Byggeprosessen med Skalahus

Page 1

SKALAHUS

BYGGEPROSESSEN

BYGGEPROSESSEN

SKALAHUS

Sånn kan en byggeprosess med Skalahus se ut 8

Vi har gjennom dette kartet illustrert de store linjene i en byggeprosess, for å gi deg en god oversikt på hva som skjer fra første møte til innflyttingsklart hus. Likevel vil vi presisere at dette kartet kan se litt annerledes ut fra forhandler til forhandler ut i fra individuelle rutiner og rekkefølgen de velger å jobbe ut i fra. Men alt i alt er dette en god indikator på hvordan vi i Skalahus tar vare på deg gjennom prosessen – og hva du må ta stilling til underveis.

1

4

Det første møtet Vi blir kjent dine behov, ønsker og økonomiske rammer – og du blir presentert for våre husmodeller og muligheter

Byggesøknad sendes kommune Behandlingstid fra 3-12 uker. Nabovarsel sendes i forkant av byggesøknad.

Huset er ferdig utvendig! Vi foretar nødvendige tetthetsmålinger og sørger for at bygget er tørt før vi går i gang med det innvendige arbeidet.

8 9

4

7 Du bestemmer kjøkken

9 7 Første materialleveranse. Nå begynner vi å bygge huset ditt.

Du har møter med elektriker og rørlegger, og går gjennom spesifisert leveranse. Du bestemmer gulv, fliser og andre overflater.

1 3 2

Innvendig arbeid starter! • Isolering • Oppdeling av rom • El-/rørleggerarbeid • Maling • Gulvlegging • Innredninge • Kontroll dampsperre

10

10

3 Kontraktsmøte Sammen signerer vi på at huset skal bygges!

5

Gjennomgang av huset og utbedring av evt. mangler

6 11

6 Du gir tilbakemelding til oss på evt. endringer og spesifikasjoner. Du kontakter banken din og innhenter finansieringsbevis.

2 Tilbudsmøte Sammen går vi gjennom leveranse og tegninger på huset ditt. Vi gir et pristilbud og beskriver veien videre.

5 Trekantmøte/ oppmeldingsmøte med deg, boligrådgiver og byggeleder. • fremdriftsplan • overtagelsesdato • avtale evt egeninnsats Etter dette møtet settes huset ditt i bestilling!

Arbeid på tomta starter • Graving og klargjøring av tomt • Oppsetting av grunnmur/støpe plate • Grunnmurskontroll

11 Overlevering og innflytting! • siste innbetaling • bruksanvisninger og dokumentasjon • garanti og reklamasjonsrett Etter ditt første år i huset gjennomføres en 1-års befaring, for å sikre at du er fornøyd.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.