Page 1

sint-jozefscollege - izegem

vlijtig ende boos contactblad tussen ouders en school verschijnt trimestrieel 36ste jaargang • nr. 3 • juni 2010 kantoor van afgifte: 8870 Izegem 1 Burg. Vandenbogaerdelaan 53 - Izegem • tel. 051 33 59 33 www.sint-jozefscollege.be • info@sintjozefscollege.be


redactioneel

3

Redactioneel

focus

4

prikbord

6

Tijdens mijn collegetijd groeide een statig wit symbool in het Izegemse silhouet. De rijzige directeur Louwage zag het groot en vooral hoog. In relatief korte tijd pootte hij twee immense torengebouwen neer. Deze twee onderwijstabernakels hebben jarenlang generaties briljante studenten en vakmensen voortgebracht in soms extreme (klimatologische) omstandigheden. Inderdaad, de gebouwen stonden er imposant te wezen en wit te wijzen naar de hemel, maar de daarin huizende leerlingen hadden het niet altijd onder de markt. Sinds mensenheugnis waren er problemen met de temperatuurregeling, de stroomvoorziening, het sanitair, de ventilatie en de waterdichtheid. Tijdens de bouwperiode werd er vooral naar meer ruimte gezocht, maar tegelijk ook naar efficiënte budgetbesteding. Daar was uiteraard op zich niets mis mee, ware het niet dat het te vaak tot buitensporige zuinigheid leidde. Een paar voorbeelden. In een vijf verdiepingen tellend complex is er nogal wat bekabeling nodig voor de stroom- en lichtvoorziening. Daarom werd de volledige bedrading uitgevoerd in 1,5 mm2, overal zonder aarding (want dat betekende een derde kabel). In elke klas was één stopcontact vooraan wel voldoende en een enkele TL-lamp van 20 watt zou zeker de geesten toereikend verlichten. Het sanitair werd tot het absolute minimum herleid en een enkele trap voor 300 leerlingen zou nooit een probleem betekenen. Gezien het een skeletbouwsysteem betrof, konden de wanden en de beglazing nog een aanzienlijke besparing opleveren. De muren kregen twee centimeter beton en de metalen ramen uiteraard enkelglazige vensters. Een en ander betekende dat het Sint-Jozefscollege de helft van Izegem centrum mee verwarmde en behoedde voor ijzige winters.

creactief

17

focus

20

Bij het tweede blok werden de voorzieningen al iets ruimer toegemeten: meer verlichting en een stopcontact achteraan boden al aardig wat supplementair pedagogisch comfort. Een enkel bakstenen muurtje diende als perfecte isolator tegen winterse calamiteiten.

b o o s e n d e v l i j t i g

|

15

De hoogste tijd dus voor een grondige en vooral deugdelijke opfrisbeurt. Het zal u beslist niet ontgaan zijn dat het college momenteel een gigantische bouwwerf is. Opsommen wat de bedoelingen hiervan zijn hoeft echt niet. Alle tekorten en euvels uit het verleden wegwerken en efficiënt isoleren en ventileren vormen de basis van de hele vernieuwbouw. Dat de traditionele look tegelijkertijd een duurzame opknapbeurt meekrijgt, is dan aardig meegenomen. Naast de verfraaiing en functionaliteit komt de veiligheid deze keer echt op het voorplan. Een brandtrap, veiligheidssystemen en automatische branddeuren horen bij de nieuwe basisuitrusting. Dat de skyline nooit meer dezelfde zal zijn zonder de witte twin towers nemen wij er graag bij.

b o o s

prikbord

e n d e

11

v l i j t i g

fotomontage

r e d a c t i o n e e l

redactioneel

|

i n h o u d

inhoud

J. Wylin

2

3


focus Woordje van de directeur Weer bijna een schooljaar achter de rug, een turbulent jaar buiten de collegemuren op politiek en religieus vlak, maar ook een drukke 10 maanden binnen onze muren. In dit nummer van Vlijtig ziet u heel wat tekst- en beeldmateriaal ter illustratie van wat zich in het derde trimester zoal afgespeeld heeft.

aangepaste lerarentafel. Het up-to-date ventilatiesysteem zal onze hersenen vrijwaren van een te hoog CO2 –gehalte, de isolatie zal een meer gecontroleerde verwarming mogelijk maken en de dubbele beglazing staat in voor het weren van alle storende buitenlawaai zodat we supergeconcentreerd aan de slag kunnen. Wie wil nog meer? G. Feys

In hoeverre de buitenschoolse evoluties bewust impact hebben op de leefwereld van onze leerlingen is voor ons een ‘vraag’, maar geen ‘weet’. We hopen dat die invloed naarmate ze ouder worden en beter zicht krijgen op allerlei processen, gestadig groeit. Het is immers ook de taak van de school om hier bewust aan te werken via de realisatie van de eindtermen, heel in het bijzonder van de vakoverschrijdende eindtermen (voeten in het vakjargon).

4

Dit is ook de reden waarom we volgend schooljaar in het Sint-Jozefscollege opnieuw in ons schoolwerkplan zullen focussen op studie- en loopbaanbegeleiding. Op basis van evaluatie van de verwezenlijkingen van het lopende schooljaar sturen wij telkens opnieuw bij ter voorbereiding van de toekomst. Maar vooraleer we aan deze opdracht starten op 1 september 2010 kijken we hoopvol uit naar de zomervakantie waarin we de grote verhuis van blok B naar A zullen realiseren. Alle lokalen in blok A worden voorzien van een fris kleurtje, computer, beamer en

f o c u s | b o o s

Om de implementatie van de voeten professioneel aan te pakken heeft de scholengemeenschap de Pélichy, waartoe het Sint-Jozefscollege behoort, een nascholing van het VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs) gevolgd met als resultaat een gezamenlijke visie op de wijze waarop we in de komende jaren de implementatie zullen realiseren. Op deze manier hopen we alle leerlingen die school lopen in onze regio maximaal voor te bereiden op hun verdere studies en leven.

e n d e

De actualisering van de eindtermen moet (en we citeren uit de publicatie van het departement onderwijs) in de eerste plaats een antwoord bieden op de vraag welke capaciteiten elke burger in Vlaanderen minimaal nodig heeft om actief aan de samenleving te kunnen participeren en om een persoonlijk leven uit te bouwen. Een belangrijke inspiratiebron bij het actualiseren van de vakoverschrijdende eindtermen was een aanbeveling van het Europese Parlement en de Raad inzake sleutelcompetenties voor levenslang leren.

v l i j t i g

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

f o c u s

Die voeten op zich zijn geen nieuwigheid, maar de inspanningsverplichting voor elke school om de ‘aangepaste’ eindtermen te realiseren vanaf het schooljaar 2010-2011 vraagt toch wel enige voorbereiding en planning.

5


prikbord Hebben wij er oren naar?

Rijbewijs op School

Na het bezoek van prof. Vinck aan onze school zou het zeer onlogisch en onverstandig zijn om niets aan de geluidsoverlast te doen. Uiteraard willen wij onze jongeren informeren over het permanent dreigende risico op gehoorschade en vanzelfsprekend realiseren wij daarmee vakoverschrijdende eindtermen in de gezondheidsopvoeding. Maar dat is alleen maar papier en de oren van onze jongens en meisjes worden er niet beter door. Concrete actie moet ontegensprekelijk volgen. En dat gebeurt ook.

Het College biedt de leerlingen van het zesde jaar de kans om op school (gratis) een aantal voorbereidende lessen te volgen voor het theoretisch examen. Ook het examen zelf kan op school afgelegd worden. 38 leerlingen schreven zich in voor de cursus en uiteindelijk slaagden 37 van hen voor het examen. Een resultaat dat een stuk boven het Vlaamse gemiddelde ligt. Proficiat … en veilig thuis!

6

En dat komt met de verkiezingen in het vooruitzicht best goed uit. Het is immers zo dat toch al een kleine helft van de zesdejaars mag stemmen en weldra volgt logischerwijze de overige helft. In elk geval kunnen onze leerlingen nu perfect inschatten hoe drie breuklijnen België parten spelen, hoe de breuklijnen gepacificeerd werden en hoe uiteindelijk het Belgische model zichzelf financieel, politiek, institutioneel, sociaal-economisch en communautair lijkt vast te rijden.

Bewustmaking blijft een dwingende noodzaak. Jongeren doen nogal smalend over deze moderne kwaal. Overal moet er lawaai zijn. Misschien kunnen wij ook eens in het leerlingenrestaurant een meter plaatsen, want naast het oorverdovende geraas van de etenden zelf weerklinkt dan nog snoeiharde muziek, waardoor de aanwezigen dan nog harder moeten gaan roepen ... Een aanzet is gegeven, maar het kan nog heel wat beter.

In elk geval hopen we dat we dankzij deze lezing onze leerlingen beter in staat stellen om op 13 juni te stemmen als onderlegde, kritische burgers.

J. Wylin

Jochen Vlieghe

p r i k b o r d

Volgens prof. Vinck is dat een voorzichtige poging. Maar ook niet meer. Een veiliger maximumvolume zou 75 decibel zijn. Dat is overigens de voorgeschreven norm in Europa. Hoe dan ook, vroeger werden (en worden nog steeds op fuiven, festivals en in disco’s) waarden van boven de 135 dB gehaald. Dergelijke volumes zijn vanaf de eerste seconde desastreus voor het broze gehoor.

|

Stellen dat België een staatsstructuur heeft die behoorlijk complex is, is een open deur intrappen. Dat uitleg erover eveneens behoorlijk complex en technisch kan zijn, bleek tijdens de lezing die politicoloog prof. dr. C. Devos gaf aan onze laatstejaarse studenten. Zoals ieder jaar krijgen zij op het einde van het schooljaar een spreker voor de kiezen die op zijn domein beslagen is. Naast het feit dat we zo de leerlingen duidelijk willen maken wat academisch niveau precies inhoudt, draagt het ook bij tot enige kennis van ons Belgenland.

b o o s

Dit jaar startte hij reeds tijdens de 100 dagen. Onze leerlingen durven al eens de volumeknop overdadig te beroeren, maar onze geluidsman hield alles netjes beneden de 95 decibel.

e n d e

Carl Devos - Lezing 19 mei

v l i j t i g

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

P. Pieters Onze school beschikt over zeer degelijke geluidsapparatuur en die wordt bovendien bediend door een geschoolde geluidstechnicus: Ben Werbrouck. Hij is meteen de man die er in de toekomst voor zal zorgen dat het geluidsniveau in de feestzaal tijdens film en muziekvoorstellingen binnen de aanvaardbare normen blijft.

7


v l i j t i g

8

Met zo veel steun, ook bij voorbereiding en aan de bar, is het organiseren van een optreden erg plezant. De plannen voor een volgend evenement zijn al aan het rijpen. Houd dus ook volgend jaar de kalender van het College in de gaten!

p r i k b o r d

Ook dank aan Stijn Desmet en Hans Vanwijnsberghe. Nooit te beroerd om een handje te helpen. ’t Is plezierig om met mensen samen te werken die niet vragen óf, maar wel wanneer ze een handje kunnen toesteken.

B. Werbrouck |

Die rijke geschiedenis geeft de feestzaal een unieke touch. Spijtig genoeg had de technische installatie voor klank en licht dezelfde rijke geschiedenis, en begon die daar al flink wat sporen van te dragen. Breekpunt was een dimmer met de ambitie om ook als rookmachine aan de slag te gaan. Om de feestzaal te behouden, moest er dus dringend werk worden gemaakt van enige vernieuwing. De jongste twee jaar werd er een boel materiaal naar

Dat kan ik natuurlijk niet alleen. Ik heb tijdens de vernieuwingen mevrouw de directeur net wel of net niet met een hartkwaal opgezadeld door ‘regelmatig’ om wat nieuw materiaal te vragen. Maar nooit is ze het belang van de feestzaal uit het oog verloren, altijd heeft ze het vertrouwen behouden, en mede daardoor is de vernieuwing een feit. Verder veel, erg veel dank aan Andy, de werkman van de school, die urenlang kabels heeft getrokken, geschilderd, elektriciteit heeft aangesloten, geschuurd, gevernist, enzoverder. Hij zag er nooit tegenop om naar een volgend gek idee te luisteren, het zo mogelijk nog te verbeteren en het al fluitend uit te voeren. Hij heeft waar het velen aan ontbreekt: twee gouden handen.

Familienieuws Op 24 april zag Juliette het levenslicht. Zij is het dochtertje van mevr. Marieke Allegaert, leraar Frans.

b o o s

Dat is echter niets nieuws: al vele decennia wordt onze mooie zaal gebruikt voor al wat met kunst en cultuur te maken heeft. Bewijzen daarvan zijn in overvloed te vinden achter de scène. Op de muren staan talloze namen en jaartallen gekrabbeld. Ontelbare filmavonden, toneelvoorstellingen, muziek- en andere optredens gingen het optreden van Gili voor. De oudste vermelding is er één van het jaar 1974, maar het eerste optreden moet teruggaan tot ergens in de jaren ’30.

Ik heb me geëngageerd om de vernieuwing op te volgen, me te bekwamen in de klanken lichttechniek en zo elke activiteit op de passende manier ‘in de spotlights’ te zetten. Alleen zo kunnen we elke voorstelling van of voor onze leerlingen maximaal ondersteunen.

e n d e

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

Op vrijdagavond 21 mei maakten we, na een pittige lentetocht, tijd voor ontspanning. De feestzaal liep bijna helemaal vol voor een erg indrukwekkende voorstelling van Gili. Hij nam ons mee langs, en vaak óver, de grenzen van wat een normale mens kan begrijpen. Met een sprekend gemak en een flinke scheut humor wist hij cijfers, namen, woorden en kaarten uit de gedachten van het alsmaar verwarder publiek te lezen. Nog gekker werd het toen hij ook een toeschouwer gedachten liet lezen. Hoewel Gili ons ervan verzekerde dat er helemaal niets in zijn show – of daarbuiten – paranormaal of bovennatuurlijk is, liet hij nauwelijks in zijn kaarten kijken en wist hij iedereen toch keer op keer met verstomming te slaan. Apotheose van de avond was de onthulling van het kistje dat al de hele voorstelling boven de scène hing. Met de woorden ‘alles is voorspelbaar’ onthulde Gili alle antwoorden die tijdens de show werden gegeven. Het overdonderende applaus verried een erg gesmaakte voorstelling.

het museum verwezen en vervangen door up-to-date alternatieven. Zo kunnen we nu beschikken over een feestzaal die met gemak de vergelijking met een kleine theaterzaal kan doorstaan.

v l i j t i g

Gili

9


Fotomontage activiteiten 2de semester

Schikkingen vakantie 2010 en start schooljaar 2010-2011 - Het secretariaat blijft open tijdens de kantooruren tot en met vrijdag 9 juli 2010. - De school zal volledig gesloten zijn van zaterdag 10 juli tot en met zondag 15 augustus 2010. - Daarna zijn we er iedere dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. - In uitzonderlijke gevallen kan een bijkomende proef gegeven worden op vrijdag 27 augustus 2010 om 9.00 uur. - Vakantietaken moeten worden ingediend op dinsdag 31 augustus 2010 om 8.30 uur in het leerlingenrestaurant. - De boekenverkoop vindt plaats op maandag 30 augustus: 5de jaar om 10.00 uur., 4de jaar om 13.30 uur en het 6de jaar om 15.00 uur. - Voor de leerlingen van het derde jaar staat de boekenverkoop gepland op dinsdag 31 augustus. De exacte uurregeling volgt nog op een afzonderlijke brief. - Het schooljaar start op woensdag 1 september om 9.00 uur.

Wie en wat? In het Sint-Jozefscollege is studiebegeleiding een onderdeel van de leerlingenbegeleiding. Deze vorm van ondersteuning is vooral aangewezen wanneer er vermoed wordt dat de leerling niet op de juiste manier studeert. Een paar typische problemen waarbij studiebegeleiding kan helpen:

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

p r i k b o r d

Studiebegeleiding in het college

10

- Noteren en samenvatten. Wat is belangrijk en wat niet? Hoe maak ik het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken? Wat moet ik noteren tijdens de lessen? Studeer ik uit mijn persoonlijke notities of gebruik ik het handboek? - Planning. Wat is op tijd beginnen? Hoe lang moet ik met hetzelfde vak bezig blijven? - Memoriseren. Moet ik opschrijven tijdens het studeren of gewoon de leerstof luidop opzeggen? Hoe leer ik woordenlijsten uit het hoofd?

Onze huisfotograaf heeft er een druk derde trimester op zitten. Onmiddellijk na de paasvakantie werden de ouders van de vierdejaars op kundige wijze geïnformeerd over de studierichtingen in de derde graad. Wie de school in haar geheel wilde leren kennen, kon terecht op de jaarlijkse opendeurdag 1 . Een groot aantal bezoekers gaf zijn/haar ogen de kost. Wie de rondleiding helemaal afmaakte, kwam in de bar terecht, waar drankjes én hapjes te krijgen waren. Dat onze leerlingen zich in stijl door het uitgangsleven kunnen bewegen bewezen ze andermaal op het jaarlijkse galabal 2 . De leerlingenraad stond in voor de - vlekkeloze - organisatie. Het College draagt de theaterkunst hoog in het vaandel. Om de twee jaar wordt een theaterproductie met en voor onze leerlingen op poten gezet. Dit jaar werd een opvoering van het stuk ‘Cyra en Rocky’ in elkaar gebokst 3 . Een tweede succes op rij voor regisseur Krist Windels, na de geslaagde productie ‘De Jossen’ (2008). Dat innovatie essentieel is voor een deugdelijke economie is al langer bekend, maar de mini-ondernemers laten het niet bij woorden, getuige hun gesmaakte deelname aan ‘Innovation Camp’ 4 . Dit is een project dat jeugdige, vernieuwende entrepreneurs een duwtje in de rug wil geven. Uiteraard geen gebrek aan foto’s van de verschillende (al dan niet buitenlandse) reizen. De derdes konden kiekjes maken in Gent 5 , de vierdes in Antwerpen 6 , de vijfdes in Parijs 7 en de zesdes in Amsterdam 8 , Londen 9 of Griekenland 10 En of het de moeite was… En dan was er nog de excursie aardrijkskunde in Heuvelland 11 De derde week van mei was het bijzonder druk in de feestzaal van het college: op woensdag kwam prof. Carl Devos 12 de zesdejaars wegwijs maken in de politieke actualiteit –BHV, anyone?- en de vrijdagavond deed illusionist/ goochelaar/showman/tv-figuur Gili 13 de monden openvallen van niet minder dan 350 bezoekers. Een evenement dat de vernieuwde technische installatie in de feestzaal alle eer aan deed. Diezelfde dag hadden alle leerlingen al een ‘lentetocht’ van meer dan 20 km in de benen 14 . Deze gezamenlijke wandeltocht zal voortaan jaarlijks georganiseerd worden, hopelijk onder dezelfde stralende zon als bij de eerste editie…. P. Pieters 1

In het geval van een gebrekkige studiemethode kan studiebegeleiding tamelijk vlug en effectief voor een positieve verandering zorgen. Maar slechte punten kunnen heel wat oorzaken hebben en studiebegeleiding zal bitter weinig helpen wanneer er andere oorzaken (zoals bv. een verkeerde oriëntering) aan de basis van zwakke prestaties liggen. Studiebegeleiding is ook geen bijles. Er wordt dus geen uitleg gegeven over de inhoud van bepaalde vakken. Daarvoor kan de leerling bij de vakleerkracht terecht die de leerling advies vervolg zie pagina 15

1


2

2

7 7

4

3

8 9

5

6 6

8

10


prikbord kan geven en doorverwijzen naar iemand die wel bijles geeft indien dit aangewezen is. Studiebegeleiding is ook geen panacee. Net zoals bij het diëten bestaan er geen magische “trucs” of technieken waarbij zonder de minste inspanning of verandering plots schitterende resultaten behaald worden. Net zoals iemand die wil afvallen twee dingen moet doen: meer bewegen en anders eten, zo moeten de leerlingen die studiebegeleiding volgen vaak bereid zijn twee dingen te doen: meer en anders studeren. 11

De verschillende stappen in de studiebegeleiding

11

Op basis van dit gesprek wordt een “interventieplan” opgesteld. Dit plan bestaat uit een aantal adviezen die de leerling in praktijk zal proberen te brengen. De basis van dit plan is steeds het bijhouden van een toetsenkalender/studieplanning en een studieschrift (voor het kladwerk) waarin de datum genoteerd wordt. Het studieschrift laat toe om enerzijds te controleren of de leerling uitvoert wat in de planning vermeld wordt, en anderzijds geeft het de begeleider een concreet zicht op de studiemethode van de leerling. Vanaf 14

14

|

13

b o o s

- Het probleem? (Voor wie?) - over welke vakken gaat het? - Is het een probleem van inzicht (niet begrijpen), motivatie, gebrek aan voorkennis, te veel leerstof, te snel tempo? - Wat is er in het verleden reeds geprobeerd? - Echte en vermeende oorzaken van het probleem: bv. studiehouding, studiegedrag, leerstijl, studiemethode (planning, begrijpen, samenvatten of schematiseren, memoriseren, uitvoeren, faalangst …) - De wensen van de leerling/ouders/leerkrachten? - Denkfouten van de leerling? - De context (klasgroep, familie, schoolse voorgeschiedenis …)

e n d e

12

v l i j t i g

2. Het intakegesprek De studiebegeleider nodigt de leerling uit via mail voor een intakegesprek. In een gesprek van 45 minuten à 1 uur proberen de leerling en de studiebegeleider samen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat het eigenlijke probleem is. Er wordt o.a. gezocht naar een antwoord op de volgende vragen.

p r i k b o r d

1. De melding van het probleem. De melding kan gebeuren via de leerling zelf, de ouders, een leerkracht, de klassenraad of de cel leerlingenbegeleiding. Ongeacht van wie het initiatief uitgaat is het telkens de leerling zelf die een mail stuurt naar studiebegeleiding@sintjozefscollege.be met de vermelding van de naam en de klas en de vraag om studiebegeleiding. Dit is belangrijk omdat de studiebegeleider op deze manier het e-mailadres van de leerling heeft en zo direct via mail een afspraak kan maken voor een intake gesprek.

15


creactief

v l i j t i g

e n d e

Er wordt alle leerlingen aangeraden om hun schoolagenda ook als planninginstrument te gebruiken. De schoolagenda werd speciaal voor dit doeleinde aangepast. Aan de nieuwe leerlingen uit het derde jaar zal ook in de loop van de maand september uitgelegd worden hoe ze dit concreet kunnen doen. Tijdens dezelfde sessie zullen de leerlingen ook wat uitleg krijgen over vaak voorkomende studieproblemen en hoe ze die kunnen vermijden. Leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde jaar krijgen de gelegenheid om deze sessie na de lessen bij te wonen tijdens de maand september. De data en de plaats zullen worden aangekondigd via de weekkalender en de schermen in school. Zowel ouders als leerlingen die meer informatie wensen over studiebegeleiding op het Sint-Jozefscollege kunnen steeds de studiebegeleider contacteren via studiebegeleiding@sintjozefscollege.be voor meer informatie of een afspraak. Hetzelfde mailadres wordt ook gebruikt voor de inschrijving voor studiebegeleiding. F. Matton

16

ie Ik st rf die zomer, niet erg. k stie d het I

, ik von sleten d. maar oud en ver lie omring i s Ik wa d door fam r en we mer, die zo ijn broer. f r e i t Ik s n m maakt, gd. cht aa ol en da jong en v and omrin s Hij wa d door niem r en we er, ie zom iet erg. d f r e i Ik st ond het n roer b v maar t aan mijn adem uit. h c t s a t a e Ik d m’n la es i l b en Rose

Syndir Guδ

s

Jij was m ijn Tegen de stiller pijn Bruisend en Je hielp m krachtig e Steeds op nie Maar de uw sluiter Erbij Had ik n iet Sinds je w gelezen eg Heb ik ee bent n brande nd gevoe Ik was v l ers Het afkic laafd ken is ges tar t Bijversch ijn Ik was n selen geweten, ooit aan (met) je smette begonnen rlinck

c r e a c t i e f

er e zom i d f r

|

3. Opvolging: de begeleide studie Dit is een aparte studie waar de leerlingen die studiebegeleiding volgen samenzitten. De leerling brengt zijn planning, studieschrift en de gemaakte toetsen mee naar deze studie. Vaak herhaalt de studiebegeleider bij het begin van deze studie een paar algemene studietips en observeert hij hoe leerlingen studeren om zo ter plaatse individuele aanwijzingen en tips te geven. De studiebegeleider gaat tijdens deze studie ook van leerling tot leerling en probeert hierbij te achterhalen: - of de leerling een planning maakt; - of de leerling het studieschrift gebruikt; - hoe de punten van de leerling evolueren; - of de leerling er in slaagt de adviezen van het intakegesprek op te volgen; - of het gegeven advies voldoende/effectief is; - of er andere problemen zijn opgedoken waardoor het advies moet bijgesteld worden; - … De begeleide studie heeft in principe om de twee weken plaats. De leerling die studiebegeleiding volgt krijgt elk trimester een lijst met de data van deze begeleide studie.

b o o s

b o o s

|

p r i k b o r d

Op het intakegesprek volgt de moeilijkste stap van het studiebegeleidingproces: de leerling moet nu proberen om de adviezen in de praktijk te brengen. Dit is de moeilijkste stap omdat het veranderen van oude studiegewoontes niet vanzelfsprekend is. De leerling staat er echter niet alleen voor: hij kan nog verschillende keren terugkomen naar de begeleide studie om te overleggen met de studiebegeleider

September 2010

Ingepakt

Je hebt me in gepakt U itgepakt Het moet zowat de tiende editie van onze jaarlijkse poëziewedstrijd geweest zijn. Deze keer lag het aantal Maar in plaat s van de verpa inzendingen beduiden lager dan vorig jaar, maar elke kking Gooide je mij weg poëtische poging is al een succes op zich. Het vraagt Gewoon moed en durf, soms slapeloze nachten voor de Achteloos over je sch gekwelde artistieke geesten om hun zielenroerseZ eker niet kwaa ouder len op treffende wijze te concretiseren op het witte d bedoeld Maar ik met blad. Tot onze grootste verbazing kregen wij eerder mijn kin op d e kasseien weinig liefdesperikelen te lezen, in tegenstelling tot Pijn doet het eerdere edities, waar die nogal overvloedig aanwezeker zig waren. Het gaat onze jeugd blijkbaar voor de Niet mijn kin maar mijn wind in het liefdesleven. Maatschappelijke theHar t ligt in gr u zelementen ma’s beroeren veeleer de jonge harten. Hoe dan In duizend st ukjes op de st ook, drie frisse poëten verdienen een aanmoediraat gingspremie. Wie net buiten die prijzen viel, kan N u bl ij kt met frisse moed een nieuwe kans wagen volDat ik me zel gend jaar. De jury kijkt er al naar uit! fs niet meer Aan de straat stenen J. Wylin kwijtraak

e n d e

Poëziewedstrijd 2010

v l i j t i g

het schooljaar 2010-2011 worden de krachtlijnen van dit plan, m.a.w. de belangrijkste adviezen, ook vooraan in de schoolagenda van de leerling geschreven.

17


c r e a c t i e f |

c r e a c t i e f | b o o s e n d e v l i j t i g

18

b o o s

Marlies Witdouck - klas 55

e n d e

Jasper Gryffroy - klas 52

v l i j t i g

Hij had haar achterna moeten gaan. Of nee, misschien is het nu toch beter zo. Mijn herinneringen van onze laatste ontmoeting zijn even klaar gebleven, alsof het gisteren gebeurd is. Hoewel ik de dag erna alleen het einde nog wist, want door mijn zatte kop is de rest een zwart gat. Wat ik me nog herinner begon buiten. Het was donker en in de verte speelde muziek. Dus ik denk dat het ergens na een fuif moet zijn geweest. Ik rook haar parfum vermengd met de geur van een volle zaal rokende en dansende mensen. We omhelsden elkaar en voor heel even waren we een. Toch op z’n minst onze schaduwen. Door de straatlichten vormden we een vreemde schaduw. Ik zweefde en dat kwam deze keer niet door de alcohol. Het duurde jammer genoeg niet lang. In geen tel lieten we elkaar los en ik viel terug op de grond, want van ons allebei kwam de drank terug naar boven. Van haar nog iets verder dan van mij. Ze verontschuldigde zich. Ik begreep niet waarom ze zich verontschuldigde voor het stinkende hoopje aan haar voeten. Het was een lange, lege laan: plaats genoeg. Toen dacht ik nog dat ze zich alleen daarvoor verontschuldigde, nu weet ik wel beter. Ze ging weg naar de steeg. Ik vroeg haar te wachten, te blijven, bij mij. Zij zei dat ze dat niet kon, dat het beter was zo. Dat ene zinnetje:’dat het beter was zo’. Ik had er op moeten letten, want als iemand dat zegt, moet je alles doen, anders ben je haar kwijt, voorgoed. Ik had er natuurlijk niet op gelet, daar was ik te zat voor. Ik slenterde naar haar toe, want sneller kon ik niet. We verstoorden de rust van de herfst die in hoopjes op de grond lag. Het laatste wat ik toen van haar zag, was hoe ze verdween in de schaduw van het steegje, samen met een wolk bladeren die haar voetspoor volgde. Ik verzamelde mijn moed, krachten en laatste beetje evenwicht en liep haar achterna. Ik botste tegen haar, viel in de bladeren op de grond en zij viel op mij. We zagen geen steek waardoor al onze pogingen, even elegant als een nijlpaard, mislukten. Uiteindelijk vonden we een muur waartegen we konden zitten. Ik aaide haar hoofd en streelde haar gezicht terwijl ik wanhopig zocht naar de juiste woorden. De juiste woorden die haar zouden doen blijven. Voor ik iets anders kon zeggen dan een zucht streelde zij mijn hoofd. Ze streelde niet liefdevol, maar vol medelijden. Dat was onze laatste aanraking. Ze trok zich moeizaam recht aan een regenpijp. Juist dan vond ik ze, de woorden, maar ik kon ze niet uitbrengen. Ik had meer tijd nodig. Ik probeerde haar hand te grijpen, maar ik greep door de zwarte lucht alleen het koude staal van de regenpijp. Ik hoorde haar wegslenteren; haar langzame, lichte voetstappen en het geruis van de bladeren. Dat was het laatste wat ik van haar hoorde.

Hartje lente, ze waren er. Hartje zomer, ze waren er. Hartje herfst, ze waren er. Hartje winter, ze was er… Hij verdween. Zij bleef komen. Ik behoedde haar voor de pijn. Ik was haar dekmantel. Mijn blaadjes vluchtten voor haar verdriet. Mijn schaduw veranderde, want de pijn was gewoon niet draaglijk. Hartje herfst, ik genoot van hun komst. Hun gelach vrolijkte mijn kale geest op. Niet het gezoem van de bijen, maar het gezoem van hun fietsen gaf me dat speciale gevoel. Elke dag zag ik hoe het kindje met fonkelende oogjes me bekeek. Het gevoel deel uit te maken van iets groots, maakte me groot. Ik zag haar opgroeien en het was niet alleen zijn kind, maar ons kind geworden. Ik keek toe hoe ze op een grotere fiets moest rijden, hoe ze de steile helling niet aankon, hoe haar papa haar een pleister opdeed bij het vallen, hoe een vlinder zijn onderdak zocht bij haar. Hartje winter, het feest werd stopgezet, voor ons allen. De koele wind nam de vader met zich mee, maar dat niet alleen. Ik miste zijn gezoem. Ik miste zijn bulderende lach. Zij miste haar vader, haar lieve vader. Het fonkelende verdween. Vele kinderen bekeken me, hun fietsen zoemend, maar ik kon alleen maar toezien hoe dat ene meisje verdronk in haar verdriet. Ze werd steeds maar kleiner en banger en radelozer. Niemand kon haar helpen. Alleen haar vader. Alleen haar schat. Ze bleef op zoek. Hij kon haar niet zomaar alleen laten fietsen. Hij kon haar niet zomaar alleen laten vallen. Hij kon haar niet zomaar laten bloeden. Zoiets kon hij toch niet doen. Dat mocht gewoon niet. De vlinder was bang geworden van zijn schuilplaats. De schuilplaats was onrustig: ze moest en zou haar vader vinden. Plots zou hij oprijzen. Plots haar laten schrikken. Iedere bel die weerklonk als ze fietste, gaf haar de hoop. Dan zag ik de fonkel terug, maar die verdween even snel. Seizoenen verstreken. Seizoenen die ik niet allemaal zou meemaken. Hartje lente, zagende bullebakken kappen mij om. Zou ze het hebben gemerkt? Zou ze mij missen? Zou elk briesje haar doen denken aan mijn ritselende vrienden? Of zou het haar niets doen? Nee, zo kan het kindje niet gereageerd hebben. En toch hoopte ik het anders. Haar pijn mocht gewoon niet vergroten. Ze was me veel te dierbaar. Ze was als de wortel voor mijn bestaan. Gelukkig vertelden mijn vrienden haar afloop. Op mijn schors noteerden ze haar relaas. Ze ging dood, maar niemand kon huilen op haar begrafenis. Iedereen wist dat haar vader zat te wachten daar op die hoge top. Haar schat was gevonden. Hartje zomer, ik ben dood. Ik ben blij, want daar zijn ze, alsof ze nooit zijn weggeweest. Hun bellen doen mijn blaadjes blozen. Ze stoppen. Het kind kietelt me met een mes. Nog één boodschap krast ze in mijn schors. Ik laat mijn hartvormige blad vallen op haar neus. Geen woorden zijn nodig.

Schrijven over stank, herinneringen en andere dingen…

19


focus Sportverslag

Fietstocht

Duatlon: 1,6km lopen – 14km fietsen – 1,4km lopen

100 sportievelingen namen deel aan onze fietstocht. Een knooppuntenfietsroute van ongeveer 35 km. langs landelijke wegen. Bij aankomst kreeg iedere deelnemer een hotdog.

Winnaars

Meisjes 2de graad 1 Lisa Verscheure, 3.7 2 Klaartje Vandezande, 3.7 3 Freya Hellinckx, 3.7

Meisjes 3de graad 1 Lore Gheeraert, 5.5 2 Melissa Callewaert, 5.3 3 Marlies Witdouck, 5.5

| b o o s e n d e v l i j t i g

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

f o c u s

Jongens 3de graad 1 Jonas Geldhof, 6.6 2 Thomas Desmet, 5.1 3 Bruce Seynaeve, 5.5

f o c u s

Jongens 2de graad 1 Thomas Geldhof, 3.5 (eindwinnaar) 2 Dries Mergaert, 3.7 3 Lowie Duyck, 4.4

Voor een volledige uitslag kan je terecht op onze sportsite.

20

21


Dauwtrip Onze jaarlijkse dauwtrip, de afsluiter van het sportieve schooljaar, kon opnieuw rekenen op een prachtige ochtend. Meer dan 200 wandelaars konden genieten van een 7 km lange wandeling. Daarna kregen ze op school een ontbijt.

Oproep aan de ouders van onze toekomstige derdejaars voor de ouderraad 2010-2011 Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat alle ouders en liefst alle klassen vertegenwoordigd zijn in de ouderraad. We zoeken ouders, van onze toekomstige derdejaars, die zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren en die zich op één of andere manier mee willen inzetten om aan een stevige band te bouwen tussen de ouders en de school. Uiteraard zijn ook ouders met leerlingen in de hogere jaren van harte welkom. De voornaamste doelstellingen van het oudercomité zijn: - meedenken over de identiteit en de organisatie van de school; - praktische ondersteuning bij enkele evenementen op school; - jaarlijks een activiteit organiseren van informatieve of vormende aard.

ball games 2 /200

164 160 165 165 144 147 19 60 0 82 0 46

200 200 120 90 180 180 140 160 140 120 140 110

sportquiz /200

170 112 132 74 108 126 70 0 0 0 106 62

duatlon /200

fietstocht /200

200 200 70 117 0 0 0 0 0 0 51 0

150 128 96 122 8 22 0 0 112 42 0 14

dauwtrip /200

190 182 156 200 58 130 64 16 66 14 106 138

Joker /200

190 182 156 200 190 130 200 188 66 154 106 138

t ot aal /1900

klassement

1743 1615 1367 1272 1150 992 943 832 794 766 752 731

1 2 3 4 5 6

Klas

5.5 5.7 5.1 5.6 6.5 6.6 6.2 5.4 5.2 6.4 5.3 6.7 6.3 6.1

herfstcross /200

184 96 143 121 150 167 122 148 94 180 125 150 100 0

ball games1 /200

180 130 180 150 180 130 200 90 160 150 90 140 0 0

trappenrun /100

100 90 0 70 90 0 0 80 60 100 50 0 0 0

zwemmarathon /200

ball games 2 /200

183 106 0 76 147 99 0 56 0 0 0 95 0 0

160 140 180 100 0 0 0 160 190 0 0 0 0 0

sportquiz /200

124 144 148 94 0 100 112 0 0 158 98 0 150 0

duatlon /200

fietstocht /200

200 0 87 62 0 200 0 0 0 0 50 0 0 0

136 62 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0

dauwtrip /200

178 108 0 0 8 0 54 0 0 26 0 0 18 0

Joker /200

184 108 180 121 150 0 200 148 160 26 0 0 0 0

t ot aal /1800

1629 984 918 794 725 696 688 682 664 640 447 385 268 0

Interesse?

|

100 80 100 40 80 70 90 70 90 60 60 50

zwemmarathon /200

7 8 9 10 11 12

Neem dan telefonisch contact op (051 33 59 33) of stuur een e-mail naar: ouderraad@sintjozefscollege.be. Dank bij voorbaat en hartelijk welkom!

Einds t and s port iefs t e klas 2 0 0 9 -2 0 1 0 : 3 de graad

= joker

22

180 190 190 140 190 0 160 150 140 140 0 0

trappenrun /100

klassement 1 2 3

Sint-Jozefscollege - 051 33 59 33

b o o s

199 181 182 124 192 187 200 188 180 154 183 173

ball games1 /200

e n d e

4.4 3.7 3.5 3.4 4.5 3.2 3.6 4.2 4.3 4.1 3.1 3.3

herfstcross /200

We vergaderen ongeveer vier maal per schooljaar. Elke ouder die zich actief wil inzetten met doewerk en/of denkwerk is welkom ! Zo bouwen we samen aan een hechte band tussen ouders en school.

Einds t and s port iefs t e klas 2 0 0 9 -2 0 1 0 : 2 de graad Klas

U hoeft echt niet warm te lopen voor alle hierboven vermelde activiteiten. Als u één aspect ziet zitten, is dat voldoende.

4 5 6 7 8 9 10 11 12

v l i j t i g

v l i j t i g

e n d e

b o o s

|

f o c u s

Klassen 4.4 en 5.5, respectievelijk in de 2de en in de 3de graad, zijn de eindwinnaars van de sportiefste klas competitie. Met deze 2 klassen gaan we op het einde van het schooljaar bowlen. Proficiat aan de winnaars en een dankjewel aan iedereen die dit jaar aan 1 of meerdere activiteiten heeft deelgenomen! Ook een dankjewel aan alle leerkrachten die dit schooljaar een handje hebben toegestoken.

f o c u s

Sportiefste klas 2009-2010

13 14

winst bij een hoofdactiviteit

23


Vlijtig ende Boos juni 2010  

Vlijtig ende Boos juni 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you