__MAIN_TEXT__

Page 1

Rekylen Danmarks Jægerforbund, Kreds 3, Midt - Østjylland

31. årgang

nr. 1 marts 2016


Stilling Jagtforenings bestyrelse: Formand: Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 86 92 32 22 E-mail: formand@stilling-jagtforening.dk ryepeter@post4.tele.dk Næstformand: Kristian Lejbøl Møllevej 14, 8362 Hørning Tlf. 23 71 99 51 E-mail: naestformand@stilling-jagtforening.dk lejboel@mail.dk

“Rekylens” redaktion: Kaj Rye Petersen & Susanne Rye Laursen Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 86 92 32 22/ 40 36 59 98 E-mail: blad-sekretaer@stilling-jagtforening.dk Klubhus: “Jægerhuset”, Teglgraven 1, Stilling, 8660 Skanderborg “Rekylen”: Oplag: 400 stk. Trykt hos: Lundvig Grafisk, Horsens

Kasserer og sekretær: Susanne Rye Laursen Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 40 36 59 98 E-mail: kasserer@stilling-jagtforening.dk susanne.laursen@pc.dk

Næste nr. udkommer 1. september 2016. Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 1. august 2016.

Bestyrelsesmedlemmer:

Rekylen nr. 1 marts 2016 Indhold:

Lars Hulsig Nielsen Chr. X’s vej 179, 8270 Højbjerg Tlf. 86 11 29 03/28 34 62 38 E-mail: hulsig@stofanet.dk Karl Bjerregaard Birkevej 9, 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 31 91 E-mail: vekab@mail.dk Dirk B. Andersen Vroldvej 143, 8660 Skanderborg Tlf. 22 89 50 91 E-mail: mettedirk@gmail.com Stefan Bjerregaard Eskebækparken 22, 1. th., 8660 Skanderborg Tlf. 60 65 80 91 E-mail: agffan-stefan@jubii.dk

Synspunkt Foreningsnyt Hundeudvalget Aktivitetsudvalget Kalender / program Jagthornudvalget Ungdomsudvalget Jagttegnsudvalget Jagtudvalget Riffeludvalget Flugtskydningsudvalget Videofilm

s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.

4 5 11 12 14 16 17 18 20 23 25 26

Forside: Grøn Jagt i november 2015. Bagside: Årets fighterpokal – Arnold Hansen. Stilling Jagtforenings hjemmeside: www.stilling-jagtforening.dk


En jagtsæson er lige afsluttet, den første efter vor nye jagtaftale med Skanderborg kommune. En aftale som løber frem til 1. februar 2020, en aftale som indeholder stort set hvad vi har ønsket; andejagter, skovjagter, riffeljagt fra skydetårne og buejagt. En god aftale som er lidt nemmere at administrere end den gamle med indrapportering før hver jagt, nu indrapporteres når jagtåret er slut. Rågereguleringen er dog ikke kommet med i aftalen men vi har det indtryk, at jagtforeningerne stadig skal varetage denne. I jægerrådsregi har der været årsmøde hos os i Stilling. Jeg har varetaget formandsposten siden John Fuglsig et stykke tid før sin død frasagde sig den grundet sygdommen. På årsmødet stillede jeg op til at fortsætte arbejdet som formand, det gjorde også Daniel Johansen fra Skanderborg. De rigtig mange fremmødte fra Skanderborg Jagtforening stemte til Daniels fordel. Daniel er derfor nu Jægerråd Skanderborgs nye formand. Jeg er nu næstformand og varetager samarbejdet med kommunen og jagtforeningerne om jagtaftalen. Stilling Jagtforening har i år 60 års jubilæum. Det vil vi fejre med en kombineret Jubilæums- og Familiedag lørdag den 4. juni, i og omkring Jægerhuset i Teglgraven. Det vil blive en dag med mange forskellige jagtrelaterede aktiviteter, nærmere beskrevet her i Rekylen og senere på hjemmesiden. Jeg håber rigtig mange af medlemmerne og deres familier vil støtte op om dette arrangement, ligesom alle de øvrige i den kommende forårs- og sommersæson.

Knæk og Bræk Kaj Rye Petersen Formand Stilling Jagtforening

4


Referat af generalforsamling 2015 i Stilling Jagtforening torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15. oktober 2015) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand (ikke på valg) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( På valg: Susanne Rye Laursen.) (modtager genvalg) 9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen og Niels Trolle) 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ove revisor, Ingvar suppleant ) 11. Valg af udvalg 12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 15. oktober 2015.) 13. Eventuelt

Referat: 1.Valg af dirigent Kaj Rye bød velkommen og der blev afholdt 1 minuts stilhed for de medlemmer vi har mistet i årets løb. Anders Sørensen blev foreslået og valgt og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Formanden fik ordet. 2. Formandens beretning Vi er nu 333 medlemmer mod 336 sidste år, et fald på 3 mod 16 og 28 i 14 og 13. Det skal gerne vendes så vi bliver flere. Det har hjulpet med jagttegnsundervisningen, da de nye jægere bliver medlem af foreningen, stor tak til Arnold. Er der ønsker til aktiviteter lad os det vide. Aktiviteter i det forgangne år; I november vildtspil med rimeligt fremmøde. December: gløgg og hornmusik, vi kunne have været flere. Januar: køb salg og 5


film med varer fra Nystrøm & Krabbe, det var en hyggelig aften men der kunne have været flere deltagere. Februar: ølsmagning med spisning hos Århus Bryghus, der var ikke mange deltagere. Marts: trofæaften med pænt fremmøde. April: besøg af Leif Kirkeby som fortalte om 25 år med slædehunde og fodring, arrangementet blev afholdt sammen med hundeudvalget. Maj: bukkemorgenkaffe flot fremmøde 2- 3 bukke. Juni: fugleskydning med en del medlemmer og gæster, Bente og Kirsten Brahe havde en aktivitet med bueskydning for alle. I august skydning ad libitum hos Anders med godt fremmøde og en rigtig hyggelig dag. I september havde vi besøg af Jørgen Nielsen fra SubSonic med lyddæmpere. I oktober Vildthåndteringskursus med 23 deltagere og alle fik certifikatet. Vores jagtaftale er genforhandlet og på byrådsmødet den 28. oktober 2015 hvor den blev godkendt. Jægerrådet holder årsmøde den 18. januar 2016 kl. 19 i Jægerhuset, håber i alle kommer da vor forening så står stærkere. Da John Fuglsig desværre efter lang tids sygdom er død, skal vi på årsmødet have valgt ny Jægerrådsformand. Kaj har varetaget opgaven under Johns sygdom og efter hans død og er villig til at fortsætte i jægerrådet og kredsbestyrelsen. Der skal også vælges kandidater til hovedbestyrelsen og kredsformand samt delegerede til repræsentantskabsmødet. Der bliver kredsmøde den 1. marts et sted på Sabro Kro. Tak til alle udvalg, uden disse var der ingen aktiviteter og ingen medlemmer. Beretningen blev godkendt. 3. Udvalgenes beretning Jagttegnsudvalget: Der var 9 elever sidste vinter, og vi har fået besked fra 8, der alle er bestået. De sidste 2 år er der hvert år kommet en del nyt til jagtprøven. Sidste år blev næste alle billeder fornyet, de tidligere billeder, hvor man kunne huske eks en svarbag, der altid sad på en pæl. I dag bruges vilkårlige billeder, der alle viser artens særkendetegn. I år er der foruden billederne, ændret i våbenteori, våbenopbevaring, håndtering af vildt, sikkerhed, jagtens udøvelse og jagtformer, jagthunde, Naturstyrelsen, love og bekendtgørelser og jagtorganisationer. Jagtloven er ændret til en bekendtgørelse, hvilket gør at det er lettere af få vedtaget ændringer i Folketinget. Eleverne skal også have kendskab til udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns, betingelser for ansvarsforsikringer, ufredsbøder, uvane husdyr og internationale naturbeskyttelsesområder. Også I år vil Arnold anvende Hornslet bogtryks materiale til undervisning, da der er en del misfortolkninger i Jægerforbundets materiale. 6


Arnold deltager i forskellige kurser for jagttegnsundervisere, og der er et lukket forum på Facebook, hvor der udveksles erfaringer. Arnold er også blevet medlem af den nyoprettede Jagttegnslærerforening. Når den kommende sæsons jagttegnskursus er afsluttet, vil Arnold forsøge at afholde en aften med temaet ” Opdatering af erfarne jægere”. Det kan vi sikker alle trænge til. Jagthornsudvalget: Kaj fortalte at der er 9 deltagere i år. Der var en enkelt deltager til duelighedsprøve. Gruppen vil gerne ud at spille men det har mest været til begravelser. De 3 nye elever får særundervisning 45 minutter før resten af gruppen mødes. Kaj Rye og Lars Balle deler opgaven med undervisning. Der arbejdes lidt med nye signaler/stykker. Der er plads til flere i gruppen. Riffeludvalget: Gert fortalte at det har været et bedre år end tidligere mht. deltagere. Den dyre terrænskydning er droppet og afvikles i forbindelse med kredsens skydning i Hevring. Dag 2 kan tages sammen med andre foreninger i fremtiden. Gert udtrykte tak til hjælpere i sæsonen. Dirk B. Andersen træder ind i udvalget. I den kommende sæson er der hjortebane i Ørre den 19. marts, indskydning og bukkepokal i Nr. Snede den 9. april og 8. maj. Allingåbro den 20. april, Hevring den 11.juni med udtagelse FM og 12. juni almindelig terrænskydning. Hundeudvalget: Der er ikke mødt nogle repræsentanter. 3 medlemmer har trukket sig fra udvalget. Der skal nogle nye med så der kan blive træning specielt for unghunde. Deltagerne i åben klasse kan hjælpe hinanden. Der har været lydighedstræning, sommerferietræning, og apporteringstræning. Vi vandt over dysten mod Harlev Jagtforening. Deltagere til udvalget efterlyses, så der også kan blive hundetræning den kommende sæson, da det er en vigtig aktivitet for foreningen. Jagtudvalget: Der mangler hunde til mange af jagterne, udvalget ringer rundt for at få nogen med. Der har været en enkelt jagt ved Sorte Sø med 5 forskellige andearter på paraden. Kaj står for næste jagt som afholdes som en skovjagt med udgangspunkt hos os. Mange har ikke lyst til andejagten tidligt om morgenen. Der er generelt flest deltagere fra Skanderborg. Jagten med de gule ærter afholdes også med start og afslutning i Stilling. Der blev spurgt til hvad der sker i Vester Mose. Der er åbenbart lavet en slags hundeskov. Ingen ved noget - heller ikke kommunen. Det bliver spændende at se om området er slettet af den nye jagtaftale. Friluftsrådet har heller ikke hørt noget i følge John Balle. 7


Ungdomsudvalget: Der er ingen aktiviteter i ungdomsudvalget, men der er kommet flere unge medlemmer i foreningen. Aktivitetsudvalget: Øvrige aktiviteter ligger under bestyrelsen og blev omtalt i formandens beregning. Alle beretninger blev godkendt. 4. Regnskab Susanne Rye gennemgik regnskabet som viser et overskud på 29.000 kr. Det skyldes flere kontingentindtægter, overskud fra særligt hundetræning og jagttegnsundervisning. Foreningen har solgt vores jagtriffel, da der ikke er ønske om at anvende den i jagttegnsundervisningen. Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag Der er ikke kommet nogen. 6. Fastsættelse af kontingent Der foreslås uændret kontingent i 2016. Det blev vedtaget. 7. Valg af formand Ikke aktuelt i år. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Susanne Rye Laursen Susanne blev genvalgt. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg: Anders Sørensen og Niels Trolle Begge blev genvalgt. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg: Ove Skyum som revisor, Ingvard Pedersen som suppleant. Ove ønsker ikke genvalgt, han er blevet 75 år og ønsker at stoppe. Ingvard blev valgt som revisor og Gert Nielsen som suppleant.

8


11. Valg af udvalg Udvalgene supplerer sig selv. Der mangler medlemmer i hundeudvalget og også gerne til jagtudvalget. 12. Fighterpokalen Fighterpokalen blev givet til Arnold Hansen. Han har været jagttegnslærer i 20 år. Han meldte sig selv her hos os og tilbød af starte jagttegnsundervisning. Det har givet os 8-9 nye jægere og en ny aktivitet i foreningen. 13. Eventuelt Arnold vil forsøge at lave en klubaften til forår/sommer med ”Opdatering af erfarne jægere”. Ønsker til emner kan meldes til Arnold eller bestyrelsen. Der afholdes Jægerrådsmøde mandag den 18. januar 2016 kl. 19.00, alle er velkomne. Fællesudvalgsmødet afholdes den torsdag 21. januar 2016 kl. 19.00. Anders Sørensen vil godt hjælpe med hundetræningen. Det annonceres via hjemmesiden at der mangler medlemmer til udvalget. Arnold omdelte flyers til nye jagttegnselever. Anders nedlagte hvervet som dirigent og Kaj takkede ham. Tak til alle for god ro og orden. Herefter er der kaffe og brød. Referent: Susanne Rye Laursen.

Kaj (formand) og Morgan afslapning under bukkejagten i Sverige.

9


Om Stilling Jagtforenings Hjemmeside Hjemmesiden er blevet en vigtigere kilde til information af foreningens medlemmer, nu da Rekylen kun udkommer 2 gange om året, i marts og september. På hjemmesiden vil indlæg med de nyeste informationer fra de enkelte udvalg kunne læses, og der vil være en opdateret kalender. Man vil på forsiden kunne se hvilke aktiviteter der er lige nu. Som noget nyt kan hele Rekylen downloades fra hjemmesiden som PDF fil, du kan da læse det, som sad du med bladet i hånden. Er der noget du gerne vil have med på hjemmesiden, indlæg eller billeder eller andet, kontakt da bestyrelsen, udvalget hvorunder det hører, eller formanden. Vi vil da sørge for det kommer med. Kik ind på Stilling Jagtforenings Hjemmeside www.stilling-jagtforening.dk eller følg os på Facebook - Stilling Jagtforening. Adresseændringer mv. Hvis du vil være sikker på at få Rekylen på den rigtige adresse, skal adresseoplysninger hos Danmarks Jægerforbunds være opdaterede/ korrekte da disse bliver brugt ved udsendelsen af Rekylen. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte foreningens kasserer. Mailing liste Vi vil gerne kunne kontakte vore medlemmer og fortælle om nyheder og arrangementer der ikke er kommet med i Rekylen, eller erindre om tidligere annoncerede der er aktuelle nu. Send derfor en mail til: kasserer@stillingjagtforening.dk, du vil da komme med på listen. Køb og salg På hjemmesiden har foreningen en køb og salg side, så ligger du inde med noget jagt udstyr du ikke bruger mere kan du evt. sælge det her, eller mangler du et eller andet kan du måske få det her.

10


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning, tlf.: 86 92 32 22/ 20 13 65 36, e-mail: ryepeter@post4.tele.dk

Jagthundetræning for alle racer i Stilling Jagtforening forår 2016 Man skal være medlem af Stilling Jagtforening – evt. spørgsmål kontakt formand Kaj Rye tlf. 86 92 32 22/20 13 65 36 mail: ryepeter@post4.tele.dk. Dressurtræning: Hvalpe: 8 uger til og med 6 mdr. kr. 300,00 Ung hunde: 6 mdr. til og med 24 mdr. kr. 300,00 Åben klasse: 24 mdr. kr. 400,00 Betal gerne inden indskrivning til Danske Bank - Reg: 1551 Konto: 0007177208 HUSK: at anføre dit navn i bemærkningsfeltet. Indskrivning: Mandag den 21. marts kl. 18.30-19.30, HUSK at medbringe: bank kvittering, udvidet forsikring på hunden og hundevaccination. Træningsdage kl. 19.00 Dato: 4., 11., 18., 25. april, og 2., 9., 17., 23., og 30. maj. Afslutningsprøve den 6. juni kl. 18.00-19.00. Vi afslutter med pølser, øl og sodavand. Åben klasse træning bliver selvtræning med mulighed for trænerråd. Der bliver stillet baner og vildt til rådighed. Dato for Harlevdysten kommer senere sammen med program for resten af sæsonen. Se hjemmesiden: www.stilling-jagtforening.dk, Facebook og opslag i/på Jægerhuset. Træner team unghunde: Preben Thomsen, Søren Thingbak og Ole Kidmose. Villi Kegel står for optagning af vildt. Anders Sørensen er banemand. Susanne Rye står for økonomien og Kaj Rye sørger for drikkevarer. 11


Udvalget arrangerer klubaftener udflugter og lignende aktiviteter. Da der ikke er valgt nogen til udvalget varetages det af bestyrelsen.

Trofæaften torsdag den 3. marts 2016, kl. 19.30 i Jægerhuset. Så er der Trofæaften 2016, kom med dine trofæer skudt i den just afsluttede jagtsæson i ind- eller udland. Der er som vanligt præmier til vinderne i de forskellige kategorier. Medbring også benene fra dine skudte krager, den der medbringer flest krageben, vinder Kragepokalen plus en kontant præmie. Førstehjælpskursus torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00-22.00 i Jægerhuset. Et kursus for dig, der ønsker at kunne handle korrekt, hvis uheldet er ude. Formål: At sikre deltagerne efter kurset kan handle hurtigt og yde korrekt førstehjælp hvis uheldet er ude. Kursisten skal selvstændigt kunne stoppe ulykken, yde livreddende førstehjælp, samt kunne lede en nødflytning af en tilskadekommet. Efter kurset udstedes førstehjælpsbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Indhold: Grundlæggende vil kurset omhandle hjerte-lungeredning og livreddende førstehjælp. Men samtidig vil de blive målrettet de ulykker jægere typisk kommer ud for. Overskrifterne på kurserne, vil derfor f.eks. være: Grundlæggende førstehjælp: Stands ulykken, sikring af ulykkested, alm. nødflytning, basal livredning (ABC), hjertelungeredning, alarmering, alm. og psykisk førstehjælp samt præsentation af Hjertestarter. Jagtrelateret førstehjælp: Brud og faldulykker, nødflytning over større distancer, vådeskudsulykker, snitsår med knive forgiftningsulykker, dehydrering, høreskader, førstehjælp til jagtkammerater, der pludseligt får et anfald af epilepsi, astma eller sukkersyge. Danmarks Jægerforbund betaler kurset så du skal kun betale kr. 100,00 for sandwich, 1 øl eller vand og kaffe ad libitum. Beløbet opkræves på dagen. Tilmelding inden 1. april til Kaj Rye tlf. 20 13 65 36. 12


Bukkemorgenkaffe mandag den 16. maj kl. 8.30 Så er det atter den 16. maj og vi skal mødes i Jægerhuset til kaffe og rundstykker og lidt til halsen. Man kan også købe øl og vand i rimeligt omfang. Kom og vær med, vis din buk og se de andres og lad os høre hvordan det gik til. Familiedag / 60 års jubilæum lørdag den 4. juni 2016. kl. 11.00-17.00 Der vil være mange forskellige aktiviteter som bueskydning, fugleskydning, luftbøsse-skydning for børn, gevirværksted, partering af et rådyr og rågeunger, smagsprøver af vildt, skydesimulator, jagthornsblæsning og måske mere. Der vil blive solgt mad og drikkevarer til rimelige priser. Tag hele familien med. Selve arrangementet er gratis. Gerne tilmelding ( ikke et krav ) på tlf. 20 13 65 36. Hold jer underrettet på hjemmesiden, hvor nærmere information vi komme. Skydning ad libitum hos Anders lørdag den 27. august kl. 10.00-14.00 Stilling Jagtforening inviterer dig til lerdueskydning, godt vejr og pølser på grill hos Anders Chr. Sørensen i Hasselager. Vore skydeinstruktører og skydevogn, samt en del andre kastemaskiner vil forestå skydningen. Vi forventer op mod 10.000 skud på de godt 2 timer skydningen varer. Husk høreværn. Under og efter skydningen sørger vi for, at støv og krudtrøg kan skylles væk via det på traktoren installerede fadølsanlæg, der er også div. vand til rådighed. Ca. kl. 12.00 er der gang i grillen med pølser og hygge. Adressen er: Hovedvejen 260, 8361 Hasselager, det er lige før grænsen til Hørning. Skydning: Medbring haglgevær. Patroner cal. 12 købes i teltet. Den først kasse med 250 patroner koster 350 kr. Herefter koster 3 æsker af 25 stk. 100 kr. For deltagelse inkl. duer, pølser, øl og vand betales kr. 100 pr person. Tilmelding: til Kaj Rye på tlf. 20 13 65 36 eller mail. ryepeter@post4.tele.dk inden 25. august. Torsdag den 8. september kl. 19.00 i Jægerhuset Jagttegnsundervisning for erfarne jægere, ved Arnold M. Hansen. Arnold vil genopfriske vor kunnen eller mangel på samme i jagtlige spørgsmål. Måske vil Arnold også fortælle lidt om transport af våben og ammunition i indog udland. Der vil være kaffe og kage samt øl og vand til salg.

13


Marts 03 Klubaften - Trofæaften 19 Hjortepokalskydning 21 Indskrivning til hundetræning

Jægerhuset Ørre Jægerhuset

19.30 -> 09.00-13.00 18.30-19.30

April 03 Mærkeblæsning jagthorn 04 Dressurtræning (hunde) 07 Førstehjælpskursus 09 Mærkeskydning/indskydning 11 Dressurtræning (hunde) 18 Dressurtræning (hunde) 20 Riffelskydning 25 Dressurtræning (hunde)

InSide, Hammel Jægerhuset Jægerhuset Nr. Snede Jægerhuset Jægerhuset Allingåbro Jægerhuset

09.00 -> 19.00 -> 16.00-22.00 09.00-15.00 19.00 -> 19.00 -> 17.00-20.00 19.00 ->

Maj 02 Dressurtræning (hunde) 08 Mærke- og bukkeskydning 09 Dressurtræning (hunde) 16 Bukkemorgenkaffe 17 Dressurtræning (hunde) 21 Forbundsmesterskab Jagthorn 23 Dressurtræning (hunde) 30 Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset Nr. Snede Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Gl. Estrup Jægerhuset Jægerhuset

19.00 -> 09.00-15.00 19.00 -> 08.30 -> 19.00 -> 08.00 -> 19.00 -> 19.00 ->

Der forventes rågeregulering følgende dage; 1. maj til 14. juni søndage, tirsdage og torsdage fra 18.30 til 21.00 lørdage fra 7.00 til 10.00. Juni 04 Familiedag / 60 års jubilæum 06 Afslutning dressur (hunde) 11/12 Jagtfeltskydning

14

Jægerhuset Jægerhuset Hevring

11.00-17.00 18.00 -> se Jæger 2/16


Juni/juli/august Måske sommertræning af hunde, se hjemmesiden og Facebook. August 08 Hjortebane

Vingsted

Tilmelding til Dirk B. Andersen, se mere på hjemmesiden og Facebook.

27

Skydning ad libitum

September 08 Jagttegn for erfarne jægere

Hos Anders

10.00-14.00

Jægerhuset

19.00-22.00

SKANDERBORG DYREHOSPITAL & LANDPRAKSIS Godk. af Den danske Dyrlægeforening

Hans Højgaard & Finn Sabroe Fagdyrlæger, vedr. Hunde, katte og kvæg

Ass. dyrlæger Merete Herholdt og Britt Ingvertsen. Al kirurgisk og medicinsk beh.. af hunde , katte og andre smådyr

OK-Benzin

     

Røntgen incl HD/Penn – Hip Scanning smådyr/hest Tandbehandling Hudundersøgelse og allergitest Laboratorieundersøgelser Rådgivning vedr. avl, fodring og sundhed

Konsultation efter tidsbestilling Sygebesøg efter aftale Telefonkonsultation bedst 8-9 Tidsbestilling 8-17 Salg af foder m.m 8-17

86 52 08 55 Danmarksvej 13 8660 Skanderborg

Døgnvagt (ring først) Fax 86 52 06 50

15


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning, Tlf. 86 92 32 22. E-mail: jagthorn@stilling-jagtforening.dk Lars Balle, Iversvej 4, 8660 Skanderborg. Tlf. 86 52 32 92.

Har du lyst til at blæse jagthorn? Så mød op i Jægerhuset, Teglgraven 1, Motorvejslommen, Stilling. Her mødes vi hver tirsdag fra august til juni kl.19.00. Vi vil meget gerne have nye blæsere med, så mød endelig op! Jagthorn kan eventuelt lånes i begyndelsen. Ring til Lars Balle eller Kaj Rye. Vi deltager i Duelighedsprøve den 3. april på Inside i Hammel, med både gruppe og solister. Den 21. maj er der Forbundsmesterskab på Gl. Estrup. Har I et arrangement hvortil i ønsker Jagthornsblæsning ring endelig til os. Vi glæder os til, at høre fra jer. p.u.v. Lars og Kaj.

16


Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, Tlf. 23 71 99 51

Udvalget laver arrangementer specielt for ungjægere, dvs. jægere under 26 år, samt nye jægere som har fået jagttegn inden for de sidste 2 år. Hvis I har en ide, eller et ønske til et en aktivitet kan jeg kun opfordre foreningens ungjægere til at melde sig på banen. Ungdomsafdelingen er til for jer, og hvis I har nogle ønsker til aktiviteter, skal I bare komme frem med dem, så skal vi nok prøve at hjælpe jer med at realisere dem. I skal være meget velkomne i Ungdomsudvalget, hold jer ikke tilbage. Der vil også blive holdt nogle spændende klubaftener som jeg varmt kan anbefale. Dem kan I se nærmere om under Aktivitetsudvalget

17


Jagttegn ved Stilling Jagtforening 2015 / 16 Underviser Arnold M. Hansen, våbenkursuslærer nr. 208 Dette kursus omfatter teori, afstandsbedømmelse, våbenundervisning og Naturstyrelsens krav om våbenkursus. Og er forberedelse til jagtprøve, haglskydeprøve og riffelprøve. Eleverne vil få grundig, individuel undervisning i våbenbetjening og afstandsbedømmelse. Der indgår lørdags / søndags arrangementer på skydebanen. Der kan benyttes PC til en del af hjemmearbejdet. Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer, patroner m.m. Træning til haglskydeprøve, vil foregå på en miljøgodkendt skydebane, med kyndig individuel undervisning. Efter gennemført kursus kan eleven gå til jagtprøve. Efter bestået jagtprøve kan eleven gå til haglskydeprøve og riffelprøve. Udgifter til jagtprøve, haglskydeprøve og riffelprøve er ikke inkluderet i kursusprisen. Kursuspris kr. 1.750,00 indbetales inden kursusstart på Stilling Jagtforenings konto reg.1551 konto 7177208 med oplysning om navn. Ydereligere oplysninger hos underviseren på e-mail: amh1950@gmail.com.

Undervisningen for denne sæson er rigtig godt i gang med 7 elever. Vi regner med at starte hold op igen til december 2016. Nærmere herom vil komme i Rekylen september 2016.

18


Hybenvænget 25 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22 - Svarer hele døgnet

Fra jagten med gule ærter.

Fra en skovjagt.

19


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22 e-mail:jagt@stilling-jagtforening.dk Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 31 91 Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 22, 1. th., 8660 Skanderborg, Tlf. 60 65 80 91 Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, tlf. 23 71 99 51,0 e-mail: lejboel@mail.dk

Jagtudvalget står sammen med Skanderborg og Tåning Jagtforeninger for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. jagtaftalen fra 2015. Vi driver andejagter ved Skanderborg sø ud for Dyrehaven, Vester Mølle og Junges Skov, ved Døj sø, Sorte sø og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Dyrehaven, Junges Skov, Sølundskoven, Vester Mose og Vester Mølle Skoven. Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til jagterne. Se på hjemmesiden www.stilling-jagtforening.dk, her vil eventuelt nyt om jagterne fremgå. Vi har også tidligere i Jagtudvalget stået for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.

Vedrørende regulering af rågeunger har vi endnu ikke fået at vide, at vi skal regulere i år, men vi forventer det forløber som vanligt. Inden fremmøde kontakt Jagtudvalget eller se hjemmesiden og Jæger for nærmere oplysninger. Der forventes regulering fra søndag den 1. maj til tirsdag den 14. juni på følgende dage: søndage, tirsdage og torsdage fra 18.30 til 21.00 lørdage fra 8.00 til 10.30 Rågereguleringen foregår fortrinsvis med salonrifler cal. LR22. Som noget nyt i år skal en bestemt ammunition anvendes iflg. krav fra kommunen: RWS Z lang 1,9 g 29 gr. Ammunitionen vil blive udleveret på reguleringsdagene. Der vil blive mulighed for indskydning med den nye patron i Allingåbro den 20. april kl. 17-20 hvor patronen vil være til rådighed. Jagtudvalget har prøveskudt patronen som på 30 m rammer som vor vanlige ammunition. Så kommer I ikke til Allingåbro er det ok at møde til reguleringen med riflen indskudt med standard LR22. På få af lokaliteterne må kun reguleres med luftvåben min. 5,5 mm. Skyd kun med dit luftvåben såfremt det sikkert afliver fuglen med 1 træffer. Deltagerne opfordres til, at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere. Det indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter. Mødested ved Oasen/Capri i Dyrehaven 20


Betaling kr. 20,00 pr. deltager pr. gang erlægges sammen med forevisning af gyldigt jagttegn til jagtlederen før parolen, først herefter påbegyndes reguleringen. Aflevering og indrapportering af skudte fugle til jagtlederen sker inden paraden, først herefter er reguleringen slut. Vedrørende efterårsjagterne er endelig program ikke lavet og aftalt med kommunen. Vi forventer andejagter i september, ande- og skovjagter i oktober, november, december og skovjagter i januar 2017. Vi vil også i år fra Stilling Jagtforening foreslå, at vi får nogle rene skovjagter, hvor vi mødes til morgenkaffe, parole, frokost og parade gerne i Jægerhuset i Teglgraven, hvorfra vi vil køre ud til såterne. Vi har fået en ny 5 årig aftale med kommunen hvor vi må drive riffel- og buejagt fra skydetårne eller stiger. Vi har ikke endnu fået aftalt placeringer af tårne eller stiger, men der bliver nok tale om 2 i Junges Skov og 1 i Vestermølleskoven. Buejagt bliver nok Hørnings areal ved Sandager Kær. Hvorledes riffeljagterne skal foregå/uddeles har vi endnu ikke besluttet i fællesjagtudvalget. Se mere herom på hjemmesiden. For nærmere program se Rekylen i september, hjemmesiden og i Jæger. Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan stadig lejes for kr. 100,00 pr. dag. Depositum kr. 500,00. Motoren overtages og afleveres med fuld tank. Henv. Kaj Rye tlf. 86 92 32 22. På udvalgets vegne Kaj Rye

Fra skovjagten den 14. november 2015.

21


Jagtudvalgets forslag til parole ved foreningens fællesjagter:  Velkomst: Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.  Jagttegn: Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gås på kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag – og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.  Orientering om jagtdagens forløb: Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet. Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.  Hvad må der skydes: Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.  Signalering: Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om signaleringen.  Opførsel på post og mellem såterne: Det er jagtlederens pligt at instruere om hvordan man opfører sig på vej til en post (vær stille) og hvordan man forholder sig på posten (let på hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det god skik at lette på hatten (som tak) når man får anvist en post. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patroner er taget ud.  Skudafgivelse/sikkerhed: Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt at alle jægere og hunde kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15 meter, flyvende vildt max. 25 meter.  Etik: Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom på hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på jorden – det lægges.  Efter skuddet: Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Dette er vigtigt når hundeføreren skal sende hunden ud. Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette er vigtigt når hunden skal i arbejde.  Patroner: Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til jagtleder.

22


Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro, tlf. 86 94 84 95 e-mail: riffel@stilling-jagtforening.dk Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, tlf. 86 52 31 91 John Balle Jensen, Firkløvervej 12, 8464 Galten, tlf. 23 64 14 02 Henning Jensen, Sabro Kirkevej 142, 8471 Sabro, tlf. 28 77 90 17 Dirk. B. Andersen, Vroldvej 143, 8660 Skanderborg, tlf. 22 89 50 91

Hjortepokal: Lørdag den 19. marts 2016, kl. 9.00-13.00. Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8, Ørre, 7400 Herning. Tilmelding til undertegnede. Skydning til løbende hjort og mulighed for indskydning. For dem som vil svinge haglbøssen efterfølgende, så har centret 2 rigtig gode sportingbaner. Indskydning: Lørdag den 9. april 2016, kl. 9.00-15.00, og søndag den 8. maj kl. 9.00-13.00. Der vil være mulighed for mærkeskydning. Søndag den 8. maj kl. 13.00-15.00 skydning til bukkepokal. Dette er en skydning på bukkeskive; 4 forskellige afstande, 4 forskellige skydestillinger, 4 skud pr. station, 90 sek. skydetid pr. station. En alsidig skydning, som jeg synes er sjov at deltage i. Begge dage på Nørre Snede skydebane. Indskydning: Onsdag den 20. april 2016, kl. 17.00-20.00 Allingåbro, banerne på Tøjstrupvej 37 D. Mulighed for indskydning på: 50m salonbane, 100m manuel markering og 200m elektronisk markering. Dette er et arrangement sammen med Vissing-Galten jagtforening. Jagtfeltskydning: Som i fjor er vi en del af Forbundets jagtfeltskydning i Hevring. Den finder sted i weekenden 11. og 12. juni 2016. I Jæger nr. 2 2016 i tillægget under jagtfeltskydninger er der en beskrivelse af hele arrangementet. Dette er også en skydning, som man bør unde sig selv. 23


Tur til Hjortebanen i Vingsted mandag den 8. august, tilmelding til Dirk B. Andersen. Vi i udvalget håber selvfølgelig, at vore medlemmer har lyst og tid til at, deltage i et enkelt eller flere af disse arrangementer. P.u.v Gert Nielsen tlf 86948495

Stilling Jagtforenings Kragepokal I forbindelse med trofæaftenen i marts vil den nye Kragepokal blive uddelt til den person der har nedlagt flest krager/skader i løbet af sæsonen. Som ’bevis’ skal man møde op med benene fra de nedlagte fugle og udover pokalen vil man modtage 10 kr. per benpar; dog max 1.000 kr.

Statsskovjagt i True Skov den 19. januar 2016.

24


Udvalget består indtil videre af bestyrelsen

Stilling Jagtforenings skydevogn. Da bestyrelsen mener, at det er meget vigtigt at foreningens medlemmer har mulighed for at øve flugtskydning, har foreningen indkøbt en skydevogn, som kan lejes af foreningens medlemmer. Foreningens kasserer, Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98 står for udlejningen og interesserede kan kontakte hende. Du kan også sende en e-mail: skydevogn@stilling-jagtforening.dk eller susanne.laursen@pc.dk. Afhentning/aflevering: Skydevognen afhentes og afleveres ved Jægerhuset i Teglgraven. I lejeperioden er det lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt og ikke udsættes for unødig belastning. Lerduer: Stilling Jagtforening leverer alle lerduer. Der anvendes kun sorte lerduer. Pris pr. kasse med 200 stk. er 150 kr. Ved afhentning er magasinet tomt og ikke brugte duer refunderes ikke. Ved bestilling aftales hvor mange lerduer der forventes brugt, og disse modtages sammen med skydevognen. Hele kasser lerduer refunderes. Priser: Ved afhentning betales 500 kr. i depositum. Leje pr. aften 100 kr./pr. dag 200 kr. Ansvar: Skydevognen skal afleveres i samme stand om den er lejet i, er dette ikke tilfældet vil depositum blive helt eller delvist inddraget. Det er bestyrelsens håb, at skydevognen vil blive brugt flittigt og af mange af foreningens medlemmer. 25


Jagt: 1. 2. 3. 4.

Jagt på småvildt Salven Eftersøgsjagt Snefuglen

41. 42. 43. 44.

Honecker og Göring Storvildt Bjørne dvd Småvildtjagt

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Storvildt Jægeren Jagtlykke Svensk elgjagt 1-2 dvd Jagt på råvildt Jægernes Polen Svenske eventyr Højlandsfeber Riffeljagt Jagtfeber i New Zealand Bukkejagt Bøffel Masailand 1-2 The big four Helt på toppen i Norge De blå dage The Mac Nac Afrikanse eventyr Abnorme bukke Jagt for stående hønsehund dvd Fuldbrugsprøven Kunsten at ramme på Klapjagt Råvildt Bukkejagt Jagt i Polen Gordon Setteren Knæk og Bræk Eftersøgtjagt Jagtens Prøver

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Bukkejagt JD Bukkejagt 5 lande Trofæjagt i England dvd Gåsejagt dvd Bukkefeber dvd Jagten på medaljebukken dvd Vildsvinefeber 3 dvd Kapitale bukke i brunst dvd Vildsvinefeber 4 dvd Jagt i Danmark dvd Deathe By The Double Rifle dvd Sikajagt dvd Sibirisk buk og urfugl dvd Drømmetrofæer fra Ungarn dvd Vildsvinefeber 5 dvd Kapitale kornhjorte dvd Storvildt i Tanzania dvd Vildsvine Jagt og hunde DVD Lokkejagt på ræv dvd The Big Five 1 Blu-ray Hunting Ibex Blu-ray Hunting at Berleburg Blu-ray Hunting in Spain Blu-ray Lodges Safari Blu-ray Buffalo Hunt Australia Blu-ray Mixed Bag in Poland Blu-ray Adventure in Alaska Blu-ray

35. 36. 37. 38. 39. 40.

Sommerbukke In the Blood Limpopo 1-2 Vådeskud Vildtkendskab 1-2 Mit livs buk

Fiskeri: 1. Sportsfiskeren 2. Medefiskeri med flåd 3. Geddefiskeri 4. Laksefiskeri 5. How To Fish Rapala Lures

Filmene vil være til rådighed for udlån på klubaftnerne. 26


Randersvej 397, 8380 Trige Tlf. 86232201 mail@nkjagt.dk www.nystromkrabbe.dk

Feltskydning i Borris, maj 2015. Vi er repræsenteret med et hold bestående af Arnold Hansen, Jørgen Nielsen, Asta Mathiasen, Kaj og Susanne Rye.

27


Stilling Jagtforening v/ Kaj Rye Petersen HybenvÌnget 25 8362 Hørning

28

B

Profile for Solid Media Group Denmark A/S

Rekylen marts 2016  

Rekylen marts 2016  

Advertisement