Page 1

Marguerite Duras, Otar Joseliani, Wojciech Smarzowski, Léa Seydoux, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio „Hirosima, mano meile“, „Orfėjas“, „Volstryto Vilkas“, „Medžioklė“, „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“

2014 01

KINO KLASIKOS VAKARAI „ŽIEMOS EKRANAI“ 2014 CIKLAS „KARLSONO KINAS“


„Greitai. Jokių bereikalingus žodžių, jokių berei­ kalingų žvilgsnių“, – pripuolęs prie įžengiančio į „Skalviją“ Joselianio, išpyškino Piatigorskis. „Ša ša ša, nusiramink, Saša“, – paglostė minčių nesutalpinan­ čią filosofo galvą gruzinas. Paėmęs už alkūnės seną draugą, lėtai žengdamas, visus įdėmiai nužvelgda­ mas, ­nuėjo prie staliuko, kur jau sėdėjo Grikevičius, Repšys ir Macaitis. Lėtai iš sakvojažo ištraukęs butelį prancūziško baltojo vyno priešais Moniką ant baro padėjo Joselianis ir mirktelėjo. Atkimštas butelis ir ke­ lios taurės po akimirkos stovėjo priešais kompaniją. Ūsuotoji vyrija išmintingai sutartine pūtė dūmus. Nebuvo nieko bereikalingo. Kai po ilgo tylaus dūmijimo virš jų susitelkė debe­ sis, Piatigorskiui staiga pratrūkus žerti mintis apie nemąstymo beprotybę, buvo aišku, kad tylos toje užstalėje nebuvo nei trumpiausią akimirką. Tada atsistojo Joselianis ir iškėlęs stiklą vyno tarė: „Bičiuliai, eidamas čia, mačiau vietinius kliošarus, jie sėdėjo, kaip ir mes dabar, rūkė, dalinosi rastu maistu, kažką gėrė. Sėdėjo be žodžių. Ant krūmo šalia buvo uždėtas portfelis, o ant jo tupėjo žvirblis ir kažką lesė. Tad išgerkime, draugai, už laiką, pra­ leistą kartu be reikalo. Išgėręs iki dugno, Joselianis papilstė iš naujo ir atsisėdęs užtraukė užstalės dainą „Camokruli“. Macaitis, Piatigorskis, Repšys ir Grikevičius jam pritarė daugiabalse. Netrukus atbėgo Gerda ir maldaujamu žvilgsniu ėmė prašyti: „Tyyyliau, salėje rodom labai garsaus re­ žisieriaus filmą!“ Tai buvo pirmas (ir paskutinis) kartas, kai kafeteri­ joje „Planeta“ buvo rūkoma.


Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2014“ Otaro Joselianio filmų retrospektyva 24–31 d. „Istorija, kurią ketiname papasakoti, bus dramatiška kome­ dija arba komiška drama, jei galima taip pasakyti. Iš temų, į kurias atkreipėme dėmesį, svarbiausia mums pasirodė sena problema – žmogaus buvimo žemėje prasmė. Esam giliai įsitikinę, kad ir kokia sena ji būtų, ir šiandien ji reikšminga. Dėl socialinių priežasčių, bet greičiausiai dėl pačios žmogaus natūros savybių, kai kurie žmonės daro daug papildomų fizinių ir dvasinių judesių, nieko galiausiai ir ne­ atlikdami. […] pamėginome įsivaizduoti: štai gyvena žmo­ nės ir kiekvienas jų gyvena vieną vienintelį gyvenimą, o laikas eina – ir vienas žmogus nepastebi, kaip laikas grei­ tai bėga, kad atmintyje nelieka nei vieno prisiminimo apie rimtą veiksmą. „Vėliau“, – save ramina jis, o vieną gra­ žią dieną, plyta nukrenta ant galvos – gyvenimas baigtas. Liūdna matyti tokio žmogaus baigtį, bergždžiai vėjais pa­ leidus savo protą ir jėgas ir nedavusio žmonėms to, ką ga­ lėjo duoti. Vano Agladzė gyveno Tbilisyje, Čavčavadzės gat­vėje 27. Buvo viengungis, turėjo begalę bičiulių, turėjo tėvą ir mo­ tiną, brolių ir seserų nebuvo. Vano buvo muzikantas, ope­ ros orkestre grojo mušamaisiais instrumentais. Sklido gandai, kad Vano jau keletą metų kuria operą (rankraš­ čių neliko). 196… balandžio 4 d. Vano išėjo į gatvę, ke­ liavo kaip tik į rytinę repeticiją. Čavčavadzės ir Rustavelio kampe ant jo užvažiavo autobusas. […] Vano žuvo trisde­ šimties. Laidotuvės buvo iškilmingos. Daugelis verkė, ypač merginos. Tiesą sakant, ir viskas. […]“ OTARO JOSELIANIO SCENARIJAUS „GYVENO STRAZDAS GIESMININKAS“ PROJEKTAS. FILMAS BUVO SUKURTAS 1970 M.

2

3


Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2014“ Otaro Joselianio filmų retrospektyva Krentantys lapai La chute des feuilles Vaid. Ramaz Giorgobijani, Gogi Karabadzė, Marina Karcivadzė (romantinė drama, Gruzija, 1966, gruz., pranc., rusų k., liet. subt., 1.30) 24 d. – 17 val. Niko gavo pirmąjį darbą ir ne bet kur, o vyno fabrike. Netrukus jis susipa­ žįsta su suaugusiųjų pasauliu: reikia įvykdyti planus, atsiskaityti šefams, į darbą žiūrėti rimtai. Ne iš kelmo spir­ tas jaunuolis jau ką, o gerą vyną at­ pažinti moka. Supratęs, kad į butelius pilstomas visai prastas vynas, Niko iš­ drįsta ne tik apie tai pranešti šefui, bet ir praskiesti vynelio bačkas vandeniu. Niko naivumas ir karšta kova su mora­ liškai pagedusiu pasauliu linksmina ir jo pirmąją meilę – Mariną.  N-16 Šantrapa Chantrapas Vaid. Dato Tarielašvili, Tamuna Karumi­ dzė, Givi Sarchimelidzė, Pierre Etaix (drama, Prancūzija, 2010, pranc., gruz. k., pranc., liet. subt., 2.02) 24 d. – 18.40, 30 d. – 20.30 Niko – talentingas gruzinų kino re­ žisierius. Į visas puses plėšomas SAUSIS

sovietinės valdžios, jis nepasiduoda ideologinėms taisyklėms. Šioms įgri­ sus iki gyvo kaulo, žmogelis išvyksta į atvirų pažiūrų šalį – Prancūziją. „Šantrapa“ yra autobiografinis Joselianio filmas apie kūrėjo laisvės paieškas, imigranto dalią, troškimą būti suprastam.  N-16 Filmą pristatys režisierius. Sudie, mano karvide Adieu, plancher des vaches!

Vaid. Amanda Langlet, Arielle Dombasle, Pascal Greggory, Feodor Atkine (komiška drama, Prancūzija, 1999, pranc. k., liet. subt., 1.56) 25 d. – 18 val. Devyniolikmetis Nikolia bando iš­ trūkti iš auksinio narvelio – turtingų tėvų dvaro. Reikia sprukti ir paragauti laimingo valkatų gyvenimo, susirasti tikrų draugų. Kelyje pasitaiko ir bis­ tro šeimininko dukra – simpatiškoji Poletė. Tuo tarpu namuose tėtušis (jį suvaidino pats režisierius) linksmai


traukia gruziniškas dainas su vienu iš sūnelio draugužių valkatų. Nikolia dar daug kur teks pabuvoti, kad su­ voktų, jog turčių gyvenimėlis nėra toks blogas.  N-16 Filmą pristatys režisierius. Balandis Aprili Vaid. Tatjana Čanturija, Gija Čirakadzė, Akaki Čikvaidzė (komedija, Gruzija, 1961, be dialogų, 46 min.) 26 d. – 18 val. „Balandis“ – Joselianio diplominis darbas. Jau pirmame filme ryškėja Joselianio minimalistinis stilius ir savi­ tas humoro jausmas, atspindintis po­ žiūrį į gyvenimą. Filmas negailestingai kritikuoja apgailėtiną buržuazijos siekį savintis, todėl buvo tuoj pat uždraus­ tas Sovietų Sąjungoje.  N-16 Pastoralė Pastorale Vaid. Nana Joseliani, Tamar Gabarašvili, Michail Naneišvili (drama, Gruzija, 1975, gruz. k., liet. subt., 1.35) 26 d. – 18 val. Svečiai iš miesto! Muzikantų kvar­ tetas leidžia vasarą kaime. Vietinė

šeima apgyvendina juos savo palė­ pėje. Vaikai greitai randa bendrą kalbą su atvykėliais. „Pastoralė“ – beveik ne­ naratyvinis pasakojimas. Jo esmė iš­ sakyta ne žodžiais, o nespalvotais vaizdais. Personažų veidų tekstūra, rankų ir kūno judesiais, tradicinių ins­ trumentų garsais. Vietoj personažų dialogų čia galima girdėti marmaliuo­ jančius gyvūnus.  N-16 Filmą pristatys režisierius. Drugelių medžioklė La chasse aux papillons

Vaid. Narda Blanchet, Pierette Pompom Bailhache, Aleksandr Čerkasov, Tamara Tarasašvili (komiška drama, Prancūzija, 1992, pranc. k., liet. subt., 1.55) 27 d. – 14.50, 28 d. – 18.40 Dvi ekscentriškos poniutės gyvena prancūziškoje pilyje. Vienai motery­ tei pasimirus, atvažiuoja jos sesulė iš Maskvos, matyt, paveldėtoja. Tik kaž­ kodėl galiausiai pilaitė atitenka japonų biznieriui… 4

5


Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2014“ Filmas apie mokėjimą gyventi ir nostalgiją po truputį nykstančiam pa­ sauliui su savomis tradicijomis. Šis pa­ saulis jau niekad nebebus toks, koks buvo.  N-16 Pirmadienio rytas Lundi matin

Vaid. Jacques Bidou, Anne KravzTarnavskij, Narda Blanchet, Radslav Kinski (komiška drama, Prancūzija, 2001, pranc. k., angl., liet. subt., 2.02) 27 d. – 18.40 Vensanui keturiasdešimt. Jis gyvena su mama, žmona ir dviem sūnumis ma­ žame miestelyje. Kas rytą eina į darbą fabrike. Surūko cigaretę. Gyvenimo monotonija neteikia jokio džiaugsmo, tad kartą, užsižiūrėjęs į gamyklos dū­ mus, nusprendžia išvykti. Sekmadienis Venecijoje – čia žmonės šypsosi, šne­ kučiuojasi, sėdi ant stogų, išgeria vy­ nelio, padainuoja. Iki pirmadienio ryto…  N-16

SAUSIS

Sodai rudenį Jardins en automne Vaid. Séverin Blanchet, Jacynthe Jacquet, Otar Iosseliani, Lily Lavina (komiška drama, Prancūzija, 2006, pranc. k., liet. subt., 2.01) 29 d. – 21 val. Vensanas dar vakar buvo ministras, o šiandien – jau gatvėj. Jis vėl lenkia taurelę su senais sėbrais, virsta į buvu­ sių meilužių lovas, glaudžiasi po my­ linčios mamos sparneliu. Kitaip tariant, džiaugiasi laisve ir leidžia sau svajoti. Galbūt vienas iš jo pašaukimų – būti sodininku?  N-16 Gyveno strazdas giesmininkas Il était une fois un merle chanteur Vaid. Gela Kandelaki, Gogi Čheidzė, Jansug Kakidzė, Irine Jandieri (draminė komedija, Gruzija, 1970, gruz. k., liet. subt.,1.20) 31 d. – 19 val. Gija vakarais groja būgnais Tbilisio orkestre, o dieną tvarko įvairiausius reikaliukus, susitinka su draugais, pa­ gelbsti visai svetimiems žmonėms, bendrauja, skuba, nieko nespėja, net užrašyti melodijos, kuri visąlaik tvinksi galvoje. Vyrukui įdomesni netikėti su­ sitikimai, pažintys su merginomis nei darbas orkestre. Jis norėtų nuveikti daug, bet nėra kada.  N-16


Pagrindinė programa Tu išgydei mano sielą Mon âme par toi guérie Rež. François Dupeyron Vaid. Grégory Gadebois, Céline Sallette, Jean-Pierre Darroussin (drama, Prancūzija, 2013, pranc. k., angl., liet. subt., 2.04) 24 d. – 21.10, 29 d. – 17 val. Baikeris Fredis iš motinos paveldėjo antgamtinių galių: sunkiausią ligą jis pagydo rankos prisilietimu ir gali pa­ tarti, kur nelaimingo gyvenimo šaknys. Tik kad jam pačiam, tokiam pasime­ tusiam, visai neprošal daktaras. Sako, kad meilė pagydo visas ligas.  N-16 Violeta Violette Rež. Martin Provost Vaid. Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet (drama, Prancūzija, 2013, pranc. k., angl., liet. subt., 2.59) 25 d. – 15.20 Simone de Beauvoir, feminizmas, sek­ sualinė laisvė – Prancūzija po Antrojo pasaulinio karo pačiame intelektua­ linio judėjimo įkarštyje. Filmas apie vieną artimų Simone de Beauvoir draugių, gerbėjų ir kolegių – rašy­ toją Violetą Leduc. Besislėpdama

mokytojos šešėlyje, Violeta ieško savo kelio ir blaškosi draskoma psichologi­ nių problemų, skurdo, nepasitikėjimo savimi. Bet nuoširdi ir gili literatūra ne­ liks nepastebėta.  N-16 Mano gražioji mergaitė Ma belle gosse

Rež. Shalimar Preuss Vaid. Lou Aziosmanoff, Jocelyn Lagarrigue, Victor Laforge (drama, Prancūzija, 2012, pranc. k., angl., liet. subt., 1.23) 25 d. – 21 val., 28 d. – 17 val. Vasaros atostogos atokioje saloje. Madena laukia laiško. Blaškoma sti­ praus jūrų vėjo, besislėpdama nuo pikto, bet mylinčio tėvo, šimto pusbro­ lių ir pusseserių, jauna mergina ieško savos užuovėjos. Ir pro kalėjimo lan­ gelį stebi paslaptingą kalinį.  N-16

6

7


Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2014“ Anri Henri Rež. Yolande Moreau Vaid. Pippo Delbono, Miss Ming, Jackie Berroyer, Lio (drama, Prancūzija, 2013, pranc. k., angl., liet. subt., 1.47) 26 d. – 15.50 Anri, nedidelio restoranėlio šeimi­ ninkas, po žmonos mirties paguodą randa švelniai pamišusios, psichinę negalią turinčios merginos Rozetės glėbyje. Savo sode Anri augina ba­ landžius, o naiviai nuoširdžią Rozetę vadina drugeliu. Lengvas sparnelių plazdenimas tarsi žada Anri laisvesnę, laimingesnę būtį.  N-16 Vik ir Flo pamatė lokį Vic+Flo ont vu un ours Rež. Denis Côté Vaid. Pierrette Robitaille, Romane Bohringer, Marc-André Grondin (drama, Kanada, 2013, pranc. k., angl., liet. subt., 1.35) 26 d. – 21.10 Ką tik iš kalėjimo išėjusi Viktorija ato­ kiame miestelyje bando statyti gy­ venimą iš naujo. Pareigūnas Gijomas ir jo moteris Florencija padeda jai at­ sistoti ant kojų. Tik tas kvapą gniau­ žiantis paslaptingas miškas… Miško glūdumoje – baltas hamakas. Praeities SAUSIS

vaiduokliai persekioja Vik ir Flo ir pas­ pendžia moterims spąstus.  N-16 Žirafiada Giraffada

Rež. Rani Massalha Vaid. Saleh Bakri, Roschdy Zem, Ahmad Bayatra, Laure de Clermont (drama, Prancūzija, 2013, arabų, hebr. k., pranc., liet. subt., 1.25) 27 d. – 17 val., 29 d. – 19.20 Vakarų krante, nedideliame Kalkilijos zoologijos sode ganosi dvi žirafos. Jas prižiūri dešimtmetis Ziadas – padeda tėčiui veterinarui. Vienos Izraelio ap­ gulties metu žūva tėtis žirafa. Ką da­ ryti? Mama žirafa nebeėda, jai reikia patino, ji laukia žirafiuko. Berniukas ir tėtis išsiruošia į rizikingą kelionę į Tel Avivą slapta parsigabenti žirafos.  N-16


Užkariautojai Les conqérants Rež. Xabi Molia Vaid. Mathieu Demy, Denis Podalydés, Christian Crahay (komiška drama, Prancūzija, 2013, pranc. k., angl., liet. subt., 1.36) 27 d. – 21 val. Nelaimėliai įbroliai Galadas ir Noė turi planą: prisistatyti žurnalistais, įsliū­ kinti į slaptą kambarį ir nugvelbti Gralį, tada nugabenti jį į Grotą ir pa­ statyti slaptoje vietoje. Vyručiai išsi­ ruošia legendomis apipintais takais. O klausimai kirba rimti – ar sugrąžin­ tas Gralis užtikrins laimę amžiams? O gal būti laimingam – nepasiekiamas tikslas?  N-16 Grigris Grigris Rež. Mahmat Saleh-Haroun Vaid. Souleymane Démé, Anaïs Monory, Cyril Gueï, Marius Yelolo (drama, Prancūzija, 2013, pranc. k., angl., liet. subt., 1.41) 28 d. – 21 val.

sparnus, kai Grigrio dėdė sunkiai su­ serga, o šeimai ima stigti pinigų… Grigris griebiasi šiaudo – susideda su kontrabandininkais.  N-13 Anželė ir Tonis Angèle et Tony

Rež. Alix Delaporte Vaid. Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Évelyne Didi (romantinė drama, Prancūzija, 2011, pranc. k., angl., liet. subt., 1.27) 30 d. – 17 val.

„Jei žmogus neprisijaukins jūros, tai jūra prisijaukins žmogų…“ Žvejys Tonis moko Anželę atskirti ryklį nuo pi­ ranijos ir dar… moko mylėti. Ne vien nepamatuotų emocijų grįstu keliu verta eiti, kai siela taip išsiilgusi žmo­ giško ryšio, o nauja kaimynė – pa­ prasta ir nelabai skrupulinga Anželė, Dvidešimt penkerių Suleimanui – pra­ šiek tiek pasiklydusi gyvenime… varde Grigris – paralyžiuota koja. „Anželė ir Tonis“ – pirmasis režisierės Nepaisant to, vaikinas užsidirba pinigų ilgo metro pasakojimas, 2012 m. pel­ ir džiaugiasi pripažinimu bei gražuo­ nęs „Cezarį“ už geriausią debiutą.  N-16 lės Mimi dėmesiu šokdamas nakti­ niuose klubuose. Realybė apkarpo 8

9


Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2014“ Marguerite Duras filmai Indijos daina India Song

Rež. Marguerite Duras Vaid. Delphine Seyrig, Mathieu Carrière, Michael Lonsdale (drama, Prancūzija, 1975, pranc. k., liet. subt., 1.35) 30 d. – 18.40 Prancūzų ambasadoriaus Kalkutoje žmona Ana-Mari nuobodžiauja. Pavargusi nuo uždaro, neurotiško gy­ venimo ir ieškodama vidinės ramybės, ji kiek nesąmoningai pradeda mie­ goti su kitais vyrais. Ambasadorius mato žmonos nuslydimus, tačiau jis tolerantiškas. „Indijos dainos“ poetiš­ kas skambesys laužo įprastą kinema­ tografinio laiko suvokimą, o vaizdas ir tekstas plaka skirtingo intensyvumo bangomis.  N-16

SAUSIS

Hirosima, mano meile Hiroshima, mon amour

Rež. Alain Resnais Vaid. Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Stella Dassas, Pierre Barbaud, Bernard Fresson (drama, Prancūzija, Japonija, 1959, pranc. k., liet. subt., 1.30) 31 d. – 17.10 Tai meilės istorija, temdoma atomi­ nės bombos, numestos ant Hirosimos, šešėlio. Prancūzų aktorė ir japonų ar­ chitektas susitinka Hirosimoje. Jie pa­ tiria vienos nakties aistringą meilės romaną ir patiki vienas kitam savo liki­ mus. Mylimieji, įkalinti jausmo, kuriam laikas neegzistuoja, negali nei išsiskirti, nei būti kartu.  N-16


P ra ncūzų ki no f est iva l i s „ Ž ie mos e kra n a i“ S a u si o 24–31 d . „S k a l v i j o s “ kin o c e n t re w ww. z i em o sek ra na i . l t ‘14

Du R

ŽIEMOS EKRANAI ECRANS D’HIVER

As i os seliaMnrigueri

Pran c ū zų k in o f e s tivalis


1 d. T 2 d. K 3 d. P 4 d. Š 5 d. S 6 d. P 7 d. A

14.00 Karlsono kinas „Sniego karalienė“ 13.30 Karlsono kinas „Spragtukas“ 13.40 Seansai senjorams „Saugus prieglobstis“

8 d. T 9 d. K 10 d. P 11 d. Š 12 d. S 13 d. P 14 d. A

13.30 Karlsono kinas „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ 14.30 Karlsono kinas „Sniego karalienė“ 14.40 Seansai senjorams „Ekskursantė“

15 d. T 16 d. K 17 d. P 18 d. Š 19 d. S 20 d. P 21 d. A

14.00 Karlsono kinas „Pepė ilgakojinė“ 14.00 Karlsono kinas „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ 15.00 Seansai senjorams „Dvi motinos“

22 d. T 23 d. K 24 d. P 25 d. Š 26 d. S 27 d. P 28 d. A

13.40 Karlsono kinas „Tikroji Batuoto katino istorija“ 14.10 Karlsono kinas „Eleonoros paslaptis“ 14.50 Seansai senjorams „Drugelių medžioklė”

29 d. T 30 d. K 31 d. P V – įvairaus amžiaus žiūrovams.   N-7 – vaikams nuo 7 metų.   N-13 – vaikams iki 16 metų su tėvais.   N-16 – nuo 16 metų.   N-18 – nuo 18 metų.


1 d. T

18.00 „Aš tuoj grįšiu“

20.10 „Dvi motinos“

17.00 „Dvi motinos“

19.00 „Lorė“

21.10 „Aš tuoj grįšiu“

16.00 „Dvi motinos“

18.00 „Laiko tiltai“

20.15 „Volstryto Vilkas“

3 d. P

15.40 „Dvi motinos“

17.40 „Volstryto Vilkas“

21.00 „Lorė“

4 d. Š

15.40 „Aš tuoj grįšiu“

17.50 Kino klasikos vakaras „Orfėjas“ 18.20 „Dvi motinos“

19.40 „Volstryto Vilkas“

5 d. S

16.00 „Laiko tiltai“

20.15 „Volstryto Vilkas“

6 d. P

16.00 „Volstryto Vilkas“

19.10 „Lorė“

21.15 „Laiko tiltai“

7 d. A

16.00 „Aš tuoj grįšiu“

18.10 „Dvi motinos“

20.10 „Volstryto Vilkas“

8 d. T

16.00 „Laiko tiltai“

18.20 „Volstryto Vilkas“

21.30 „Dvi motinos“

9 d. K

17.00 „Medžioklė“

19.10 „Laiko tiltai“

21.20 „Blogas senelis“

15.00 „Blogas senelis“

16.50 „Volstryto Vilkas“

20.10 „Aš tuoj grįšiu“

11 d. Š

16.10 „Aš tuoj grįšiu“

18.20 Kino klasikos vakaras „Orfėjas“ 18.50 „Blogas senelis“

20.10 „Laiko tiltai“

12 d. S

20.40 „Medžioklė“

13 d. P

18.00 „Volstryto Vilkas“

21.15 „Aš tuoj grįšiu“

14 d. A

16.50 „Aš tuoj grįšiu“

19.10 „Laiko tiltai“

21.30 „Blogas senelis“

15 d. T

16.00 „Medžioklė“

18.10 „Aš tuoj grįšiu“

20.15 „Volstryto Vilkas“

16 d. K

16.00 „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“

19.00 „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“

21.10 „Medžioklė“

17 d. P

15.30 „Skalvijos“ kino akademijos filmų pežiūra

17.50 „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“

20.00 „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“

18 d. Š

15.30 „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“

18.40 Kino klasikos vakaras „Orfėjas“ 19.20 „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“

20.30 „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“

17.00 „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“ 16.00 „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“

18.10 „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“

21.10 „Medžioklė“

16.00 „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“

19.10 „Medžioklė“

21.15 „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“

22 d. T

16.00 „Medžioklė“

18.10 „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“

21.10 „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“

23 d. K

17.00 „Žiemos ekranai“ „Krentantys lapai” 15.20 „Žiemos ekranai“ „Violeta” 15.50 „Žiemos ekranai“ „Anri” 17.00 „Žiemos ekranai“ „Žirafiada” 17.00 „Žiemos ekranai“ „Mano gražioji mergaitė” 17.00 „Žiemos ekranai“ „Tu išgydei mano sielą” 17.00 „Žiemos ekranai“ „Anželė ir Tonis” 17.10 „Žiemos ekranai“ „Hirosima, mano meile”

18.40 „Žiemos ekranai“ „Šantrapa” 18.00 „Žiemos ekranai“ „Sudie, mano karvide” 18.00 „Žiemos ekranai“ „Balandis”, „Pastoralė” 18.40 „Žiemos ekranai“ „Pirmadienio rytas” 18.40 „Žiemos ekranai“ „Drugelių medžioklė” 19.20 „Žiemos ekranai“ „Žirafiada” 18.40 „Žiemos ekranai“ „Indijos daina” 19.00 „Žiemos ekranai“ „Gyveno strazdas giesmininkas”

21.10 „Žiemos ekranai“ „Tu išgydei mano sielą” 21.00 „Žiemos ekranai“ „Mano gražioji mergaitė” 21.10 „Žiemos ekranai“ „Vik ir Flo pamatė lokį” 21.00 „Žiemos ekranai“ „Užkariautojai” 21.00 „Žiemos ekranai“ „Grigris” 21.00 „Žiemos ekranai“ „Sodai rudenį” 20.30 „Žiemos ekranai“ „Šantrapa” 20.40 „Santa“ premjera

24 d. P

17.00 Lenkų kino klubas „Rožė“ 15.40 „Laiko tiltai“

2 d. K

10 d. P

19 d. S 20 d. P 21 d. A

25 d. Š 26 d. S 27 d. P 28 d. A 29 d. T 30 d. K 31 d. P


Repertuaras Aš tuoj grįšiu Elle s’en va

Dvi motinos Adore

Lorė Lore

Rež. Emmanuelle Bercot Vaid. Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, Camille, Claude Gensac (drama, Prancūzija, 2013, pranc. k., liet. subt., 1.56) 1–16 d.

Rež. Anne Fontaine Vaid. Naomi Watts, Robin Wright Penn, Ben Mendelsohn, Xavier Samuel (drama, Australija, Prancūzija, 2013, pranc. k., liet. subt., 1.40) 1–9 d.

Kažkada buvusi „Mis Bretanė“, dabar brandi, bet vis dar graži moteris Betė šeimininkauja savam restorane. Tačiau vieną šventadienį baigiasi cigaretės ir jai reikia žūtbūt kažkur jų gauti. Ji sėda į mašiną ir leidžiasi į kelionę, no­ rėdama tik vieno – kad kas nors pavai­ šintų cigarete. Po dukros skambučio paaiškėja, kad jos pakeleiviu taps vie­ nuolikmetis anūkas, kurio ji dar nėra mačiusi. Kelionė cigarečių nulemia svarbius gyvenimo apmąstymus. „Šio filmo kaltininkė yra Catherine Deneuve. Norėjau su ja dirbti, ją fil­ muoti, jai rašyti. Tai moteris, kurią sva­ jojame turėti kaip mamą, sesę, dukrą ar mylimąją. Catherine Deneuve yra tarsi moters absoliutas“, – sako filmo režisierė Emmanuelle Bercot. N-7

Rež. Cate Shortland Vaid. Saskia Rosendahl, Kai Malina, Nele Trebs, Ursina Lardi, Hans-Jochen Wagner, Mika Seidel (drama, Australija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, 2012, vok. k., angl., liet. subt. 1.49) 2 d. – 19 val., 4 d. – 21 val., 7 d. – 19.10

Ramiame Australijos pajūrio mieste­ lyje gyvena dvi draugės: Roza ir Lilė. Roza – kartu su vyru Haroldu ir pilna­ 1945-ieji, baigiantis karui Vokietijoje, metystės jau sulaukusiu sūnumi Tomu, grupelė vaikų išsiruošia į kelionę per o našlė Roza – su panašaus amžiaus nusiaubtą šalį. Jie nori pasiekti savo sūnumi Ijanu. Abi moterys – neišski­ močiutę, gyvenančią už 900 km į riamos draugės, jų sūnūs taip pat. Kai šiaurę. Vyriausiajai Lorei tenka pasirū­ Rozos vyras susiranda darbą Sidnėjuje, pinti keturiais jaunesniaisiais broliais ir paaiškėja, kad žmona neketina vykti seserimis, kai jų tėvai, buvę naciai, pai­ kartu. Roza nenori palikti įprasto gy­ mami į nelaisvę. venimo, draugės ir… jos sūnaus Ijano, Filmas 2012 m. Tarptautiniame su kuriuo užsimezgė intymus ryšys. Lokarno kino festivalyje sulaukė Netrukus apie tai sužino jos sūnus Žiūrovų simpatijų apdovanojimo, Tomas ir kerštaudamas suvilioja Lilę. „Bronzinio arklio“ Stokholmo kino fes­ Roza išsiskiria su vyru. Naujų santykių tivalyje už geriausią filmą, geriausios pakoreguotai ketveriukei niekas ne­ aktorės vaidmenį, geriausią opera­ trukdo mėgautis gyvenimu. Tačiau tai toriaus darbą ir geriausią muziką bei trunka neilgai. N-16 Kritikų įvertinimo Hamburgo kino festivalyje. N-7

SAUSIS


Laiko tiltai About Time

Volstryto Vilkas The Wolf of Wall Street

Rež. Richard Curtis Vaid. Tom Hollander, Lindsay Duncan, Margot Robbie, Vanessa Kirby, Lisa Eichhorn, Bill Nighy, Domhnall Gleeson (drama, komedija, JAV, anglų k., liet. subt., 2.03) 3–15 d.

Rež. Martin Scorsese Vaid. Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Cristin Milioti, Matthew McConaughey, Margot Robbie (biografinė komiška drama, JAV, 2013, angl. k., liet. subt., 3 val.) 3–16 d.

Niekas nė neįtartų, kad Timas kuo nors išskirtinis jaunuolis, tačiau paaiškėja, kad jis, kaip ir jo tėvas, gali keliauti laiku. Tiesa, jis negali pakeisti reikš­ mingų planetos istorijos įvykių, tačiau savo asmeninį gyvenimą pasaulinių įvykių fone gali pareguliuoti. Netrukus Timas įsimyli Merę. Pirmąjį pasima­ tymą vaikinas ketina pakartoti tiek kartų, kiek prisireiks prisijaukinti meilę. Deja, Timui tenka suvokti, kad išskirti­ nės jo galios neapsaugo nuo visiems būdingų pakilimų ir nuosmukių. O ir kelionės laiku yra ribotos.  N-7

Pagal tikrą istoriją sukurtas filmas pa­ sakoja apie legendinę Amerikos fi­ nansų įžymybę Džordaną Belfortą. Devintajame dešimtmetyje Belfordas garsėjo ne tik gebėjimu biržoje grei­ tai uždirbti krūvą pinigų, bet ir suge­ bėjimu juos akimirksniu iššvaistyti. Vakarėliai su narkotikais ir moterimis – tai tik nuobodus pinigų leidimo būdas. Užsimanęs Belfordas biure akimirk­ siu surengdavo šokėjų šou, lengva ranka galėdavo paleisti pinigus pavė­ jui. Tokie Džordano Belforto mostai sukelia įtarimą vyriausybinėms organi­ zacijoms, kurios ima aktyviai domėtis Džordžo pinigais.  N-18

14

15


Repertuaras Medžioklė Jagten

Blogas senelis Bad Grandpa

Rež. Thomas Vinterberg Vaid. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Susse Wold (drama, Danija, 2012, danų k., angl., liet. subt., 1.51) 10–23 d.

Rež. Jeff Tremaine Vaid. Jackson Nicoll, Johnny Knoxville (komedija, JAV, 2013, anglų k., liet. subt., 1.30) 10 d. – 21.20, 11 d. – 15 val., 13 d. – 18.50, 15 d. – 21.30

Po sunkių skyrybų atsigaunantis Lukas turi naują merginą, naują darbą vaikų darželyje ir stengiasi pataisyti santy­ kius su paaugliu sūnumi. Tačiau dėl at­ sitiktinių melagingų žodžių viskas ima žlugti, melas paplinta kaip virusas. Thomas Vinterbergas – vienas iš re­ žisierių, 1995 m. kartu su Larsu von Trieru surašiusių „Dogma 95“ mani­ festą. Jis sukūrė pirmąjį judėjimui pri­ skiriamą filmą „Šventė“ (Festen, 1998), kuris pelnė Kanų kino festivalio žiuri prizą. „Medžioklė“ 2012 m. Tarptau­ tiniame Kanų kino festivalyje pelnė Ekumeninės žiuri prizą, geriausio ak­ toriaus apdovanojimą Madsui Mikkel­ senui ir Vulkano prizą už techninį atlikimą. Taip pat „Medžioklė“ pripa­ žinta geriausiu europietišku filmu.  N-16

Nors devyniasdešimtmetis jau ant nosies, Irvingas Zismanas širdy vis dar jaunatviškas ir nutrūktgalviš­ kas. Pastebėjęs, kad jo aštuonmetis anūkas Bilis liūdi dėl išvykusio tė­ čio, nusprendžia jį pasiimti į kelionę nuo Nebraskos iki Šiaurės Karolinos. Senelis dosniai dalijasi patirtimi ir ne­ sivaržydamas atskleidžia anūkėliui įvairius savo pomėgius. Kartu jie tyri­ nės striptizo šokėjų gyvenimą, neat­ sisakys sudalyvauti mergaičių talentų konkurse, prisijungs prie gedėtojų lai­ dojimo namuose, apsilankys baikerių bare. O jų elgesys gatvėje dažniausiai trikdys atsitiktinius praeivius.  N-16

SAUSIS


Adelės gyvenimas. I ir II skyrius La vie d’Adèle – chapitres 1 et 2

Volterio Mičio slaptas gyvenimas Secret Life of Walter Mitty

Rež. Abdellatif Kechiche Vaid. Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche, Jérémie Laheurte, Aurélien Recoing (drama, Prancūzija, Ispanija, Belgija, drama, 2013, pranc. k., liet. subt., 2.47) 17–23 d.

Rež. Ben Stiller Vaid. Kristen Wiig, Ben Stiller, Adam Scott, Sean Pean, Kathryn Hahn (komiška drama, JAV, anglų k., liet. subt., 1.54) 17–23 d.

Vienuoliktokei Adelei, kaip ir visoms bendraklasėms, įdomūs santykiai su vaikinais. Jos eina į pasimatymus, vė­ liau aptarinėja bučinių patirtis. Adelė taip pat nueina į pasimatymą su vai­ kinu, tačiau jis jos netraukia. Jai daug labiau patinka bičiuliautis su gėjumi, su kuriuo vieną kartą nueina į homo­ seksualų klubą. Ten Adelė sutinka žyd­raplaukę merginą. Į ją jau anks­ čiau, prasilenkdama gatvėje, atkreipė dėmesį. Filmas Kanų kino festivalyje pelnė „Auksinės palmės šakelės“ apdova­ nojimus – režisieriui Abdellatifui Kechiche’ui, aktorėms Adèlei Exarchopoulos ir Léai Seydoux, bei FIPRESCI prizą. N-18

Eilinis biuro darbuotojas, pilko kos­ tiumo dėvėtojas Volteris Mitis stumia laiką nykiame kabinete. Tačiau savo fantazijų pasaulyje Volteris – bebaimis didvyris, atliekantis žygdarbius, tikras romantinis herojus, be galo įsimylėjęs moterį, kuri, beje, yra iš realaus pasau­ lio. Galiausiai išgyventos Mičio fan­ tazijos padrąsina jį visa tai išmėginti tikrovėje. Ir jis leidžiasi į savęs išban­ dymo kelionę. Filmo režisierius Benas Stilleris šią komediją sukūrė pagal to paties pava­ dinimo amerikiečių rašytojo Jameso Thurbero apysakų rinkinį. Niujorko kino festivalyje „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“ buvo nomi­ nuotas kaip geriausias metų filmas.  N-13 16

17


Ciklas „Karlsono kinas“ „Vaikiška klasika ekrane“ Sniego karalienė Snezhnaya koroleva Rež. Vladlen Barbe, Maksim Svešnikov (animacija, Rusija, 2013, liet. įgars., 1.20) 4 d. – 14 val., 12 d. – 14.30 Piktoji Sniego karalienė pagro­ bia Gerdos mažąjį broliuką Kajų. Norėdama jį išgelbėti, Gerda lei­ džiasi į tolimą, pavojų ir išbandymų kupiną kelionę. Narsi ir kupina gėrio mergaitės širdis padeda jai įveikti vi­ sas kliūtis ir įveikti pačią Sniego kara­ lienę. Susigrąžinant brolį Gerdai tenka dar vienas iššūkis – išgelbėti pasaulį nuo artėjan­ čios ledo karalystės. Piktoji Sniego kara­ lienė siekia surasti bei sunaikinti viso pasaulio grožį kuriančius gerus žmones. Filmas su­ kurtas Hanso Christiano Anderseno pa­ sakos motyvais. VAIKAMS NUO 6 M.

SAUSIS

Spragtukas The Nutcracker Rež. Andrej Končalovskij Vaid. Elle Fanning, John Turturro, Nathan Lane, Charlie Rowe (nuotykių filmas, Jungtinė Karalystė, 2010, liet. įgars., 1.50) 5 d. – 13.30

Karlsonas, kuris gyvena ant stogo Karlsson On The Roof Rež. Vibeke Idsoe (animacija, Švedija, 2002, liet. įgars., 1.15) 11 d. – 13.30, 19 d. – 14 val.

Klasikinės Astridos Lindgren kny­ gos herojai sugrįžta nuostabiame švedų animaciniame nuotykių filme Kalėdų naktį stebuklais tikinti de­ „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“. vynmetė Merė įkvepia gyvybę medi­ Mažylis – septynmetis berniūkštis, niam Spragtukui. Kartu jie keliauja į karštą ir ilgą vasarą nuobodžiaujantis svajų pasaulį, kur lėlės tampa žmonė­ mieste. Tėvai bei vyresnieji brolis ir se­ mis, o daiktai padidėja daugybę kartų. suo užsiėmę savais reikalais ir, atrodo, Tačiau ten jų tyko pavojus. Dantingų visai pamiršo jauniausiąjį šeimos narį. žiurkių armija rezga sąmokslą, kaip už­ Tačiau vieną tvankų vakarą Mažylio valdyti žmoniją. Merei teks labai pa­ vienatvė ir nuobodulys dings visiems sistengti siekiant išgelbėti žmones ir laikams. Burgzdamas nežinia kaip ant Spragtuko pasaulį. nugaros pritaisytu propeleriu, grakš­ Filmas sukurtas pagal E. T. A. Hoff­ čiai laviruodamas tarp kaminų, sau­ mano pasaką, kuri įkvėpė Rusijos kom­ lėlydžio fone pasirodo vienintelis ir pozitorių Piotrą Čaikovskį parašyti nepakartojamas „vyrukas pačiame žy­ muziką baletui „Spragtukas“.  VAIKAMS dėjime“, nepralenkiamas išdaigininkas NUO 6 M. ir nenuspėjamas įvairių žaidimų pra­ simanytojas Karlsonas, kuris gyvena ant stogo! Karlsono būdas – nenuspė­ jamas, jis nė akimirkos negali nustygti vietoje, taigi rūpesčiai ir linksmi nuoty­ kiai – tik prasideda.  VAIKAMS NUO 6 M.  


Pepė Ilgakojinė Pippi Longstocking Rež. Bill Giggie, Michael Schaack (animacija, Švedija, Vokietija, Kanada, 1997, liet. įgars., 1.15) 18 d. – 14 val.

Tikroji Batuoto katino istorija La véritable histoire du Chat Botté Rež. Jérôme Deschamps, Pascal Hérold (animacija, Prancūzija, 2009, liet. įgars., 1.20) 25 d. – 13.40

Eleonoros paslaptis Kerity, la maison des contes Rež. Dominique Monféry (animacija, Prancūzija, Italija, 2009, liet. įgars., 1.20) 26 d. – 14.10

Jūreivio duktė devynmetė Pepė gali viena ranka pakelti arklį ar aukso pilną skrynią. Kai Pepės tėvą kapitoną Efraimą pasiglemžia audringoji jūra, mergaitei tenka grįžti į gimtąjį mies­ telį ir vienai rūpintis namais. Tiesa, ne visiškai vienai, kartu su ja – ištiki­ masis arklys ir išdaigininkė beždžio­ nėlė. O ir kaimynų vaikai netrukus tampa gerais Pepės draugais. Tačiau toli gražu ne visi miestelio gyvento­ jai nusiteikę draugiškai. Antai pasipū­ tusi ponia Priselius, vis šniukštinėjanti aplinkui, ieško progos uždaryti Pepę į vaikų namus. Sužinoję apie mergai­ tės namuose esantį auksą, iš kalėjimo pasprunka du nevykėliai vagys. Tačiau Pepė lengvai sugeba išsipainioti iš pa­ čių sudėtingiausių situacijų.  VAIKAMS

Mirus tėvui jaunėlis sūnus Pjeras pa­ veldi katiną, kuris ne tik turi stebuklin­ gus batus, kalba žmonių kalba, bet ir yra greitas kaip vėjas. Jaunuolis sva­ joja vesti gražuolę Princesę, kuri yra puiki dainininkė ir šokėja. Batuotas katinas padarys viską, kad ši Pjero svajonė išsipildytų – bičiuliams nesu­ kliudys nei klastūnas Rūmininkas, nei piktasis Žmogėdra. Filmas sukurtas klasikinės Charles Perrault pasakos motyvais.  VAIKAMS

Teta Eleonora miršta ir palieka gimi­ naičiams seną namą pajūryje. Sūnėnui ir dukterėčiai ji palieka du dalykus – Andželika gauna porcelianinę lėlę, o Natanielis – raktą nuo slapto kam­ bario. Kambaryje septynmetis Natas randa didžiulę biblioteką, tačiau tai jam nesuteikia džiaugsmo – pirmąją klasę berniukas baigė taip ir neišmo­ kęs skaityti. Sesuo Andželika tyčiojasi iš jo, tad Eleonoros dovana Natanieliui rodosi neteisinga. Tačiau kartą beklai­ džiojant bibliotekoje Natui atsiveria nepaprasta paslaptis – knygose prie­ globstį rado visi vaikų literatūros hero­ jai.  VAIKAMS NUO 7 M.

NUO 6 M.

NUO 6 M.

18

19


Seansai senjorams Saugus prieglobstis Safe Haven

Ekskursantė

Rež. Lasse Hallstrom Vaid. Irene Ziegler, Red West, David Lyons, Julianne Hough, Josh Duhamel (drama, JAV, 2013, anglų k., liet. subt., 1.55) 6 d. – 13.40

Rež. Audrius Juzėnas Vaid. Anastasija Marčenkaitė, Airida Gintautaitė, Margarita Žiemelytė, Eglė Mikulionytė (istorinė drama, Lietuva, 2013, liet., rusų k., rus., liet. subt., 1.50) 13 d. – 14.40

Kai paslaptinga jauna moteris pasi­ rodo nedideliame Amerikos mieste­ lyje Sautporte, vietiniams iškyla daug klausimų apie jos praeitį. Graži, bet kukli Keitė pasiryžusi vengti artimes­ nių pažinčių, kol ne savo iniciatyva su­ sidraugauja su našliu Aleksu ir plepia kaimyne Džo. Nepaisydama abejo­ nių, Keitė pamažu atsipalaiduoja, ima leisti šaknis nedidelėje bendruome­ nėje, o simpatija dviejų žavių mažylių tėvui perauga į meilę… Tada jai ima kliudyti tamsi praeities paslaptis, kuri, rodos, ieško progos išlįsti ir sugriauti trapią naujo ir laimingo gyvenimo viziją…  N-7

SAUSIS

Filmas sukurtas pagal tikrą vienuo­ likmetės mergaitės iš Lietuvos isto­ riją. Pabėgusi iš tremtiniais perpildyto krovininio traukinio, vežusio ją ir jos šeimą į Sibirą, ji įveikė 6000 km pa­ vojų ir nuotykių kupiną kelią namo į Lietuvą. Keliaudama ji sutiko įvairių žmonių: vargšę rusų moterį, gyvenan­ čią apleistame kaime taigoje, prasigė­ rusį vairuotoją, traukinio konduktorių, iš lagerių pabėgusių plėšikų gaują, žiaurų daktarą, dirbantį vaikų lage­ ryje, įsimylėjusį lėktuvo pilotą, NKVD pareigūną ir kareivius, medžiojančius lietuvių partizanus. Vieni jai padėjo, ri­ zikuodami gyvybe, kiti liko abejingi, dar kiti trukdė mergaitės kelionei namo.  N-7


Dvi motinos Adore

Drugelių medžioklė La chasse aux papillons

Rež. Anne Fontaine Vaid. Naomi Watts, Robin Wright Penn, Ben Mendelsohn, Xavier Samuel (drama, Australija, Prancūzija, 2013, pranc. k., liet. subt., 1.40) 20 d. – 15 val.

Rež. Otaras Joseliani Vaid. Narda Blanchet, Pierette Pompom Bailhache, Aleksandr Čerkasov, Tamara Tarassašvili (komiška drama, Prancūzija, 1992, pranc. k., liet. subt., 1.55) 27 d. – 14.50

Ramiame Australijos pajūrio mieste­ lyje gyvena dvi draugės: Roza ir Lilė. Roza – kartu su vyru Haroldu ir pilna­ metystės jau sulaukusiu sūnumi Tomu, o našlė Roza – su panašaus amžiaus sūnumi Ijanu. Abi moterys – neišski­ riamos draugės, jų sūnūs taip pat. Kai Rozos vyras susiranda darbą Sidnėjuje, paaiškėja, kad žmona neketina vykti kartu. Roza nenori palikti įprasto gy­ venimo, draugės ir… jos sūnaus Ijano, su kuriuo užsimezgė intymus ryšys. Netrukus apie tai sužino jos sūnus Tomas ir kerštaudamas suvilioja Lilę. Roza išsiskiria su vyru. Naujų santykių pakoreguotai ketveriukei niekas ne­ trukdo mėgautis gyvenimu. Tačiau tai trunka neilgai. N-16

Dvi ekscentriškos poniutės gyvena prancūziškoje pilyje. Vienai motery­ tei pasimirus, atvažiuoja jos sesulė iš Maskvos, matyt, paveldėtoja. Tik kaž­ kodėl galiausiai pilaitė atitenka japonų biznieriui… Filmas apie mokėjimą gyventi ir nostalgiją po truputį nykstančiam pa­ sauliui su savomis tradicijomis. Šis pa­ saulis jau niekad nebebus toks, koks buvo.  N-16

20

21


Kino klasikos vakaras

Lenkų kino klubas

Orfėjas Orphée Rež. Jean Cocteau Vaid. Jean Marais, Franois Périer (drama, Prancūzija, 1950, pranc. k, liet., angl. subt.1.35) 5 d. – 17.50, 12 d. – 18.20, 19 d. – 18.40

Rožė Róża Rež. Wojciech Smarzowski Vaid. Marcin Dorociński, Agata Kulesza, Kinga Preis, Jacek Braciak (istorinė drama, Lenkija, 2011, lenkų, vok., rusų k., angl. subt., 1.34) 13 d. – 17 val.

Tai viena iš „Orfėjo“ kino trilogijos da­ lių („Poeto kraujas“, 1930 m., „Orfėjo testamentas“, 1960 m.), tuo metu nu­ stebinusi modernia graikų mito inter­ pretacija. Jeanas Cocteau „Orfėjuje“ panaudojo tuometinius laiko ženklus. Orfėjas poeziją kuria gaudydamas radijo signalus, Mirties pasiunti­ niai odiniais drabužiais važinėja motociklais.  N-7 „Skalvijos“ kino klubas 31 d. – 18 val. Pastebėję, kad kino žiūrovai vis no­ riau kalba apie filmus, o po kai kurių peržiūrų užverda diskusijos, vėl mė­ ginsime atgaivinti kasmėnesinį Kino klubą. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 18 val. kviečiame rinktis kafeterijoje „Planeta“ ir pasidalinti savo mintimis apie tris „Skalvijoje“ matytus labiausiai įstrigusius filmus. Pagal ben­ drąją apklausą bus nuspręsta, kurie bus tie mėnesio aptariamieji. SAUSIS

1945-ųjų vasara. Vokietijai priklausiusi Mozūrija prijungiama prie Lenkijos. Atokiame ūkyje gyvena vieniša mote­ ris Rožė. Per karą ji neteko vyro ir duk­ ters, kaimynai ją niekina ir šmeižia dėl laisvo elgesio. Užuot pabėgusi kaip dauguma, ji visomis išgalėmis laikosi įsikibusi vienintelio jai likusio žemės lopinėlio. Už tai skaudžiai moka savo kūnu: per karą ją prievartavo rusai, da­ bar prievartauja lenkai. Tokiais džiun­ glių įstatymų laikais tai tapo norma. Filme skausmingai pasakojama apie kankintą ir išniekintą žmogų, ku­ ris randa jėgų gyventi toliau, apie sužvėrėjimą ir žmogiškumą ir apie geismą, užgožiantį blogį. Filmas pelnė keliasdešimt apdovanojimų įvai­ riuose kino festivaliuose, septynis – Tarptautiniame Gdynės kino festivalyje, Didįjį prizą ir publikos apdovanojimą Varšuvos kino festivalyje.  N-16 Įėjimas nemokamas

„Skalvijos“ kino akademijos rudens semestro darbų peržiūra 18 d. – 15.30 Peržiūroje išvysite vaidybinio kino pir­ makursių fotofilmus. Kino kritikos ir teo­rijos studentai kino ekrane bandys atsakyti į klausimą – kas yra kritikas? Antrus metus dokumentiką studijuo­ jantys moksleiviai pristatys filmukus tema „Specialistas“ ir savo mokumen­ tikos kūrinius. Vaidybinio kino antra­ kursiai parodys pasirinktų literatūros kūrinių ekranizacijas. SKA I pusmečio dėstytojai – kino režisieriai Giedrė Beinoriūtė, Tomas Smulkis, Ieva Veiverytė, kino kritikės Rasa Paukštytė, Auksė Kancerevičiūtė, scenaristė Birutė Kapustinskaitė, mon­ tažo režisierius Ričardas Matačius, garso režisierius Vytis Puronas, kino operatorius Martynas Norvaišas.

Bilieto kaina 2 Lt


Bilietų kainos: 12 Lt; 10 Lt (studentams, Įstok į kino klubą ir už kiną „Laisvalaikio“ klubo kortelių turėto­ mokėk mažiau! jams); 8 Lt (moksleiviams, pensinin­ Klubo idėja – suburti žmones, besido­ kams, neįgaliems žmonėms, „Skalvijos“ minčius kinu ne tik kaip lengva pra­ kino klubo nariams); 2 Lt (pensinin­ moga, bet norinčius plačiau susipažinti kams į „Senjorų seansus“). su kino istorija, kiną kuriančiais žmonė­ Kasa pradeda dirbti valanda iki mis, pamatyti kitokius (t. y. netrafareti­ pirmo seanso pradžios. Bilietai atgal nius) filmus, turinčius išliekamąją vertę. nepriimami ir nekeičiami. Bilietus galima rezervuoti telefonu Klubo nario kortelė – 50 Lt (vieneriems (8 5) 261 0505, arba elektroniniu paštu metams), klubo nario kortelės pratę­ kasa@skalvija.lt. Rezervacijos atšaukia­ simas – 20 Lt (kortelė turi būti pratę­ mos likus 60 min. iki seanso pradžios. siama ne vėliau nei mėnuo nuo jos „Skalvijos“ kino centro kasoje ga­ galiojimo pabaigos). lima įsigyti „Skalvijos“ dovanų kortelę, kurią Jūsų draugas galės išsikeisti į no­ Klubo nariams teikiamos privilegijos: rimo pamatyti filmo bilietą. Kortelės + nuolaida bilietui į filmą „Skalvijos“ kaina – 12 Lt. kino centre; Kasoje galima atsiskaityti tik grynai­ + galimybė prisidėti prie kino centro siais pinigais. programos sudarymo; + galimybė organizuoti kino klubo renginius centro patalpose; + reguliari informacija el. paštu apie Bilietus į filmų seansus „Skalvijos“ kino rodomus filmus, renginius, festivalius. centre taip pat galima įsigyti inter­ netu (aptarnavimo mokestis – 1 Lt) – Kaip tapti kino klubo nariu? www.tiketa.lt. Reikia pateikti užpildytą bei pasira­ Kino centras pasilieka teisę keisti šytą registracijos formą, nuotrauką ir repertuarą. nario mokestį. Registracijos formą ga­ „Skalvijos“ kino salėje – 88 vietos. lite gauti „Skalvijos“ kino centro ka­ soje (A. Goštauto 2/15, Vilnius) arba elektroniniu paštu, išsiuntę prašymą info@skalvija.lt. Užpildytą formą, nuotrauką bei mokestį atneškite į „Skalvijos“ kino centrą ir per 10 dienų Jums bus išduota kino klubo nario kor­ telė (narystė klube ir nuolaidos prasi­ dės anketos pridavimo dieną). „Skalvijos“ kino centras A. Goštauto g. 2/15, 01104 Vilnius Tel. (8 5) 261 0505 El. paštas info@skalvija.lt www.skalvija.lt

Steigėja

Draugai


VAIDOTAS AUKŠTAITIS  

Peizažai be vietos

DĖL PARODŲ RAŠYTI – ADMIN@SKALVIJA.LT

Sausio 13–31 d.

Skalvija 2014 01  

„Skalvijos“ kino centro repertuaras 2014 01

Advertisement