Page 1

Vokiško kino dienos 2013 Ciklas „Karlsono kinas“

2013 02


Nutilo Vilnius. Nebeskamba dainos nei lietuviš­ kos, anei svečios. Viena po kitos rimo nurimo gamy­ klos, fabrikai. Tuštėjo ir ištuštėjo sostinė. Kai kas iš gudriai prasimanytų pinigų ant Neries šlaitų ėmėsi statyti pilis ar dalintis Vilnių lyg žaisdami monopolį. Vieni ­išėjo ubagais, kiti iškeliavo vergais. Tik penk­ tadieniais Gedimino prospektu oranžiniais rūbeliais prisidengę, rankas iškėlę, garbindami savą dievą, prašuoliuodavo piemenėliai. „Čia dabar, juk esma lietuviai, – net nusipurtė Vilniaus kino centro direk­ torius Vladas, – visai nežinom – kas mūsų protėviai ir ką turim garbinti!“ Užvirė tąkart tikro dzūko kraujas. Žinojo, kad reikia kažką keisti. Bet ką?! Atsisėdo direktorius Vladas į odinį krėslą ir mąsliai ėmė žiūrėti į Nerį, į nepaliaujamą jos tėkmę. Ir jo mintys ėmė tekėti kartu. Tekėjo iki Nemuno, o Ne­ munu oriai tekėjo senąja baltų genties – skalvių – žeme. Kol pasiekė jūrą. Staiga šaižiai suskambo telefonas. „Skalvija“, – pakėlęs ragelį ištarė direkto­ rius Vladas. „Kas?! Skalvija?!“ Vilniaus miesto savivaldybės kultūros ir meno skyrius: Įsakymas 1997 07 09 nr. 25 „Dėl ne pelno organiza­ cijos Vilniaus kino centro reorganizavimo į Viešąją įs­ taigą („Skalviją“)“ – pasirašo: vedėja R. Jakubėnaitė. „Puikioje Vilniaus centro vietoje, beveik ant paties Neries kranto, stūkso ir mūsiškis Kino centras. Jis pa­ vadintas miglotai, bet gražiai – „Skalvija“. Tiesa, […] Vilniaus troleibusų parkas, ignoruodamas naująjį pa­ vadinimą, tebevadina (ir užrašu stotelėje, ir garso įrašu troleibusuose) šią stotelę senuoju kino teatro pavadinimu „Planeta“. […] Kad ir kaip ten bebūtų, į „Skalviją“ vaikšto ir inteligentai, ir menu besidomin­ tis jaunimas. Nors įtariu, kad pagrindinis jos išgyve­ nimo šaltinis – bufetas, lošimo aparatai, antrojoje salikėje demonstruojamas komercinis repertuaras (erotiniai, koviniai filmai). (Iš straipsnio „Kultūra pra­ sideda nuo detalių“, Saulius Macaitis, „Mūzų malū­ nas“, „Lietuvos rytas“, 1997 m. balandžio 11 d., nr. 83) Iš „Planetos“ /„Skalvijos“ metraščio (1997 m.)


Repertuaras Medžioklė  Jagten

Į Romą su meile To Rome with Love

Aurora

Rež. Thomas Vinterberg Vaid. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Susse Wold (drama, Danija, 2012, danų k., angl., liet. subt., 1.51) 1–28 d.

Rež. Woody Allen Vaid. Roberto Benigni, Alison Pill, Alec Baldwin, David Pasquesi (komedija, Ispanija, Italija, JAV, 2012, anglų, italų k., liet. subt., 1.42) 1–7 d.

Po sunkių skyrybų atsigaunantis Lukas turi naują merginą, naują darbą vaikų darželyje ir stengiasi pataisyti santy­ kius su paaugliu sūnumi. Tačiau dėl at­ sitiktinių melagingų žodžių viskas ima žlugti, melas paplinta kaip virusas. Thomas Vinterbergas – vienas iš re­ žisierių, 1995 m. kartu su Larsu von Trieru surašiusių „Dogma 95“ mani­ festą. Jis sukūrė pirmąjį judėjimui pri­ skiriamą filmą „Šventė“ (Festen, 1998), kuris pelnė Kanų kino festivalio žiuri prizą. „Medžioklė“ 2012 m. Tarptau­ tiniame Kanų kino festivalyje pelnė Ekumeninės žiuri prizą, geriausio ak­ toriaus apdovanojimą Madsui Mikkel­ senui ir Vulkano prizą už techninį atlikimą. Taip pat „Medžioklė“ pripa­ žinta geriausiu europietišku filmu.  N-16

Keturi filmo herojų keliai suveda į Romą, kur viskas ir persipina. Pirmasis keliautojas, amerikietis architektas Džonas, po ilgo laiko sugrįžta į jam svarbų miestą. Kiti keliautojai – jaunos poros Heili ir Mikelandželo tėvai, ku­ rie atvyksta susipažinti su dukters bū­ simojo tėvais. Trečiasis kelias į Romą atvedė jauną porą iš provincijos, ku­ rie šiame mieste norėtų įsitvirtinti ilgam. Ketvirtos istorijos herojus – Leopoldas, atsitiktinis gatvės praei­ vis, kuris iš ­paprasto žmogelio virsta įžymybe.  N-13

Rež. Kristina Buožytė Vaid. Marius Jampolskis, Jurga Jutaitė, Rudolfas Jansonas, Vytautas Kaniušonis, Martina Jablonskytė, Darius Meškauskas, Šarūnas Bartas, Brice Fourniere (fantastinė drama, Lietuva, Prancūzija, Belgija, 2012, 2 val.) 1–14 d.

Vasaris

NAUJIENA

Vasario 7 d. su tos savaitės „Vilniaus dienos“ kuponu įėjimas 2 Lt

Vykdant sudėtingą mokslinį eksperi­ mentą, kurio pagrindas – informaci­ jos perdavimas neuronų lygmenyje, jaunas, ambicingas mokslo darbuo­ tojas Lukas sutinka dalyvauti eks­ perimente. Išlaisvinęs instinktus bei užslopintas fantazijas, eksperimento metu Lukas susitinka su komoje esan­ čia jauna moterimi Aurora. Šiuose su­ sitikimuose Lukas pažins ne tik Aurorą, bet ir save patį. „Aurora“ – fatališka meilės istorija, perteikta pasitelkus fantastinio psi­ chologinio trilerio žanrą.  N-18


Meilė kaip nuodai Un poison violent

Provokuojantys užrašai  In the House

Rež. Katell Quillévéré Vaid. Clara Augarde, Lio ir Michel Galabru, Stefano Cassetti (drama, Prancūzija, 2010, pranc. k., liet. subt., 1.32) 2–12 d.

Rež. François Ozon Vaid. Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Fabrice Luchini (trileris, Prancūzija, 2012, pranc. k., liet. subt., 1.45) 8–21 d.

Ši vasara keturiolikmetei Anai pilna mažų ir didelių atradimų. Grįžusi va­ saros atostogų iš katalikiškos interna­ tinės mokyklos, ji sužino, kad tėvas paliko šeimą. Jos motina išsiskyrimo skausmą mėgina numalšinti dvasi­ ninko draugijoje. Ana ima rūpintis se­ neliu, kuris jau sunkiai pakyla iš lovos. Nekreipdama dėmesio į senelio nusis­ tatymą prieš bažnyčią, mergaitė ruo­ šiasi sut­virtinimo sakramentui. Tačiau bendraamžis Pjero pažadina paauglės seksualumą. Nauji potyriai su Pjero, daugybė neatsakytų klausimų priver­ čia Aną suabejoti tikėjimu, šeima ir suprasti, kad ji jau turi įžengti į savo – suaugusio žmogaus gyvenimą. Režisierė Katell Quillévéré už filmą pelnė Jeano Vigo prizą.  N-13

Ilgametis prestižinės mokyklos pran­ cūzų literatūros mokytojas Žermenas jaučiasi išsikvėpęs ir nusivylęs savais mokiniais. Kaip visad skirdamas pirmą semestro užduotį – aprašyti savaitgalį, jis nebesitiki atrasti naujų plunksnos talentų. Tačiau Klodas turi didesnių už­ mačių. Norėdamas sukurti intriguojan­ čią ir tikrovišką esė, jis įsiperša į nieko neįtariančio bendrakursio šeimą, kaip savaitgalio svečias. Taip jis įsibrauna į privatų gyvenimą, išprovokuoja šei­ mos narių atviravimus, įsitraukia į nau­ jus santykius, dalyvauja savo paties kuriamame žaidime, kurį bus vis sun­ kiau kontroliuoti.  N-13

Vasario 12 d. su tos savaitės „Vilniaus dienos“ kuponu įėjimas 2 Lt

NAUJIENA

Vasario 21 d. su tos savaitės „Vilniaus dienos“ kuponu įėjimas 2 Lt 4

5


Repertuaras Tyli naktis 

NAUJIENA

Rež. Maris Martinsons Vaid. Kostas Smoriginas, Leonardas Pobedonoscevas, Valda Bičkutė, Dalia Storyk, Viktorija Kuodytė (drama, Lietuva, 2013, liet. k., 1.30) 15–21 d. Kūčių vakaras. Ana ir Tomas su savo dviem vaikais ruošiasi vykti pas Tomo tėvus – Ričardą ir Nijolę. Prie šventinio stalo netrukus prisijungia Tomo tėvų draugė Elvyra bei geras jo pažįstamas Karolis. Vėliau Anos ir Tomo vaikus dėl linksmumo į savą šeimą pasiima drau­ gas Ernestas. Likusieji prie Kūčių stalo pradeda būrimą. Ričardas visa tai fil­ muoja, o po to visi susėda pasižiūrėti į save ekrane. Kadangi Ričardas buvo pamiršęs atsukti kasetę į pradžią, susi­ rinkusieji pamato tai, ko nesitikėjo. Filmas sukurtas pagal to paties pa­ vadinimo Mario Martinsono romaną „Tyli naktis“.  N-18

Vasaris

7 dienos Havanoje  7 días en La Habana

NAUJIENA

Rež. Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Jeanas Carlosas Tabio, Laurentas Cantet Vaid. Josh Hutcherson, Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia Suleiman, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra (komiška drama, Ispanija, Prancūzija, 2012, anglų, isp., serbų k., liet. subt., 2.08) 15–26 d. Septyni garsūs kino žmonės iš skir­ tingų šalių sukūrė po vieną istoriją, skirtą konkrečiai savaitės dienai. Pirmadienį – režisūrinis garsaus ak­ toriaus Benicio del Toro debiutas, ku­ riame geranoriškas taksi vairuotojas pasiūlo amerikiečiui netradicinę eks­ kursiją po Havaną. Antradienį argentinietis Pablo Trapero stebi šauniai įkaušusio serbų režisieriaus Emiro Kusturicos atvykimą į Havanos kino festivalį ir naktinį pa­ sirodymą su pasaulinio garso trimiti­ ninku Alexanderiu Abreu.

Trečiadienį ispanas Julio Medemas surezga jausmų trikampį tarp žavin­ gos kubiečių dainininkės, pelningą darbą Ispanijoje jai pasiūliusio prodiu­ serio iš Madrido ir jos mylimojo. Ketvirtadienį palestinietis Elia Suleimanas viltingai laukia Palestinos ambasadoje suplanuoto interviu su svarbia Kubos asmenybe. Penktadienį skandalingasis argen­ tinietis Gasparas Noé egzorcizmo ­seanse varo šėtoną iš homoseksualios merginos. Šeštadienį kubietis Jeanas Carlosas Tabio bando suspėti paskui veiklią ir rūpestingą mamą Mirthą Ibarrą. Sekmadienį prancūzas Laurent’as Cantet su apgriuvusio namo gyvento­ jais mėgina sukurti Mergelės Marijos altorių.  N-13


Dar vieneri metai Another Year

Rež. Mike Leigh Vaid. Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen, Oliver Maltman, Imelda Staunton (drama, Didžioji Britanija, 2010, ­anglų k., liet. subt., 2.05) 22–28 d. Buvę hipiai Tomas ir Džeri, gražiai senstanti sutuoktinių pora, gyvena ra­ miai, pagal metų laikų tėkmę. Grįžę iš darbų, jie kartu vakarieniauja, krapš­ tosi darže ir mielai į svečius kviečiasi senus, dažniausiai vienišus draugus. Nereikšmingi pokalbiai prie stalo vie­ nišiams suteikia laimės ir artumo po­ jūtį, o Tomas ir Džeri priima juos su meile ir atlaidumu. Kartais apsilanko nevalyvas jaunystės draugas Kenas. Prie šios šeimos židinio šildosi jauna­ tviška, bet nervinga Merė. Ji įtiki, kad Tomas ir Džeri yra jos šeima ir ima naudotis poros svetingumu. Tačiau užsitęsusi Merės iliuzija vieną dieną išsisklaido.  N-16 6

7


Seansai senjorams Meilė kaip nuodai Un poison violent

Į Romą su meile To Rome with Love

Rež. Katell Quillévéré Vaid. Clara Augarde, Lio ir Michel Galabru, Stefano Cassett (drama, Prancūzija, 2010, pranc. k., liet. subt., 1.32) 4 d. – 15 val.

Rež. Woody Allen Vaid. Roberto Benigni, Alison Pill, Alec Baldwin, David Pasquesi (komedija, Ispanija, Italija, JAV, 2012, anglų, italų k., liet. subt., 1.42) 11 d. – 15 val.

Ši vasara keturiolikmetei Anai pilna mažų ir didelių atradimų. Grįžusi va­ saros atostogų iš katalikiškos interna­ tinės mokyklos, ji sužino, kad tėvas paliko šeimą. Jos motina išsiskyrimo skausmą mėgina numalšinti dvasi­ ninko draugijoje. Ana ima rūpintis se­ neliu, kuris jau sunkiai pakyla iš lovos. Nekreipdama dėmesio į senelio nusis­ tatymą prieš bažnyčią, mergaitė ruo­ šiasi sutvirtinimo sakramentui. Tačiau bendraamžis Pjero pažadina paauglės seksualumą. Nauji potyriai su Pjero, daugybė neatsakytų klausimų priver­ čia Aną suabejoti tikėjimu, šeima ir suprasti, kad ji jau turi įžengti į savo – suaugusio žmogaus gyvenimą. Režisierė Katel Quillévéré už filmą pelnė Jeano Vigo prizą.  N-13

Keturi filmo herojų keliai suveda į Romą, kur viskas ir persipina. Pirmasis keliautojas, amerikietis architektas Džonas, po ilgo laiko sugrįžta į jam svarbų miestą. Kiti keliautojai – jaunos poros Heili ir Mikelandželo tėvai, ku­ rie atvyksta susipažinti su dukters bū­ simojo tėvais. Trečiasis kelias į Romą atvedė jauną porą iš provincijos, ku­ rie šiame mieste norėtų įsitvirtinti ilgam. Ketvirtos istorijos herojus – Leopoldas, atsitiktinis gatvės praei­ vis, kuris iš ­paprasto žmogelio virsta įžymybe.  N-13

Vasaris


7 dienos Havanoje 7 días en La Habana

Rež. Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Jeanas Carlosas Tabio, Laurentas Cantet Vaid. Josh Hutcherson, Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia Suleiman, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra (komiška drama, Ispanija, Prancūzija, 2012, anglų, isp., serbų k., liet. subt., 2.08) 18 d. – 14.30 Septyni garsūs kino žmonės iš skir­ tingų šalių sukūrė po vieną istoriją, skirtą konkrečiai savaitės dienai. Pirmadienį – režisūrinis garsaus ak­ toriaus Benicio del Toro debiutas, ku­ riame geranoriškas taksi vairuotojas pasiūlo amerikiečiui netradicinę eks­ kursiją po Havaną. Antradienį argentinietis Pablo Trapero stebi šauniai įkaušusio serbų režisieriaus Emiro Kusturicos atvykimą į Havanos kino festivalį ir naktinį pa­ sirodymą su pasaulinio garso trimiti­ ninku Alexanderiu Abreu.

Trečiadienį ispanas Julio Medemas surezga jausmų trikampį tarp žavin­ gos kubiečių dainininkės, pelningą darbą Ispanijoje jai pasiūliusio prodiu­ serio iš Madrido ir jos mylimojo. Ketvirtadienį palestinietis Elia Suleimanas viltingai laukia Palestinos ambasadoje suplanuoto interviu su svarbia Kubos asmenybe. Penktadienį skandalingasis argen­ tinietis Gasparas Noé egzorcizmo ­seanse varo šėtoną iš homoseksualios merginos. Šeštadienį kubietis Jeanas Carlosas Tabio bando suspėti paskui veiklią ir rūpestingą mamą Mirthą Ibarrą. Sekmadienį prancūzas Laurent’as Cantet su apgriuvusio namo gyvento­ jais mėgina sukurti Mergelės Marijos altorių.  N-13

Dar vieneri metai Another Year

Rež. Mike Leigh Vaid. Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen, Oliver Maltman, Imelda Staunton (drama, Didžioji Britanija, 2010, ­anglų k., liet. subt., 2.05) 25 d. – 15 val. Buvę hipiai Tomas ir Džeri, gražiai senstanti sutuoktinių pora, gyvena ra­ miai, pagal metų laikų tėkmę. Grįžę iš darbų, jie kartu vakarieniauja, krapš­ tosi darže ir mielai į svečius kviečiasi senus, dažniausiai vienišus draugus. Nereikšmingi pokalbiai prie stalo vie­ nišiams suteikia laimės ir artumo po­ jūtį, o Tomas ir Džeri priima juos su meile ir atlaidumu. Kartais apsilanko nevalyvas jaunystės draugas Kenas. Prie šios šeimos židinio šildosi jauna­ tviška, bet nervinga Merė. Ji įtiki, kad Tomas ir Džeri yra jos šeima ir ima naudotis poros svetingumu. Tačiau užsitęsusi Merės iliuzija vieną dieną išsisklaido.  N-16 8

9


Ciklas „Karlsono kinas“ Krokodilai 2  PREMJERA Vorstadtkrokodile 2 Rež. Christian Ditter Vaid. Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Leonie Tepe (nuotykių filmas, Vokietija, 2010, liet. įgars., 1.32) 2 d. – 14 val., 3 d. – 14 val., 9 d. – 14 val., 10 d. – 14 val. Vasara čia pat ir vietiniai vaikai – Olis, jo sesuo Marija bei jų draugai Hanesas, Kajus, Jorgas, Frankas ir Pėteris – vėl ieško štabo „Krokodilų“ draugijai. Netrukus jie susiduria su nauju iš­ bandymu. Vietinėje miestelio gamy­ kloje masiškai atleidžiami darbuotojai: darbo, o gal net ir namų, gali netekti ir čia dirbančių paauglių tėvai. Jei Olis ir Marija išsikraustytų, „Krokodilai“ subyrėtų. Draugų komanda ketina išsiaiškinti tikrąją nelaimingų atsi­ tikimų, išprovokavusių atleidimus, priežastį. Jų niekas nesustabdys – jie netgi susidraugaus su nekenčiama Kajaus pussesere iš didmiesčio, kad gautų priedangą ir galėtų slapta pa­ tekti į madingiausią naktinį klubą miestelyje.  Vaikams nuo 7 m.

Krokodilai Vorstadtkrokodile Rež. Christian Ditter Vaid. Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Leonie Tepe (nuotykių filmas, Vokietija, 2009, liet. įgars., 1.38) 16 d. – 14 val. Naujas miesto gyventojas Kajus nesi­ jaučia nevisavertis dėl to, kad sėdi in­ valido vežimėlyje. Čia pasipainioja ir puikūs kandidatai į bičiulius – vaikų grupelė, pasivadinusi „Krokodilais“. Jie turi štabą – namelį medyje, sti­ lingus pakabukus su krokodilo at­ vaizdu ir yra pasirengę pasiaukoti vienas dėl kito. Tačiau vežimėlis at­ rodo kliūtis rimtiems nuotykių ieško­ jimams. Viskas pasikeičia po miesto parduotuvės apiplėšimo, kai Kajus pa­ deda „Krokodilams“ išaiškinti nusikal­ timą.  Vaikams nuo 7 m. Kukis grįžta Kuky se vrace Rež. Jan Svěrák (animacija, Čekija, 2010, liet. įgars., 1.35) 17 d. – 14 val., 23 d. – 14 val. Berniukas Ondra serga astma. Kad li­ gos simptomai nesustiprėtų, jo mama išmeta Ondros mylimiausią žaislą – seną pliušinį meškiuką, vardu Kukis. Tą vakarą Ondra pasimeldžia už Kukį

Vasaris


ir paprašo Dievo, kad žaislas saugiai grįžtų namo. O naktį susapnuoja, kad Kukis nusprendžia žūtbūt grįžti iš šiukšlyno. Berniuko sapnuose-svajo­ nėse meškiukas pasimeta miške, kur pilna keistų žvėrelių ir būtybių, ku­ rių Kukis nė neįsivaizdavo gyven­ damas ant Ondros žaislų lentynos. Vaizduotės pasaulyje egzistuoja tikrieji Gėris ir Blogis, su kuriais teks susi­ durti pliušiniam žaislui pakeliui į na­ mus…  Vaikams nuo 7 m. Yp! Iep! Rež. Rita Horst Vaid. Kenadie Jourdin-Bromley, Madelief Vermeulen, Huub Stapel, Joke Tjalsma (fantastinė drama, Nyderlandai, 2010, liet. įgars., 1.21) 24 d. – 14 val. Tai filmas apie itin mielą būtybę, kuri atrodo kaip mergaitė, tačiau vietoj rankų turi sparnus. Pagyvenęs paukš­ čių stebėtojas randa ją po krūmokš­ niais ir parsineša namo. Kartu su žmona jis nusprendžia ją priglausti ir užauginti kaip paprastą mergaitę. Bet jų au­ gintinė nori keliauti į pietus kaip ir kiti paukščiai. Ji iš­ skrenda į ilgą, nuotykių kupiną kelionę.  Vaikams nuo 5 m.

Animacijos dirbtuvėlės 10 d. – 13 val. Šių dirbtuvėlių metu vaikai turės gali­ mybę išbandyti pikseliacijos, arba su­ stabdyto kadro animacijos, techniką. Kuriant filmus šia technika pagrindi­ nis objektas yra judantis žmogus, kurį kadras po kadro fotografuoja filmo re­ žisierius. Tad šįkart vaikai patys taps savo filmo personažais. Pikseliacijos būdas leidžia sukurti daugybę siurrealistinių situacijų ir efektų. Pavyzdžiui, daug kartų nufo­ tografavus į orą iššokusį žmogų, suku­ riama iliuzija, kad žmogus skraido. Dirbtuvėlių metu sukurtus filmu­ kus vaikai išvys kino ekrane iš karto po kino seanso. Dirbtuvėlės skirtos vai­ kams nuo 6 metų. Norint sudalyvauti tereikia iš anksto užsiregistruoti el. paštu edukacija@skalvija.lt. Dirbtuvėlių trukmė – 1 val., kaina vaikui – 15 Lt, už jas sumokėti galima „Skalvijos“ kasoje.

10

11


1 d. P 2 d. Š

14.00 Karlsono kinas „Krokodilai 2“ 14.00 Karlsono kinas „Krokodilai 2“ 15.00 Seansas senjorams „Meilė kaip nuodai“

3 d. S 4 d. P 5 d. A 6 d. T 7 d. K 8 d. P 9 d. Š 10 d. S 11 d. P

13.00 Animacijos dirbtuvėlės

14.00 Karlsono kinas „Krokodilai 2“ 14.00 Karlsono kinas „Krokodilai 2“ 15.00 Seansas senjorams „Į Romą su meile“

12 d. A 13 d. T 14 d. K 15 d. P 16 d. Š 17 d. S 18 d. P

14.00 Karlsono kinas „Krokodilai“ 14.00 Karlsono kinas „Kukis grįžta“ 14.30 Seansas senjorams „7 dienos Havanoje“

19 d. A 20 d. T 21 d. K 22 d. P 23 d. Š 24 d. S 25 d. P

14.00 Karlsono kinas „Kukis grįžta“ 14.00 Karlsono kinas „Yp!“ 15.00 Seansas senjorams „Dar vieneri metai“

26 d. A 27 d. T 28 d. K V – įvairaus amžiaus žiūrovams.   N-7 – vaikams nuo 7 metų.   N-13 – vaikams iki 16 metų su tėvais.   N-16 – nuo 16 metų.   N-18 – nuo 18 metų.


17.00 „Į Romą su meile“

19.00 „Medžioklė“

21.10 „Aurora“

1 d. P

16.00 „Meilė kaip nuodai“

17.50 „Į Romą su meile“

19.50 „Medžioklė“

2 d. Š

15.50 „Į Romą su meile“

17.50 „Aurora“

20.10 „Medžioklė“

3 d. S

16.50 „Aurora“

19.10 „Medžioklė“

21.10 „Į Romą su meile“

4 d. P

17.00 „Meilė kaip nuodai“

18.50 „Aurora“

21.10 „Medžioklė“

5 d. A

16.50 „Aurora“

19.10 „Meilė kaip nuodai“

21.00 „Medžioklė“

6 d. T

16.50 „Į Romą su meile“

18.50 „Aurora“

21.10 „Medžioklė“

7 d. K

17.00 „Meilė kaip nuodai“

18.50 „Provokuojantys užrašai“

20.50 „Medžioklė“

8 d. P

15.50 „Medžioklė“

18.10 „Meilė kaip nuodai“

20.00 „Provokuojantys užrašai“

9 d. Š

15.50 „Aurora“

18.20 „Provokuojantys užrašai“

20.10 „Medžioklė“

10 d. S

17.00 „Medžioklė“

19.10 „Meilė kaip nuodai“

21.00 „Provokuojantys užrašai“

11 d. P

17.00 „Meilė kaip nuodai“

18.50 „Provokuojantys užrašai“

20.50 „Medžioklė“

12 d. A

17.00 Specialus seansas „Tylos metai“ 17.30 Specialus seansas „Namie vieni“ 17.00 Lenkų kino klubas „Rankos prisilietimas“ 16.00 „7 dienos Havanoje“

19.10 „Medžioklė“

21.20 „Provokuojantys užrašai“

13 d. T

19.00 „Aurora“

21.15 „Medžioklė“

14 d. K

19.00 „7 dienos Havanoje“

21.20 „Tyli naktis“

15 d. P

18.30 „Medžioklė“

20.40 „Tyli naktis“

16 d. Š

15.50 „Medžioklė“

18.10 „Provokuojantys užrašai“

20.10 „7 dienos Havanoje“

17 d. S

17.00 „Provokuojantys užrašai“

19.00 „7 dienos Havanoje“

21.20 „Tyli naktis“

18 d. P

16.50 „7 dienos Havanoje“

19.10 „Tyli naktis“

21.00 „Medžioklė“

19 d. A

16.50 „Medžioklė“

19.10 „Provokuojantys užrašai“

21.10 „7 dienos Havanoje“

20 d. T

16.50 „Provokuojantys užrašai“

16.50 „7 dienos Havanoje“

21.10 „Tyli naktis“

21 d. K

16.40 „Dar vieneri metai“

19.00 „Medžioklė“

21.10 „7 dienos Havanoje“

22 d. P

15.50 „7 dienos Havanoje“

18.20 „Dar vieneri metai“

20.40 „Medžioklė“

23 d. Š

15.40 „Dar vieneri metai“

18.00 „Medžioklė“

20.10 „7 dienos Havanoje“

24 d. S

17.30 Specialus seansas „Lietuva. Anapus ir šiapus laiko“ 17.00 Vokiško kino dienos „This ain’t California“ 17.00 Vokiško kino dienos „Oh Boy“ 17.00 Vokiško kino dienos „Čia aš, Helmutas“, „Parduotas vaikis“

18.40 „7 dienos Havanoje“

21.10 „Medžioklė“

25 d. P

18.50 „Dar vieneri metai“

21.10 „7 dienos Havanoje“

26 d. A

18.50 Vokiško kino dienos „Siena“ 19.20 Vokiško kino dienos „Sunaikink tėvą“

21.10 „Dar vieneri metai“

27 d. T

21.40 „Medžioklė“

28 d. K


Vokiško kino dienos 2013 This ain’t California

Oh Boy

Rež. Marten Persiel (dokumentika, Vokietija, 2012, vok. k., liet. subt., 1.30) 26 d. – 17 val.

Rež. Jan Ole Gerster Vaid. Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike Kempter (komedija, Vokietija, 2012, vok. k., liet. subt., 1.25) 27 d. – 17 val.

Berlynas, 2011-ieji. Deniso Paracecko, pravarde Panika, laidotuvėse susitikę seni draugai iš praėjusių VDR laikų prisimena: jų didžioji aistra buvo rie­ dlentės, o Denisas – nepralenkiamas ekstremalas. Rodoma daug smulkių epizodų, jie iliustruoja devintąjį dešim­ tmetį, kai riedlentininkai buvo autsai­ deriai – nuotaikingi, įžūlūs, toli nuo valstybės ir jos gamybos planų. Jie mėgo rinktis Aleksandro aikštėje Rytų Berlyne, čia, stebimi susižavėjusių ar priešiškai nusiteikusių žiūrovų, jie la­ vino ir demonstravo savo įgūdžius. „This ain’t California“ rodo anarchis­ tinės subkultūros intarpą socializmo pasaulyje.  N-13

Vasaris

Nikui – apie trisdešimt. Jis jau seno­ kai metė teisės studijas, stumia die­ nas slampinėdamas Berlyno gatvėmis ir stebėdamas aplinkinius. Tylomis žvelgdamas į žmonių grumtynes su kasdieniu gyvenimu, jis nejučia pats tampa autsaideriu. Akistata su pasy­ vumo pasekmėmis netikėta: draugė pareiškia norinti skirtis, psichologas nustato jam emocinį nestabilumą, tė­ vas nutraukia pinigines injekcijas ir, regis, visame mieste nebelieka kur atsigerti normalios kavos. O kai pa­ sirodžiusi stulbinama gražuolė priver­ čia Niką atsigręžti į bendrą jų praeitį, dienos įvykiai pakrypsta netikėta linkme.  N-13


Siena Die Wand

Parduotas vaikis Der Verdingbub

Rež. Julian Roman Pölsler Vaid. Martina Gedeck, Hans-Michael Rehberg, Ulrike Beimpold (drama, Austrija, Vokietija, 2011, vok. k., angl., liet. subt., 1.48) 27 d. – 18.50, 03.03 – 17 val.

Rež. Markus Imboden Vaid. Katja Riemann, Stefan Kurt, Max Hubacher (drama, Šveicarija, Vokietija, 2011, ­šveicarų vok. k., liet. subt., 1.48) 28 d. – 17 val.

Moteris su bičiulių pora nuvyksta į medžiotojų trobelę Alpėse. Kai su­ tuoktiniai, iškeliavę aplankyti kaimo, nebegrįžta, moteris leidžiasi jų ieškoti. Nors aplink tik gamta, ji atsitrenkia į nematomą sieną, už kurios viskas at­ rodo negyva. Su šunimi, karve ir kate moteris mėgina išgyventi kalnuotoje vietovėje. Atkirsta nuo likusio pasau­ lio, ji susiduria su esminiais gyvenimo klausimais. Marlen Haushofer bestseleris „Siena“ (1963) lydėjo ne vieną skaity­ tojų kartą ir yra išverstas į 17 kalbų. Julianas Romanas Pölsleris jį filmavo Zalckamergute. Režisierius kruopščiai sekė tekstu, jo keliami klausimai apie žmogaus santykį su gamta ir savimi šiandien yra itin aktualūs.  N-13

Našlaitis Maksas parduodamas vals­ tiečių šeimai, ši jį išnaudoja, verčia sunkiai dirbti ir žemina. Vienintelis džiaugsmas, kurio niekas negali iš jo atimti, – griežti armonika. Kai nauja mokytoja pamėgina jį užtarti, Makso gyvenimas tampa dar sunkesnis. Valią išgyventi stiprina tik draugystė su li­ kimo drauge Berteli. Kartu jie svajoja apie Argentiną, jų fantazijų kraštą, ku­ riame, vaikų įsitikinimu, netgi šakės yra iš sidabro. Filme tiesmukai ir be pagražinimų atskleidžiami ilgai negvildenti fak­ tai. Režisierių Markusą Imbodeną do­ mino visuomeninė aplinka, sudariusi sąlygas gėdingam Šveicarijos istorijos puslapiui atsirasti.  N-13 14

15


Vokiško kino dienos 2013 Čia aš, Helmutas Ich bin’s Helmut

Sunaikink tėvą Das Vaterspiel

Rež. Nicolas Steiner Vaid. Matthias Zelic, Suly Röthlisber­ ger, Andreas Herzog, Björn Keckeis, ­Leander Bregy (drama, Vokietija, Šveicarija, 2009, šveicarų vok. k., liet. subt., 11 min.) 28 d. – 17 val.

Rež. Michael Glawogger Vaid. Helmut Köpping, Sabine Timoteo, Ulrich Tukur, Michou Friesz, Christian Tramitz, Franziska Weisz (drama, Austrija, Vokietija, 2009, vok. k., liet. subt., 1.57 min.) 28 d. – 19.20, 03.02 – 19.10

Helmutas švenčia 60-ąjį gimtadienį. Iš tiesų jam 57-eri, bet jo žmona apsi­ riko. Miesčioniško šeimyniškumo fa­ sadas pamažu skilinėja, užsukę seni draugai dalija gerus patarimus. Savitas meilės prisipažinimas laikinumui.  N-13

Keistokas kompiuterių mėgėjas Racas sukūrė kompiuterinį žaidimą, kuriame žaidėjas gali nužudyti savo tėvą. Jo pa­ ties santykiai su tėvu sudėtingi. Ir ne tik jie: jaunystės draugė Mimi pasikvie­ čia Racą į Niujorką rūpintis besislap­ stančiu jos seneliu naciu.  N-13

Vasario 28 d. su tos savaitės „Vilniaus dienos“ kuponu įėjimas 2 Lt Vasaris


Italas Der Italiener

Kurtas ir keltuvas Kurt und der Sessellift

Rež. Paolo Poloni (dokumentika, Šveicarija, 2011, švei­ carų vok., vok., arabų, serbų, kroatų, italų k., vok., liet. subt., 1.24) 03.01 – 17 val., 03.04 – 19 val.

Rež. Thaïs Odermatt (dokumentika, Šveicarija, 2012, ­šveicarų vok. k., angl. subt., 20 min.) 03.01 – 17 val., 03.04 – 19 val.

Gyvename 2012 metais po Kristaus: Italų restorane „Santa Lucia“, įsikūru­ visą Alpių teritoriją užima šiuolai­ siame Ciuriche, Luisenstrasse 31, dirba kiški slidinėjimo kurortai. Išties visą? nedaug italų. Kavinės veidą kuria ta­ Ne! Kurtas, pasislėpęs tarp dviejų milai, afganai, bosniai, pakistaniečiai viršukalnių, valdo Haldigrato kalnų bei filipiniečiai. Dokumentinių filmų stotį. Prieš dešimtmetį išgelbėjęs kel­ kūrėjas Paolas Polonis čia yra nuo­ tuvą nuo demontavimo, jis savano­ latinis svečias, jis stebi zujančius pa­ riškai, nepaisydamas orų ir su meile davėjus, virėjus ir svečius. Kas yra šie rūpinasi juo.  N-13 žmonės, kurie atneša patiekalus ir ku­ riems mes kurį laiką palaikome drau­ giją? Ką papasakotų indų plovėjas iš Bangladešo arba virėjas, dalyvavęs kare? Kaip darbuotojai priima svečių pastabas ir kaip bendrauja su vado­ vybe? Ir kas yra nutikę tiems žmonėms, kurie nenori ničnieko apie save pasa­ koti? Vietoje, kuri nėra nei Šveicarija, nei Italija, Polonis klausosi įvairių isto­ rijų, svajonių ir tikslų.  N-13 16

17


Vokiško kino dienos 2013 Storulės Dicke Mädchen

Gerhardas Richteris tapo Gerhard Richter Painting

Rež. Axel Ranisch Vaid. Heiko Pinkowski, Peter Trabner, Ruth Bickelhaupt, Paul Pinkowski (komedija, Vokietija, 2011, vok. k., liet. subt., 1.16) 03.01 – 19.10

Rež. Corinna Belz (dokumentika, Vokietija, 2011, vok. k., angl., liet. subt., 1.37) 03.02 – 17 val.

Svenas gyvena su motina Edeltraut. Ši kenčia nuo demencijos. Jiedu da­ lijasi viską: butą, gyvenimą ir netgi lovą. Kai Svenas dirba, sergančia jo motina rūpinasi socialinis darbuoto­ jas Danielis. Vieną dieną išsiblaškiusi Edeltraut pradingsta ir vyrai leidžiasi jos ieškoti. Tuo pačiu metu jie pajunta stiprią simpatiją vienas kitam.  N-16

Vasaris

Vienas reikšmingiausių šių dienų me­ nininkų Gerhardas Richteris, 2009-ųjų pavasarį ir vasarą kurdamas dide­ lių abstrakčių paveikslų ciklą, atvėrė savo dirbtuvių duris kinematografi­ ninkei Corinnai Belz. Filmas leidžia dalyvauti labai asmeniškame, įtam­ pos kupiname kūrybos procese: ma­ tome, kaip Richteris tapo, kaip jis stebi ir apibūdina savo paveikslus, kaip mąsto, lūkuriuoja, eskizuoja, perdirbi­ nėja, o kartais – sunaikina ir pradeda iš naujo. Žvilgsnis į drobę prasiplečia ir pasikeičia, paveikslai virsta veikėjais. „Gerhardas Richteris tapo“ – įtaigus dirbančio menininko portretas ir sukre­ čiantis filmas apie regėjimą.  N-13


18

19


Specialūs seansai Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ „Migrantų mokymo centras“ pristato

Lietuva. Anapus ir šiapus laiko

Namie vieni

Rež. Saulius Beržinis (dokumentika, Lietuva, 2008, liet. k., angl. subt., 40 min.) 14 d. – 17.30

Rež. Justinas Lingys (dokumentika, Lietuva, 2005, liet. k., angl. subt., 54 min.) 25 d. – 17.30

Siūlome žiūrėti itin jautrią temą lie­ čiantį Sauliaus Beržinio režisuotą filmą „Namie vieni“, kuriame pasakojama apie ekonominės migracijos išskir­ tas šeimas, kai tėvams išvykus už­ darbiauti į užsienį, vaikai paliekami gyventi Lietuvoje. Laikinai. Tik kol tė­ vai susitvarkys gyvenimą, kol atsistos ant kojų. Paskui tas laikinumas išsi­ tęsia metų metus, o susitikimas vis atidedamas…  N-13

Keliaujant per tūkstantmetę Lietuvos istoriją, filme atskleidžiami pagoniš­ kos, viduramžių ir šiuolaikinės kul­ tūros pėdsakai, parodomi svarbiausi ir žymiausi kultūros paminklai nuo Kernavės, Liškiavos piliakalnių iki Plungės, Rokiškio, Užutrakio dvarų, nuo Panemunės pilių iki Kryžių kalno, nuo senosios medinės architektūros, kryždirbystės ir žvejų kaimelių iki ba­ rokiškųjų Vilniaus ir Pažaislio. Žiūrovai turės galimybę pasigrožėti naujai at­ skleistu Lietuvos kraštovaizdžiu ir pamatyti šalies kultūrinio turizmo gali­ mybių potencialą.  N-13

Įėjimas nemokamas

Įėjimas nemokamas

Vasaris

LGB pristato Tylos metai Eltitkolt èvek

Rež. Mariá Takács (dokumentinis, Vengrija, 2009, ­vengrų k., angl., liet. subt., 1.30) 13 d. – 17 val. Vienuolikos lesbiečių iš Vengrijos išpa­ žintys apie „tylos metus“ – apie mote­ ris, meilę, šeimą, laimę ir skausmą. Jos kalba apie represiją ir tapatybės paieš­ kas Jánoso Kádáro valdymo metais, naujai iškylančią subkultūrą ir alterna­ tyvią devintojo dešimtmečio kultūrą, politinį judėjimą už mažumų teises nuo 1990 metų ir dabartį.  N-16

Įėjimas nemokamas


Lenkų kino klubas Rankos prisilietimas Dotknięcie reki

Rež. Krzysztof Zanussi Vaid. Max von Sydow, Lothaire Bluteau, Sarah Miles, Sofie Grabol (drama, Lenkija, 1992, lenkų k., angl. subt., 1.36) 15 d. – 17 val. Muzikologijos studentas iš Krokuvos Stefanas kiekvieną naktį sapnuoja pa­ slaptingą melodiją, kuri galėtų būti di­ desnio kūrinio leitmotyvas. Jaunuolis randa Danijoje žymų kompozitorių Henrį Kesdį, kuris prieš 40 metų pasi­ rinko tylėjimą ir gyvena atsiskyręs nuo pasaulio. Stefano įtikintas, Kesdis pradeda kurti muziką pagal studento susap­ nuotą melodiją. Kompozitoriaus po­ kyčiai kelia nerimą jo žmonai. Jos įtarimai dar sustiprės sužinojus, kad menininkas pasisamdė jauną sekretorę.  N-16 Įėjimas nemokamas 20

21


LGBT istorijos mėnuo pristato:

TYLOS METAI

(orig. „Eltitkolt èvek“, angl. „Secret Years“). 2009 m., trukmė 90 min.

Dokumentinis filmas

Vengrų kalba. Liet. ir angl. titrai

Režisierė: Mariá Takács

Vienuolikos lesbiečių iš Vengrijos išpažintys apie „tylos metus“ – apie moteris, meilę, šeimą, laimę ir skausmą. Jos kalba apie represiją ir tapatybių paiešką Jánoso Kádáro valdymo metais, naujai iškylančią subkultūrą ir alternatyvią devintojo dešimtmečio kultūrą, politinį judėjimą už mažumų teises nuo 1990 metų ir dabartį.


Bilietų kainos: 12 Lt; 10 Lt (studentams, „Laisvalaikio“ klubo kortelių turėto­ jams); 8 Lt (moksleiviams, pensinin­ kams, neįgaliems žmonėms, „Skalvijos“ kino klubo nariams); 2 Lt (pensinin­ kams į „Senjorų seansus“). Kasa pradeda dirbti valanda iki pirmo seanso pradžios. Bilietai atgal nepriimami ir nekeičiami. Bilietus galima rezervuoti telefonu (8 5) 261 0505, arba elektroniniu paštu kasa@skalvija.lt. Rezervacijos atšaukia­ mos likus 60 min. iki seanso pradžios. „Skalvijos“ kino centro kasoje ga­ lima įsigyti „Skalvijos“ dovanų kortelę, kurią Jūsų draugas galės išsikeisti į no­ rimo pamatyti filmo bilietą. Kortelės kaina – 12 Lt. Kasoje galima atsiskaityti tik grynai­ siais pinigais.

Bilietus į filmų seansus „Skalvijos“ kino centre taip pat galima įsigyti inter­ netu (aptarnavimo mokestis – 1 Lt) – www.tiketa.lt. „Skalvijos“ kino salėje – 88 vietos.

Klubo nariams teikiamos privilegijos: nuolaida bilietui į filmą „Skalvijos“ kino centre; galimybė prisidėti prie kino centro programos sudarymo; galimybė organizuoti kino klubo renginius centro patalpose; reguliari informacija el. paštu apie rodomus filmus, renginius, festivalius.

· · · ·

Steigėja

Draugai

Kaip tapti kino klubo nariu? Reikia pateikti užpildytą bei pasira­ šytą registracijos formą, nuotrauką ir nario mokestį. Registracijos formą ga­ lite gauti „Skalvijos“ kino centro ka­ soje (A. Goštauto 2/15, Vilnius) arba elektroniniu paštu, išsiuntę prašymą info@skalvija.lt. Užpildytą formą, nuotrauką bei mokestį atneškite į „Skalvijos“ kino centrą ir per 10 dienų Jums bus išduota kino klubo nario kor­ telė (narystė klube ir nuolaidos prasi­ dės anketos pridavimo dieną). Kino centras pasilieka teisę keisti repertuarą.

Įstok į kino klubą ir už kiną mokėk mažiau! Klubo idėja – suburti žmones, besido­ minčius kinu ne tik kaip lengva pra­ moga, bet norinčius plačiau susipažinti su kino istorija, kiną kuriančiais žmonė­ mis, pamatyti kitokius (t. y. netrafareti­ nius) filmus, turinčius išliekamąją vertę. Klubo nario kortelė – 50 Lt (vieneriems metams), klubo nario kortelės pratę­ simas – 20 Lt (kortelė turi būti pratę­ siama ne vėliau nei mėnuo nuo jos galiojimo pabaigos).

„Skalvijos“ kino centras A. Goštauto 2/15, Vilnius Tel. (8 5) 261 0505 El. paštas info@skalvija.lt www.skalvija.lt


© Lena Klyukina

Saulės vėjas | Lena Klyukina Vasario 14–28 d.

Dėl parodų rašyti: admin@skalvija.lt

Skalvija 2013-02  

„Skalvijos“ kino centro repertuaras 2013-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you