Page 1

Rekylen

Danmarks Jægerforbund, Kreds 3, Midt - Østjylland

25. årgang

nr. 1

Marts 2010


Stilling Jagtforenings bestyrelse: Formand: Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22 E-mail: formand@stilling-jagtforening.dk ryepeter@post4.tele.dk Næstformand Kristian Lejbøl Grubbemøllevej24,KI,5700 Svendborg Tlf. 23719951 E-mail: naestformand@stilling-jagtforening.dk lejboel@mail.dk Kasserer: Susanne Laursen Hybenvænget 25, 8362 Hørning, tlf. 86 92 32 45 E-mail: kasserer@stilling-jagtforening.dk susanne.laursen@pc.dk Sekretær Mogens Vest Kildeparken 44, 8660 Skanderborg Tlf. 86524831 E-mail: sekretaer@stilling-jagtforening.dk mvest@post.tele.dk Bestyrelsesmedlemmer: Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro Tlf: 86 94 84 95 E-mail: riffel@stilling-jagtforening.dk gn@email.com Lars Hulsig Nielsen Chr. X vej 179, 8270 Højbjerg Tlf: 86 11 29 03/28 34 62 38 E-mail: blad-sekretaer@stilling-jagtforening.dk hulsig@stofanet.dk Stefan Bjerregaard Eskebækparken 22 1th 8660 Skanderborg Tlf. 87931509/60658091 agffan@hotmail.com “Rekylen”s redaktion : Lars Hulsig Nielsen Chr. X vej 179, 8270 Højbjerg Tlf: 86 11 29 03/28 34 62 38 E-mail: blad-sekretaer@stilling-jagtforening.dk hulsig@stofanet.dk

“Rekylen”: Oplag: 550.

Næste nr. udkommer d. 1 September 2010. Stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest d. 1 august 2010 Rekylen nr. 1. Marts 2010 Indhold: Synspunkt Flugtskydningsudvalget Foreningsnyt Aktivitetsudvalg Ungdomsudvalget Jagtudvalget Kalender / program Riffeludvalget Hundeudvalget Jagthornsudvalget Videofilm Jagttegnsudvalget Knivkursusudvalget

s. 3 s. 5 s. 6 s. 9 s. 10 s. 11 s. 14 s. 16 s. 17 s. 18 s. 23 s. 26 s. 26

Forside. En fornøjelse Bagside. Fra Fælles jagterne Stilling Jagtforenings hjemmeside: www.stilling-jagtforening.dk


Så tager vi snart fat på en ny jagtsæson 2010. Fra 1 april gælder de nye jagt tider. Allerede fra 1 jan. var de nye bestemmelser for regulering gældende. Der kræves nu tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til regulering af fuglevildt, ringduer, råger, krager og husskader, både med fælder og med skydevåben. Husk at træne din skydefærdighed både med haglbøssen på lerduer, se den nye skydebaneoversigt på Jægerforbundets hjemmeside, og med riflen, se i Jæger og i Rekylen om riffel arrangementer. Hvis du endnu ikke har indberettet dit vildtudbytte for sæson 2009, gør det da nu, det kan have stor betydning for fremtidige jagtbare arter og jagttider. Jeg håber i alle har haft en rigtig god jagtsæson med godt udbytte, ikke mindst på naturoplevelser. På vore foreningsjagter er det gået fint med den nye jagtaftale, vi har haft gode jagter med kammeratligt samvær og rimeligt vildt på paraderne. Nu kan alle medlemmer fra de 9 jagtforeninger i kommunen deltage på lige fod i vore jagter, det har dog ikke medført en stor stigning i antallet af deltagere, kun få fra de ” nye foreninger ” tilmelder sig. Bestyrelsen arbejder stadig med , at rejse midler til udvidelsen af Jægerhuset, det går ikke helt som forventet, fra Jægerforbundet fik vi kun bevilget 50% af det vi bad om, vi mangler dog at høre fra flere kilder, så vi er stadig optimistiske. Strukturen i Jægerforbundet med nye Kredse og JKF ( jagtforeningernes kommunale fællesråd ) er begyndt at fungere, dog viser manglende tilslutning til årsmødet i JKF den 21 jan., at mange af vore medlemmer, ikke helt har opdaget hvad det går ud på. Det må vi prøve at informere bedre om i fremtiden. Jeg vil til slut takke alle de, som i vore udvalg har gjort et stort arbejde for at få de mange arrangementer i 2009 op at stå. Også tak til alle de som har deltaget i arrangementerne med en opfordring til endnu større tilslutning i 2010.

Kaj Rye Petersen Formand Stilling Jagtforening

3


Om Stilling Jagtforenings Hjemmeside Hjemmesiden er blevet en vigtigere kilde til information af foreningens medlemmer, nu da Rekylen kun udkommer 2 gange om året, nemlig i Marts og i September. På hjemmesiden vil indlæg med de nyeste informationer fra de enkelte udvalg kunne læses, og der vil være en opdateret kalender. Man vil på forsiden kunne se hvilke aktiviteter der er lige nu. Som noget nyt kan hele Rekylen downloades fra hjemmesiden som PDF fil, du kan da læse det, som sad du med bladet i hånden. Er der noget du gerne vil have med på hjemmesiden, indlæg eller billeder eller andet, kontakt da bestyrelsen, udvalget hvorunder det hører eller formanden. Vi vil da sørge for det kommer med . Kik ind på Stilling Jagtforenings Hjemmeside WWW.stilling-jagtforening.dk

MAILING LISTE Vi vil gerne kunne kontakte vore medlemmer og fortælle om nyheder og arangementer der ikke er kommet med i Rekylen, eller erindre om tidligere annoncerede der er aktuelle nu. Send derfor en mail til : kasserer@stillingjagtforening.dk, du vil da komme med på listen. Køb og salg På hjemmesiden har foreningen en køb og salg side,så ligger du inde med noget jagt udstyr du ikke bruger mere kan du evt. sælge det her,eller mangler du et eller andet kan du måske få det her.

4


Udvalget består indtil videre af bestyrelsen

Stilling Jagtforenings Skydevogn. Da bestyrelsen mener, at det er meget vigtigt at foreningens medlemmer har mulighed for at øve flugtskydning, har bestyrelsen indkøbt og klargjort en skydevogn, som kan lejes af foreningens medlemmer. Foreningens kasserer, Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98 står for udlejningen og interesserede kan kontakte hende. Du kan også sende en email: skydevogn@stilling-jagtforening.dk Afhentning/aflevering: Skydevognen afhentes og afleveres ved Jægerhuset i Teglgraven. I lejeperioden er det lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt og ikke udsættes for unødig belastning. Lerduer: Stilling Jagtforening leverer alle lerduer. Der anvendes kun sorte lerduer. Pris pr. kasse med 200 stk. er 120 kr. Ved afhentning er magasinet tomt og ikke brugte duer refunderes ikke. Ved bestilling aftales hvor mange lerduer der forventes brugt, og disse modtages sammen med skydevognen. Hele kasser lerduer refunderes. Priser: Ved afhentning betales 500 kr. i depositum. Leje pr. aften 100/pr. dag 200 kr. Ansvar: Skydevognen skal afleveres i samme stand om den er lejet i, er dette ikke tilfældet vil depositum blive helt eller delvist inddraget. Det er bestyrelsens håb, at skydevognen vil blive brugt flittigt og af mange af foreningens medlemmer. 5


Stilling Jagtforening Skanderborg den 24-11-2009 Referat af generalforsamling den 29-10-2009 Kaj bød velkommen til i alt 16 medlemmer 1. Valg af dirigent: Hjalmer Nielsen 2. Formandens beretning: Kaj gennemgik årets arrangementer, som alle var gået rimeligt. Aftenen med Søren Ervig gik virkeligt godt med ca. 45 deltagere. Fremmødet til generalforsamlingen, dog noget skuffende selv om vi i år havde lavet noget nyt med aftensmad, skipperlapskovs og snitter efter generalforsamlingen. Ny jagtaftale med kommunen, Jagtforeningerne har fået jagten ved Vester Mølle,og har mistet jagten ved lille sø og hotel Skanderborg Hus. Rågereguleringen er udenfor aftalen og kommunen var ikke tilfreds med vores afskydning i alt 300 stk, sidste år ca. 600 stk. så for nuværende ved vi ikke hvordan det går med rågerne. Klubhusets ombygning til ca.kr.140000,Kaj søger diverse fonde så som jagttegnsmidlerne og folkeoplysningsudvalget. Hjemmesiden er på plads selv om det er noget langsomt at komme igennem med leverandøren, som ikke overholder den aftalte tid. Rekylen er udkommet i en ny udgave med farver til samme pris som tidligere, og udkommer nu to gange om året, Kaj henviste til hjemmesiden som han vil opdaterer når der var noget nyt. I JKF sidder der i alt 10 medlemmer en fra hver jagtforening i kommunen plus John fra os som formand.Det er JKF opgave, at forhandle vedr. jagt med kommunen. De nye jagt tider blev gennemgået og endnu en gang var blyhagl oppe at vende, bliver vi dog aldrig klogere de er jo ulovlige. Planen vedr.dyrehaven. Kaj henviste til dagspressen. Ervin forespurgte, hvor mange medlemmer vi var, som blev oplyst til 393 medlemmer. Ervin forslog, at vi skulle have en holdning til planerne om den nye dyrehave som han ikke var begejstret for. Erik forslog at listen over de samlede aktiviteterne kom midt i Rekylen. 6


3. Udvalgenes beretning: Skydevogn Sanne, skydevognen havde været udlejet 10 gange og slog et slag for, at den kommer mere ud. Aktivitetsudvalget: bestyrelsen henviste til hjemmesiden og rekylen. Ungdomsudvalget: var sat i bero da vi ikke kunne lave et udvalg. Jagtudvalget: rågejagten var ikke gået som sidste år, da vi kun har skudt i alt 300stk. John mener at, borgerne er tilfreds med os, og det bør ses i et større perspektiv. Kaj mente, at Skanderborg havde spredt sig for meget over de kommunale jagtarealer, som vi jo er fæles om, det er dog blevet således at, at alle jagterne starter ved Vester Mølle, hvor de bliver fordelt. Riffeludvalget: Gert, det har været en god sæson vedr. mærkeskydningen vil udvalget se om de kunne lave den i Riis og ikke i Nr. Snede mere herom på hjemmesiden Hundeudvalget: En god sæson med stor deltagelse til alle arrangementer Jagthorn: Vi står lidt i stampe, da vi mangler en leder med nye idéer. Vi stiller op til mærke- blæsning. Husk jule arrangement med gløgg og hornmusik den 3-12-09. Jagttegn: Vi har ikke en ny lærer. Lars som havde det sidste år har meldt fra på grund af manglende tid, det er dog muligt at en af foreningens medlemmer Søren Tingbæk vil påtage sig opgaven, måske sammen med Knud. Det bliver dog først til næste vinter. Knivkursus: Ligger stille på grund af den nye lovgivning. 4. Sanne gennemgik Regnskabet som blev forlagt og godkendt 5. Indkommet forslag: Ingen 6. Fastsættelses af kontingent: Som tidligere 7. Valg af formand: ikke på valg Kaj fortsætter 8. Valg til bestyrelsen: På valg Sanne, Gert og Stefan som alle blev valgt. 9. Valg af bestyrelsessuppleant: Søren Tingbæk 10. Valg revisor: Genvalg af Ove og Ingvard 11. Valg af udvalg: Genvalg, udvalgene kan supplere sig selv. 7


12. Fighter pokalen: Ingen foreslået. 13. Eventuelt: John, fortalte om JKF som er de samlede jagtforeningers udvalg overfor kommunen. Og som forhandler jagtaftaler med kommunen. John mente at det var et hæderligt resultat vi havde opnået. Vedr. rågereguleringen er kommunen ikke tilfreds med resultatet vedr. Skydebaner er stadig på programmet uden der er sket noget som den har været siden vores egen skydebane blev nedlagt. Der er møde i JKF den 21-1-2010 På Vester Mølle. Kreds møde den 9-3-2010.på Capri. Med venlig Hilsen Mogens Vest.

Fra medlemsaften i februar bryggeri besøg

8


Udvalget arranger Klubaftener udflugter og lignende aktiviteter. Da der ikke er valgt nogen til udvalget varetages det af Bestyrelsen

Trofæ-aften: Torsdag 04- 03- 2010. Kl 19.30 Så er det atter blevet tiden, hvor foreningen afholder trofæaften i Jægerhuset. Vi opfordrer medlemmerne til at møde op denne aften. Dels for at fremvise trofæer fra den forgangne sæson, men da også for at fortælle historien omkring trofæerne. Husk kragepokal konkurrence, vinder er den der indleverer flest par krageben. Vinderne af pokalerne 2009, bedes aflevere disse senest på trofæaftenen. Klubaften torsdag den 8 april 2010 kl. 19.30 Der vil blive vist film. Vi indkøber nogle nye spændende film om diverse jagtformer. Hvis du er mere til de gode gamle, feks. Gørings Jagtfilm, tager vi dem med også. Der vil være øl, vand og kaffe som sædvanlig. Kom og hyg dig med os. Bukke Morgenkaffe søndag den 16 maj 2010 kl. 8.30 i Jægerhuset. Igen i år mødes vi på den første bukkemorgen til kaffe og rundstykker samt en lille en til halsen.Prisen er den sædvanlige rimelige kr. 25,00 pr deltager, der vil også være øl og vand til salg.Kom og vis din egne buk frem eller kom for at se de andres og fortæl eller høre de gode historier. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til en hyggelig morgen. Jagtens Dag Lørdag den 5. juni 2010 i Motorvejslommen. Som vi har gjort det de sidste 4 år, i samarbejde med Hørning og Skanderborg jagtforeninger arrangerer vi en spændende familiedag , hvor alle kan komme og opleve hvad vi jægere går og laver. Voksne såvel som børn kan selv prøve de mange forskellige aktiviteter. Der vil blive rig mulighed for mad og drikke af forskellig slags. Planlægningen er stadig i gang, så endelig program vil komme senere, som opslag i Jægerhuset, på hjemmesiden og i Jæger. Klubaften torsdag den 9. september 2010 Vi planlægger en ny tur til skydebiografen hos Nystrøm og Krabbe i Trige. Der kommer nærmere herom i sept. nummeret af rekylen, på hjemmeside og i Jæger. Vil du være sikker på at komme med tilmeld dig til Gert på tlf.86948495. 9


Kristian Lejbøl, Grubbemøllevej 24, Kl, 5700 Svendborg, Tlf.23 71 99 51 ,

Udvalget laver arrangementer specielt for ungjægere, dvs. jægere under 26 år. Hvis I har en ide, eller et ønske til et en aktivitet kan jeg kun opfordre foreningens ungjægere til at melde sig på banen. Ungdomsafdelingen er til for jer, og hvis I har nogle ønsker til aktiviteter skal I bare komme frem med dem, så skal vi nok prøve at hjælpe jer med at realisere dem. I skal være meget velkomne i Ungdomsudvalget, hold jer ikke tilbage. Der vil også blive holdt nogle spændende klubaftener som jeg varm kan anbefale. Dem kan I se nærmere om under Aktivitetsudvalget. Vedrørende Jagterne se under jagtudvalget. Fra medlemsmødet på bryggeribesøg på Århus Bryghus

10


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22 e-mail:jagt@stilling-jagtforening.dk Kristian Lejbøl ,Grubbemøllevej 24 kl. 5700 Svendborg Tlf. 23719951 Søren Krog, Rosendalsvej 62, Stavtrup, 8260 Viby, Tlf 86 28 94 96 Karl Bjerregaard, Birkesvej 9,8660 Skanderborg, Tlf 86 52 31 91. Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 22.1th, 8660 Skanderborg. Tlf 87931509

Jagtudvalget står sammen med Skanderborg og Tåning Jagtforeninger for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. Jagtaftalen fra 2009. Vi driver andejagter ved Skanderborg sø ud for Dyrehaven,Vester Mølle og Junges Skov, ved Døj sø, Sorte sø og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Dyrehaven, Junges Skov, Sølundskoven, Vester Mose og Vester Mølle Skoven. Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til Jagterne. Vi har også tidligere i Jagtudvalget stået for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.

Vedrørende regulering af rågeunger har vi netop fået at vide, at vi skal regulere i år, vi har ikke set tilladelserne endnu, men vi forventer det forløber som vanligt. Inden fremmøde kontakt Jagtudvalget eller se hjemmesiden og Jæger for nærmere oplysninger. Der forventes regulering fra lørdag 1 maj til og med 13 juni på følgende dage: Søndage, tirsdage og torsdage fra 18.30 til 21.00 Lørdage fra 7.00 til 10.00 Rågereguleringen foregår med salonrifler. Der må ikke anvendes magnum og hulspids patroner. Deltagerne opfordres til, at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere. Det indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter. Mødested ved Oasen/Capri i Dyrehaven 11


Betaling kr. 20.00 pr. deltager pr. gang erlægges sammen med visning af gyldigt jagttegn til Jagtlederen før Parolen, først herefter påbegyndes reguleringen. Aflevering og indrapportering af skudte fugle til Jagtlederen sker inden Paraden, først herefter er reguleringen slut. Vedrørende efterårsjagterne er endelig program ikke lavet og aftalt med kommunen. vi forventer andejagter i september, ande- og skovjagter i Oktober, november og december og ræve/kokkejagt i januar 2010. For nærmere program se Rekylen i september, hjemmesiden og i Jæger.

Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan stadig lejes for kr. 100,00 pr. dag. Depositum kr. 500,00. Motoren overtages og afleveres med fuld tank. Henv. Kaj Rye tlf. 86923222. På udvalgets vegne Kaj Rye

Stilling Jagtforenings Kragepokal I forbindelse med trofæaftenen i marts vil den nye Kragepokal blive uddelt til den person der har nedlagt flest krager/skader i løbet af sæsonen. Som ’bevis’ skal man møde op med benene fra de nedlagte fugle og udover pokalen vil man modtage 10 kr. per ben par; dog max 1000 kr.

12


13


Marts 04 Klubaften Trofæaften 13 Hjortepokal skydning 28 Duelighedsprøve for Jagthorn 29 Indskrivning til hundetræning

Jægerhuset Ørre Jægerhuset

19.30 09.00 – 13.00 09.00 19.00

April 06 Dressurtræning (hunde) 08 Klubaften (filmaften) 12 Dressurtræning (hunde) 15 Indskydning (riffel) 19 Dressurtræning (hunde) 22 Indskydning (riffel) 26 Dressurtræning (hunde) 25 Mærkeskydning 29 Indskydning (riffel)

Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Riis Jægerhuset Riis Jægerhuset NørreSnede Riis

19.00 19.30 19.00 17.30 – 20.00 19.00 17.30 – 20.00 19.00 09.00 – 15.00 17.30 – 20.00

Maj 01 Rågeregulering 02 Rågeregulering 03 Dressurtræning (hunde) 04 Rågeregulering 06 Rågeregulering 06 Indskydning (riffel) 08 Rågeregulering 09 Rågeregulering 10 Dressurtræning (hunde) 11 Rågeregulering 13 Rågeregulering 16 Bukke Morgenkaffe 15 Rågeregulering 16 Rågeregulering 17 Dressurtræning (hunde) 18 Rågeregulering

Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Jægerhuset Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Riis Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Jægerhuset Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Jægerhuset Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Jægerhuset Oasen.Dyrehaven

07.00 – 10.00 18.30 – 21.00 19.00 18.30 – 21.00 18.30 – 21.00 17.30 – 20.00 07.00 – 10.00 18.30 – 21.00 19.00 18.30 – 21.00 18.30 – 21.00 08.30 07.00 – 10.00 18.30 – 21.00 19.00 18.30 – 21.00

14


20 22 23 25 25 27 29 30 31

Rågeregulering Rågeregulering Rågeregulering Dressurtræning (hunde) Rågeregulering Rågeregulering Rågeregulering Rågeregulering Afslutning Dressurtræning (hunde)

Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Jægerhuset Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Jægerhuset

18.30 – 21.00 07.00 – 10.00 18.00 – 21.00 19.00 18.3 0 – 21.00 18.30 – 21.00 07.00 – 10.00 18.30 – 21.00 18.00

Juni 01 Rågeregulering 05 Jagtens dag 03 Rågeregulering 05 Rågeregulering 06 Rågeregulering 08 Rågeregulering 10 Rågeregulering 12 Rågeregulering 13 Terrænskydning 21 Sommertræning (Hunde) 28 Sommertræning (Hunde)

Oasen.Dyrehaven Jægerhuset Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Oasen.Dyrehaven Ulfborg Jægerhuset Jægerhuset

18.30 – 21.00 18.30 – 21.00 07.00 – 10.00 18.30 – 21.00 18.30 – 21.00 18.30 – 21.00 07.00 – 10.00 10.00 – 16.00 19.00 19.00

Juli 05 Sommertræning (Hunde) 12 Sommertræning (Hunde) 19 Sommertræning (Hunde) 26 Sommertræning (Hunde)

Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset

19.00 19.00 19.00 19.00

August 02 Apporterings-træning 07 Pokal skydning 09 Apporterings-træning 16 Apporterings-træning 23 Apporterings-træning 30 Apporterings-træning

Jægerhuset Gylling Næs Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset

19.00 09.00-16.00 19.00 19.00 19.00 18.00

(Prøver )

September Klubaften torsdag den 9. september 2010 Vi planlægger en ny tur til skydebiografen hos Nystrøm og Krabbe i Trige. 15


Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro , Tlf.: 86 94 84 95 e-mail: riffel@stilling-jagtforening.dk Karl Bjerregaard Birkesvej 9 8660 Skanderborg , Tlf.: 86 52 31 91 Anders Hatting, Gl. Stillingvej 434 A 8462 Harlev, tlf 21 83 45 45 John Balle Jensen, Firkløvervej 12, 8464 Galten, tlf.:23641402

Hjortepokal: Herning skydecenter i Ørre. Lørdag d. 13- 03- 2010, kl. 09-13. Tilmelding til Gert senest 10- 03- 2010. Max 20 skytter. Flugtskydningsbanerne plejer at være åbne om eftermiddagen. Mærkeskydning: Nørre Snede skydebane. Søndag d. 25- 04- 2010 kl. 09-12. Om eftermiddagen vil der være en pokalskydning som dækker afstande 50200m. Indskydning: Dalskoven i Riis: Torsdage 15-22-29 april 6. maj 2010 kl. 17.3020.00. Mulighed for at skyde cal. .22. Gennemgang af tvungen riffelprøve for evt. interesserede. Terrænskydning: Ringkøbing Amts Skyttecenter i Ulfborg. Søndag 13- 06- 2010. Terræn 1. Der skydes i 5-mands hold. Holdpris kr. 500-. Tilmelding senest 01- 04- 2010 til Gert. Der afholdes pokalskydning med Silkeborg samme dag. Der mødes med indskudt riffel. Pokalskydning: Med Odder J.F på Gylling Næs. Lørdag 07- 08- 2010 kl. 09-12/ 13-16. En gylden chance for at pudse formen af inden man evt. tager til Norge/Sverige på bukkejagt. P.U.V Gert 16


Søren Thingbak, Hans Tausensvej 14, 8260 Viby J, Tlf.: 20744850, E-mail: thingbak@privat.dk Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Skanderborg, Tlf.: 86538501, E-mail: gjmultiservice@msn.com Preben Kidmose, Kærvænget 43, 8310 Tranbjerg, Tlf.: 86291789/20261789 E-mail: pkt-il@webspeed.dk Hjalmer Nielsen, Skanderborgvej 90, Hvirring, 8762 Flemming, Tlf.: 75782503/23713368 E-mail: piffi@post1.dknet.dk Karsten Hare, Grøndalsvej 84, 8260 Viby J, Tlf.: 86281663/28144480 E-mail: lika.hare@stofanet.dk John Balle Jensen, Firkløvervej 12, 8464 Galten, Tlf.: 86943453/23641402 E-mail: john-b@webspeed.dk

Hundetræning i Stilling Jagtforening 2010 Der er indskrivning mandag den 29. marts kl. 19.00. Pris: Unghunde: kr. 300,- Åben klasse: kr. 350,Der kræves medlemskab af Stilling Jagtforening for at deltage i Dressurtræningen. Medlemskort skal forevises. Dressurtræning: Alle trænings-aftener starter kl. 19.00. Tirsdag den 6. april Mandag den 12. april Mandag den 19. april Mandag den 26. april Mandag den 3. maj Mandag den 10. maj Mandag den 17. maj Tirsdag den 25. maj Afslutning mandag den 31. maj fra kl. 18.00. Med prøver og et let traktement. Sommertræning: Åben for alle: Pris kr. 25,- pr. gang. Foregår på mandage i ugerne 25 26 27 28 29 30. Apporterings-træning: Åben for alle: Pris kr. 250,Foregår på mandage i ugerne 31 32 33 34 med afslutning i uge 35 med prøver og et let traktement. Alle dage kl. 19.00, men i uge 35 (prøver), må man gerne møde ind fra kl. 18.00. Harlev dysten aftales senere (Harlev arrangerer 17


Kaj Rye Petersen og Susanne Rye Laursen Hybenvænget 25,8362 Hørning. Tlf. 86923222/86923245 e-mail: jagthorn@stilling-jagtforening.dk

Har du lyst til at blæse jagthorn? Så mød op i Jægerhuset, i Teglgraven, i Motervejslommen, i Stilling .Her mødes vi hver tirsdag fra august til juni kl.19.00. Vi vil meget gerne have nye blæsere med, så mød endelig op! Jagthorn kan eventuelt lånes i begyndelsen. Ring til Susanne som tager sig af nybegyndere eller til Kaj Vi deltager i Duelighedsprøve i marts i kreds 3, med både en gruppe og en eller flere solister. Den 29 maj deltager vi med en solist i Forbundsmesreskabet, såfremt alt går vel, på Nørre Vosborg Gods i Vemb. Har I et arrangement hvortil i ønsker Jagthornsblæsning så ring endelig til os Vi glæder os til, at høre fra Jer. p.u.v. Kaj Rye Julefrokost i jagthornsblæsergruppen

18


Adresseændringer mv. Hvis du vil være sikker på at få Rekylen på den rigtige adresse, skal adresseoplysninger hos Danmarks Jægerforbunds være opdaterede/ korrekte da disse bliver brugt ved udsendelsen af Rekylen.

19


20


21


SKANDERBORG DYREHOSPITAL & LANDPRAKSIS Godk. af Den danske Dyrlægeforening

Hans Højgaard & Finn Sabroe Fagdyrlæger, vedr. Hunde, katte og kvæg

Ass. dyrlæger Merete Herholdt og Britt Ingvertsen.

OK- Benzin      

Al kirurgisk og medicinsk beh.. af hunde , katte og andre smådyr Røntgen incl HD/Penn – Hip Scanning smådyr/hest Tandbehandling Hudundersøgelse og allergitest Laboratorieundersøgelser Rådgivning vedr. avl, fodring og sundhed

Konsultation efter tidsbestilling Sygebesøg efter aftale Telefonkonsultation bedst 8-9 Tidsbestilling 8-17 Salg af foder m.m 8-17

86 52 08 55 Danmarksvej 13 8660 Skanderborg

Døgnvagt (ring først)

Fax 86 52 06 50

Hybenvænget 25 8362 Hørning Tlf.: 86 28 70 44 - svarer hele døgnet

22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jagt på småvildt Salven Eftersøgsjagt Sneuglen Storvildt Jægeren Jagtlykke Svensk elgjagt del 1 Jagt på Råvildt Jægernes Polen Svenske eventyr Højlandsfeber Riffeljagt Jagtfeber i New Zealand bukkejagt Bøffel Masailand 1-2 The big four Helt på toppen i Norge De blå dage The MacNab Afrikanske eventyr Abnorme bukke Jagt over stående hønsehund dvd Fuldbrugsprøven Kunsten at ramme på klapjagt

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Valkommen Valp Råvildt Bukkejagt Jagt I polen Gordon Setteren Knæk og bræk Eftersøgsjagt Jagtens prøver Sommerbukke In the Blood Limpopo 1 - 2 Vådeskud Vildtkendskab 1 - 2 Mit livs buk Honecker og goring Storvildt Bjørne dvd Småvildtsjagt Bukkejagt JD Bukkejagt 5 lande

1 2 3 4

Fiskeri Sportsfiskeren Medefiskeri med flåd Geddefiskeri Laksefiskeri

Filmene vil være til rådighed for udlån på klubaftnerne.

23


Det ”Kan” en schweisshund også bruges til Af Mogens Vest Vinteren har meldt sin tidlige ankomst i år, med et forvarsel om sne og kulde. Det er den 21-11-2009 en klar og smuk solskinsdag med temperatur på ca. 0 grader med lidt sne på markerne, ja sådan en dag man glæder sig til at komme på jagt med sine jagtkammerater. Jeg havde bestemt mig for, at tage min unge gravhund Sigge med for nu skulle han vise hvad han havde lært af sin moder Piaf og tante Gina begge ruhåret gravhunde. Efter et godt morgenbord og en planlægning af dagens jagt begav vi os af sted, der gik ikke lang tid så havde han fert af råvildt. Vi så og hørte ham med hals, drive over markerne og ind i en lille skov. Efter ca. 20 minutter blev der stille, og jeg sagde nok så stolt, at nu, var han på vej tilbage på sin egen fod, men der kom ingen Sigge, men bare rolig jeg kender det fra mine mange jagter med Gina og Piaf den skal nok komme, men forgæves, Sigge kom ikke. Nu var det blevet eftermiddag og solen var ved at gå ned, så jeg gør som jeg har gjort før, stille hans kasse og ringer til politiet og efterlyse ham, og som regel ringer de til mig inden for ca. 3 til 4 timer og fortæller at hunden er hos den og den tlf. nr.eller som normalt, hvor han har et drevhalsbånd på, så dem der finder ham kan kontakte mig. Så er det problemet løst, men ingen telefon ringede. Så nu skulle jeg gå den tunge gang hjem til min kone Margit og fortælle, at Sigge ikke var med hjem. Vi tog af sted med det samme med diverse store stavlygter for at søge efter ham, men ingen Sigge. Søndag aften ringede Poul Erik han havde også været ude at søge men uden resultat, han, havde en god ide, Poul Erik kunne huske fra en artikel i Jagtbladet at en autoriseret sweisshundeføre havde fundet en bortløbet jagthund og han hed Jonny Merkelsen fra Hammel, som han kendte godt. Aftalen blev, at næste dag skulle vi mødes med Jonny, og han ville prøve. Efter 2 timer ville Jonny helst gå for sig selv, for som han sagde mine hunde konsentræer sig bedre alene med mig, så vi blev sendt ud til alle nærliggende husstande med visitkort, det er fantastik så forstående folk er i sådan en situation, nu var det bare, at vente på Jonnys tlf. og så ringede den, Sigge var fundet, og selvfølgelig var det en af Jonnys hunde. Sigge stod ved en å hvor der var meget strøm og vejen over, hvor der var råvildt foran ham var gået fint, han er normalt ikke bange for vand men den strøm, da han skulle tilbage kunne han ikke lide, så her sluttede sporet for ham. Jeg beundre de schweisshunde og deres fører, det er fantastik, at se hvordan sådan et par arbejder sammen med gensidig forståelse og respekt for hinandens evner, det kan man kalde sammenarbejde. Så en stor tak til Jonny og hans dejlige hunde, Jeg håber de blev glade for fiskefrikkedellerne?. 24


Så, nu er Sigge hjemme igen, i trykke omgivelser, tilliden fra Margit til mig har fået et lille knæk, men som en af mine gode venner siger, det er jo heller ikke altid at konen har os med hjem når vi har været i byen.

Billede fra jagtens dag 2009

25


Vi har endnu ikke fået et Jagttegnskursus på plads til den kommende sæson. vi mener det er vigtigt for jagtforeningen og jagtsagen at der bliver en tilgang af nye jægere, vi vil derfor prøve at få et kursus på plads til start efter nytår. Som tidligere år vil vi helst hvis vi kan køre det i foreningens regi på frivillig basis, det er derfor rigtig dejligt at vort medlem Søren Thingbak har taget udfordringen op, og har tilmeldt sig til kursus som underviser i Jagttegnskursus. Så han kan være klar til den kommende vinter. Vi mangler en som kunne tænke sig at hjælpe Søren med jagtegnskursus. Er det noget for dig ,ring eller mail til Kaj Rye på tlf. 86923222 email: ryepeter@post4.tele.dk eller giv et tip til en fra bestyrelsen, så ringer vi til dig. Følg med på vor hjemmeside på www.stilling-jagtforening.dk hvad der sker med kurset Kaj Rye Petersen Formand Stilling Jagtforening

Mogens Vest, Kildeparken, 8660 Skanderborg. Tlf. 8652 4831 E-mail: knivkursus@stilling-jagtforening.dk

I Skrivende stund vides ikke om der afholdes knivkursus i 2010 er du interesseret kontakt da Mogens Vest på ovenstående telefon nummer. Se efter på hjemmesiden www.stilling-jagtforening.dk Kurset plejer at blive afholdt i Sløjdlokalet på Stilling Skole, Torsdage Kl.19.00 – 21.30 Januar og Februar mdr.

26


27


Stilling Jagtforening v/ Lars Hulsig Nielsen Chr. X Vej 179 8270 Højbjerg

28

Rekylen nr 1 marts 2010  
Advertisement