi

Selectarea datei

A

Descriere Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu. Data poate fi aleasă şi prin rotirea selectorului de comandă.

11, 12 111

Comutarea la modul redare cadru întreg

k

Afişaţi în modul redare cadru întreg imaginile fotografiate la data selectată.

Ştergerea imaginilor

l

Ştergeţi toate imaginile fotografiate la data selectată. Alegeţi Da atunci când se afişează dialogul de 35 confirmare.

Vizualizarea meniului Listare după dată

d

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea butonului b (e înregistrare film).

34, 157

c Comutarea la modul de fotografiere b (e)

C

Mai multe despre redare

Afişaţi meniul Listare după dată.

Opţiunile meniului de redare disponibile în modul Listare după dată

Apăsaţi pe butonul d în modul Listare după dată pentru a aplica una dintre următoarele opţiuni de meniu la imaginile fotografiate la data selectată. • Retuşare rapidă1 • Estompare piele1 • Ordine imprimare2 • Protejare2 • Ascundere imagine2 • Notă vocală1 • Opţiuni afişare secvenţă • Fotografii favorite1 1 2

➝ A148 ➝ A150 ➝ A135 ➝ A139 ➝ A141 ➝ A142 ➝ A145 ➝ A122

• D-Lighting1 • Efecte filtre1 • Prezentare diapozitive • Rotire imagine1 • Imagine mică1 • Chenar negru1 • Alegere imagine importantă

➝ A149 ➝ A152 ➝ A138 ➝ A141 ➝ A154 ➝ A155 ➝ A145

După ce afişaţi imaginea în modul redare cadru întreg, apăsaţi pe butonul d. La apăsarea butonului d în ecranul Listare după dată (A132, pasul 2), opţiunile pot fi aplicate tuturor imaginilor fotografiate la data selectată. La apăsarea butonului d în modul redare cadru întreg, opţiunile pot fi aplicate imaginilor individuale.

133


Opţiunile de redare: meniul redare Următoarele opţiuni sunt disponibile în meniul de redare. k I e p a b

d Mai multe despre redare

f i g E h j C

C

h h

134

Retuşare rapidă A148 Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. D-Lighting A149 Îmbunătăţiţi luminozitatea şi contrastul în porţiunile întunecate ale fotografiilor. Estompare piele A150 Finisaţi aspectul pielii subiectului. Efecte filtre A152 Aplicaţi efecte variate utilizând filtrul digital. Ordine imprimare A135 Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare fotografie. Prezentare diapozitive A138 Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. Protejare A139 Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Rotire imagine A141 Modificaţi orientarea fotografiei. Ascundere imagine A141 Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării. Imagine mică A154 Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei. Notă vocală A142 Adăugaţi o notă vocală la fotografie. Copiere A144 Copiaţi fişierele de pe cardul de memorie în memoria internă şi invers. Chenar negru A155 Creaţi o fotografie nouă, încadrată de un chenar negru. Opţiuni afişare secvenţă A145 Afişaţi o secvenţă de imagini fotografiate prin declanşare continuă ca imagini individuale sau afişaţi numai imaginea importantă a secvenţei. Alegere imagine importantă A145 Schimbaţi imaginea importantă pentru seria de fotografii realizate prin declanşare continuă (fotografii dintr-o secvenţă A113). Fotografii favorite A122 Selectaţi şi adăugaţi fotografii ca favorite. Eliminare din favorite A125 Eliminaţi o fotografie dintr-un album.


Opţiunile de redare: meniul redare

Afişarea meniului de redare Apăsaţi pe butonul c pentru a intra în modul redare (A34). Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul de redare. 15/05/2011 15:30 0004.JPG

Meniu redare

4 132

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul de redare, apăsaţi pe butonul d.

Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M a Ordine imprimare

Dacă alegeţi una dintre următoarele metode pentru imprimarea fotografiilor înregistrate pe un card de memorie, fotografiile care urmează să fie imprimate şi numărul de copii pot fi setate anticipat pe cardul de memorie. • Imprimare cu o imprimantă compatibilă DPOF (A233), dotată cu fantă pentru card. • Ordonarea imprimărilor prin intermediul unui laborator foto digital dotat cu serviciu DPOF. • Imprimare prin conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă PictBridge (A233) (A179). (Atunci când cardul de memorie este scos din aparatul foto, setările ordinii de imprimare pot fi aplicate şi fotografiilor înregistrate în memoria internă.)

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Selectare imagini şi apăsaţi pe butonul k.

Mai multe despre redare

a Ordine imprimare: setarea fotografiilor şi a numărului de copii pentru imprimare

Ordine imprimare Selectare imagini Ştergere set imprimare

135


Opţiunile de redare: meniul redare

2

Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii (până la nouă copii pentru fiecare fotografie).

Selecţie imprimare 1

1

3

• Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. Înapoi • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru fotografiile la care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu sunt imprimate. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k după ce finalizaţi setarea.

3

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi şi data fotografierii sau informaţiile despre fotografie.

Mai multe despre redare

• Alegeţi Dată şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima data fotografierii pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Informaţii şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima informaţiile despre fotografiere (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Efectuat şi apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute după pictograma w afişată în modul redare.

Ordine imprimare

Efectuat Dată Informaţii

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

B

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie

Dacă în meniul Ordine imprimare sunt activate opţiunile Dată şi Informaţii, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii atunci când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (A233) ce permite imprimarea acestor informaţii. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB livrat, pentru imprimare DPOF (A184). • Opţiunile Dată şi Informaţii sunt resetate de fiecare dată când este afişat meniul Ordine imprimare. • Data imprimată este data salvată la realizarea fotografiei. Modificarea datei aparatului foto utilizând opţiunea Fus orar şi dată din meniul de configurare după realizarea unei fotografii nu are efect asupra datei imprimate pe fotografie.

136

15/05/2011


Opţiunile de redare: meniul redare

B

Note privind funcţia Ordine imprimare

Atunci când se creează o ordine de imprimare în modurile Fotografii favorite, Sortare automată sau Listare după dată, ecranul prezentat mai jos se afişează dacă au fost marcate pentru imprimare alte fotografii în afară de cele din albumul, categoria sau de la data de fotografiere selectate. • Dacă se selectează Da, setările pentru ordinea de imprimare curentă sunt adăugate la setările pentru ordinea de imprimare a altor fotografii. • Dacă se selectează Nu, toate setările pentru ordinea de imprimare a altor fotografii sunt eliminate şi rămân numai setările pentru ordinea de imprimare curentă. Ordine imprimare

Salvaţi marcarea pentru imprimare pentru alte imagini?

Salvaţi marcarea pentru imprimare pentru alte date?

Da Nu

Da Nu

Modul Fotografii favorite sau modul Sortare automată

Modul Listare după dată

În plus, dacă există mai mult de 99 de fotografii în urma adăugării setărilor pentru ordinea de imprimare curentă, se va afişa ecranul prezentat mai jos. • Dacă se selectează Da, toate setările pentru ordinea de imprimare a altor fotografii sunt eliminate şi rămân numai setările pentru ordinea de imprimare curentă. • Dacă se selectează Anulare, setările pentru ordinea de imprimare a altor fotografii sunt păstrate şi setările pentru ordinea de imprimare curentă sunt eliminate.

C

Ordine imprimare

Ordine imprimare

Au fost selectate prea multe imagini. Eliminaţi marcarea pentru imprimare din alte imagini?

Au fost selectate prea multe imagini. Eliminaţi marcarea pt imprimare pt alte date?

Da Anulare

Da Anulare

Modul Fotografii favorite sau modul Sortare automată

Modul Listare după dată

Mai multe despre redare

Ordine imprimare

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

La pasul 1 al procedurii de stabilire a ordinii de imprimare (A135), alegeţi Ştergere set imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge ordinile de imprimare pentru toate fotografiile.

D

Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii utilizând opţiunea Imprimare dată (A192) din meniul de configurare. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei. Pe fotografii se imprimă numai data şi ora setate la opţiunea Imprimare dată, chiar dacă funcţia Ordine imprimare este activată cu data selectată în ecranul Ordine imprimare.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Notă privind imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A86).

137


Opţiunile de redare: meniul redare

b Prezentare diapozitive Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M b Prezentare diapozitive

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Pornire şi apăsaţi pe butonul k.

Prezentare diapozitive Pauză

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Interv. între cadre, selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi pe Pornire butonul k înainte de a alege Pornire. 3s Interv. între cadre Redare ciclică • Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Redare ciclică şi apăsaţi pe butonul k înainte de a alege Pornire. Bifa (w) este adăugată la opţiunea Redare ciclică atunci când aceasta este activată. Mai multe despre redare

2

Prezentarea diapozitivelor începe. • Apăsaţi K pe selectorul multiplu pentru a afişa următoarea fotografie sau J pentru a afişa fotografia anterioară. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru a avansa sau derula rapid. • Pentru a ieşi parţial din prezentare sau a o întrerupe temporar, apăsaţi pe butonul k.

3

Alegeţi Încheiere sau Repornire. • Atunci când părăsiţi sau întrerupeţi temporar prezentarea de diapozitive, se afişează ecranul din imaginea din dreapta. Alegeţi Încheiere şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de redare. Alegeţi Repornire pentru a reda încă o dată prezentarea de diapozitive.

B

138

Pauză

Repornire Încheiere Interv. între cadre

Note privind prezentările de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A168) incluse în prezentările de diapozitive. • Pentru secvenţele (A113) la care opţiunile de afişare sunt setate la Numai o imagine importantă, este afişată numai imaginea importantă. • Fotografiile înregistrate cu funcţia Panoramă simplă nu pot fi redate într-o prezentare de diapozitive. • Prezentările de diapozitive sunt redate pentru maximum 30 de minute, chiar dacă opţiunea Redare ciclică (A199) este selectată.


Opţiunile de redare: meniul redare

d Protejare Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M d Protejare

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Alegeţi o fotografie din ecranul de selecţie şi setaţi sau anulaţi funcţia de protejare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A140). Totuşi, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie şterge permanent fişierele protejate (A200). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s afişată în modul redare (A10, 116).

Mai multe despre redare

139


Opţiunile de redare: meniul redare

Selectarea fotografiilor Ecranul de selecţie a fotografiei, aşa cum este ilustrat în dreapta, este afişat în meniurile următoare. Pentru anumite elemente din meniu poate fi selectată o singură fotografie, în timp ce pentru alte elemente pot fi selectate mai multe fotografii.

Protejare

Înapoi

Funcţii pentru care poate fi selectată o singură fotografie

Mai multe despre redare

• Meniu redare: Rotire imagine (A141), Alegere imagine importantă (A145) • Meniu configurare: Selectaţi o imagine din Ecran de întâmpinare (A187)

ON/OFF

Funcţii pentru care pot fi selectate mai multe fotografii • Meniu redare: Selectare imagini din Ordine imprimare (A135), Protejare (A139), Ascundere imagine (A141), Imagini selectate din Copiere (A144) Fotografii favorite (A122), Eliminare din favorite (A125) • Ştergere imagini selectate din Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare (A35)

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta fotografii.

1

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru alege fotografia dorită.

Protejare

• Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Pentru funcţiile la care poate fi selectată o singură fotografie, continuaţi cu pasul 3.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta sau deselecta fotografia (sau pentru a specifica numărul de copii).

Înapoi

ON/OFF

Protejare

• Atunci când este selectată o fotografie, pe imaginea respectivă este afişată o bifă (y). Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Înapoi

3

ON/OFF

Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selecţia fotografiilor. • Dacă se selectează opţiuni precum Imagini selectate, se afişează un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

140


Opţiunile de redare: meniul redare

f Rotire imagine Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M f Rotire imagine

Modificaţi orientarea fotografiilor redate pe monitorul aparatului foto după fotografiere. Imaginile statice pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers al acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate cu orientarea „pe înalt” pot fi rotite cu până la 180° în orice direcţie. Selectaţi o fotografie în ecranul de selecţie a fotografiei (A140) pentru a afişa ecranul Rotire imagine. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a roti fotografia la 90°. Rotire imagine

Rotire

Înapoi

Rotiţi la 90° în sensul invers al acelor de ceasornic

Rotire imagine

Rotire

Înapoi

Rotire

Rotiţi la 90° în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi pe butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva datele de orientare împreună cu fotografia.

B

Mai multe despre redare

Înapoi

Rotire imagine

Rotirea imaginilor dintr-o secvenţă

În timp ce este afişată imaginea importantă a unei secvenţe, imaginile nu pot fi rotite. Aplicaţi setarea după afişarea imaginilor individuale (A113, 145).

i Ascundere imagine Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M i Ascundere imagine

Ascundeţi fotografiile, astfel încât să nu poată fi redate pe monitorul aparatului foto. Alegeţi fotografiile în ecranul de selecţie şi setaţi sau anulaţi setarea de ascundere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A140). Fotografiile ascunse nu pot fi şterse utilizând butonul l. Totuşi, reţineţi că formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie (A200) şterge permanent fotografiile ascunse.

141


Opţiunile de redare: meniul redare

E Notă vocală Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M E Notă vocală

Folosiţi microfonul aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Alegeţi o fotografie în modul redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E Notă vocală şi apăsaţi pe butonul k.

Mai multe despre redare

• Se afişează ecranul pentru înregistrarea notelor vocale.

3

Meniu redare Rotire imagine Ascundere imagine Imagine mică Notă vocală Copiere Chenar negru Opţiuni afişare secvenţă

Pentru înregistrarea unei note vocale, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul k. • Înregistrarea se încheie după aproximativ 20 de secunde sau în momentul în care butonul k este eliberat. • Nu atingeţi microfonul în timpul înregistrării. Înapoi

• În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor. • În momentul în care înregistrarea se încheie, se afişează ecranul de redare a notei vocale. Urmaţi procedura descrisă la pasul 3 din „Redarea notelor vocale” (A143) pentru a reda nota vocală. • Apăsaţi J pe selectorul multiplu înainte sau după înregistrarea notei vocale pentru a reveni la meniul de redare. Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul de redare.

D 142

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

20s

17s


Opţiunile de redare: meniul redare

Redarea notelor vocale

Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin pictograma p afişată în modul redare cadru întreg.

1

Alegeţi o fotografie cu notă vocală în modul redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) şi apăsaţi pe butonul d.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

• Se afişează meniul de redare. 4 132

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E Notă vocală şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul de redare a notei vocale.

Rotire imagine Ascundere imagine Imagine mică Notă vocală Copiere Chenar negru Opţiuni afişare secvenţă

Apăsaţi pe butonul k pentru a reda nota vocală. • Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a opri redarea. • Rotiţi controlul zoomului spre g sau f în timpul redării pentru a regla volumul de redare. • Apăsaţi J pe selectorul multiplu înainte sau după redarea notei vocale pentru a reveni la meniul de redare. Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul de redare.

Mai multe despre redare

3

Meniu redare

6s

Înapoi

Ştergerea notelor vocale

Selectaţi o fotografie cu o notă vocală şi apăsaţi pe butonul l. Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege Imagine curentă, apoi apăsaţi pe butonul k (A35). În momentul în care se afişează dialogul de confirmare, apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege w, apoi apăsaţi pe butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

B

Ştergeţi 1 imagine?

Da Nu

Note privind notele vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea, cât şi nota vocală sunt şterse. • Nu se pot înregistra note vocale pentru o fotografie care are deja ataşată o notă vocală. Nota vocală curentă trebuie să fie ştearsă înainte de înregistrarea unei note vocale noi. • COOLPIX P500 nu poate înregistra o notă vocală pentru o fotografie realizată cu alte mărci sau modele de aparate foto digitale.

143


Opţiunile de redare: meniul redare

h Copiere: copierea din memoria internă pe cardul de memorie şi invers Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M h Copiere

Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie şi invers.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege o opţiune pentru destinaţia de copiere a fotografiilor şi apăsaţi pe butonul k.

Copiere

• q: copiaţi fotografiile din memoria internă pe cardul de memorie. • r: copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă. Mai multe despre redare

2

De pe aparatul foto pe card Imagini selectate Toate imaginile

• Imagini selectate: copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selecţie a imaginii (A140). Dacă este selectată o secvenţă la care se afişează numai imaginea importantă (A113), toate fotografiile din secvenţa selectată sunt copiate. • Toate imaginile: copiaţi toate fotografiile. Dacă este selectată o fotografie aparţinând unei secvenţe, această opţiune nu este afişată. • Secvenţă curentă: această opţiune se afişează atunci când o fotografie dintr-o secvenţă a fost selectată înainte de afişarea meniului de redare. Sunt copiate toate fotografiile din secvenţa curentă.

B

144

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi pe butonul k.

Note privind copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG, MOV şi WAV pot fi copiate. Fişierele cu oricare alt format nu pot fi copiate. • O Notă vocală (A142) ataşată la fotografie şi setarea Protejare (A139) sunt copiate împreună cu fotografiile. • Operaţia de copiere nu este garantată în cazul fotografiilor realizate cu alte mărci de aparate foto sau în cazul celor modificate pe un computer. • Setările Ordine imprimare (A135) şi conţinutul albumului (A122) nu sunt copiate împreună cu fotografiile. • Fotografiile configurate cu setări Ascundere imagine (A141) nu pot fi copiate. • Fotografiile sau filmele copiate din memoria internă sau de pe un card de memorie nu pot fi afişate în modul Sortare automată (A129). • Dacă Opţiuni afişare secvenţă (A145) este setată la Numai o imagine importantă şi o fotografie din secvenţă este selectată, apoi se apasă pe butonul k pentru afişarea fotografiilor individuale (A113), este disponibilă numai copierea r (de pe cardul de memorie în memoria internă).


Opţiunile de redare: meniul redare

C

Mesajul „Memoria nu conţine nicio imagine.”

Dacă nu există fotografii salvate pe cardul de memorie introdus în aparatul foto atunci când este aplicat modul de redare, se va afişa mesajul Memoria nu conţine nicio imagine.. Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunile de copiere şi copiaţi pe cardul de memorie fotografiile salvate în memoria internă a aparatului foto.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

C Opţiuni afişare secvenţă Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M C Opţiuni afişare secvenţă

Imagini individuale Se afişează fiecare fotografie din secvenţă. Numai o imagine importantă (setare implicită)

Mai multe despre redare

Alegeţi metoda utilizată pentru afişarea în modurile redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) a unei serii de fotografii realizate prin declanşare continuă (secvenţă, A113). Setările sunt aplicate tuturor secvenţelor şi setarea rămâne salvată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.

O secvenţă ale cărei fotografii sunt afişate individual este readusă la afişarea doar a imaginii importante.

C Alegere imagine importantă Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M C Alegere imagine importantă

Atunci când Opţiuni afişare secvenţă este setată la Numai o imagine importantă, imaginea importantă care apare în modul de redare cadru întreg (A34) sau în modul de redare a miniaturilor (A115) poate fi setată pentru fiecare secvenţă de fotografii. • Atunci când modificaţi această setare, înainte de a apăsa pe butonul d, selectaţi mai întâi secvenţa dorită în modurile redare cadru întreg sau redare miniaturi. • Atunci când se afişează ecranul de selecţie a imaginii importante, selectaţi o fotografie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A140).

145


Editarea fotografiilor

Funcţiile de editare a fotografiilor Fotografiile pot fi editate uşor cu acest aparat foto utilizând funcţiile de mai jos. Fotografiile editate sunt stocate ca fişiere separate (A215). Funcţie de editare

Editarea fotografiilor

Creaţi cu uşurinţă o copie cu contrast îmbunătăţit şi culori mai intense.

D-Lighting (A149)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, făcând mai luminoase zonele întunecate ale fotografiei.

Estompare piele (A150)

Estompaţi tonul pielii subiectului.

Efecte filtre (A152)

Aplicaţi efecte variate utilizând filtrul digital. Efectele disponibile sunt Soft, Color selectiv, Filtru stea, Ochi de peste şi Efect de miniaturizare.

Imagine mică (A154)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor, indicate pentru transmiterea ca ataşamente la e-mail.

Chenar negru (A155)

Adăugaţi un cadru negru în jurul fotografiei. Utilizaţi această funcţie atunci când doriţi să adăugaţi o margine neagră la o fotografie.

Decupare (A156)

Decupaţi o porţiune dintr-o fotografie. Utilizaţi funcţia de mărire a zoomului asupra unui subiect sau aranjaţi o compoziţie.

B

146

Utilizare

Retuşare rapidă (A148)

Note privind editarea fotografiilor

• Fotografiile realizate cu funcţia Dimensiune imagine (A84) setată la I 3984×2656, u 3968×2232, O 1920×1080 şi H 2992×2992 pot fi modificate utilizând doar funcţia de editare Chenar negru. De asemenea, alte funcţii de editare în afară de Chenar negru nu sunt disponibile pentru imaginile statice fotografiate în timpul înregistrării filmelor de înaltă definiţie sau a filmelor full HD (A155). • Fotografiile înregistrate cu funcţia Panoramă simplă nu pot fi editate. • Atunci când în imagine nu sunt detectate figuri, funcţia Estompare piele nu poate fi aplicată (A150). • Funcţiile de editare ale COOLPIX P500 nu sunt disponibile pentru fotografii efectuate cu alte aparate foto digitale decât COOLPIX P500. • Dacă o copie creată utilizând COOLPIX P500 este vizualizată pe un alt aparat foto digital, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată corect sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu liber în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Pentru secvenţele la care se afişează numai imaginea importantă (A113), efectuaţi una dintre următoarele operaţiuni înainte de editare. - Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa imaginile individuale, apoi selectaţi o imagine a secvenţei - Setaţi Opţiuni afişare secvenţă (A145) la Imagini individuale astfel încât fiecare imagine să fie afişată individual, apoi selectaţi o imagine


Funcţiile de editare a fotografiilor

C

Restricţii privind editarea fotografiilor

Următoarele restricţii se aplică la editarea fotografiilor create prin editare.

Funcţie de editare utilizată

Funcţie de editare care poate fi adăugată

Retuşare rapidă D-Lighting Efecte filtre

Se pot utiliza funcţiile Estompare piele, Imagine mică, Chenar negru sau Decupare. Retuşare rapidă, D-Lighting sau Efecte filtre nu pot fi utilizate împreună.

Estompare piele

Se pot utiliza funcţiile Retuşare rapidă, D-Lighting, Efecte filtre, Imagine mică, Chenar negru sau decuparea.

Imagine mică

Nu se pot utiliza funcţii suplimentare de editare.

Chenar negru

Se poate utiliza funcţia Imagine mică.

Decupare

Se poate utiliza funcţia Chenar negru.

• Copiile create prin editare nu pot fi editate din nou utilizând aceeaşi funcţie de editare. • Pentru a utiliza o funcţie de editare împreună cu funcţia Imagine mică, folosiţi mai întâi cealaltă funcţie de editare, apoi folosiţi funcţia Imagine mică ca ultimă operaţiune de editare efectuată asupra fotografiei respective. • Imaginile fotografiate cu Estompare piele pot fi editate cu funcţia Estompare piele.

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţii de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţii de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră a fotografierii ca şi originalul. • Chiar dacă fotografiile marcate pentru Ordine imprimare (A135) sau Protejare (A139) sunt utilizate pentru editare, aceste setări nu se reflectă pe copiile editate.

Editarea fotografiilor

D

147


Editarea fotografiilor k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei Creaţi cu uşurinţă fotografii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile retuşate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege k Retuşare rapidă şi apăsaţi pe butonul k. • Versiunea originală este afişată pe partea stângă şi versiunea editată este afişată pe partea dreaptă.

Editarea fotografiilor

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege nivelul setării, apoi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Retuşare rapidă

• Este creată o copie retuşată. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi pe butonul d. Normal Valoare

• Copiile retuşate rapid pot fi recunoscute după pictograma s afişată în modul redare.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

D 148

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).


Editarea fotografiilor

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului Creaţi copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, făcând mai luminoase zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege I D-Lighting şi apăsaţi pe butonul k. • Versiunea originală este afişată pe partea stângă şi versiunea editată este afişată pe partea dreaptă.

Apăsaţi H sau I pentru a alege nivelul setării, apoi apăsaţi pe butonul k.

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

D-Lighting

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi pe butonul d. Normal Valoare

• Copiile realizate cu funcţia D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

Editarea fotografiilor

3

Meniu redare

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

149


Editarea fotografiilor

e Estompare piele: finisarea aspectului pielii Funcţia Estompare piele poate fi aplicată feţelor detectate în fotografiile deja realizate pentru a adăuga un efect de finisare a aspectului pielii. Fotografiile editate cu această funcţie sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege e Estompare piele şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul care vă permite setarea gradului de finisare a pielii. • Dacă în imagine nu se detectează nicio faţă, se afişează un avertisment şi ecranul revine la meniul de redare.

Editarea fotografiilor

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege nivelul setării, apoi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează un ecran de confirmare şi apare imaginea, cu zoom aplicat pe figura editată cu funcţia Estompare piele. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi pe butonul d.

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Estompare piele

Normal Valoare

150


Editarea fotografiilor

4

Confirmaţi rezultatele.

Examinare

• Aspectul pielii poate fi finisat la maximum 12 feţe, începând cu feţele cele mai apropiate de centrul cadrului. • Atunci când se editează mai multe feţe cu funcţia Estompare piele, utilizaţi J şi K de pe selectorul multiplu pentru a comuta la altă faţă afişată. Înapoi Salvare • Pentru a regla gradul de finisare, apăsaţi pe butonul d şi reveniţi la pasul 3. • Pentru a crea o copie editată cu funcţia Estompare piele, apăsaţi pe butonul k. • Copiile create cu funcţia Estompare piele pot fi recunoscute 15/05/2011 15:30 0004.JPG după pictograma E afişată în modul redare.

4 132

Editarea fotografiilor

B

Notă privind funcţia Estompare piele

În funcţie de anumite condiţii, de exemplu direcţia în care este îndreptată faţa subiectului sau luminozitatea feţei, este posibil ca figura să nu fie detectată corect sau să nu se obţină efectul dorit.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

151


Editarea fotografiilor

p Efecte filtre: filtrul digital Aplicaţi efecte variate utilizând filtrul digital. Sunt disponibile următoarele opţiuni de efecte. Imaginea creată cu efectul filtru este salvată separat de fişierul care conţine fotografia originală. Opţiune

Descriere

Soft

Atenuează uşor focalizarea imaginii dinspre centru spre margine. În fotografiile realizate cu funcţia Prioritate faţă (A97) sau cu funcţia de detectare a animalelor de casă (A59) selectate, zonele din jurul feţelor vor fi estompate.

Color selectiv

Păstrează numai culorile selectate din imagine şi transformă toate celelalte culori în alb-negru.

Filtru stea

Produce raze de lumină în formă de stea, care radiază din obiectele luminoase, cum ar fi reflexiile soarelui şi luminile oraşului. Opţiune adecvată pentru scenele nocturne.

Ochi de peste

Creează imagini care arată ca şi cum ar fi fost fotografiate cu un obiectiv superangular. Opţiune adecvată pentru fotografiile realizate în modul macro.

Efect de miniaturizare

Creează imagini care arată ca fotografia în primplan a unei diorame. Opţiunea este adecvată pentru fotografiile realizate privind în jos dintr-un loc înalt, cu subiectul principal aproape de centrul ecranului.

1 Editarea fotografiilor

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege p Efecte filtre şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare

Alegeţi tipul efectului de filtru şi apăsaţi pe butonul k.

Efecte filtre

• Se afişează un ecran de confirmare. • Atunci când sunt selectate opţiunile Filtru stea, Ochi de peste sau Efect de miniaturizare, continuaţi cu pasul 5.

152

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Soft Color selectiv Filtru stea Ochi de peste Efect de miniaturizare


Editarea fotografiilor

4

Ajustaţi efectul. • Soft: apăsaţi H sau I pentru a alege gradul efectului şi apăsaţi pe butonul k.

Soft

Normal Extindere

• Color selectiv: apăsaţi H sau I pentru a deplasa cursorul, selectaţi culoarea pe care doriţi să o păstraţi şi apăsaţi pe butonul k.

5

Verificaţi efectul, alegeţi Salvare şi apăsaţi pe butonul k.

• Copiile create cu funcţia Efecte filtre pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

Examinare

Editarea fotografiilor

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k.

Color selectiv

Salvare Anulare 15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

153


Editarea fotografiilor

g Imagine mică: micşorarea dimensiunii imaginii Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei. Funcţia este potrivită pentru afişarea imaginii pe pagini web sau transmiterea ca fişier ataşat la e-mail. Dimensiunile disponibile sunt l 640×480, m 320×240 sau n 160×120. Copiile mici sunt stocate ca fişiere separate cu un nivel de compresie de 1:16.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Editarea fotografiilor

3

4

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege g Imagine mică şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare

Alegeţi dimensiunea dorită a copiei şi apăsaţi pe butonul k.

Imagine mică

154

640×480 320×240 160×120

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie nouă, cu dimensiuni mai mici. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k. • Copia este afişată cu un cadru de culoare neagră.

D

Rotire imagine Ascundere imagine Imagine mică Notă vocală Copiere Chenar negru Opţiuni afişare secvenţă

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

Creaţi un fişier de imagine mică?

Da Nu


Editarea fotografiilor

j Chenar negru: adăugarea unui chenar negru la fotografii Această funcţie creează un chenar negru în jurul marginilor fotografiei. Alegeţi dintre opţiunile Subţire, Mediu sau Gros pentru liniile chenarului. Fotografiile create sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A34) sau redare miniaturi (A115) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

4

Meniu redare

Alegeţi grosimea dorită a chenarului şi apăsaţi pe butonul k.

Chenar negru Subţire Mediu Gros

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie nouă, cu un chenar negru. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k. • Copiile create prin editare cu funcţia Chenar negru pot fi recunoscute după pictograma J afişată în modul redare.

B

Rotire imagine Ascundere imagine Imagine mică Notă vocală Copiere Chenar negru Opţiuni afişare secvenţă

Editarea fotografiilor

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege j Chenar negru şi apăsaţi pe butonul k.

Creaţi o copie cu chenar negru?

Da Nu

Note privind funcţia Chenar negru

• O porţiune a fotografiei, echivalentă cu grosimea chenarului negru este decupată, deoarece chenarul negru se suprapune peste fotografie. • Atunci când o fotografie cu chenar negru este imprimată utilizând funcţia de imprimare fără margini a imprimantei, este posibil ca chenarul negru să nu se imprime.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

155


Editarea fotografiilor

a Decupare: crearea unei copii prin decupare Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când se afişează u împreună cu zoomul de redare (A118) activat. Copiile decupate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoomului spre g (i) în modul redare cadru întreg (A34) pentru a aplica zoomul la o fotografie. • Pentru a decupa o fotografie afişată cu orientarea „pe înalt” (portret), măriţi imaginea până când dispar barele de culoare neagră afişate pe ambele părţi laterale ale monitorului. Imaginea decupată este afişată cu orientarea peisaj. Pentru a decupa fotografia cu orientarea curentă „pe înalt”, utilizaţi mai întâi opţiunea Rotire imagine (A141) pentru a roti fotografia astfel încât să fi afişată cu orientarea peisaj. Apoi măriţi imaginea, decupaţi-o şi rotiţi imaginea decupată înapoi la orientarea „pe înalt”.

2

Rafinaţi compoziţia copiei.

Editarea fotografiilor

• Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de mărire. • Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a deplasa imaginea până când doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi este vizibilă pe monitor.

3

Apăsaţi pe butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie decupată. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

4.0

Salvaţi această imagine aşa cum este afişată?

Da Nu

C

Dimensiunea imaginii

Pe măsură ce zona care urmează să fie salvată este redusă, dimensiunea (pixeli) copiei decupate va fi de asemenea redusă. Atunci când setarea pentru Dimensiune imagine corespunzătoare unei copii decupate este 320×240 sau 160×120, în jurul imaginii apare un cadru de culoare neagră în timpul redării şi pictogramele imagine mică B sau C sunt afişate pe partea stângă a monitorului.

D 156

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Filmele de înaltă definiţie cu sunet pot fi înregistrate. • Pentru înregistrarea filmelor este necesar un card de memorie. Introduceţi cardul de memorie în aparatul foto (A26). • Lungimea maximă pentru un singur film este de 4 GB sau 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu liber suficient (A166).

1

Porniţi aparatul foto şi afişaţi ecranul de fotografiere.

Opţiuni film

• Filmele pot fi înregistrate indiferent de modul de fotografiere (A44) ales. • Pictograma opţiuni film arată tipul de film care va fi înregistrat. Setarea implicită este d HD 1080pP (1920×1080) (A164). Opţiunile pentru film nu sunt afişate dacă nu există 1342 1/250 F5.6 un card de memorie în aparatul foto. • Atunci când se înregistrează filme, unghiul de câmp (adică zona vizibilă în cadru) este mai îngust decât cel al imaginilor statice. Apăsaţi pe butonul s (afişaj) şi afişaţi cadrul filmului (A17) pentru a verifica raza unui film într-un cadru înainte de înregistrare.

2

Rotiţi comutatorul pentru modul film la HD.

3

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului. • Monitorul LCD se stinge pentru un moment, apoi începe înregistrarea filmului. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zonele de focalizare nu sunt afişate în timpul înregistrării. • Atunci când se înregistrează filme de înaltă definiţie sau filme full HD, afişajul monitorului se schimbă la formatul de imagine 16:9 (se înregistrează zona indicată în dreapta). • În timpul înregistrării se afişează lungimea aproximativă rămasă a filmului. • Înregistrarea se opreşte automat în momentul în care este înregistrată lungimea maximă a filmului.

4

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Coborâţi bliţul. Dacă bliţul este ridicat, înregistrarea poate fi perturbată.

7m23s

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a opri înregistrarea. 157


Înregistrarea filmelor

B

Note privind înregistrarea filmelor

• Se recomandă utilizarea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare (A214). Dacă viteza de transfer a cardului este mică, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. • Utilizarea zoomului digital cauzează deteriorarea calităţii imaginii. Dacă începeţi înregistrarea filmului fără a utiliza zoomul digital şi rotiţi controlul zoomului spre g, zoomul se opreşte la nivelul de zoom optic maxim. Eliberaţi controlul zoomului şi rotiţi-l din nou spre g pentru a declanşa zoomul digital. În momentul în care înregistrarea se încheie, zoomul digital se dezactivează. • În timpul filmării este posibil să se înregistreze sunetul emis la utilizarea controlului zoomului, a zoomului, a focalizării automate sau a controlului diafragmei în momentul modificării luminozităţii. • Următoarele fenomene pot apărea pe monitor în timpul înregistrării filmelor. Aceste fenomene sunt salvate împreună cu filmele înregistrate. - Trecerile vizibile de la o nuanţă la alta (banding) pot apărea pe imaginile înregistrate sub lumină fluorescentă sau lămpi cu vapori de mercur sau sodiu - Subiectele care se deplasează rapid dintr-o parte în alta a cadrului, de exemplu un tren sau o maşină în mişcare, pot apărea distorsionate - Întreaga imagine a filmului poate fi distorsionată atunci când aparatul foto este rotit panoramic - Sursele de lumină sau alte zone luminoase pot produce imagini reziduale atunci când aparatul foto este mişcat

B

Înregistrarea şi redarea filmelor

158

Note privind focalizarea automată

• Dacă Mod focalizare autom. din meniul film este setat la A AF unic (setare implicită), focalizarea este blocată atunci când butonul b (e înregistrare film) este apăsat pentru pornirea înregistrării filmului (A166). • Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A33). În acest caz, încercaţi următoarele: 1. Înainte de înregistrare, setaţi Mod focalizare autom. din meniul film la A AF unic (setare implicită). 2. Poziţionaţi un alt subiect în mijlocul ecranului, la aceeaşi distanţă. Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului şi modificaţi compoziţia. Înainte de înregistrare, puteţi seta modul de focalizare la E (focalizare manuală) şi puteţi regla focalizarea utilizând focalizarea manuală (A42).

B

Notă privind temperatura aparatului foto

Aparatul foto se poate încălzi când se înregistrează filme pe o perioadă lungă de timp sau când este utilizat într-o locaţie cu temperatură ridicată. Aceasta nu este o defecţiune.

B

Notă privind salvarea filmelor

După înregistrarea unui film, acesta nu este salvat în totalitate în memoria internă sau pe cardul de memorie decât după ce afişajul monitorului revine la ecranul de fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie în timpul înregistrării imaginilor. Oprirea aparatului foto sau scoaterea cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor pot duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.


Înregistrarea filmelor

C

Funcţiile disponibile la înregistrarea filmelor

• Setările pentru modul de focalizare, compensarea expunerii, Optimizare imagine şi Balans de alb din meniul de fotografiere sunt aplicate şi la înregistrarea filmelor. Confirmaţi setările înainte de a începe înregistrarea filmului. • Atunci când modul de fotografiere este j, k, l, m sau M, setarea pentru Măsurare (A93) este aplicată şi la înregistrarea filmelor (cu excepţia setării Zonă AF spot). • Autodeclanşatorul (A39) poate fi utilizat. Dacă autodeclanşatorul este setat şi butonul b (e înregistrare film) este apăsat, aparatul foto focalizează pe centrul cadrului şi începe înregistrarea filmului după zece sau două secunde. • Bliţul nu se declanşează. • Apăsaţi butonul d înainte de începerea înregistrării filmului pentru a afişa fila D (film) şi selectaţi setările meniului film (A163). • Pentru a reduce efectele tremuratului aparatului foto în timpul înregistrării filmelor, setaţi VR electronic (A167) în meniul film.

Înregistrarea şi redarea filmelor

159


Înregistrarea filmelor

Înregistrarea filmelor cu redare încetinită şi a filmelor cu redare rapidă (film HS) Filmele HS (viteză mare) pot fi înregistrate. Secţiunile de film înregistrate cu opţiunile pentru film HS pot fi redate încetinit la 1/8-1/2 din viteza de redare normală sau pot fi redate rapid la o viteză dublă faţă de cea normală. Atunci când se înregistrează filme, aparatul foto poate fi comutat de la înregistrarea cu viteză normală la înregistrarea cu redare încetinită sau rapidă.

1

Porniţi aparatul foto şi rotiţi comutatorul pentru modul film la HS. • Pictograma opţiuni film HS arată tipul de film HS care va fi înregistrat (A165). Opţiunile pentru film HS nu sunt afişate dacă nu există un card de memorie în aparatul foto. • Coborâţi bliţul. Dacă bliţul este ridicat, înregistrarea poate fi perturbată.

2

1/250

F5.6

1342

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului. • Monitorul LCD se stinge pentru un moment, apoi începe înregistrarea filmului HS. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zona de focalizare nu este afişată în timpul înregistrării filmului. 7m23s 7m23 • Atunci când opţiunea Deschidere cu segment HS Când se înregistrează filme la (A165) este setată la Dezactivat, la pornirea înregistrării se viteză normală înregistrează filme la viteză normală. Apăsaţi pe butonul k pentru a comuta la înregistrarea filmului HS în momentul în care doriţi ca aparatul foto să înregistreze pentru redare încetinită sau rapidă. • Aparatul foto comută între înregistrarea la viteză normală şi înregistrarea HS de fiecare dată când butonul k este apăsat. • Dacă perioada de timp pentru înregistrarea filmelor 9s HS (A165) se încheie, aparatul foto comută la înregistrarea Când se înregistrează filmului cu viteză normală. filme HS • Atunci când se înregistrează filme HS, afişajul lungimii maxime a filmului se modifică şi indică durata de timp disponibilă pentru înregistrarea filmului HS. • Pictograma opţiuni film HS afişată se schimbă în funcţie de tipul de film care se înregistrează.

Înregistrarea şi redarea filmelor

160

Opţiuni film HS

3

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a opri înregistrarea.


Înregistrarea filmelor

B

Note despre filmul HS

• Segmentul înregistrat pentru redare încetinită sau rapidă nu are sunet. • Funcţia Reducere vibraţii nu poate fi folosită pentru filmele înregistrate în timp ce comutatorul pentru modul film este rotit la HS. Poziţia zoomului, focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt blocate atunci când butonul b (e înregistrare film) este apăsat pentru pornirea înregistrării.

D

Film HS

Filmele înregistrate sunt redate la aproximativ 30 de cadre pe secundă, inclusiv porţiunile înregistrate utilizând opţiunea film HS. Atunci când Opţiuni film HS (A165) este setată la k 240 fps, h 120 fps sau i 60 fps, se pot înregistra filme care pot fi redate încetinit. Dacă setarea este j 15 fps, se pot înregistra filme care pot fi redate rapid, la o viteză dublă faţă de cea normală. Porţiunile înregistrate la k 240 fps: Se realizează un film cu o lungime de până la zece secunde când se înregistrează la viteză mare. Redarea este de opt ori mai lentă.

Înregistrare 10 sec. Redare

80 sec. Redare încetinită (fără sunet)

Înregistrare Redare

2 min. 1 min.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Porţiunile înregistrate la j 15 fps: Se realizează un film cu o lungime de până la două minute când se înregistrează pentru redare la viteză mare. Redarea este de două ori mai rapidă.

Redare rapidă (fără sunet)

161


Înregistrarea filmelor

Captarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor Dacă butonul de declanşare este apăsat până la capăt în timpul înregistrării unui film, un cadru este salvat ca imagine statică. Înregistrarea filmului continuă în timp ce imaginea statică este salvată. • O imagine statică poate fi salvată atunci când Q este afişat 7m23s în colţul din stânga sus al monitorului. • Q nu apare în timp ce imaginile statice sunt salvate. O altă imagine statică poate fi salvată doar după ce se afişează din nou Q. • Imaginea statică este salvată cu setarea Normal pentru calitatea imaginii. Dimensiunea imaginii este determinată de tipul (rezoluţia) (A164) filmului original. Tipul filmului (rezoluţie)

Înregistrarea şi redarea filmelor

B

Dimensiunea imaginii statice

d HD 1080pP (1920×1080)/ e HD 1080p (1920×1080)

i (1920 × 1080)

f HD 720p (1280×720)

R (1280 × 720)

g VGA (640×480)

S (640 × 480)

Note privind salvarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmului

• Dacă perioada de timp rămasă pentru înregistrarea filmului este mai mică de 30 de secunde, imaginile statice nu pot fi salvate. • Atunci când se înregistrează un film HS (A160), imaginile statice nu pot fi salvate. • Atunci când opţiunea pentru film este setată la iFrame 540 (960×540), imaginile statice nu pot fi salvate. • Sunetul de declanşare emis la captarea unei imagini statice poate fi auzit în filmul înregistrat. • Dacă aparatul foto este mişcat atunci când se apasă pe butonul de declanşare, este posibil ca fotografia să fie neclară.

C

Denumirile fişierelor corespunzătoare imaginilor statice salvate

Numerele fişierelor imaginilor statice captate sunt alocate în ordine crescătoare, începând cu numărul fişierului corespunzător filmului înregistrat +1.

D 162

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).


Înregistrarea filmelor

Utilizarea meniului film Opţiunile prezentate mai jos pot fi setate în meniul film. A164

Opţiuni film

Opţiunile pot fi selectate pentru filmul care urmează să fie înregistrat atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HD. A165

Opţiuni film HS

Opţiunile pot fi selectate pentru filmul care urmează să fie înregistrat atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HS. A165

Deschidere cu segment HS

Specificaţi dacă doriţi să înregistraţi filme cu redare încetinită sau rapidă de la începutul înregistrării filmului atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HS. A166

Mod focalizare autom.

Alegeţi cum focalizează aparatul foto atunci când se înregistrează filme cu comutatorul pentru modul film rotit la HD. A167

VR electronic

Setaţi funcţia VR electronic atunci când înregistraţi filme cu comutatorul pentru modul film rotit la HD. A167

Reducere zgomot vânt Specificaţi dacă doriţi să reduceţi zgomotul vântului în timpul înregistrării filmului.

Apăsaţi pe butonul d în modul de fotografiere pentru a afişa meniul, utilizaţi selectorul multiplu pentru a comuta la fila D şi afişaţi meniul film (A13). Film

1/250

F5.6

1342

Opţiuni film Opţiuni film HS Deschidere cu segment HS Mod focalizare autom. VR electronic Reducere zgomot vânt

Înregistrarea şi redarea filmelor

Afişarea meniului film

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniu (A12). • Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul film.

163


Înregistrarea filmelor

Opţiuni film Afişaţi ecranul de fotografiere M d M D (meniu Film) (A163) M Opţiuni film

Opţiunile pot fi selectate pentru filmul care urmează să fie înregistrat atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HD. Cu cât rezoluţia şi rata de bit este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai ridicată, dar dimensiunea fişierului creşte. Opţiune

Descriere

Înregistrarea şi redarea filmelor

d HD 1080pP(1920×1080) (setare implicită)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie totală (full HD). Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat, compatibil full HD. • Dimensiune imagine: 1920 × 1080 pixeli • Rată de bit film: 14 Mbps

e HD 1080p (1920×1080)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie totală (full HD). Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat, compatibil full HD. • Dimensiune imagine: 1920 × 1080 pixeli • Rată de bit film: 12 Mbps

f HD 720p (1280×720)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie. Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat. • Dimensiune imagine: 1280 × 720 pixeli • Rată de bit film: 9 Mbps

p iFrame 540 (960×540)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 16:9. Acesta este unul dintre formatele acceptate de Apple Inc. • Dimensiune imagine: 960 × 540 pixeli • Rată de bit film: 24 Mbps

g VGA (640×480)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli • Rată de bit film: 3 Mbps

• Rata de bit a filmului reprezintă volumul de date de film înregistrat pe secundă. De când a fost adoptat un sistem de rată de bit variabilă (VBR), rata de înregistrare a filmului variază automat în funcţie de subiect, astfel încât se înregistrează mai multe date pe secundă în cazul filmelor care conţin subiecte care se mişcă frecvent, ceea ce măreşte dimensiunea fişierului film. • Cadenţa cadrelor este de aproximativ 30 de cadre pe secundă (fps) pentru toate opţiunile.

B

Notă privind p iFrame 540 (960×540)

Salvarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmului, salvarea unui cadru din film ca imagine statică sau editarea filmelor nu pot fi efectuate.

D 164

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Lungimea maximă a filmului” (A166).


Înregistrarea filmelor

Opţiuni film HS Afişaţi ecranul de fotografiere M d M D (meniu Film) (A163) M Opţiuni film HS

Opţiunile pot fi selectate pentru filmul care urmează să fie realizat atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HS (viteză mare). Opţiune

Descriere

h 120 fps

Sunt înregistrate filme cu redare încetinită, la viteză de 1/4, cu un format al imaginii de 4:3. • Durată maximă de înregistrare*: 15 secunde (durată de redare: 1 minut) • Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli • Rată de bit film: 3 Mbps

i 60 fps

Sunt înregistrate filme cu redare încetinită, la viteză de 1/2, cu un format al imaginii de 16:9. • Durată maximă de înregistrare*: 30 de secunde (durată de redare: 1 minut) • Dimensiune imagine: 1280 × 720 pixeli • Rată de bit film: 9 Mbps

j 15 fps

Sunt înregistrate filme cu redare rapidă, la viteză de 2×, cu un format al imaginii de 16:9. • Durată maximă de înregistrare*: 2 minute (durată de redare: 1 minut) • Dimensiune imagine: 1920 × 1080 pixeli • Rată de bit film: 12 Mbps

* Durata maximă de înregistrare se referă numai la secţiunile filmate pentru redare încetinită sau redare rapidă.

Înregistrarea şi redarea filmelor

k 240 fps (setare implicită)

Sunt înregistrate filme cu redare încetinită, la viteză de 1/8, cu un format al imaginii de 4:3. • Durată maximă de înregistrare*: 10 secunde (durată de redare: 1 minut şi 20 de secunde) • Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli • Rată de bit film: 640 kbps

Deschidere cu segment HS Afişaţi ecranul de fotografiere M d M D (meniu Film) (A163) M Deschidere cu segment HS

Specificaţi dacă doriţi să înregistraţi filme cu redare încetinită sau rapidă de la începutul înregistrării filmului atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HS. • Activat (setare implicită): când începe înregistrarea sunt realizate filme HS. • Dezactivat: când începe înregistrarea sunt realizate filme la viteză normală. Apăsaţi pe butonul k pentru a comuta la înregistrarea filmului HS în momentul în care doriţi ca aparatul foto să înregistreze pentru redare încetinită sau rapidă.

165


Înregistrarea filmelor

C

Lungimea maximă a filmului Opţiune

Card memorie (4 GB)*

d HD 1080pP(1920×1080) (setare implicită)

35 min.

e HD 1080p (1920×1080)

40 min.

f HD 720p (1280×720)

55 min.

p iFrame 540 (960×540)

15 min.

g VGA (640×480)

2 h 30 min.

Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă de înregistrare poate varia în funcţie de tipul cardului de memorie sau de ratele de bit disponibile pentru înregistrarea filmului. * Lungimea maximă pentru un singur film este de 4 GB sau 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu liber suficient. Lungimea maximă pentru un singur film este afişată în timpul înregistrării.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

Mod focalizare autom. Înregistrarea şi redarea filmelor

Afişaţi ecranul de fotografiere M d M D (meniu Film) (A163) M Mod focalizare autom.

Alegeţi cum focalizează aparatul foto atunci când se înregistrează filme cu comutatorul pentru modul film rotit la HD. Opţiune

Descriere

A AF unic (setare implicită)

Focalizarea este blocată când se apasă butonul b (e înregistrare film) pentru pornirea înregistrării. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect va rămâne aproximativ aceeaşi.

B AF permanent

Aparatul foto focalizează continuu în timpul înregistrării filmului. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect se va schimba semnificativ în timpul înregistrării. Pentru ca sunetul produs de aparatul foto care focalizează să nu interfereze cu înregistrarea, se recomandă utilizarea opţiunii AF unic.

C

Modul focalizare automată în timpul realizării filmului

• Atunci când modul scenă este Foc de artificii, focalizarea este fixată la infinit. • Setaţi modul de focalizare la E (focalizare manuală) şi reglaţi focalizarea utilizând focalizarea manuală (A42).

166


Înregistrarea filmelor

VR electronic Afişaţi ecranul de fotografiere M d M D (meniu Film) (A163) M VR electronic

Setaţi funcţia VR electronic atunci când înregistraţi filme cu comutatorul pentru modul film rotit la HD. Opţiune

Descriere

w

Activată (setare implicită)

Atenuează efectele produse de tremuratul aparatului foto în modurile de film.

k

Dezactivată

Funcţia VR electronic nu este activată.

Când VR electronic este setat la Activată, pe monitor se afişează R în momentul începerii înregistrării filmului (A8).

B

Notă despre VR electronic

Funcţia VR electronic nu este disponibilă atunci când se înregistrează filme HS.

Reducere zgomot vânt

Specificaţi dacă doriţi să reduceţi zgomotul vântului în timpul înregistrării filmului. Opţiune

Descriere

Y

Activată

Înregistrează concomitent cu minimizarea zgomotului produs de vântul care suflă în microfon. Opţiune adecvată pentru înregistrarea în condiţii de vânt puternic. Este posibil ca şi alte sunete, nu numai zgomotul vântului, să fie dificil de auzit în timpul redării.

k

Dezactivată (setare implicită)

Zgomotul produs de vânt nu este redus.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Afişaţi ecranul de fotografiere M d M D (meniu Film) (A163) M Reducere zgomot vânt

Dacă funcţia Reducere zgomot vânt este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

167


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A34), filmele pot fi recunoscute după pictograma opţiuni film (A164). Pentru a reda un film, apăsaţi pe butonul k.

2011/05/15 15:30 15/05/2011 0004.MOV

10m16s

Utilizaţi controlul zoomului g sau f în timpul redării pentru a regla volumul. Rotiţi selectorul de comandă pentru a avansa sau derula filmul. Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege o comandă de redare, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

7m42s

În timpul redării Pentru

Utilizaţi

Descriere

Înregistrarea şi redarea filmelor

Derulare

A

Derulaţi filmul în timp ce butonul k este apăsat.

Avansare

B

Avansaţi filmul în timp ce butonul k este apăsat.

E

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul comenzilor de redare din partea de sus a monitorului, în timp ce redarea este întreruptă. Derulaţi filmul cadru cu cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru a C derula continuu.* Avansaţi filmul cadru cu cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru a D avansa continuu.*

Întrerupere temporară (pauză)

Încheiere

G

I

Extrageţi şi salvaţi doar anumite părţi din film (A169).

H

Salvaţi cadrul extras dintr-un film sub forma unei imagini statice (A170).

F

Reluaţi redarea.

Reveniţi la modul redare cadru întreg.

* Filmul poate fi avansat sau derulat cadru cu cadru şi prin rotirea selectorului de comandă.

B

Notă privind redarea filmului

Filmele înregistrate cu alte aparate foto decât COOLPIX P500 nu pot fi redate.

168

Indicator de volum


Redarea filmului

Editarea filmelor Secţiunile dorite ale unui film înregistrat pot fi salvate ca fişiere separate (exceptând filmele înregistrate cu p iFrame 540 (960×540)).

1

Redaţi filmul care urmează să fie editat şi întrerupeţi-l temporar (pauză) la momentul de pornire al secţiunii pe care doriţi să o extrageţi (A168).

2

Folosiţi J sau K de pe selectorul multiplu pentru a alege I din comenzile de redare şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul de editare a filmului. 7m42s

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege J (Alegere moment pornire) dintre comenzile de redare pentru editare.

Alegere moment pornire

• Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a ajusta poziţia de pornire. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi H sau I pentru a alege L (Înapoi), apoi apăsaţi pe butonul k.

Apăsaţi H sau I pentru a alege K (Alegere moment încheiere).

Alegere moment încheiere

• Apăsaţi J ori K pe selectorul multiplu pentru muta punctul de încheiere de la capătul din dreapta în poziţia de încheiere a secţiunii dorite. • Pentru a verifica filmul în secţiunea specificată înainte de a o 5m52s salva, alegeţi c (Examinare) şi apăsaţi pe butonul k. În timpul redării de examinare, volumul poate fi reglat cu ajutorul controlului zoomului g/f. Rotiţi selectorul de comandă pentru a avansa sau derula rapid. Pentru a opri redarea de examinare, apăsaţi pe butonul k.

5

După încheierea setărilor, apăsaţi H sau I pentru a alege m (Salvare), apoi apăsaţi pe butonul k.

6

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Filmul editat este salvat. • Pentru a anula salvarea, alegeţi Nu.

Înregistrarea şi redarea filmelor

4

8m48s

Doriţi să salvaţi?

Da Nu

169


Redarea filmului

B

Note privind editarea filmelor

• După ce un film a fost creat prin editare, nu mai poate fi folosit pentru extragerea unei secţiuni. Pentru a extrage o altă parte a filmului, selectaţi şi editaţi filmul original. • Întrucât filmele editate sunt extrase în unităţi de 1 secundă, porţiunile extrase pot fi uşor diferite de momentele de pornire şi încheiere setate. Secţiunile mai scurte de două secunde nu pot fi extrase. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu liber în memoria internă sau pe cardul de memorie.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215).

Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică Un cadru dintr-un film înregistrat poate fi extras şi salvat sub forma unei imagini statice (cu excepţia filmelor înregistrate cu p iFrame 540 (960×540)). • Întrerupeţi temporar filmul şi afişaţi cadrul care urmează să fie extras (A168). • Alegeţi H din comenzile de redare cu J sau K de pe selectorul multiplu, apoi apăsaţi pe butonul k. 7m42s

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Atunci când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k pentru a salva cadrul. Pentru a anula salvarea, alegeţi Nu. • Imaginea statică este salvată cu setarea Normal pentru calitatea imaginii. Dimensiunea imaginii este determinată de tipul (rezoluţia) (A162, 164, 165) filmului original.

B

Copiaţi acest cadru ca imagine statică?

Da Nu

Notă privind salvarea unei imagini statice

În timpul redării, în jurul fotografiei salvare cu s (320×240) apare un cadru de culoare neagră.

Ştergerea filmelor care nu mai sunt necesare Apăsaţi pe butonul l atunci când un film este selectat în modul redare cadru întreg (A34) sau în modul redare miniaturi (A115) pentru a afişa dialogul de confirmare pentru ştergere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare” (A35).

170

Ştergeţi 1 imagine?

Da Nu


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor pentru a reda fotografiile pe televizor. Dacă televizorul dvs. este echipat cu un conector HDMI, îl puteţi conecta la aparatul foto prin intermediul unui cablu HDMI disponibil în comerţ, pentru a vă bucura de filmele înregistrate la calitate de înaltă definiţie.

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV. La conectarea cu cablul audio/video furnizat • Conectaţi fişa galbenă la jack-ul intrare video de pe televizor şi fişele de culoare roşie şi albă la jackurile intrare audio. Galben Alb

Roşu

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

La conectarea cu un cablu HDMI disponibil în comerţ • Conectaţi fişa la jack-ul HDMI de pe televizor.

În jack-ul HDMI

Conector HDMI mini (tip C)

171


Conectarea la TV

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Aparatul foto intră în modul de redare, iar fotografiile înregistrate sunt afişate pe televizor. • Cât timp aparatul foto este conectat la televizor, monitorul rămâne oprit.

B

Note privind conectarea unui cablu HDMI

• Cablul HDMI nu este furnizat împreună cu aparatul foto. Utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ pentru a conecta aparatul foto la un televizor. Terminalul de ieşire al acestui aparat foto este un conector HDMI mini (tip C). Atunci când achiziţionaţi un cablu HDMI, asiguraţi-vă că dispozitivul terminal al cablului este un conector HDMI mini. • Pentru a vă bucura pe deplin de redarea la calitate de înaltă definiţie atunci când aparatul foto este conectat la un televizor cu conector HDMI, recomandăm fotografierea imaginilor statice cu Dimensiune imagine (A84) setată la C 2048×1536 sau la o valoare mai mare şi înregistrarea filmelor cu Opţiuni film (A164) setată la f HD 720p (1280×720) sau la o valoare mai mare.

B

Note privind conectarea cablului audio/video

• Atunci când conectaţi cablului, conectorul trebuie să fie orientat corect. Nu introduceţi conectorul în aparatul foto cu forţa. Nu trageţi conectorul într-o parte atunci când deconectaţi cablul de la aparatul foto. • Nu conectaţi simultan cabluri la conectorul HDMI mini şi la conectorul USB/audio video.

B

Dacă pe ecranul televizorului nu apare nimic

Asiguraţi-vă că opţiunile Setări TV (A201) din meniul de configurare (A185) sunt adecvate pentru televizorul dvs.

C

172

Utilizarea telecomenzii televizorului (Control dispozitiv HDMI)

Telecomanda unui televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC poate fi utilizată pentru acţionarea aparatului foto în timpul redării. Telecomanda poate fi utilizată, în locul selectorului multiplu sau al controlului zoomului, pentru selectarea fotografiilor, redarea/întreruperea temporară a filmelor sau a fotografiilor realizate cu funcţia Panoramă simplă şi pentru comutarea între redarea în cadru întreg şi afişajul cu 4 miniaturi. • În meniul de configurare, setaţi Control dispozitiv HDMI (A201) din Setări TV la Activat (setare implicită) şi conectaţi aparatul foto la televizor prin intermediul unui cablu HDMI. • Îndreptaţi telecomanda către televizor pentru a efectua operaţiunile dorite. • Consultaţi manualul de utilizare a televizorului sau alte documente asociate pentru a vă asigura că televizorul acceptă standardul HDMI-CEC.


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile pe un computer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea programelor software

Sisteme compatibile de operare Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) sau Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Utilizaţi discul CD ViewNX 2 inclus şi instalaţi următoarele programe software pe computer. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid de start rapid. • ViewNX 2: utilizaţi funcţia de transfer a imaginilor „Nikon Transfer 2” pentru a salva imaginile capturate cu aparatul foto pe computer. Imaginile salvate pot fi vizualizate şi tipărite. De asemenea, pot fi folosite funcţiile de editare a imaginilor sau filmelor. • Panorama Maker 5: acest program software poate uni o serie de imagini pentru a crea o imagine panoramică.

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6.5) Pentru informaţii referitoare la cerinţele pentru redarea filmelor în format înaltă definiţie, consultaţi „Cerinţele sistemului” din informaţiile ajutătoare ale ViewNX 2 (A177). Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Note privind conectarea computerului

Deconectaţi de la computer alte dispozitive USB, cum ar fi încărcătoarele USB comerciale. Conectarea simultană la computer a aparatului foto şi altor dispozitive USB poate duce la funcţionarea defectuoasă sau la o supraalimentare a aparatului foto, rezultând deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Consultaţi documentaţia furnizată cu alte dispozitive USB pentru informaţii suplimentare.

173


Conectarea la computer

B

Note privind sursa de alimentare

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• La conectarea aparatului foto la calculator, utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat, iar setarea Automată (setare implicită) este selectată pentru opţiunea Încărcare de la computer în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se va încărca automat utilizând curentul furnizat de computer (A178, 202). • Dacă folosiţi adaptorul de c.a. EH-62A (A213) (comercializat separat), COOLPIX P500 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau un alt model de adaptor CA în afară de EH-62A. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat ViewNX 2. Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Aparatul foto porneşte automat şi indicatorul luminos aparat pornit se aprinde sau clipeşte. Monitorul aparatului foto va rămâne închis.

B 174

Conectarea cablului USB

Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la computer

4

Porniţi programul ViewNX 2 utilizat pentru transferul imaginilor din Nikon Transfer 2 instalat pe calculator.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Dacă este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P500, faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). Selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din caseta de dialog Change program (Schimbare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P500. • Windows Vista Dacă este afişată caseta de dialog AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2). • Windows XP Dacă este afişată caseta de selectare a unei acţiuni, selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer 2 se va deschide automat la conectarea aparatului foto la calculator dacă opţiunea Yes (Da) a fost selectată în caseta de dialog Auto-Launch setting (Configurare lansare automată) la instalarea programului ViewNX 2. • Consultaţi „Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2” (A177) pentru mai multe informaţii. • Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului introdus în aparatul foto este scăzut, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Dacă aparatul foto nu este recunoscut, imaginile nu vor fi transferate. Dacă acumulatorul începe să se încarce automat de la calculator, aşteptaţi până când acumulatorul este încărcat suficient, iar apoi puteţi începe transferul. • Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult.

5

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Dispozitiv Source (Sursă)

Buton Start Transfer (Start transfer) Pe calculator vor fi transferate toate imaginile care nu au fost transferate (setare implicită a ViewNX 2).

175


Conectarea la computer Când transferul s-a terminat, ecranul ViewNX 2 va fi afişat (ViewNX 2 setare implicită) şi imaginile transferate vor fi afişate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru informaţii suplimentare despre ViewNX 2, consultaţi informaţiile ajutătoare din ViewNX 2 (A177).

Deconectarea aparatului foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute în timp ce aparatul foto este conectat prin cablu USB.

B 176

Încărcarea acumulatorului

Indicatorul luminos aparat pornit clipeşte rar în culoarea portocaliu în timp ce acumulatorul introdus în aparatul foto se încarcă (A178).


Conectarea la computer

C

Transferul imaginilor folosind fanta pentru carduri a calculatorului sau un cititor de carduri disponibil în comerţ

D

Deschiderea manuală a programului ViewNX 2

Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ViewNX 2 > ViewNX 2. De asemenea, cu un clic dublu pe pictograma comenzii rapide ViewNX 2 de pe desktop va porni şi programul ViewNX 2. Mac OS X Deschideţi directorul Applications (Aplicaţii), deschideţi în următoarea ordine directoarele Nikon Software > ViewNX 2 şi faceţi dublu clic pe pictograma ViewNX 2. De asemenea, cu un clic pe pictograma ViewNX 2 de pe Dock va porni şi programul ViewNX 2.

D

Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2

Pentru a deschide ViewNX 2, deschideţi mai întâi Nikon Transfer 2, şi apoi faceţi clic pe pictograma Transfer (Transfer) aflată la partea de sus a ecranului sau selectaţi Launch Transfer (Lansare transfer) din meniul File (Fişier).

D

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă în fanta pentru cardul de memorie sau într-un cititor de carduri disponibil în comerţ este introdus un card de memorie, imaginile vor putea fi transferate folosind „Nikon Transfer 2”, programul de transfer al imaginilor integrat în ViewNX 2. • Cardul de memorie utilizat trebuie să fie compatibil cu cititorul de carduri sau cu orice alt dispozitiv de citire a cardurilor. • Pentru a transfera imaginile, introduceţi cardul de memorie în cititorul de carduri sau în fanta pentru carduri şi urmaţi indicaţiile de la pasul 4 (A175). • Pentru a transfera pe un calculator imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie să fie mai întâi copiate pe cardul de memorie utilizând aparatul foto (A144).

Informaţii suplimentare pentru utilizarea ViewNX 2 şi Nikon Transfer 2

Pentru informaţii suplimentare referitoare la ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2, porniţi ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2 şi selectaţi ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2) din meniul Help (Ajutor).

D

Crearea imaginilor panoramice folosind Panorama Maker 5

• Utilizaţi o serie de imagini fotografiate cu Asistenţă panoramă în modul scenă Panoramă (A58) pentru a crea o singură fotografie panoramică cu Panorama Maker 5. • Puteţi instala programul Panorama Maker 5 pe computer utilizând pachetul software furnizat pe discul CD ViewNX 2. • După finalizarea instalării, urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a porni programul Panorama Maker 5. Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ArcSoft Panorama Maker 5 > Panorama Maker 5. Mac OS X Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programului Panorama Maker 5, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în programul Panorama Maker 5.

D

Numele fişierelor imagine şi numele dosarelor

Consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A215) pentru mai multe informaţii.

177


Conectarea la computer

Încărcarea în timpul conectării la computer

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă pentru opţiunea Încărcare de la computer (A202) din meniul aparatului foto aţi selectat Automată (setare implicită) şi dacă aparatul este conectat la calculator folosind cablul USB furnizat, acumulatorul din aparatul foto poate fi încărcat automat în funcţie de capacitatea de alimentare a calculatorului. Consultaţi „Înainte de a conecta aparatul foto” (A173) şi „Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator” (A174) pentru informaţii suplimentare privind conectarea aparatului foto la computer.

Indicatorul luminos aparat pornit Următorul tabel explică starea indicatorului luminos aparat pornit atunci când aparatul foto este conectat la un computer. Indicator luminos aparat pornit Luminează rar intermitent (portocaliu)

Acumulatorul se încarcă.

Este aprins (verde)

Acumulatorul nu se încarcă. Încărcarea este încheiată atunci când indicatorul luminos aparat pornit nu mai clipeşte lent (portocaliu) şi rămâne aprins (verde).

Pâlpâie (portocaliu)

• Temperatura ambientală nu este adecvată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C - 35°C. • Cablul USB nu este conectat corect sau acumulatorul este defect. Reconectaţi corect cablul USB sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul se află în modul stare de veghe şi nu alimentează. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu se poate încărca dacă setările sau specificaţiile computerului nu acceptă alimentarea aparatului foto.

B

178

Descriere

Note privind încărcarea prin conectare la computer

• Acumulatorul nu se poate încărca şi nici nu se pot transfera date atunci când aparatul foto este conectat la computer înainte ca aparatul foto să afişeze limba şi înainte de a defini data şi ora în aparatul foto (A24). Dacă bateria ceasului intern al aparatului foto (A189) s-a consumat, data şi ora trebuie trebuie setate din nou înainte de încărcarea acumulatorului sau de transferul fotografiilor prin conectarea la computer. În acest caz, utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-69P (A20) pentru a încărca acumulatorul şi apoi setaţi data şi ora aparatului foto. • Dacă aparatul foto este oprit, se va opri şi încărcarea. • În cazul în care computerul intră în modul stare de veghe, încărcarea se va opri şi aparatul foto se poate închide. • Când deconectaţi aparatul foto de la computer, opriţi aparatul foto şi apoi deconectaţi cablul USB. • Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ cinci ore şi 30 de minute. Timpul de încărcare creşte atunci când fotografiile se transferă în timpul încărcării acumulatorului. • Când aparatul foto este conectat la computer se poate porni o aplicaţie instalată pe computer, cum ar fi Nikon Transfer 2. Dacă aparatul foto s-a conectat la computer numai pentru încărcarea acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute după terminarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile, setările, modul de alimentare şi de alocare ale computerului, poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.


Conectarea la o imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A233) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Urmaţi procedurile de mai jos pentru a imprima fotografii. Fotografiaţi

Conectaţi aparatul foto la imprimantă (A180)

Imprimaţi fotografiile una câte una (A181)

Imprimaţi simultan mai multe fotografii (A182)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi fotografiile pentru imprimare cu ajutorul opţiunilor pentru ordinea de imprimare (Ordine imprimare: A135)

După ce imprimarea se încheie, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Atunci când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62A (disponibil separat) (A213), aparatul foto COOLPIX P500 poate fi alimentat de la o priză electrică. Nu folosiţi altă marcă sau model de adaptor CA, întrucât acestea pot produce supraîncălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, pentru imprimarea fotografiilor înregistrate pe cardul de memorie sunt disponibile şi următoarele opţiuni: • Introduceţi cardul de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF. • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital. Pentru imprimarea utilizând aceste metode, puteţi specifica fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând opţiunea Ordine imprimare (A135) din meniul de redare.

179


Conectarea la o imprimantă

Conectarea aparatului foto la imprimantă

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB livrat. • Verificaţi orientarea corectă a conectorilor. Nu încercaţi să introduceţi conectorii oblic şi nu conectaţi sau deconectaţi forţat cablul USB.

4

Aparatul foto porneşte automat. • Atunci când conectarea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se afişează pe monitorul aparatului foto. Apoi se afişează ecranul Selecţie imprimare (2).

1

2

Selecţie imprimare

15/05 2011 NO. 32 32

B 180

Dacă ecranul de pornire PictBridge nu se afişează

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi opţiunea Încărcare de la computer (A202) din meniul de configurare al aparatului foto la Dezactivată, apoi reconectaţi cablul.


Conectarea la o imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A180), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi pe butonul k.

Selecţie imprimare

15/05 2011

2

Alegeţi Copii şi apăsaţi pe butonul k.

NO. 32 32

PictBridge 001 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi pe butonul k.

Copii

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi sau spre g (i) pentru a comuta înapoi la redarea cadru întreg.

4

4

Alegeţi Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge 004 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Notă privind imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A86).

181


Conectarea la o imprimantă

5

Alegeţi formatul dorit de hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica formatul de hârtie utilizând setările imprimantei, alegeţi Implicit în meniul Format hârtie.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

6

Alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k.

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm 4×6 in 8×10 in Letter

PictBridge 004 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

7

Imprimarea porneşte. • După ce imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la ecranul indicat la pasul 1. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi pe butonul k.

Imprimare 002 / 004

Anulare

Imprimarea curentă/numărul total de imprimări

Imprimarea simultană a mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A180), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când se afişează ecranul Selecţie imprimare, apăsaţi pe butonul d. • Se afişează Meniu imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a ieşi din Meniul imprimare, apăsaţi pe butonul d.

182

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie


Conectarea la o imprimantă

3

Alegeţi formatul dorit de hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica formatul de hârtie utilizând setările imprimantei, alegeţi Implicit în meniul Format hârtie.

Alegeţi Selecţie imprimare, Imprimare toate imaginile sau Imprimare DPOF şi apăsaţi pe butonul k.

Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm 4×6 in 8×10 in Letter

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

Selecţie imprimare Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii 10 Selecţie imprimare (până la nouă copii pentru fiecare fotografie). • Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a 1 1 2 3 alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. Înapoi • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi cifra care indică numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru fotografiile la care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu sunt imprimate. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k după ce finalizaţi setarea. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4

Format hârtie

Selecţie imprimare 010 imprimări

Pornire imprimare Anulare

183


Conectarea la o imprimantă Imprimare toate imaginile

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimate una câte una. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare.

Imprimare toate imaginile 018 imprimări

Pornire imprimare Anulare

Imprimare DPOF Fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare la opţiunea Ordine imprimare (A135) pot fi imprimate. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, alegeţi Vizualizare imag. şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou pe butonul k.

Imprimare DPOF 010 imprimări

Pornire imprimare Vizualizare imag. Anulare

Vizualizare imag.

10

Înapoi

5

Imprimarea porneşte. • După ce imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la ecranul indicat la pasul 2. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi pe butonul k.

Imprimare 002 / 010

Anulare

Imprimarea curentă/numărul total de imprimări

C 184

Formatul hârtiei

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Implicit (formatul implicit de hârtie pentru imprimanta curentă), 3,5×5 in, 5×7 in, 100×150 mm, 4×6 in, 8×10 in, Letter, A3 şi A4. Sunt afişate doar formatele acceptate de imprimanta curentă.


Configurarea de bază a aparatului foto

Meniul de configurare Meniul de configurare conţine următoarele opţiuni.

Configurarea de bază a aparatului foto

Ecran de întâmpinare A187 Alegeţi dacă doriţi ca pe monitor să se afişeze un Ecran de întâmpinare atunci când porniţi aparatul foto. Fus orar şi dată A188 Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusurile orare de reşedinţă şi de destinaţie. Setări monitor A191 Setaţi examinarea imaginii, luminozitatea monitorului şi afişajul cu grilă de încadrare şi histogramă în timpul fotografierii. Imprimare dată A192 Imprimaţi data şi ora înregistrării pe fotografii. Reducere vibraţii A193 Setaţi reducerea vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice. Detecţie mişcare A195 Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice. Asistenţă AF A196 Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF. Reducere ochi roşii A196 Alegeţi metoda de reducere a efectului „ochi roşii” atunci când modul bliţ este setat la automat cu reducere ochi roşii. Zoom digital A197 Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Atrib. con. zoom lateral A198 Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată în timpul fotografierii, la rotirea controlului zoomului lateral. Setări sunet A199 Reglaţi setările pentru sunet. Oprire automată A199 Setaţi perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe pentru economisirea energiei. Formatare memorie/Formatare card A200 Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Limba/Language A201 Alegeţi limba utilizată pe afişajul monitorului aparatului foto. Setări TV A201 Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Încărcare de la computer A202 Alegeţi dacă doriţi ca acumulatorul aparatului foto să fie încărcat atunci când conectaţi aparatul foto la un computer prin intermediul cablului USB.

185


Meniul de configurare Reset. numerot. fişiere Resetaţi numerotarea fişierelor. Avertizare clipire Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când fotografiaţi utilizând funcţia Prioritate faţă. Resetare totală Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. Versiune firmware Afişaţi versiunea firmware a aparatului foto.

A202 A203

A205 A208

Afişarea meniului de configurare Alegeţi fila z (Configurare) în ecranul meniului. Configurarea de bază a aparatului foto

1

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul meniului.

Apăsaţi J pe selectorul multiplu. • În acest moment, filele pot fi selectate. • Consultaţi „Selectorul multiplu” (A12).

3

Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z.

Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Reducere vibraţii Detecţie mişcare Asistenţă AF

186


Meniul de configurare

4

Apăsaţi K sau butonul k. • În acest moment, elementele meniului de configurare pot fi selectate. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul de configurare, apăsaţi pe butonul d sau apăsaţi J şi comutaţi la altă filă.

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Reducere vibraţii Detecţie mişcare Asistenţă AF

Ecran de întâmpinare

Alegeţi dacă doriţi ca pe monitor să se afişeze un Ecran de întâmpinare atunci când porniţi aparatul foto. Fără (setare implicită) Afişează ecranul de fotografiere sau redare fără a mai afişa un Ecran de întâmpinare. COOLPIX Afişează un Ecran de întâmpinare înainte de a afişa ecranul de fotografiere sau redare. Selectaţi o imagine

Configurarea de bază a aparatului foto

Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Ecran de întâmpinare

Selectaţi o fotografie realizată de dvs. pentru a o afişa ca Ecran de întâmpinare. Afişaţi ecranul de selecţie a fotografiei, alegeţi o fotografie (A140) şi apăsaţi pe butonul k pentru a o înregistra. • Întrucât fotografia selectată este stocată în aparatul foto, aceasta va apărea pe Ecran de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. • Fotografiile realizate cu Dimensiune imagine (A84) setată la I 3984×2656, u 3968×2232, O 1920×1080 şi H 2992×2992 nu pot fi selectate. • Fotografiile înregistrate cu funcţia Panoramă simplă nu pot fi selectate. • Fotografiile reduse la 160×120 sau la o dimensiune mai mică utilizând funcţia de editare Imagine mică (A154) sau funcţia Decupare (A156) nu pot fi selectate.

187


Meniul de configurare

Fus orar şi dată Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Fus orar şi dată

Setaţi ceasul intern al aparatului foto. Dată şi oră

Configurarea de bază a aparatului foto

Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a seta data şi ora. • Alegeţi un element: apăsaţi K sau J (selectate în următoarea ordine: Z (zi) ➝ L (lună) ➝ A (an) ➝ oră ➝ minut). • Setaţi valorile: apăsaţi H sau I. Data şi ora pot fi setate şi prin rotirea selectorului de comandă (A11). • Încheiaţi setarea: alegeţi minut şi apăsaţi butonul k sau K.

Dată şi oră Z 15

L 05 15

A 2011 10 Editare

Format dată Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul (An/Lună/Zi, Lună/Zi/An sau Zi/Lună/An). Fus orar Fusul orar de reşedinţă w poate fi specificat, iar funcţia de economisire a luminii zilei poate fi activată sau dezactivată. Atunci când destinaţia călătoriei x este înregistrată, diferenţa de timp (A190) faţă de fusul orar de reşedinţă w este calculată automat şi se înregistrează data şi ora locale. Opţiunea este utilă atunci când călătoriţi.

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Fus orar şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul Fus orar.

Fus orar şi dată 15/05/2011 15:30 London, Casablanca Dată şi oră Format dată Fus orar

2

Alegeţi x Destinaţie călătorie şi apoi apăsaţi pe butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Fus orar 15/05/2011 15:30 London, Casablanca Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

188


Meniul de configurare

3

Apăsaţi K. • Se afişează ecranul de selecţie a fusului orar.

Fus orar 15/05/2011 15:30 London, Casablanca Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege destinaţia călătoriei (Fus orar).

B

Diferenţa de oră 10:30

-5:00

EDT: New York Toronto Lima

Înapoi Fus orar 15/05/2011 10:30 EDT:New York Toronto, Lima Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

Configurarea de bază a aparatului foto

• Se afişează diferenţa dintre ora locală şi ora destinaţiei. • Atunci când utilizaţi aparatul foto într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, activaţi setarea pentru ora de vară cu H. Când această opţiune este activată, pictograma W este afişată şi ceasul se dă înainte cu o oră. Pentru a dezactiva setarea, apăsaţi I. • Apăsaţi pe butonul k pentru a înregistra fusul orar al destinaţiei călătoriei. • Atunci când este selectat fusul orar al destinaţiei călătoriei, pictograma Z este afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

Acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto utilizează un acumulator diferit de acumulatorul aparatului foto. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este instalat sau când adaptorul CA este conectat şi furnizează energie de rezervă pentru câteva zile, după aproximativ zece ore de încărcare.

C

w Fus orar reşedinţă

• Pentru a comuta pe fusul orar de reşedinţă, alegeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a modifica fusul orar de reşedinţă, alegeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2 şi efectuaţi aceeaşi procedură ca pentru x Destinaţie călătorie.

C

Timpul de economisire a luminii zilei

Atunci când perioada stabilită pentru ora de vară începe sau se încheie, activaţi sau dezactivaţi opţiunea timp economisire lumină zi din ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4.

D

Imprimarea datei pe fotografii în timpul fotografierii

După setarea datei şi a orei, activaţi setarea Imprimare dată în meniul de configurare (A192). După ce Imprimare dată a fost setată, data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii.

189


Meniul de configurare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu se găsesc mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Dată şi oră.

UTC +/-

Configurarea de bază a aparatului foto

190

Locaţie

UTC +/-

Locaţie

-11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

-10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

-9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

-8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

-7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

-6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

New Delhi

-5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

-4,5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

-4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

-3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

-2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

-1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji


Meniul de configurare

Setări monitor Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Setări monitor

Modificaţi setările pentru opţiunile de mai jos. Examinare imagine Activată (setare implicită): fotografia este afişată automat pe monitor imediat după ce este realizată şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Dezactivată: fotografia nu este afişată după ce este realizată. Luminozitate Alegeţi una dintre cele cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3. Viz./Ascund. grilă încadr.

Viz./Ascund. histogr. Activată: histogramele sunt afişate în modul de fotografiere chiar şi atunci când compensarea expunerii nu a fost setată (A43). Dezactivată (setare implicită): histogramele nu sunt afişate.

B

Configurarea de bază a aparatului foto

Activată: se afişează o grilă care ajută la încadrarea imaginilor. Dezactivată (setare implicită): grila de încadrare nu este afişată.

Notă privind opţiunea Vizualizare/Ascundere grilă încadrare

Grila de încadrare nu este afişată în următoarele situaţii. • Atunci când se urmăreşte un subiect (după ce subiectul este înregistrat) • Atunci când se înregistrează un film • Atunci când centrul mărit al fotografiei este afişat în E (focalizare manuală)

B

Notă privind opţiunea Vizualizare/Ascundere histograme

Histogramele nu se afişează în următoarele situaţii. • Atunci când se înregistrează un film • Atunci când centrul mărit al fotografiei este afişat în E (focalizare manuală) • Atunci când sunt afişate meniurile modului bliţ, autodeclanşatorului sau modului de focalizare • Atunci când este afişat meniul Continuu • Atunci când este selectată funcţia de detecţie a feţelor • Atunci când funcţia Urmărire subiect este selectată în Mod zonă AF

191


Meniul de configurare

Imprimare dată Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei (A136). 15/05/2011

f

Dată Data este imprimată pe fotografii.

Configurarea de bază a aparatului foto

S

Data şi ora sunt imprimate pe fotografii. k

Dezactivată (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii.

Dacă Imprimare dată este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Note privind funcţia Imprimare dată

• Datele imprimate nu pot fi şterse de pe imagine; de asemenea, datele nu pot fi imprimate după realizarea fotografiei. • Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii. - Atunci când modul scenă (A45) este setat la j (Peisaj noapte) sau e (Portret de noapte) cu opţiunea Din mână, la o (Iluminare fundal) cu opţiunea HDR setată la Activat, la Sport, Muzeu, Panoramă sau Portret animal de casă cu opţiunea Continuu - Atunci când declanşarea continuă (A76) este setată la Continuă mare, Continuă mică, Cache prefotografiere, Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps sau BSS - Atunci când se utilizează Bracketing expunere (A94) - Când funcţiile Cronometru zâmbet (A67) sau Ochi deschişi (A68) din modul Portret inteligent sunt setate la Activat - În timpul înregistrării filmelor • Datele imprimate cu Dimensiune imagine (A84) setată la f 640×480 se pot dovedi dificil de citit. Setaţi Dimensiune imagine la J 1024×768 sau la o valoare mai mare. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat la opţiunea Fus orar şi dată din meniul de configurare (A24, 188).

C 192

Dată şi oră

Imprimare dată şi Ordine imprimare

La imprimarea cu imprimante compatibile DPOF care acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, data şi informaţiile respective pot fi tipărite pe fotografii fără să fie imprimate la fotografiere, utilizând setările opţiunii Ordine imprimare (A135).


Meniul de configurare

Reducere vibraţii Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Reducere vibraţii

Specificaţi setarea pentru reducerea vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice. Corectaţi neclaritatea cauzată de mişcarea uşoară a mâinii, efect cunoscut drept tremuratul aparatului foto; acesta apare, de obicei, atunci când se fotografiază cu zoom sau la viteze reduse de declanşare. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Reducere vibraţii la Dezactivată. V

Activată (hibridă)

g

Activată (setare implicită) Compensează tremuratul aparatului foto în timpul fotografierii imaginilor statice utilizând metoda deplasării senzorului de imagine. Aparatul foto detectează automat direcţia de panoramare şi corectează doar vibraţiile cauzate de tremuratul aparatului. Atunci când aparatul foto este rotit panoramic pe orizontală, funcţia de reducere a vibraţiilor reduce doar tremuratul vertical. Dacă aparatul foto este rotit panoramic pe verticală, funcţia de reducere a vibraţiilor compensează doar tremuratul orizontal.

k

Configurarea de bază a aparatului foto

Înregistrează cu compensare optică pentru tremuratul aparatului foto în timpul fotografierii imaginilor statice utilizând metoda deplasării senzorului de imagine şi efectuează şi VR electronic, în următoarele condiţii, prin folosirea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii. • Atunci când bliţul nu se declanşează • Atunci când viteza de declanşare este mai mică de 1/30 secunde (poziţie de unghi larg) şi 1/125 secunde (poziţie de telefotografie). • Atunci când autodeclanşatorul este dezactivat • Atunci când Unică este opţiunea selectată pentru setarea de declanşare continuă • Atunci când Dezactivat este selectat pentru setarea Bracketing expunere • Atunci când sensibilitatea ISO este 200 sau mai mică

Dezactivată Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Dacă funcţia Reducere vibraţii este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8, 29). Atunci când este selectat Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

D

Compensarea filmelor prin VR electronic

Pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto în timpul înregistrării filmelor, activaţi VR electronic (A167) din meniul film (A163).

193


Meniul de configurare

B

Note privind funcţia Reducere vibraţii

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după pornirea aparatului foto sau atunci când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi până când afişajul se stabilizează înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto în anumite situaţii. • Atunci când tremuratul aparatului foto este foarte puternic sau slab, compensarea imaginii prin VR electronic poate să nu funcţioneze, chiar dacă opţiunea Activată (hibridă) este setată. • Atunci când viteza de declanşare este rapidă sau extrem de redusă, VR electronic poate să nu funcţioneze, chiar dacă opţiunea Activată (hibridă) este setată. • Atunci când VR electronic funcţionează cu setarea Activată (hibridă), salvarea fotografiei durează mai mult decât în mod obişnuit, deoarece când imaginea este fotografiată, declanşatorul este eliberat automat de două ori pentru a efectua compensarea. Sunet declanşator (A199) se aude doar o dată. Este înregistrat un cadru. Configurarea de bază a aparatului foto

194


Meniul de configurare

Detecţie mişcare Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Detecţie mişcare

Activaţi funcţia de detecţie a mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice. U

Automată

k

Dezactivată (setare implicită) Detecţia mişcării nu este aplicată.

Dacă funcţia Detecţie mişcare este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Pictograma detecţie mişcare se aprinde în culoarea verde atunci când aparatul foto detectează vibraţii şi măreşte viteza de declanşare. Atunci când este selectat Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Configurarea de bază a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, sensibilitatea ISO este mărită şi viteza de declanşare creşte pentru a reduce efectele perturbante. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în situaţiile următoare. • Când se declanşează bliţul de umplere • În următoarele moduri scenă: j (Peisaj noapte), e (Portret de noapte), o (Iluminare fundal), Sport, Crepuscul/Răsărit, Muzeu, Foc de artificii şi Portret animal de casă • Atunci când modul de fotografiere este j, k, l, m sau M

Note privind funcţia Detecţie mişcare

• În anumite situaţii, este posibil ca detecţia mişcării să nu poată reduce complet efectele cauzate de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului. • Este posibil ca detecţia mişcării să nu funcţioneze dacă subiectul se mişcă excesiv sau este prea întunecat. • Fotografiile efectuate pot avea un aspect granulat.

195


Meniul de configurare

Asistenţă AF Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Asistenţă AF

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF care susţine focalizarea automată atunci când lumina este slabă. Automată (setare implicită) Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF se activează automat atunci când subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ 6,0 m în poziţia de unghi larg maxim şi de aproximativ 5,0 m în poziţia de telefotografie maximă. Cu toate acestea, pentru anumite zone de focalizare sau moduri scenă, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu funcţionează, chiar dacă este setat la Automată. Dezactivată Configurarea de bază a aparatului foto

Dezactivaţi funcţia. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este slabă.

Reducere ochi roşii Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Reducere ochi roşii

Alegeţi metoda de reducere a efectului „ochi roşii” atunci când modul bliţ (A36) este V (Automat cu reducere ochi roşii). Pre-bliţ activat (setare implicită) Bliţul declanşează repetat pre-bliţuri la intensitate redusă înainte de bliţul principal pentru a atenua efectul „ochi roşii”, apoi se efectuează procesul de reducere utilizând compensarea imaginii. Reţineţi că există o întârziere uşoară între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei. Pre-bliţ dezactivat Pre-bliţurile nu sunt declanşate. Declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea până la capăt a butonului de declanşare şi procesul de reducere a efectului „ochi roşii” se realizează utilizând compensarea imaginii.

196


Meniul de configurare

Zoom digital Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Zoom digital

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Pornit (setare implicită) Atunci când zoomul optic al aparatului foto este folosit la poziţia maximă, rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g (i) declanşează zoomul digital (A31). Decupare

Dezactivat Zoomul digital nu este activat.

B

Configurarea de bază a aparatului foto

Limitaţi mărirea prin zoom la poziţia V în timpul fotografierii imaginilor statice. De asemenea, limitaţi zoomul digital la intervalul la care calitatea imaginilor statice fotografiate nu are de suferit. • Zoomul digital nu este disponibil atunci când Dimensiune imagine este setată la F 4000×3000, I 3984×2656, u 3968×2232, O 1920×1080 sau H 2992×2992. • În timpul înregistrării filmelor, zoomul digital funcţionează conform descrierii de la Pornit.

Note privind funcţia Zoom digital

• Atunci când zoomul digital este activat, modul zonă AF (A95) este setat la Centrală. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Atunci când modul de focalizare (A40) este setat la E (focalizare manuală) - Atunci când modul scenă (A45) este setat la j (Peisaj noapte), e (Portret de noapte), Selector aut. scene, Portret sau Portret animal de casă - Atunci când este selectat modul Portret inteligent - Atunci când Fotografiere în rafală 16 este opţiunea selectată pentru setarea de declanşare continuă (A76) - Atunci când funcţia Urmărire subiect este selectată pentru Mod zonă AF (A95) • La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, opţiunea Măsurare este setată la Central-evaluativ, iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0×, este setată la Spot.

197


Meniul de configurare

Atrib. con. zoom lateral Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Atrib. con. zoom lateral

Alegeţi funcţia care urmează să fie efectuată în timpul fotografierii, la utilizarea controlului zoomului lateral. Zoom (setare implicită) Atunci când fotografiaţi, utilizaţi controlul zoomului lateral (A31) pentru a regla zoomul. Focalizare manuală Atunci când modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală), utilizaţi controlul zoomului lateral pentru a focaliza (A42). • Rotiţi controlul zoomului lateral în direcţia g pentru a focaliza pe subiecte îndepărtate. • Rotiţi controlul zoomului lateral în direcţia f pentru a focaliza pe subiecte apropiate. Configurarea de bază a aparatului foto

198

Zoom cu revenire rapidă Această setare este utilă dacă fotografiaţi în poziţia de telefotografie, când este mai dificil să menţineţi focalizarea asupra subiectelor. Rotiţi controlul zoomului lateral în direcţia f pentru a aplica o anumită valoare a zoomului din poziţia curentă spre f. Rotiţi din nou în direcţia f pentru a deplasa poziţia zoomului mai departe înspre f. Rotiţi controlul în direcţia g pentru a reveni la poziţia iniţială a zoomului, aplicată înainte de a folosi controlul zoomului lateral. • Atunci când utilizaţi zoomul digital, rotiţi controlul zoomului lateral în direcţia f pentru a-l deplasa spre capătul de telefotografie al zoomului digital. • Dacă realizaţi alte operaţiuni în afară de controlul zoomului lateral, zoomul nu revine la poziţia iniţială, aplicată înainte de operare. • Funcţia Zoom cu revenire rapidă nu este disponibilă în timpul înregistrării filmelor.


Meniul de configurare

Setări sunet Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Setări sunet

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Sunet buton Setaţi sunetul pentru beep şi sunetul de pornire la Activat (setare implicită) sau la Dezactivat. Beepul se declanşează o dată atunci când configurarea setărilor reuşeşte, de două ori atunci când aparatul foto focalizează pe subiect şi de trei ori la detectarea unei erori. Sunet declanşator Optaţi pentru setarea sunetului declanşatorului la Activat (setare implicită) sau Dezactivat.

Note privind funcţia Setări sunet

• În modul scenă Portret animal de casă, Sunet buton şi Sunet declanşator sunt dezactivate, chiar dacă este selectată opţiunea Activat. • Chiar dacă este setat Activat, sunetul declanşatorului este dezactivat în timpul declanşării continue sau al înregistrării filmelor.

Oprire automată Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Oprire automată

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune într-o anumită perioadă în timp ce aparatul foto este pornit, monitorul este oprit pentru a economisi energie şi aparatul foto intră în modul de veghe (A23). Setaţi în acest meniu perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe. Alegeţi între 30 sec., 1 min. (setare implicită), 5 min. şi 30 min..

C

Configurarea de bază a aparatului foto

B

Când monitorul este oprit pentru a economisi energie

• Indicatorul luminos aparat pornit clipeşte în modul de veghe. • Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe pentru aproximativ trei minute. • Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, reporniţi monitorul efectuând una dintre următoarele operaţiuni. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul c sau pe butonul b (e înregistrare film). - Rotiţi selectorul de moduri.

B

Setarea pentru Oprire automată

În următoarele situaţii, perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este fixată. • Când se afişează meniurile: trei minute • În timpul redării unei prezentări de diapozitive: maximum 30 de minute • Când adaptorul CA EH-62A este conectat: 30 de minute

199


Meniul de configurare

Formatare memorie/Formatare card Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Formatare memorie/Formatare card

Formataţi memoria internă sau un card de memorie. Formatarea şterge permanent toate date din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Datele şterse nu pot fi recuperate. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de formatare.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul de configurare se afişează opţiunea Formatare memorie. Configurarea de bază a aparatului foto

Formatare Nu

Formatarea cardului de memorie Pentru a formata cardul de memorie, introduceţi-l în aparatul foto. În meniul de configurare se afişează opţiunea Formatare card.

Formatare card Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Formatare Nu

B

200

Formatare memorie Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Formatarea memoriei interne şi a cardului de memorie

• Setările pentru pictogramele albumelor (A127) sunt resetate la valorile implicite (pictograme sub formă de numere) atunci când se formatează memoria internă sau cardul de memorie. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat în alt dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi utilizând acest aparat foto.


Meniul de configurare

Limba/Language Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Limba/Language

Alegeţi una dintre cele 26 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajelor aparatului foto. Maghiară Olandeză Norvegiană

Spaniolă

Portugheză

Greacă Franceză Indoneziană Italiană

Rusă Română Finlandeză Suedeză

Poloneză

Turcă Ucraineană Arabă Chineză simplificată Chineză tradiţională Japoneză Coreeană Thailandeză

Setări TV Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Setări TV

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Mod video

Configurarea de bază a aparatului foto

Cehă Daneză Germană (setare implicită)

Alegeţi între NTSC şi PAL. HDMI Alegeţi o rezoluţie a imaginii pentru ieşirea HDMI, dintre Automat (setare implicită), 480p, 720p sau 1080i. Atunci când este setată opţiunea Automat, rezoluţia de ieşire optimă pentru televizorul de înaltă definiţie conectat este selectată automat dintre 480p, 720p sau 1080i. Control dispozitiv HDMI Specificaţi dacă aparatul foto recepţionează semnale de la un televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC, conectat la aparatul foto prin intermediul unui cablu HDMI. Atunci când funcţia este setată la Activat (setare implicită), telecomanda televizorului poate fi utilizată pentru acţionarea aparatului foto în timpul redării. Consultaţi „Utilizarea telecomenzii televizorului (Control dispozitiv HDMI)” (A172) pentru mai multe informaţii.

D

HDMI şi HDMI-CEC

„HDMI” este abrevierea pentru High-Definition Multimedia Interface, un tip de interfaţă multimedia. „HDMI-CEC” este abrevierea pentru HDMI-Consumer Electronics Control, un protocol care permite executarea operaţiunilor între dispozitive compatibile.

201


Meniul de configurare

Încărcare de la computer Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Încărcare de la computer

Alegeţi dacă doriţi ca acumulatorul introdus în aparatul foto să fie încărcat atunci când aparatul foto este conectat la un computer prin intermediul unui cablu USB (A178). Automată (setare implicită) Atunci când aparatul foto este conectat la un computer pornit, acumulatorul introdus în aparatul foto este încărcat automat cu energie electrică furnizată de computer. Dezactivată Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când aparatul este conectat la un computer. Configurarea de bază a aparatului foto

B

Note privind conectarea aparatului foto la o imprimantă

• Acumulatorul nu poate fi încărcat prin conectare la o imprimantă, chiar dacă imprimanta este conformă cu standardul PictBridge. • Atunci când opţiunea Automată este selectată pentru Încărcare de la computer, imprimarea fotografiilor prin conectarea directă a aparatului foto la anumite imprimante poate fi imposibilă. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu se afişează pe monitor după ce aparatul foto este conectat la o imprimantă şi pornit, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Încărcare de la computer la Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

Reset. numerot. fişiere Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Reset. numerot. fişiere

Dacă este selectat Da, numărătoarea continuă a fişierelor este resetată (A215). După resetare este creat un folder nou şi numărul fişierului pentru următoarea imagine fotografiată începe de la „0001”.

B

202

Note privind funcţia Resetare numerotare fişiere

• Funcţia Reset. numerot. fişiere nu poate fi aplicată atunci când modul scenă este setat la Panoramă sau dacă opţiunea Fotogr. cu temp. interv. este selectată pentru declanşarea continuă în modurile de fotografiere j, k, l, m sau M. Pentru Asistenţă panoramă sau Fotogr. cu temp. interv. este creat un folder nou, iar numerele fişierelor sunt alocate automat începând cu „0001” (A215, 216). • Reset. numerot. fişiere nu poate fi aplicată atunci când numărul folderului ajunge la 999 şi în folder există imagini. Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/cardul de memorie (A200).


Meniul de configurare

Avertizare clipire Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Avertizare clipire

Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când se utilizează funcţia Prioritate faţă (A97) în următoarele moduri de fotografiere. • În următoarele moduri scenă: e (Portret de noapte) (A49), Selector aut. scene (A46) şi Portret (A51) • În modurile de fotografiere j, k, l, m şi M (atunci când Prioritate faţă (A95) este selectată pentru Mod zonă AF) Activată

Dezactivată (setare implicită) Funcţia Avertizare clipire nu se activează.

B

Configurarea de bază a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează posibilitatea ca un subiect uman să fi clipit imediat după recunoaşterea figurii şi fotografiere, pe monitor apare ecranul A clipit cineva?. Figura subiectului uman care ar fi putut avea ochii închişi este încadrată cu un chenar galben. Puteţi verifica fotografia realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul A clipit cineva?” (A204).

Notă privind funcţia Avertizare clipire

Dacă se selectează o setare diferită de Unică pentru declanşarea continuă (A76) când este setată funcţia Bracketing expunere (A94), Avertizare clipire nu se activează.

203


Meniul de configurare

Operaţiuni în ecranul A clipit cineva? Următoarele operaţiuni pot fi efectuate atunci când este afişat ecranul A clipit cineva?. Aparatul foto va reveni la ecranul de fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni.

A clipit cineva?

Ieşire

Pentru Mărirea pe faţa pe care s-a detectat clipirea Revenirea la modul redare cadru întreg Configurarea de bază a aparatului foto

204

g (i) f (h )

Rotiţi controlul zoomului spre g (i). Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mult de un subiect uman care clipeşte, apăsaţi H, I, J sau K în timpul zoomului de redare pentru a afişa alte figuri. Pentru schimbarea afişajului poate fi folosit şi selectorul de comandă.

Selectarea figurii ce va fi afişată

Ştergerea fotografiei realizate

Descriere

Utilizaţi

l

Apăsaţi pe butonul l.

k Revenirea la ecranul de fotografiere

Apăsaţi pe butonul k sau pe butonul de declanşare.


Meniul de configurare

Resetare totală Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Resetare totală

Atunci când este selectată funcţia Resetare, setările aparatului foto sunt restabilite la valorile implicite. Meniul pop-up Opţiune

Valoare implicită Automat

Autodeclanşator (A39)

OFF

Mod Focalizare (A40)

Focalizare automată

Compensare expunere (A43)

0.0

Fotografierea în modul scenă Valoare implicită

Opţiune Meniu scene (A45)

Selector aut. scene

Ajustarea nuanţei în modul Mâncare (A56)

Centrală

Panoramă (A58)

Normal (180°) în Panoramă simplă

Portret animal de casă (A59)

Autodeclanşator: Declanşare automată Continuu: Continuu

Configurarea de bază a aparatului foto

Mod bliţ (A36)

Meniul Peisaj noapte Opţiune Peisaj noapte (A48)

Valoare implicită Din mână

Meniul Portret de noapte Opţiune Portret de noapte (A49)

Valoare implicită Trepied

Meniul Iluminare fundal Opţiune HDR (A50)

Valoare implicită Dezactivat

205


Meniul de configurare

Meniul Portret inteligent Opţiune

Valoare implicită

Estompare piele (A67)

Normală

Cronometru zâmbet (A67)

Activat

Ochi deschişi (A68)

Dezactivat

Meniul fotografiere Opţiune

Valoare implicită

Configurarea de bază a aparatului foto

Calitate imagine (A83)

Normal

Dimensiune imagine (A84)

F (4000×3000)

Optimizare imagine (A87)

Normală

Personalizat din Optimizare imagine (A88)

Contrast: Automat Clarificare imagine: Automată Saturaţie: Automată

Personalizat din Alb-negru din Optimizare imagine (A89)

Contrast: Automat Clarificare imagine: Automată Filtru monocrom: Fără Alb-negru + color: Dezactivat

Balans de alb (A90)

Automat

Sensibilitate ISO (A92)

Automată

Interval fix automat (A92)

ISO 160-200

Viteză minimă declanşare (A92)

Fără

Măsurare (A93)

Matrice

Bracketing expunere (A94)

Dezactivat

Mod zonă AF (A95)

Automat

Mod focalizare autom. (A101)

AF unic

Compens. expunere bliţ (A101)

0.0

Reduc. zgom. exp. lungă (A102)

Automată

D-Lighting activ (A103)

Dezactivat

Meniul declanşare continuă Opţiune

206

Valoare implicită

Continuu (A76)

Unică

Fotogr. cu temp. interv. (A79)

30 sec.


Meniul de configurare

Meniul film Opţiune

Valoare implicită

Opţiuni film (A164)

HD 1080pP (1920×1080)

Opţiuni film HS (A165)

240 fps

Deschidere cu segment HS (A165)

Activat

Mod focalizare autom. (A166)

AF unic

VR electronic (A167)

Activată

Reducere zgomot vânt (A167)

Dezactivată

Meniul configurare Opţiune

Valoare implicită Fără

Examinare imagine (A191)

Activată

Luminozitate (A191)

3

Viz./Ascund. grilă încadr. (A191)

Dezactivată

Viz./Ascund. histogr. (A191)

Dezactivată

Imprimare dată (A192)

Dezactivată

Reducere vibraţii (A193)

Activată

Detecţie mişcare (A195)

Dezactivată

Asistenţă AF (A196)

Automată

Reducere ochi roşii (A196)

Pre-bliţ activat

Zoom digital (A197)

Pornit

Atrib. con. zoom lateral (A198)

Zoom

Sunet buton (A199)

Activat

Sunet declanşator (A199)

Activat

Oprire automată (A199)

1 min.

HDMI (A201)

Automat

Control dispozitiv HDMI (A201)

Activat

Încărcare de la computer (A202)

Automată

Avertizare clipire (A203)

Dezactivată

Configurarea de bază a aparatului foto

Ecran de întâmpinare (A187)

207


Meniul de configurare

Altele Opţiune Format hârtie (A181, 182)

Valoare implicită Implicit

Interv. între cadre pentru Prezentare diapozitive (A138) 3 sec. Pictogramele pentru album şi culoarea acestora (A127) Pictograma număr (neagră)

Configurarea de bază a aparatului foto

• Selectarea funcţiei Resetare totală şterge şi numărul curent al fişierului (A215) din memorie. După resetare, numărătoarea continuă de la cel mai mic număr disponibil în memoria internă sau pe cardul de memorie. Dacă operaţiunea Resetare totală este efectuată după ştergerea tuturor imaginilor din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A35), numerele alocate fişierelor în care sunt stocate următoarele imagini fotografiate încep de la „0001”. • Următoarele setări nu sunt afectate chiar în cazul efectuării operaţiunii Resetare totală. Meniu fotografiere: presetare manuală a datelor pentru Balans de alb (A91) Meniu redare: Opţiuni afişare secvenţă (A145) şi Alegere imagine importantă (A145) Meniu configurare: Fus orar şi dată (A188), Limba/Language (A201) şi Mod video (A201) din Setări TV • User settings (Setări utilizator) care au fost salvate pentru selectorul de moduri M nu sunt resetate la setările implicite atunci când se efectuează operaţiunea Resetare totală. Pentru a readuce aceste setări la valorile implicite, utilizaţi Resetare user settings (A110).

Versiune firmware Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A186) M Versiune firmware

Afişează versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX P500 Ver.X.X

Înapoi

208


Întreţinerea aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate deteriora senzorul de imagine, producând un efect de estompare de culoare albă pe fotografii.

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Întreţinerea aparatului foto

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

209


Întreţinerea aparatului foto

C

Întreţinerea aparatului foto

210

Acumulator

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • Încărcaţi acumulatorul într-o încăpere în care temperatura este cuprinsă între 5 şi 35°C. • La încărcarea acumulatorului prin conectarea aparatului foto COOLPIX P500 la adaptorul CA de încărcare EH-69P sau la un computer, capacitatea de încărcare se poate reduce dacă temperatura acumulatorului este cuprinsă între 45 şi 60°C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0°C sau peste 60°C. • Dacă se utilizează un acumulator descărcat la temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto să nu pornească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet şi aveţi pregătiţi acumulatori de rezervă înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatorii de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. După încălzire, un acumulator rece care nu a putut fi utilizat temporar din cauza randamentului redus îşi poate recupera o parte din sarcină. • Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, este posibil ca aparatul foto să nu pornească din cauza contactului slab. Înainte de utilizare, ştergeţi bornele cu o cârpă curată şi uscată. • Reîncărcaţi acumulatorul cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până când se descarcă înainte de a-l depozita din nou. Fixaţi pe acumulator capacul terminalului livrat şi depozitaţi-l într-o încăpere răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când acumulatorul este depozitat, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorului atunci când nu este utilizat. Dacă este lăsat instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă aparatul foto nu este folosit, astfel încât este posibil ca acumulatorul să se descarce excesiv şi să nu mai funcţioneze. • O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Achiziţionaţi un acumulator nou. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv/ vizor

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu apăsaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Întreţinerea aparatului foto

211


Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub -10°C sau peste 50°C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

Întreţinerea aparatului foto

C

212

Note privind monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de distins sub lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator

Acumulator li-ion EN-EL51

Adaptor CA de încărcare

Adaptor CA de încărcare EH-69P1, 2

Încărcător acumulator Încărcător de acumulator MH-612 Adaptor CA EH-62A (conectaţi ca în imagine) 1 2

3

Adaptor CA

Înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, introduceţi complet cablul conectorului de alimentare în fanta din camera acumulatorului. Dacă o porţiune a cablului iese din fantă, capacul sau cablul se pot deteriora în momentul închiderii capacului. Cablu USB

Cablu USB UC-E61

Cablu audio/video

Cablu audio/video EG-CP161

Capac obiectiv

Capac obiectiv LC-CP231

Note tehnice şi index

1 Furnizat împreună cu aparatul foto în momentul achiziţionării (➝ pagina 3 din Ghid de start rapid). 2 Atunci când este utilizat în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză disponibil în comerţ. Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj.

213


Accesorii opţionale

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Atunci când se înregistrează un film pe un card de memorie, se recomandă utilizarea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare. Dacă viteza de transfer a cardului este mică, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. Carduri de memorie SD

Carduri de memorie SDHC2

Carduri de memorie SDXC3

SanDisk

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

TOSHIBA

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Panasonic

2 GB1

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

-

1 2 3

Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte carduri de memorie de 2 GB. Compatibil SDHC. Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte SDHC. Compatibil SDXC. Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte SDXC.

• Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus. Note tehnice şi index

214


Numele fişierelor şi folderelor Fotografiilor, filmelor şi notelor vocale le sunt alocate nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (nu este afişat pe monitorul aparatului foto) Imagini statice originale (inclusiv notele vocale ataşate), filme Copii mici (inclusiv notele vocale ataşate) Copii decupate (inclusiv notele vocale ataşate) Fotografii create cu funcţii de editare a imaginilor, altele decât Decupare şi Imagine mică (inclusiv notele vocale ataşate), filmele create cu funcţii de editare a filmelor

DSCN

Extensie (indică tipul fişierului) Imagini statice Filme Note vocale

.JPG .MOV .WAV

SSCN RSCN

Numărul fişierului (alocat automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

FSCN

Note tehnice şi index

• Un folder pentru stocarea fişierelor este creat automat, utilizând următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + NIKON” (de ex. „100NIKON”). Dacă un folder conţine 200 de fişiere, se creează un nou folder. (De exemplu, numele folderului care urmează după „100NIKON” va fi „101NIKON”.) Este creat un folder nou şi atunci când numărul de fişiere dintr-un folder ajunge la 9999 sau se efectuează operaţiunea Reset. numerot. fişiere (A202). Următorul număr de fişier este setat automat la „0001”. Dacă un folder nu conţine niciun fişier, nu va fi creat un folder nou chiar dacă se efectuează operaţiunea Reset. numerot. fişiere. • Numele de fişiere alocate notelor vocale au acelaşi identificator şi număr de fişier ca şi fotografia la nota vocală este ataşată. • Atunci când se utilizează funcţia Asistenţă panoramă (A58), este creat un folder pentru fiecare sesiune de fotografiere, cu următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + P_XXX” (de ex. „101P_001”). Fotografiile sunt salvate în ordine, în fişiere cu numere începând de la 0001. • De fiecare dată când se realizează o fotografie cu temporizator de interval (A77), este creat un folder denumit după convenţia: „Număr folder + INTVL” (de ex. 101INTVL). Fotografiile sunt salvate în ordine, în fişiere cu numere începând de la 0001.

215


Numele fişierelor şi folderelor

• Atunci când fişierele imagine sau fişierele vocale sunt copiate din memoria internă pe un card de memorie şi invers (A144), convenţiile de denumire a fişierelor sunt următoarele: - Fişierele copiate utilizând Imagini selectate sunt copiate în folderul curent (sau în folderul utilizat pentru fotografiile următoare), unde le sunt alocate numere în ordine crescătoare, după cel mai mare număr de fişier din memorie. - Fişierele copiate utilizând Toate imaginile, împreună cu folderele asociate, sunt copiate împreună. Numerele folderelor sunt alocate în ordine crescătoare, după cel mai mare număr de folder de pe mediul de destinaţie. Numele fişierelor nu sunt schimbate. • Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 200 de fişiere sau un fişier are numărul 9999, nicio altă imagine nu poate fi fotografiată până la formatarea (A200) memoriei interne sau a cardului de memorie ori până la introducerea unui nou card de memorie.

Note tehnice şi index

216


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesajele de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi soluţiile pentru acestea. Afişaj

Descriere

Soluţie

A

Asiguraţi-vă că a fost îndepărtat capacul Q Capacul obiectivului este obiectivului, apoi porniţi din nou aparatul Opriţi aparatul foto, scoateţi aşezat pe obiectiv sau a foto. Dacă eroarea persistă chiar şi după 23 capacul şi porniţi aparatul apărut o eroare la oprirea şi repornirea aparatului foto, foto. obiectiv. contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. O (clipeşte)

Ceasul nu este setat.

Setaţi data şi ora.

188

N Bateria este consumată.

Acumulator consumat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

18, 20

P Temperatura bateriei este ridicată

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. La cinci secunde după apariţia acestui mesaj, monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat 23 pornit clipeşte rapid. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se opreşte automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

P Aparatul foto se va opri pentru a evita supraîncălzirea.

Interiorul aparatului foto Lăsaţi aparatul foto oprit până când s-a supraîncălzit. Aparatul componentele interne se răcesc, apoi foto se opreşte automat. reporniţi-l.

Q (clipeşte în culoarea roşie)

Aparatul foto nu poate focaliza.

32, 33 33

Aparatul foto nu poate P Aşteptaţi până când mesajul dispare efectua alte operaţii până Aşteptaţi ca aparatul foto să automat de pe afişaj atunci când când înregistrarea nu se termine înregistrarea. înregistrarea se încheie. încheie.

N Cardul de memorie este protejat împotriva scrierii.

27

Comutatorul de protejare Glisaţi comutatorul de protejare la scriere la scriere este în poziţia în poziţia „scriere”. „blocat”.

Note tehnice şi index

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

Nu există un card de memorie introdus în Introduceţi un card de memorie în aparatul P aparatul foto atunci când foto înainte de a începe înregistrarea 157 Nu este introdus niciun card. se încearcă să se filmului. înregistreze un film.

217


Mesaje de eroare Afişaj P Acest card nu poate fi utilizat. P Acest card nu poate fi citit.

P Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? Da Nu

N Memoria a fost epuizată.

Descriere

Eroare la accesarea cardului de memorie.

Soluţie • Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de memorie.

Toate datele stocate pe cardul de memorie sunt şterse la formatare. Dacă pe card există date pe Cardul de memorie nu a care doriţi să le păstraţi, selectaţi Nu şi fost formatat pentru efectuaţi o copie de siguranţă a datelor utilizarea cu acest aparat pe un computer înainte de a formata foto. cardul de memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.

214 27 26

27

Cardul de memorie este plin.

• Alegeţi o calitate mai scăzută a imaginii sau o dimensiune mai mică a imaginii. • Ştergeţi fotografii şi filme. • Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Numerele de fişiere disponibile pe aparatul foto s-au epuizat.

Înlocuiţi cardul de memorie sau formataţi 26, 200, memoria internă/cardul de memorie. 216

Note tehnice şi index

P Imaginea nu poate fi salvată. Fotografia nu poate fi utilizată pentru Ecran de întâmpinare.

Următoarele fotografii nu pot fi utilizate. • Fotografii înregistrate cu setarea Panoramă simplă • Fotografii realizate cu Dimensiune imagine setată la I 3984×2656, u 3968×2232, O 1920×1080 sau H 2992×2992 • Fotografii create cu funcţiile de editare Imagine mică sau Decupare, cu dimensiuni de 160×120 sau mai mici

Nu există spaţiu suficient pentru salvarea unei Ştergeţi fotografii din destinaţie. copii.

218

A

83, 84 35, 170 26 26

200

60 84

154, 156

35


Mesaje de eroare Afişaj N Imposibil de creat panorama. N Imposibil de creat panorama. Rotiţi pan. ap. foto într-o sing. direcţie. N Imposibil de creat panorama. Rotiţi panoramic mai încet aparatul foto. P Fişierul audio nu poate fi salvat.

Descriere

Soluţie

Fotografierea cu Panoramă simplă poate să nu fie disponibilă în următoarele situaţii. • Dacă fotografierea nu s-a încheiat după o anumită perioadă de timp Nu se poate fotografia cu 60 setarea Panoramă simplă. • Dacă viteza de deplasare a aparatului foto este prea mare • Dacă aparatul foto nu este drept faţă de direcţia panoramei

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. – Nu se poate ataşa o notă • Selectaţi o imagine fotografiată cu acest 142 vocală la acest fişier. aparat foto.

N Este posibil ca cineva să fi În imaginea tocmai realizată clipit atunci când Verificaţi rezultatele în modul redare. a fost detectată o clipire. fotografia a fost realizată. N Imaginea nu poate fi modificată.

A

Fotografia selectată nu poate fi editată.

• Confirmaţi condiţiile cerute pentru editare. • Filmele nu pot fi editate.

68 146 –

Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai 214 mare de scriere.

N Numerotarea fişierelor nu poate fi resetată.

Nu mai pot fi create foldere.

Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/cardul de memorie.

Nu există fotografii în memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Scoateţi cardul de memorie din aparatul 26 foto pentru a reda imaginile salvate în memoria internă. • Pentru a copia fişiere din memoria 144 internă pe cardul de memorie, apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul de copiere, apoi copiaţi fişierele din memoria internă pe cardul de memorie.

N Memoria nu conţine nicio imagine.

26, 200, 202

Note tehnice şi index

Eroare de expirare a N timpului alocat la Filmul nu poate fi înregistrat. înregistrarea filmului.

219


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A

N Fişierul nu conţine imagini.

Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Fişierul nu a fost creat cu Vizualizaţi fişierul pe computer sau pe alt – COOLPIX P500. P dispozitiv care a fost utilizat pentru crearea Acest fişier nu poate fi redat. sau editarea acestui fişier.

N Toate imaginile sunt ascunse.

Toate imaginile din memoria internă/de pe cardul de memorie sunt ascunse.

Dezactivaţi setarea Ascundere imagine pentru a vizualiza imaginile.

138

141

N Această imagine nu poate fi Fotografia este protejată. Dezactivaţi funcţia de protejare. ştearsă.

139

N Destinaţia călătoriei este Destinaţia călătoriei se află în în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa. fusul orar curent.

190

P Selectorul de moduri nu se află în poziţia corespunzătoare.

Note tehnice şi index

N Ridicaţi bliţul.

Selectorul de moduri se află între două moduri.

Rotiţi selectorul de moduri pentru a selecta 44 modul dorit.

Bliţul este coborât când modul scenă este Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru 37, 49, e (Portret de noapte) sau HDR din a ridica bliţul. 50 o (Iluminare fundal) este setat la Dezactivat. Butonul m (mod bliţ) de pe selectorul multiplu Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru 37 este apăsat în momentul a ridica bliţul. coborârii bliţului.

N Bliţul este coborât.

220

Fotografia nu poate fi redată în prezentarea de diapozitive.

Bliţul nu este ridicat în timpul fotografierii în modul Selector aut. scene.

Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul. Dacă nu doriţi să utilizaţi 37, 46 bliţul, aparatul foto poate fotografia în mod normal cu bliţul coborât.


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A

N Coborâţi bliţul.

Bliţul este ridicat la înregistrarea unui film.

Coborâţi cu grijă bliţul şi înregistraţi filmul. Reţineţi că sunetul provocat de coborârea 37, 157 bliţului poate fi înregistrat.

P Eroare de comunicaţii

Eroare apărută în timpul comunicării cu imprimanta.

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul USB.

Eroare de sistem Q

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi La circuitul intern al din nou acumulatorul şi porniţi aparatul. 23 aparatului foto a apărut o Dacă eroarea persistă, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service eroare. autorizat Nikon.

180

PR Eroare imprimantă: verificaţi Eroare la imprimantă starea imprimantei.

Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi problema, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi hârtia

Încărcaţi hârtia cu formatul specificat, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

Hârtia cu formatul specificat nu este încărcată.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Reluare şi – apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR În imprimantă nu este Eroare de imprimantă: hârtie încărcată hârtie. epuizată

Încărcaţi hârtia cu formatul specificat, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi cerneala

Eroare cerneală

Verificaţi cerneala, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: cerneală epuizată

Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Cartuşul de cerneală este Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a – gol. relua imprimarea.*

PR A apărut o eroare Eroare de imprimantă: fişier generată de fişierul deteriorat imagine.

Selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a anula imprimarea.

Note tehnice şi index

PR Hârtia s-a blocat în Eroare de imprimantă: hârtie imprimantă. blocată

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu imprimanta.

221


Localizarea defectelor Dacă aparatul foto nu funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme generale de mai jos înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile cu numerele indicate în ultima coloană din dreapta.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problemă Acumulatorul introdus în aparatul foto nu se încarcă.

Confirmaţi realizarea corectă a tuturor conexiunilor.

20

Note tehnice şi index

• Opţiunea Dezactivată este selectată pentru Încărcare de la computer în meniul de configurare. • Atunci când acumulatorul este încărcat prin conectarea aparatului foto la un computer, încărcarea se întrerupe în momentul în care aparatul foto Acumulatorul nu poate este oprit. fi încărcat prin • Atunci când acumulatorul este încărcat prin conectarea aparatului foto conectarea aparatului la un computer, încărcarea se întrerupe în momentul în care computerul foto la un computer. intră în stare de repaus (inactivitate) şi aparatul foto se poate opri. • În funcţie de specificaţiile, setările şi starea computerului, încărcarea prin conectare la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto se poate dovedi imposibilă.

202

• Acumulatorul este consumat. Aparatul foto nu poate fi • Aparatul foto nu poate fi pornit atunci când este conectat la o priză pornit. electrică prin intermediul adaptorului CA de încărcare.

28 20

• Acumulatorul este consumat. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Aparatul foto se opreşte dacă adaptorul CA de încărcare este conectat în timp ce aparatul foto este pornit. • Aparatul foto se opreşte în cazul în care cablul USB utilizat pentru Aparatul foto se opreşte conectarea la un computer sau o imprimantă este deconectat. fără avertizare. Reconectaţi cablul USB. • Interiorul aparatului foto s-a supraîncălzit. Lăsaţi aparatul foto oprit până când componentele interne se răcesc, apoi încercaţi să-l reporniţi. • Dacă aparatul foto şi acumulatorul sunt reci, este posibil să nu funcţioneze corect.

28 199 20

Pe monitor şi pe vizor nu se afişează nimic.

222

A

Cauză/Soluţie

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este consumat. • Mod veghe pentru economisire de energie: apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c sau rotiţi selectorul de moduri. • Monitorul şi vizorul nu pot fi utilizate în acelaşi timp. Apăsaţi pe butonul x pentru a comuta între afişaje. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate prin intermediul cablului USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate prin intermediul cablului A/V sau cablului HDMI. • Fotografiere cu temporizator de interval în desfăşurare.

178 178 –

174, 176, 180 – 210 23 28 23, 34 16 173 171 79


Localizarea defectelor Problemă

A

Cauză/Soluţie 30

Monitorul este ilizibil.

• Iluminarea ambientală este prea intensă: utilizaţi vizorul sau mutaţi-vă într-un loc mai întunecos. • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

Vizorul este ilizibil.

Reglaţi controlul de ajustare a dioptriilor.

16, 30

• Nu puteţi comuta afişajul în următoarele situaţii: - Când înregistraţi sau redaţi filme Afişajul nu comută la - Când înregistraţi sau redaţi note vocale monitor (sau la vizor) - În timpul fotografierii cu temporizator de interval atunci când este apăsat - Când aparatul foto este conectat la o imprimantă butonul x. - Când sunt afişate ecranele de ştergere a imaginii • Nu puteţi comuta afişajul atunci când se afişează un anumit mesaj de eroare.

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

191 209

157, 168 142 79 179 35 217

• Dacă ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat (indicatorul „dată 24, 188 nesetată” clipeşte în timpul fotografierii), imaginile statice vor avea data „00/00/0000 00:00”, iar filmele vor fi datate „01/01/2011 00:00”. Setaţi data şi ora corecte utilizând Fus orar şi dată din meniul de configurare. • Ceas intern al aparatului foto nu este la fel de precis ca un ceas normal. 188 Verificaţi ceasul intern al aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

Datele de fotografiere şi informaţiile despre fotografie ar putea fi ascunse. Pe monitor nu este Apăsaţi pe butonul s până când se afişează datele de fotografiere sau 17 afişată nicio informaţie. informaţiile despre fotografie. Funcţia Imprimare dată nu este disponibilă.

Opţiunea Fus orar şi dată nu a fost setată.

24, 188

Setările aparatului foto se resetează.

Acumulatorul ceasului intern este consumat, toate setările au fost restabilite 189 la valorile implicite.

Reset. numerot. fişiere nu poate fi efectuată.

• Reset. numerot. fişiere nu poate fi aplicată atunci când numărul 202, 215 folderului ajunge la 999 şi în folder există imagini. Schimbaţi cardul de memorie sau formataţi memoria internă/cardul de memorie. • Funcţia Reset. numerot. fişiere nu poate fi activată atunci când modul 58, 76, 202, 215 scenă este setat la Panoramă sau în cazul în care modul de fotografiere utilizat este j, k, l, m sau M şi opţiunea Fotogr. cu temp. interv. este selectată pentru declanşarea continuă.

Monitorul se opreşte şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte rapid.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se opreşte automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

Note tehnice şi index

• Este selectat un mod de fotografiere incompatibil cu funcţia Imprimare 192 Data nu apare pe dată. fotografii, chiar şi atunci – • Data nu poate fi imprimată pe film. când este activată – opţiunea Imprimare • Data nu poate fi imprimată pe imaginile statice salvate în timpul dată. înregistrării unui film.

23

223


Localizarea defectelor Problemă

A

Cauză/Soluţie

Atunci când se utilizează anumite funcţii, precum înregistrarea filmelor, Temperatura aparatului pentru o perioadă lungă de timp sau când aparatul foto este folosit într-o foto creşte. locaţie cu temperatură ambientală ridicată, este posibil ca temperatura aparatului foto să crească. Aceasta nu este o defecţiune.

158

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe situaţii, acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu sunt afectate. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

Fotografiere Problemă Nu se poate seta la modul fotografiere

Deconectaţi cablul HDMI sau cablul USB.

171, 174, 180

Note tehnice şi index

• Atunci când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi pe c sau pe butonul de declanşare. • Atunci când sunt afişate meniurile, apăsaţi pe butonul d. Nu se fotografiază • Acumulatorul este consumat. atunci când butonul de • Atunci când modul scenă folosit este e (Portret de noapte) sau declanşare este apăsat. opţiunea HDR din o (Iluminare fundal) este setată la Dezactivat, ridicaţi bliţul. • Atunci când indicatorul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

34

• Subiectul este situat prea aproape de aparatul foto. Încercaţi să fotografiaţi cu D (primplan macro) în modul focalizare sau cu modurile scenă Selector aut. scene sau Primplan • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. Aparatul foto nu poate • Setaţi Asistenţă AF în meniul de configurare la Automată. focaliza. • Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală). • Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l.

40, 46, 55

Fotografiile sunt neclare.

224

A

Cauză/Soluţie

• • • •

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi funcţiile Reducere vibraţii sau Detecţie mişcare. Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). Folosiţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (pentru rezultate mai bune, utilizaţi-l împreună cu autodeclanşatorul).

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete Bliţul se reflectă în particulele din aer. Setaţi bliţul la W (Dezactivat). luminoase.

13 28 37, 49, 50 38

33 196 32, 95 40 23 36 193, 195 76 39

36


Localizarea defectelor Problemă

Zoomul digital nu este disponibil.

Funcţia Dimensiune imagine nu este disponibilă.

• Opţiunea Dezactivat este selectată pentru Zoom digital în meniul de configurare. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Atunci când modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală) - Atunci când modul scenă este setat la j (Peisaj noapte), e (Portret de noapte), Selector aut. scene, Portret sau Portret animal de casă - Atunci când este selectat Portret inteligent - Atunci când opţiunea Fotografiere în rafală 16 este setată pentru declanşare continuă - Atunci când Urmărire subiect este selectat pentru Mod zonă AF O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează Dimensiune imagine.

36 45 68 104 197 42 46, 48, 49, 51, 59 65 77 96 104 199 76 94 52, 57, 58, 59 67, 68 157 5

Opţiunea Dezactivată este selectată pentru Asistenţă AF în meniul de configurare. Chiar dacă este setată opţiunea Automată, este posibil ca 196 dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă, în funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă.

Fotografiile apar pătate. Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

209

Culorile nu par naturale. Balansul de alb sau nuanţa nu se potrivesc cu sursa de lumină.

90

Pe ecran sau pe imaginea fotografiată se văd benzi în formă de inel sau în culorile curcubeului.

Note tehnice şi index

• În meniul de configurare este selectată opţiunea Dezactivat pentru Sunet declanşator din Setări sunet. • Este selectată declanşarea continuă. • Funcţia Bracketing expunere este selectată în meniul de fotografiere. Nu se aude niciun sunet • Sport, Muzeu, Panoramă simplă din Panoramă sau Portret animal la eliberarea de casă sunt selectate pentru modul scenă. declanşatorului. • Opţiunea Activat este selectată pentru Cronometru zâmbet sau funcţia Ochi deschişi este setată în modul Portret inteligent. • Atunci când aparatul foto înregistrează un film. • Nu blocaţi difuzorul. Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu se aprinde.

A

Cauză/Soluţie

• Bliţul este setat la W (Dezactivat). • Este selectat un mod scenă care nu poate activa bliţul. Bliţul nu se declanşează. • Opţiunea Ochi deschişi este setată la Activat în modul Portret inteligent. • O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează bliţul.

Când subiectul este situat pe un fundal iluminat sau când se fotografiază cu o sursă de lumină extrem de puternică pe afişaj, de exemplu în lumina soarelui, pe imagine pot apărea benzi în formă de inel sau în culorile – curcubeului. Schimbaţi poziţia sursei de lumină sau înlăturaţi-o de pe afişaj, apoi încercaţi să fotografiaţi din nou.

225


Localizarea defectelor Problemă În imagine apar pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu („zgomot”).

Fotografiile sunt prea întunecate (sunt subexpuse).

A

Cauză/Soluţie Întrucât subiectul este întunecat, viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO este prea mare. 36 • Utilizaţi bliţul. 92 • Specificaţi o setare de sensibilitate ISO mai mică. • Aplicaţi Reduc. zgom. exp. lungă în meniul de fotografiere în funcţie 102 de situaţie. • • • • • •

Bliţul este setat la W (Dezactivat). Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza de acoperire a bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Măriţi sensibilitatea ISO. Subiectul este situat pe un fundal iluminat. Ridicaţi bliţul şi setaţi modul scenă la o (Iluminare fundal) sau setaţi modul bliţ la X (bliţ de umplere).

36 30 36 43 92 36, 50

Fotografiile sunt prea luminoase (sunt supraexpuse).

Reglaţi compensarea expunerii.

Se obţin rezultate neaşteptate atunci când bliţul este setat pe automat cu reducere ochi roşii.

În cazuri extrem de rare, atunci când pentru fotografierea cu bliţ se utilizează bliţul V (Automat cu reducere ochi roşii) sau bliţul de umplere pentru reducere ochi roşii din modul scenă e (Portret de noapte), pot fi corectate 36, 49 alte zone decât cele afectate de efectul „ochi roşii”. Setaţi un alt mod bliţ decât V (Automat cu reducere ochi roşii), selectaţi un alt mod scenă decât e (Portret de noapte), apoi reluaţi fotografierea.

43

Rezultatele obţinute în • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca funcţia Estompare 65 piele să nu producă rezultatele dorite. urma utilizării funcţiei 150 Estompare piele nu sunt • Pentru imaginile care conţin patru sau mai multe figuri, încercaţi să utilizaţi funcţia Estompare piele din meniul de redare. conform aşteptărilor. Note tehnice şi index

226

Salvarea imaginilor durează prea mult.

În următoarele situaţii, este posibil ca salvarea imaginilor să dureze mai mult. • Atunci când funcţia de reducere a zgomotului este aplicată • Atunci când bliţul este setat la V (Automat cu reducere ochi roşii) • Când se fotografiază în următoarele moduri scenă - Din mână din j (Peisaj noapte) - Din mână din e (Portret de noapte) - HDR setat la Activat în o (Iluminare fundal) - Panoramă simplă din Panoramă • Atunci când se utilizează funcţia Estompare piele în timpul fotografierii • Atunci când se utilizează D-Lighting activ în timpul fotografierii • Atunci când opţiunile Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps sunt selectate pentru declanşarea continuă

– 36 48 49 50 58 65 103 76


Localizarea defectelor Problemă

A

Cauză/Soluţie

Nu se poate seta sau utiliza Continuu sau Bracketing expunere.

O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează setarea pentru declanşare continuă sau setarea Bracketing expunere.

104

Nu se poate seta Optimizare imagine.

O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează funcţia Optimizare imagine.

104

Redare Problemă

A

Cauză/Soluţie

• Fişierul a fost suprascris sau redenumit pe computer sau pe altă marcă sau model de aparat foto. Fişierul nu poate fi redat. • Fotografiere cu temporizator de interval în desfăşurare. • Filmele înregistrate cu alte aparate foto decât COOLPIX P500 nu pot fi redate.

Nu se poate reda o secvenţă.

• Fotografiile realizate cu declanşare continuă cu alte aparate foto decât COOLPIX P500 nu pot fi redate sub formă de secvenţă. • Verificaţi setarea Opţiuni afişare secvenţă.

Fotografia nu poate fi mărită.

• Zoomul de redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau – a copiilor decupate cu dimensiuni de 320 × 240 pixeli sau mai mici. • Zoomul de redare poate să nu fie disponibil pentru fotografii realizate cu – alte aparate foto decât COOLPIX P500.

79 157

145

• Editarea, exceptând funcţia Chenar negru, nu poate fi aplicată fotografiilor efectuate cu Dimensiune imagine setată la I 3984×2656, u 3968×2232, O 1920×1080 sau Fotografiile şi filmele nu H 2992×2992. • Fotografiile înregistrate cu funcţia Panoramă simplă nu pot fi editate. pot fi editate. • Confirmaţi condiţiile cerute pentru editare. • Imaginile fotografiate şi filmele înregistrate cu alte aparate foto decât COOLPIX P500 nu pot fi editate.

Fotografiile nu se afişează pe televizor.

• Mod video sau HDMI nu sunt setate corect în meniul de configurare Setări TV. • Cablurile sunt conectate simultan la conectorul HDMI mini şi la conectorul USB/audio video. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

84

– 146 –

Note tehnice şi index

168 • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. Nu se pot înregistra sau • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto 142 reda note vocale. decât COOLPIX P500 şi notele vocale înregistrate cu alte aparate nu pot fi redate pe acest aparat foto.

201 171 26

227


Localizarea defectelor Problemă

A

Cauză/Soluţie

Pictogramele pentru album sunt resetate la valorile implicite sau Datele salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie nu pot fi redate imaginile adăugate la – dacă au fost suprascrise pe un computer. albume nu pot fi afişate în modul Fotografii favorite.

Imaginile salvate nu sunt afişate în modul Sortare automată.

Nikon Transfer 2 nu porneşte în momentul în care aparatul foto este conectat la un computer.

Note tehnice şi index

Ecranul de pornire PictBridge nu este afişat în momentul în care aparatul foto este conectat la o imprimantă.

129 130

• • • • •

23 28 174 – 173

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este consumat. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi că sistemul de operare utilizat este compatibil cu aparatul foto. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer 2 în mod automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer 2, consultaţi informaţiile de ajutor din ViewNX 2.

– 130

177

În cazul unor imprimante compatibile PictBridge, se poate întâmpla ca ecranul de pornire PictBridge să nu se afişeze şi imprimarea fotografiilor să nu fie posibilă atunci când Automată este selectat pentru Încărcare de la 202 computer. Setaţi Încărcare de la computer la Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Fotografiile de imprimat • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria nu sunt afişate. internă. Nu se poate selecta formatul de hârtie prin intermediul aparatului foto.

228

• Imaginea dorită a fost sortată în altă categorie decât cea afişată curent. • Imaginile salvate cu alte aparate foto decât COOLPIX P500 şi imaginile copiate utilizând opţiunea Copiere nu pot fi afişate în modul Sortare automată. • Este posibil ca imaginile salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie să nu poată fi redate corect dacă au fost suprascrise pe un computer. • La fiecare categorie pot fi adăugate în total până la 999 de imagini şi filme. În cazul în care categoria dorită conţine deja 999 de imagini sau filme în total, nu mai pot fi adăugate alte imagini sau filme.

26 26

Format hârtie nu poate fi selectat de la aparatul foto în următoarele situaţii, chiar şi în cazul utilizării imprimantelor compatibile PictBridge. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul de hârtie. 181, 182 • Formatul de hârtie selectat prin intermediul aparatului foto nu este compatibil cu imprimanta. • Se utilizează o imprimantă care setează automat formatul de hârtie. –


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX P500 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală Apertură relativă Construcţie Zoom digital Reducere vibraţii Focalizare automată (AF)

Distanţă de focalizare (de la obiectiv)

Selecţie zonă focalizare Vizor electronic

Monitor Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Stocare Media Sistem fişier Formate fişier

Note tehnice şi index

Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare)

Aparat foto digital compact 12,1 milioane 1/2,3 in. tip CMOS; număr total pixeli: aprox. 12,75 milioane Zoom optic 36×, obiectiv NIKKOR 4,0-144 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 22,5-810 mm în format 35 mm [135]) f/3,4-5,7 14 elemente în 9 grupuri Până la 4× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de aprox. 3240 mm în format 35 mm [135]) Electronică şi prin deplasare senzor imagine (imagini statice) Electronică (filme) AF cu detectare contrast • Aprox. 50 cm până la ∞ (poziţie unghi larg), aprox. 2,2 m până la ∞ (poziţie telefotografie) • Mod primplan macro: aprox. 10 cm până la ∞ (atunci când F se aprinde în culoarea verde şi indicatorul zoomului este în poziţia de unghi larg a K) şi de la aprox. 1 cm până la ∞ (la trei paşi de la poziţia de unghi larg maxim spre poziţia de telefotografie) Prioritate faţă, automat (selecţie automată din nouă zone), central, manual cu 99 zone de focalizare, urmărire subiect Vizor LCD color, 0,6 cm (0,24 in.) LCD TFT, aprox. 230.000 puncte, cu funcţie de ajustare a dioptriei Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu imaginea reală) Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu imaginea reală) 7,5 cm (3 in.), aprox. 921.000 puncte, monitor LCD TFT cu unghi de vizualizare larg, cu strat anti-reflexie şi reglare luminozitate pe 5 niveluri, înclinabil la 82° în jos şi 90° în sus Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu imaginea reală) Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu imaginea reală) • Memorie internă (aprox. 102 MB) • Card de memorie SD/SDHC/SDXC Compatibil DCF, Exif 2.3 şi DPOF Imagini statice: JPEG Fişier sunet (notă vocală): WAV Filme: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)

229


Specificaţii

Dimensiune imagine (pixeli)

• • • • • • • • • • • •

12 M 8M 5M 3M 2M 1M PC VGA 3:2 16:9 (9 M) 16:9 (2 M) 1:1

4000×3000 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1600×1200 1280×960 1024×768 640×480 3984×2656 3968×2232 1920×1080 2992×2992

• ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitate ISO • Automat (modificare automată de la ISO 160 la 800) (Sensibilitate ieşire standard) • Sensibilitate ISO ridicată: automat (ISO 160 până la 1600) • Interval fix automat (ISO 160 până la 200, 160 până la 400) Expunere Matrice cu 256 segmente, central-evaluativ, spot, zonă AF spot (cu Măsurare suport pentru 99 zone de focalizare) Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate declanşare automată, prioritate diafragmă automată, mod manual, Control expunere bracketing expunere, detecţie mişcare, compensare expunere (de la –2,0 la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV) Note tehnice şi index

230


Specificaţii Declanşator

Viteză

Limbi acceptate

Surse de alimentare Timp de încărcare

[L]: 0,5 până la 8,0 m [T]: 2,2 până la 4,5 m Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control USB de mare viteză MTP, PTP Se poate selecta între NTSC şi PAL Se poate selecta dintre Automat, 480p, 720p şi 1080i Ieşire audio/video; I/O digital (USB); conector HDMI mini (ieşire HDMI) Arabă, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, spaniolă, suedeză, thailandeză, turcă, ucraineană • Un acumulator li-ion EN-EL5 (livrat) • Adaptor CA EH-62A (disponibil separat)

Note tehnice şi index

Diafragmă Interval Autodeclanşator Bliţ încorporat Rază (aprox.) (Sensibilitate ISO: Automat) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date Ieşire video Ieşire HDMI Terminal I/O

Declanşator mecanic şi electronic CMOS Mod automat, mod scenă • 1/1500 până la 2 sec. • 4 sec. (modul scenă Foc de artificii) Mod j sau k • 1/1500 până la 2 sec. • 1/1500 până la 1/2 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 3200) Mod l sau m • 1/1500 până la 8 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 160 sau 200, când este setată la ISO 160-200 din Interval fix automat în modul l şi când este setată la Automată, Sensibilitate ISO ridicată: automat sau Interval fix automat în modul m) • 1/1500 până la 4 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 400 sau 800 şi când este setată la Automată sau ISO 160-400 din Interval fix automat în modul l) • 1/1500 până la 2 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 1600 şi când este setată la Sensibilitate ISO ridicată: automat în modul l) • 1/1500 până la 1/2 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 3200) Continuă mare • 1/4000 până la 1/125 sec. (Continuă mare: 120 fps) • 1/4000 până la 1/60 sec. (Continuă mare: 60 fps) Diafragmă iris cu 6 lame controlată electronic 9 paşi de 1/3 EV Pot fi selectate durate de 2 sau 10 secunde

Aprox. 4 ore şi 50 de minute (atunci când se utilizează adaptorul CA de încărcare EH-69P şi acumulatorul este complet descărcat)

231


Specificaţii Durată de funcţionare a acumulatorului (EN-EL5) Montură trepied Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Greutate Mediu de operare Temperatură Umiditate

Imagini statice*: aprox. 220 fotografii Filme: aprox. 1 h 20 min. (HD 1080pP (1920×1080)) 1/4 (ISO 1222) Aprox. 115,5 × 83,7 × 102,5 mm (excluzând protuberanţele) Aprox. 494 g (incluzând acumulatorul şi cardul de memorie SD) 0°C până la 40°C 85 % sau mai mică (fără condensare)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate specificaţiile se aplică unui aparat foto cu acumulator li-ion EN-EL5 complet încărcat, utilizat la o temperatură ambientală de 25°C. * Pe baza standardelor CIPA (Camera and Imaging Products Association - Asociaţia pentru camere foto şi produse de realizare de imagini) pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor de aparate foto. Măsurat la 23 (±2)°C; zoom reglat la fiecare declanşare, bliţ descărcat din două în două declanşări, Calitate imagine setată la Normal, Dimensiune imagine setată la F 4000×3000. Durata de funcţionare a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator li-ion EN-EL5

Note tehnice şi index

Tip

Acumulator litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 1100 mAh

Temperatură de operare

0°C până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 36 × 54 × 8 mm (excluzând protuberanţele)

Greutate

Aprox. 30 g (fără capac terminal)

Adaptor CA de încărcare EH-69P Putere consumată nominală

CA 100 până la 240 V, 50/60 Hz, 0,068 până la 0,042 A

Putere nominală

CC 5,0 V, 550 mA

Temperatură de operare

0°C până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 55 × 22 × 54 mm (fără adaptor de priză)

Greutate

Aprox. 55 g, fără adaptor de priză

B 232

Specificaţii

• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. • Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în domeniu, care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie, prin intermediul unui laborator foto digital sau al unei imprimante obişnuite. • Exif versiunea 2.3: acest aparat foto acceptă Exif (Format fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.3, un standard care permite informaţiilor stocate împreună cu fotografiile să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor atunci când imaginile sunt imprimate de la imprimantele compatibile Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industria producătoare de aparate foto digitale şi cea producătoare de imprimante, ce permite ca fotografiile să fie imprimate direct la o imprimantă, fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice şi index

233


Index Simboluri

Note tehnice şi index

R 64 h Afişare miniaturi 115 n Autodeclanşator 39 c Balans de alb 90 b Buton (e înregistrare film) 157 s Buton afişaj 17 k Buton aplică selecţia 12 d Buton meniu 13 V Buton mod declanşare continuă 59, 77 x Buton monitor 16 c Buton redare 34 X Buton ridicare bliţ 37 l Buton ştergere 35, 143, 170 o Compensare expunere 43 R Iluminare fundal 50 f Larg 31 A Mod automat 28 X Mod bliţ 36 p Mod focalizare 41 m Mod manual 69, 74 F Mod portret inteligent 65, 67 k Mod prioritate declanşare automată 69, 72 l Mod prioritate diafragmă automată 69, 73 c Mod redare 34 y Mod scenă 45 M Mod User settings 108 j Moduri automate programate 69, 71 j Peisaj noapte 48 e Portret de noapte 49 g Tele 31 i Zoom redare 118 .JPG 215 .MOV 215 .WAV 215

A

234

Accesorii opţionale 213 Acumulator 18, 20, 213 Acumulator li-ion 18, 213 Acumulator tip litiu-ion 18, 20, 213 Adaptor CA 213 Adaptor CA de încărcare 20, 213 Afişare calendar 117 Album 127

Alegere imagine importantă 145 Alimentare 23, 24, 28 Apăsare până la jumătate 15 Apus h 53 Ascundere imagine 141 Asistenţă AF 4, 196 Asistenţă panoramă 58, 63 Atribuire control zoom lateral 198 Autodeclanşator 39 Automat 36 Avertizare clipire 203

B Balans de alb 90 Bliţ de umplere 36 Blocare focalizare 33 BSS 76 Buclă pentru curea aparat foto 7 Buton declanşare 32

C Cablu audio/video 171 Cablu AV 171, 213 Cablu USB 174, 180, 213 Cache prefotografiere 76 Calitate imagine 83 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 18, 26 Capac obiectiv 7 Capacitate memorie 28 Card memorie 26, 214 Chenar negru 155 Clarificare imagine 88 Compensare expunere 43 Compensare expunere bliţ 101 Computer 173 Comutare între file 13 Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit 23 Conector HDMI mini 171 Conector ieşire USB/audio/video 171, 173, 174, 180 Continuă mare: 120 fps 76 Continuă mare: 60 fps 76 Continuu 76 Contrast 88


Index Control ajustare dioptrii 30 Control dispozitiv HDMI 201 Control zoom 31 Copie alb-negru n 57 Copie imagine 144 Copiere imagini 144 Crepuscul/Răsărit i 54 Cronometru zâmbet 67

D Dată şi oră 24, 188 Decupare 156, 169 Deschidere cu segment HS 165 Detecţie mişcare 195 Dezactivat 36 Diferenţă de oră 190 Dimensiune imagine 84 D-Lighting 149 D-Lighting activ 103 DSCN 215

E

F Fantă card memorie 26 Film HS 160, 161, 165 Foc de artificii m 57 Focalizare 15, 32, 95, 101 Focalizare automată 41, 101, 166 Focalizare manuală 40, 42 Format hârtie 181, 182 Formatare 27, 200 Formatare card de memorie 27, 200 Formatare memorie internă 200 Fotografiere 28, 44, 157 Fotografiere cu Prioritate faţă 97 Fotografiere cu temporizator de interval 77, 79 Fotografiere în rafală 16 77

H HDMI 171, 201

I Identificator 215 Ieşire video 201 Iluminare fundal R 50 Imagine mică 154 Imprimantă 179 Imprimare 179, 181, 182 Imprimare dată 136, 192 Imprimare DPOF 184 Indicator bliţ 38 Indicator încărcare acumulator 28 Indicator luminos autodeclanşator 39 Indicator luminos încărcare 178 Indicator memorie internă 29 Infinit 40 Informaţii fotografiere 17

Î Încărcare de la computer 202 Încărcător 213 Încărcător acumulator 22, 213 Înregistrare film 157 Înregistrare filme cu redare încetinită 160

J Jack intrare audio/video 171

Note tehnice şi index

Ecran de întâmpinare 187 Editare filme 169 Editare fotografie 146 Efecte filtre 152 Eliminare din favorite 125 Estompare piele 67, 150 Expunere 70 Extensie 215 Extragere imagini statice 168

Fotografii favorite 122 FSCN 215 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan 104 Fus orar 190 Fus orar şi dată 24, 188

L Larg 31 Limba/Language 201 Luminozitate monitor 191 Lungime film 166

M Măsurare 93 Mâncare u 56 Memorie internă 26 Meniu configurare 185 Meniu film 163 Meniu fotografiere 81

235


Index Meniu fotografii favorite 126 Meniu mod redare 120 Meniu redare 134 Microfon 142, 157 Mod automat 28 Mod bliţ 36 Mod expunere 69 Mod focalizare 40 Mod focalizare automată 101, 166 Mod fotografii favorite 122 Mod listare după dată 132 Mod manual 74 Mod portret inteligent 65, 67 Mod prioritate diafragmă automată 73 Mod scenă 45 Mod sortare automată 129, 131 Mod User settings 108 Mod zonă AF 95 Moduri automate programate 71 Monitor 6, 8, 211 Muzeu l 57

R

Nikon Transfer 2 173, 174 Notă vocală 142 Număr de expuneri rămase 28, 85 Nume fişier 215 Nume folder 215

Redare 34, 111, 115, 117, 118, 143, 168 Redare cadru întreg 34, 111 Redare film 168 Redare miniaturi 115 Reducere ochi roşii 36, 196 Reducere vibraţii 193 Reducere zgomot la expunere lungă 102 Reducere zgomot vânt 167 Resetare numerotare fişiere 202 Resetare setări salvate 110 Resetare totală 205 Retuşare rapidă 148 Rotire imagine 141 RSCN 215

O

S

Obiectiv 211, 229 Ochi deschişi 68 Oprire automată 199 Optimizare imagine 87 Opţiuni afişare secvenţă 145 Opţiuni film 164 Opţiuni film HS 165 Ordine imprimare 135

Salvare în user settings 109 Saturaţie 88 Secvenţă 113 Selectare fotografii 140 Selector automat scene x 46 Selector cea mai bună fotografiere 76 Selector de comandă 11 Selector moduri 44 Selector multiplu 12 Sensibilitate ISO 92 Setări monitor 191 Setări sunet 199 Setări TV 201 Sincronizare lentă 36 Sincronizare perdea posterioară 36 Sport d 52

N

Note tehnice şi index

P

236

PictBridge 179 Plajă Z 53 Portret animal de casă O 59 Portret b 51 Portret de noapte e 49 Presetare manuală 91 Prezentare diapozitive 138 Primplan k 55 Primplan macro 40 Prioritate declanşare automată 72 Prioritate faţă 95 Protejare 139

Panorama Maker 5 173, 177 Panoramă p 58 Panoramă simplă 58, 60 Peisaj c 51 Peisaj noapte j 48 Personalizat 88 Petrecere/interior f 52


Index SSCN 215 Sunet buton 199 Sunet declanşator 199

Ş Ştergere 35, 143, 170

T Tele 31 Televizor 171 Timp economisire lumină zi 24, 189

U Unică 76 Urmărire subiect 96, 99

V Valoare diafragmă 70 Versiune firmware 208 ViewNX 2 173, 177 Viteză declanşare 70 Viteză declanşare minimă 92 Vizor 16, 30 Vizualizare/Ascundere grilă încadrare 191 Vizualizare/ascundere histograme 17, 191 Volum 168 VR electronic 167

Z Note tehnice şi index

Zăpadă z 53 Zonă focalizare 32, 95 Zoom 31 Zoom digital 31, 197 Zoom optic 31 Zoom redare 118

237


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX1B02(Y5) © © 2011 2011 Nikon NikonCorporation Corporation

6MM003Y5-02

Manual+de+utilizare+Nikon+P500+-+romana  
Manual+de+utilizare+Nikon+P500+-+romana  

Ro APARAT FOTO DIGITAL AVC Patent Portfolio License Introducere Configurarea de bază a aparatului foto Editarea fotografiilor Note tehnice ş...

Advertisement