Page 1

sint-jozefscollege - izegem

vlijtig ende boos contactblad tussen ouders en school


sint-jozefscollege - izegem

vlijtig ende boos contactblad tussen ouders en school verschijnt trimestrieel 39ste jaargang • nr. 2 • maart 2013 kantoor van afgifte: 8870 Izegem 1 Burg. Vandenbogaerdelaan 53 - Izegem • tel. 051 33 59 33 www.sintjozefscollege.be • info@sintjozefscollege.be


inhoud redactioneel

3

focus

4

prikbord

7

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

i n h o u d

focus

2

26


redactioneel Netjes De middeleeuwse mens had veel ontzag voor boeken. Boeken waren exclusief: gemaakt van kostbaar perkament en handgeschreven en geïllustreerd door een selecte groep van geletterde mensen. Wat de moeite waard was om te boek gesteld te worden, moest dus wel een uitzonderlijke waarde hebben. Gaandeweg verdween de exclusiviteit van het geschreven woord. Gutenberg stond aan het begin van dit proces met zijn drukpers. De loden letters konden pagina’s al relatief snel afdrukken. (De middeleeuwse scribent had nog een volledige werkdag nodig om één kantje vol te pennen.)

De ultieme democratisering van dataverspreiding kwam er echter door toedoen van een stel Californische computernerds. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw knutselden zij het Microsoft Disc Operating System (MS-DOS) in mekaar. Dat werd later Microsoft Windows. De pc werd gemeengoed en tienduizenden kilometer bekabeling later was daar… het Internet.

Verfijning van de omgangsvormen online zou alleszins een vooruitgang van de beschaving betekenen.

e n d e

Internetfora, chatboxen etc. zijn daar het resultaat van. Ze bestaan in alle kleuren en formaten maar vaak zijn ze even banaal als platvloers. Zelfs wie geen publiek verdient, kan er online voor zichzelf één creëren, met grote hopen verbaal zwerfvuil als gevolg. Dat is zonde. Gebruik het Internet waar het goed voor is en geef toogpraat de kans toogpraat te blijven: vluchtige nonsens.

v l i j t i g

Een ander gevolg van deze doorbraak is echter het totale statusverlies van het vastgelegde woord. Voor een paar vellen middeleeuws perkament moest een lam of een kalf geslacht worden, terwijl digitale opslagcapaciteit quasi onbeperkt is. Schrijf maar raak!

b o o s

|

De communicatiemogelijkheden en de free speech die op deze manier ontstonden zijn een enorme vooruitgang. Bloggers overal ter wereld wisselen informatie uit en dragen bij tot de kwaliteit van het maatschappelijk debat. Enge dictators slagen er ook steeds moeilijker in hun onderdanen te muilkorven.

r e d a c t i o n e e l

De komst van industriële papierproductie en machinale druk was een nog ingrijpender verandering. Tekst werd ‘print’: goedkoop en alomtegenwoordig. Nieuwe fenomenen zoals affiches en dag- en weekbladen brachten actualiteit, nieuwe ideeën en nieuwe producten tot bij de menigte.

Piet Pieters

3


Woordje van de directeur U heb het al kunnen lezen in ‘De Weekbode’. Er is heel wat verandering op til in onze scholengemeenschap wat directiefuncties betreft. Zowel in het VTI, het Instituut Edelweiss als in het Sint-Jozefscollege komt er iemand anders aan het roer. De collega’s van het VTI en het Instituut Edelweiss zijn als gevolg hiervan het laatste semester van hun schoolloopbaan ingegaan. Dit is voor mij niet het geval. Ik krijg immers de kans om mij de komende jaren niet enkel in te zetten voor het SintJozefscollege maar ook voor de andere scholen van onze scholengemeenschap. En als ik Panorama van zondag 10 maart mag geloven betekent dit dat ik coördinerend directeur mag zijn van het onderwijsproject van de toekomst.

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

f o c u s

In dit informatieprogramma wordt door de heer Monard immers gepleit voor een brede eerste graad in een autonome middenschool waar elke leerling aan zijn trekken komt en op deskundige wijze via doordachte adviezen begeleid wordt in zijn of haar studiekeuze voor de tweede graad. Hij wil scholen waar ook techniek in zijn volle rijkdom aangeboden wordt. Een kaart die de scholengemeenschap J. de Pélichy al jaren geleden getrokken heeft.

4

De technologielokalen van de middenschool de Pélichy worden sinds jaar en dag gebruikt voor de nascholingen techniek voor alle scholen in ons bisdom. In de middenscholen in Ingelmunster en Lendelede zitten leerlingen van moderne en industriële wetenschappen en handel in één klas samen en differentiatie zorgt ervoor dat elke leerling een opleiding op zijn of haar niveau krijgt. Leerlingen in het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar komen aan de weet of zij meer interesse hebben voor hout, bouw, verzorging, mode… In onze autonome middenscholen krijgen leerlingen met alle mogelijke talenten de kans om die te ontdekken en te ontwikkelen om op basis daarvan een doordachte studiekeuze te maken voor een studierichting in één van onze drie bovenbouwscholen. Het VTI, het Instituut de Pélichy en ons eigenste Sint-Jozefscollege bieden samen een gevarieerd pakket van richtingen aan die voorbereiden op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. Enkel wie een heel gespecialiseerde vorming wil moet uitwijken naar een school buiten onze regio. Maar voorlopig ben ik nog directeur van het Sint-Jozefscollege en we hebben nog heel wat op ons progamma dit schooljaar. Wij mogen onze vierde- en zesdejaars nog adviseren in hun keuze voor resp. de derde graad en het hoger onderwijs. Scola, ons koor, zal ons vergasten op een aperitiefconcert en onze feestzaal rendeert meer dan ooit in de voorbereiding op ‘Open Doek’, ons vrij podium. Ik kan u verzeke-


focus ren dat er heel wat op het programma staat. Mijn bureau ligt immers recht tegenover de feestzaal die dienst doet als oefenlokaal. We gaan natuurlijk ook nog op stap. Eerst even de benen strekken op de lentetocht en na de paasvakantie komen de reizen eraan. Londen, Parijs, Antwerpen en Gent staan op het programma. En ik maar thuiswachten. Ik mag hoogstens de appelen leveren voor de vijfdejaars op de lentetocht en dit op vier kilometer van onze thuisbasis. Maar niet getreurd, de paasvakantie komt eraan. Ik hoop dat die aan iedereen de tijd biedt om te genieten van het gezelschap van gezin, familie en vrienden en laat ons hopen ook van de zon. Greta Feys

| b o o s e n d e v l i j t i g

De verbouwing van de sporthal is het gevolg van de beslissing van het schoolbestuur om terug te plooien op minder gebouwen, maar dan wel met alle nodige comfort. Naast de vernieuwing van de blokken A en B, komt nu ook de sportinfrastructuur aan bod. Aangezien de turnzaal aan de Meensestraat onderdeel is van blok E en dit deel van de school niet meer gebruikt wordt sinds de renovatie van de twee nieuwe blokken, moest een nieuwe locatie gevonden worden.

f o c u s

Verbouwing sporthal

5


Na overleg van de directie met de leerkrachten lichamelijke opvoeding werd gekozen om een turnzaal te bouwen in de ruime sporthal naast het CLB. Meteen werd ook beslist om de wat verouderde ruime sporthal in een nieuw kleedje te stoppen.

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

f o c u s

Naast een sporthal, waar vooral balsporten aan bod komen, zal zich nu in hetzelfde gebouw ook een turnzaal bevinden, waar geturnd en gedanst kan worden. Bovendien komt er in de nieuwe zaal ook nog een derde zaaltje voor de leerlingen van De Zonnebloem die vroeger ook gebruik maakten van de sporthal. Op deze locatie zullen dus drie groepen les kunnen krijgen op hetzelfde moment in een verschillende zaal.

6

Om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken werd gekozen om een akoestische wand te plaatsen tussen de sportzaal en de turnzaal. Er komen nieuwe kleedkamers met nieuw sanitair, nieuwe elektriciteitsvoorzieningen en nieuwe centrale verwarming. In beide zalen wordt een sportvloer voorzien, waardoor het aantal sportongevallen zeker zal dalen. De leerlingen zullen nog even op de tanden moeten bijten (sommigen verplaatsen zich per fiets naar Ingelmunster om te kunnen sporten), maar normaal gezien zal het grootste gedeelte van de werken achter de rug zijn na de paasvakantie. In een tweede fase (hopelijk tijdens de grote vakantie) zal er ook een sportvloer met aangepaste belijning komen in de sporthal. De leerkrachten lichamelijke opvoeding kijken alvast vol verwachting uit naar het resultaat. Karsten Vandendriessche


prikbord

Woensdag 16 januari was opnieuw olympiadedag! Tweeënzestig leerlingen uit de tweede graad en zesenvijftig leerlingen uit de derde graad hebben gedurende drie uren gezwoegd op dertig wiskundige problemen. Negen leerlingen van de tweede graad konden zich plaatsen voor de tweede ronde van de Junior Wiskunde Olympiade: Christophe Debusschere, Stijn Declerck, PieterJan Degroote, Rune Delbecque, Alyssa Gheysens, Jolien Malfait, Elias Vervacke, Bert Vynckier en Matti Warnez.

| b o o s

Vlaamse Wiskunde Olympiade

e n d e

Bert Vergote

v l i j t i g

Op vrijdag 1 februari bezochten de vijfdes twee Gentse musea: het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (www.miat.gent.be) en het Museum voor Schone Kunsten (www.mskgent.be) of het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen (www.sciencemuseum.ugent.be) voor de leerlingen van klas 5.4. Het betrof een vakoverschrijdende uitstap, gekaderd in de lessen geschiedenis, esthetica en wetenschappen.

p r i k b o r d

Bezoek Gent vijfdejaars

7


Voor de tweede ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade zijn Simon Allosserie, Alexander Geldhof, Lars Hugelier, Dries Mergaert, Gautier Rogge, Paulien Vandemaele en Estée Vuylsteke geplaatst. Deze zestien leerlingen verdedigen op woensdag 6 maart de kleuren van onze school tijdens de tweede ronde die doorgaat in de KULAK. Wij danken alle deelnemers en wensen de geplaatsten veel succes toe in de tweede ronde! Els Van Haecke

Marokkaanse avond

Met tweehonderd waren ze, het fantastische publiek dat wij, het Taroudantteam, maar vooral ook onze gastfamilie El Amouri, dit jaar mochten verwelkomen in het schoolrestaurant. Het woord schoolrestaurant doet u misschien denken aan een onsmakelijke, ouderwetse ‘refter’: lange rijen tafels met ongemakkelijke stoelen, ongezellige daglichten en altijd die lichte zweem van afwaswater die zich vermengt met de geur van het eten. Niets was echter minder waar. Op 23 februari deden de Marokkaanse poefs, de wandbekleding en theelichtjes ons al helemaal wegdromen van Marokko.

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

Drieëntwintig februari 2013 was de dag waarop Lucas Van den Eynde vierenvijftig werd en Jef Geeraerts drieëntachtig kaarsjes mocht uitblazen. U had die dag misschien een afspraak bij de kapper of de tandarts, maar het was vooral de dag die in uw agenda aangekruist stond als ‘eten voor het goede doel’ of ‘Marokkaanse avond’.

Rond zeven uur sijpelden de eerste gasten binnen in het restaurant, dat ondertussen gevuld was met een geur die u alleen maar kon doen watertanden. Sommigen, vertrouwd met het concept, kwamen met groot enthousiasme en een lege maag binnen. Ze wisten dat ze niets zouden te kort komen. Anderen, een beetje verlegen en niet goed wetend waaraan ze zich hadden gewaagd, kwamen met nieuwsgierige blik binnen ‘getrippeld’. De gastheren en -dames, een Marokkaanse familie met een hart voor haar land, haar cultuur en haar medemens, toonden wederom hun culinair talent en wisten iedereen te bekoren met het typische Marokkaanse viergangenmenu dat ze speciaal voor die avond hadden samengesteld. De bediening werd verzorgd door de leerkrachten en leerlingen van het Taroudantteam,

8


Voldaan, gelukkig en dankbaar kijken wij terug op een gezellige en over de hele lijn geslaagde editie van de Marokkaanse avond. Die avond was onmogelijk geweest zonder de familie van Sarah El Amouri, uw talrijke opkomst en de vrijwillige medewerking van zoveel enthousiastelingen. Van harte bedankt!

b o o s e n d e

Na het dessert kon natuurlijk nagepraat worden en, zoals dat gaat wanneer het gezellig is, waren de laatsten ‘bielange nog nie thus’…

v l i j t i g

die voor de gelegenheid traditionele Marokkaanse kledij droegen. Ook zou het geen echte Marokkaanse avond geweest zijn zonder de aanwezigheid van de buikdanseres. Ambiance verzekerd!

|

p r i k b o r d

prikbord

Sofie Lambert (klas 6.4)

9


Pannenkoekenverkoop Ook dit jaar werden door onze leerlingen pannenkoeken aan de man gebracht. Er werd maar liefst 1075 kilogram verkocht. Klas 4.5 had hierbij het hoogste gemiddelde per leerling, namelijk 4,8 kilogram. Hierdoor zullen ze als winnaar samen kunnen genieten van een heerlijk klasontbijt later op het jaar. Dit jaar worden volgende organisaties gesteund: het decanaal project van Broederlijk Delen, de werkgroep Taroudant en Vredeseilanden. Tenslotte steunen we ook het project Noctiluca van Kiekafobee, dat kinderen die zware kankerbehandelingen moeten ondergaan en hun gezin een klein rustpuntje geven in de vorm van een paar dagen verlof aan zee. Geert Wydaeghe

Op donderdag 21 februari kwam Jan Vandemoortele op het College langs om te spreken voor de zesdejaars, dit als eerste luik van de bezinning. Als voormalig VN-afgevaardigde in Pakistan en één van de drijvende krachten achter de millenniumdoelstellingen, leek hij in ieder geval een veelbelovende spreker. Die verwachting loste hij uiteindelijk ook in, aangezien hij met zijn indrukwekkende achtergrond probleemloos twee lesuren kon boeien.

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

Jan Vandemoortele

10

Eerst werd de nadruk gelegd op de -helaas niet altijd even goede- werking van de Verenigde Naties. Niet alleen algemene zaken, maar ook meer specifieke kwesties zoals de uitblijvende tussenkomst van de VN in Syrië of de beperkte invloed die de blauwhelmen in sommige oorlogssituaties hebben, werden geduid. Een tweede onderdeel van de presentatie ging over de millenniumdoelstellingen. Als gedeeltelijk ‘architect’ van deze doelstellingen bezorgde Vandemoortele ons er uiteraard de nodige informatie over. Zo bekeken we aan de hand van verschillende grafieken welke vooruitgang de wereld al geboekt had op het vlak van de acht doelstellingen. Ondanks de verwezenlijkte en substantiële vooruitgang, volgde al snel het verdict dat die niet voldoende groot was om de millenniumdoelstellingen te halen. Vervolgens kwamen de oorzaken daarvan aan bod met een aantal concrete voorbeelden.


Ondertussen had Jan Vandemoortele zijn publiek al enkele levenswijsheden voorgeschoteld. Zo wordt het volgens hem tijd dat wij, de consumenten, beseffen hoeveel macht we werkelijk in handen hebben. Ook het belang van duurzaamheid mogen we niet langer uit het oog verliezen. Lore Declerck (klas 6.4)

Op maandag 4 maart kregen de leerlingen van het zesde jaar een twee uur durende sessie over orgaandonatie. Dit is een initiatief van onze school in samenwerking met de Oostrozebeekse Transplantkring. Twee sprekers -Patrick Vandorpe en Edwin Claes- brachten hun getuigenis over hun ernstig orgaanfalen dat ertoe leidde dat zij enkele jaren geleden een transplantatie moesten ondergaan.

e n d e

De bedoeling van deze sessie is de jongeren warm te maken om zich als donor te laten registreren. Volgens de Belgische wetgeving is iedereen die geen uitdrukkelijk verzet aantekent kandidaat-donor. Meestal wordt echter de wens van de familie om geen organen weg te nemen gerespecteerd. Wanneer men zich expliciet als donor laat registreren bij de gemeentelijke overheid kan de familie zich bij overlijden niet verzetten tegen de uitdrukkelijke wens van de overledene.

v l i j t i g

Dr. Meirhaeghe van de Sint-Jozefskliniek in Izegem gaf meer uitleg over het begrip ‘hersendood’ en hoe deze wordt vastgesteld. Daarnaast lichtte hij ook het medische aspect van een transplantatie toe. Enkel hersendode personen komen in aanmerking om organen te doneren.

b o o s

|

Zij hebben lange tijd op de wachtlijst gestaan tot er een geschikte ‘match’ gevonden werd waardoor zij een nieuwe kans op leven kregen. Ilse Chiff  kwam getuigen over haar zoon  die verongelukt  is en van wie de organen zijn afgestaan voor transplantatie.

p r i k b o r d

Orgaandonatie

Geert Wydaeghe

11


Jonge wetenschappers Twee klassen van het vierde leerjaar uit de Sint-Tillo-Sint-Jozefschool kwamen een uurtje experimenteren in ons labo chemie. Bedoeling was proefondervindelijk vast te stellen of er in Coca Cola Zero en in Vitalinea inderdaad helemaal geen suiker zit, zoals beide frisdrankmerken beweren. Na het ontkleuren van de cola (door absorptie via actieve koolstof en filtratie) werd met een Clinistix-strookje getest op glucose. De resultaten wezen uit dat Cola Zero wel degelijk een beetje suiker bevat, Vitalinea niet. Het bedrijf Coca Cola geeft trouwens toe dat er suiker in Cola Zero aanwezig is, maar in een zo’n kleine concentratie dat ze volgens de Belgische wetgeving mogen etiketteren dat er nul gram aanwezig is. Een interessante eerste kennismaking met de wetenschappen voor onze jonge gasten! Mark Maertens

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

Innovation Camp

12

Op 30 en 31 januari trokken we met z’n drieën, Louis Vandommele, Xan Vandepitte en mezelf, naar Leuven om er deel te nemen aan de Essencia Creativiteitsmarathon. Tijdens deze twee dagen werden we elk afzonderlijk in een team geplaatst met leerlingen van over heel Vlaanderen. Ons team werd door de firma Deceuninck uit Roeselare een uitdaging voorgeschoteld: zoek een innovatieve oplossing om een huis te isoleren. Na vele uren werk en na voorstelling van het project aan de vakjury, werd Louis verkozen om in de finale zijn presentatie over te doen voor een jury van bedrijfsleiders en andere deskundigen. Jammer genoeg kon hij de hoofdprijs niet in de wacht slepen. We hebben alledrie van deze ervaring genoten en zouden het meteen opnieuw doen. De organisatie was zeer goed en we konden evenmin klagen over ontvangst, eten of slaapgelegenheid. Aan de mensen die zich in de toekomst engageren voor de minionderneming: als je de kans krijgt hieraan deel te nemen, zeker doen! Andries Marijsse (klas 6.3)


ZONDAG 21 APRIL 2013 S I N T-J O Z E FS C O L L E G E I Z E G E M

SCOLA

aperitieft

SCHOOLKOOR SJC Aanvang: 11u00 Tickets: 4 euro (incl. aperitiefje) • Kinderen -12 gratis Online ticketverkoop: www.sintjozefscollege.be


ZES SCHOLEN SAMEN STERK

Secundaire scholen

Ingelmunster - Izegem - Lendelede Scholengemeenschap Jozef de Pélichy

opendeurdagen 2013 , SINT-VINCENTIUS LENDELEDE

ZATERDAG 20 APRIL 2013

IZEGEM , VTI 26 T.E.M. 28 APRIL 2013 www.vti-izegem.be

www.sint-vincentius.be

VRIJDAG 19 APRIL 2013

VRIJDAG 3 MEI 2013

www.msdepelichy.be

www.depelichy.be

EDELWEISS , INSTITUUT INGELMUNSTER ZATERDAG 20 APRIL 2013 www.edelweissing.be

Scholengemeenschap-opendeur-affiche-2013.indd 1

, SINT-JOZEFSCOLLEGE IZEGEM VRIJDAG 3 MEI 2013 www.sintjozefscollege.be

vormgeving: aaivzz-vormgeving@telenet.be

DE PÉLICHY , INSTITUUT DE PÉLICHY , MIDDENSCHOOL IZEGEM IZEGEM

23/02/13 18:04


v r i j

e n

u n i e k

Sint-Jozefscollege Izegem Burg. Vandenbogaerdelaan 53 • 8870 Izegem tel. 051 33 59 33 • www.sintjozefscollege.be

inlichtingen & inschrijvingen: elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. • na afspraak tijdens de vakantie is de school open op de werkdagen t.e.m. 5 juli en vanaf 16 augustus 2013 • huisbezoek op aanvraag


Bezoek middenscholen

Eerst kregen onze gasten een algemene uiteenzetting over het College door mevr. Feys. Hierin werd duidelijk dat deze school niet alleen een kennis- en opleidingsinstituut is, maar ook een warme omgeving waarin jongeren zich als mens kunnen ontwikkelen. Dat blijkt o.m. uit het zeer rijke en gevarieerde aanbod aan extrascolaire activiteiten.

Leerlingenraad Op maandag 28 januari trokken we met vier leerlingen van de leerlingenraad samen met mevr. Eeckhout naar Brussel. We gingen er een hele dag naar een bijeenkomst voor leerlingenraden uit Vlaanderen. Ons doel was om te weten te komen hoe we onze leerlingenraad nog beter kunnen laten functioneren.

e n d e

Piet Pieters

v l i j t i g

We hopen zoveel mogelijk van onze jonge bezoekers volgend jaar terug te zien in het derde jaar in het College. Ze zijn van harte welkom!

b o o s

|

Na dit exposĂŠ werden de verschillende studierichtingen van de tweede graad voorgesteld. Het bezoek werd afgesloten in het schoolrestaurant met een kleine attentie en een drankje voor de bezoekende leerlingen en leerkrachten.

p r i k b o r d

Zoals u weet bestaat onze scholengemeenschap uit drie bovenbouwscholen en drie middenscholen. Elk jaar komen de leerlingen uit het tweede jaar van de verschillende middenscholen bij ons op bezoek om hun toekomstige school te leren kennen.

17


Toen we aankwamen in het Ministerie van Onderwijs was er een spel voorzien om de andere leerlingenraden te leren kennen. In de voormiddag waren er verschillende kleine workshops. We kozen voor: extra informatie over de Vlaamse Scholieren Koepel, spelletjes tussendoor en communiceren via sociale netwerken. We kregen ‘s middags een rondleiding op de redactie van Klasse en Maks. In de namiddag kregen we uitleg over hoe je activiteiten moet promoten op school. We kregen ook de opdracht zelf een ludieke en goedwerkende promotie uit te werken en voor te stellen. Het was een zeer leerrijke dag en het is ons vooral bijgebleven dat we met de werking van onze leerlingenraad al erg ver staan! Lotte Furniere (klas 5.2) en Eva Vergote (klas 5.1)

Op dinsdagochtend 26 februari namen we met onze klas van economische topics de bus richting de hogeschool KATHO. We hadden verwacht dat we een saaie rondleiding zouden krijgen, maar een groepje jonge studenten stond ons al op te wachten aan de ingang. We hadden er meteen zin in! De voormiddag was ingedeeld in drie workshops, voorbereid door de studenten zelf. De eerste workshop was ‘beleggingen’. En na wat korte informatie speelden we een beursspel. We moesten in de huid kruipen van een aandeelhouder. De winnende groep werd verrast met een kaartspel.

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

Management days

Daarna volgde de tweede workshop rond fiscaliteit. Opnieuw werden we ontvangen door enkele studenten uit het tweede jaar fiscaliteit. Ze hadden een aangename, maar moeilijke quiz voorbereid. Alle groepjes gingen er volledig in op en zo leerden we wat fiscaliteit inhoudt. Na deze workshop konden we genieten van een hapje en een drankje en een babbel met wat oud-leerlingen van het Sint-Jozefscollege. Na het gezellig keuvelen stonden er ons opnieuw drie charmante jonge heren op te wachten maar nu was de voertaal Engels. We werden ingelicht over ‘international careers’ en over het Erasmusproject. Ook nu volgde er een quiz. Op het einde van de voormiddag keerden we tevreden én slimmer terug naar huis met een goed gevulde ‘goodiebag’ in de hand! Julie Declercq (klas 5.1) en Sara Monteyne (klas 5.1)

18


Iedereen had gerust nog enkele dagen langer willen blijven. Al waren de begeleiders opgelucht dat alle aanwezigen zonder lichamelijke schade terug thuis kwamen. De glimlach op de gezichten verraadde de onvergetelijke ervaring!

| b o o s e n d e

De volgende zes skidagen verliepen vlot. Alle beginners waren vol lof over hun skileraar en de meer ervaren skiĂŤrs werden getrakteerd op stralend mooi weer. De week werd gevuld met mooie momenten, maar ook met valpartijen op elk moment van de dag. Er werd genoten van de kookkunsten die de leerlingen etaleerden en de avonden passeerden vlug.

v l i j t i g

Op vrijdag 8 februari 2013 vertrokken vierendertig enthousiaste vijfdejaars met drie begeleiders op skireis. De bestemming was Elbigenalp, een dorpje in het Lechtal in Oostenrijk. Hoewel de heenreis wat langer duurde dan verwacht, kon dit de sfeer niet drukken. Ons huisje (genaamd “Rodenbach�) viel in de smaak, net als de moeilijk te verwarmen lasagne.

p r i k b o r d

Skireis 2013

Kevin Deman

19


v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

100 dagen Al van ’s morgens vroeg waren onze zesdes paraat voor de 100 dagenviering: om vijf uur kwamen de eersten aan op de markt in Izegem, onder het toeziend oog van de politie. Tegen acht uur was iedereen op school om de andere leerlingen duidelijk te maken dat wij nog slechts honderd dagen school te gaan hadden. Nadat we ons hadden uitgeleefd met serpentines, bommetjes en zoveel meer ‘pesterijen’, was het tijd voor een deugddoend ontbijt. Daarna speelden we het massaspel: verschillende spelletjes, klas tegen klas. Klas 6.1 bleek hierin de beste te zijn na een nek-aan-nekrace. Het massaspel konden we daarna nog even bespreken tijdens de receptie, waar ook verschillende journalisten aanwezig waren. Het aperitief werd gevolg door een smakelijk middagmaal: frietjes met kip. Ook het dessert viel in de smaak; chocoladetaart en cupcakes voor iedereen. ‘s Namiddags konden de verschillende klassen hun act laten zien aan de andere zesdes. Die bestonden hoofdzakelijk uit dans en film. Na school had men kort even de tijd om zich voor te bereiden op de langverwachte cantus én fuif. De doorzetters hielden het vol tot in de vroege uurtjes. Danielle Vermeersch (klas 6.1)

20


Kruisweg van de immigrant De leerlingen van het vierde jaar bezochten de tijdelijke fototentoonstelling ‘Kruisweg van de immigrant’. Onder begeleiding van Filip Mulier maakten de leerlingen kennis met de emoties en ervaringen van de immigranten. De tentoonstelling is een uitnodiging om binnen te stappen in één van de meest actuele maar tegelijk ook meest pijnlijke kwesties van onze tijd. Het is een uitnodiging om het verhaal van de immigrant te beluisteren en te bekijken als een bittere realiteit. Het lijdensverhaal van Jezus vormt de basis van de tentoonstelling. Doorheen dit lijdensverhaal schittert ook de hoop van de immigrant die ‘op weg’ moet. In elke statie van de kruisweg van Jezus kan een immigrant zich namelijk herkennen. De staties van de kruisweg worden voorgesteld aan de hand van prachtige foto’s en getuigenissen. De leerlingen kregen tijdens het slotmoment -een moment van bezinning- de kans om hun emoties bij de foto’s te verwoorden.

| b o o s

Net over dat laatste circuleren er veel clichés, iedereen heeft er wel een idee over maar weinig weten echt goed hoe het Europees parlement werkt. Daarom nodigde het Sint-Jozefscollege de vzw Ryckevelde uit. Vzw Ryckevelde zorgt al jaren voor educatie rond de EU en hun simulatiespel over het Europees parlement vult de hiaten in de kennis van onze zesdejaars.

e n d e

De EU en het Europese project maken geen fijne tijden door. Er is een financiële crisis, er is te weinig daadkracht, de toekomstvisies in verschillende landen lopen uiteen, er is te weinig transparantie en er zou te weinig democratische inspraak zijn.

v l i j t i g

Simulatie van het Europees parlement (vzw Ryckevelde)

p r i k b o r d

Bieke Deveeuw

21


Tijdens deze simulatie worden de leerlingen opgedeeld in politieke fracties en commissies (rond bepaalde thema’s die de EU actueel bezig houdt). Ze overleggen langs hun partijlijn met voor– en tegenstanders uit andere fracties over wetsvoorstellen. De leerlingen proberen een consensus te vinden waarna ze in de voltallige vergadering hun argumenten moeten duiden. Tot slot wordt er gestemd over het wetsvoorstel en kan men zien in hoeverre men woog op de besluitvorming. Uiteindelijk blijkt de werking van het parlement inderdaad niet kinderlijk eenvoudig maar ook niet aartsmoeilijk. Enige inspanning van de burger brengt snel betere inzichten over de EU teweeg. Onze zesdejaars moeten in elk geval niet langer in clichés denken en spreken over het Europees parlement. Nu de rest van de EU nog. Jochen Vlieghe

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

Olympiades voor Natuurwetenschappen

22

Naar goede gewoonte namen heel wat wetenschappers uit het vijfde en zesde jaar deel aan de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Voor chemie gingen vier leerlingen door naar de tweede ronde: Gautier Rogge, Arthur Henderyckx en Joran Lauwers uit het zesde jaar en Bram Decru die nog maar in het vijfde jaar zit. Dat belooft voor volgend jaar… Voor fysica ging eveneens Gautier Rogge door naar de tweede ronde. Hartelijk dank aan alle enthousiaste deelnemers en proficiat aan de geselecteerden voor de volgende rondes. Wie de vragen en antwoorden wil bekijken kan daarvoor terecht op de site http://zeus.chem.kuleuven.be/olympiade. Liselotte Deblauwe

Engels toneel op het College Op dinsdag 24 januari was The English Theatre Company opnieuw te gast in het SintJozefscollege. ETC is een toneelgroep die bestaat uit Engelse professionele acteurs en actrices. Eén keer per jaar steken ze vanuit Engeland de plas over en verzorgen dan voorstellingen voor leerlingen voor wie Engels de moedertaal niet is. Voor de tweede graad brachten ze het stuk Bit of a Hitch, een komedie met heel wat verwijzingen naar Hitchcock, een klein beetje suspens en een vleugje romantiek. De derde graad kreeg het stuk Halcyon Days te zien. Daarin komt een dief terecht


in een repetitie van een stuk van Shakespeare. De leerling die in de lessen Engels en Nederlands aandachtig geweest is, zal de vele verwijzingen naar de stukken van Shakespeare herkend hebben. Hoewel de opvoeringen soms wat chaotisch waren, de taal niet altijd duidelijk en de acteerprestaties niet allemaal van hetzelfde niveau, werd er toch heel wat afgelachen. De leerlingen die naar voor geroepen werden op het podium om even mee te spelen, zullen misschien net dat feit iets minder grappig gevonden hebben. Frank Matton

Op woensdag 6 februari 2013 organiseerde de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) de eerste ronde van haar jaarlijkse talenwedstrijd. Deze wordt georganiseerd voor alle Vlaamse leerlingen uit het zesde jaar ASO die zich geroepen voelen om hun zogenaamde ‘talenknobbel’ in het Nederlands, Frans, Engels of Duits te laten testen. Ook enkele enthousiaste leerlingen uit Izegem zouden zich op die dag, onder begeleiding van mevrouw Deschamps, naar Brussel begeven om het Sint-Jozefscollege te vertegenwoordigen.

Toen Lisa, Isha en Simon terug moesten om hun proef Frans af te leggen, besloot de rest om de stad te verkennen. Op vraag van Danielle trokken we richting Dansaertstraat, waar zich het RITS bevindt. Dit is een departement van de Erasmus hogeschool waar opleidin-

e n d e

In de namiddag gingen we allen samen eten in restaurant Arcadi in de Koninginnegalerij eventjes verderop. Onze leerkracht Frans/Spaans kwam op het idee om daar iets te eten, omdat het er lekker en betaalbaar is. Na een lekkere spaghetti of lasagne werd er nog een babbeltje geslagen over het verdere verloop en de verwachtingen van die dag.

v l i j t i g

Na een treinreis van iets meer dan een uur kwamen we aan in Brussel-Centraal. De HUB bevond zich op slechts vijf minuten wandelafstand, dus diegenen die als eersten deelnamen waren nog mooi op tijd voor de test Engels. Deze zou achteraf moeilijker blijken dan verwacht. Bovendien was dit ook, zoals verwacht, de taal waarvoor er de meeste deelnemers waren.

b o o s

|

Al van ’s morgens vroeg stonden vier leerlingen uit klas 6.1 en vijf leerlingen uit klas 6.4 paraat aan het station voor de reis richting onze hoofdstad. Danielle Vermeersch, Wout Delaere, Lisa Loridon, Jason Sampers, Lien Goethals, Simon Allosserie, Isha Cnudde, Lore Declerck en Sien-Man Liu uit de richtingen Economie-Moderne Talen en Latijn-Wiskunde stapten dan ook vol goede moed op de trein. Margo Devlies, een heel goede studente Duits, moest jammer genoeg verstek laten gaan wegens ziekte.

p r i k b o r d

Talenwedstrijd HUB

23


gen in de audiovisuele kunsten en drama worden aangeboden. Danielle denkt eraan daar Radio te gaan studeren. Onderweg passeerden we onder andere de Grote Markt en de Beurs. Ondanks de frisse wind lieten we ons graag verleiden door een overheerlijk ijsje. Uiteindelijk keerden we met ons groepje terug naar de HUB, waar we de leerlingen aantroffen die net Frans hadden gehad. Onze groep splitste zich vanaf toen in tweeën. Lisa, Lore, Simon en Jason bleven nog in Brussel om deel te nemen aan Nederlands of Duits, terwijl de rest zich een weg baande naar het station om naar huis terug te keren. Op de terugweg werd nog heel wat nagepraat over de voorbije dag en allen waren we benieuwd naar de resultaten. Op 28 februari zou het verlossende nieuws komen. En komen deed het!

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

Lore Declerck en Simon Allosserie ontvingen een mail waarin stond dat ze door waren naar de volgende ronde Nederlands. Hun opdracht bestaat erin een presentatie te geven voor een jury rond het thema ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’. Bovendien werd ook Isha Cnudde en ook Simon, voor de tweede keer, verrast met het heuglijke nieuws dat ook zij tot de tien besten behoorden. De opgave voor Frans is: ‘Dien een voorstel in ter verbetering van de huidige Belgische samenleving op ethisch, technologisch, religieus of ander vlak op federaal niveau’.

24

Jason Sampers (klas 6.1)

Gedichtendag 2013 Op donderdag 31 januari werd ons land weer heel even ondergedompeld in de wereld van de poëzie. Ook onze leerlingen mochten naar aanleiding van dit jaarlijks feest even de boekentas aan de kant schuiven en genieten van al dan niet interactieve voorstellingen. Voor het derde jaar nodigden we Daniël Billiet uit. Deze jeugddichter brengt in zijn poëzie de vaak moeilijk bespreekbare thema’s en gevoelens van tieners op een luchtige manier onder woorden. De heer Billiet begon de dag met een ludieke lezing waarin de leerlingen konden genieten van een selectie uit zijn gedichten, vergezeld van de grappige, maar ook ontroerende herinneringen en anekdotes die eraan vasthingen. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag. Stap per stap schreven ze een muzikaal en ritmisch gedicht waarin twee voorwerpen met elkaar in interactie gingen. Het thema van Gedichtendag, muziek, werd alle eer aangedaan! De vierdes werden verblijd met een bezoek van Xavier Roelens, een literaire duizendpoot die niet enkel zelf gedichten schrijft, maar zich ook via allerlei initiatieven inzet


om poëzie dichter bij ‘de gewone man’ te brengen. Zo is hij de organisator van het eerste Belgisch Kampioenschap poetry slam, een combinatie van voordracht, dichtkunst en performance, waarbij de slamdichters een wedstrijdje met elkaar aangaan. Tijdens het eerste lesuur maakte Xavier Roelens de leerlingen warm voor dit concept aan de hand van enkele creatieve voorbeelden. In de workshops per klas schreven de leerlingen onder de enthousiaste begeleiding van de heer Roelens zelf een gedicht, waarin ze een Izegemse locatie tot leven brachten. In de lessen Nederlands werden de gedichten verder uitgewerkt en werden de ‘slammers’ klaargestoomd voor de eerste poetry slam in ons eigenste College. De resultaten waren prachtig en zeer uiteenlopend: van een poëtische observatie in het Frunpark tot een rap over de Izegemse Markt… De vijfdes luisterden in De Leest naar oorlogspoëzie gebracht door Wim Chielens met muzikale begeleiding van zijn dochter, Trui. De ex-radiomaker is geboren en getogen in de frontstreek. Hij schreef verschillende publicaties over de Eerste Wereldoorlog zoals Nooit meer terug naar Tipperary,  De Troost van Schoonheid, de literaire Salient en De kijkkast van Kobe - Een kijk op de Eerste Wereldoorlog.

Alien Debever en Friedel Vandendriessche

| b o o s e n d e

Jee Kast was boeiend om naar te luisteren door de woordspelingen die hij in zijn gedichten stak. Het is ook veel leuker om naar een gedicht te luisteren dan het gewoon te lezen. Dit gecombineerd met het gevoel en de intonatie van de poëet zelf, maakte deze voorstelling een unieke ervaring. Af en toe vertelde Jee Kast een kleine anekdote om de aandacht van zijn publiek wat te verscherpen voor hij verderging met een volgende gedicht. Alleszins de moeite waard!

v l i j t i g

Voor de zesdes hadden we de poetry slammer Jee Kast uitgenodigd, bekend van Belgium’s got talent. We wisten niet goed wat te verwachten, maar wat we kregen was een mix van poëzie en proza met een tikkeltje humor.

p r i k b o r d

In zijn voorstelling belichtte hij verschillende facetten van de Eerste Wereldoorlog, waaronder het dagelijkse leven van burger en soldaat via anekdotes, gedichten en liederen.

25


Schoolrestaurant Ons vernieuwd schoolrestaurant is bijna twee maanden operationeel. Afgaand op de cijfers is de nieuwe formule een onverdeeld succes. Het aantal leerlingen dat een warme maaltijd neemt is meer dan verdubbeld (van gemiddeld 65 naar gemiddeld 135). Daarbovenop zijn er dagelijks zo’n 50 leerlingen die in het restaurant een belegd broodje kopen. Reken dan nog een 100-tal leerlingen bij die hun eigen broodmaaltijd gebruiken in het restaurant en u kan zich een beeld vormen van de gezellige drukte tijdens het middageten. En nieuwe infrastructuur laat ook nieuw talent ontluiken: mr. Wydaeghe heeft zich opgeworpen als ‘resident deejay’ van het schoolrestaurant… Voorts blijven we werken aan het verkorten van de wachtrij en de correcte inschatting van de te bestellen hoeveelheden. We maken ons sterk dat alle –kleine- kinderziekten binnenkort helemaal tot het verleden behoren. Piet Pieters

Familienieuws

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

f o c u s

Lena werd geboren op 4 februari en is het dochtertje van opvoedster Annelies Dutoict en Tom Boonaert. Proficiat aan de gelukkige ouders!

26

SPORT Zwemmarathon Op woensdag 9 januari vond onze jaarlijkse zwemmarathon plaats. De door de strot geduwde kalkoenen en kerstbuches waren nauwelijks verteerd of onze leerlingen moesten alweer sportief aan de slag. In vergelijking met andere jaren was de opkomst echter wat flauwtjes. Zo’n 135 leerlingen en leerkrachten namen deel. We hopen dat dit slechts een appelflauwte was (ten gevolge van de indigesties...) en dat we voor de volgende activiteiten terug op heel wat meer enthousiastelingen mogen rekenen. Desalniettemin wensen we alle deelnemers te feliciteren met hun teamprestatie! De volgende klassen waren de respectieve winnaars van hun jaar: 3.4, 4.3, 5.3 en 6.4. Nog een speciale vermelding voor de deelnemende leerkrachten -ook zij verdienen af en toe een schouderklopje. De acht deelnemers zwommen 174 lengtes in tien minuten, ofwel gemiddeld bijna 22 lengtes per leerkracht! Wie de volledige uitslag nog eens wil


focus napluizen, kan dit op de website onder de rubriek sport. We kijken ook uit naar de volgende activiteiten, te beginnen met de fietstocht op woensdag 17 april. Ook de triatlon en de dauwtrip staan nog op het menu. Karsten Vandendriessche

Handbalploeg Sint-Jozefscollege haalt zilver op het West-Vlaams kampioenschap Het begon allemaal mooi. Tijdens de eerste ronde haalde het Sint-Jozefscollege een vlotte zege tegen het VTI Waregem en het Sint-Pauluscollege Wevelgem. De Pleinschool Kortrijk maakte het ons wel wat moeilijker. De wedstrijd eindigde op een gelijkspel, maar we wonnen wel met de penalty’s. De eerste ronde was alvast geslaagd, we waren groepswinnaar.

| b o o s e n d e v l i j t i g

Woensdag 6 maart kwamen we in de finale opnieuw onze zwaarste concurrent uit de voorrondes tegen: Pleinschool Kortrijk. Het werd een thriller van formaat. Beide ploegen waren echt aan elkaar gewaagd. Onze jongens kwamen wat slecht uit te startblokken en zo keken zij als snel tegen een 0-4 achterstand aan. Gelukkig werd de concentratie en de vechtlust daarna beter en konden we gaan rusten met slechts één puntje achterstand. De tweede helft werd het echt een spannende strijd tussen de twee teams. Er ontstonden mooie aanvallen, helaas raakte menig schot de paal, vergat de scheidsrechter misschien af en toe eens een fout te fluiten of viel de bal in de handen van de keeper. Onze ploeg beschikte misschien wel over het meest individueel talent, maar de ploeg uit Kortrijk draaide net iets beter. We kregen het de laatste tien minuten echt zwaar en we verloren nog de wedstrijd met 24-27.

f o c u s

In de tweede ronde (halve finale) bleven onze handballers het goed doen. Na forfait van het Vrij Handelsinstituut Brugge moest Izegem het enkel opnemen tegen OLV Vlaanderen Kortrijk. We behaalden een vlotte zege (19-34).

27


Het avontuur in de Lange Munte is er één om snel te vergeten, maar toch ben ik fier op deze jonge ploeg. We speelden met zeven leerlingen uit het derde jaar en slechts vier uit het vierde jaar. Een dikke proficiat aan Simon Kesteloot, Bruce Hallewaert, Jarne Surmont, Michiel Demeulenaere, Rune Delbecque, Jan Claeys, Kobe Soetaert, Arne Samyn, Louis Devogele en Leonard Bulckaert. Ann Hochepied

LOOPCROSS

ZWEMMARATHON

TOTAAL PUNTEN

PLAATS

3.1

63

23

86

8

3.2

111

36

147

6

3.3

100

0

100

7

3.4

200

169

369

1

3.5

117

156

273

3

3.6

164

162

326

2

4.1

0

0

0

11

4.2

0

38

38

9

4.3

48

178

226

4

4.4

35

149

184

5

4.5

0

21

21

10

klas

LOOPCROSS

ZWEMMARATHON

TOTAAL PUNTEN

PLAATS

b o o s

5.1

33

156

189

2

5.2

79

0

79

6

5.3

200

174

374

1

5.4

23

118

141

4

6.1

0

0

0

7

6.2

0

0

0

7

6.3

42

81

123

5

6.4

0

167

167

3

6.5

0

0

0

7

6.6

0

0

0

7

v l i j t i g

|

f o c u s

klas

e n d e

Uitslag sportiefste klas

28


verantwoordelijke uitgever : Greta Feys (v.z.w. imksori) • B. Vandenbogaerdelaan 53 • 8870 Izegem • tel. 051 33 59 33

verschijnt 3 maal per jaar

Vlijtig ende boos maart 2013 issuu  
Vlijtig ende boos maart 2013 issuu  

Contactblad tussen school en ouders

Advertisement